Bygglogistik: Analys och utvärdering av logistik vid byggandet av

Transcription

Bygglogistik: Analys och utvärdering av logistik vid byggandet av
Exjobbsförslag
2012-11-14
1(2)
Examensarbete vid Fastighets AB L E Lundberg, Norrköping:
Bygglogistik:
Analys och utvärdering av logistik vid byggandet av
kvarteret Spinnrocken i Norrköping (30 hp)
Företaget
Fastighets AB L E Lundberg (www.lundbergs.se) är en av de stora privata fastighetsägarna i
Sverige. Fastighetsbeståndet består till största delen av centralt belägna bostäder, kontors- och
butikslokaler.
Bakgrund
Varje nytt byggprojekt är unikt avseende placering och omfattning. Planeringen av
logistiksystemet kring byggprojekten borde däremot uppvisa stora likheter mellan
byggprojekt. Bygglogistik omfattar planering, organisering, koordinering och kontroll av
materialflöden från råmaterial tills det materialet byggts in i den färdiga byggnaden.
Logistiklösningar för byggnadsmaterial fram till byggnationsplatsen är i upplägg och
genomförande lik traditionell logistik, men vid själva byggnationsplatsen blir skillnaderna
större. På uppdrag av Fastighets AB L E Lundberg håller Skanska på att uppföra kvarteret
Spinnrocken
(www.lundbergs.se/norrkoping/lagenheter/spinnrocken_farg_i_city.aspx)
i
centrala Norrköping. Kopplat till detta projekt vill Fastighets AB L E Lundberg utvärdera och
analysera bygglogistiken kopplat till projektet.
Uppgift
Examensarbetet syftar till att utvärdera logistikaktiviteter genom att analysera på relevanta
mätetal för Skanskas försörjningskedjor och produktion vid kvarteret Spinnrocken i
Norrköping. Uppgiften är en del av verksamheten vid LiU Bygglogistik
(www.kts.itn.liu.se/bygglogistik) och nära kopplat till ett forskningsprojekt vid
forskningscentret Brains & Bricks (www.liu.se/forskning/b2). Kartläggningen/mätningen
skall göras i verktyget SCOR som är ett processkartläggningsverktyg för att analysera
försörjningskedjor (http://supply-chain.org/scor). Baserat på kartläggningen skall en
åtgärdsrekommendation tas fram som fokuserar på att effektivisera materialhanteringen i
centrallager och till godsmottagningen på byggarbetsplatsen.
Omfattning, tidsplan och lokalisering
Examensarbetet omfattar 30 hp och är lämpligt för två studenter från KTS, I, M eller
motsvarande, som har läst inriktning mot logistik, och genomförs huvudsakligen under våren
2013 med start vecka 3 eller 4. Examensarbetet är lokaliserat till Norrköping.
Exjobbsförslag
2012-11-02
2(2)
Uppdragsgivare och handledning
Fastighets AB L E Lundberg är huvudsaklig uppdragsgivare, tillsammans med
forskningsprojektet ”Byggarens SCOR” (www.bscor.com) vid LiU/Brains & Bricks. Skanska
kommer också att vara en aktiv part då de har entreprenaden vid Spinnrocken.
Examinator för examensarbetet är Fredrik Persson, ITN och handledare är Micael Thunberg,
ITN.
Kontakt och ansökan
För ytterligare information om projektet, kontakta:
Martin Rudberg, professor i bygglogistik, ITN, LiU
013-28 1566 ([email protected])
Anna Fredriksson, Projektcontroller, Fastighets AB L E Lundberg, 011-21 65 03
([email protected])
För att ansöka om exjobbet, kontakta Martin Rudberg.
Martin Rudberg
Professor
L E Lundbergs donationsprofessur i bygglogistik
ITN, LiU Norrköping
Tfn: 013-28 1566
E-post: [email protected]
www.kts.itn.liu.se/bygglogistik
Department of Science and Technology
SE-601 74 Norrköping
Sweden
Tel: +46 11 36 00 00
www.itn.liu.se