Ladda ner Scania Value

Transcription

Ladda ner Scania Value
EN TIDNING TILL SCANIAS AKTIEÄGARE
KVARTAL 2 2012
%%
20
20
Rörelsemarginal
Rörelsemarginal
16
17
12
14
8
11
4
8
0
-10
-06-10
-07-10
-07-11
-07-11
-07-11
-08-11
-08-12
-08-12
-08
Kv2
Kv4Kv3
Kv1Kv4
Kv2Kv1
Kv3Kv2
Kv4Kv3
Kv1Kv4
Kv2Kv1
Kv3Kv2
Kv4
Rapporten.
Report.
Lägre
leveranXxxx xxx
xxx
ser
xxx och
xxx högre
xxx xxx
kostnader
xx xxx.
tyngde
margi>
SID 2
nalen. > SID 2
Intervjun.
Interview.
Xxxx xxx
Service
i fokus
xxxxxx
förxxx
xx xxxxxx
Scania
i Latinxxxx xxxx
xxx xxxxxx xxx.
amerika.
> SID 3
Lägre utsläpp
Scania arbetar på bred front för att minska miljöpåverkan.
SID 4–5
Xxxxx>xxxx
xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx. > SID 4–5
Finans.
Stock market.
Stimulanser
och
Xxxx xxx xxxxxx
sport
sättaxxxx
fart
xxx xxska
xxxxxx
på
Brasilien.
xxxx
xxx xxxxxx.
>
> SID
SID 6–7
6–7
FIGURES INIFOCUS:
NYCKELTAL
FOKUS:
XXX
4,06
Xxxxxx xxx xx
Vinst per aktie (SEK) första
xxxx xxxx xxxxx xxx
halvåret
xxxx xxxxx xx.
första 6 månaderna i siffror
Orderingång och leveranser per region, kv 2 (antal fordon)
EURASIEN
Orderingång
2 407 -13%
EUROPA
Orderingång
Leveranser
8 150 -14%
1 736 -11%
Leveranser
7 020 -20%
LATINMERIKA
AFRIKA OCH OCEANIEN
ASIEN
Orderingång
Orderingång
Orderingång
Leveranser
Leveranser
Leveranser
4 669 +6%
3 371 -33%
989 -6%
963 -6%
3 234 -42%
2 841 -28%
Omsättning per produktgrupp*
Nettoomsättning
MSEK
25 000
Begagnade
fordon 6%
Övrigt 2%
Rörelseresultat och marginal
%
20
Rörelseresultat, i MSEK
MSEK
Marginal, i procent
4 000
3 500
20 000
16
Serviceprodukter 21%
3 000
15 000
2 500
12
2 000
Lastbilar 61%
Motorer 2%
10 000
8
1 500
1 000
5 000
4
Bussar 8%
500
0
2
1
Kv
Kv
12
12
20
3
4
20
Kv
Kv
11
20
1
2
Kv
11
20
4
Kv
11
20
Kv
10
11
20
20
Kv
Kv
10
10
20
*Avser första halvåret 2012
3
2
0
20
1
2
Kv
12
4
Kv
12
20
3
Kv
20
2
Kv
11
20
1
Kv
11
11
20
4
Kv
Kv
11
20
20
3
10
Kv
20
10
20
20
10
Kv
2
0
Nyckeltal
2012, 6 mån
2011, 6 mån
Förändring, %
Nettoomsättning, Scaniakoncernen
39 338
43 665
-10
Rörelseresultat, Fordon och tjänster
3 944
6 414
-39
(MSEK om ej annat anges)
Rörelseresultat, Financial Services
313
238
32
Rörelseresultat
4 257
6 652
-36
Resultat före skatt
4 275
6 828
-37
Periodens resultat
3 249
4 947
-34
Rörelsemarginal, %
10,8
15,2
Avkastning på eget kapital, %
23,1
35,0
Avkastning på sysselsatt kapital, Fordon och tjänster, %
29,2
44,2
Resultat per aktie (SEK)
4,06
6,18
-34
-45
Kassaflöde, Fordon och tjänster
1 769
3 218
Antal anställda, 30 juni
37 802
36 941
Orderingång (antal, lastbilar och bussar)
35 395
42 103
Leveranser (antal, lastbilar och bussar)
32 032
40 300
2 SCANIA VALUE • Q2/2012
-16
-21
Första halvåret
i korthet:
Leveranserna
minskade med 21 procent
till 32 032 fordon.
