רשימת שמות המשתתפים בהדפסת התניא ב-770 לרגל שנת ה-200

Comments

Transcription

רשימת שמות המשתתפים בהדפסת התניא ב-770 לרגל שנת ה-200
‫‪1‬‬
‫ב"ה‬
‫רשימת שמות המשתתפים בהדפסת התניא‬
‫ב‪ 770-‬לרגל שנת ה‪200-‬‬
‫להסתלקות‪-‬הילולא של כ"ק אדמו"ר הזקן ‪ -‬כ"ד טבת תקע"ג‪-‬תשע"ג‬
‫תיקונים ניתן לשלוח עד יום א' כ"ה אייר‬
‫רק באימל‪[email protected] :‬‬
‫לעילוי נשמת‬
‫אברהם בן נחום ארי׳ לייב‬
‫אברהם יהושע העשיל בן יצחק‬
‫אהרן אלי׳ בן ישראל גרשון‬
‫אלי׳ חיים בן שמרי׳‬
‫אפרים בן שמשון‬
‫ארי׳ לייב בן פסח הלל‬
‫בנימין בן אברהם‬
‫גוטמאן בן בנימין‬
‫דובער בן גרשון‬
‫יוסף ברוך בן שמואל‬
‫מאיר יחזקאל בן נפתלי‬
‫מנחם זאב הלוי‬
‫משה צבי בן מאיר יחזקאל‬
‫מרדכי הכהן‬
‫אבני‬
‫אלישע בן ישעיהו‬
‫אבצן‬
‫מאיר בן גרשון‬
‫אואקי‬
‫משה בן שלום‬
‫איטקין‬
‫מאיר בן חיים שניאור זלמן‬
‫אלחרר‬
‫יעיש בן משה‬
‫בן‪-‬שושן‬
‫אליהו בן מרדכי‬
‫בערג‬
‫נפתלי צבי יהודה בן ראובן‬
‫בראד‬
‫יחזקאל הלוי בן חיים בנימין‬
‫חיים אלעזר ישראל בן שלמה זלמן ברוין‬
‫גוחפי‬
‫עובדיה בן שלום‬
‫בעריש בן אברהם לייב גולקין‬
‫גורביץ‬
‫שמואל הלוי בן )פרומא( יצחק‬
‫גוריון‬
‫משה בן אהרן‬
‫גערליצ־‬
‫משה אלי׳ בן אברהם יצחק‬
‫קי‬
‫אליהו בן אברהם אהרן גרין‬
‫ברוך עקיבא בן משה גרינבערג‬
‫גרינגלאז‬
‫בן אברהם יחיאל הלוי‬
‫דוד בן משהדיקשטיין‬
‫חנה בן אהרן דניאל שי׳ דיקשטיין‬
‫יעקב יוסף בן שלמה דיקשטיין‬
‫דיקש־‬
‫שובאל ציון בן יעקב יוסף‬
‫טיין‬
‫דיקשטיין‬
‫שלמה בן משה‬
‫דיקש־‬
‫שלמה בן שולה רייזל )שושנה(‬
‫טיין‬
‫הולצברג‬
‫גבריאל נח הי"ד בן נחמן‬
‫הענדל‬
‫יצחק הכהן בן ישראל יוסף‬
‫הרוניין‬
‫רחמן בן אברהם‬
‫וויינט־‬
‫אברהם ברוך בן שמואל צבי‬
‫רויב‬
‫וויניארש‬
‫חייא קהת בן יעקב‬
‫זילבער־‬
‫טובי׳ זאב בן דוב בער הלוי‬
‫מאן‬
‫זילברשטיין‬
‫חיים אריה בן משה‬
‫ישראל יצחק בן שמואל זלמנוב‬
‫חיים מרדכי אייזיק בן שלום ישראל חדקוב‬
‫טיפענב־‬
‫יוסף יצחק בן אלעזר קלמן‬
‫רון‬
‫טשערניאק‬
‫אליעזר בן שמעון‬
‫יוניק‬
‫דובער בן נפתלי‬
‫דוד אלי׳ משה בן נפתלי יוניק‬
‫יחזקיהו‬
‫משיח בן מרדכי‬
‫רפאל אליהו בן לוי שי׳ יחזקיהו‬
‫יעקובוביץ‬
‫שמעון בן אהרן‬
‫אלחנן יוסף בן שאול כהן‬
‫כהן‬
‫יצחק בן חיים הכהן‬
‫כהן‬
‫מאיר בן יוסף הכהן‬
‫כהן‬
‫משה בן דוד הכהן‬
‫נחום בן מאיר הכהן כהן‬
‫שלמה בן פרחה הכהן כהן‬
‫שמעון הכהן בן יהודה כהן‬
‫משה אליהו הכהן בן ישראל יצחק כהנאוויץ‬
‫לאסקי‬
‫אהרן בן יעקב‬
‫אלחנן מאיר בן יאיר לדיוב‬
‫לוין‬
‫חנן בן אברהם הלוי‬
‫ארי׳ לייב בן פסח הלל לויפער‬
‫יחזקאל ארי׳ בן מרדכי לורבר‬
‫סעדי׳ שמואל בן שלמה שניאור זלמן‬
‫ליבעראוו‬
‫יוסף יצחק בן לובא אלטא טובא ליפסק־‬
‫ער‬
‫ליפסקער‬
‫יעקב בן בת‪-‬שבע‬
‫לעווין‬
‫חיים אליעזר ליפא‬
‫מיר‬
‫ברוך בן יעקב ירמי׳‬
‫מכלוף‬
‫אברהם בן יעקב‬
‫מסלתי‬
‫אברהם בן מרדכי‬
‫מסלתי‬
‫פרץ בן מרדכי‬
‫אברהם אלעזר בן גרשון פאול‬
‫שמואל צבי בן דובער פוקס‬
‫פיאמנטה‬
‫יהודה בן יוסף‬
‫לוי בן אברהם שיחי׳ פיאמנטה‬
‫פישר‬
‫אהרן בן יקותיאל‬
‫פלדמן‬
‫יהושע זעליג בן שניאור זלמן‬
‫חיים שניאור זלמן בן אברהם דובער פרוס‬
‫פרענד‬
‫יעקב בן ישראל‬
‫קאפלינסקי‬
‫בנימין בן ישראל‬
‫ישראל בן חיים משה קאפלינסקי‬
‫אליהו חיים בן נפתלי קארליבאך‬
‫קלמנסון‬
‫שלום מענדל בן שניאור זלמן‬
‫קפראוו‬
‫אלכסנדר בן יהודה‬
‫קפראוו‬
‫מנחם מענדל בן אלכסנדר‬
