bilaga

Transcription

bilaga
Smarta processer
Konferensrapport Smarta Processer | 2-3 oktober 2013 | Örebro
Sågverksbranschen tittar framåt:
Råvara, teknik och marknad
- med fokus på kompetens
2013 I Smarta Processer 1
INLEDNING:
Smarta Processer
INNEHÅLL:
Setra håller koll på logistiken��������������3
SÅGVERKSINDUSTRIN ÄR PÅ god väg att utvecklas till en modern processin-
dustri. Produktionstekniken blir allt mer avancerad. Färre ska göra mer.
Samtidigt ställer kunderna allt högre krav på de produkter som levereras. Allt
oftare går sågverkens produkter rätt in i en förädlingskedja med industriellt
byggande.
Tidigare hade Setra
Group ett fåtal speditörer för lastbils- och
båttransporter. Idag
finns ett utbyggt system
som snabbt tar fram
den kostnadseffektivaste
transportlösningen från
ett flertal speditörer för
varje enskild leverans.
(foto Setra Group)
Den enskilde operatören jobbar i en decentraliserad organisation och fattar
själv mängder av beslut som påverkar företagets effektivitet och konkurrenskraft.
Dessa trender driver sammantaget utvecklingen i en och samma riktning – vi
behöver öka kompetensen på alla nivåer inom sågverken.
SCA bygger ihop råvara och såg��������6
KONFERENSEN I ÖREBRO i oktober satte fokus på tre olika delar av verksam-
heten; råvara, teknik och marknad. Med hjälp av praktikfall presenterades
olika sätt att göra processerna smartare. Det handlar alltid om ett systematiskt arbetssätt där mycket energi ska ägnas åt analysfasen. Planera, genomför, följ upp.
PÅ MARTINSONS HAR man tagit fasta på detta sätt att jobba. Ett projekt för
ständiga förbättringar är på väg att genomföras över hela företaget. All personal engageras i förbättringsarbetet, med helhjärtat stöd från ledningen. Det
handlar om att bygga vidare på Martinson andan – ännu mera målmedvetet
och systematiskt.
Nya beslutsstöd sparar miljoner
Ett utökat beslutsstöd ger effektivare verksamhet och ökad
lönsamhet i affärerna.
Tekniken ger nya möjligheter��������������7
– Vi har bland annat lagt energi på vår marknadsorganisation med utökat IT-stöd
inom logistik och förbättrad lönsamhetsuppföljning och processkontroll på verksnivå, säger Setra Groups Pontus Friberg, direktör för affärsstöd.
En viktig faktor för företaget har varit att hitta rätt kompetens med helhetssyn och
värdekedjeperspektiv. Personer med ett systematiskt arbetssätt som utvecklar interna
beslutsstöd.
– Och att den information vi tar fram är transparent, vi jobbar inte i några isolerade
öar utan informationen är tillgänglig för olika funktioner inom företaget.
DET FINNS TVÅ HUVUDVÄGAR att öka medarbetarnas kompetens ; kompe-
tensutveckling av befintlig personal och rekrytering av nya medarbetare.
Båda vägarna måste hållas väl plogade!
När det gäller rekrytering av framtidens medarbetare är det viktigt att man
förmår att tänka långsiktigt. Vilken kompetens behöver vi idag? Hur ser det ut
imorgon? Nästan alltid finns det utmärkt erfarenhetsbaserat kunnande inom
företaget i nuläget, men det kanske är sämre ställt med högre teknisk kompetens? Rekryteringstillfällena är få. Utnyttja varje tillfälle på bästa sätt.
Logistik
Setra Group nyttjade ett fåtal speditörer för transporter inom Europa när Maria Jansson började jobba med logistikfrågor. Med hjälp av det IT-system företaget tagit fram
är det nu möjligt att samla stora mängder data och nyttja ett flertal speditörer för att
hitta den mest optimala fraktlösningen för varje enskild leverans.
– Vi har fått ett enhetligt arbetssätt när vi väljer transporter. Ett arbetssätt som effektiviserar, ger korrekta nettoförsäljningsvärden och sparar miljoner, säger hon.
FÖR ATT KUNNA ATTRAHERA rätt medarbetare behöver branschen jobba
aktivt med att stärka sin attraktionskraft. Vi måste också bli ännu bättre på
att ta hand om de som anställs och som kommer inflyttade till en mindre ort.
Det handlar om att rekrytera, utveckla och behålla. Smarta processer kan man
inte köpa av snabbfotade konsulter. De formas och blir starka med hjälp av
tålmodigt arbete - som en svensk limträbalk.
Så tyckte vi om konferensen����������������8
Lönsamhetsuppföljning
Mårten Ericsson
Industriarbetsgivarna
Setra Groups Maria Jansson, Pontus Friberg och Harald Nylinder.
