7.1.1 Träddiagram 7.1.2 Gränssnittsmatris

Transcription

7.1.1 Träddiagram 7.1.2 Gränssnittsmatris
7.1.1 Träddiagram
Midjeleden delades upp i tre moduler som är kritiska för dess funktionalitet. Dessa moduler är
styraxel, tiltaxel och infästning. Modulerna delades upp i dessa delar för att underlätta vidare arbete
med de ingående komponenterna i varje modul. För att kunna avgöra vilka komponenter som ingår i
midjeleden och hur dessa är fördelade över de moduler som utgör midjeleden etablerades ett
träddiagram med hjälp av tidigare skapade funktionella diagram.
Midjeled
Styraxel
Svängaxel
Tiltaxel
Lager
Sfäriskt
lager
Tiltarm
Infästning
Klack
Låsmuttrar
Främre
infästning
Bakre
infästning
Produkt
Modul
Komponent
”in house”
Komponent
extern
7.1.2 Gränssnittsmatris
Denna matris beskriver gränssnitten mellan de olika modulerna. Det finns fem olika typer av
gränssnitt. Dessa är Mekanisk (P), Elektriska (E), Magnetiska (M), Kemiska (K) och Logiska signaler (L).
Som ses i diagrammet nedan så beror endast modulerna mekaniskt av varandra.
Styraxel
Styraxel
Tiltaxel
Infästning
P
P
Tiltaxel
P
P
Infästning
P
P
7.1.3 Beskrivning av moduler
För att kunna dela upp arbetet och utveckla delar som inte är beroende av varandra delades som
tidigare nämnt midjeleden upp i moduler. Dessa är oberoende av varandra och kan testas
individuellt. Fungerar varje modul för sig själv i tester bör de även fungera i den kompletta
produkten. Detta leder till att effektivare och mindre kostsamma tester kan utföras på varje enskild
modul innan den kompletta produkten är färdig.
Styraxel
Består av en svängaxel samt lager. Svängaxeln kommer att tillverkas ”inhouse” medans lagren
kommer köpas in externt. Funktionaliteten i modulen kan enkelt implementeras med resten av
produkten. Modulens tekniska funktion existerar redan, den behöver bara implementeras med
resten av midjeleden. Svängaxeln antas vara gjuten ur främre delen av midjeleden och alltså vara en
del som sitter ihop med främre ramen.
Tiltaxel
Modulen innehåller fyra komponenter, tiltarm, sfäriska lager, klack och låsmuttrar. Tiltningen
medges av två sfäriska lager som arbetar tillsammans genom att tilta axeln. Klackarna är till för att
låsa tiltrörelsen till ett visst gradantal. Låsmuttrarna dras åt när service ska utföras för att låsa
midjeleden. Tiltarmen och klack kommer att tillverkas ”inhouse” medan de sfäriska lagren och
låsmuttrar köps in. Tiltarmen kommer att vara gjuten komponent som fästs på det sfäriska lagret och
sedan mot styraxeln. Klackens definitiva plats har inte bestämts, dock anses det vara rimligast att
antingen låta den ingå i den bakre delen av midjeleden.
Infästning
Infästningsmodulen består av en framdel som fäst mot främre delen av jordpackaren och en bakdel
som fäst mot bakre delen av jordpackaren. Infästningsmodulen är endast till för att utforma främre
och bakre infästningarna på midjeleden så att de passar till den befintliga maskinen. Infästningarna
på midjeleden kommer på så vis vara väldigt lik infästningarna på Dynapacs befintliga lösning.
Infästningen kommer att gjutas.

Similar documents