4 Religion i dagens sociologi och kulturanalys

Transcription

4 Religion i dagens sociologi och kulturanalys
4 Religion i dagens sociologi
och kulturanalys
• Systemanalys
Föreläsning 2.
2
Religion i dagens sociologi och kulturanalys
De stora berättelserna: Modernitet, postmodernitet,
sekularisering och globalisering
– Jürgen Habermas
– Niklas Luhman
• Mikrosociologiska analyser
– Erving Goffman
– Peter L. Berger & Thomas Luckmann
Religion och samhälle 7,5 hp
J
Jørgen
Straarup
St
• Förhållandet mellan struktur och handlande
–
–
–
–
Pierre Bourdieu
Pi
B
di
Michel Foucault
Anthony Giddens
Zygmunt Bauman
2010-05-02
4 Religion i dagens sociologi och
kulturanalys: Jürgen Habermas:
religionens plats i den rationella
dialogen
Professor Jørgen Straarup
3
4 Religion i dagens sociologi och
kulturanalys: Jürgen Habermas:
religionens plats i den rationella
dialogen
• [systemanalys] Förnuftets profet med
Marx & Weber som läromästare
– Rationaliteten som ledstjärna
– Filosofen (Habermas) bör bidra till det rationella
frigörandet av människorna
– Mål: rationell mänsklig kommunikation
– Religionen bidrar inte till denna kommunikation
– Inte religion, utan konsensus kring demokratiska
procedurer, är socialt kitt i komplexa samhällen
2010-05-02
Professor Jørgen Straarup
4
2010-05-02
Professor Jørgen Straarup
5
1
4 Religion i dagens sociologi och
kulturanalys: Niklas Luhman:
religion som funktion
4 Religion i dagens sociologi och
kulturanalys: Niklas Luhman:
religion som funktion
• [[systemanalys]
t
l ] System
– Baseras på en gemensam uppfattning
– Konsensus mellan olika system är inte
nödvändig
– Varje system reagerar på stimuli från
y
utifrån sin egen
g
andra system
bakgrundskunskap (autopoiesis)
– Religion i den moderna världen pressas att
utveckla ett eget system (differentiering)
2010-05-02
Professor Jørgen Straarup
6
4 Religion i dagens sociologi och
kulturanalys: Erving Goffman:
Vardagslivet som drama och
ritualer
2010-05-02
Professor Jørgen Straarup
7
4 Religion i dagens sociologi och
kulturanalys: Erving Goffman:
Vardagslivet som drama och
ritualer
• [mikrosociologiska analyser] Drama och
ritualer
– Grundläggande teatermetaforer: roller,
ritualer, front stage—back stage etc
2010-05-02
Professor Jørgen Straarup
8
2010-05-02
Professor Jørgen Straarup
9
2
4 Religion i dagens sociologi och
kulturanalys: Peter L. Berger &
Thomas Luckmann: religion som
social konstruktion
• [mikrosociologiska
[ ik
i l i k analyser]
l
] Social
konstruktion
4 Religion i dagens sociologi och
kulturanalys: Peter L. Berger &
Thomas Luckmann: religion som
social konstruktion
– Fenomenologisk tradition (verkligheten
framstår för människan)
– Dialektisk verklighetsförståelse
• Samhället är en mänsklig
gp
produkt
• Samhället är en objektiv verklighet
• Människan är en social produkt
– Ordning, konsistens, nomos
– ”Sacred canopy”
2010-05-02
Professor Jørgen Straarup
10
4 Religion i dagens sociologi och
kulturanalys: Pierre Bourdieu:
religion och social praxis
2010-05-02
Professor Jørgen Straarup
11
4 Religion i dagens sociologi och
kulturanalys: Pierre Bourdieu:
religion och social praxis
• [struktur och handlande] Strukturer och
social
i l praxis
i
• Grundläggande begrepp
– Habitus: principer som producerar och
reproducerar en social klass praxis
– Kapital: sådant som ger förmåga att utöva
kontroll över framtiden
– Fält: ett flerdimensionellt ”rum” med
positioner och aktörer
• Kontroll över perceptionskategorier
2010-05-02
Professor Jørgen Straarup
12
– ”Symboliskt våld”
Professor Jørgen Straarup
2010-05-02
13
3
4 Religion i dagens sociologi och
kulturanalys: Michel Foucault:
Spiritualitet, kroppslighet och politik
• [struktur och handlande] Kroppslighet
• ”Diskurs”
4 Religion i dagens sociologi och
kulturanalys: Michel Foucault:
Spiritualitet, kroppslighet och politik
– Diskursiv makt, t ex över kroppar
• Fångar
• Sjuka
• Sexualitet
• Religion i teman
– Religiös diskurs i kunskap och makt
– Kroppen och sexualiteten
– Religion och makt
– Självkontroll och -styrning
2010-05-02
Professor Jørgen Straarup
14
4 Religion i dagens sociologi och
kulturanalys: Anthony Giddens:
Religion i senmodern tid
2010-05-02
Professor Jørgen Straarup
15
4 Religion i dagens sociologi och
kulturanalys: Anthony Giddens:
Religion i senmodern tid
• [struktur och handlande]
Senmoderniteten
S
d
it t
• Skapande av ”självidentitet”
• Kalkyl: tillit, risk
• Religiös kosmologi har ersatts av
logiska och empiriska observationer
2010-05-02
Professor Jørgen Straarup
16
2010-05-02
Professor Jørgen Straarup
17
4
4 Religion i dagens sociologi och
kulturanalys: Zygmunt Bauman: den
flytande postmoderniteten
• [struktur och handlande] Kritik av
moderniteten
d
it t
4 Religion i dagens sociologi och
kulturanalys: Zygmunt Bauman: den
flytande postmoderniteten
– Förnuft som medger ”effektiv byråkrati”
– Skillnad mellan något fixerat (t ex kärlek)
och något flytande
– Jakt efter lycka är inte religiös
Postmodern ?
