Annan påbyggnadsutrustning 7 Innehåll - TIL

Transcription

Annan påbyggnadsutrustning 7 Innehåll - TIL
Annan påbyggnadsutrustning 7
Innehåll
KRAN BAKOM HYTT
2
Montering
2
Stabilitet
3
Exempel på beräkning av stabilitetsfaktorn
4
HJÄLPRAM
6
Infästning av kran
FÖRSTÄRKT KRANINFÄSTNING
Stora kranar
7
9
10
BAKMONTERAD KRAN
13
MITTMONTERAD KRAN
15
STABILITET
16
Bakmonterad kran med extra stödbenspar
17
Hjälpram
18
FÖRSTÄRKNING AV BAKÖVERHÄNG
24
INFÄSTNING AV KRAN
27
Infästning av kran med klammor
28
BAKGAVELLYFT
29
DRAGBALKAR
30
INFÄSTNING AV TUNGA KOMPONENTER
32
FRONTMONTERAD UTRUSTNING
34
© Scania CV AB 2002
1
Annan påbyggnadsutrustning 7
KRAN BAKOM HYTT
Montering
Vid dåliga och mycket dålìga körförhållanden får
endast kran med ledad brygga (eller trepunktsupphängd kran) användas bakom hytt.
Används kran med fast brygga kan detta orsaka
skador på kraninfästningen, chassiramen och övriga chassidetaljer eftersom kranens infästning
begränsar chassiramens vridningsmöjligheter.
Vid goda och medelgoda körförhållanden kan både
kranar med ledad och fast brygga monteras bakom
hytt.
Kranar med ledad brygga ger erfarenhetsmässigt en
bättre komfort eftersom chassiramens vridningsvekhet inte begränsas av kraninfästningen.
3- punktsbryggan skall som regel vara vänd framåt.
Detta ger lägre framaxeltryck och oftast bättre
utrymme för föraren att sköta reglagen.
26:7041
Endast kranar med ledad brygga får användas
bakom hytt vid dåliga och mycket dåliga körförhållanden.
Kran med ledad brygga.
2
© Scania CV AB 2002
Annan påbyggnadsutrustning 7
Stabilitet
Stabilitetsfaktor
26:7068
Då kranen arbetar bestäms stabiliteten av bilen,
lasten, stödbenen, underlaget och kranens
arbetsriktning i förhållande till bilen.
För att få god stabilitet ska stödbenen vara långt
utskjutna. Förutom stödbenen tjänstgör hjulen som
stödpunkter.
Stabiliteten är sämst vid lyft snett framför bilen.
Detta kan innebära att kranens arbetsområde måste
begränsas till ett område av 180° bakom stödbenen.
Det är föraren av kranen som i varje situation ska
se till att stabiliteten är tillräcklig.
En viktig princip:
Alla vikter som verkar på "fordonssidan" av
stjälplinjen, är alltid stabiliserande moment.
Beräkning av maximalt tillåtet böjmoment
Alla vikter som verkar på den sida av stjälplinjen
som vänder bort från fordonet är alltid stjälpande
moment.
Beräkningen skall baseras på maximal statisk last
tillsammans med statiska och dynamiska krafter
från kranen.
Jämför vi totalsumman stabiliserande moment med
totalsumman stjälpande moment, får vi en s k stabilitetsfaktor (n).
Resultatet av beräkningen får ej överstiga 80% av
ramens sträckgräns.
Stabiliserande moment, totalt = n
Stjälpande moment, totalt
Den beräknade faktorn ”n” ska vara minst 1,4
för att uppnå god stabilitet.
I vissa länder är en beräkning tillräcklig, men avgörande är dock inte beräkningen utan ett stabilitetsprov.
Ett förslag till ny Europastandard anger en provlast
på 1,25 av maximal last och prov runt hela
svängområdet.
Det är föraren av kranen som i varje situation
ska se till att stabiliteten är tillräcklig.
© Scania CV AB 2002
3
Annan påbyggnadsutrustning 7
Exempel på beräkning av stabilitetsfaktorn
Kran monterad bakom hytt och extra stödben
på 3-axligt fordon
Kran monterad bakom hytt
Beräkningsskiss för kran monterad bakom hytt.
