institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Transcription

institutionen för pedagogik och specialpedagogik
INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGIK OCH
SPECIALPEDAGOGIK
PDA104
Aktionsforskning och skolutveckling, 15 högskolepoäng
Action Research and School Development, 15 higher education credits
Avancerad nivå / Second Cycle
Litteraturlista för PDA104, gällande från och med vårterminen 2015
Litteraturlistan är fastställd av Institutionen för pedagogik och specialpedagogik 201504-30 att gälla från och med 2015-04-30.
Se bilaga.
Utbildningsvetenskapliga fakultetsstyrelsen
Institutionen för pedagogik och specialpedagogik
Litteraturlista
PDA104, Aktionsforskning och skolutveckling
Action research and School development
15 högskolepoäng/15 higher education credits
Avancerad nivå
Gäller fr o m VT15
Obligatorisk litteratur
Berg, G., & Scherp, H.- Å. (red) 2003 Skolutvecklingens många ansikten. Myndigheten för
skolutveckling, Liber, Stockholm (s 15-25, 235-295)
Bjørndahl, C. R.P. (2005). Det värderande ögat. Observation, utvärdering och utveckling i
undervisning och handledning. Stockholm: Liber. (140 s)
Elliott, J. (1997). School-based Curriculum Development and Action Research in the United
Kongdom. In S. Hollingworth (Ed). International Action Research. A casebook for Educational Reform. Falmer Press London. Chapter 2 (11 s)
Langelotz, L. (2014). Vad gör en skicklig lärare? En studie om kollegial handledning som
utvecklingspraktik. (Göteborg Studies in Educational Sciences, 348). Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis. (s 21-38)
Lieberman, A. (2005). Introduction. The Growth of Educational Change as a Field of Study:
Understanding its Roots and Branches. I A. Lieberman (Red.), The Roots of Educational
Change. International Handbook of Educational Change (s 1-8). Netherlands: Springer.
(8 s)
Noffke, S.E. (1997). Themes and Tensions in US Action Research: Towards Historical Analysis. In S. Hollingworth (Ed). International Action Research. A casebook for Educational
Reform. Falmer Press London. Chapter 1 (14 s)
Nylund, M., Sandback, C., Wilhelmsson, B., & Rönnerman, K. (2010). Aktionsforskning i
förskolan – trots att schemat är fullt. Stockholm: Lärarförbundet. (103 s)
Ohlsson, J. (red)(2004). Arbetslag och lärande. Lärares organiserande av samarbete i organisationspedagogisk belysning. Lund: Studentlitteratur. (144 s - ej del III)
Olin, A. (2009). Skolans mötespraktik – en studie om skolutveckling genom yrkesverksammas
förståelse. (Göteborg Studies in Educational Sciences, 286). Göteborg: Acta Universitatis
Gothoburgensis. (s 23-55)
Rönnerman, K. (1998). Utvecklingsarbete – en grund för lärares lärande. Lund: Studentlitteratur. (175 s)
Rönnerman, K. (red) (2012). Aktionsforskning i praktiken – förskola och skola på vetenskaplig grund. Lund: Studentlitteratur. (230 s)
Valbar obligatorisk litteratur
Berg, G., & Scherp, H.-Å. (red) 2003 Skolutvecklingens många ansikten. Myndigheten för
skolutveckling, Liber, Stockholm (35 s – någon skolutvecklingsmodell)
Holmqvist, M. (red)(2006). Lärande i skolan. Learning study som skolutvecklingsmodell.
Lund: Studentlitteratur. (s 9-50)
Lauvås, P., Lycke, K.H. & Handal, G. (1997). Kollegahandledning i skolan. Lund: Studentlitteratur. (135 s)
Palmer, A. (2012). Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan: pedagogisk dokumentation. Stockholm: Rapport nr. 12:1276. Skolverket. (80 sid.)
Sheridan, S. & Pramling Samuelsson, I. (2009). Barns lärande – fokus i kvalitetsarbetet.
Stockholm: Liber. (109 s)
Tyrén, L. (2013). ”Vi får ju inte riktigt förutsättningar för att genomföra det som vi vill” En
studie om lärares möjligheter och hinder till förändring och förbättring i praktiken. (Göteborg Studies in Educational Sciences, 337). Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis. (s 99-112; 137-164)
von Schantz Lundgren, I. (2008) Det är enklare i teorin… Om skolutveckling i praktiken. En
fallstudie av ett skolutvecklingsprojekt i en gymnasieskola. Växjö: Växjö universitet, Pedagogiska institutionen. (s 214-252)
Åstrand, A (2009). När PBS kom till byn – Berättelser om erfarenheter av ProblemBaserad
Skolutveckling. (Karlstad University Studies 2009:42). Karlstad: Karlstad universitet. (s
87-116; s 171-183)
Styrdokument och tillämpliga skrifter från Skolverket Ca 300 sidor utifrån deltagarnas formulerade skolutvecklingsprojekt i samråd med kursledningen.

Similar documents