Påbyggnadsinfästning Infästning i hjälpramens främre - TIL

Transcription

Påbyggnadsinfästning Infästning i hjälpramens främre - TIL
PGRT
Påbyggnadsinfästning
Infästning i hjälpramens främre del
Infästning i hjälpramens främre del
Mer information om val av infästning finns i dokumentet Val av hjälpram och infästning.
Det finns 4 varianter av påbyggnadsinfästning i ramens främre del:
•
•
•
•
Stum infästning
Flexibel i längsled
Flexibel uppåt och i längsled
Flexibel uppåt och nedåt.
Mer information om skruvförband finns i dokumentet Skruvförband.
För att på ett effektivt sätt dämpa ramsvängningar ska första infästningspunkten vara
så nära framaxeln som möjligt. Detta är speciellt viktigt på fordon med luftfjädrad
framaxel.
• Fordon med luftfjädrad framaxel:
Säkerställ att det främsta fästet sitter så långt fram som möjligt inom 550 mm
till 700 mm bakom framaxeln.
• Fordon med bladfjädrad framaxel:
550
700
Luftfjädring
550
875
340 728
Säkerställ att det främsta fästet sitter så långt fram som möjligt inom 550 mm
till 875 mm bakom framaxeln.
Bladfjädring
Mer information finns i dokumentet Sammontering med Scaniakomponenter.
09:20-01 Utgåva 8 sv-SE
1 (13)
©
Scania CV AB 2015, Sweden
PGRT
Påbyggnadsinfästning
Infästning i hjälpramens främre del
Sätt dit de främre fästena i området från ca 550 mm till ca 2 000 mm bakom framaxeln med max 900 mm mellanrum.
Avståndet (A) mellan fästena ska inte överstiga 900 mm.
Rekommenderat avstånd (B) mellan framaxeln och första fästet varierar beroende på
fjädring, se föregående sida.
B
09:20-01 Utgåva 8 sv-SE
A
C
364 553
Avståndet (C) mellan flexibla fästen och fasta fästen får inte överstiga 900 mm men
ska dessutom vara minst 500 mm för att inte det fasta fästet ska få för hög belastning.
2 (13)
©
Scania CV AB 2015, Sweden
PGRT
Påbyggnadsinfästning
Infästning i hjälpramens främre del
Stum infästning
313 653
Sätt dit VDA-fästen kombinerade med styrning i sidled.1 Hjälpramens fäste dikt hopsatt mot VDA-fästet är en stum infästning.
VDA-fäste och styrning i sidled.
1. Övre och undre fästena ska vara ditsatta i linje och vinkelräta mot hjälpramens horisontalplan.
09:20-01 Utgåva 8 sv-SE
3 (13)
©
Scania CV AB 2015, Sweden
PGRT
Påbyggnadsinfästning
Infästning i hjälpramens främre del
Flexibel i längsled
Avståndet A i kombination med skruvdiametern bestämmer flexibiliteten hos fästet.
Lämpligt mått på A är minimum 65 mm och skruv M16, klass 8.8 med låsmutter.
Obs!
Åtdragningsmomentet ska vara minst 20 Nm men får inte överstiga 100 Nm. Det gäller samtliga fästen som är flexibla i längsled. Även de som är kombinerade med infästning av ljuddämparstag och vertikalt avgasrör som beskrivs längre fram i detta
dokument.
A
M16
M14
329 371
Sätt dit i längsled flexibla fästen1. De kan även vara av typen VDA-fäste. Sätt dit
VDA-fästena med mellanrum mellan chassiramens och hjälpramens fäste då de ska
vara flexibla.
338 407
Syftet med det låga momentet är att tillåta längsgående rörelse mellan hjälpram och
chassiram. Om för högt moment används vid åtdragning av de vertikala skruvarna
motverkar detta infästningens syfte.
Flexibelt VDA-fäste med sidostyrning.
1. Övre och undre fästena ska vara ditsatta i linje och vinkelräta mot hjälpramens horisontalplan.
09:20-01 Utgåva 8 sv-SE
4 (13)
©
Scania CV AB 2015, Sweden
PGRT
Påbyggnadsinfästning
Infästning i hjälpramens främre del
Flexibel uppåt och i längsled
Sätt dit flexibla fästen som tillåter rörelse i längsled och viss uppåtgående rörelse relativt chassiramen. Fästena kan vara av typen flexibelt kompletterat med tryckfjäder,
brickfjädrar eller gummikudde.