G1 = Vikten av utdragsbalkarna med de båda
stödbenen + monteringstillbehör och olja
Beräkningsskiss för kran monterad bakom hytt och
3-axligt fordon
G2 = Kranens vikt utan stödben
G1 = Vikten av utdragsbalkarna med de båda
stödbenen + monteringstillbehör och olja
P
G2 = Kranens vikt utan stödben
= Kranens max lyftförmåga på max armlängd
M1 = Det olastade fordonets vikt på framaxel
G4 = Vikten av extra stödben
M2 = Det olastade fordonets vikt på bakaxel
P
som blir:
= Kranens max lyftförmåga på max armlängd
M1 = Det olastade fordonets vikt på framaxel
M2 = Det olastade fordonets vikt på bakaxel
som blir:
M1xD + G1xA + M2xC + G2xE = n
PxB
M1xD + G1xA + M2xC + G2xE + G4xF = n
PxB
4
© Scania CV AB 2002
Annan påbyggnadsutrustning 7
Kran monterad bakom hytt och extra stödben
på 4-axligt fordon (dubbla framaxlar)
G1 = Vikten av utdragsbalkarna med de båda
stödbenen + monteringstillbehör och olja
G2 = Kranens vikt utan stödben
G4 = Vikten av extra stödben
P
= Kranens max lyftförmåga på max armlängd
M1 = Det olastade fordonets vikt på framaxel
M2 = Det olastade fordonets vikt på bakaxel
som blir:
M1xD + G1xA + M2xC + G2xE + G4xF = n
PxB
OBS! Om måttet E är på andra sidan om stjälplinjen enl skissen skall G2xE placeras under linjen
i formeln (dvs i nämnaren).
Beräkningsskiss för 4-axlad bil (dubbla framaxlar).
Lägg märke till att vikten M1 är placerad mellan
framaxlarna.
© Scania CV AB 2002
5
Annan påbyggnadsutrustning 7
HJÄLPRAM
Kranar upp till ca 30 tonnmeter.
Ram
För allmän information om hjälpramar se kapitel
2.
Kran bakom hytt ger upphov till vrid- och böjkrafter samt stora punktbelastningar i infästningen.
För att undvika höga påkänningar och minska risken för komfortstörande ramsvängningar ska hjälpramen börja framför kranen och gå till bakre änden
av chassiramen.
Används tipp, fast flak eller annan påbyggnad ska
hjälpramen anslutas till påbyggnadens hjälpram
genom att svetsa ihop de båda hjälpramsprofilerna.
Max
Hjälpram
kranstorlek Höjd x bredd x
Min
(ton m) tjocklek (mm)
yttröghetsmoment per
balk Ix (cm4)
10
110 x 80 x 6
290
12
140 x 80 x 8
380
12
110 x 80 x 6
290
14
140 x 80 x 8
665
22
110 x 80 x 8
380
F800
F950
F958
Max kranstorlek och exempel på hjälpramsdimension
Inom givet yttröghetsmoment kan man välja godtyckliga dimensioner på profilerna.
Rekommendationerna avser stålhjälpram av Uprofil och av motsvarande material som chassiramen, se avsnitt ”Rammaterial”, under kapitel
”Generella påbyggnadsanvisningar”.
Förstärkt kraninfästning.
Ram
I hjälpramens främre del bör tvärbalkar användas i
anslutning till kranens infästning i chassiramen.
På bilar med 3-vägstipp ska främre tippbäraxeln
placeras så långt fram som möjligt för att undvika
komfortstörande ramsvängningar.
Max
Hjälpram
kranstorlek Höjd x bredd x
Min
(ton m) tjocklek (mm)
yttröghetsmoment per
balk Ix (cm4)
14-20
160 x 80 x 8
900
20-24
180 x 80 x 8
1215
22-26
160 x 80 x 8
900
26-30
180 x 80 x 8
1215
F950
F958
Max kranstorlek och exempel på hjälpramsdimension med förstärkt kraninfästning.
Vid önskemål om lägre hjälpram (minskad totalhöjd), kan detta lösas med exempelvis hjälpram av
fyrkant-profil och/eller livplåtar och/eller hel plåt
mellan hjälpramsbalkarna, under förutsättning att
det totala böjmotståndet bilram + hjälpram blir
ungefär samma som för bilram + hjälpram enligt
tabellen.
6
© Scania CV AB 2002
Annan påbyggnadsutrustning 7
Infästning av kran
För att erhålla så god körbarhet som möjligt bör
kranen vila på speciella kranfästen som är fastskruvade i chassiramens liv.
Avståndet mellan kran och hjälpram ska vara
2-5 mm.