Rörelseresultatet
minskade med 36 procent
till MSEK 4 257
KASSAFLÖDET
uppgick till MSEK 1 769.
www.scania.com/se
intervju
text: erik aronsson foto: dan boman
Service måste stå i fokus för den
framtida utvecklingen i Latinamerika, anser Martin Ståhlberg.
Scania står starkt i
Latinamerika
Latinamerika är inte bara Scanias
näst största region. Det är också
en hel kontinent där olika länder
bjuder på olika krav och förutsättningar. Martin Ståhlberg, som
är chef för verksamheten, sätter
service i fokus.
Martin Ståhlberg utsågs till chef för Scanias verksamhet i Latinamerika i september 2011. Innan
dess har han bland annat varit chef för Scania i
Frankrike och Sverige och för Scanias återförsäljare i Stockholm. Hans nuvarande befattning
innebär att han ansvarar för en av Scanias viktigaste regioner.
– Latinamerika svarar idag för ungefär 20 procent av Scanias fordonsleveranser och regionen
har haft en någorlunda stabil tillväxt under de
senaste åren, trots den ekonomiska nedgången
under 2008 och 2009, säger Martin Ståhlberg.
Förutom Brasilien har Scania en stark närvaro i
flera andra länder där man har svarat upp mot de
specifika kraven från respektive marknad.
www.scania.com
– Vi har ett starkt varumärke på alla marknader där vi bedriver verksamhet. I Mexico har vi en
marknadsandel på 65 procent för landsvägsbussar, Peru har en stark potential för gruvapplikationer men även för landsvägsbussar, i Venezuela
har vi genomfört en mycket framgångsrik satsning
på industrimotorer. I Colombia och Chile har vi
utvecklat vårt koncept Bus Systems by Scania, där
bussar körs i seprata filer i system som liknar spårbunden trafik.
Distributionssegmentet viktigt
Men det är ändå Brasilien som står mest i fokus
för Martin Ståhlberg.
– I Brasilien fokuserar vi just nu på distributionssegmentet men vi är också mycket starka
inom fjärrtrafik med produkter för jordbruksindustrin och inom byggsektorn med våra off
road-lösningar, säger han.
En viktig faktor som dämpar efterfrågan i
Brasilien under innevarande år är övergången
till den nya emissionsstandarden Euro 5. Enligt
Ståhlberg har dock Scania kunnat dra nytta
av att man varit väl förberedd inför skiftet.
– Scania har goda erfarenheter av Euro 5-teknologin eftersom den redan finns i Europa. Våra
kunder här är nöjda med det vi kan leverera eftersom de kan uppnå samma fördelar som med den
föregående teknologin vad gäller bränsleekonomi
och produktivitet, säger han och påpekar samtidigt att Scania under årets första fem månader har
haft den största marknadsandelen när det gäller
försäljning av Euro 5-fordon. Totalt har marknaden för tunga lastbilar minskat med cirka 32 procent under första halvåret. Efterfrågan var stark
både under 2010 och 2011.
När det gäller den framtida utvecklingen i
Latinamerika anser Martin Ståhlberg att det framför allt är service som måste stå i fokus.
– Vi fokuserar på en fortsatt förbättring av vårt
servicenätverk och vårt serviceerbjudande. Vi
tror att kunskap om våra kunders affär och våra
kunders kunder gör att vi inte bara kan förstå,
utan även förutse vilka behov våra kunder kommer att ha. Därmed kan vi bidra till att förbättra
deras affärer.
Q2/2012 • SCANIA VALUE 3
fokus: miljö
Scania arbetar på bred front och i samarbete med kunderna för att bidra till en minskad miljöpåverkan när
det handlar om koldioxid och andra ämnen. Kraven på
minskade utsläpp från transportsektorn ökar samtidigt
som den ekonomiska tillväxten betyder att transportvolymerna ökar. Detta innebär en stor utmaning för
fordonstillverkarna och transportföretagen.
