Verksamhetsberättelse för Svensk Indonesiska Sällskapet 2009

Comments

Transcription

Verksamhetsberättelse för Svensk Indonesiska Sällskapet 2009
SVENSK-INDONESISKA SÄLLSKAPET
Verksamhetsberättelse för 2014
UTKAST
Styrelse
Kadri Chanafiah
Anders Hagardt
Anik Sundqvist
Linda Meyer
Nada Danielsson
Sissel Almgren
Salma Benckert Niklaus
Hanna Wikström
ordförande
vice ordförande
kassör
sekreterare
ledamot, redaktör för Sahabat
ledamot
ledamot
ledamot
Revisor
Herman Brundin
Revisorssuppleant
Jan-Olov Seifert
Valberedningen
Elisabeth Stenqvist
Dewi Carina Lindstedt
Ulf Schuberth
sammankallande
Styrelsesammanträden
Under året har styrelsen haft 5 protokollförda sammanträden. Några av dessa var öppna för
SIS medlemmar och andra intresserade.
Den 9 oktober hade styrelsen ett sammanträde och gemensam middag på restaurang
”Pong” i Stockholm.
I slutet av sommaren 2014 avreste Sissel Almgren, styrelseledamot och Darmasiswastipendiat, till Indonesien för studier i Yogyakarta.
På grund av sitt arbete har Hanna Wikström varit tvungen att avstå från aktivt
styrelsearbete.
Verksamhetsberättelse för 2014 Utkast
Sida 1
SVENSK-INDONESISKA SÄLLSKAPET
Tidningen Sahabat
2014 fyllde Sahabat 20 år. Första numret av föreningens medlemstidning utkom 1994 på
initiativ av dåvarande ordförande Christer Ridström och andra SIS aktivister.
Utgivare:
Redaktör :
Tf. redaktör:
Svensk-Indonesiska Sällskapet
Nada Danielsson (tom 2014-10-07)
Kadri Chanafiah
Hemsida och Facebook
SIS hemsida www.svensk-indonesiska.se och Facebook är föreningens ansikte utåt och
används för att nå såväl föreningens medlemmar som andra intresserade. I sin nuvarande
utformning har hemsidan funnits sedan 2009 och bygger på föråldrad teknik. Detta gör att
hemsidan är svår att uppdatera med aktuella material. Styrelsen anser därför att hemsidan
bör renoveras helt alternativt att en helt ny hemsida framställs.
Under 2014 har SIS varit aktiv på Facebook. I slutet av 2014 fick SIS Facebook ändras till
Facebook-sida på uppmaning av Facebook, Inc. Detta pga. att SIS är en juridisk person.
Antalet SIS Facebook-vänner har vuxit till 522 (2013: 364 )
Medlemmar
Under året har antalet medlemmar minskat något. Detta som resultat av rensning av
medlemsregistret från medlemmar som inte har betalat medlemsavgifter för 2012 och 2013.
Vid årsskiftet hade sällskapet 78 betalande familjemedlemmar, 38 enskilda och 4 studerande (2013: 84 familjer, 38 enskilda och 6 studerande). Räknat i antalet personer hade
sällskapet minst 198 medlemmar i slutet av året.
Under 2014 gick Indonesien-vännen och SIS veteranen Philip von Hombracht bort. SIS
medlemmar har skrivit texter till Philips minne båda på Sahabat och SIS Facebook.
Medlemsavgifter
På årsmötet i februari 2013 beslutades det om att från och med januari 2014 höja
medlemsavgiften för familjemedlemskap till 250 kr och sänka avgiften för enskiltmedlemskap till 150 kr. Avgiften för studerande är oförändrad, dvs 100 kr per år.
Verksamhetsberättelse för 2014 Utkast
Sida 2
SVENSK-INDONESISKA SÄLLSKAPET
Aktiviteter under året
15 februari Årsmöte
Ett välbesökt årsmöte hölls på Östermalms Föreningsråd, Fältöversten. Som mötesordförande valdes Ulf Schuberth. Alla deltagare fick möjlighet att presentera sig och berätta
om sin anknytning till Indonesien. Deltagarna fick höra många spännande berättelser, där
kärleken till Indonesien var den gemensamma nämnaren.
30 mars SIS-filmklubb
Det visades spelfilm ”Habibie & Ainun” på Internationella biblioteket i Stockholm. Filmen
handlade om Indonesiens fd president B.J. Habibie och dennes relation till sin avlidna fru
Ainun. Besökarna bjöds på läsk och godis.
25 maj Vårfest, tema: ön Java
I slutet av våren 2014 bjöd SIS till vårfest med ön Java som tema. Festdeltagarna fick njuta av
den läckra Java-inspirerade buffén, wayang-föreställningen ”Hur Sumbadra fick sin Arjuna”
av den svenske dalangen Urban Wahlstedt, utsökta javanesiska danser av Suharyanto , Jojo
Ekberg och Jessy Alvianto samt vackra javanesiska och sundanesiska sånger av Wiwin
Eriksson, Ida Widiyanto, Prasto Suminar och Yuli Hendaya. Närvarande var Indonesiens
ambassadör i Sverige med fru Hanna Sastrawan och många SIS veteraner.
14 juni Picknick i Rålambshovsparken.
Även i somras hade vi tur med vädret. Picknicken blev en avkopplande sammankomst i
strålande väder med god mat och lekar.
27 september Pasar Malam