Hjälpramens främre del ska inte vara infäst i kranfästena utan ska på vanligt sätt vara infäst i chassiramen med i längsled flexibla fästen.
Kranen ska placeras så långt fram som möjligt för
att minska påkänningarna i chassiramen och för att
minska risken för komfortstörande svängningar.
2-5
50
60
26:7021
60
8
Vissa typer av kranar kan fästas in med byglar.
Nedanstående figur visar exempel på kranfäste för
bygel. Denna typ av fäste kräver stort utrymme och
går därför inte alltid att använda.
26:7028
Kranfäste för bygel.
© Scania CV AB 2002
7
26:7027
Annan påbyggnadsutrustning 7
26:7009
Många kranar är förberedda för att monteras på
hjälpramen med krampor, detta kan tillåtas vid
kranmontering om chassiramens och hjälpramens
flänsar skyddas enligt bilden.
8
© Scania CV AB 2002
Annan påbyggnadsutrustning 7
FÖRSTÄRKT KRANINFÄSTNING
För att kunna använda de större kranstorlekarna
enligt tabellen på sid 6, måste en förstärkt kraninfästning göras.
Kranen ska vila på ett kranfäste som är fastskruvat
i chassiramens och hjälpramens liv.
Hjälpramen skall om möjligt dras fram till bakre
framfjäderfäste.
Vid luftfjädrad framaxel skall hjälpramen dras fram
så långt som möjligt mot fjäderbälgarna.
Kranfäste, hjälpram och chassiram ska bindas ihop
till en styv enhet. Detta innebär en sämre komfort
eftersom bilen kommer att upplevas som stötig.
Vid dåliga och mycket dåliga körförhållanden
måste hastigheten minskas väsentligt eftersom
chassiramens vridningsmöjlighet är begränsad. Se
följande figurer för lämplig infästning av större
kranar.
45°
8
8
26:7024
26:7023
R5
Förstärkt kraninfästning för större kranstorlekar.
© Scania CV AB 2002
9
Annan påbyggnadsutrustning 7
Stora kranar
Stora kranar från 30 tonmeter och uppåt kräver som
regel två stödbenspar och betydligt böj och
vridstyvare hjälpramar.
Vid två stödbenspar måste hjälpramen kryssförstärkas längs hela längden, se bild, för att kunna
stå emot vridkrafterna.
Nedan, och på följande två sidor, visas några exempel på hjälpramar för stora kranar, på dragbilar
respektive lastbilar.
26:7025
26:7026
26:7039
Exemplen kan ge viss vägledning för dimensionering och konstruktion, men det är alltid påbyggaren
som ansvarar för att hållfasthets- och stabilitetsberäkningar blir riktigt utförda.
10
© Scania CV AB 2002
Annan påbyggnadsutrustning 7
Hjälpramsexempel för stora kranar på dragbil.
Bilden visar ett exempel på hur man åstadkommer
en något högre hjälpram under själva kranen än
under vändskivan.
På den undre fyrkant-profilen (ex 80x140x10)
ligger en ca 12 mm stålplåt längs hela hjälpramen,
som också utgör fäste för vändskivan.
Under kranen är det en extra fyrkant-profil
(ex 60x140x10) och tvärbalkar så långt bak som
det får plats, med hänsyn till trailern, och ytterligare en 12 mm stålplåt.
Livplåtarna enligt bilden är ca 10 mm tjocka.
26:7026
Exemplet gäller för en kran på ca 40 - 45 Tm
Vid riktigt stora kranar 50-80 Tm måste livplåtarna
dras ned under ramlivet där ytterligare en fyrkantprofil placeras på ca 160x90x10.
Allternativt byggs en ”låda” runt bilramen som
förbinder främre och bakre stödbenspar.
Exemplen kan ge viss vägledning för
dimensionering och konstruktion, men
det är alltid påbyggaren som ansvarar
för att hållfasthets- och stabilitetsberäkningar blir riktigt utförda.
© Scania CV AB 2002
11
Annan påbyggnadsutrustning 7
Hjälpramsexempel för stora kranar på lastbil.
Bilden visar ett exempel på hur man åstadkommer
en hjälpram för en kran på ca 45 Tm.
Fyrkant-profilen (ex 150x250x10)
tvärbalkar (ex U-profil 220x80x9)
26:7025
Livplåtarna enligt bilden är ca 10 mm tjocka.