Scania möter
miljöutmaningarna
Sedan länge har det funnits regleringar kring hur
mycket partiklar och kväveoxider ett fordon får
släppa ut. Många länder har infört Euro-standarden, och för närvarande gäller Euro 5 bland
annat inom EU och Brasilien. Nästa steg i Europa
blir Euro 6-standarden som träder i kraft inom
EU och vissa grannländer 31 december 2013 för
samtliga nya fordon som säljs.
Scania tidigt ute med Euro 6
Redan i mars 2011 lanserade Scania sina första
Euro 6-motorer för att kunna ge förutseende
transportörer möjlighet att ligga steget före de
kommande utsläppsreglerna.
Ett kvitto på den framgångsrika lanseringen
är att Scanias dragbil av modell R 480 nyligen
tilldelades utmärkelsen ”Green Truck 2012” av de
4 SCANIA VALUE • Q2/2012
ansedda tyska branschtidningarna Verkehrsrundschau och Trucker.
- De goda resultat som Scania R 480 Euro 6
har levererat i dessa tester bekräftar att Scanias
ingenjörer har gjort ett utmärkt jobb vid utvecklingen av motorerna, säger Scanias Tysklandschef, Alexander Vlaskamp.
Euro 6 innebär att utsläppen av kväveoxider
och partiklar är omkring en femtedel jämfört
med Euro 5. Lägre koldioxidutsläpp är
ett område som ständigt varit
i fokus eftersom det går
hand i hand med en lägre
bränsleförbrukning som är
av yttersta vikt för Scanias
kunder. Än så länge finns
dock inga egentliga regle-
ringar kring utsläppen av koldioxid för kommersiella fordon. Det finns flera möjligheter att
minska de klimatpåverkande utsläppen vid sidan
av att effektivisera den traditionella dieselmotorn. Alternativa bränslen är en väg.
www.scania.com
text: erik aronsson foto: scania
”Bioetanol kan ge upp till
90 procent lägre CO2-utsläpp
jämfört med vanlig diesel.”
Scania har i över 20 år arbetat med bioetanol som
alternativt bränsle. Bioetanol är idag det mest
använda biobränslet inom transporter. Det är också det bränsle som har störst sannolikhet att kunna
levereras i stora och bestående volymer i framtiden,
och ger den högsta kostnadseffektiviteten och den
bästa verksamhetsradien av de förnybara bränslen
som för närvarande finns att tillgå.
Bioetanol minskar
koldioxidutsläppen
En stor fördel är att bioetanolen är flytande och
finns i kommersiella volymer över hela världen.
Den är enkel att tillverka från flera olika råmaterial – som sockerrör, betor och cellulosa – och
den används både som rent bränsle och som tillsats i traditionella bränslen.
Scania har, som den enda fordonstillverkaren,
ett antal produkter för tunga transporter som kan
köras på bioetanol – till exempel bussar, lastbilar och sopbilar. Scanias motorer för bioetanolbränsle har samma energieffektivitet som en
standarddieselmotor och uppfyller utsläppskraven inom Euro 5/EEV.
- Många vill ju förlita sig på framtida teknik,
men det finns så mycket man kan göra redan
idag. Bioetanol kan ge upp till 90 procent lägre
CO2-utsläpp jämfört med vanlig diesel, säger
Urban Wästljung, Manager, Sustainable transport, Scania.
Scania arbetar också med lösningar för att
minska CO2-utsläppen som än så länge befinner
sig på experimentstadiet. Personbilsbranschen
har sedan länge lanserat elbilar av olika varianter.
En stor utmaning för kommersiella fordon
är begränsningen i batteritekniken
som inte kan ge kapacitet till ett
fordon som bär en nyttolast på
exempelvis 25 ton och som körs
över mycket långa sträckor.
från drift av fordonen, elmotorer är mer effektiva
än vanliga förbränningsmotorer och elförsörjningen till fordonen kan klaras utan användning
av tunga batterier.
