Verksamhetsberättelse

Transcription

Verksamhetsberättelse
 Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret 2012 Styrelsen för Vit Herdehundklubb – SBKs rasklubb för vit herdehund – lämnar härmed följande berättelse över verksamhets-­‐ och räkenskapsåret 1 januari 2012 till 31 december 2012. Vit Herdehundklubb, organisationsnummer: 802016-­‐1520 Styrelsens sammansättning: Mandatperiod: Ordförande: Gunilla Andersson 2012 – 2013 Vice ordförande: Annicka Barvestad 2012 – 2014 Kassör: Elisabeth Söderström 2012 – 2014 Sekreterare: Camilla Åberg 2011 – 2013 Övriga ordinarie ledamöter: Jessica Jacobsson 2012 – 2014 Ingmarie Axelsson 2012 – 2013 Carina Andersson 2012 – 2013 Suppleanter: Jill Adolfsson (1:a) 2012 – 2013 Annica Johansson (2:a) 2012 – 2013 Jill Adolfsson har sedan årsmötet 2012 tjänstgjort som ordinarie ledamot pga avhopp från Carina Andersson. 1 av 6 Styrelsemöte / Årsmöte MÅL Som tidigare bör styrelsemöten hållas ofta så att styrelsen kan arbeta aktivt med olika uppdrag. Målet uppfyllt UTFALL Styrelsen har under 2012 haft 13 protokollförda möten varav 11 styrelsemöten, konstituerade möte samt årsmötet på Järfälla Brukshundsklubb den 3 mars 2012. Medlemsmöten MÅL Tre medlemsmöten på tre olika platser i landet under året. Ett medlemsmöte i anslutning till årsmötet. Målet uppfyllt UTFALL Tre medlemsmöten har hållits på tre olika platser i landet – Nordmaling, Järfälla och Ljungby. Totalt visade 14 medlemmar sitt intresse och deltog i mötena. Ett medlemsmöte hålls även i anslutning till årsmötet. Representation MÅL Representera rasklubben på bland annat SBK Organisationskonferens, SBK Kongress och Rasklubbsmöten. Målet uppfyllt UTFALL Vit herdehundklubb har under verksamhetsåret representerats på följande möten, kongresser och konferenser: SBK Organisationskonferens SBK RAS/RUS konferens SBK Kongress SBK Rasklubbsmöten Möte ang SBK-­‐rasernas framtid 2 av 6 Uppfödare MÅL Under året anordna ett uppfödarmöte. Nya uppfödare ska få kännedom om klubbens ”Introduktionsmedlemskap”. Presentera utvecklingsprogram för ägare/uppfödare (Collieägarutbildningen). Målet har delvis uppfyllts UTFALL En avels-­‐ och uppfödarträff var planerad att hållas under året. Arrangemanget har tyvärr åter skjutits på framtiden då styrelsen inte haft personella resurser att planera och arrangera evenemanget. ”Introduktionsmedlemskap” har erbjudits klubbens uppfödare genom en sluten Facebook grupp där alla uppfödare som är medlemmar i klubben blivit inbjudna (uppfödarna kan här också diskutera olika frågor och ämnen). Ett fåtal uppfödare har dock utnyttjat erbjudandet om ”Introduktionsmedlemskap”. ”Collieägarutbildningen” verkar ha lagts på is. Ingen information har kommit klubben till del angående denna. Utbildning MÅL Klubbens förtroendevalda ska beredas möjlighet att delta i utbildning för sitt uppdrag som SKK, SBK eller andra hundorganisationer anordnar under året. Målet uppfyllt UTFALL Gunilla Andersson har under året avslutat utbildning och certifierats av SBK som exteriör-­‐
beskrivare för rasen vit herdehund. Klubben har efterlyst utbildning till CUA (certifierad utställningsansvarig), utbildning troligen under 2013. Avel och hälsa Se separat redogörelse, bilaga 1. Mentalitet MÅL MH för vit herdehund kommer att arrangeras av Sävsjö Brukshundklubb. Förfrågning har gjorts angående intresse för deltagande i MT. Målet uppfyllt UTFALL Mentalbeskrivning Hund, MH Sävsjö Brukshundklubb arrangerade MH för vit herdehund den 28 april. Ingen vit herdehund deltog. Under året arrangerades även ett MH av VHK, den 2 september på Sollefteå Brukshundklubb. Totalt deltog 8 hundar varav 3 vita herdehundar. 