120113 - Juridiska föreningen i Stockholm

Transcription

120113 - Juridiska föreningen i Stockholm
PROTOKOLL FÖRT VID SAMMANTRÄDE MED JURIDISKA
FÖRENINGENS STYRELSE DEN 13 JANUARI 2012 I TROSA
Närvarande styrelseledamöter:
Hrafn Steiner
Fredrik Hansson
Anna da Silva Börjesson
Andreas Stadler
Camilla Christoffersson
Josefin Rundström
Jonas Sjöberg
Gustav Mellin
Salina Elmi
Harri Korhonen
Lisa Boman
Dino Susic
Anna Larsson
ordförande
vice ordförande
sekreterare
skattmästare
vice skattmästare
marknadssekreterare
idrottssekreterare
informationssekreterare
internationell sekreterare
klubbmästare
underhållningsmästare
öfverfadder
borgmästare
Bilagor:
Förslag till arbetsordning
Förslag till varningsriktlinjer
Förslag till ekonomisk policy
Förslag till uppförandepolicy
Förlag till representationspolicy
Förslag till mötespolicy
§ 1. Mötets öppnande
Hrafn Steiner förklarade mötet öppnat klockan 19:27.
§ 2. Val av mötesordförande
Hrafn Steiner valdes till mötesordförande.
§ 3. Val av mötessekreterare
Postadress:
Frescativägen 16
114 18 Stockholm
Besöksadress:
Frescativägen 16
Juristernas hus
Telefon:
08-156971
Org. nr.
802008-9614
1
E-post:
[email protected]
Webb:
www.jurstud.com
Anna da Silva Börjesson valdes till mötessekreterare.
§ 4. Val av protokolljusterare
Fredrik Hansson valdes till protokolljusterare.
§ 5. Konstaterade av beslutförhet
Styrelsen fann sig beslutför.
§ 6. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes med följande ändringar:
1. Beslutspunkten ”Carl-Philip Scherling som ämbetsman med titeln projektledare
för JD” lades till § 12.
2. Beslutspunkten ”Amanda Hugosson som ämbetsman med titeln nordisk
sekreterare” lades till § 12.
3. Beslutspunkten ”Anna Larsson som ämbetsman med titeln vice klubbmästare”
lades till § 12.
§ 7. Inadjungeringar
Inga inadjungeringar.
§8. Föredragande av föregående mötesprotokoll
Anna da Silva Börjesson föredrog protokollet från den 19 december.
§ 9. Presidiet
Information
Presidiet informerade om:
1. Policies
2. Sekretess
Beslut
Särskilda firmatecknare
Postadress:
Frescativägen 16
114 18 Stockholm
Besöksadress:
Frescativägen 16
Juristernas hus
Telefon:
08-156971
Org. nr.
802008-9614
2
E-post:
[email protected]
Webb:
www.jurstud.com
Styrelsen beslöt att Anderas Stadler och Camilla Christoffersson äger var för sig
teckna föreningens firma, samt via Internet och telefon betala ut pengar för
föreningens räkning. De äger tillsammans behörighet att förvalta föreningens
ekonomiska tillgångar genom att köpa och sälja fonder, aktier eller andra
elektroniska värdepapper.
Hrafn Steiner och Fredrik Hansson äger var för sig teckna föreningens firma.
Samtliga fyra personer som nämns i direkt ovanstående stycken är behöriga att med
hjälp av kreditkort betala ut pengar för föreningens räkning. Ingen av de personer
som omnämns i detta beslut äger inom sin behörighet gå utöver de befogenheter som
är fastslagna i föreningens ekonomiska policydokument.
Antagande av Arbetsordning
Styrelsen antog presidiets förslag till arbetsordning för verksamhetsåret 2012 med
följande ändringar:
-Ordförande ansvarar för marknadskommittén, idrottskommittén,
informationskommittén, skattmästeriet, mentorskapsprojektet.
-Vice ordförande är ansvarig för underhållningsmästeriet, fadderiet, klubbmästariet
och internationella kommittén.
- till arbetsutskottet tillhör även vice skattmästare.
Verksamhetsmål
Styrelsen beslöt att bordlägga frågan till nästa möte.
Datum för dechargemötet
Styrelsen beslöt att hålla dechargemötet den 9 mars kl 17:00 på Juristernas hus.
Iusbäraren
Styrelsen valde Fredrik Hansson till ansvarig utgivare av Iusbäraren.
Antagande av policys
Styrelsen beslöt att uppdra åt AU att se över föreningens policys och komma med ett
förslag tills nästa möte.
§ 10. Inkomna informationspunkter
Postadress:
Frescativägen 16
114 18 Stockholm
Besöksadress:
Frescativägen 16
Juristernas hus
Telefon:
08-156971
Org. nr.
802008-9614
3
E-post:
[email protected]
Webb:
www.jurstud.com
Inga inkomna informationspunkter
§ 11. Inkomna beslutspunkter
Ämbetsmän för 2012
Styrelsen beslöt att välja:
- Jeppa Elvira Persson till ämbetsman med titeln chefsredaktör för Iusbäraren
- Petter Björksten till ämbetsman med titeln barchef för festlag 1.
- Matilda Kaijser till ämbetsman med titeln barchef för festlag 2.
- Gustav Mellin till ämbetsman med titeln barchef för festlag 3.
- Staffan Uhlamn till ämbetsman med titeln barchef för festlag 4.
- Linnéa Berg till ämbetsman med ansvar för dansgruppen.
- Matilda Scherlin till ämbetsman med titeln fadderfiskal.
- André Schembri till ämbetsman med titeln fadderfiskal.
- Teresa Conde Karpe till ämbetsman med titeln fadderfiskal.
- Niklas Karlsson till ämbetsman med titeln fadderfiskal.
- Carl-Philip Scherling till ämbetsman med titeln projektledare för Juristdagarna.
- Amanda Hugosson till ämbetsman med titeln nordisk sekreterare.
- Anna Larsson till ämbetsman med titeln vice klubbmästare.
§ 12. Övriga frågor
Inga övriga frågor.
§ 13. Beslut om tid och datum för nästa möte.
Styrelsen beslöt att hålla nästa styrelsemöte lördagen den 14 januari klockan 11:00.
§ 14. Mötets avslutande
Hrafn Steiner avslutade mötet klockan 20:42
_____________________
Hrafn Steiner
Postadress:
Frescativägen 16
114 18 Stockholm
_____________________
Anna da Silva Börjesson
Besöksadress:
Telefon:
Org. nr.
Frescativägen 16
08-156971
802008-9614
Juristernas hus
4
_____________________
Fredrik Hansson
E-post:
Webb:
[email protected] www.jurstud.com
Mötesordförande
Postadress:
Frescativägen 16
114 18 Stockholm
Mötessekreterare
Besöksadress:
Frescativägen 16
Juristernas hus
Telefon:
08-156971
Protokolljusterare
Org. nr.
802008-9614
5
E-post:
[email protected]
Webb:
www.jurstud.com