Flera intressanta projekt kring elektrifierade
vägar pågår i Sverige. Ett exempel är Scanias
samarbete med Siemens om elbilsdrift på vägen
mellan Pajala och gruvan i Svappavaara. Där
kommer malmbilar att köras dygnet runt för
omlastning till Malmbanan och Trafikverket har
nyligen i en utredning konstaterat att eldrivna
lastbilar är ett realistiskt alternativ. För denna trafik är elförsörjning via luftledningar förmodligen
den bästa lösningen eftersom vägen är anlagd på
myrar och rör sig upp och ner.
- Utvecklingen av våra fordon måste ske stegvis, säger Johan Lindström, Expert Engineer på
Hybrid Systems Development, Scania.
- Vi använder de elektrifierade växellådor som
utvecklas i hybridprojekten men sedan måste en
större elmaskin tillföras drivlinan för att köra 90
ton last helt elektriskt.
Det skulle dock innebära en del problem att
anpassa ett sådant system så att både tung trafik
och vanliga personbilar kan hämta ner strömmen
från kontaktledningen.
Därför undersöker Scania också lösningar där
fordonen genom induktion eller på annat sätt
får elförsörjningen från vägbanan. Det blir en
mer flexibel lösning där alla fordon kan utnyttja
systemet och därmed dela på den stora investeringen att bygga om vägnätet. En förstudie från
projektet Svenska Elvägar visar att en elektrifiering av den tunga vägtrafiken i Sverige skulle
kunna minska CO2-utsläppen med 4,2 miljoner
ton, motsvarande 9 procent av de nationella fossila utsläppen.
Tillsammans med Volvo Powertrain, Bombardier, Alstom och andra företag inom transportbranschen har Scania sökt finansiering från
det statliga FFI-programmet för en studie kring
elektriska vägtransporter, som beräknas vara klar
under början av 2013.
Enligt Scanias bedömning kommer olika lösningar att behövas på olika marknader för att få
dem kommersiellt gångbara för att klara framtidens utsläppsutmaningar. Detta beroende på
varierande tillgång till alternativa bränslen och i
framtiden hur pass utbyggd den elektriska infrastrukturen blir. Scania har ett bra utgångsläge
med den långa erfarenheten av ett modulariserat
produktprogram.
Elektriska motorvägar
– en möjlig framtid
Men om fordonet kan hämta
elektrisk kraft från själva vägbanan blir möjligheterna betydligt
större. Det kan låta lite som science fiction, men det är ett område där Scania
redan idag är involverat i flera olika projekt.
Ett framtida system med elektrifierade motorvägar har flera fördelar: mindre miljöpåverkan
www.scania.com
Dagens elfordon drivs ofta med batterier, men på grund av dess låga lagringskapacitet har
sådana fordon begränsad körsträcka. Scania utvärderar därför olika alternativ att överföra
elektricitet mellan väg och fordon, bland annat induktiv överföring.
Q2/2012 • SCANIA VALUE 5
Finans: scania i brasilien
Brasilien
Teknikskifte på Scanias
största marknad
Övergången till ny emissionsstandard och en allmänt svagare konjunktur har dämpat efterfrågan
på tunga lastbilar i Brasilien. Den
brasilianska regeringen har tagit
till krafttag för att sätta ny fart på
ekonomin men de har hittills inte
givit effekt.
Efterfrågan på tunga lastbilar i Brasilien har
varit på en mycket hög nivå under de senaste
åren. Övergången till Euro 5-standarden under
första halvåret 2012 har dock påverkat efterfrågan negativt. Köparna av nya lastbilar har varit
tveksamma till att ta den kostnad som en investering i de nya fordonen innebär. Skiftet från
emissionsstandarden Euro 3 till Euro 5 innebär
att fordonen får en reningsteknik för avgaserna
som hittills inte använts i Brasilien.
Samtidigt har en allmänt svagare konjunktur dämpat efterfrågan i hela den brasilianska
ekonomin vilket också har påverkat fordonsefterfrågan. Den brasilianska regeringen har med
olika stimulanser försökt få fart på tillväxten
och centralbanken har sänkt räntan i flera steg.
I april lanserade finansminister Guido Mantega
ett paket som bland annat innehåller skattesänkningar, stimulanser till den lokala industrin
genom statliga inköp, samt bättre finansieringsåtgärder för exportföretag.