3 av 6 Mentaltest, MT Under året har klubben gjort förfrågningar om intresset för MT. Intresset har varit mycket litet. Utställning / Exteriör MÅL Arrangera en officiell rasutställning under året. Vi kommer även i fortsättningen ansöka hos SBK om att arrangera officiell rasutställning. Arrangera exteriörbeskrivning. Utse Årets utställningshund och BIM. Målet uppfyllt UTFALL Klubben har arrangerat sin trettonde officiella Rasspecial, den 2 juni 2012 i Norrköping (i anslutning till Östergötlands Kennelklubbs nationella utställning på Himmelstalund). Totalt var 50 hundar var anmälda, inklusive valpar. 3 avelsgrupper och 2 uppfödargrupper var inbjudna att delta. Dömde gjorde Ann-­‐Chatrine Edoff. I samband med Rasspecialen fanns möjlighet till exteriörbeskrivning, 5 hundar beskrevs vid detta tillfälle samt en unghunds-­‐ beskrivning. Klubben har ansökt hos SBK att arrangera officiell rasutställning för år 2015. Årets Utställningshund tillsammans med BIM har utsetts, därtill även Årets veteran (se sidan 6). Utställningsgruppen har bestått av Annicka Barvestad och Elisabeth Söderström. Se gruppens separata redogörelse, bilaga 2. Hundsport MÅL Läger i Sävsjö under Kristi Himmelfärdshelgen (försöka få detta till ett återkommande arrangemang). Vallningsläger planerades. Arrangemang av Klubbmästerskap. Utse Årets VH i bruks, lydnad, viltspår. Målet delvis uppfyllt UTFALL Med hjälp av bland annat Eva-­‐Lena Strömberg arrangerade klubben ett fyradagars läger på Sävsjö Brukshundklubb, 17 – 20 maj. 14 personer deltog alla eller någon av dagarna. Vallningsläger planerades hösten 2012. Tyvärr fick vi inte ihop något datum som passade, 12 personer anmälde sitt intresse. Beslöt skjuta på arrangemanget till 2013. Klubbmästerskap arrangerades den 1 – 2 september på Öland. Charlotte Barvestad höll i arrangemanget. Det tävlandes i lydnad (officiell på Kalmar BK), rallylydnad och agility (hopp-­‐ och agilityklass). Totalt gjordes 39 starter. Lydnad 7 ekipage. Rallylydnad 10. Agility – agilityklass 11. Agility – hoppklass 11. Klubbmästare i varje klass utsågs tillsammans med bästa allroundekipage. Årets vita herdehundar ha utsetts i bruks, lydnad, viltspår. Ytterligare två nya pris har instiftats för agility och rallylydnad (se sidan 6). 4 av 6 Information / PR MÅL Presentation och information om rasen med rasmonter på SKKs rastorg – Stockholm Hundmässa. Kontinuerlig uppdatering av klubbens webb. Vita Svepet ges ut som pdf med fyra nummer/år. Målet uppfyllt UTFALL Vid SM i Bruks och IPO, 24 – 26 augusti, fanns rasklubben representerad med monter. Två medlemmar från klubben bemannade montern, en hund fanns också på plats under hela evenemanget. Rasklubbsmonter på Stockholm Hundmässa och deltagande i rasparad. Medlemstidningen Vita Svepet har under verksamhetsåret utkommit med fyra nummer. Klubben har försökt bemöta intresset av rasmonter på MyDOG i Göteborg, men det visade sig svårt att få bemanning under fyra hela dagar. Chatarina Gillstedt och Titti Benjaminsson har tagit på sig uppdraget att tillsammans med styrelsen försöka få till stånd rasmonter inkl bemanning inför 2013. Medlemsrekrytering / Medlemsvård MÅL Medlemsansvarig skickar ut välkomstmeddelande tillsammans med medlemsbevis till alla nya medlemmar. Målet uppfyllt UTFALL Nya medlemmar får ett välkomstmeddelande tillsammans med medlemsbeviset, dock får vi inte information om nya medlemmar via SHU så till dem har vi ingen möjlighet att erbjuda denna service. Medlemmar har på olika sätt engagerat sig i att få olika aktiviteter till stånd (diskuterades på medlemsmötet mars 2012). Bland annat har Isabella Norin har arrangerat årstidsvandringar för alla med vit herdehund. Antal medlemmar i klubben per den 31/12 2012 var 200 stycken, fördelade på: Ordinarie medlem 174 st Ungdomsmedlem 1 st Ungdomsmedlem (SHU) 12 st Familjemedlem 12 st Hedersmedlem 1 st 5 av 6 Årets vita herdehundar 2012 Under kalenderåret har årets vita herdehundar korats genom att medlemmarna skickat in resultat i grenarna: Agility (2 ekipage), Bruks (4 