Studiehandledning - Institutionen för pedagogik och didaktik

Transcription

Studiehandledning - Institutionen för pedagogik och didaktik
1(6)
Studiehandledning
Utvärdering och
utvecklingsarbete i undervisning och skola,
4 hp
UCA22K, KPU och kombinationsprogrammet
Version den 19 januari 2015
Institutionen för pedagogik och didaktik
www.edu.su.se
Välkommen
till kursen Utvärdering och utvecklingsarbete i undervisning och skola, 4 hp. Kursen ingår i KPUs
och kombinationsprogrammets utbildningsvetenskapliga kärna (UVK). Det innebär att det är en
obligatorisk kurs för alla som påbörjat lärarprogrammet från och med ht 2011.
Kontaktuppgifter
Funktion
Namn
Adress
Kursgivande institution
www.edu.su.se
Seminarieledare grupp 1
Institutionen för
pedagogik och didaktik
Anna Forssell
Seminarieledare grupp 2
Timmy Larsson
[email protected]
Kursadministratör
Susanne Wickman
[email protected]
[email protected]
Kursens syfte och innehåll
Kursen, som är av introducerande karaktär, syftar till att ge en överblick över relationen mellan
styrning, utvärderingsansatser och lokala strategier för skolutveckling. Kursen behandlar utvärdering
och utvecklingsarbete som två betydande verksamheter inom skola och utbildning. I temat utvärdering
behandlas såväl utvärdering i som av skolverksamhet. Annorlunda uttryckt behandlas utvärdering både
på individ- och systemnivå. Därvid läggs tonvikt bland annat på utvärdering som styrning och som
uppföljning av pedagogisk verksamhet. Såväl utvärderingsmodeller som bakomliggande
förutsättningar och antaganden behandlas och diskuteras. Dessutom behandlas internationella studier
och jämförelser. Avsikten är att ge en överblick över utvärderingsområdet.
I temat utvecklingsarbete betonas systematiskt kvalitetsarbete som ett centralt uppdrag i skolan.
Därvid behandlas såväl detta uppdrag som olika modeller för lokalt utvecklingsarbete. Relationen
mellan uppdrag, lokala strategier och utvärdering diskuteras.
Förväntade studieresultat
Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:
 beskriva och diskutera internationella och nationella modeller för utvärdering av
skolverksamhet,
 beskriva, jämföra och diskutera olika didaktiska utvecklingsmodeller.
Upplägg
Kursen ges på heltid och förutsätter ett aktivt och självständigt arbete av varje student. Arbetsformerna
är föreläsningar, seminarier, basgrupper och enskilt arbete. Alla delar är lika viktiga. Texterna är
utvalda för att ge en såväl teoretisk som empirisk inblick i kursens centrala frågor. Ta dig därför från
början tid att sätta dig in i dessa texter och de resonemang som författarna för.
Föreläsningarna avser att utgöra goda introduktioner till ett speciellt tema inom kursen. Dessa
ersätter inte på något sätt den egna läsningen, utan snarare kan sägas att föreläsningarna är en god
hjälp att tematisera det egna arbetet.
Seminarier sker tillsammans med seminarieledaren. Det är den lärare Du kommer att träffa mest
under denna kurs. Inför varje seminarium skall ett visst pensum vara inläst och väl förberett.
Lokalerna för seminarier ligger på Institutionen för pedagogik och didaktik, Frescativägen 54,
http://www.edu.su.se/om-oss/hitta-till-oss. Institutionens lokaler utgörs av en anonym röd tegellimpa
bakom Naturhistoriska riksmuseet. Följ angivna länken eller kartgoogla på eniro.se. Föreläsningarna
äger rum i universitetets föreläsningssalar i Södra huset (det stora ljusblå).
2
Närvaro vid seminarierna är obligatoriskt. Detta av flera skäl – flera av frågeställningarna som väcks i
litteraturen är av den art att de behöver diskuteras och utvecklas i ett reflekterande samtal. Detta görs
bäst i seminarieform. Om du är frånvarande vid ett tillfälle ska du ta upp detta med din
seminarieledare och komma överens om en kompletterande uppgift.
Basgrupper innebär att seminariegruppen indelas i basgrupper, som vid några tillfällen ska träffas och
gemensamt förbereda kommande seminarium. Deltagande i basgruppsarbetet är obligatoriskt. Till
basgruppsträffarna förväntas du komma förberedd för att kunna diskutera några givna frågeställningar.
Övriga resurser
Förutom ovanstående publicerar vi i mondo ett antal resurser som har stor relevans för denna kurs. Vi
kommer kanske att använda sig av dess i varierande utsträckning, men under alla omständigheter vill
vi rekommendera att du botaniserar där efter eget gottfinnande.
Lärplattform
I denna kurs använder vi lärplattformen Mondo. Den hittar du på mondo.su.se (inget www), eller via
mitt.su.se. Du måste registrera dig som användare på mondo, om du inte redan har gjort det.