‫קרעטני‬
‫יצחק בן אהרן‬
‫ארי׳ ליב בן יצחק מיכל קרעמער‬
‫ראבקין‬
‫מאיר בן אליהו‬
‫ראבקין‬
‫מאיר בן אליהו‬
‫ראבקין‬
‫משה בן אליהו‬
‫ראקסין‬
‫שרגא פייוול בן רפאל אליעזר‬
‫רוזנברג‬
‫שלמה בן שמעיה‬
‫רום‬
‫פישל בן יעקב‬
‫רומאוי‬
‫פנחס בן עזרא‬
‫ריבקין‬
‫אלחנן בן שמואל מנחם מענדל‬
‫בן )שיינא באשא( יהושע זעליג ריבקין‬
‫מלך בן מרדכי שמואל רימער‬
‫דובער בן אליעזר ליפא שפירא‬
‫שפירא‬
‫לוי יצחק בן נחום‬
‫אסתר בת יעקב דוד‬
‫ביילא בת משה מאני‬
‫גאלדא רעכיל בת יהושע חנא‬
‫חי׳ מושקא בת אפרים זאב‬
‫חנה רחל בת ישראל פינחס‬
‫טשערנא )צילה( בת דוד‬
‫יאשא ליבא בת דוד‬
‫צביה ליבא בת חיים משה‬
‫רבקה לאה בת ישראל פנחס‬
‫שטערנא אסתר בת אפרים זאב שי׳‬
‫שרה אסתר בת שלמה אהרן‬
‫שרה פרומה בת שמואל‬
‫חיענא בת יהודה ליב אבצן‬
‫אואזן‬
‫דינה בת דיורא‬
‫אואקי‬
‫אילה בת שלמה‬
‫סימא חסיא בת יצחק איטקין‬
‫אלבז‬
‫חביבה בת מאיר‬
‫אלחרר‬
‫שמחה בת שלמה‬
‫שיינא ברכה בת חיים בורוויש‬
‫לוסט רובידא בת שלום בורניש‬
‫סילווא גאלדא בת מאיר יוסף‬
‫שואברע בת שמחה בן‪-‬שושן‬
‫מרים בת משה הכהן בערנשטיין‬
‫גוחפי‬
‫ברכה בת דוד‬
‫אסתר בת )איטא( אלעזר‬
‫חנה עטקא בת נטע זאב גערליצקי‬
‫גרינבערג‬
‫הדסה בת פנחס‬
‫דבש‬
‫רחמה בת משה‬
‫חנה בת אהרן דניאל שי׳ דיקשטיין‬
‫היבנר‬
‫שושנה בת רפאל‬
‫המרדינגר‬
‫רות בת יוסף‬
‫שיינא חוה בת אליהו הענדל‬
‫הרוניין‬
‫אירן בת שלמה‬
‫חי׳ מושקא בת ישראל הרשקוביץ‬
‫וואגעל‬
‫איטא בת אהרן‬
‫וויינטרויב‬
‫אסתר בת בנימין‬
‫נחמה בת יעקב מרדכי ווילענסקי‬
‫וולף‬
‫חסידה בת יוסף‬
‫זילברשטיין‬
‫שרה משא בת דוד‬
‫יוכבד בת חיים מאיר זלמנוב‬
‫עטל צערנא בת מאיר שמריהו‬
‫זורא‪ ,‬גינט בת עליזא טאמאס‬
‫טשערניאק‬
‫מישא בת אליעזר‬
‫חדווה פלורה בת אלעזר הכהן‬
‫חוה שולמית בן שמעון כהן‬
‫כהנאוויץ‬
‫ריסא בת הערש‬
‫פעשא לאה בת פייוול הלוי‬
‫חיה גולדה בת אביגדור לבנהרץ‬
‫בטניק‬
‫גורביץ‬
‫חדקוב‬
‫כהן‬
‫לאפיין‬
‫לוין‬
‫אסתר רחל בת אלי׳ מיכל‬
‫סימא עטא בת משה ליווי‬
‫לובא אלטא טובא בת עזריאל שלום חיים‬
‫ליפסקער‬
‫ברוך‬
‫לעווין‬
‫לאה‬
‫מולא‬
‫אסתר בת שלום‬
‫אסתר יעטא בת משה מיר‬
‫מכלוף‬
‫גוליה בת חומא‬
‫ליבא זלאטא בת אלי׳ מלוכוסקי‬
‫נירענברג‬
‫סימא בת אל)י(עזר‬
‫נמירובסקי‬
‫חי׳ צבי׳ בת בן‪-‬ציון‬
‫רבקה בת אברהם ליב סגל‬
‫עמית‬
‫אורלי בת יוסף‬
‫פאול‬
‫חנה בת פנחס‬
‫גני׳ בת חי׳ פיאמנטה‬
‫פרוס‬
‫חי׳ ברכה בת יצחק‬
‫פאיא חאסיא בת שמרי׳ פרוס‬
‫קאפלינ־‬
‫נחמה בת אברהם משה הכהן‬
‫סקי‬
‫קארדאנסקי‬
‫שולמית בת צבי‬
‫רבקה הי"ד בת שמעון רוזנברג‬
‫ריינדארפ‬
‫שושנה בת צבי‬
‫שרה מאשא בת שמעיה רימער‬
‫ברכה ליפשה בת מנחם גדלי׳ הכהן שוחאט‬
‫שרוני‬
‫ורדה בת אפרים‬
‫לזכות‬
‫אביגדור ברוך בן טובה‬
‫אבינועם בן עדינה איידעל מרים‬
‫אבנר מאיר בן כרמלה‬
‫אברהם בן פערל‬
‫אברהם בן שרה אסתר‬
‫אברהם ברוך בן חנה‬
‫אברהם יהודה הכהן בן דבורה‬
‫אברהם משה פרץ בן שרה‬
‫אברהם שמעון בן חי׳ רחל‬
‫אהרן יהודה לייב בן חי׳ רחל‬
‫אלי׳ דוד בן פני‬
‫אליהו בן זלדה‬
‫אליהו בן פריאה‬
‫אליהו דוד בן אורלי‬
‫אלירן ראובן בן סמדר‬
‫אלעזר יהודה בן סולנג׳ שרה‬
‫אלתר יהודה בן הני׳‬
‫אמור בן לאה‬
‫אסלן ראובן בן מרים‬
‫בנימין בן חי׳ רחל‬
‫בנימין אליהו בן מרי׳ דבורה‬
‫בנימין ירחמיאל הלוי בן רחל הלוי‬
‫ג׳ק בן שרה‬
‫דבורה לאה‬
‫דוב רפאל הלוי טובי׳ זאב‬