ekipage), Lydnad (10 ekipage), Rallylydnad (5), Utställning inkl veteran (13 hundar med ägare), Viltspår (3 ekipage) Årets agilityhund: Frostflake’s Gary Grant, Anna Strandkvist Årets brukshund: Barvestad’s Rockin Robin, Gunilla Andersson Årets lydnadshund: Barvestad’s Zeus at Olympia, Lisa Stenberg Årets rallylydnadshund: Barvestad’s Bailey’s OTR, Isabella Norin Årets utställningshund: Sunnantorps Eifur Eskingur, Maria Wägner Årets BIM: Barvestad’s Cheops Of Giza, Annicka Barvestad, Årets veteran: Nice of you to come bye Ultimo, Joakim Wallén Årets viltspårhund: Vallgårdens Fantom Finder, Linda Johansson Styrelsen vill tacka alla som på olika sätt bidragit till klubbens verksamhet under det gånga året. STORT TACK! 6 av 6 Bilaga 1 Verksamhetsberättelse Avelsrådet – Vit Herdehundklubb 2012 Verksamhet 2012 Avelsrådet har arbetat med att lägga in information i Lathunden. Avelsrådet har behandlat ärenden och dispenser gällande RAS samt deltagit vid möten och arbete gällande avel och hälsa. Avelsrådet har även varit behjälpligt vid avelsfrågor och avelsplanering mm. Under året har vi arbetat med revidering av RAS. Vi har under året även yttrat oss i ett antal ärenden kring mönstring. Avelsrådet vill även tacka för visad öppenhet hos alla de uppfödare som delar med sig av sina erfarenheter och i förtroende berättar om defekter och sjukdomar hos sina hundar, både egen-­‐
uppfödda samt importer. Avelsrådet 2012 har bestått av Solweigh Hjelm, Linda Johansson, Titti Benjaminsson och sammankallande Annicka Barvestad. Sara Söderström har funnits med i avelsrådet som resursperson och valpförmedlare har Agneta Johansson varit. Det är uppfödare som ni som gör det möjligt att tillsammans förvalta en frisk och sund ras. Tack! Statistik registreringar SKK Antal reg/år 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Tikar (vara importer) 38 22 46 71 (3) 45 (5) 60 (9) 84 (8) 67 (7) 83 (7) 54 (4) 74 (4) Hanar (vara importer) 28 30 58 57 (2) 57 (5) 46 (4) 87 (5) 77 (1) 88 (3) 45 (3) 71 (6) Totalt 66 52 104 128 (5) 102 (10) 106 (13) 171 (13) 144 (8) 171 (10) 99 (7) 145 (10) Importer kan visas från och med 2004
Under 2012 har totalt 145 stycken vita herdehundar registrerats i SKK. § Fördelat på 74 tikar och 71 hanar § 10 av dem är importer, 4 tikar och 6 hanar: Danmark: 2 Norge: 2 Polen: 2 Nederländerna: 3 Österrike: 1 § 1 hund har mönstrats in under året – 1 tik. År 2012 föddes 21 kullar 21 kullar med totalt 148 valpar ger en kullstorlek på 7,0 valpar/kull. Kullstorlek genomsnitt Antal kullar 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 9,2 7,2 8,1 8,4 7,3 7,0 7,3 7,4 8,5 5,5 7,0 5 6 12 13 12 11 23 17 19 16 21 Nya kennlar Erövraren Paradise Pearl’s RAS-­‐utvärdering År 2012 registrerades 19 kullar varav 16 stycken följde RAS, se bilaga ”Registrerade kullar 2012 – RAS”. Population/avelshundsanvändning Antal valpar per avelsdjur Strategi: Att följa den allmänna rekommendationen vid avel i små populationer, vilket innebär att enskilda avelshundar inte skall stå för mer 5% av det totala antalet registrerade valpar under en generation inom rasen, under hela sin livstid. Detta skulle för vit herdehund innebära ca 35 avkommor totalt. För att bredda avelsbasen bör upprepade kombinationer undvikas. Hanar Regnr Namn S37626/2007 Barvestad's Cosmos AS68200/2005 Vallgårdens Monsieur Aragon S44178/2009 LOF1BBLS3222 AS31542/2005 S44175/2009 FINER39120/08 South Streem's Amazing Dinozzo Cherokee Baltic beauty du bois des terne Ingrids Vita Apollon South Streem's Amazing Bambas D'Artagnan Shon Du Domaine Du Thu L Hundens andel av rasen 2012 % Antal kullar 2012 % Antal valpar 2012 Antal kullar 2012 Antal valpar 2012 Kull-­‐