2 2013 I Smarta Processer
Harald Nylinder är produktchef i Skinnskatteberg. Han har tagit fram ett verktyg för
lönsamhetsuppföljning på sågen.
– Vad tjänar vi och varför? frågar han. Ser vi effekten av alla produktionsförändringar kan vi också välja bättre affärer, säger han. Och kan vi visa förändringar i kronor
får vi också större acceptans för förändringar.
Avvikelser i värdeutbytet blir då ingen överraskning.
– Vi vet vad vi kan förvänta oss i förväg, säger Harald Nylinder.
2013 I Smarta Processer 3
Joakim Berglund Valutec, Rolf Simonsson, Rundvirke AB och Urban Bodare under en kaffepaus.
Förändring skapar trygghet,
abrupt förändring skapar otrygghet och skapar
också ett ackumulerat förändringsbehov när vi
ska ta ikapp allt som borde gjorts, säger Peter
Eklund, Bergkvist-Insjön AB.
– Det kräver mod att anställa någon med högre
utbildning än ni själva. Men när vi nu går vidare
måste vi våga ta det steget. Det som ska hända
ska ske ute i företagen.
Urban Bodare, ordförande FSS, trycker på vikten av ökad kompetens inom sågverksnäringen.
Robert Danielsson från JG Andersson Söner AB träffar
kollegor.
Henrik Johansson Renholmen och
Mikaels Svensson Karl Hedin AB
Anders Nordmark Stenvalls
Trä diskuterar
med Jan Moritz
Ljungbergsfonden, (till
vänster).
Espen Magnusen Moelven och Lars Storslett Moelven.
Robert Larsson, Valutec , Carl-Gunnar Nyman Moelven och Olov
Martinson i samspråk. Kaffepauserna är viktiga.
I början på 1990-talet hade vi ett kompisgäng som spelade bandy. Vi hämtade avbrutna
klubbor från A-laget, lindade ihop med tejp och slog sönder innan matcher för att skrämma
motståndarna, berättade Harald Nylinder. Men1994 kom Foppa och kraschade min dröm, hans
mål i OS fick alla kompisar att börja spela hockey istället. På samma sätt måste vi ha förebilder
inom sågverksbranschen. Synas, bli lite mer hockey! Visa att vi har roligt. Lisa Engström kompletterade framtidens utmaningar; ”Anställ fler ungdomar samtidigt. Skapa team för att bli bäst. Då
kommer även vi unga att trivas på glesbygden där vår industri ofta finns”.
Mats Sigvant höll ihop andra dagen.
Med ökade kundkrav och avancerad
teknik måste vi öka andelen nyanställda med eftergymnasial utbildning
från dagens 21 procent, säger han.
Martinsons Trä i Västerbotten, med
Göran Rehntoft, RemaSawco tillsammans med Tomas
Ivarsson, FSS (till höger).
Ulrika Spåls BillerudKorsnäs AB, kommunikationschef.
– Vi är många som har gått från teknikfokus till att inse att kompetensutveckling är en investering i affärsverksamheten. Förr
skapade vi förändringar och kom i ett nytt läge, nu vilar vi aldrig,
vi är i ständig förändring. För att överleva ska vi ligga i ständig
rörelse där vi måste ta vara på den gemensamma kompetens i
teamen. Vi måste ha uthållighet och vi får hela tiden vinster.
– Standardisering ger flexibilitet med jämnare kvalitet i produktionen, säger hon.
44 2013
2013 I Smarta
Smarta Processer
Processer
440 anställda och 1,4 miljarder i omsättning,
arbetar aktivt med ständiga förbättringar med
målstyrning.
– Det handlar dels om att systematisera, ha ordning och reda, satsa på operatörsunderhåll för att
frigöra specialisterna, men också om värdeflöden
med nyckeltal som ger fantastiska spinoff-effekter,
säger Olov Martinson, produktionschef på
företaget.
Man arbetar strukturerat med förbättringsarbete i
team mot tydliga mål på kort och lång sikt.
– Det kostar 50 000 att sätta igång ett team så
det är viktigt att tydliggöra hur vi ska jobba. Men
personalen har verkligen engagerat sig. När vi
sökte ett antal metodexperter fick vi över 50 internsökande, berättar Olov Martinson.
Björn Nedin (stora bilden t v) från Hedlunds Timber
i diskussionstagen. Till vänster Tomas Ivarsson
tillsammans med Setras Pontus Friberg och Maria
Jansson. Tomas berättar om FSS:s mentorprogram
för unga män och kvinnor inom sågverksindustrin,
ett program som drar igång i februari.
2013
2013 I Smarta
Smarta Processer
Processer 55
Ökad förståelse för kundens behov kräver en ökad samverkan mellan skogen och sågverket. Men det kräver samtidigt en hög kompetens om varandras verksamhet, säger
SCA:s Henrik Sjölander. ”Sågverken vet vad man vill ha och ska utmana, men förstår inte alltid vad som är möjligt ” Skogen å sin sida förstår inte alltid sågverkens behov!.