‫דובער בן חי׳ רחל‬
‫דוד אליהו בן בתי׳ גיטל‬
‫דוד בן הני׳‬
‫דוד בן חי׳ רחל‬
‫דוד שלמה בן חי׳ הנדא‬
‫דניאל בן פערל ברכה‬
‫העניך ראובן בן יהודית רות‬
‫חיים אליהו בן פעסי׳ רחל‬
‫חיים אליעזר בן טובה‬
‫חיים אליעזר הכהן בן חי׳ אסתר‬
‫חיים בן אידא‬
‫חיים בן סעדה‬
‫חיים בנימין בן שטערנא שרה‬
‫חיים צבי דוד בן פייגא גיטל‬
‫חיים שמואל בן חי׳ רחל‬
‫יהודה בן חנה‬
‫יהודה בן עליזה‬
‫יהושע חנן בן טובה‬
‫יוסף אהרן בן שולמית חנה‬
‫יוסף בן חנה‬
‫יוסף בן שיינא גיסא‬
‫יוסף בן שיינא גיסא‬
‫יוסף יצחק בן איטא פייגא‬
‫יוסף יצחק בן רבקה‬
‫יוסף יצחק בן שיינא טעמא‬
‫יוסף יצחק הכהן בן יוּרה מאלה ומשפח־‬
‫תו‬
‫יוסף יצחק בן מרי׳ דבורה‬
‫יוסף יצחק הלוי בן רייזל פרומה‬
‫יעקב אליהו בן חי׳ רחל‬
‫יעקב הלוי בן לאה שרה‬
‫יעקב זאב בן לאה‬
‫יעקב מאיר הלוי בן בריינדל‬
‫יצחק בן חי׳ רחל‬
‫יצחק דוד בן שטערנא שרה‬
‫יצחק יאיר בן טובה‬
‫יצחק מאיר בן מאתיל‬
‫יצחק שלמה בן חנה‬
‫ישראל חיים בן מרים‬
‫ישראל מנחם מענדל בן חי׳ רחל‬
‫ישראל שמחה הכהן בן אביבה‬
‫לוי הכהן בן דניאלה‬
‫לוי יצחק בן ברכה רבקה‬
‫לוי יצחק בן סולנג׳ שרה‬
‫לוי יצחק בן מעיין‬
‫לוי יצחק הכהן בן אסתר‬
‫מאיר שלום בן חי׳ רחל‬
‫מאיר יחזקאל בן הני׳‬
‫מאריאשא ליבא מרים אסתר‬
‫מנחם מענדל בן אידא‬
‫מנחם מענדל בן איטא פייגא‬
‫מנחם מענדל בן זעלדא‬
‫מנחם מענדל בן הני׳‬
‫תיקונים ניתן לשלוח רק באימל‪[email protected] :‬‬
‫מנחם מענדל בן הני׳ חאשע‬
‫מנחם מענדל בן חנה‬
‫מנחם מענדל בן חנה צפורה‬
‫מנחם מענדל בן מרי׳ דבורה‬
‫מנחם מענדל בן רבקה‬
‫מנחם מענדל בן שטערנא שרה‬
‫מנחם מענדל הכהן בן אסתר‬
‫מנחם מענדל הכהן בן יוּרה מאלה ומשפח־‬
‫תו‬
‫מנחם מענדל חי בן סולנג׳ שרה‬
‫מרדכי בן מסעודה‬
‫משה בן אסתר‬
‫משה בן נחמה דינה‬
‫משה בן הני׳‬
‫משה חיים בן מעיין‬
‫משה יוסף בן חנה ביילא‬
‫משה יצחק מאיר בן לאה‬
‫משה ישעי׳ בן יוטא‬
‫משה מרדכי בן מרי׳ דבורה‬
‫משה צבי הכהן בן פריידל‬
‫משפחת לאוויטש‬
‫משפחת שטערן‬
‫נופר ראובן בן סמדר‬
‫נחום מנחם הלוי בן לאה שרה‬
‫נחמן בן חנה‬
‫ניסן מאיר בן יוטא‬
‫נתן בן שרה דבורה‬
‫נתנאל מאיר בן אסתר‬
‫סינא בן אסתר‬
‫סמדר ראובן בן בתי׳‬
‫עדי אזגורי בן רחל‬
‫ענדרי‬
‫עקיבא ארי׳ בן חנה ביילא‬
‫פנחס שלום בן מרים‬
‫צבי מאיר בן חוה ביילא הדסה‬
‫צבי בן הני׳‬
‫צבער בן חנה‬
‫שלום בן שושנה רייזל‬
‫שלום דובער בן העניא חשיא‬
‫שלום דובער בן הני׳ חאשע‬
‫שלום דובער הכהן בן יוּרה מאלה‬
‫שלום דובער הלוי בן מרים‬
‫שלמה בן אסתר‬
‫שמואל אליהו הכהן בן פרומא‬
‫פריידא‬
‫שמואל יצחק בן נחמה דינה‬
‫שמואל לייב הלוי בן מרים‬
‫שמשון אהרון בן שרה פרומא‬
‫שניאור זלמן בן חנה‬
‫שניאור זלמן הכהן בן יוּרה מאלה‬
‫אבוטבול‬
‫מנחם מענדל יעקב בן מזל‬
‫אבני‬
‫ישעיהו בן חנה רות‬
‫אבעלס־‬
‫לוי מתתיהו הכהן בן חי׳ גיטל‬
‫קי‬
‫אבצן‬
‫אהרן בן חי׳ דבורה‬
‫אבצן‬
‫יונה בן חיענא‬
‫אבצן‬
‫ישראל בן רבקה בת‪-‬ציון‬
‫אבצן‬
‫לוי יצחק בן רבקה בת‪-‬ציון‬
‫מאיר בן רבקה בת‪-‬ציון אבצן‬
‫שלום דובער בן חיענא אבצן‬
‫אבצן‬
‫שלום דובער בן רבקה בת‪-‬ציון‬
‫אבצן‬
‫שמואל בן רבקה בת‪-‬ציון‬
‫אבצן‬
‫שניאור זלמן בן רבקה בת‪-‬ציון‬
‫אליהו שמואל בן גילה אבראמאוויץ‬
‫אברא־‬
‫אליהו שמואל בן רבקה עטא‬
‫מאוויץ‬
‫אברא־‬
‫זלמן שמעון בן רבקה עטא‬
‫מאוויץ‬
‫אברא־‬
‫יחזקאל הלוי בן דבורה לאה‬
‫מאוויץ‬
‫אברא־‬
