Antipsykotika

Transcription

Antipsykotika
Antipsykotika
Antipsykotisk behandling
•
Roland Lennestål
•
•
Specialistläkare/överläkare
Klinisk farmakologi och psykiatri
•
Läkemedelscentrum NUS
•
Laboratoriemedicin NUS
• Neuroleptika
N
l tik
•
Malmfältens Psykiatri
• (”Nerv-påverkande”)
•
BUP Gällivare
•
Statens Institutionsstyrelse SIS Vindeln
• Synonymer:
» Picasso Femme en Pleur
Antipsykotika
• Indikationer:
• Schizofreni
(diagnos enl manual DSM IV-TR)
y
• Andra tillstånd av Psykos
eller med psykotiskt innehåll
• Stämningsstabiliserande
• Ångest, sömnstörningar
• inom framför allt
beroendevård
( kortvarig behandling)
CARL FREDRIK HILL
(1849-1911)
• ”Major Tranqualizer”
• (Inget motsvarande svenskt uttryck)
Schizofreni Symptom ”Typ I”
”Positiva symptom”
• Positiva Symptom
• (”Klassiska” Symptom):
Vanföreställningar/Paranoia
• Hallucinationer, ffa Röster
• Taktila, smak-, lukt-, synhallucinationer förekommer
mer ovanligt
• (Utred ev diffdiagnoser)
• Tankestörningar, Tankeflykt,
Tankepåsättning
• Ångest, Oro
ERLAND CULLBERG, född 1931
1
Schizofreni Symptom ”Typ II”
”Negativa symtom”
Schizofreni Symptom ”Typ III”
”Kognitiva symptom”
• Negativa symptom:
•
•
•
•
•
Social Dysfunktion
Socialt Undandragande
Emotionell avflackning
Bristande Hygien
Isolering
Schizofreni Symptom ”Typ IV”
• Affektiva symptom i kombination med
Schizofrena symptom
• Depressiva/dystyma symptom vanligt
• Schizoaffektiv sjukdom:
• Blandform Psykos med förskjutning av
grundstämning
• Kognitiv Störning:
(”Tankestörning”)
• Uppmärksamhet
• Minne
• Arbetsminne
• Koncentration
• Informationshantering
• Adekvat reaktion på information och stimuli
Schizofreni
• Schizofreni och andra
psykossjukdomar är
svårt handikappande
• Medför stort lidande
för patient och även
för anhöriga/omgivning
• Ex: Mani med hallucinationer och
vanföreställningar
Schizofreni
• Allvarlig sjukdom som
måste behandlas
• Trots ibland otillräcklig
behandlingseffekt
•
• Trots biverkningar av
läkemedlen
Dopaminteorin
• Arvid Carlsson 1950-talet
• Amfetamin och andra D2agonister frisätter Dopamin
o ger Schizofrena symptom
som Paranoia, Stereotypier
• D
Dopamin-antagonister
i
t
i t o
blockerare av
dopaminupplagring (Reserpin)
kan motverka
psykossymptomen
• Starkt samband mellan
antipsykotisk effekt och D2blockad
2
Dopaminteorin
• Dopamin-D2 blockad i mesolimbiska och meso-kortikala
system ger antipsykotisk effekt
• Dopamin-D2 blockad i basala
ganglier
• (nigro-striatala systemet)
• ger EPS (Extrapyramidala
störningar)
• Dopamin-D2 receptoröverkänslighet i nigrostriatala
systemet ger tardiva dyskinesier
Indelning av Antipsykotika
• Fentiaziner:
• ”Dirty Drugs”
•
•
•
•
•
•
Verkar på flera olika transmittorsystem i CNS:
Dopamin D2
Alfa-Adrenalin
Histamin-H1
Acetylkolin ACh
Serotonin 5-HT
Indelning av Antipsykotika
• Fentiaziner:
• Används numera ffa som
sederande (sövande/lugnande)
medel
d l iinom psykiatrin
ki t i
•
• Detta pga den ”orena”
receptorprofilen
• Histamin H1-blockad av
receptorer ger sederande
egenskaper
Indelning av Antipsykotika
• ”Klassiska”Antipsykotika:
• Ursprungligen ”Högdos”
• (= ”Low Potency”)
• Fentiaziner
Klorpromazin (Hibernal) (avreg)
Levomepromazin (Nozinan)
Alimemazin (Theralen)
Effekt på olika receptorer
•
•
•
•
Dopamin D2
Antipsykotisk effekt
Prolaktinstegring
EPS Extra-Pyramidala Symptom
• Alfa-Adrenalin
• Hypotension, ffa ortostatisk
Histamin H1
• Histamin-H1
• Sedation
•
•
•
•
Acetylkolin ACh
Dimsyn
Obstipation
Muntorrhet
• Serotonin 5-HT
• Antipsykotisk effekt?