Vid riktigt stora kranar 50-80 Tm, se exemplet på
föregående sida för stora kranar på dragbilar.
Exemplen kan ge viss vägledning för
dimensionering och konstruktion, men
det är alltid påbyggaren som ansvarar
för att hållfasthets- och stabilitetsberäkningar blir riktigt utförda.
12
© Scania CV AB 2002
Annan påbyggnadsutrustning 7
26:7044
BAKMONTERAD KRAN
Vid lastning och lossning med bakmonterad kran
utsätts baköverhänget för mycket kraftiga
påkänningar. Det är därför mycket viktigt att baköverhänget görs tillräckligt styvt för att undvika
skador på chassiramen och hjälpramen.
Kranen kan vara fast monterad i chassiramen eller
vara fastsatt med konsoler i chassiramens liv.
Kran fastsatt med konsoler i chassiramens liv.
© Scania CV AB 2002
13
Annan påbyggnadsutrustning 7
Bakmonterad kran ger oftast ett ogynnsamt
belastningsförhållande eftersom kranen är monterad längst bak med en lång hävarm till chassiramens bakersta stödpunkt.
Obs! Med bakmonterad kran och vid olastat fordon
är framaxeltrycket lågt. Detta kan orsaka framhjulslåsning vid bromsning och halt väglag.
Den fjädring och vridning av baköverhänget som
kranen orsakar ger upphov till motsvarande rörelse
i chassit framför baköverhänget och kan då ge
upphov till komfortstörande ramsvängningar.
De uppstår i första hand vid olastat fordon och kan
sällan undvikas helt.
Som regel är bakmonterad kran kombinerad med
fast flak eller timmerpåbyggnad.
26:7032
För att öka framaxeltrycket kan kran med förskjutbar infästning användas.
Kranens långa hävarm till chassiramens bakre stödpunkt kan ge upphov till komfortstörande svängningar.
14
© Scania CV AB 2002
Annan påbyggnadsutrustning 7
MITTMONTERAD KRAN
Brittisk tegeltransportbil 8x4 axelavstånd 6500,
med mittmonterad kran.
Hjälpram 125x80x8 U-profil, stål.
Hjälpramen ska ha samma höjd längs hela bilramen.
Flexibel infästning i främre delen av hjälpramen,
fasta fästen i bakre.
7069
Fasta plåtar ska förstärka hjälpramens infästning
mot chassiramen vid kranen, se figur.
© Scania CV AB 2002
15
Annan påbyggnadsutrustning 7
STABILITET
Stabiliteten bestäms av bilen, kranens last,
arbetsriktning, stödbenen och underlaget.
Samma stabilitetsfaktor gäller för bakmonterade
kranar som för kran bakom hytt.
Figurerna visar exempel på hur stabilitetsfaktorn
kan räknas ut för bil med bakmonterad kran.
Vid lyft bakåt kan stabiliteten vara mycket stor. Om
kranen då används för tunga lyft kan det ge mycket
höga påkänningar i chassiramen.
Det är föraren av kranen som i varje situation
måste se till att stabiliteten är tillräcklig. Använd
aldrig kranen när bilens stödaxeln är upplyft.
M1
M1
D
C
E
M2
90°
B
G1
G2
P
26:7034
B
A
26:7033
E
G2
90°
C
G1
P
M2
Vid arbete med kran på luftfjädrad bil,
töm inte bälgarna innan stödbenen är
på ansatta.
G1xA + M2xC + G2xE = n
PxB
M2xC + M1xD = n
P x B + G2xE
OBS! Stjälplinjen i skissen går genom krancentrum. Därmed får G1 (vikt för stödbensutrustning m m) inte inkluderas i beräkningen.
16
OBS! Stjälplinjen i skissen går genom centrum av
framaxeln. Därmed får framaxelvikten M1 inte
inkluderas i beräkningen.
© Scania CV AB 2002
Annan påbyggnadsutrustning 7
Bakmonterad kran med extra stödbenspar
F
D
M1
G4
C
M2
P
G2
°
G1
E
B
G1 = Vikten av utdragsbalkarna med de båda
stödbenen + monteringstillbehör och olja
26:7040
90
A
G2 = Kranens vikt utan stödben
G4 = Vikten av extra stödben
P
= Kranens max lyftförmåga på max armlängd
M1 = Det olastade fordonets vikt på framaxel
M2 = Det olastade fordonets vikt på bakaxel
OBS! Om måttet E är på andra sidan om stjälplinjen enl skissen skall G2xE placeras under
linjen i formeln (dvs i nämnaren).
som blir:
M1xD + G1xA + M2xC + G2xE + G4xF = n
PxB
© Scania CV AB 2002
17
Annan påbyggnadsutrustning 7
Hjälpram
För allmän information om hjälpramar se kapitel 2.