‫יעקב יהודה בן דבורה לאה‬
‫מאוויץ‬
‫מנחם מענדל בן גילה אבראמאוויץ‬
‫צבי דוד בן חנה רייזל אבראמאוויץ‬
‫צבי דוד בן חנה רייזל אבראמאוויץ‬
‫שלמה ליב בן חנה רייזל אבראמאוויץ‬
‫ישראל מאיר בן יהודית אברמסון‬
‫שמואל בערל בן חוה אברמסון‬
‫אדלסון‬
‫ישראל בן לאה‬
‫אדרעי‬
‫בנימין יחזקאל בן שמחה‬
‫יוסף יצחק אדרעי‬
‫יוסף יצחק בן עדינה אדרעי‬
‫‪2‬‬
‫אדרעי‬
‫לוי יצחק בן אפרת רויטל‬
‫משיח מנחם מענדל בן אפרת רויטל אדרעי‬
‫אדרעי‬
‫ניסים אריאל בן אפרת רויטל‬
‫אדרעי‬
‫ניסן ניסים בן פנינה‬
‫אדרעי‬
‫פנחס אליהו בן אפרת רויטל‬
‫אדרעי‬
‫שלום דובער בן אפרת רויטל‬
‫אדרעי‬
‫שניאור זלמן בן אפרת רויטל‬
‫צמח שמואל הכהן בן דבורה חי׳ אהרא־‬
‫נאוו‬
‫אוזאן‬
‫לוי יצחק ניסים בן זהבה זוערה‬
‫אוזאן‬
‫מנחם מענדל אליהו בן מרטא‬
‫אוליאל‬
‫מנחם מענדל בן חי׳ מושקא‬
‫אוליאל‬
‫רועי בן דליה‬
‫אולמאן‬
‫שמעון גדלי׳ בן שטערנא‬
‫אורי‬
‫איתן בן שרה‬
‫אורי‬
‫אלי בן הדסה‬
‫אורי‬
‫ארי בן הדסה‬
‫אורי‬
‫גבריאל בן הדסה‬
‫אורי‬
‫דניאל בן הדסה‬
‫שניאור זלמן אהרון הכהן בן שושנה אוריאן‬
‫מאיר שלמה בן שרה אורנשטיין‬
‫אושקי‬
‫שבתי בן שרה‬
‫שניאור זלמן בן ויקטורי׳ אושקי‬
‫אזדאבא‬
‫אברהם בן שרה‬
‫אזדאבא‬
‫יעקב קאפיל בן חי׳ בלומא‬
‫אזימוב‬
‫בנימין שלמה מענדל בן רחל‬
‫אזימוב‬
‫נחום בן קריינא‬
‫אזימוב‬
‫שניאור זלמן דוד אסף בן רחל‬
‫שלמה שלום בן רבקה איטלמן‬
‫איטקין‬
‫חיים שניאור זלמן בן נחמה‬
‫זאוול בן דבורה לאה איידלקאפף‬
‫יונה בן שושנה ברכה איידלקאפף‬
‫איידל־‬
‫משה אלי׳ בן דבורה לאה‬
‫קאפף‬
‫איידעלמאן‬
‫אליהו בן בלומא‬
‫איידעל־‬
‫מנחם מענדל בן שיינא ברכה‬
‫מאן‬
‫שמואל איידעלמאן בן יהודית בתי׳ איידעל־‬
‫מאן‬
‫איינסווארט‬
‫יוסף בן בת‪-‬שבע‬
‫אייכנש־‬
‫אהרן מאיר שמואל בן יהודית‬
‫טיין‬
‫אייכנש־‬
‫צוריאל אביעד בן ליאורה‬
‫טיין‬
‫איינסאז‬
‫אילוי נתן בן אזיטה‬
‫איינסאז‬
‫ג׳הונג׳ר בן פרנגיז‬
‫איינסאז‬
‫לואוי בן יפית‬
‫איינסאז‬
‫ליעד בן יפית‬
‫איתּי בן אזיטה איינסאז‬
‫נחמן ַ‬
‫איינסאז‬
‫פרהאד בן גיטו‬
‫פרשאד )רוני( בן גיטו איינסאז‬
‫אלבז‬
‫מימון בן אסתר‬
‫דניאל מסעוד בן רחל אלוליאן‬
‫אלחרר‬
‫אברהם בן שמחה‬
‫אלחרר‬
‫יוסף יצחק מימון בן דבורה‬
‫אלחרר‬
‫מנחם דוד משה בן דבורה‬
‫אלחרר‬
‫משה בן שמחה‬
‫אלחרר‬
‫ראובן בן שמחה‬
‫אלחרר‬
‫שלום דוב בער יעיש בן דבורה‬
‫אלחרר‬
‫שלומו בן שמחה‬
‫אלטאבי‬
‫אליהו שלמה אברהם בן תקוה‬
‫אלטיין‬
‫יהודה ליב בן שרה רבקה‬
‫אליהו‬
‫פוֹאד בן גורג׳יה‬
‫חיים צבי ַ‬
‫אלישביץ‬
‫שמואל בן הניה‬
‫אלפרוביץ‬
‫ארי׳ ליב בן חנה‬
‫אלפרו־‬
‫חיים מרדכי אייזיק בן חנה‬
‫ביץ‬
‫מנחם מענדל בן פרומא אלפרוביץ‬
‫חי אליהו בן שושנה אלקיים‬
‫יוסף יצחק בן יהודית אלקיים‬
‫מנחם מענדל בן רבקה אלקיים‬
‫יעקב מנחם בן אהובה אמור‬
‫אמזלאג‬
‫חיים עוזיאל בן חנה‬
‫מנחם מענדל בן חנה אמזלאג‬
‫אנדרוסיער‬
‫ירחמיאל בן חנה‬
‫אסולין‬
‫ישראל חנני׳ יעקב בן חביבה‬
‫אסולין‬
‫מנחם מענדל בן מסעודה‬
‫שניאור זלמן בן חביבה אסולין‬
‫אסטולין‬
‫יעקב יצחק בן יוכבד זיסל‬
‫זאב בן חנה אסטער‬
‫ישראל שלום דובער בן רחל שלומית אסטער‬
‫אסיפר‬
‫צדיק הלוי בן מאשה רחל‬
‫חיים יוסף הלוי בן עטי חי׳ יהודית אפשטיין‬
‫אראנאוו‬
‫אהרן חיים הכהן בן רבקה חי׳‬
‫אראנאוו‬
‫דוד הכהן בן מחלה אסתר‬
‫יוסף יצחק הכהן בן מחלה אסתר אראנאוו‬
‫אראנאוו‬
‫צמח הכהן בן מחלה אסתר‬
‫ארין‬