Förutsättningen för att kunna göra detta är att du har skaffat och aktiverat ditt universitetskonto. I
Mondo är du som registrerats på kursen automatiskt inlagd i sajten för denna kurs. Där finner du sådan
information som studiehandledning, examinationsuppgifter, föreläsningsbilder, läsanvisningar,
arbetsplanering och gruppindelningar.
Examination
Kursen examineras genom en gruppuppgift och en individuell skriftlig uppgifter. Gruppuppgiften
examineras vid sista schemalagda seminarium, vilekt innebär närvaroplikt. Dessutom ska en skriftlig
sammanfattning från varje grupp lämnas in vid samma tillfälle. Den individuella examinationen ska
vara inlämnad i mondo senast fredag den 13 febuari kl 22:00.
Att uppgiften är individuell innebär följande:
Din text ska vara en självständigt skriven text, som du själv har författat. Den ska vara skriven på dator
i ett sedvanligt program (som word, open office eller pdf), och vara språkligt väl genomarbetad. Citat,
referat och anföringar ska vara korrekt återgivna. I texten ska det alltså framgå att du satt dig in i och
tillgodogjort dig kurslitteraturen, men också att du förmår föra ett självständigt och underbyggt
resonemang kring de frågor som behandlas.
Det är givetvis tillåtet att referera till andra källor än kurslitteraturen, men inte som ersättning för
denna. Såväl direkta citat som indirekta referat måste alltid vara försedda med korrekta och
fullständiga referensuppgifter. Att kopiera eller skriva av ett kortare eller längre avsnitt och ange sig
själv som författare till texten är förbjudet. Det betraktas som plagiat, och medför anmälan till
universitetets disciplinnämnd.
Ett exempel på plagiat är att ordagrant eller nästan ordagrant skriva av en text (detta innefattar även
delar av en text och enstaka meningar) utan att ange varifrån detta kommer. Plagiat kan även anses
vara fallet om du använder andras text så att Du får den att framstå som din egen. Andras text kan
exempelvis utgöras av kurslitteratur och/eller texter Du funnit på nätet, eller en studiekamrats
hemtentamen.
Plagiat betraktas som ett grundläggande brott, inte enbart mot en etablerad forskningsetisk kod, utan
även mot ett allmänt förhållningssätt vad gäller egna och andras texter. Plagiat är otillåtet fusk och blir
alltid föremål för ett disciplinärende, som kan leda till avstängning. I samband med bedömningen
använder vi ett plagiatprogram för att spåra eventuella plagiat.
3
Vad bedöms? Krav för godkänt betyg
Den avslutande examinationsuppgiften utgår alltid från kursens förväntade studieresultat och det som
bedöms är följaktligen de förmågor du har visat prov på under kursen och som kommer till uttryck i
examinationsuppgiften. Vid bedömningen tillämpas en sjugradig betygsskala. Det är viktigt att du som
student är medveten om att texten inte kan bli godkänd om du inte följer givna instruktioner. För att
kursen ska kunna godkännas, måste examinationsuppgiften uppnå lägsta betyget för godkänt dvs. E.
Betyget registreras i Ladok senast 15 arbetsdagar efter examinationsdatum. Om Du blir underkänd på
den skriftliga examinationen får du göra om den vid ett senare tillfälle.
Vad händer om man får betyget F eller Fx?
Vid betyget F (se kriterierna nedan) gäller omexamination vid senare tillfälle. Vid betyget Fx ges i
allmänhet en vecka att korrigera de smärre brister som bedömande lärare påtalar. Du får alltså en
anvisning om vad du ska rätta till, och inkomma med en reviderad version av din examination inom en
vecka. Om du inte gör det gäller omexamination i sedvanlig ordning.
Omexamination
Om du inte blir godkänd eller väljer att inte göra examinationen i anslutning till kursen så erbjuds
senare tillfällen. Till dessa är det alltid föranmälan via mejl till kursadministratören. Dessa tillfällen
finns angivna på kurssidan. (www.edu.su.se, under fliken Utbildning: Lärarutbildning: Den
utbildningsvetenskapliga kärnan) Observera att du aktivt måste anmäla dig i förväg för att vara med på
en omexamination.
Betygskriterier
Examinationsuppgiften betygsätts utifrån en sjugradig målrelaterad betygsskala med graderna (i
fallande ordning) A, B, C, D, E, Fx, och F. Den som har godkänts i prov (lägst betyget E) får ej
undergå förnyat prov för högre betyg. Det är endast möjligt att pröva för godkänt resultat 5 gånger.
A
Texten är språkligt väl genomarbetad och besvarar de ställda frågorna utmärkt. Där så
efterfrågas görs en redovisning och egen diskussion på ett självständigt och synnerligen
väl genomfört sätt, som visar på en kritisk och självständig läsning och utvecklad
analytisk förmåga.