(arkivbild)
Med rätt stocklucka. optimal hastighet, minskade uppstartstider, minskad flis och spån går det snabbt att öka tillgänglighet och utbytet. På ett teoretiskt referenssågverk som
sågar 270 000 m3/år kan en skillnad på stocklucka mellan 0,6 meter och 1,5 meter innebära 17 miljoner kronor, enligt Olle Eriksson. (Arkivbild)
Ökat samarbete mellan skog och såg
Det är människorna som gör skillnad
Ett samarbete mellan skog och
sågverk innebär processer som
fram för allt innehåller volymer,
innehåll, kvaliteter och leveransprognoser med uppföljningar.
Med tekniken i centrum diskuterade Olle Eriksson, Robert Larsson Valutec, Bernt-Ove Andersson Renholmen AB och Mikael Svensson
Karl Hedin AB möjliga förbättringar på såg-
verken. Optimerad energi och lufthastighet ger
eloptimering och besparingspotential. Minskad
uppstartstid vid nyinvesteringar ger miljoner
varje månad.
Lyft fram folk internt, låt medarbetare växa och känna
sig behövda, nytttiga och sedda, säger Mikael Svensson, Karl Hedin AB.
Olle Eriksson höll med Mikael Svensson (vars bild syns bakom). Och viljan och kompetensen ökar om medarbetare
blir delaktiga i driftsättning av ny utrustning, säger Olle. Ta in vikarier till det dagliga och låt den ordinarie personalen vara med i montaget.
– Och vi pratar om styck och stock, inte bara total volym, poängterar SCA Skogs Henrik Sjölander när han pratar om värdet av ökad samverkan
över råvaran.
– Långa längder är bra för sågen men inte alltid för marknaden. Sågverket vet vad man vill
ha, men har ibland svårt att förstå vad som är
möjligt att ta fram.
Han ser också problem inom den egna verksamheten: ”Vi inom skogen har ibland svårt att
förstå sågverkens behov och förutse kvalite­ten,
inte bara se till volymen”.
Henrik Sjölander visar exempel på röntgenbilder av
stockar. Vi ökar värdet när vi kan använda stocken
optimalt, säger han
Henrik Sjölander från SCA Skog och Magnus Sjödin SCA Timber visar på hur samarbetet utvecklas mellan marknaden, sågverket och skogen. Bakom syns statistk på stammarnas grovlek. De klena dominerar....
6 2013 I Smarta Processer
Förbättringar handlar om att använda stockar på rätt sätt. Att utnyttja skogens fulla värde.
Inom SCA använder man idag bland annat röntgen för att öka träffsäkerheten.
– Vi kan till exempel snabbt hitta värdefulla
friskkvistiga toppstockar.
– Skogsägaren kan känna sig trygg i att vi använder skogen på bästa sätt, säger SCA Timbers
Magnus Sjödin.
– Men viktigast är vi människor, säger Mikael
Svensson, Karl Hedin AB. Vilken kompetens har
vi och vilken behöver vi. Med rätt kompetens
har vi kontroll och kan ta rätt beslut.
2013 I Smarta Processer 7
Sverige
porto
betalt
B
Box 1721 111 87 Stockholm
Temadagarna fokuserade på råvara, teknik och marknad. Sågverken har möjligheter till ökad konkurrenskraft och lönsamhet men det kräver nya tankebanor. (Arkivbild)
”Öppenheten inom branschen imponerar”
Två av de nittiotalet deltagarna
under temadagarna i Örebro var
Anders Nordmark, Stenvalls Trä
och Pär-Micael Samuelsson, Lövö
Consulting.
– Det var imponerande att höra hur
företag i branschen - som ligger i
framkant - jobbar, säger de båda.
– Den generösa öppenhet som finns mellan konkurrerande företag är också stimulerande, tillägger Anders. Det är en fin tradition som underlättar nätverk.
Båda lyssnade med intresse på Olov Martinsons
berättelse om företagets leanprogram där hela personalen involveras.
Lönsamhetsfrågorna, som kom upp i alla praktikfall, fångade också Anders och Pär-Michael.
– Inte minst hur man jobbar inom Setra där känslor och tyckande alltmer ersätts av relevanta fakta,
Logitsikfrågor
Anders Nordmark från Stenvalls Trä och Pär-Micael Samuelsson från Lövö Consulting var eniga om värdet
av att träffas och prata om branschens utmaningar. Och de uppskattar den öppenhet som av tradition finns
mellan företagen inom hela branschen.
8 2013 I Smarta Processer
– Eftersom branschen som helhet har svårt med
lönsamheten är deras sätt att arbeta med datainsamling väldigt intressant. Men framför allt hur de
använder det i sin vardag för att öka lönsamheten.