‫זאב עקיבא בן שושנה פייגא‬
‫שלום דובער בן עללה ארפי‬
‫דוד בן חנה אשכנזי‬
‫אשכנזי‬
‫יוסף יצחק בן בריינדל ברורי׳‬
‫באבינע‬
‫דוד חיים בן רבקה אלטא‬
‫באבינע‬
‫יעקב אבא בן רבקה שרה‬
‫באבינע‬
‫מנחם מענדל בן יעקאבא‬
‫יוסף בן שרה אסתר באגאמילסקי‬
‫יחזקאל בן שרה אסתר באגאמילסקי‬
‫יצחק בן איטא יהודית באגאמילסקי‬
‫באגאמילסקי‬
‫לוי בן שרה אסתר‬
‫באגא־‬
‫שמואל פסח בן חסיא הדסה‬
‫מילסקי‬
‫באגא־‬
‫שניאור זלמן בן שרה אסתר‬
‫מילסקי‬
‫אריאל זלמן בן רחל באק‬
‫באק‬
‫יעקב נתן בן אסתר‬
‫באק‬
‫ישעי׳ יוסף בן רחל‬
‫מנחם מענדל בן שושנה באק‬
‫רפאל שלום בן רחל באק‬
‫חיים ארי׳ לייב בן אידליא )איידל( באקמאן‬
‫באקמאן‬
‫מנחם מענדל בן זלאטא זעלדא‬
‫באקמאן‬
‫שלום בן אסתר‬
‫שלמה אליהו בן חנה באקמאן‬
‫באקמען‬
‫יוסף יצחק בן זלאטא זעלדא‬
‫באראס‬
‫בנימין בן גוטמאן‬
‫באראס‬
‫חיים מרדכי בן רבקה רייזל‬
‫באראש‬
‫משה מרדכי הלוי בן יענטא‬
‫נתנאל הכהן בן מרים בארנשטיין‬
‫בארענשטיין‬
‫אלי׳ הכהן בן דינה‬
‫יוסף נפתלי זאב הכהן בן הינדא מלא בארענ־‬
‫שטיין‬
‫בארענ־‬
‫יעקב הכהן בן צבי׳ ליבא‬
‫שטיין‬
‫לוי יצחק הכהן בן דינה בארענשטיין‬
‫בארענ־‬
‫מנחם מענדל הכהן בן דינה‬
‫שטיין‬
‫מנחם מענדל הכהן בן הינדא מלא בארענ־‬
‫שטיין‬
‫בארענ־‬
‫מנחם מענדל הכהן בן מושקא‬
‫שטיין‬
‫בארענ־‬
‫משה נחמן הכהן בן צבי׳ ליבא‬
‫שטיין‬
‫בארענ־‬
‫שלום דובער הכהן בן דינה‬
‫שטיין‬
‫שמואל הכהן בן דינה בארענשטיין‬
‫בארענ־‬
‫שניאור זלמן הכהן בן דינה‬
‫שטיין‬
‫שניאור זלמן הכהן בן הינדא מלא בארענ־‬
‫שטיין‬
‫בובלי‬
‫דוד בן אליאן‬
‫בוימגארטען‬
‫זאב בן גאלדא‬
‫בוסי‬
‫שלמה בן שושנה‬
‫בוסי‬
‫שניאור זלמן בן יהודית אורנה‬
‫בוקצ׳ין‬
‫מאיר ישראל הלוי בן צילה‬
‫בוקצ׳ין‬
‫מיכאל הלוי בן הינדא זיסל‬
‫בורוויץ‬
‫בנימין בן צמרת‬
‫בורוויץ‬
‫חיים בן שלומית‬
‫בורוויץ‬
‫לוי יצחק בן צמרת‬
‫מנחם מענדל בן צמרת בורוויץ‬
‫נחום נפתלי בן צמרת בורוויץ‬
‫שלום דובער בן צמרת בורוויץ‬
‫בורש‬
‫אפרים בן אסתר‬
‫בורשטיין‬
‫יוסף יצחק בן בילה‬
‫שמואל דוד בן לילה בורשטיין‬
‫בטניק‬
‫אפרים דניאל בן חי׳ עטל‬
‫בטניק‬
‫יהושע יצחק בן סילווא גאלדא‬
‫ישראל חיים בן חי׳ עטל בטניק‬
‫ישראל עקיבא בן סילווא גאלדא בטניק‬
‫לוי יצחק בן דבורה לאה בטניק‬
‫בטניק‬
‫מנחם מענדל בן דבורה לאה‬
‫ישראל צבי הלוי בן אסתר ברכה בטש‬
‫בטש‬
‫משה הלוי בן רות‬
‫בעז דוד בן יוספה גיטל ביטון‬
‫יוסף יצחק בן שולטנה ביטון‬
‫ביטון‬
‫ישראל ישר בן רוחמה ריימונד‬
‫ביטון‬
‫משה בן שרה‬
‫אברהם בן רבקה צירל בייטש‬
‫בייטש‬
‫יחזקאל הלוי בן רבקה צירל‬
‫שלמה זלמן צבי הלוי בן דבורה מלכה‬
‫בייטש‬
‫בייס‬
‫אברהם משה בן עטא לאה‬
‫אלחנן ברוך יצחק בן שירה מרים בירנבוים‬
‫בלאטנ־‬
‫דניאל בער בן פייגא גנענדל‬
‫ער‬
‫יהודה בן פייגא גנענדל בלאטנער‬
‫יעקב יצחק בן מרים בלאטנער‬
‫בלאטנ־‬
‫ישראל שמחה בן פייגא גנענדל‬
‫ער‬
‫אליהו נחום בן רבקה בלאק‬
‫בלומינג‬
‫אברהם בן שולמית‬
‫בלומינג‬
‫בן‪-‬ציון בן חנה מליא צירל‬
‫בלומינג‬
‫מנחם מענדל בן דבורה חוה‬
‫פינחס בן דבורה חוה בלומינג‬
‫בליזינסקי‬
‫גד יעקב בן נירה‬
‫בליזינסקי‬
‫מאיר שלום בן חנה‬
‫מנחם מענדל בן חנה בליזינסקי‬
‫בלייך‬
‫אפרים פישל בן מלכה מרים‬
‫ברוך בן מלכה מרים בלייך‬
‫לוי יצחק בן מלכה מרים בלייך‬
‫בלייך‬
‫מנחם מענדל בן מלכה מרים‬
‫בלייך‬
‫משה בן שרה‬
‫בלייך‬