För att dämpa eventuella ramsvängningar ska första infästningspunkten vara så nära
framaxeln som möjligt. Detta är speciellt viktigt på fordon med luftfjädrad framaxel.
M16
313 654
M16
Flexibelt fäste med tryckfjäder respektive brickfjädrar.
Kläm ihop fjädern helt vid åtdragning av skruvförbanden. Släpp därefter stegvis på
dem så att det främsta fästet blir mer flexibelt än det andra o.s.v. Detta gäller samtliga fästen som är flexibla i längsled, även de som är kombinerade med infästning
av ljuddämparstag och vertikalt avgasrör.
M16
M16
338 725
M16
Första fästet
09:20-01 Utgåva 8 sv-SE
Andra fästet
Tredje fästet
5 (13)
©
Scania CV AB 2015, Sweden
PGRT
Påbyggnadsinfästning
Infästning i hjälpramens främre del
Flexibel upp och ner
2
3
4
3
Sätt dit flexibla fästen som tillåter hjälpramen att röra sig uppåt och till viss del nedåt
relativt chassiramen. Rekommenderad maximal belastning är 2 200 kg per fäste för
den här typen av fäste och gummikvalitet.
2
4
1
Ibland kan det vara nödvändigt att placera det främre påbyggnadsfästet bakom rekommenderat område. Förstärk då ramen vid det främsta fästet eller tillverka ett fäste
med stor kontaktyta mot ramen på lastbilar med enkelram. Det minskar risken för
ramsvängning. Dessa fästen levereras inte av Scania.
1
60
130
50
20
100
35
313 655
35
170
1. Chassifast fyrkantsprofil
2. Plåtstycke fäst på påbyggnad
3. Gummielement som medger nedåtgående rörelse. Gummikvalitet cirka 70 shore.
4. Gummielement som medger uppåtgående rörelse. Gummikvalitet cirka 45 shore.
Kombinationsfästen
K
För att underlätta placeringen av påbyggnadsfästen på rekommenderat avstånd finns
2 kombinationsfästen framtagna:
• Fäste H: Flexibelt fäste i kombination med ljuddämparstag, endast på höger sida
650 mm bakom framaxeln.
• Fäste K: Flexibelt fäste i kombination med fäste för vertikalt avgasrör, endast på
höger sida.
352 575
H
Fästena H och K.
För mer information se Sammontering av Scaniakomponenter.
09:20-01 Utgåva 8 sv-SE
6 (13)
©
Scania CV AB 2015, Sweden
PGRT
Påbyggnadsinfästning
Infästning i hjälpramens bakre del
Infästning i hjälpramens bakre del
Det finns 3 olika kombinationer av påbyggnadsfästen i ramens bakre del:
• Stum infästning
• Semiflexibel
• Flexibel uppåt och nedåt.
Avståndet (A) mellan fästena ska inte överstiga 900 mm.
Avståndet (C) mellan flexibla fästen och fasta fästen får inte överstiga 900 mm men
ska dessutom vara minst 500 mm för att inte det fasta fästet ska få för hög belastning.
09:20-01 Utgåva 8 sv-SE
7 (13)
©
Scania CV AB 2015, Sweden
PGRT
Påbyggnadsinfästning
Infästning i hjälpramens bakre del
Stum infästning
Sätt dit hjälpramen stumt mot chassiramen med fasta skruvade fästen eller svetsade
fästen.
Sätt dit fästena i baköverhängets hela längd, från strax bakom ramknäcken.
Obs!
För att inte riskera att svetsens ändpunkter hamnar i områden med höga spänningar
ska svetsen påbörjas och avslutas enligt följande:
• Minst 30 mm från ramens nedre kant
• Minst 20 mm framför och bakom fästet.
Det finns annars en risk för sprickbildning.
Svetsen ska vara sammanhängande och utförd i endast en operation.
30
mm
mm
322 128
20
Svetsat stumt fäste.
09:20-01 Utgåva 8 sv-SE
8 (13)
©
Scania CV AB 2015, Sweden
PGRT
Påbyggnadsinfästning
Infästning i hjälpramens bakre del
Semiflexibel
En kombination av olika typer av fästen. Sätt dit hjälpramen stumt mot chassiramen
i området kring bakaxel eller boggi och flexibelt längst bak.