även om vi inte räknar med att registreringar
och produktion ökar jämfört med förra året,
säger Björn Enarson, analytiker på Danske
Bank.
Mantega har vid flera tillfällen fått sänka tillväxtutsikterna och i mitten av juli rapporterade
Reuters att prognosen för BNP dragits ned till
2,5 procent för 2012. Under 2011 var tillväxten
2,7 procent.
På sikt finns det dock faktorer som talar för
en god utveckling i Brasilien, enligt bedömare.
Investeringar i infrastruktur i samband med
fotbolls-VM 2014 och de olympiska spelen i Rio
de Janeiro 2016 tillsammans med den demografiska utvecklingen och de ovan nämnda stimulansåtgärderna innebär goda utsikter för hela
fordonsindustrin.
- Vi förutspår en stark rekyl uppåt i efterfrågan och produktion av tunga lastbilar i början
av 2013 mot bakgrund av återhämtningen inom
Sänkta tillväxtprognoser
- Detta har än så länge inte gett någon större
effekt men i takt med att besluten om stöd flyttas ut på lokal nivå bör vi sen en ökad effekt.
Säsongs­justerat tror vi att man kan börja se en
återhämtning sekventiellt under sommaren
6 SCANIA VALUE • Q2/2012
Brasiliens finansminister Guido Mantega hoppas kunna sätta fart på landets ekonomi.
industrin och jordbrukssektorn, acceptansen av
nya regler för bränslen och motorer, samt bättre
tillgång till statliga stimulansåtgärder, skriver
den amerikanska investmentbanken JP Morgan
i en analys.
Hög medelålder på lastbilsflottan
JP Morgan pekar i analysen också på att den
brasilianska lastbilsflottan, som uppskattas till
cirka en miljon lastbilar, fortfarande har en hög
medelålder vilket talar för ett stort utbytesbehov. Detsamma gäller för bussmarknaden.
Just transportbehoven kommer att stå i fokus
för det två gigantiska idrottsevenemang som
planeras i Brasilien under de närmaste åren.
Inför fotbolls-VM 2014 finns det planer på ett
flertal investeringar i infrastruktur och regeringen hoppas också på ökad ekonomisk aktivitet under arrangemanget i form av turism och
ökad privat konsumtion.
- Fotbolls-VM tror vi kommer ge en viss positiv effekt för marknaden, framför allt när det
gäller bygg- och anläggningsutrustning, tack
vare alla byggprojekt som planeras, säger Björn
Enarson.
Även de olympiska spelen i Rio De Janeiro
2016 kommer att kräva omfattande infrastrukturinvesteringar. I våras tillkännagav president
Dilma Rouseff och Rio de Janeiros borgmästare
Eduardo Paes planer på buss- och spårvägslösningar i Rio som sammanlagt beräknas kosta
motsvarande åtta miljarder kronor. Det är dock
en mindre faktor jämfört med fotbolls-VM.
- Den positiva effekten från OS kommer att
vara mindre eftersom det bara är en stad det
handlar om, säger Björn Enarson.
www.scania.com
text: erik aronsson foto: göran wink och vanessa carvalho /getty images
Fotbolls-VM 2014 och de
olympiska spelen i Rio De
Janeiro 2016 kommer att kräva
investeringar i den brasilianska
infrastrukturen.
Fakta Brasilien
Yta: 8 514 877 km², världens femte
största land
Folkmängd: Cirka 192 miljoner,
världens femte folkrikaste land
BNP: +2,7 procent (2011)
Valuta: Real (100 real = cirka
340 svenska kronor)
Huvudstad: Brasilia
(Källor: IMF, OECD, CIA World Factbook)
www.scania.com
Q2/2012 • SCANIA VALUE 7
NOTERAT
redaktör: erik aronsson foton: scania
Svag efterfrågan
på bussar
Scania Production Slupsk, Polen, varslar 142
anställda om uppsägning på grund av fortsatt
svag efterfrågan på bussar för kollektivtrafik på
de viktigaste marknaderna för Scanias helbyggda bussar i Omniprogrammet. Olika stödprogram har utarbetats i samråd mellan företaget
och arbetstagarorganisationerna som erbjuder
de berörda medarbetarna möjlighet till bland
annat förtida pension och avgångsvederlag.