– ”Postmodern”?
2010-05-02
Professor Jørgen Straarup
18
• Förhållandet mellan individ och
samhälle
19
• Modernitetens särdrag (fem
grundläggande föreställningar)
– Betoning av det ena på det andras
bekostnad?
•
•
•
•
•
• Synen på religion
– Aktörs- eller strukturprodukt?
• Kunskapens sociala konstruktion
– Dialektisk samhällsprocess?
Tron
Tron
Tron
Tron
Tron
på
på
på
på
på
sanningen och metodiken
slutinstanser
avslöjande strategier
framsteget
friheten
– Rötter i …
• Makt och skillnader
•
•
•
•
– Strid eller konsensus?
• Syn på moderniteten
– Effekter på religionen?
Professor Jørgen Straarup
Professor Jørgen Straarup
5 De stora berättelserna:
Modernitet, postmodernitet,
sekularisering och globalisering
4 Religion i dagens sociologi
och kulturanalys: Huvudlinjer
2010-05-02
2010-05-02
20
2010-05-02
Augustinus?
1400-talet vid Europas Atlantkust?
Reformationstid & renaissans?
Upplysningstid & fransk revolution?
Professor Jørgen Straarup
21
5
5 De stora berättelserna:
Modernitet, postmodernitet,
sekularisering och globalisering
• Bryan Turner om ett modernt samhälle
• Asketisk
k
k disciplin
d
l
• Sekularisering
• En tro på att instrumentellt, målriktad
förnuft har universell giltighet
• Differentiering av livsvärldens olika sfärer
• Byråkratisering av ekonomisk, politisk och
militär
ili ä praxis
i
• Ökande monetarisering av värderingar
2010-05-02
Professor Jørgen Straarup
22
5 De stora berättelserna:
Modernitet, postmodernitet,
sekularisering och globalisering
5 De stora berättelserna:
Modernitet, postmodernitet,
sekularisering och globalisering
• Olika varianter av ”post-”
– Postindustrialism
• Daniel Bell: tjänstesektorns framväxt
– Postmaterialism
• Ronald Inglehart: den tysta revolutionen
– Postmodernism
• Rationalism räcker inte som kriterium för sann
kunskap
• Motsättningar kan tillsammans utgöra sanning
• Fragmentering
• Inget behov av grand theory
2010-05-02
Professor Jørgen Straarup
23
5 De stora berättelserna:
Modernitet, postmodernitet,
sekularisering och globalisering
• Sekularisering
– Senmodern (Giddens)
• Reflexivitet
– … i kontakt med modernisering (Lambert)
– Modern (Bruce)
•
•
•
•
• Byråkratisk rationalism styr de tunga
samhällsinstitutionerna: ekonomin, politiken,
teknologin
Nedgång
Anpassning och nytolkning
Konservativ reaktion
Innovation
• Westfaliska freden 1648
– Cujus regio, ejus religio
• Sekularisering välkomnas …
… av sociologer (Parsons, Luhman)
… av teologer (Moltman, Bonhoeffer)
2010-05-02
Professor Jørgen Straarup
24
2010-05-02
Professor Jørgen Straarup
25
6
5 De stora berättelserna:
Modernitet, postmodernitet,
sekularisering och globalisering
• Larry Shiner: sex huvudbetydelser
• Karel Dobbelaere: tre nivåer
å
5 De stora berättelserna:
Modernitet, postmodernitet,
sekularisering och globalisering
• Halvstarka sekulariseringsteorier
– Peter L Berger
– Bryan Wilson
– Makro-: samhällelig sekularisering
– Meso-: organisatorisk sekularisering
– Mikro-: individuell sekularisering
• Religion blir mindre viktig för hur det sociala
livet fungerar
• Gradvis reträtt av den kristna kyrkan från
positioner som togs över av kommun och stat
• Starka sekulariseringsteorier
– Auguste Comte: det mänskliga tänkandets
tre nivåer: teologiskt, metafysiskt, positivt
– Max
M
W b
Weber
• Avförtrollning av världen (Entzauberung der
Welt)
– Thomas Luckmann
• Samhällets differentiering ligger bakom
2010-05-02
Professor Jørgen Straarup
26
5 De stora berättelserna:
Modernitet, postmodernitet,
sekularisering och globalisering
27
– Trösklar för sekulariseringen enligt Yves
Lambert
• Frihed för religiösa auktoriteter
• Att varje religiös symbol tas ur bruk
• Debatt om halvstarka
sekulariseringsteorier
– Specialfallet USA
• ”Basketballisering” av religion
– Mary Douglas
– Phillip Hammond
– David Martin
– Grace Davie
Professor Jørgen Straarup
Professor Jørgen Straarup
5 De stora berättelserna:
Modernitet, postmodernitet,
sekularisering och globalisering
– Urbanisering (Gabriel le Bras)
– Deprivation
D
i ti
(åt k
(återkommer
k
kap 7 s 152)
– Integrerande funktion
2010-05-02
2010-05-02
– Kritik mot ”rational man” (Bruce)
•U
Undervärdering
d
ä d i
av sociala
i l och
h kulturella
k lt
ll
bakgrundsfaktorer
– Dialektisk sekulariseringsteori? (p 124)
• Sekulariseringsprocessen har egna bromsar
inbyggda
28
2010-05-02
Professor Jørgen Straarup
29
7
5 De stora berättelserna:
Modernitet, postmodernitet,
sekularisering och globalisering
5 De stora berättelserna:
Modernitet, postmodernitet,
sekularisering och globalisering
• Självbegränsande sekularisering?