snitt Totalt Antal kullar Totalt Antal valpar 14,3 9,5 3 14 4,7 3 14 9,5 6,8 2 10 5,0 7 43 4,8 7,4 1 11 11,0 1 11 4,8 7,4 1 11 11,0 1 11 4,8 6,1 1 9 9,0 2 16 4,8 6,1 1 9 9,0 1 9 4,8 6,1 1 9 9,0 1 9 S50955/2008 The-­‐Boss 4,8 5,4 1 8 8,0 1 8 S63768/2008 Tågabo Månster Mållgan 4,8 5,4 1 8 8,0 1 8 SE27146/2011 Born To Win White Knight 4,8 5,4 1 8 8,0 1 8 AS21801/2004 Sunnantorps Budgie Beat 4,8 4,7 1 7 7,0 3 18 S53517/2008 Annza's Axo 4,8 4,7 1 7 7,0 5 35 VDHRWS07/0538 Buddy-­‐Enrico Vom Osteland 4,8 4,7 1 7 7,0 1 7 S54753/2007 Pipino's Alexandre 4,8 4,1 1 6 6,0 3 27 S54756/2007 Pipino's Athilla 4,8 4,1 1 6 6,0 1 6 S49742/2009 Pipino's Big White Kitten 4,8 4,1 1 6 6,0 1 6 NHSBBIJL2709739 Juan Of Skah Dakota 4,8 4,1 1 6 6,0 1 6 DK02040/2010 Made-­‐To-­‐Measure Inspektor Ice 4,8 4,1 1 6 6,0 1 6 Hundens andel av rasen Tikar Regnr Namn AS33354/2005 2012 % Antal kullar 2012 % Antal valpar 2012 Antal kullar 2012 Antal valpar 2012 Kull-­‐ snitt Totalt Antal kullar Totalt Antal valpar Båthuset's Angela 4,8 7,4 1 11 11,0 3 33 SE50046/2010 Compulsive Desire 4,8 7,4 1 11 11,0 2 18 S25969/2009 Horsebo Supreme 4,8 6,1 1 9 9,0 2 11 S55345/2009 Paradise Pearl's Bella 4,8 6,1 1 9 9,0 1 9 S67766/2009 Vinterängens Cassiopeia 4,8 6,1 1 9 9,0 1 9 AS69358/2006 Vallgårdens Bacchie 4,8 5,4 1 8 8,0 1 8 S17532/2008 Vallgårdens Call Me Coccos 4,8 5,4 1 8 8,0 3 24 S63757/2008 Tågabo Mimmi Maräng 4,8 5,4 1 8 8,0 2 15 SE50047/2010 Alpinarc Jessy 4,8 5,4 1 8 8,0 1 8 AS31535/2005 Ingrids Vita Angelique 4,8 4,7 1 7 7,0 2 16 AS50132/2005 Aliena Of Trebons Berger Blanc 4,8 4,7 1 7 7,0 3 24 AS33700/2006 Barvestad's Bezzie 4,8 4,7 1 7 7,0 2 16 S38943/2007 Barvestad's Dee-­‐Dee 4,8 4,1 1 6 6,0 3 22 S53362/2007 Bacchara Of Trebons Berger Blanc 4,8 4,1 1 6 6,0 4 28 S55090/2008 Frostflake's Grace Kelly 4,8 4,1 1 6 6,0 2 10 S61846/2008 Vallgårdens Darling Duchess 4,8 4,1 1 6 6,0 1 6 S44171/2009 South Streem's Amazing Xenia 4,8 4,1 1 6 6,0 1 6 S56518/2009 Ingrids Vita C-­‐Nicole 4,8 4,1 1 6 6,0 1 6 S50959/2009 Rolling Dog's Hera 4,8 3,4 1 5 5,0 1 5 S68864/2008 Vallgårdens Elegant Electra 4,8 2,7 1 4 4,0 2 6 S11408/2007 Bianca Of Trebons Berger Blanc 4,8 0,7 1 1 1,0 3 17 En hund som använts i avel under 2012 har fler än 35 avkommor totalt. Under 2010 och 2011 användes två hundar som hade mer än totalt 35 avkommor. Under 2009 var dock denna siffra noll. Två upprepade kombinationer har gjorts, varav den ena kombinationen gjordes för tredje gången. Det är viktigt att uppfödare förstår hur en snäv avelsbas påverkar rasen på sikt. Effektiv avelsbas Se bilaga ”Avelsstatistik”, ”Effektiv avelsbas” Djur använda i avel 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Totalt Kullar 8 7 5 6 12 13 12 11 23 17 19 16 21 170 Tikar 7 6 5 6 11 13 12 10 22 16 18 15 21 99 Hanar 5 4 4 6 6 9 10 9 18 15 15 13 18 87 Antal olika tikar resp. hanar använda i avel ett visst år. (År = födelsedatum för kull) D.v.s. Hur många tikar resp. hanar användes i avel till kullar födda år xxxx. Ålder på avelsdjur Under 2012 har inget avelsdjur varit under 2 år vid parningstillfället. Det är bra att uppfödare förstår vikten av att inte använda för unga hundar i avel. Andel hundar som överstigit 2 års ålder vid första valpkull: 2000: 87% 2007: 100% 2001: 71% 2008: 96% 2002: 80% 2009: 77% 2003: 83% 2010: 95% 2004: 83% 2011: 100% 2005: 77% 2012: 100%
2006: 92% Inavel Med hjälp av programverktyget Lathunden har vi beräknat inavelsgraden, den är tyvärr inte korrekt på grund av att många hundar saknar fullständiga stamtavlor och därmed blir inavelsgraden missvisande. Låg inavelsgrad eftersträvas. Inavelsgrad 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 -­‐ 0 % 0 % 0,6 % 0,7 % 0 % 0,2 % 0,3 % 0,3 % 0,1 % 0,4 % Rasens genomsnittliga inavelsgrad. Beräknad över 5 generationer. Det råder en allmän kultur bland de vita herdehunduppfödarna att undvika inavel och många uppfödare arbetar hårt med att öka populationens genetiska variation. Höftledsdysplasi, HD Antalet hundar belastade med höftledsdysplasi har minskat mot föregående