För 20:e året i rad hölls Pasar Malam i Stockholm. Minst 250 personer besökte årets upplaga
av Pasar Malam som hölls i Alviks kulturhus i Bromma. Evenemanget växer i sin popularitet
även bland indoneser och Indonesiens vänner utanför Stockholm. Det kom besökare från
Göteborg, Malmö, Karlstad, Dalarna, andra platser i det avlånga Sverige och även från
utlandet.
Temat för årets indonesiska marknad var ”Pasar Malam i Stockholm 20 år”. Årets upplaga av
Pasar Malam kännetecknades av samarbete och enighet, i synerhet mellan SIS och vår
systerförening Indonesiska Föreningen i Göteborg.
20 oktober Informationskväll om Indonesien-resor i samarbete med Orient Tours
Kvällen arrangerades i Orient Tours lokal på Tulegatan 5. Kvällens deltagare fick se
fotografen Janto Marzukis utsökta bilder från hans fotoresor runt om i det underbara
Indonesien. Deltagarna bjöds även på dricka och indonesisk tilltugg.
Verksamhetsberättelse för 2014 Utkast
Sida 3
SVENSK-INDONESISKA SÄLLSKAPET
Samarbete med resebolaget Orient Tours
Våren 2012 inledde SIS ett samarbete med resebolaget Orient Tours. Under 2014 hölls
kontakter med resebolaget. SIS och Orient Tours är överens om att fortsätta det långsiktiga
samarbetet. För SIS är det en fördel att ha ett etablerat resebolag som föreningen kan
hänvisa till vid förfrågningar om resor till Indonesien. Ur marknadsföringssynpunkt finns det
fördelar för Orient Tours att synas bland indoneser bosatta i Sverige och Indonesiens vänner.
Övriga samarbeten
Under 2014 har SIS blivit kontaktat av några företag med propåer om någon typ av
samarbete. Med Internet reseföretaget Trivago kom SIS överens om att företaget bidrar med
€450 till SIS barnverksamhet. Å sin sida förpliktade SIS att ha länken till Trivagos hemsida på
sällskapets hemsida i tre år.
Indonesisk Playgroup
En viktig del av styrelsens arbete under dem senaste två åren var att åter starta igång
lekgruppen för de barn som vill lära sig indonesiska. Verksamheten hade legat på is sedan
flera år tillbaka. I november 2013 lyckades initiativtagaren och huvudläraren Nada
Danielsson åter starta lekgruppen i Sensus lokaler vid Medborgarplatsen i Stockholm. Under
2014 genomfördes 12 playgroup-träffar. Verksamheten fick dock läggas på is igen på grund
av minskat intresse då barnen hade andra aktiviteter och intressen. Ett annat skäl var att det
nu finns en hemspråklärare i indonesiska i Stockholmsregionen.
Barnverksamhet i Indonesien
Efter ett antal diskussioner beslutade styrelsen att inte fortsätta faderbarnverksamhet
genom SOS Barnbyar utan att i stället stödja barnhem under organisationen Rumah Yatim
Indonesia (Hem för föräldralösa). Sommaren 2013 lämnades en engångsgåva på SEK 1000
(1.600.000 rupiah) till ett av organisationens barnhem i Kemang, Jakarta.
Enligt styrelsens beslut, 2014 lämnade SIS 1000 kr till MILAS i Yogyakarta.
Med anledningen av vulkanen Keluds utbrott på östra Java i början av 2014, beslutade
styrelsen att 1400 kr ur SIS barnverksamhetsfond skulle gå till katastrofdrabbade barn.
Övrig verksamhet under året
SIS, genom Salma Niklaus och Nada Danielsson, har varit en av initiativtagarna till Keludinsamlingen för att hjälpa katastrofdrabbade människor på östra Java.
SIS har arbetat med att skaffa fram boende för Manado State University Choir på begäran av
projektledaren för körfestivalen Musik & Medmänsklighet. Boendet för körmedlemmarna
Verksamhetsberättelse för 2014 Utkast
Sida 4
SVENSK-INDONESISKA SÄLLSKAPET
löstes dock genom samarbete mellan körfestivalen och indonesiska ambassaden i
Stockholm.
På United Nation Association Youth Stockholms begäran har SIS hjälpt till att skaffa fram tolk
och marknadsföra organisationens visning av den omtalade filmen ”Act of Killing” på
Stockholms univer-sitet.
I våras återupptog Sissel Almgren med stöd från Eva Björk svensk-indonesiska språkträffar.
För några år sedan tog Eva Björk initiativet att ordna sådana träffar för personer som läser
indonesiska. Syftet med aktiviteten var att ge möjlighet att öva i språket. Språkträffarna var
också bra tillfällen för gäststudenter från Indonesien att bekanta sig med det svenska
språket.
Under året har SIS även arbetat med ett antal spörsmål med anknytning till Indonesien som
sällskapet fått från företag, organisationer och privata personer.
Tack från styrelsen
Styrelsen vill rikta ett särskilt tack till