– Richard K. Fenn
• Just moderniteten ger konservativa religiösa
rörelser utrymme
– Rational choice-teori
• Människan väljer alltid det som är mest
fördelaktigt för henne
• Alltför kulturellt anpassade erbjudanden om
lindring från t ex död tappar trovärdighet (Stark,
Bainbridge)
• Livsåskådningsmångfald (pluralism)
– Accellererande process? (Mannheim)
– Tolerans som sekulariseringsmotor?
(Berger)
gpg
gr a
– Konsumtionsförstärkning
marknadskonkurrens? (Stark, Finke)
• De ”lata” nordiska statskyrkornas problem: dålig
produktutveckling?
– Utbudsteori
– Retraditionalisering (Smart)
– Pluralism innebär att verklighetsuppfattning måste väljas (Berger)
2010-05-02
Professor Jørgen Straarup
30
5 De stora berättelserna:
Modernitet, postmodernitet,
sekularisering och globalisering
• Sekularisering: religion biter sig i
svansen
2010-05-02
Professor Jørgen Straarup
31
5 De stora berättelserna:
Modernitet, postmodernitet,
sekularisering och globalisering
– Religionen är i sig avmystifierande (Fenn)
– Den judisk-kristna traditionen innehåller
sekulariserande komponenter (Berger)
• GT: det profetiska
• Inkarnationen
• Reformationen (sola scriptura)
– Kämpande ortodoxi frodas (Chr. Smith)
– Två
T å utvägar
t ä
för
fö en kristendom
k i t d
under
d press
(Bruce)
• Sträng och fundamentalistisk linje
• Liberal och anpassande linje
– Islam?
• Monoteistisk (~ sårbar för sekularisering?)
• Livsstilsreligion
Li
til
li i
( iinte
(~
t sårbar
å b för
fö sekularisering)
k l i
i )
• Individuell eller överindividuell
sekularisering?
– Väckelser kan förstöra ett religiöst
oskuldstillstånd (Bruce)
• Inte nödvändigtvis sammanhängande
2010-05-02
Professor Jørgen Straarup
32
2010-05-02
Professor Jørgen Straarup
33
8
5 De stora berättelserna:
Modernitet, postmodernitet,
sekularisering och globalisering
• Globalisering
5 De stora berättelserna:
Modernitet, postmodernitet,
sekularisering och globalisering
– Kolonialism och kapitalism
– Dominerande ”världskultur” (av annat slag
än Världskulturmuséet i Göteborg)
– Global arbetsdelning
– Roland Robertson: tendenser på slutet av
1900
talet
1900-talet
• Nationell identitet som begrepp i uppbrott
• Spänt förhållande mellan religioner och stater
• Religiösa traditioner har nya bilder av
världsordningen
2010-05-02
Professor Jørgen Straarup
– Peter Beyer: religiös respons på
globalisering
• Motreaktioner (bl a fundamentalister)
– Hot mot gamla identiteter
• Positiva reaktioner på religiös mångfald
– Nya generella tematiska möjligheter
(”miljö”)
– Frank L. Lechner: global kultur är
måltavlan
• Försök att återtraditionalisera
– David Lehman: globalisering är mer än
global kapitalism
34
2010-05-02
Professor Jørgen Straarup
35
5 De stora berättelserna:
Modernitet, postmodernitet,
sekularisering och globalisering
• Stora berättelser
– Jean-François Lyotard: ”de stora
berättelserna är döda …”
• Fragmentering av livssammanhang
• Plausibilitetsproblem
• Pluralistisk tävlan om trovärdighet i
berättelserna
2010-05-02
Professor Jørgen Straarup
36
9