Faktablad Acneärr - Stellakliniken.se

Comments

Transcription

Faktablad Acneärr - Stellakliniken.se
Patientinformation Korrektion av Acneärr
Acne är en vanlig hudsjukdom som drabbar både ungdomar och vuxna. Vid vissa svårare
former av acne är tyvärr ärrbildning relativt vanligt. Vid kraftiga acnebesvär är det därför av
största vikt att snabbt finna en effektiv behandling för att förhindra uppkomsten av
permanenta ärr.
Det går aldrig att ta bort ett ärr (eller annan hudförändring) spårlöst eftersom
borttagandet, oavsett metod (kirurgisk, kemisk, mekanisk, laser), innebär att huden efteråt
måste läka, och detta leder per automatik till bildning av ärrvävnad. Man kan däremot i viss
mån påverka hur ärrbildningen kommer att se ut, och man kan i många fall korrigera
ärrbildningar som är kosmetiskt störande och få dem mindre framträdande.
Olika typer av acneärr
Den ärrbildning man kan få efter acne kan ha väldigt varierande utseende, och de flesta har
flera olika typer av ärr. Här nedan finns en redovisning av olika vanligt förekommande
ärrtyper och vilka behandlingsalternativ som är lämpliga för var och en.
StellaKliniken Kungsgatan 50 111 35 Stockholm
Tel: 08-581 657 70 e-mail: [email protected] www.stellakliniken.se
StellaKliniken tillhandahåller samtliga tekniker utom behandling med laser (fractional,
färgämneslaser, CO2, Er:yag-laser) och dermaroller. Valet av behandlingsmetod sker
individuellt utifrån den eller de ärrtyper patienten uppvisar.
Hur behandlingen går till:
Innan du inleder en behandling hos oss av dina acneärr är det mycket bra om du kommer till
kliniken för en inledande konsultation. Det är betydligt lättare för läkaren att bilda sig en
uppfattning av hur dina ärr ser ut om han kan titta på dem direkt, för att därefter kunna ge dig
en mer detaljerad beskrivning av de metoder han föreslår i ditt fall. Om du bor långt från
kliniken kan du börja med att maila fotografier av dina ärr (i släpljus) för en preliminär
bedömning. Om du har väldigt få/små ärr där han bedömer att du kommer att få en mycket
liten kosmetiskt vinst av att genomföra behandlingen, kommer han att avråda från behandling.
Behandlingen sker under lokalbedövning och tar omkring 2 timmar per
behandlingsomgång. De flesta behöver två eller tre behandlingar för ett optimalt resultat, i
vissa fall åtföljda av en kemisk eller mekanisk peeling. Orsaken till att det kan komma att
behövas flera behandlingstillfällen är att det krävs lite utrymme kring varje ärr som behandlas
för att fästa eventuella styg/förband, vilket innebär att man får ”hoppa över” andra ärr som
sitter mycket tätt intill och i stället behandla dessa vid nästa tillfälle. De ärr som har behandlats
måste också få ett par veckor på sig att läka innan man går vidare och behandlar intilliggande
ärr. Detta innebär att det som regel tar 1-2 månader innan behandlingen är helt avslutad. Varje
ärr behandlas dock bara en gång. På grund av att nybildade ärr bör få mogna utan att utsättas
för solljus, är det därför bäst att inleda sin behandling en bit in på hösten, alternativt tidigt på
vårvintern. Ärren har mognat färdigt när de har slutat vara rosa-lila, vilket kan ta mellan 3
veckor och några månader. Även hud som har behandlats med kemisk eller mekanisk peeling
(dermabrasio), bör man låta läka utan exponering för solljus.
Målet med samtliga behandlings metoder är att lyfta upp ärren i nivå med den
omgivande huden eftersom det är skuggverkan i ärren som gör dem framträdande. Många ärr
kan fås mindre framträdande genom subcision. Man använder då en kanyl med en liten
skalpell längst fram och frigör den neddragna ärrvävnaden underifrån, för att sedan lyfta upp
ärret med en Filler (Hyaluronsyrebaserad gelé). När Fillern försvinner (efter ungefär ett år) har
ärret läkt fast i ett högre läge och den behövs inte längre. Väldigt flacka ärr kan behandlas
enbart med Fillers, behandlingen måste då upprepas med ungefär ett års intervall för att
bibehålla resultatet. I vissa fall stansar man helt enkelt bort ärret, tar ett litet transplantat från
bakom örat, och placerar det i det stansade hålet. Under transplantatet sprutar läkaren sedan in
lite Filler som håller transplantatet i nivå med den omgivande huden. När transplantatet har
