nyhetsbladet

Transcription

nyhetsbladet
r
e
w
o
P
r
e
p
Pulp & Pa
Hösten 2013
S NEWS
NEWS NEWS NEW
S
EWS NEWS NEW
N
S
W
E
N
S
W
E
N
WS
NEWS NEWS NE
Stort intresse
för dynamisk
mätning
>> Sid 2
Allt fler kineser använder livsmedel som förvaras
i kartong. Det ökar efterfrågan på svensk massa.
Ljudbilder gör
processen effektivare på SCA
Innovativ teknik
ökar brukets
kapacitet
Efterfrågan på massa ökar rejält, inte minst i BRICländerna, vilket driver på en kapacitetsökning.
– Med vår patenterade ångsotningsteknik HISS kan
kapaciteten öka i befintliga anläggningar och i takt
med den ökande massakonsumtionen ser vi också ett
växande intresse för vår produkt, säger Erik Dahlén,
VD på SootTech.
Det är ofta sotbeläggning som begränsar möjligheterna att öka
verkningsgraden och produktionskapaciteten i sodapannor.
fortsättning på sidan 2
>> Sid 3
Bättre stopplanering på
Gruvön
>> Sid 3
Pulp & Paper Power
fortsättning från sidan 1
Med SootTechs HISS-teknologi stängs ångan av lokalt
på returvägen, vilket halverar mängden sotånga. Tack
vare tekniken kan sotblåsarna också köras oftare, vilket
dubblerar sotkapaciteten så man klarar en högre produktion
Erik Dahlén är innovatören bakom tekniken och HISSteknologin började säljas till pappers- och massabruk
under 2008 Efter att ha etablerat sig inom pappers- och
massaindustrin har SootTech under det senaste året valt
att pröva teknologin även inom energisektorn och gensvaret där har varit enormt.
– Det är självklart väldigt roligt och har gått snabbare
än beräknat. Nu har vi förstärkt organisationen och
kommer därför att kunna arbeta parallellt med både
energibranschen och pappers- och massaindustrin, säger
Erik Dahlén.
– Det känns extra bra just nu eftersom det internationellt är en ökande efterfrågan på sulfatmassa. Genom att
sälja HISS-teknologin till massabruk kan vi hjälpa dem
att lösa flaskhalsar i produktionen, säger Erik Dahlén.
Det är framförallt i Brasilien, Indien och Kina som
efterfrågan på massa ökar. Orsaken är det ökade välståndet, vilket leder till en växande medelklass som efterfrågar mat som ska paketeras på ett miljöriktigt sätt, men
det sker även en ökad efterfrågan på förpackning till
prylar liksom hygienprodukter som toalettpapper och
blöjor.
– Efterfrågan ökar helt enkelt för att människor får det
bättre. Det känns ju riktigt bra, säger Erik Dahlén.
– Med vår produkt kan bruken öka kapaciteten, men
den har också andra mervärden som ökad produktion av
grön el eller värme. Vår teknik ligger helt rätt i tiden och
nu vi vill expandera såväl i Sverige som internationellt,
avslutar Erik Dahlén.
Nordic Paper i Säffle var först ut
med att använda PressEyes Portable.
Stort intresse för
dynamisk mätning
Efter många års forsknings- och utvecklingsarbete är nu
äntligen Vasasensors trådlösa system PressEyes Portable
ute på marknaden. Och intresset bland papperstillverkarna är mycket stort.
– Eftersom vi mäter dynamiskt istället för statiskt så
kan pappersbruken för första gången få detaljerad objektiv information om dynamiken i presspartiet, säger
Patrik Bjöörn, vice vd och marknadschef på Vasasensor.
För pappersbruken innebär den nya tekniken att man bättre
kan kontrollera avvattningen i pappersmaskinernas pressparti
och därmed också optimera processen. Mätningarna sker
dynamiskt under normala produktionsbetingelser, vilket är en
stor skillnad mot den teknik som är används idag då mätningarna sker statiskt. Systemet är baserat på en sensorteknologi,
som ursprungligen kommer från forskningsinstitut Acreo
(tidigare Imego), och fungerar för alla typer av valsnyp på
pappersmaskiner.
Sensorerna, tunna som hårstrån, fästs temporärt utefter valsens bredd och varje sensorenhet är individuellt kalibrerad för
att säkerställa rätt kvalitet i mätningen. Systemet presenterar
sedan detaljerad information om valsnypets nyplängd, linjelast och maxtryck. Konkret har systemet lett till jämnare last
i pressen tvärs maskinen, underlag för förbättrad bombering,
identifikation av hysteres i hydraulik samt en orund vals som
gav ojämn avvattning i maskinriktningen.
– Med den här unika sensorteknologin kan man för första
gången mäta dynamiskt, så den informationen har inte varit
tillgänglig fram till nu, säger Patrik Bjöörn och fortsätter:
– Vinsterna med att få den här nya användbara informationen
är flera, bland annat ökad körbarhet, lägre energiförbrukning,
jämnare papperskvalitet och ökad produktion.
Livsmedel som paketeras på ett miljöriktigt sätt efterfrågas allt mer.
Sid 2
Fördelarna är många med den nya teknologin och intresset
från svenska pappersbruk är stort. Nordic Paper i Säffle var
först att använda PressEyes Portable och långt gångna förhandlingar förs nu med en rad pappersbruk.
Ljudbilder gör processen effektivare på SCA
För SCA Östrand handlar det om att öka produktionskapaciteten genom att analysera torrhalten (TS) on-line.
– Vi vill späda med så lite vätska som möjligt i linjen eftersom allt vatten ska indunstas, vilket kostar energi och även