Alla volontärer som har hjälpt till vid de olika arrangemangen
Alla medlemmar som lämnat bidrag till SIS barnverksamhet
Urban Wahlstedt, Indonesiens vän, i synnerhet för sitt oförtröttliga engagemang för
den indonesiska kulturskatten Wayang-dockteatern i Sverige
Eva Björk, Indonesiens vän, för sitt engagemang och som år efter år har med sitt
spelmanlag har förgyllt SIS traditionella julgransplundringar
Internationella biblioteket i Stockholm och dess personal för gott samarbete
Suharyanto, Jojo Ekberg, Jessy Alvianto, Prasto Suminar, Wiwin Eriksson mfl. för
medverkan på Vårfesten
Indonesiska Föreningen i Göteborg som har medverkat i Pasar Malam 2014
Familjedaghem ”Livan”, Dez Design, Denny Schuberth, Benny Indriana, Yuli Hendaya
och andra som har sponsrat Pasar Malam 2014
Andita Therning som har bidragit med sina danser på Pasar Malam 2014
Dhany Saputra och medlemmar i PPI Swedia (Indonesiska gäststudenternas förening i
Sverige) som har hjälpt till vid olika SIS-arrangemang
Janto Marzuki för ett gott samarbete
Orient Tours, Don Jayatilake och Katarina Hellman, för gott samarbete
Indonesiska ambassaden och dess ledning och personal gott samarbete
Stockholm i februari 2015
Verksamhetsberättelse för 2014 Utkast
Sida 5
SVENSK-INDONESISKA SÄLLSKAPET
Kadri Chanafiah
Ordforande
Anders Hagardt
Anik Sundqvist
Linda Meyer
Nada Danielsson
Sissel Almgren
Salma Benckert Niklaus
Hanna Wikström
Verksamhetsberättelse för 2014 Utkast
Sida 6

Similar documents