B
Texten är språkligt korrekt och besvarar de ställda frågorna väl. Där så efterfrågas
görs en redovisning och egen diskussion på ett självständigt och väl genomfört sätt,
som visar på en kritisk och självständig läsning.
C
Texten är språkligt korrekt och besvarar de ställda frågorna väl. Där så efterfrågas görs
en redovisning och egen diskussion på ett korrekt sätt.
D
Texten är språkligt acceptabel och besvarar de ställda frågorna på ett acceptabelt sätt.
Dessutom visar texten prov på en ansats till självständigt resonemang.
E
Texten är språkligt acceptabel och besvarar de ställda frågorna på ett acceptabelt sätt.
Fx
Texten besvarar inte de ställda frågorna på ett acceptabelt sätt, och är språkligt oklar.
F
Texten tyder på stora brister i förståelsen av kursens innehåll.
Studentinflytande
Möjlighet till studentinflytande förutsätter kunskap om de kursplaner som kurserna är upplagda efter.
Inom ramarna för kursplanernas mål och för den obligatoriska kurslitteraturen samt övriga aktiviteter
som kursansvarig institution beslutat om, har varje seminariegrupp möjlighet att påverka arbetsformer
och i viss mån innehållet i seminarier samt möten i studentarbetslagen.
4
Stöd i studierna
Om problem uppstår i dina studier, är det viktigt att du på ett tidigt stadium underrättar din
seminarieledare för att ni gemensamt ska kunna göra överenskommelser.
Om du har ett dokumenterat funktionshinder eller dyslexi bör du kontakta Sektionen för studentstöd
som har särskilt ansvar för studenter med funktionshinder. Du kan då få hjälp med studiestöd av olika
slag, t ex anteckningshjälp, talböcker, förlängd tentamenstid och/eller teckenspråkstolkning. Se
www.su.se för kontaktinformation till Sektionen för studentstöd.
5
Kurslitteratur - obligatorisk
Böcker märkta med asterisk (*) kan köpas genom Akademibokhandeln på universitetsområdet.
Samtliga elektroniska resurser tillhandahålls genom kurssajten på mondo.
* Hult, Agneta & Olofsson, Anders (red.), Utvärdering och bedömning i skolan: för vem och varför?
Natur & kultur, Stockholm, 2011 (valda delar)
* Håkansson, Jan, Systematiskt kvalitetsarbete i förskola, skola och fritidshem – strategier och
metoder. Studentlitteratur, Lund, 2013.
* Larsson, Pär & Löwstedt, Jan. Strategier och förändringsmyter – Ett organiseringsperspektiv på
skolutveckling och lärares arbete. Studentlitteratur, Lund, 2014. Upplaga 2.
Rönnerman, Karin, Aktionsforskning – kunskapsproduktion i praktiken. I
Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring. Skolinspektionens erfarenheter och resultat
från tillsyn och kvalitetsgranskning 2012. Skolinspektionen, Stockholm, 2013. (Elektronisk resurs)
Allmänna råd med kommentarer om systematiskt kvalitetsarbete för skolväsendet. Skolverket,
Stockholm, 2012.
Ytterligare kortare texter kan tillkomma enligt lärares anvisningar.
Perspektivgivande litteratur
Berg, Gunnar & Scherp, Hans-Åke (red.), Skolutvecklingens många ansikten, Myndigheten för
skolutveckling, Stockholm, 2003 Elektronisk resurs: www.skolverket.se/publikationer?id=1832
Eklund, Solweig (red.) Lärare som praktiker och forskare. Om praxisnära forskningsmodeller.
Forskning om undervisning och lärande nr 5. SAF och Lärarförbundet, Stockholm, 2011. Elektronisk
resurs: www.forskul.se/ffiles/0040C3F0/Ful5.pdf
Karlsson Vestman, Ove & Andersson, Inger M., Pedagogisk utvärdering som styrning: en historia
från präster till PISA. Forskning i fokus nr 35. Myndigheten för skolutveckling, Stockholm, 2007
(Finns som elektronisk resurs)
Kornhall, Per, Alla i mål: skolutveckling på evidensbaserad grund - en handbok, 1. utg., Natur &
Kultur, Stockholm, 2014.
Maunula, Tuula, Magnusson, Joakim, Echevarría, Christina (red). Learning study – undervisning gör
skillnad. Studentlitteratur, Lund, 2011.
Scherp, Hans-Åke. Lärandebaserad skolutveckling. Lärglädjens förutsättningar, förverkligande och
resultat. Studentlitteratur, Lund, 2013.
Skolutveckling för bättre resultat och måluppfyllelse, Myndigheten för skolutveckling, Stockholm,
2008. Elektronisk resurs: www.skolverket.se/publikationer?id=2084
6