påverkar produktionskapacitet då indunstaren är linjens
flaskhals en stor del av tiden. Å andra sidan måste spädningen hållas uppe av flera skäl – det viktigaste är att över en viss
torrhalt blir kokaren mer eller mindre omöjlig att köra, säger
Maria Boman Senior Development Specialist på SCA.
SCA Östrand lyssnar för att få att information
om sin process. Detta med hjälp av mätinstrumentet Acospector, som är utvecklat av Acosense.
Mätmetoden är beröringsfri och instrumentet
är aldrig i kontakt med vätskan som analyseras.
Detta är möjligt tack vare att man använder
ljudbilder, som analyseras i realtid. För SCA Östrand har det lett till ökad effektivitet.
Företaget har genomfört ett Leanprojekt och där ingick
bland annat metoder för att öka produktionskapaciteten. En
lösning i projektet blev ett samarbete mellan SCA Östrand
och Acosense. Mätinstrumentet som har använts kallas
Acospector och bygger på den patenterade analysmetoden
aktiv akustisk spektroskopi. Acospector har installerats på
massabruket, vilket i praktiken innebär att två sensorer och
en emittor fästs utanpå ett rör vars innehåll kontinuerligt
analyseras och mäts i realtid. Analysresultaten visas sedan på
driftavdelningens dataskärmar där drifttekniker, utifrån den
informationen kan optimera processen.
– Vi vill alltså med denna TS-mätare få ett säkert värde som
vi kan lita på, så att vi kan spara energi och öka produktionen genom att inte späda onödigt mycket, men ändå ligga
på en nivå som gör att kokaren går bra. Vi hoppas också att
med denna mätare lära oss mer hur olika åtgärder påverkar
torrhalten och därmed bli effektivare på att styra så att vi
oftast ligger nära den optimala nivån, säger Maria Boman
vidare.
Projektet startade 2011 och idag använder SCA Östrand
Acospector, vilket kontinuerligt – i realtid– lämnar analysresultat till driften. Detta har medfört att produktionen kan
pressas ytterligare mot börvärdet utan att kokaren påverkas
negativt, men också gett effektivare processer och i förlängningen leder det till energi- och miljöbesparingar.
– Acospector plockar fram tidigare dold information och
gör den användbar. SCA Östrand har tagit vara på den här
potentialen genom att använda Acospector. Vi ser detta som
nästa generations mätinstrument där man kontinuerligt kan
följa en process. Det är en stor förbättring att kontinuerligt
se processens variationer under dygnets alla timmar jämfört
med en momentanbild som exempelvis ett labbprov, säger
Pia Holmberg, marknads- och säljansvarig på Acosense.
Bättre stopplanering på Gruvön
BillerudKorsnäs Gruvön är nöjda med provkörning av Capee Action Station och i början av
sommaren implementerar de problemlösningsmjukvaran på Lut och Ånga. Parallellt kommer
Capee Group, som utvecklat Capee Action Station, även att göra fabrikens stopplanering mer
effektiv, robust och användarvänlig.
– Med Capee Action Station kan vi lättare och snabbare få
en överblick och analysera driften. Det gör det lättare att
hålla ett ökat fokus, säger Stefan Magnusson, chef på Lut
och Ånga.
Capee Group håller även på att effektivisera fabrikens
stopplanering för att spara tid, pengar och miljö. Genom
att analysera vad man ska stoppa, när man ska göra det och
hur länge ska Capee Group maximera stopplaneringsprofilen:
– För oss handlar det om en kombination av strukturering
och smart programmering. Det finns alltid en stor potential när det gäller stopplanering eftersom varje minut är
dyrbar. Genom att kunna stoppa olika delar vid rätt tillfälle i förhållande till varandra, med hänsyn tagen till
produktionstakt och buffertcisterner, finns det mycket tid
att tjäna. Vi ser goda möjligheter att göra Gruvöns stopplaneringsprogram betydligt mer effektivt, robust och användarvänligt, säger Mia Åberg, projektchef på Capee Group.
Sid 3
Pulp & Paper Power är ett nätverk av innovationsföretag med produktionsnära innovationer till pappers- och massaindustrin där gemensamma erfarenheter och kontaktnät
används för att öka affärshastigheten och tillsammans underlätta det dagliga arbetet.
Acosense
Acosense utvecklar och säljer ett instrument till processindustrin som beröringsfritt och i realtid möjliggör mätningar av vätskors egenskaper.
Niklas Wibelius, Tel 031-763 26 00
Gruvgatan 35A, 421 30 Västra Frölunda
www.acosense.com
Capee Group
Patentsökt mjukvara som gör att operativ driftpersonal
i processindustrin snabbare fattar bättre beslut.
Peter Nilsson, Tel 0708-53 28 80
Stena Center 1C, 412 92 Göteborg
www.capeegroup.com
SootTech
SootTech erbjuder ett system (HISS) som ökar
sotningseffektiviteten i massabrukens sodapannor.
Erik Dahlén, Tel 076-223 37 88
Stena Center 1C, 412 92 Göteborg
www.soottech.com
Vasasensor
Vasasensor erbjuder ett trådlöst sensorsystem för mätning
av tryckprofilen i pappersmaskiners pressnyp.
Patrik Bjöörn, Tel 031-780 18 70
Stena Center 1D, 412 92 Göteborg
www.vasasensor.com
PULP & PAPER POWER
Ansvarig: Erik Dahlén, Tel 076-22 33 788, Redaktör: Ann-Sofie Borglund
www.pulpandpaperpower.com

Similar documents