år. Däremot ser vi att antalet röntgade hundar minskat (gäller för såväl HD som ED). Av totalt undersökta hundar ligger resultatet för HD-­‐fria (HD-­‐A och B) på 78,5%. Totalt antal HD-­‐belastade (HD-­‐C, D och E) i rasen är 21,5%. Detta får anses som en ok genomsnittlig HD-­‐statistik för rasen. Utveckling HD-­‐belastade hundar (% av totalt undersökta) * 2000 – 55,6% 2006 – 17,8% 2001 – 31,6% 2007 – 7,1% 2002 – 50,0% 2008 – 15,8% 2003 – 16,7% 2009 – 12,9% 2004 – 25,6% 2010 – 17,1% 2005 – 31,3% 2011 – 15,2% Diagnos 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 HD grad A 22 (34,4%) 18 (40,0%) 33 (78,6%) 56 (58,9%) 31 (50,0%) 50 (61,0%) 22 (66,7%) HD grad B 22 (34,4%) 19 (42,2%) 6 (14,3%) 24 (25,3%) 23 (37,1%) 18 (22,0%) 6 (18,2%) HD grad C 17 (26,6%) 5 (11,1%) 2 (4,8%) 12 (12,6%) 6 (9,7%) 10 (12,2%) 3 (9,1%) HD grad D 3 (4,7%) 3 (6,7%) 1 (2,4%) 3 (3,2%) 2 (3,2%) 4 (4,9 %) 1 (3,0%) HD grad E 1 (3,0%) Totalt antal undersökta 64 45 42 95 62 82 33 Snittålder för under-­‐
sökningen 22 16 17 18 16 17 14 Antal födda 109 88 77 167 125 162 88 Röntgade / födda (%) 58,7% 51,1% 54,5% 56,9% 49,6% 50,6% 37,5% Inga hundar med HD-­‐belastning har använts i avel under 2012, vilket är en förbättring från 2011 då två hundar med HD-­‐D användes i avel. Det är önskvärt att samtliga uppfödare känner till riskerna med att använda HD-­‐belastade djur i avel. Det är också viktigt att inte titta på endast en individs HD-­‐resultat, utan även ta hänsyn till släktingars röntgenresultat. Det är också viktigt att andelen röntgade hundar ökar. Armbågsdysplasi, ED Antalet hundar belastade med armbågsartros har gått lite upp och ner. En större andel av hundar födda 2007 och 2010 är drabbade av artros än övriga år. Resultatet för 2011 är det för tidigt att säga så mycket om då det troligtvis kommer att röntgas ytterligare hundar under 2013. Utveckling ED-­‐belastade hundar (% av totalt undersökta) * 2000 – 4,2% 2006 – 13,3% 2001 – 5,3% 2007 – 25,6% 2002 – 10,0% 2008 – 11,1% 2003 – 20,0% 2009 – 9,8% 2004 – 12,5% 2010 – 30,0% 2005 – 15,9% 2011 – 21,2% Totalt sett är endast ett fåtal hundar drabbade av måttlig eller kraftig dysplasi – de två senaste åren har det tyvärr dykt upp något fler än tidigare. Av totalt undersökta hundar ligger resultatet för ED-­‐0 på 83,8%. Total andel ED-­‐belastade (ED-­‐1, 2 och 3) i rasen är 16,2%. Detta får ändå anses som en hyffsad genomsnittlig ED-­‐statistik för rasen. Diagnos 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ED ua (0) 53 (84,1%) 39 (86,7%) 32 (74,4%) 80 (88,5%) 55 (89,8%) 56 (69,2%) 26 (78,8%) ED grad 1 9 (14,3%) 5 (11,1%) 11 (25,6%) 10 (11,5%) 5 (8,5%) 16 (23,1%) 4 (12,1%) ED grad 2 1 (1,6%) 1 (2,2%) 6 (3,8%) 1 (3,0%) ED grad 3 1 (1,7%) 2 (3,8%) 2 (6,1%) Totalt antal undersökta 63 45 43 90 61 80 33 Snittålder för under-­‐
sökningen 21 16 16 17 16 17 14 Antal födda 109 88 77 167 125 162 88 Röntgade / födda (%) 57,8% 51,1% 55,8% 53,8% 48,0% 49,3% 37,5% En hund med ED-­‐1 har använts i avel under 2012 vilket är en förbättring från 2011 då två hundar med ED-­‐1 har användes i avel. Det är önskvärt att uppfödare känner till riskerna med att använda ED-­‐belastade djur i avel. Det är också viktigt att andelen röntgade hundar ökar. * Se bilaga HD/ED uträkning totalt. (Beakta antalet individer som ligger till grund för resultaten.) Mentalitet, MH Under 2012 deltog 42 vita herdehundar på MH, Mentalbeskrivning Hund. Totalt finns 368 mentalbeskrivna vita herdehundar från 2000-­‐01-­‐01 till 2012-­‐12-­‐31, 10 stycken har avbrutit. Regnr Hundnamn Kön Mentalbeskriven Känd mental status Avbrutit AS22581/2004 Vita Herdens Prinze H 2012-­‐11-­‐10 ja -­‐ S11880/2009 Paradise Pearl's Amber T 2012-­‐09-­‐09 ja -­‐ S20464/2009 Strandkungens Carmenzita T 2012-­‐03-­‐18 ja -­‐ S47057/2009 White Parthenos Olydiga Brynhild T 2012-­‐04-­‐29 ja -­‐ S50956/2009 