• Viktökning
Indelning av Antipsykotika
• ”Klassiska” Antipsykotika
• ”Låg-Dos”
• (= High Potency”)
• Haloperidol
• Haloperidol (Haldol)
• Perfenazin (Trilafon)
(”Intermediate”)
• Zuklopentixol (Cisordinol)
• (”Intermediate”)
3
Indelning av Antipsykotika
• ”Låg-Dos-preparat” har en ”renare” receptorprofil:
• Verkar fram för allt på Dopamin D2 receptorer, dvs
mer rent antipsykotiskt
• Dock EPS, Prolaktinpåverkan
• Mindre sederande än högdospreparaten
Biverkningar av klassiska antipsykotika
• Extra-Pyramidala Symptom (EPS),
Dopaminbiverkningar som tremor, stelhet är vanligt
• Akut dystoni:
• Ofrivilliga rörelser, spasm, utskjutande tunga,
torticollis,, ockulogyr
gy kris
• Reversibelt
• Prolaktin ökar pga Dopamin D2 blockad, gynekomasti,
galaktorré är vanligt
Biverkningar av klassiska antipsykotika
Biverkningar av klassiska antipsykotika
• Extra-Pyramidala Symptom EPS
• Tardiva Dyskinesier:
• Mb Parkinson-liknande,
”Parkinsonism”
• Svår kronisk biverkan
•
Grovvågig tremor i
extremiteter
• Bradykinesi:
•
-Långsamma rörelser
•
-Nedsatt mimik
•
-Nedsatta medrörelser
•
-Ökat muskeltonus
Biverkningar av klassiska antipsykotika
Malignt Neuroleptika Syndrom (NMS)
• Feber, muskelstelhet, förändrad mental
status
• Oregelbunden puls,
• oregelbundet blodtryck,
• takykardi, svettning
• Förhöjt kreatinfosfokinas i serum,
myoglobinuri (muskelnedbrytning) ,
• akut njursvikt
• Ofrivilliga rörelser ansikte, tunga, bål,
extremiteter
• Uppstår efter lång behandlingstid
• (månader till år)
• Ofta irreversibelt
• Utlöses/förvärras av
utsättning/dosminskning
Klassiska antipsykotika
• Sammanfattning:
• Antipsykotisk effekt:
• ffa genom Dopamin D2-effekt
• Effekt endast på positiva symptom
4
”Atypiska” Antipsykotika
Dopaminteorin, utökad med serotonin…
• Definition varierar:
• Effekt på positiva och negativa symptom
• Effekt på refraktära symptom
•
• Ger oftast ej EPS
•
(Stelhet, tremor)
• Antipsykotisk effekt via Dopamin D2…
• …men även… Serotonin 5-HT
• 5-HTs bidrag oklart:
• -Antipsykotiskt?
• -”Adjuvans” till D2-effekt?
• -Minskar biverkningar från D2?