Kranen ger tillsammans med lasten ett böjande och
vridande moment i baköverhänget under körning och
då kranen arbetar.
Påkänningarna i chassiramen är störst i bakaxel/
boggiinfästningen. Ett långt baköverhäng medför ett
stort böjande moment.
Belastningen ska fördelas på framaxeln, bakaxelpartiet
och stödbenen. Stödbenets längd måste anpassas så att
bakaxelpartiet tar sin rätta del av belastningen på
chassiramen. Därför måste stödbenen i regel justeras
under lastning och lossning för att kompensera chassiramens höjdförändring.
Hjälpramen ska dimensioneras så att påkänningarna i
chassiramen inte blir för stora med avseende på
hållfastheten. Hjälpramen kan dock knappast dimensioneras så att den helt kan förhindra att baköverhänget fjädrar och vrider sig på grund av de höga dynamiska belastningarna.
Hjälpramar för bakmonterade kranar ej större än
ca 20 tonmeter.
Hjälpramen ska göras styv i baköverhänget med hjälp
av t ex diagonalstag. Den kan bestå av U- eller Zprofiler för att ge en relativt vridningsvek främre del.
Tabellerna på nästa sida anger rekommenderade
hjälpramsdimensioner för olika chassityper.
18
© Scania CV AB 2002
Annan påbyggnadsutrustning 7
Ram
Biltyp
Max kranstorlek
(ton m)
Lmax
Min yttröghetsmoment
per balk IX (cm4)
Hjälpram
Höjd x Bredd x Tjocklek (mm)
4x2 Z
8
2100
3100
690
1215
160 x 80 x 6
180 x 80 x 8
4x2 A/B
8
1600
2600
690
1250
160 x 80 x 6
180 x 80 x 8
8
2100
3100
665
900
140 x 80 x 8
160 x 80 x 8
12
2100
3100
900
1215
160 x 80 x 8
180 x 80 x 8
17
2100
3100
1215
2000
180 x 80 x 8
220 x 80 x 8
8
1600
2600
665
900
140 x 80 x 8
160 x 80 x 8
12
1600
2600
900
1215
160 x 80 x 8
180 x 80 x 8
17
1600
2600
1215
2000
180 x 80 x 8
220 x 80 x 8
8
2900
3900
665
900
140 x 80 x 8
160 x 80 x 8
12
2900
3900
900
1215
160 x 80 x 8
180 x 80 x 8
17
2900
3900
1215
2000
180 x 80 x 8
220 x 80 x 8
12
2500
3500
1215
1850
180 x 80 x 8
210 x 90 x 8
17
2500
3500
1350
2250
180 x 90 x 8
230 x 80 x 8
12
2900
3900
665
900
140 x 80 x 8
160 x 80 x 8
17
2900
3900
900
1215
160 x 80 x 8
180 x 80 x 8
20
2900
3900
1215
2000
180 x 80 x 8
220 x 80 x 8
12
2500
3500
900
1550
160 x 80 x 8
200 x 80 x 8
17
2500
3500
1215
1850
180 x 80 x 8
210 x 90 x 8
20
2500
3500
1350
2250
180 x 90 x 8
230 x 80 x 8
12
2900
3900
665
900
140 x 80 x 8
160 x 80 x 8
17
2900
3900
900
1215
160 x 80 x 8
180 x 80 x 8
20
2900
3900
1215
2000
180 x 80 x 8
220 x 80 x 8
F800
4x2 Z
4x2 A/B
F950
6x2 A/B
6x4 A/B
8x2 A
8x4 A
6x4 Z
8x4 Z
6x2 Z
8x2 Z
F958
6x4 Z
8x4 Z
6x2 A
6x4 A
8x2 A
8x4 A
Yttröghetsmomentet IX förutsätter att hjälpramen är utförd i
stål med motsvarande kvalitet som chassiramen, se avsnittet
”Rammaterial” under kapitel ”Generella påbyggnadsanvisningar”.
Den rekommenderade hjälpramsprofilen är endast ett
exempel på hur man med en viss U-profil uppnår
yttröghetsmomentet.