‫שניאור זלמן בן מלכה מרים‬
‫בלייר‬
‫יואל בן ביילא‬
‫יוסף יצחק בן ביילא בלייר‬
‫ישראל אליהו בן ביילא בלייר‬
‫בלייר‬
‫מנחם מענדל שמעון בן ביילא‬
‫בלייר‬
‫משה בן ביילא‬
‫שלמה זלמן בן ביילא בלייר‬
‫בליניצקי‬
‫חיים אברהם בן צירל )צילה(‬
‫יואל בן יפה בליניצקי‬
‫בליניצקי‬
‫יואל בן מרים עטל‬
‫בליניצקי‬
‫יעקב בן בת‪-‬שבע‬
‫בליניצקי‬
‫מנחם מענדל בן בת‪-‬שבע‬
‫בליניצקי‬
‫שלמה בן בת‪-‬שבע‬
‫שמואל בן בת‪-‬שבע בליניצקי‬
‫אהרן משה הכהן בן שיינדל מלכה בלסברג‬
‫מנחם מענדל הכהן בן חי׳ מושקא בלסברג‬
‫אפרים אברהם בן ברכה בלעכער‬
‫דוד בן רחל בלעכער‬
‫ראובן נטע בן מלכה בלעכער‬
‫בן חיון‬
‫אליהו בן רבקה‬
‫בן חיון‬
‫דניאל יוסף בן לונה‬
‫יוסף עמרם בן מזל טוב בן חיון‬
‫בן חיון‬
‫לוי יצחק בן רבקה‬
‫מאיר חי בן מזל טוב בן חיון‬
‫מנחם מענדל בן רבקה בן חיון‬
‫עמנואל ערן בן לונה בן חיון‬
‫בן חיון‬
‫פרץ ישי בן רבקה‬
‫בן עסיא‬
‫אברהם בן דבורה‬
‫בן עסיא‬
‫אהוד בן דבורה‬
‫בן עסיא‬
‫דניאל בן דבורה‬
‫בן עסיא‬
‫ישועה בן שרה‬
‫בן עסיא‬
‫נון בן דבורה‬
‫שמעון בן אליס עיישה בן‪-‬אבו‬
‫בן‪-‬אדרת‬
‫אלי׳ בן רושה‬
‫מנחם שלום בן לבנה בנארוש‬
‫בנדר‬
‫אפרים בן שרה‬
‫יוסף בן יפה בניטה‬
‫בניטה‬
‫משה בן שמחה‬
‫אהרן יעקב בן בנימינה בנין‬
‫בנין‬
‫מנחם מענדל בן בנימינה‬
‫בנין‬
‫רחמים בן אסתר‬
‫בניסטי‬
‫אורי אברהם מיכאל בן דבורה‬
‫בעגון‬
‫אהרן בן שיינא‬
‫בעגון‬
‫דוד דובער בן אסתר שרה‬
‫בעגון‬
‫יגאל ישראל בן אסתר שרה‬
‫לוי יצחק בן אסתר שרה בעגון‬
‫בעגון‬
‫מנחם מענדל בן אסתר שרה‬
‫בעגון‬
‫מנחם מענדל בן פנינה פערל‬
‫בעגון‬
‫צמח יהודה בן אסתר שרה‬
‫שמואל יוסף שמחה בן אסתר שרה בעגון‬
‫בעל‬
‫יוסף יצחק הכהן בן פייגא רבקה‬
‫ישראל חיים הכהן בן פייגא רבקה בעל‬
‫מנחם מענדל הכהן בן דבורה שפרה בעל‬
‫סעדי׳ משה הכהן בן פייגא רבקה בעל‬
‫שמואל שלום הכהן בן פייגא רבקה בעל‬
‫שניאור זלמן הכהן בן פייגא רבקה בעל‬
‫בעלינאוו‬
‫מרדכי בן חוה‬
‫בעניש‬
‫לוי יצחק בן שושנה ברכה‬
‫מנחם מענדל בן רבקה בעניש‬
‫בערגער‬
‫חיים בן חנה‬
‫זלמן שמעון בן איידליא בערנשטיין‬
‫בערנשטיין‬
‫יהודה בן איידליא‬
‫בערנשטיין‬
‫ישראל בן איידליא‬
‫נח בן מרים בערנשטיין‬
‫דוב ארי׳ בן מרים זיסל בערקאוויטש‬
‫בערקאוויץ‬
‫יוסף בן לאה מייטה‬
‫בער־‬
‫פנחס שמואל בן עטא רבקה‬
‫קאוויץ‬
‫בערקש־‬
‫יצחק לייב בן זעלדא שיינא‬
‫טיין‬
‫בקשי‬
‫יוסף יצחק בן חנה‬
‫מנחם מענדל בן חנה בקשי‬
‫בקשי‬
‫שלום בער אהרן בן סימה‬
‫שניאור זלמן בן חנה בקשי‬
‫בראה‬
‫אלחנן בן איטא‬
‫בראה‬
‫בצלאל בן תרצה‬
‫בראיער‬
‫שמעון בן יוכבד‬
‫דובער בן צבי הירש בראנשטיין‬
‫בראנשטיין‬
‫יאיר בן בלה‬
‫בראנש־‬
‫מנחם מענדל בן ראשא דינה‬
‫טיין‬
‫בראנש־‬
‫צבי הירש בן ראשא דינה‬
‫טיין‬
‫יהודה לייב בן איטא בראפמאן‬
‫יוסף ישעי׳ בן גאלדא )חבר בד"ץ דק"ה(‬
‫ברוין‬
‫ברוכש־‬
‫ארי׳ דובער הלוי בן דאברושא‬
‫טט‬
‫ברוכש־‬
‫יהושע הלוי בן דאברושא‬
‫טט‬
‫ברוכש־‬
‫יהושע הלוי בן חי׳ מינדל‬
‫טט‬
‫יואל הלוי בן דאברושא ברוכשטט‬
‫ישראל דובער הלוי בן חיענא רחל ברוכש־‬
‫טט‬
‫לוי הלוי בן דאברושא ברוכשטט‬
‫ברוכש־‬
‫מנחם הלוי בן חיענא רחל‬
‫טט‬
‫שלום הלוי בן טויבא ברוכשטט‬
‫שניאור זלמן הלוי בן חיענא רחל ברוכש־‬
‫טט‬
‫ברון‬
‫יוסף מיכאל בן חנה‬
‫בנימין בן טויבא חנה ברוין‬
‫ברונשטיין‬
‫אשר בן שרה‬
‫יוסף יצחק בן מנוחה ברונשטיין‬
‫מנחם מענדל בן מנוחה ברונשטיין‬