Sätt dit fasta fästen (skruvade eller svetsade) strax framför främsta bakfjäderfästet till
bakom bakersta fjäderfästet.
Sätt dit flexibla fästen kompletterade med tryckfjäder/brickfjädrar i baköverhängets
övriga del.
Semiflexibel bakre infästning.
09:20-01 Utgåva 8 sv-SE
9 (13)
©
Scania CV AB 2015, Sweden
PGRT
Påbyggnadsinfästning
Infästning i hjälpramens bakre del
Flexibel uppåt och nedåt
2
3
4
Sätt dit flexibla fästen som tillåter hjälpramen att röra sig uppåt och till viss del nedåt
relativt chassiramen. Rekommenderad maximal belastning är 2 200 kg per fäste för
den här typen av fäste och gummikvalitet.
3
2
4
1
1
60
130
50
20
100
170
35
313 655
35
1. Chassifast fyrkantsprofil
2. Plåtstycke fäst på påbyggnad
3. Gummielement som medger nedåtgående rörelse. Gummikvalitet cirka 70 shore.
4. Gummielement som medger uppåtgående rörelse. Gummikvalitet cirka 45 shore.
09:20-01 Utgåva 8 sv-SE
10 (13)
©
Scania CV AB 2015, Sweden
Påbyggnadsinfästning
PGRT
Påbyggnadsfästen
Påbyggnadsfästen
B
50 60
Flexibla fästen
C
Sätt dit fästena i chassiramen med 2 M14, klass 8.8-skruvar.
Fäste
B
Ca
313 642
Åtdragningsmoment 112 Nm.
Artikelnummer
2 268 328
2 268 330
a. VDA-fäste som kan vara flexibelt
eller fast beroende på ditsättning.
Fasta fästen
C
Sätt dit fästena D och E i chassiramen med minst 4 M14, klass 8.8-skruvar.
Åtdragningsmoment 112 Nm.
Fäste
Ca
D
E
E
329 363
Hålen i fäste D för infästning av hjälpramen har diametern 14,8 mm.
D
50 60
Sätt dit fäste C i chassiramen med 2 M14, klass 8.8-skruvar.
Artikelnummer
2 268 330
1 848 319
1 484 318
a. VDA-fäste som kan vara flexibelt
eller fast beroende på ditsättning.
09:20-01 Utgåva 8 sv-SE
11 (13)
©
Scania CV AB 2015, Sweden
PGRT
Påbyggnadsinfästning
Påbyggnadsfästen
Fästen längst bak över dragbalk
Sätt dit fästena i chassiramen med 3 M14, klass 8.8-skruvar.
Åtdragningsmoment 112 Nm.
Hålen i fäste F för infästning av hjälpramen har diametern 14,8 mm.
Fäste Artikelnummer
F
2 242 048
G
2 242 049
50 50
24 60
Ø 14,8
360 628
148
09:20-01 Utgåva 8 sv-SE
12 (13)
©
Scania CV AB 2015, Sweden
PGRT
Påbyggnadsinfästning
Påbyggnadsfästen
Under drift
Fästenas skruvar och muttrar bör efterdras en gång per år med åtdragningsmoment
112 Nm för M14, klass 8.8-skruvar och 180 Nm för M16, klass 8.8-skruvar.
Fjäderkrampor
Infästning med fjäderkrampor eller omslutande byglar rekommenderas inte för ditsättning av hjälpram eller komponenter på chassiramen (se bilden).
• Förstärk chassiramens insida med distanser för att förhindra lokala deformationer, främst i flänsarna. Distanserna måste hållas på plats med lämplig styrning.
Svetsning är inte tillåten då detta försvagar ramen.
• Distanserna måste vara utformade så de inte utsätter chassiramen för skavning.
Använd mellanlägg för att minska risken för nötningsskador.
• Då fjäderkrampor tillåter stora rörelser måste de kompletteras med styrning i sidled.
• Använd alltid minst 2 fasta fästen per sida i den raka delen på ramen.
322 385
I vissa fall finns ändå behov att använda denna typ av infästning. Följ då nedanstående punkter för att säkerställa att arbetet blir korrekt utfört.
Obs!
Infästningar med fjäderkrampor måste alltid godkännas av Scania.
09:20-01 Utgåva 8 sv-SE
13 (13)
©
Scania CV AB 2015, Sweden