Rolling Dog's Hurricane H 2012-­‐06-­‐09 ja -­‐ S50957/2009 Rolling Dog's Happy Daze T 2012-­‐04-­‐15 ja -­‐ S54626/2008 Kasmurens Mercedes T 2012-­‐10-­‐13 nej ägaren S56948/2008 Bianca T 2012-­‐09-­‐29 ja -­‐ S61844/2008 Vallgårdens Dazzling Daisy T 2012-­‐05-­‐01 ja -­‐ S67765/2009 Vinterängens Campary T 2012-­‐10-­‐06 ja -­‐ SE10179/2011 South Streem's Beauty Ashley T 2012-­‐09-­‐08 ja -­‐ SE10182/2011 South Streem's Beauty Dio H 2012-­‐05-­‐08 ja -­‐ SE10183/2011 South Streem's Beauty Danko H 2012-­‐09-­‐08 ja -­‐ SE16680/2011 Barvestad's King Khafre At Giza H 2012-­‐04-­‐22 ja -­‐ SE16683/2011 Barvestad's Queen Merites At Giza T 2012-­‐04-­‐22 ja -­‐ SE21693/2010 Shamila T 2012-­‐09-­‐08 ja -­‐ SE23062/2010 Vallgårdens Hiems Hilma T 2012-­‐04-­‐14 ja -­‐ SE25130/2011 Kulleborgs Kleine-­‐Champagne Jive T 2012-­‐08-­‐25 ja -­‐ SE25131/2011 Kulleborgs Kleine-­‐Cava Läkerol T 2012-­‐08-­‐25 ja -­‐ SE26055/2011 Bonnibel Of Lovely Whitestar T 2012-­‐05-­‐22 ja -­‐ SE27241/2010 Sunnantorps Just Call Me Wilma T 2012-­‐10-­‐20 ja -­‐ SE31862/2010 Barvestad's Hirte T 2012-­‐05-­‐08 ja -­‐ SE31865/2010 Barvestad's Hübschich Lita T 2012-­‐09-­‐30 ja -­‐ SE33492/2011 Divatorpets Atlas Av Mimmi H 2012-­‐09-­‐02 ja -­‐ SE33493/2011 Divatorpets Ako Av Mimmi H 2012-­‐09-­‐02 ja -­‐ SE33495/2011 Divatorpets A-­‐Diva Av Mimmi T 2012-­‐09-­‐02 ja -­‐ SE33496/2011 Divatorpets Alice Av Mimmi T 2012-­‐09-­‐02 ja -­‐ SE37418/2011 Strandkungens Tingeling T 2012-­‐06-­‐17 ja -­‐ SE37912/2011 Reptil Smile Of The Heart Oflothian H 2012-­‐10-­‐20 ja -­‐ Regnr Hundnamn Kön Mentalbeskriven Känd mental status Avbrutit SE38446/2011 Idefix H 2012-­‐09-­‐08 ja -­‐ SE43369/2011 Vallgårdens Keen Kamelia T 2012-­‐09-­‐08 ja -­‐ SE46780/2010 Kasmurens Hound Dog H 2012-­‐06-­‐09 ja -­‐ SE46990/2010 Michaim's Carisma T 2012-­‐09-­‐23 ja -­‐ SE48642/2010 Rolling Dog's Incredible Indra T 2012-­‐05-­‐15 ja -­‐ SE50047/2010 Alpinarc Jessy T 2012-­‐04-­‐29 ja -­‐ SE61202/2010 Michaim's Darana T 2012-­‐09-­‐29 ja -­‐ SE64453/2010 Sunnantorps Good Girl Gone Bad T 2012-­‐05-­‐26 ja -­‐ SE64454/2010 Sunnantorps Hotter Than Hell T 2012-­‐09-­‐09 ja -­‐ SE64455/2010 Sunnantorps Torpedo Girl T 2012-­‐05-­‐26 ja -­‐ SE64456/2010 Sunnantorps All The Way T 2012-­‐05-­‐26 ja -­‐ SE64459/2010 Sunnantorps I'M A Legend Tonight H 2012-­‐05-­‐26 ja -­‐ SE64461/2010 Sunnantorps Exciter H 2012-­‐05-­‐26 ja -­‐ Mentalitet, MT Under 2012 deltog 10 vita herdehundar på MT, Mentaltest. Totalt har 52 vita herdehundar gjort MT, 37 med godkänt resultat. Regnr Hundnamn Kön Mentaltest Godkänd Avbrutit SE61600/2010 NY HVIDDUEHOLM'S JACKIE FREJA T 2012-­‐04-­‐28 ja -­‐ S44178/2009 SOUTH STREEM'S AMAZING DINOZZO H 2012-­‐05-­‐12 nej -­‐ S57206/2008 BARVESTAD'S CHEOPS OF GIZA T 2012-­‐05-­‐17 ja -­‐ S63767/2008 TÅGABO MIRAKEL TAGE H 2012-­‐06-­‐30 ja -­‐ SE14892/2010 BARVESTAD'S ROCKIN ROBIN H 2012-­‐08-­‐18 ja -­‐ S63768/2008 TÅGABO MÅNSTER MÅLLGAN H 2012-­‐09-­‐01 ja -­‐ SE46770/2010 KASMURENS IF I CAN DREAM T 2012-­‐09-­‐01 nej -­‐ S44175/2009 SOUTH STREEM'S AMAZING BAMBAS H 2012-­‐09-­‐02 ja -­‐ S67766/2009 VINTERÄNGENS CASSIOPEIA T 2012-­‐10-­‐07 nej -­‐ S20459/2009 STRANDKUNGENS CHALLENGE H 2012-­‐10-­‐28 ja -­‐ Exteriörbeskrivning Under 2012 exteriörbeskrevs 17 vita herdehundar, samtliga med godkänt resultat. Totalt har 56 hundar exteriörbeskrivits, en hund med ej godkänd exteriör. … / Avelsrådet Registrerade kullar 2012 – RAS 1.
Veddinas Buddy-­‐Enrico Vom Osteland VDHRWS07/0538 x Ingrids Vita Angelique AS31535/2005 4 tikar, 3 hanar födda 2012-­‐01-­‐14 Följer RAS 2.
Mårtensson Hillebi (ej kennelnamn) Midhems Balder AS35728/2006 x White Parthenos Topaz S16927/2007 6 tikar 2011-­‐12-­‐31 Följer RAS 3.
Snöherden Barvestad's Cosmos S37626/2007 x Vallgårdens Call Me Coccos S17532/2008 6 tikar, 2 hanar födda 2012-­‐02-­‐04 Följer RAS 4.