StellaKliniken Kungsgatan 50 111 35 Stockholm
Tel: 08-581 657 70 e-mail: [email protected] www.stellakliniken.se
vuxit fast behövs inte Fillern längre. Vissa smala, djupa ärr (icepick ärr) behandlar läkaren med
TCA-cross (en syra) som fräter sönder botten och sidorna på ärret, vilket gör att det läker
ihop utan att efterlämna sig något hål.
I många fall är man behjälpt av en efterföljande peeling, vanligtvis en mekanisk
peeling (dermabrasio), för att ytterligare jämna ut hudytan. Detta är dock lite beroende på
hudtyp och hudtjocklek, samt naturligtvis mängden ärr.
Vad kan man förvänta sig för resultat?
Målet med våra behandlingar av acneärr är att åstadkomma en tydlig kosmetisk förbättring –
att förvänta sig perfektion och en porslinshy är inte realistiskt. Ärren kommer i de flesta fall
inte att försvinna, men målet är att de ska bli mindre synliga.
Som vid alla kirurgiska ingrepp finns det alltid en infektionsrisk. Om ett
behandlat ärr blir infekterat, finns det en risk att ärret inte läker lika fint som förväntat. Om du
misstänker infektion är det viktigt att du kontaktar oss så snart som möjligt så ger vi dig
antibiotika. Rökning innebär en klar riskfaktor eftersom det tydligt försämrar
genomblödningen i huden. Lägre syrenivåer kan dels göra att transplantat läker fast sämre,
eller inte alls, och dels att läkningsprocessen i sin helhet går onormalt långsamt. En långsam
läkningsprocess ger ofta mindre fina ärr. Om du är rökare bör du göra ett uppehåll minst två
veckor innan och två veckor efter din behandling. Det är också viktigt att man inte tar bort
eventuella plåster/förband tidigare än vad läkaren har rekommenderat, samt att man då tar
bort dem extremt försiktigt. Man ska också följa de råd och rekommendationer som läkaren
har givit när det gäller eftervården (exempelvis att undvika bad i alla dess former), samt att inte
på något sätt manipulera huden i ansiktet innan allt är läkt.
Vi kan inte lämna någon garanti på att du får det resultat du förväntar dig av
behandlingen, och detta av flera skäl. Dels är det omöjligt för oss att veta exakt vad du
förväntar dig vilket gör det svårt för oss att bemöta dina förväntningar på ett bra sätt. Dels
beror resultatet till viss del på faktorer som vi inte kan förutse eller påverka, såsom infektioner
och en onormal läkningsprocess. Vi utför bara korrektioner av acneärr då vi tror att vi kommer
att kunna åstadkomma en tydlig kosmetisk förbättring. Uppskattningen av graden av
förbättring är dock mycket subjektiv och står naturligtvis i relation till dina förväntningar. Vår
målsättning är dock självklart att du ska bli nöjd med din behandling hos oss, och vi gör allt
som står i vår makt för att resultatet av behandlingen ska bli så bra som möjligt.
StellaKliniken Kungsgatan 50 111 35 Stockholm
Tel: 08-581 657 70 e-mail: [email protected] www.stellakliniken.se
Behandlingsmedgivande korrektion av acneärr
Genom att underteckna detta dokument intygar jag att:

Jag har fått muntlig och skriftlig information om hur behandlingen av acneärr går till,
risker och biverkningar, hur jag ska sköta mig efter ingreppet, samt de
behandlingsvillkor som gäller.

Jag har haft tillfälle att ställa frågor om det är något i informationen som jag tycker är
oklart.

Jag har svarat sanningsenligt på de frågor som läkaren har ställt om mitt hälsotillstånd,
samt eventuell medicinering.

Jag är införstådd med att behandlingen kommer att dokumenteras med foto före och
efter behandlingen. Fotografierna kommer att förvaras konfidentiellt i digital form av
kliniken. Mitt uttryckliga samtycke krävs innan de får visas upp för tredje part.

Jag är medveten om att StellaKliniken inte kan garantera att slutresultatet av
behandlingen kommer att överensstämma helt med de förväntningar jag har.

Jag ger härmed mitt medgivande till att genomgå korrektion av acneärr i enlighet med
de villkor som nämns i detta dokument.
Datum:
Ort:
______________________________
____________________________
Namn:
Namnförtydligande:
______________________________
_____________________________
StellaKliniken Kungsgatan 50 111 35 Stockholm
Tel: 08-581 657 70 e-mail: [email protected] www.stellakliniken.se

Similar documents