© Scania CV AB 2002
19
26:7065
Annan påbyggnadsutrustning 7
26:7029
L
L
20
© Scania CV AB 2002
26:7030
Annan påbyggnadsutrustning 7
26:7060
L
L
© Scania CV AB 2002
21
26:7031
Annan påbyggnadsutrustning 7
L
22
© Scania CV AB 2002
Annan påbyggnadsutrustning 7
Hjälpramar för bakmonterade kranar större än
ca 20 tonmeter.
Vid montering av stora bakmonterade kranar räcker
det inte med enbart vanlig hjälpram och kryssförstärkning, utan ramen måste också förstärkas
med livplåtar, se skiss.
Vid kranar upp till ca 30 tonmeter räcker det i allmänhet om livplåtarna går från bakkant ram fram
till framför boggin.
26:7063
Vid kranar större än ca 30 tonmeter bör livplåtarna
gå ända fram till de främre stödbenen.
26:7039
Vid bakmonterade kranar som kräver två stödbenpar skall hjälpramen kryssförstärkas längs hela dess
längd, se skiss.
© Scania CV AB 2002
23
Annan påbyggnadsutrustning 7
FÖRSTÄRKNING AV BAKÖVERHÄNG
Diagonalstag
Vid lastning och lossning av bilar med bakmonterad kran, utsätts baköverhänget för kraftiga
påkänningar. Det är därför mycket viktigt att baköverhänget görs tillräckligt styvt för att undvika
skador på chassi- och hjälpram.
Diagonalstag ska användas i hjälpramens bakre del.
Diagonalstagen förhindrar parallellförskjutning
mellan hjälpramens sidobalkar och ger därigenom
en vridstyv ram. Det är viktigt att stagens
infästningar görs i anslutning till hjälpramens tvärbalkar och fästplåtar.
Diagonalstagen ska vara av sluten fyrkantsprofil
eller plattstång. Om plattstång används måste
diagonalstag sättas dit både på hjälpramens under
och översida, se figur nedan.
Hjälpramens tvärbalkar bör dessutom förses med
ändstycken.
Exempel 6 x 2-bil.
Lämplig utformning för diagonalstag av plattstång
1. Plattstång min 80 x 10 mm
2. Ändstycken
3. Hjälpram
4. Fästplåtar
1
2
3
26:7014
4
24
© Scania CV AB 2002
Annan påbyggnadsutrustning 7
6 x 2-bilar med förstärkt baköverhäng från fabrik
GB 6x2 Z med axelavstånd 4700 - 5500 som ska
utrustas med bakmonterad kran kan beställas från
fabrik med förstärkt baköverhäng.
Förstärkningen innebär följande:
1. Förstärkningsplåt
Diagonalstag i hjälpramens bakre del ska även
användas för detta ramalternativ.
2. Förstärkt tvärbalk med ändstycken i ramens
bakre del.
26:7016
1
1
© Scania CV AB 2002
2
26:7015
1
25
Annan påbyggnadsutrustning 7
6 x 2 och 8 x 2 Z-bilar utan förstärkt baköverhäng från fabrik
R18
8
247
475
340
230
135
45
50
26:7010
Dessa bilar ska förutom diagonalstag förstärkas
med plåtar på chassiramens undersida, för att få
jämn övergång från styvt till mjukare parti.
Förstärkningsplåtarna ska svetsas fast både i
chassiramens liv och i stödaxelinfästningens undersida.
118
ø 30 (5x)
Tillverka plåtar enligt figur.
22°
Förstärkningsplåt
26:7011
40
640
3
1
26:7012
3
26:7013
1. Fästplåt
2. Pluggsvets
3. Svets
Ditsättning av förstärkningsplåt.
2
26
© Scania CV AB 2002
Annan påbyggnadsutrustning 7
INFÄSTNING AV KRAN
Fast monterad kran
Kranen kan vara fast monterad i chassiramen eller
vara fastsatt med konsoler i chassiramens liv.
Kranen ska vila på kranfästen som är fastskruvade i
chassiramens liv.
Antalet skruvar och skruvdimension ska anpassas
efter belastningen. Se även under kapitel ”Generella påbyggnadsanvisningar” avsnitt ”Skruvförband”.
Kran fastsatt med konsoler
Konsolerna ska fästas in i chassiramens liv med
skruvförband.
