Skolutveckling

Transcription

Skolutveckling
Skolutveckling
”Kärt barn har många namn”
Utvecklingsarbete


Att systematiskt och metodiskt utnyttja forskningsresultat och vetenskaplig kunskap
och nya idéer för att åstadkomma nya produkter, nya system eller väsentliga
förbättringar av redan existerande sådan.
Utvecklingsarbete betraktas vanligtvis som något annat än forskning…
 Mycket god kännedom om kontexten
 Det man vill åstadkomma finns på sätt och vis redan
 Resultaten är inte självklart offentliga
 Man måste inte vara forskare för att kunna medverka i ett utvecklingsarbete
(Mattsson, M(2001). Stenar under vattenytan- forsknings- och utvecklingsarbete
problematiserat. Lund. Studentlitteratur) Ex Nossebroprojektet
Kvalitetsarbete
Förändringsarbete
Förbättringsarbete
Innovationsarbete
Speciallärarexamen SFS 2008:132
Färdighet och förmåga: För speciallärarexamen ska studenten

Visa förmåga att självständigt genomföra uppföljning och utvärdering samt leda
utveckling av det pedagogiska arbetet med målet att kunna möta behoven hos alla barn
och elever
Specialpedagogexamen SFS 2007:
Färdighet och förmåga: För specialpedagogexamen ska studenten

Visa förmåga att självständigt genomföra uppföljning och utvärdering samt leda
utveckling av det pedagogiska arbetet med målet att kunna möta behoven hos alla barn
och elever
Top-down (1) ledning  personal  ? Elever
Bottom-up (2)elever? PersonalLedning
Translation-modellen (3) Ledning Mode ”Resande” idéer Recept – ett mått upprepning
Personal/Elever?
- ett mått förändring
Aktionsforskning
 Handlingen (aktion) iscensätts av praktikerna, handlingen prövas, följs och reflekteras
kring
 Kunskapen söks i praktiken men processen följs av en forskare genom ett systematiskt
arbet (forskning) och relevanta vetenskapliga teorier
 reflekterande praktik
 gemensamt yrkesspråk
Vad är skolkultur?




Oskrivna regelsystem
Vanor och accepterade handlingssätt
Attityder och värderingar
Koder
Kan vara olika delar av en skola – ett arbetslag, en avdelning etc.
Berg, G (2008). Att förstå skolan. En teori om skolan som institution och skolor som organisationer.
Hargreaves, A (1998). Läraren i det postmoderna samhället.
Skolutveckling – att ändra strukturer
 Organisationsstruktur – ledning, arbetslag, klasser
 Fysiska strukturer – byggnader, lokaler, utrustning etc
 Formella strukturer – planer, scheman, regler, beslutsordning etc.
 Handlingsstrukturer - normer, vad som faktiskt sker, hur arbetet genomförs
 Tankestrukturer – kultur, dominerande tankegångar, föreställningar idéer
 Dialogstrukturer-….
Skolutveckling – förutsätter pedagogisk dokumentation
För
 Att följa och påverka barns/elevers lärande
 Att följa och påverka verksamhetens utveckling
Vad
 Man dokumenterar
 Man vill uppnå när det gäller barns/elevers trivsel, trygghet och lärande…
Lokalt skolutvecklingsarbete är att upptäcka och erövra sina frirum
 Går ut på att förändar det traditionella arbetet (=de inre gränserna) och som
 Ligger inom ramen för en av stat och samhälle sanktionerad skolverksamhet (= de yttre
gränserna) samt
 Syftar till att nyttja det tillgängliga frirummet
(Berg, G. Att förstå skolan.)
Skolutveckling enligt Berg (1)
 Styrning av (explicit) och i (implicit)
 Ledning av (explicit) och i (implicit)
Kulturanalys (1)




Upptäcka och erövra frirummet
Dokumentanalys
Kulturanalys
Lärares yrkesnormer/kåranda
Samverkansdimension individualismsamarbetande
Planeringsdimension nuorienteringframförhållning
Förändringsdimension konservatism flexibilitet
Kan även användas mot andra målgrupper
som elever, föräldrar, etc. men då undersöks
hur dessa gruppers kulturer förhåller sig till
lärarkulturen
”Praktiknära skolutveckling”
Skolutveckling enligt Berg (2)
Kulturanalysmodell 2
Utsagor om
 Personal (endimensionell)
 Arbetsorganisation (”)
 Elever/föräldrar (”)
 Personal – arbetsorganisation
(tvådimensionell)
 Personal – elever/föräldrar (”)
 Arbetsorganisation – elev-föräldrar
(tredimensionell)
 Personal-arbetsorganisationelever/föräldrar
Kulturanalys 3
Utsagor om
Endimensionella utsagor
 Personal
Ex. ”Vi spec.lärare kom på ett naturligt sätt
att sluta upp bakom rektor 1 eftersom hans
ideologi handlade om att ingen skulle slås
ut.”
….
Dokumentanalys
En väsentlig avsikt med dokumentanalys är att den ska kunna utgöra ett analysinstrument – en
metod för att

Kunna ta del av ett officiellt….
Hans-Åke Scherp
Lärare talar mer om vad eleverna gjort eller inte gjort än vad de lärt.
Erfarenhetslärandespiralen enligt Scherp.
Speciallärare kan bidra med fakta…
Självvärdering genom SWOT-analys
Exempel
Faser i ett förbättringsarbete
Initiering








Studiebesök
Litt.sem
Projektdelt.
Utvärdering
Probleminventering
Konsulthjälp
Föreläsning
Mat.utrpovning
 Ett fortsatt prövande
 -----
Uppföljning och utvärdering


Uppföljning handlar om att kontinuerligt ta ställning till och värdera det löpande arbetet.
Görs ofta mot nedskrivna mål.
Utvärdering innebär en fördjupad analys av det utvalda utvärderingsområdet. Information
samlas in från flera håll och analyseras därefter. Utvärdering bedömer värdet av ett
utvecklingsarbete.