”Atypiska” Antipsykotika
• ”Typ-substans”:
• Klozapin (Leponex)
• ”End of Line”
• Di-benso-diazepin
• Bi
Binder
d svagtt Dopamin
D
i D1,
D1 2,
2 3,
3 5
• Binder till D4
• Blockad av Dopamin D4 har inte visats
ha eg antipsykotisk effekt
• Binder till Serotonin (5-HT)
•
•
•
•
”Atypiska” Antipsykotika
• Klozapin:
• Blodbildsbiverkningar:
• Vanligt:
• Leukocytos
(”normalfynd”)
( normalfynd )
(Ökning av vita blodkroppar)
• Övriga ”Atypiska”
• Exempel:
•
•
•
•
Olanzapin (Zyprexa)
Liknar Klozapin
Ej blodbildsbiverkningar
potent
Ejj lika p
•
•
•
•
•
•
Risperidon
Serotonin (5-HT)
Dopamin D2
Alfa1-adrenerga
H1-histaminerga (svag bindning)
Alfa2-adrenerga (svag bindning)
• Granulocytopeni
• Agranulocytos
• (Brist på vita blodkroppar)
• Kontroll blodstatus under
behandling:
• Varje vecka under de första
18 veckorna
”Dirty drug”
Anti-alfa-adrenerg
Anti-kolinerg (Ach)
Anti-histaminerg (H1)
”Atypiska” Antipsykotika
• Ovanligt:
• Därefter åtminstone var
fjärde vecka
”Atypiska” Antipsykotika
Invega (paliperidon):
9-OH-risperidon, som är en
aktiv metabolit av risperidon
Verkar
V
k på:
å
5-HT2A- och D2-receptorer,
alfa-adreno-ceptorer och H1receptorer
5
”Atypiska” Antipsykotika
”Atypiska” Antipsykotika
• Typiska biverkningar för atypiska medel:
• (Ffa klozapin, olanzapin o i viss mån risperidon)
• Metabola effekter:
•
•
•
•
•
Diabetesgenererande
Insulinresistens
Hyperlipidemi
Viktökning
Hjärt/kärlsjukdom
”Atypiska” Antipsykotika
• Quetiapin (Seroquel, Seroquel Depot)
• Ziprasidon (Zeldox)
• Vid schizofreni och bipolär sjukdom
• Lindrar
Li d
maniska
i k symtom
• Ger oftast inte någon viktuppgång
• Mindre metabol påverkan i form av förhöjda
kolesterol- och insulinnivåer
”Atypisk-atypiskt” antipsykotikum…
• Ffa 5-HT, men även Dopamin D2, D1
• Aripiprazol (Abilify)
• Mindre metabola effekter
• Mindre sederande
• Unik verkningsmekanism:
• Partiell Agonism på D2, 5-HT
• Används mot affektiva tillstånd
• Metabolt: Viktminskning/ökning
• Tillägg till antidepressiv behandling
Möjlig kognitiv förbättring?
• Mot ångest
• Många behandlingsindikationer = ökande försäljning
Schizofreni Symptom ”Typ III” (Kognitiva)
•
Kognitiv dysfunktion
Schizofreni:
• ”De kognitiva
funktionsnedsättningarna
har större betydelse för
funktionsnivå och
rehabilitering än såväl
de positiva som negativa
psykotiska symptomen”
• Ingen tydligt visad effekt av vare sig klassiska eller
atypiska neuroleptika
• Möjligen är atypiska något bättre?
• Kognitiva försämringar av neuroleptika
• är ett problem vid behandling av ex vis
• dementa patienter
• Kognitiv dysfunktion är ett kvarstående problem i
behandlingen
6
Val och dosering av neuroleptika
Behandlingsrekommendationer
• SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering):
•
”Neuroleptika är en läkemedelsgrupp som visat sig vara mycket värdefull för
behandling av schizofreni, och schizofreniliknande tillstånd, hos framför allt
personer som är yngre än 65 år, och som inte haft sjukdomen under längre tid”
•
”Den vetenskapliga dokumentationen har visat att omkring en tredjedel av
patienterna med schizofreni kan beräknas bli symtomfria, en tredjedel
förbättrade, medan en tredjedel
j
inte alls påverkas
p
positivt
p
av behandlingen”
g
•
•
•
”Lägsta effektiva dos av etablerade standardpreparat ska användas”
”Det finns inget vetenskapligt stöd för generell högdosbehandling eftersom den
antipsykotiska effekten kan uppnås redan vid relativt måttliga doser”
Hänsyn tas till:
Symptombild
Symptomens svårighetsgrad
Framgång med ev tidigare preparat
Positiva/negativa/kognitiva symptom?