Antal skruvar och skruvdimension ska anpassas
efter belastningen. I övrigt hänvisas till kapitel
”Generella påbyggnadsanvisningar” avsnitt
”Skruvförband”.
Chassiramen ska förstärkas med en hjälpram.
Kranfäste, hjälpram och chassiram ska bindas ihop
till en styv enhet.
Se nedanstående figur för exempel på infästning.
Chassiramen ska förstärkas med en hjälpram.
26:7006
26:7062
Kranfäste, hjälpram och chassiram ska bindas ihop
till en styv enhet. Se nedanstående figur för exempel på infästning.
Infästning av fast monterad kran.
Infästning av kran med konsol.
© Scania CV AB 2002
27
8
26:7008
Annan påbyggnadsutrustning 7
8
Två alternativ på infästning av fast monterad kran.
Infästning av kran med klammor
26:7009
Många kranar är förberedda för att monteras på
hjälpramen med klammor, detta kan tillåtas vid
kranmontering om chassiramens och hjälpramens
flänsar skyddas enligt bilden.
Kraninfästning med klammor.
28
© Scania CV AB 2002
Annan påbyggnadsutrustning 7
Bakgavellyft utsätter baköverhänget för böj och
vridkrafter. Behovet av chassiramförstärkning
måste bedömas från fall till fall beroende på
lyftkapacietet, påbyggnadens utförande och
baköverhängets längd. Som regel kräver
bakgavellyften emellertid ingen förstärkning av
chassiramen utöver den som påbyggnaden utgör.
Avståndet mellan drivaxeln och chassiramens bakre ände bör inte vara längre än 3000 mm på 4 x 2bilar och 4000 mm på 6 x 2-bilar.
Bakgavellyftens lyftkapacitet får vara max 2000
kg.
Vid behov av bakgavellyft med större lyftkapacitet
än vad som anges ovan, kan baköverhänget förstärkas enligt samma principer som för bakmonterad kran.
Bakgavellyften kan också utrustas med egna stödben för att minska påkänningarna i baköverhänget.
26:7005
I övrigt vad som gäller montering hänvisas till
bakgavellyfttillverkarens anvisningar.
26:7042
BAKGAVELLYFT
Infästning av bakgavellyft.
Kontrollera alltid strömförbrukningen vid montering av bakgavellyft så att generatorkapaciteten är
tillräcklig.
© Scania CV AB 2002
29
Annan påbyggnadsutrustning 7
DRAGBALKAR
En dragbalk kan vara centralt monterad, halvt
undermonterad, helt undermonterad eller flänsmonterad enligt nedanstående figurer.
Tillkopplad släpvagn i kombination med undermonterad dragbalk ger förutom sidkrafter, även
vridkrafter i baköverhänget. Avståndet L bör därför
inte överstiga 100 mm.
Om måttet ”L” är större än 100 mm så måste baköverhänget förstärkas med krysstag i hjälpramen.
7071
För mer information om dragbalks montering se
kap 8 och 14.
L
7073
7070
Centralt monterad dragbalk.
Helt undermonterad dragbalk.
30
© Scania CV AB 2002
Annan påbyggnadsutrustning 7
Dragbalken får inte monteras så att den ligger an
mot chassiramens flänsar.
Flänsmonterad dragbalk bör undvikas men kan
vara enda möjligheten p g a utrymmesskäl.
Dragbalken eller gavelplåtarna ska monteras i
chassiramens liv med skruvförband.
Antalet skruvar och skruvdimension ska anpassas
efter belastningen, M16 skruv är oftast en lämplig
skruvdimension.
Obs! Flänsmonterad dragbalk får endast monteras
bakom chassiramens bakersta stödpunkt.
7072
I övrigt vad gäller montering hänvisas till
dragbalkstillverkarens anvisningar.
Halvt undermonterad dragbalk.
26:7004
L
Flänsmonterad dragbalk.
© Scania CV AB 2002
31
Annan påbyggnadsutrustning 7
INFÄSTNING AV TUNGA KOMPONENTER
Tunga komponenter t ex reservhjulshållare,
hydraultankar och kompressorer som sätts fast i
ramsidobalkarna, ger upphov till stora vridkrafter i
chassiramen.
På dragbilar med enkelram får avståndet mellan hål
och nedre ramfläns inte vara mindre än 80 mm.
Detta gäller om infästningen görs mellan bakre
framfjäderfäste och främre bakfjäderfäste.
Anpassa antal skruvar och skruvdimension efter
belastningen.