− Den ekonomiska situationen på våra viktigaste marknader visar inga tecken på förbättring, vilket gör att vi räknar med fortsatt svag
efterfrågan på kollektivtrafik-bussar under det
närmaste året. Vi måste därför anpassa produktionen till betydligt lägre volymer, säger Klas
Dahlberg, chef för Scania Buses & Coaches.
Anläggningen i Slupsk, med närmare 700
anställda, är navet i Scanias europeiska produktion av helbyggda (karosserade) bussar för kollektivtrafik. Här karosseras modellerna Scania
OmniCity och OmniLink. I Slupsk monteras
också chassit (underredet) till Scania OmniCity.
Dessa chassin levereras även till andra, fristående busskarossörer i Europa, Afrika och Asien.
Martin Lundstedt har
utsetts till ny verkställande direktör
och koncernchef i
Scania AB.
Martin Lundstedt blir ny VD för Scania
Styrelsen i Scania har utsett Martin Lundstedt
till ny verkställande direktör och koncernchef i
Scania AB. Han tillträder befattningen den
1 september 2012 och efterträder Leif Östling,
som utsetts till medlem i företagsledningen
(Vorstand) i Volkswagen AG.
Martin Lundstedt, född 1967, är civilingenjör
och för närvarande Executive Vice President i
Scania och chef för Franchise and Factory Sales.
Han anställdes vid Scania 1992 och har haft en
rad olika ledande befattningar, bland annat chef
för Scanias industriella verksamhet i Frankrike
2001-2005 och försäljningsdirektör för lastbilar
fram till 2007, då han tillträdde sin nuvarande
befattning.
Scania är väl positionerat och Martin
Lundstedt ser ingen anledning att ändra den
väg Scania har valt de senaste åren.
– Vi ska fortsätta att vara det Scania som våra
kunder uppskattar, ett litet stort företag som
arbetar tätt tillsammans med dem, alltid enkelt
och okomplicerat.
Företagets kärnvärden ligger fast och samma
sak gäller för Scanias strategier.
– Vi ska fortsätta vara premiumvalet för alla
kunder i transport- och motorsektorn runt om
i världen. Vi ska göra det genom att bygga vidare
på vår starka produkt- och tjänsteportfölj, vårt
modulsystem och ett väl utbyggt försäljningsoch servicenätverk.
– Att vara kundernas premiumval innebär
att vi är deras partners och alltid ger dem bästa
avkastningen på sina investeringar, under hela
livscykeln.
Vill du prenumerera?
Första
renhållningsbilen
med Euro 6
Scania presenterade världens första fullt utrustade slamsugarbil med Euro 6-motor på mäs�san IFAT ENTSORGA, som hölls i München i
maj i år. Det är Scanias moduluppbyggda produktsystem som gjort konstruktionen möjlig,
vilket också visar att Scanias Euro 6-motorer
kan användas för nästan alla tillämpningar på
marknaden.
– Att montera en så komplicerad påbyggnad på Scanias Euro 6-chassi var riktigt enkelt,
säger Brian Stage, vd för den danska påbyggaren J Hvitved Larsen A/S. Påbyggnaden är
identiskt med den som vi använder för Euro
5-fordon, vilket är en stor fördel ur kostnadsoch ledtidssynpunkt.
8 SCANIA VALUE • Q2/2012
För en kostnadsfri prenumeration,
gå till www.scania.com/scaniavalue/se
KOMMANDE
HÄNDELSER
2012-10-22
Delårsrapport, jan-sept 2012
Vecka 44
ScaniaValue kvartal 3 2012
(på www.scania.com/se
och som tryckt version)
Scania Value ges ut av Scania och
riktar sig till Scanias aktieägare.
Ansvarig utgivare
Per Hillström, [email protected]
Chefredaktör
[email protected]
Projektledare
[email protected]
Art Director
[email protected]
Produktion
Appelberg Publishing Group
www.appelberg.com
Print: Trosa Tryckeri
Omslagsfoto: Dan Boman
Kontakt
Scania Investor Relations
151 87 Södertälje
Tel: 08-553 81 000
E-post: [email protected]
www.scania.com