Åldersberoende faktorer (”Parkinsonism”, demensdiagnos)
Andra sjukdomar/tillstånd (ev diabetes, predisposition för metabolt syndrom)
Metabolt status-obesitet, kardiovaskulära faktorer, blodfetter, blodglukos
Eventuella
E
ll interaktioner
i
k i
Leverfunktion
Eventuell tidigare dos av samma eller likartat preparat
Samarbetsförmåga hos patienten (tablett-injektion)
Akutbehandling: Tillräcklig dos för att dämpa symptom men inte ge onödigt
mycket biverkningar
Långtidsbehandling: Lägsta möjliga effektiva dos för att förebygga tardiva
dyskinesier eller metabola syndrom
Behandlingsindikationer, haloperidol
Dosering av neuroleptika, exempel
• Haloperidol:
• Indikationer:
• Vuxna:
• Schizofreni
•
• Paranoida tillstånd
•
• Maniska och organiska psykoser
•
• Barndomspsykoser
•
• Korttidsbehandling av personlighetsstörning med framträdande
psykotiska symptom
•
• ”Konfusionstillstånd hos äldre” enligt FASS. Dock, enligt LMV,
vetenskaplig dokumentation saknas
• Äldre med psykotiska symptom:
Mycket känsliga för haldol och liknande neuroleptika
• Lämplig begynnelsedos är 0,3-0,5 mg per dag
• Effekten av neuroleptika är i allmänhet måttlig
• Måste vägas mot risken för biverkningar inklusive ökad
fallbenägenhet
Dosering av neuroleptika, exempel
• Haloperidol:
•
Ekvivalenta doser
• För antipsykotiska läkemedel
(ur: Läkemedelsboken)
Neuroleptiska läkemedel:
Ekvivalenta med 1 mg haloperidol:
Daily dosages up to 100 mg may be necessary in some cases to
achieve an optimal response
• Infrequently, HALDOL has been used in doses above 100 mg for
severely resistant patients;
• However, the limited clinical usage has not demonstrated the
safety of prolonged administration of such doses
4-8 mg/dygn fördelat på 2 doser enligt rek (FASS)
Halveringstiden anges till 24 timmar efter en oral dos, varför
det hos många patienter skulle kunna räcka med en dos per dygn
Vissa
individer
dock
V
d d metaboliserar
b l
d k snabbare
bb
•
•
•
•
•
•
•
•
klozapin
50 mg
levomepromazin 50 mg
olanzapin
2 mg
perfenazin
4 mg
risperidon
1 mg
ziprasidon
30 mg
zuklopentixol
5 mg
quetiapin
150 mg
7
Neuroleptika och äldre/dementa patienter
Exempel på dosering av neuroleptika
• Olanzapin:
• Vuxna: 5-20mg/dygn
”Gamla och åldersdementa ska inte behandlas
med neuroleptika om de inte har framträdande
psykotiska symtom”
• (vanligen 10 mg/dygn initialt)
”Effekt inte kunnat påvisas av neuroleptika på
symtom som högljutt ropande, kr
kringvandrande
ngvandrande
beteende och ospecifik oro”
• Äldre med psykotiska
symptom:
• Över 65 år: 5 mg/dygn
Demensutvecklingens olika steg
• Tidiga symptom vid demens:
• Emotionella, ex depressiva, oro
• Ca 5% har hallucinationer
•
•
•
•
Vid progress av sjukdomen:
g
vandring,
g rastlöshet,
Agressivitet,
agnosi (”känner inte igen”),
psykotiska symptom
• Ytterligare progress:
• Tilltagande kognitiv svikt, apati
Antipsykotiska läkemedel hos äldre, forts
• Andra generationen (”atypiska”)
•
”Betydande förskrivning av neuroleptika på
indikationer som saknar vetenskapligt underlag”
•
•
”Det gäller huvudsakligen den förskrivning som
görs på andra indikationer än psykoser och
framför allt inom äldrevården”
•
”Psykotiska tillstånd och ev svår agressivitet”
Antipsykotiska läkemedel hos äldre
• Klassiska neuroleptika:
• Högdosneuroleptika:
• Klorpromazin, tioridazin:
• Kraftigt sederande, antikolinerga
biverkningar
• Lågdosneuroleptika:
• Ex haloperidol:
• Extrapyramidala biverkningar
• Klassiska neuroleptika:
• Ej aktuella inom demensvård
Antipsykotiska läkemedel hos äldre, forts
Risperidon, olanzapin, quetiapin
lägre risk för extrapyramidala
biverkningar jfrt med ”klassiska”
Ökad risk för:
Cerebrovaskulära händelser
Ökad totalmortalitet
Dominerande biverkningar:
Risperidon: extrapyramidala symtom
Olanzapin: sedation
Quetiapin: sedation
Olanzapin och quetiapin medför även
viss kognitiv försämring
Klasseffekt :
”Klasseffekt”:
Visat för andra generationens
neuroleptika
Gäller sannolikt även första
generationen
8
Antipsykotiska läkemedel hos äldre, forts
• Vanföreställningar/hallucinationer, aggressivitet
Behandling av äldre, summering
(BPSD) (Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demenssjukdom)
Vid psykotiska symptom och aggressivitet:
Risperidon – liten, statistiskt
signifikant positiv effekt
Risperidon upp till 1,5 mg/d kan prövas
Dock:
Olanzapin – svagare evidens
Risk för stroke, ökad dödlighet, QT-förlängning (EKG-förändring)
Quetiapin – evidens saknas
Ricardo Ponte
Haloperidol – effekt i hög dos,
men extrapyramidala biverkningar begränsar
Utvärdering inom 2 veckor
”Kort behandlingstid”
Regelbunden uppföljning
Beredningsformer av neuroleptika
• Hur välja beredningsform av läkemedlet?
Och ett par grundbegrepp…
Halveringstid
Steady State
Beredningsformer av neuroleptika
Beredningsformer av neuroleptika
Tablett/Kapsel
• Lätt att titrera dos (dosjustera)
• Biverkningar kan hanteras, tex sederande till kvällen
• Relativt kortverkande, får ofta doseras x flera /dag
• Depåtablett
D på a
• Lättare att komma ihåg att ta dygnsdos (en dos/dag)
• Mindre variation i serumkoncentration över dygnet
• Lösning
• Vid svårigheter att svälja, sond osv
• Svårt att ”smussla undan” medicin vid ex tvångsvård
Halveringstid
Injektionsvätska:
Oftast vid tvångsvård, pat ovillig att ta ordinerad behandling
Injektionsvätska Depå:
Används
A
ä d vid
id glömska/ovilja
lö k / ilj att
tt ta
t ordinerad
di
d medicin
di i ffa
ff vid
id
tvångsvård enligt LPT, LRV
Steady State tar lång tid att uppnå vid depåbehandling
Depåberedningar bör endast ges om man vet att pat
tolererar preparatet (Överkänslighet, biverkningar svåra att hantera
om preparatet finns i kroppen i veckor…)
Ett mått på
eliminationshastigheten
Den tid det tar för
koncentrationen av ett
ämne att halveras
(oftast i blod/serum/plasma el urin)
Efter 3-5 halveringstider har halten sjunkit med ca 88-97%
9
”Steady State”
• Uppnås efter 3-5
halveringstider i en
behandling vid
regelbunden tillförsel
• Lång halveringstid =
Lång tid till Steady
State
•
(Generellt sett…)
Metabolism
• Många neuroleptika metaboliseras i levern via framför allt
Cytokrom-P-450 Enzym Cyp2D6 och vissa även via CYP1A2
• Medlen kan hämma varandras nedbrytning kompetitivt
•
Enzymen kan hämmas av bla antidepressiva som paroxetin,
fluoxetin, fluvoxamin
fluoxetin
• Genetisk variation i nedbrytningsförmåga
• För CYP2D6 är 1% av en svensk (ffa ”Kaukasisk”) befolkning
ultrasnabba, 93% snabba, 6% långsamma.
• Kan variera kraftigt med etnicitet
• Man kan alltså få varierande blodkoncentrationer
10