2014-02-09

Transcription

2014-02-09
 Protokoll
Datum: 2014-02-09
Tid: 15:00-17:00
Plats: Stockholm, Birger Jarlsgatan 34
Protokoll nr: 2
Närvarande med rösträtt: Linn Broman, Niklas Kühnemann, Ellen Tengberg, Alexander Grönberg,
Amanda Berglin och Agnes Back Ordförande: Agnes Back
Sekreterare: Niklas Kühnemann
Underskrifter
Sekreterare:
______________________________________
Niklas Kühnemann
Ordförande:
______________________________________
Agnes Back
Justeringsperson:
_____________________________________
Alexander Grönberg
Bilageförteckning
1 Formalia
1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande för mötet
Agnes Back (Ordförande)
3. Val av sekreterare för mötet
Niklas Kühnemann (vice ordförande)
4. Val av justeringsperson för mötet
Alexander Grönberg (projektansvarig)
.
5. Genomgång av dagordning
Styrelsen beslutar
Att godkänna dagordningen
6. Godkännande föregående protokoll
Styrelsen beslutar
Att
Godkänna förgående protokoll
Rapportering
7. Ordförande
Gemensamma förhållningsregler för styrelsen. Planerat för planeringshelgen. Haft kontakt med
Anna Bergkvist rörande samma helg. Dialog med övriga i styrelsen om hur arbetet har gått efter
överlämningen.
8. Vice Ordförande
Hittat kandidater som är intresserade att revidera stadgarna. Filip Andersson (intern revisor
2013) och Therese Jung (vice ordförande 2013) och Lotta (Revisor 2014). Arbetat fram grafiska
bilder till facebook och linkedin. Hjälpt övriga ledamöter att komma igång efter sina
överlämningar. Kontakt med sin förening, PULS.
9. Kommunikationsansvarig
Skickat ut inbjudningar till riksmötet. Haft kontakt med medlemsföreningarna, Karlstad och
Kristianstad. Båda kommer att vara representerade på riksmötet. Hon har mejlat Ullrika på
personal och ledarskap rörande vårt samarbete och redaktionsrådet.
10. Näringslivsansvarig
Kontakt med sina medlemsföreningar. Kontakta våra nuvarande samarbetspartner och
potentiella. Arbetat med att kartlägga potentiella medlemsföreningar och även startat arbetet för
2 att de ska kunna väljas in.
11. Utbildningsansvarig
Försökt att sammanställa alla medlemslistor. De ska in i det nya systemet och det har varit
ganska krångligt då formatet inte riktigt har stämt. Roland ska hjälpa oss att föra in listorna och
Therese Jung har även hjälp till med hur systemet fungerar. Ellen har varit i kontakt med XXX
om att starta en facebookgrupp för utbildningsansvariga. P-vetar power är namnet och den
innehåller människor från föreningarna som arbetar med utbildningsfrågor. Börjat titta på en
enkät för utbildningen och riks-p. Vilka frågor som skulle kunna vara relevanta och att ha med.
12. Projektansvarig
Boka hotell och bowling till planeringshelgen/team. Varit i kontakt med projektgruppen för
riksmötet. I dagsläget kommer vi bli 39 stycken som närvarar under mötet. Det finns ett
preliminärt schema för helgen (tors-sön).
13. Ekonomiansvarig
Har lagt fram budgetförslaget för 2014. Reviderat förslaget under planeringshelgen. Varit i
kontakt med PwC och titta på kostnader för att ha dem som revisor. Gjort utbetalningar för
biljetter.
Ärenden
14. Anta gemensamma förhållningsregler om hur styrelsen ska jobba internt
14.1 Hur ska överlämningsrapportering ske utifrån förhållningsreglerna.
Styrelsen beslutar
Att
Godkänna punkt 14 de gemensamma förhållningsreglerna
Att
Godkänna en testperiod för rapporteringen. Den kommer ske månadsvis och test
månaderna blir januari och februari 2014. Inlämning 2/3 till Ordförande Agnes Back.
15. Representera P-Riks