‫בריסקי‬
‫אהרן יעקב הכהן בן עטל נחמה‬
‫בריסקי‬
‫דובער הכהן בן געלא רחל‬
‫מנחם מענדל הכהן בן געלא רחל בריסקי‬
‫בריסקי‬
‫שמואל הכהן בן געלא רחל‬
‫מאיר שלמה בן חוה ברנשטיין‬
‫ברצויגדור‬
‫יוסף בן חי׳ שרה‬
‫יוסף יצחק בן מרגלית סימה רחל‬
‫אליעזר בן פייגא ציפורה גאיער‬
‫גאיער‬
‫ארי׳ לייב בן כוכבה‬
‫גאיער‬
‫בנימין ברוך בן חי׳ ביילא‬
‫גאיער‬
‫זאב בן כוכבה‬
‫גאיער‬
‫זאב וואלף בן פייגא ציפורה‬
‫חיים בן פייגא ציפורה גאיער‬
‫גאיער‬
‫יואל בן כוכבה‬
‫גאיער‬
‫יוסף בן חי׳ ביילא‬
‫גאיער‬
‫יצחק בן כוכבה‬
‫גאיער‬
‫לוי יצחק בן פייגא ציפורה‬
‫גאיער‬
‫מאיר דוד בן פייגא ציפורה‬
‫גאיער‬
‫מנחם מענדל בן פייגא ציפורה‬
‫גאיער‬
‫שמואל בן כוכבה‬
‫ישראל בן דבורה לאה גאלאמב‬
‫גאלאמב‬
‫לוי יצחק בן דבורה לאה‬
‫מיכאל חנוך בן אביגיל גאלאמב‬
‫גאלאמב‬
‫מנחם מענדל בן דבורה לאה‬
‫גאלאמב‬
‫משה יוסף ארי׳ בן דבורה לאה‬
‫שמואל בן דבורה לאה גאלאמב‬
‫גאלאמב‬
‫שניאור זלמן בן דבורה לאה‬
‫גאלדמאן‬
‫בנימין בן רחל לאה‬
‫גאלדשטיין‬
‫יוסף בן חי׳ מלכה‬
‫יחיאל אלטער יהושע בן ביילא רישא‬
‫גאלדשטיין‬
‫יחיאל אלטר יהושע בן בילא רישא גאלדש־‬
‫טיין‬
‫גאלדשטיין‬
‫יצחק בן שרה‬
‫יקותיאל בן בילא רישא גאלדשטיין‬
‫גאלדש־‬
‫ישראל ארי׳ ליב בן מרים‬
‫טיין‬
‫גאלדש־‬
‫ישראל ארי׳ לייב בן מרים‬
‫טיין‬
‫גאלדשטיין‬
‫לוי בן חנה פריווא‬
‫גאלדש־‬
‫מנחם מענדל בן אלטא שולא‬
‫טיין‬
‫גאלדש־‬
‫מנחם מענדל בן בילא רישא‬
‫טיין‬
‫גאלדש־‬
‫מנחם מענדל בן דבורה שיינא‬
‫טיין‬
‫מנחם מענדל בן מרים גאלדשטיין‬
‫מנחם מענדל בן מרים גאלדשטיין‬
‫גאלדש־‬
‫מנחם מענדל בן שפרה מלכה‬
‫טיין‬
‫מנחם מענדל מאיר בן שמחה הודי׳ גאלדש־‬
‫טיין‬
‫מנחם מענדל מאיר בן שמחה הודי׳ גאלדש־‬
‫טיין‬
‫גאלדשטיין‬
‫משה בן רבקה‬
‫גאלדש־‬
‫משה יהודה בן בילא רישא‬
‫טיין‬
‫גאלדש־‬
‫משה יהודה בן בילא רישא‬
‫טיין‬
‫גאלדש־‬
‫שלום דובער בן שפרה מלכה‬
‫טיין‬
‫שלום יעקב דובער בן בילא רישא גאלדש־‬
‫טיין‬
‫גאלדש־‬
‫שלום יקותיאל דובער בן מרים‬
‫טיין‬
‫גאלדש־‬
‫שלום יקותיאל דובער בן מרים‬
‫טיין‬
‫שמואל בן בילא רישא גאלדשטיין‬
‫שמואל בן מיטה שפרה גאלדשטיין‬
‫שמואל בן מיטה שפרה גאלדשטיין‬
‫שמואל בן שפרה מלכה גאלדשטיין‬
‫שמחה הודי׳ בן הרצלי׳ גאלדשטיין‬
‫גאלדש־‬
‫שניאור זלמן בן בילא רישא‬
‫טיין‬
‫שניאור זלמן בן שרה גאלדשטיין‬
‫גאנזבורג‬
‫מנחם מענדל הלל בן רבקה‬
‫גאנזבורג‬
‫מנחם מענדל הלל בן רבקה‬
‫שניאור זלמן בן מאשה גאנזבורג‬
‫אלחנן בן נחמה דינה גאראדעצקי‬
‫גאראד־‬
‫שלום דובער בן חי׳ שרה‬
‫עצקי‬
‫שמואל בן לאה גיטל גאראדעצקי‬
‫גארדאן‬
‫אברהם בן מרים‬
‫יוחנן בן שיינע דבורה גארדאן‬
‫גארדאן‬
‫יוסף יצחק בן מרים‬
‫גבאי‬
‫וידאל בן סימה‬
‫ג׳ובני‬
‫חיים בן שודי׳ מזל‬
‫איל בן יעל גוברג‬
‫גודמאן‬
‫אשר שאול בן נחמה גילה‬
‫גוחפי‬
‫יהושע בן ברכה‬
‫יעקב ישראל בן הדר גוחפי‬
‫מנחם מענדל בן הדר גוחפי‬
‫גוטליב‬
‫מנחם מענדל בן מיכל חנה‬
‫משה בן גיטל שפרינצא גוטליב‬
‫גוטליב‬
‫נפתלי צבי בן ליבא מרים‬
‫גוטליב‬
‫שמעון בן גיטל שפרינצא‬
‫גוטליב‬
‫שניאור זלמן בן מיכל חנה‬
‫גוטניק‬
‫אשר שלום הכהן בן שרה איטא‬
‫גוטקין‬
‫אדם בן מרים‬
‫גוטקין‬
‫רפאל בן מלכה‬
‫גולדש־‬
‫יהושע אלתר בן חנה גיטל‬
‫טיין‬
‫פרץ בן פרידא דבורה גולדשמיד‬
‫גולוב‬
‫אהרון בן בלה‬
‫חיים דובער בן מרים גורארי׳‬