Frostflake’s Juan Of Skah Dakota NHSBBIJL2709739 x Frostflake's Grace Kelly S55090/2008 4 hanar 2 tikar födda 2012-­‐02-­‐19 Följer RAS White Ice Wolfs D'Artagnan Shon Du Domaine Du Thu L FINER39120/08 x Horsebo Supreme S25969/2009 4 tikar, 5 hanar födda 2012-­‐04-­‐03 Följer inte RAS Tiken har ED1 White Parthenos Tågabo Månster Mållgan S63768/2008 x Vallgårdens Bacchie AS69358/2006 5 tikar, 3 hanar födda 2012-­‐04-­‐02 Följer inte RAS Tik och hane ej utställa med tillräckligt kvalitetspris 5.
6.
7.
Michaims Sunnantorps Budgie Beat AS21801/2004 x Barvestad's Bezzie AS33700/2006 6 tikar, 1 hane födda 2012-­‐04-­‐22 Följer RAS 8.
Vinterängens South Streem's Amazing Bambas S44175/2009 x Vinterängens Cassiopeia S67766/2009 4 tikar, 5 hanar födda 2012-­‐06-­‐07 Följer RAS 9.
Kasmurens South Streem's Amazing Dinozzo S44178/2009 x Båthuset's Angela AS33354/2005 8 tikar, 3 hanar födda 2012-­‐05-­‐05 Följer RAS 10. Barvestads Barvestad's Cosmos S37626/2007 x Bianca Of Trebons Berger Blanc S11408/2007 1 hane född 2012-­‐05-­‐10 Följer RAS 11. Vallgårdens Vallgårdens Monsieur Aragon AS68200/2005 x Bacchara Of Trebons Berger Blanc S53362/2007 1 tik, 5 hanar födda 2012-­‐05-­‐09 Följer RAS 12. Vallgårdens Pipino's Big White Kitten S49742/2009 x Vallgårdens Darling Duchess S61846/2008 3 tikar, 3 hanar födda 2012-­‐05-­‐15 Följer RAS 13. South Streem’s Made-­‐To-­‐Measure Inspektor Ice DK02040/2010 x Barvestad's Dee-­‐Dee S38943/2007 2 tikar, 4 hanar födda 2011-­‐10-­‐05 Följer RAS 14. South Streem’s Pipino's Athilla S54756/2007 x South Streem's Amazing Xenia S44171/2009 4 tikar, 2 hanar födda 2011-­‐10-­‐13 Följer RAS 15. Sunnantorp Cherokee Baltic Beauty Du Bois Des Terne LOF1BBLS3222 x Compulsive Desire SE50046/2010 3 tikar, 8 hanar födda 2012-­‐06-­‐04 Följer RAS 16. Bring It On The-­‐Boss S50955/2008 x Alpinarc Jessy SE50047/2010 4 tikar 8 hanar födda 2012-­‐09-­‐06 Följer RAS 17. Divatorpet Born To Win White Knight SE27146/2011 x Tågabo Mimmi Maräng S63757/2008 1 tik, 7 hanar födda 2012-­‐08-­‐07 Följer RAS 18. Paradise Pearl's Pipino's Alexandre S54753/2007 x Ingrids Vita C-­‐Nicole S56518/2009 3 tikar, 3 hanar födda 2012-­‐09-­‐22 Följer inte RAS Tiken ej utställd med tillräckligt kvalitetspris 19. Rolling Dog's Barvestad's Cosmos S37626/2007 x Rolling Dog's Hera S50959/2009 3 tikar, 2 hanar födda 2012-­‐11-­‐02 Följer RAS Importer registrerade 2012 SE12531/2012 Made-­‐To-­‐Measure Otsana Ofhelia Herr Fuchur Von Der Herrin Vom See VDHRWS09/1142 x Crispy Of Trebons Berger Blanc DK09021/2008 SE32561/2012 Dw's Teo Torriatte Zucchero Meldolesi NHSBBIJL2747763 x Strawberry Ice v Vlerckensteijn NHSBBIJL2710635 SE32562/2012 Dw's Millionaire Waltz Zucchero Meldolesi NHSBBIJL2747763 x Strawberry Ice v Vlerckensteijn NHSBBIJL2710635 SE44680/2012 Snowpatrols Force For The Future Abraxas Vom Heiligen Gral VDHRWS09/1073 x Fay-­‐Fiona La Blankpapilio ÖHZB/BBS836 SE50525/2012 Jesuto Av White Rewyr Chagall Of Trebons Berger Blanc LOF3638 x Lof3348 LOF3348 SE52711/2012 Langundo Vom Terlüner Schloss Cortez Vom Eis NHSB2806608 x Alinga NHSBBIJL2693208 SE58325/2012 Simply One Azzaro Avathar Lothian Kann Schimmelpfeng NHSB2774307 x Horsebo Twix PKRWUI64632 SE58326/2012 Simply One Ashley Greene Avathar Lothian Kann Schimmelpfeng NHSB2774307 x Horsebo Twix PKRWUI6463 SE58660/2012 Made-­‐To-­‐Measure Qi Quiana Herr Fuchur Von Der Herrin Vom See VDHRWS09/1142 x Made-­‐To-­‐Measure Hallie Halia DK17973/2009 SE61610/2012 Avalon Of Ariellespride Kentalo Vom Sutumer-­‐Grund VDHRWS08/0917 x Veddinas Arielle S36459/2008 HD/ED uträkning totalt