26:7018
Använd låsmutter för att förhindra att muttern
gängar upp sig och lossnar. I övrigt se kapitel
”Generella påbyggnadsanvisningar” under avsnitt
”Skruvförband”.
Infästning
För komponenter som på grund av sin tyngd utsätter ramsidobalken för ett vridande moment mindre
än 600 Nm ska infästningen förstärkas med en plåt
(min tjocklek 6 mm) eller plattjärn på ramsidobalkens insida och utsida enligt nedan.
Bilar med enkelram (F800 OCH F950)
För att undvika för höga påkänningar och skador på
chassiramen ska infästning av tunga komponenter
göras enligt följande principer.
26:7020
Obs! Följande förstärkningar behöver inte göras
om infästningen görs i anslutning till befintliga
tvärbalkar i chassiramen.
130 kg
min 80 mm
300 mm
Hålborrning och skruvförband
Alla infästningar ska göras med skruvförband i
sidobalkarnas liv.
Exempel enligt figur: 300 mm x 130 kg = 390 Nm.
Inga hål får borras i ramflänsarna.
32
© Scania CV AB 2002
Annan påbyggnadsutrustning 7
För komponenter som på grund av sin tyngd utsätter ramsidobalken för ett vridande moment större
än 600 Nm ska infästningen förstärkas med en
tvärbalk eller stag mellan ramsidobalkarna enligt
nedan.
400 mm
26:7019
250 kg
Exempel enligt figur: 400 mm x 250 kg =1000 Nm.
Bilar med dubbelram (F958)
Tunga komponenter ska fästas in enligt samma
principer som för bilar med enkelram.
Förstärkning av infästningen behöver däremot
endast göras för mycket tunga komponenter
(vikt större än 250 kg).
Infästningen ska då förstärkas med tvärbalk eller
stag mellan ramsidobalkarna enligt föregående
figurer.
© Scania CV AB 2002
33
Annan påbyggnadsutrustning 7
FRONTMONTERAD UTRUSTNING
Frontmonterad utrustning kan exempelvis vara
snöplog, winch eller dragkrok.
Gemensamt för all frontmonterad utrustning är att
samma infästningspunkter på chassit kan användas.
Komplett sats med fästen, skruvar, distanser, etc (enl
bild) kan fås monterat från fabrik eller köpas som
tillbehör.
M24X100
De andra två infästningspunkterna är infästningspunkterna för bogsersprint på vänster och höger sida.
34
© Scania CV AB 2002
Annan påbyggnadsutrustning 7
Infästningen i bogsersprintlägena skall göras med
någon form av expanderbult så att en glappfri
förbindning uppnås.
92 ±1,1
+1
ø44,5 0
302
7055
+1
ø36,5 0
26:7051
För att fördela kraften på båda infästningspunkterna skall de förbindas med en balk, se bild.
1157±1,5
532
© Scania CV AB 2002
35
Annan påbyggnadsutrustning 7
Fästet för den frontmonterade utrustningen
skall vara ledat infäst till förbindningsbalken, i
punkt C, för att undvika snedbelastningar i de
gjutna fästena, se bild.
M
M = max 2000 kg.
26:7067
L = max 200 mm (avståndet från centrum
”bogsersprinten” till centrumleden).
M x A = max 3000 kgm. (30kNm)
Firma Mähler & Söner i Östersund har tagit fram
ett expanderbultfäste komplett med förbindningsbalk, se bild. Mähler & Söner säljer fästet under
artikel nr 06-2902-1.
Tel +46 624 203 50
Fax +46 624 200 50
36
© Scania CV AB 2002
Annan påbyggnadsutrustning 7
Maximalt tillåten drag- respektive tryckkraft är
250 kN (25 ton) enligt nedanstående formel:
F = max
40 kN
sin α
α
Maximalt tillåten kraft F, som funktion av vinkeln α.
F
(kN)
250
200
150
100
α (°)
F (kN)
0
250
5
250
9
250
10
230
15
155
20
117
25
95
30
80
33
70
40
62
45
57
60
46
90
40
10
20
30
40
50
60
70
80
90
α
26:7066
50
(°)
© Scania CV AB 2002
37
Annan påbyggnadsutrustning 7
26:7064
Den högsta tillåtna drag- respektive tryckkraften på
250 kN (25 ton), får anbringas maximalt 250 mm
under centrum på det övre ledade fästet, se bild.
max 250
38
© Scania CV AB 2002