Styrelsen önskar att få representera förbundet på tre arbetsmarknadsdagar hos
medlemsföreningarna. PLUM, Dynamicus och Pegasus är de utvalda och det här kommer
godkännas i samband med budgeten på riksmötet 2014.
Styrelsen beslutar
Att
Godkänna styrelsen önskan om att vara representerade hos de tre medlemsföreningarna.
16. Beslut om revisor
Föreningen behöver en auktoriserad revisor för att granska förbundet och har därför samlat in
offerter från olika företag. Förslaget blir att använda PwC som revisor för 2013 årsbokslut.
Styrelsen beslutar
Att
Godkänna styrelsen förslag om att ha PwC som revisor för förbundet
3 17. Avskrivning på konto 1610
Tillbaka i tiden har förbundet gjort dubbla utbetalningar som styrelsen idag önskar att skriva av
för att bli av med skulden. 872 kr ligger skulden på.
Styrelsen beslutar
Att
Godkänna styrelsen önskan om att skriva av skulden
18. Anta förslag om budget för 2014 till riksmötet
Efter planeringshelgen har styrelsen nu kommit fram till ett förslag om hur budgeten ska se ut
för 2014. På årsmötet i Växjö 2013 slogs det igenom att budgeten för 2014 skulle fastställas på
riksmötet 2014. Styrelsen vill nu enas om att det är detta förslag som ska presenteras på
riksmötet
Styrelsen beslutar
Att
Godkänna det framjobbade förslaget
19. Samarbetsavtal med Draftit
Draftit önskar av att avsluta samarbetet även om de idag förbinder sig på att fortsätta
samarbetet då de inte har sagt upp avtalet inom angiven tidsram. Styrelsen önskar att få
reviderar i avtalet i samråd med Draftit.
Styrelsen beslutar
Att
godkänna önskan om att revidera avtalet i samråd med Draftit.
Diskussion
20. Lansering av medlemsregistret
Roland ska försöka importera alla medlemslistor och Ellen kommer sätta sig in i manualen samt
lära sig av Roland hur registret fungerar Vi kommer avsätta tid under helgen som ligger i
samband med Riksmötet för att utbilda medlemsföreningarna i hur registret ska fungera.
21. Riksmöte Handlingar
Handlingarna ska komma ut två veckor innan riksmötet enligt våra stadgar och i dagsläget ska
det inte blir något problem med handlingarna utöver at revisionen inte kommer vara färdig i tid
men det här protokollet är inget slutgiltigt besked för handlingarna. Niklas kommer fördela och
gå igenom för respektive ansvarig vad de ska skicka ut och när. Agens ansvarar för
välkomstbrevet från P-Riks som ska vara med i handlingarna.
22. Riksmötet Praktisk
Majoriteten av styrelsen kommer inte behöva gör några utlåtanden eller bedriva en specifik
fråga på riksmötet. Zorba kommer gå igenom budget för 2014. Gamla styrelsen kommer gå
igenom bokslut och verksamheten för 2013. Även revisionsberättelsen kommer att behandlas på
mötet av vår interna revisor Lotta. Utöver de punkter som är reglerade i stadgarna ska vi i
nuläget enbart lägga till en fråga om vart årsmötet ska vara samt att vi under mötet fattar ett
beslut i frågan. Helgen i övrigt styr till stor del av projektgruppen och startar under torsdagen.
4 Det finns ett schema att titta på i google docs alternativt kontakta Alexander. Vi kommer utöver
lördagen också be om att få lite tid under fredagen för att utbilda i medlemsregistret. Alexander
kommer hjälpa Ellen med det här. På söndagen håller vi utvärderingar med projektgruppen och
oss själva för att säkerhetsställa överlämning och framtida arbete med riksmöte.
23. Övrigt
Ingen övrig diskussion eller fråga blev lyft.
Avslutande av möte
24. Nästa möte
Nästa möte är den 25/3 2014 klockan 17:00-19:00
25. Avslutade av möte
Mötet avslutas av Agnes Back klockan 16:35
5 6 7 

Similar documents