Diagnos
ED ua (0)
ED grad 1
ED grad 2
ED grad 3
Totalt antal undersökta Snittålder för undersökning (mån) Antal födda
Röntgade / födda %
ED-­‐belastade
2000
23 (95,8 %)
1 (4,2 %)
24
20
59
40,7%
4,2%
2001
18 (94,7 %)
1 (5,3 %)
19
20
34
55,9%
5,3%
2002
18 (90,0 %)
2 (10,0 %)
20
23
46
43,5%
10,0%
2003
16 (80,0 %)
3 (15,0 %)
1 (5,0 %)
20
18
43
46,5%
20,0%
2004
35 (87,5 %)
5 (12,5 %)
40
22
97
41,2%
12,5%
2005
53 (84,1 %)
9 (14,3 %)
1 (1,6 %)
63
21
109
57,8%
15,9%
2006
39 (86,7 %)
5 (11,1 %)
1 (2,2 %)
45
16
88
51,1%
13,3%
2007
32 (74,4 %)
11 (25,6 %)
43
16
77
55,8%
25,6%
2008
80 (88,9 %)
10 (11,1 %)
90
17
167
53,9%
11,1%
1 (1,6 %)
61
16
125
48,8%
9,8%
2010
56 (70,0 %)
16 (20,0 %)
6 (7,5 %)
2 (2,5 %)
80
17
162
49,4%
30,0%
Antal totalt
2011
451
26 (78,8 %)
72
4 (12,1 %)
10
1 (3,0 %)
5
2 (6,1 %)
538
33
220
14
1095
88
37,5%
49,1%
21,2%
%
83,8%
13,4%
1,9%
0,9%
2009
31 (50,0 %)
23 (37,1 %)
6 (9,7 %)
2 (3,2 %)
2010
50 (61,0 %)
18 (22,0 %)
10 (12,2 %)
4 (4,9 %)
Antal totalt
2011
276
22 (66,7 %)
162
6 (18,2 %)
87
3 (9,1 %)
30
1 (3,0 %)
3
1 (3,0 %)
558
33
225
14
1095
88
37,5%
51,0%
15,2%
%
49,5%
29,0%
15,6%
5,4%
0,5%
2009
55 (90,2 %)
5 (8,2 %)
% ED totalt
83,8% ED 0
16,2% ED belastade
Diagnos
HD grad A
HD grad B
HD grad C
HD grad D
HD grad E
Totalt antal undersökta Snittålder för undersökning (mån) Antal födda
Röntgade / födda %
HD-­‐belastade
2000
7 (25,9 %)
5 (18,5 %)
8 (29,6 %)
6 (22,2 %)
1 (3,7 %)
27
20
59
45,8%
55,6%
% HD totalt
78,5% HD fria
21,5% HD belastade
2001
7 (36,8 %)
6 (31,6 %)
4 (21,1 %)
1 (5,3 %)
1 (5,3 %)
19
20
34
55,9%
31,6%
2002
7 (31,8 %)
4 (18,2 %)
9 (40,9 %)
2 (9,1 %)
22
23
46
47,8%
50,0%
2003
6 (25,0 %)
14 (58,3 %)
3 (12,5 %)
1 (4,2 %)
24
19
43
55,8%
16,7%
2004
17 (39,5 %)
15 (34,9 %)
8 (18,6 %)
3 (7,0 %)
43
23
97
44,3%
25,6%
2005
22 (34,4 %)
22 (34,4 %)
17 (26,6 %)
3 (4,7 %)
64
22
109
58,7%
31,3%
2006
18 (40,0 %)
19 (42,2 %)
5 (11,1 %)
3 (6,7 %)
45
16
88
51,1%
17,8%
2007
33 (78,6 %)
6 (14,3 %)
2 (4,8 %)
1 (2,4 %)
42
17
77
54,5%
7,1%
2008
56 (58,9 %)
24 (25,3 %)
12 (12,6 %)
3 (3,2 %)
95
18
167
56,9%
15,8%
62
16
125
49,6%
12,9%
82
17
162
50,6%
17,1%
Bilaga 2 Utställningsgruppen redogörelse för 2012 I samband med rasspecialen arbetade utställningsgruppen tillsammans med styrelsen aktivt före, under och efter utställningen. Några medlemmar hade tappert lyckats få ihop priser utöver rena sponsorpriser. Utställningen höll rum i Norrköping tillsammans med SKK. Antal hundar 18 hanar, 23 tikar och 3 valpar. Nytt för i år var att vi fick en utvärdering av domaren efter utställningen. Inför Stockholm Hundmässa 2012 planerade utställningsgruppen monterns utformning och med hjälp av några medlemmar monterades den både upp och ner. Utställningsgruppen såg till att montern var bemannad med kunnig personal och sociala hundar under de båda dagarna. Det anordnades även en rasparad där vit herdehund var presenterad. Inköpt till rasmontern en svart puff att sitta på. Undersökt möjligheten att ha en monter på MyDOG. Då det är 4 dagar det ska vara bemannat så har det visat sig svårt att få ihop folk. Bokning och planering av utställningsdomare/utställningsplats 2013-­‐2015. Annicka Barvestad och Elisabeth Söderström Utställningsgruppen 1 av 1