Utprovning av en ny verksamhetsmodell

Transcription

Utprovning av en ny verksamhetsmodell
Utprovning av en ny
verksamhetsmodell
•
•
•
•
•
•
2011-12-05
Bakgrund
Uppdraget
Resultatet
Kontraktsprocessen
Teorin
Nästa steg
Jan-Inge Lind
1
Bakgrund
2011-12-05
Jan-Inge Lind
2
”Diagnos”
Det är tveksamt om man ännu hittat rätt nivå för avtalsdialogen mellan
sjukvårdsområden och sjukhus. Den förs fortfarande i hög grad mellan
administratörer på ömse sidor – inte mellan de chefer på basnivån som
står närmast vården – och tycks handla mer om pengar än om vårdens
former.
Sammanfattningsvis kan jag konstatera att traditionell anslagsstyrning och
beställar/utförarstyrning ofta i sin tillämpning haft stora likheter såtillvida
att det handlat om budget- eller avtalsdialoger i huvudsak mellan
administratörer på båda sidor av bordet.
2011-12-05
Jan-Inge Lind
3
2011-12-05
Jan-Inge Lind
4
Uppdraget och
preliminärt resultat
2011-12-05
Jan-Inge Lind
5
Uppdrag: bättre patientresultat!
•
•
•
•
Bot/överlevnad
Funktion
Livskvalitet
Etc.
Patientresultat är flerdimensionella och kan
mätas i: Medicinska resultat,
Omvårdnadsmässiga resultat, Ekonomisk
effektivitet och hälsorelaterad Livskvalitet.
Vi kallar dem MOEL-resultat.
2011-12-05
Jan-Inge Lind
6
Evidens kring mått och mätningar
• Mät för att leda …
• Ekonomisera med måtten
• Utforma mått som är objektiva, lätta
att beräkna och lätta att förstå
• Låt fakta och mått triumfera över
intuition och åsikter
2011-12-05
Jan-Inge Lind
7
Stroke – resultat
Sammanställning efter kontraktsdialoger 2010-11-15
(inom parentes helårssiffror)
TEAM
ADL-ober.
Trombolys
Strokeenhet
3 mån (%)
(%)
inom 24 h (%)
Strokeenhet
direkt
(%)
Ängelholm
86,3 (83,5)
9,9 (13,5)
76,4 (91,9)
Hässleholm
86 (85,2)
13,7 (22,4)
(92,7)
Trelleborg
82,2 (78,6)
11,0 (6)
(97)
Malmö
78,9 (74,5)
10,3 (12,2)
85,4 (86,5)
75,2
Helsingborg
78,9 (82,6)
7,2
70,0 (80)
65,0
Kristianstad
78,6 (77,8)
9,2 (11,3)
(87,5)
68,8
Lund
78
7,1
86,0 (68,5)
76,0
Ystad
(85,9)
10,7 (9, 9)
70,5 (64,6)
59,5
Landskrona
2011-12-05
(83)
66,8
(95)
Jan-Inge Lind
8
Ny rutin för
resultatutvecklingsprocessen
2011-12-05
Jan-Inge Lind
9
Patientprocessansvariga blir i dialoger
överens med den värdeskapande beställaren att
• Kartlägga och analysera styrkor och svagheter i sina gränsöverskridande processer
• Ta fram mått och mätsystem för patientresultat
• Mäta sina aktuella resultat
• Mäta efter best practice för utvalda mått (benchmarking)
• Identifiera och analysera gapet mellan best practice och aktuellt resultat
• Besluta om resultatförbättringsmål
• Sluta överenskommelse i relativa utvecklingskontrakt
• Följa upp och gemensamt tolka eventuella gap-reduktioner mellan ovanstående
• Koppla ersättnings- och belöningssystem till uppnådda resultatförbättringar.
2011-12-05
Jan-Inge Lind
10
Vad kan vi förvänta av den
nya verksamhetsmodellen?
•
•
•
•
•
•
•
•
2011-12-05
Nöjdare patienter?
Lägre kostnader?
Bättre kvalitet?
Mer likvärdig vård?
Jan-Inge Lind
11
Ersättningsmodell,
strokeprocessen som exempel
Kvalitet
Högre
OK
Lägre
Lägre
Belöning
Belöning
Investering i
kvalitetsutveckling
OK
Belöning
X %* ADLoberoende =
Y kronor
Kvalitetsutveckling
Högre
Trimma
kostnader
Rationalisering Ifrågasätta/
avveckla
Kostnad
”Att skapa nya relationer mellan kostnader och kvalitet”
* Kan eventuellt kompletteras med något värde på delprocess, t ex Z% direkt till strokeenhet
2011-12-05
Jan-Inge Lind
12
Ny teori om
professionell självkontroll
2011-12-05
Jan-Inge Lind
13
Vårdprofessionella samarbetar med
vårdprofessionella I – i patientprocessteam
Jag gör vad jag ska
och lämnar över
Låt oss arbeta tillsammans
för att förbättra
patientresultatet
2011-12-05
•
Patientprocessen är det samlade uttrycket för de resurser som kan
bidra till allt bättre patientresultat för patientgruppen
•
Vilka kompetenser behövs för att utveckla hela patientprocessen?
Jan-Inge Lind
14
Process
Team
Val av patientprocess
Processavgränsning
Processteam
Helhetsmått
delprocessmått
Gränsöverskridande
samspel
Kartläggning
delprocessdesign
Patientprocessansvarig
Gapanalys
Värdeskapande
Teamledarskap
Resultatförbättringar
Befogenheter
Kontrakt, ersättning
Nya roller
2011-12-05
Jan-Inge Lind
15
Vårdprofessionella samarbetar med vårdprofessionella II
- i dialoger mellan lokala och regionala processledare
• Radikal decentralisering till lokala processteam måste
balanseras för att
–
–
–
–
få likvärdig vård
lära av varandra
genomdriva förnyelse- och förbättringsidéer
hantera ”regionövergripande” strategiska frågeställningar
Regionala processledare per patientgrupp
2011-12-05
Jan-Inge Lind
16
Vårdprofessionella samarbetar med vårdprofessionella III –
i kontraktsdialoger mellan lokala processledare och
regionövergripande uppdragsgivare
• Projektsyndrom
• Administratörer på båda sidor bordet
• Adekvat kravställande, uppföljning och (på sikt) ersättning
Uppdragsgruppen för processutveckling
• Består av vårdprofessionella med managementerfarenhet och bred
erfarenhet av processutveckling
• Avspeglar hela patientprocessen
• Utvecklingsorienterade dialoger med både regionala och lokala
processledare
2011-12-05
Jan-Inge Lind
17
2011-12-05
Jan-Inge Lind
18
Nästa steg
2011-12-05
Jan-Inge Lind
19
Verksamhetsmodeller
Samverkande komponenter i en verksamhetsmodell:
Vårdens etablerade och
producentfokuserade
verksamhetsmodell
En ny modell för
verksamhetsutveckling för
prioriterade patientgrupper:
Professionell
självkontroll
Administrativ
klklhjlkj
hierarki
Historisk
budget
+ ./.
Volymer och
prestationer
Ersättning för
uppnått
resultat
Autonoma
vårdenheter
2011-12-05
Helhetsoch delprocessresultat
Gränsöverskridande
processteam
Jan-Inge Lind
20
Figur: Verksamhetsmodell för 2010-talet
2011-12-05
Jan-Inge Lind
21

Similar documents