Bulkbilar Allmänt om bulkbilar - TIL

Transcription

Bulkbilar Allmänt om bulkbilar - TIL
Bulkbilar
Allmänt om bulkbilar
Allmänt om bulkbilar
Bulkpåbyggnader betraktas som extra vridstyva påbyggnader.
Uppbyggnad
För att minska risken för ramsvängningar är det lämpligt att använda ett så kort axelavstånd som möjligt.
347 752
Påbyggnadens tyngdpunkt bör ligga så lågt som möjligt för att minska krängningsmomentet.
06:10-03 Utgåva 6 sv-SE
1 (6)
©
Scania CV AB 2015, Sweden
Bulkbilar
Rekommendationer
Rekommendationer
Scanias rekommendationer är framtagna för att uppnå den bästa kompromissen när
det gäller följande faktorer:
Rekommendationerna förutsätter att påbyggnad inklusive behållare är utformade
som en vrid- och böjstyv enhet.
06:10-03 Utgåva 6 sv-SE
317 018
• Känslighet för ramsvängning
• Belastningsfördelning
• Förarkomfort
2 (6)
©
Scania CV AB 2015, Sweden
Bulkbilar
Rekommendationer
Allmänt
Utforma infästningar och fästen så att krafterna från påbyggnaden inte utsätter ramsidobalkarna för stora vridkrafter. Påbyggnaden bör vila över ramsidobalkarna med
stödjande krafternas riktning i samma plan som ramsidobalkarnas liv.
Mer information om infästning och påbyggnadsfästen finns i dokumentet Påbyggnadsinfästning.
Bulkpåbyggnader vilar vanligen på stödpunkter i chassiramen. Stödpunkterna ska
sammanfalla med placeringen av påbyggnadsfästena.
Eftersom påbyggnaden är vridstyv behöver infästningarna vara flexibla så inte chassilasterna överförs till påbyggnaden. Detta kan åstadkommas på flera sätt:
En mängd information finns på det specifika fordonets chassimåttritning till exempel:
• Hjälpram med flexibla fästen uppåt
• Delad hjälpram
• Med fästen som är flexibla uppåt och nedåt utan hjälpram
•
Påbyggnadshålens placering
•
Antal hålbilder mellan fram- och bakaxel
•
Hålbilder i baköverhänget
Alternativet utan hjälpram eller delad hjälpram kan spara vikt men påverkar känslighet för ramsvängningar negativt.
•
Tillgängligt utrymme för påbyggnad
För att säkerställa minimal nivå för ramsvängningar rekommenderas att använda
hjälpram.
Information om vågceller och påbyggnadsinfästning finns i dokumentet Vägningsutrustning.
VIKTIGT!
Det är viktigt att påbyggnaden och infästningarna inte utsätts för höga vridkrafter.
Chassiramens vridrörelse får därför inte begränsas för mycket.
06:10-03 Utgåva 6 sv-SE
3 (6)
©
Scania CV AB 2015, Sweden
Bulkbilar
Rekommendationer
Infästning
Främre fäste
Sätt dit det främre påbyggnadsfästet högst 875 mm bakom framaxeln för fordon med
bladfjädrad framaxel och 700 mm för fordon med luftfjädrad framaxel.
Sätt dit en hjälpram för första och andra stödet på lastbilar med luftfjädrad framaxel.
Fäst hjälpramen så långt fram som möjligt för att minska risken för ramsvängning.
• Använd flexibla fästen som främre fäste på fordon med hjälpram.
• Används hjälpram kan det vara nödvändigt med fler flexibla fästen än för andra
applikationer för att åstadkomma större rörlighet mellan chassi och hjälpram.
• För att dämpa eventuella ramsvängningar ska hjälpramen vara framdragen och
klämd mot chassiramen så nära framaxeln som möjligt. Detta är speciellt viktigt
på fordon med luftfjädrad framaxel. Största tillåtna avstånd mellan framaxelns
centrum och hjälpramens framkant:
– Luftfjädrad framaxel: 600 mm
– Bladfjädrar framaxel: 800 mm
06:10-03 Utgåva 6 sv-SE
600
800
327 097
Fordon med hjälpram
Framände på luftfjädrat respektive bladfjädrat fordon.
4 (6)
©
Scania CV AB 2015, Sweden
Bulkbilar
Rekommendationer
Fordon utan hjälpram eller med delad hjälpram
Använd i första hand lastbilar med dubbelram.
Utforma infästning och fästen på ett sätt som tillåter följande:
• Att belastningen fördelas väl mellan samtliga fästen
• Att krängningskrafter från påbyggnaden fördelas till framaxel och bakaxel eller
boggiparti
Infästningspunkterna ska placeras så att bäst lastfördelning och minst påkänning i
chassiramen uppnås.
Exempel på delad hjälpram.
Om påbyggnaden inte tillåter 2 stödpunkter mellan bakre framfjäderfäste och främre
bakfjäderfäste är det lämpligt att placera den första eller andra stödpunkten på en kort
hjälpram.
Ibland kan det vara nödvändigt att placera det främre påbyggnadsfästet bakom rekommenderat maxmått. Förstärk då ramen vid det främsta fästet eller tillverka ett
fäste med stor kontaktyta mot ramen på lastbilar med enkelram. Det minskar risken
för ramsvängning.
Sätt dit en hjälpram för första och andra stödet på lastbilar med luftfjädrad framaxel.
Fäst hjälpramen så långt fram som möjligt för att minska risken för ramsvängning.
• 2-axliga fordon:
– Använd 3 fästen per sida om axelavståndet är högst 4 700 mm
– Använd 4 fästen per sida om axelavståndet är större än 4 700 mm
• 3-axliga fordon:
– Använd 4 fästen per sida om axelavståndet är högst 4 700 mm
– Använd 5 fästen per sida om axelavståndet är större än 4 700 mm
06:10-03 Utgåva 6 sv-SE
5 (6)
©
Scania CV AB 2015, Sweden
Bulkbilar
Rekommendationer
• Sätt dit påbyggnadens främre del med fästen som tillåter en viss uppåtgående rörelse och eventuellt en något mindre nedåtgående rörelse i förhållande till chassiramen. Rörelsens storlek beror på körförhållande och påbyggnadens vridstyvhet.
Vid körning på ojämnt underlag krävs fästen som tillåter en större rörelse i förhållande till chassiramen.
• När chassiramen vrids uppstår en förskjutning i längsled mellan påbyggnad och
chassiram. Se till att fästena styr påbyggnaden i sidled men tillåter förskjutning i
längsled så att vridning i ram inte förhindras.
• Sätt dit påbyggnadens bakre del på sådant sätt att infästningen styr påbyggnaden
i längsled och ger nödvändig förstyvning i chassiramens eller hjälpramens bakre
del.
06:10-03 Utgåva 6 sv-SE
6 (6)
©
Scania CV AB 2015, Sweden

Similar documents