‫תיקונים ניתן לשלוח רק באימל‪[email protected] :‬‬
‫ברקש‬
‫גורארי׳‬
‫מרדכי בן עטל‬
‫גורארי׳‬
‫צבי הירש בן חי׳‬
‫שניאור זלמן בן אסתר גורארי׳‬
‫יצחק הלוי בן אסתר גורביץ‬
‫גורדון‬
‫קרן בן אורית לאה‬
‫גורדון‬
‫שלמה משה בן רבקה חי׳‬
‫מרדכי בן ראשא זעלדא גורודצקי‬
‫גוריון‬
‫אוריאל בן רחל‬
‫גוריון‬
‫אילן חי בן מלכה‬
‫גוריון‬
‫יהודי בן רחל‬
‫גוריון‬
‫יעקב רפאל בן רחל‬
‫יצחק דניאל בן רבקה גוריון‬
‫ישראל שמעון בן רחל גוריון‬
‫מנחם מענדל בן רחל גוריון‬
‫חיים ישעיהו חנוך בן שרה תמרא איטא‬
‫גורליק‬
‫מיכאל בן טובה אסתר גורנשטיין‬
‫ג׳יאן‬
‫ישראל בן סולטנה‬
‫גיג‬
‫יהונתן יוחנן אריאל בן מסעדי‬
‫גיג‬
‫יוסף חיים בן באיה‬
‫גיג‬
‫מאיר שלום ישראל בן מסעדי‬
‫יוסף יצחק בן חי׳ לובא גייסינסקי‬
‫גינזבורג‬
‫לוי יצחק בן חנה‬
‫אהרן יקותיאל בן לאה גינסבערג‬
‫גינסבע־‬
‫מנחם מענדל בן שטערנא שרה‬
‫רג‬
‫אהרן יקותיאל בן לאה גינסברג‬
‫ג׳יקובס‬
‫סימן בן עובדי׳‬
‫יוסף יצחק בן אסתר גל‬
‫גל‬
‫מרדכי בן רחל‬
‫גלאטמאן‬
‫אברהם בן מרים‬
‫משה מאיר שמואל בן פריידא ראדא‬
‫גלוכאווסקי‬
‫גלייזר‬
‫לוי יצחק הלוי בן חי׳ שולמית‬
‫מנחם מענדל הלוי בן חי׳ שולמית גלייזר‬
‫משה בן יענטא נורית גלייזר‬
‫יששכר דוב בן שרה חנה )בת‪-‬שבע(גליס‬
‫גלמן‬
‫יונתן ארי׳ בן שפרה רחל‬
‫גמליאל‬
‫דוד משה בן אסתר‬
‫מנחם מענדל בן אסתר גמליאל‬
‫גערליצ־‬
‫יוסף יצחק בן אסתר מלכה‬
‫קי‬
‫ישראל בן אסתר מלכה גערליצקי‬
‫גערליצקי‬
‫לוי בן אסתר מלכה‬
‫גערליצ־‬
‫מנחם נחום בן חנה עטקא‬
‫קי‬
‫גערליצ־‬
‫משה אליהו בן חי׳ מושקא‬
‫קי‬
‫גערליצ־‬
‫שלום דובער בן אסתר מלכה‬
‫קי‬
‫שמעון בן אסתר מלכה גערליצקי‬
‫גערליצ־‬
‫שניאור זלמן אסתר מלכה‬
‫קי‬
‫גערליצ־‬
‫אברהם בן אסתר מלכה‬
‫קי‬
‫מענדל בן אסתר מלכה גערליצקי‬
‫גערץ‬
‫שלמה בן צפורה‬
‫ג׳קובסון‬
‫מנחם מענדל בן רחל פייגא‬
‫גראס־‬
‫אברהם לוי בן גולדה הדס‬
‫בוים‬
‫גראס־‬
‫ברוך שמעי׳ בן מרים פייגא‬
‫בוים‬
‫דוד ליב בן יאשא ליבא גראסבוים‬
‫גראס־‬
‫יוסף יצחק בן מרים פייגא‬
‫בוים‬
‫גראס־‬
‫מנחם מענדל בן גולדה הדס‬
‫בוים‬
‫גראס־‬
‫פנחס שמואל בן גולדה הדס‬
‫בוים‬
‫שניאור זלמן יהודה בן גולדה הדס גראס־‬
‫בוים‬
‫גראש‬
‫יוסף יצחק בן מרים‬
‫יהושע בן הינדא יוכבד גרייזמאן‬
‫מנחם טובי׳ בן שטערנא גרייזמאן‬
‫עוזיאל בן הינדא יוכבד גרייזמאן‬
‫גרין‬
‫דובער בן שולמית‬
‫דניאל יונתן בן צבי׳ רות גרין‬
‫לוי יצחק בן שולמית גרין‬
‫גרין‬
‫מנחם מענדל בן שולמית‬
‫גרין‬
‫שמואל בן שולמית‬
‫שניאור זלמן בן שולמית גרין‬
‫גרינבע־‬
‫יהושע פאלק בן דאברא בילא‬
‫רג‬
‫גרינבע־‬
‫יוסף יצחק בן בילא מלכה‬
‫רג‬
‫גרינבע־‬
‫יוסף יצחק בן מאשא פערל‬
‫רג‬
‫גרינבערג‬
‫מאיר בן שיינא‬
‫גרינבע־‬
‫מנחם מענדל בן דאברא בילא‬
‫רג‬
‫גרינבערג‬
‫נחום בן לאה‬
‫צבי בן שרה גרינבערג‬
‫ארי׳ צבי בן שרה לאה גרינברג‬
‫גרינוולד‬
‫לייב אליעזר בן שיינא דבורה‬
‫גרינוולד‬
‫מנחם נחום בן קריסא ריסא‬
‫גרינולד‬
‫ברוך בן שרה ליבא‬
‫דוד ארי׳ בן שרה ליבא גרינולד‬
‫גרינולד‬
‫יונה בן בת‪-‬שבע‬
‫לוי יצחק בן בת‪-‬שבע גרינולד‬
‫מנחם מאניש בן דינה גרינולד‬
‫‪3‬‬
‫גרינולד‬
‫גרינולד‬
‫מנחם מענדל בן בת‪-‬שבע‬
‫שלום דובער שמעון בן בת‪-‬שבע‬
‫גרמנט‬
‫אליקים בן זלוטא‬
‫גרמנט‬
‫מנחם שלמה בן רבקה שרה‬
‫גרשון‬
‫יעקב בן מנוחה‬
‫מרדכי אליהו בן מנוחה גרשון‬
‫דאשעווסקי‬
‫שמעון בן מאירה‬
‫אברהם דניאל בן רחל דגן‬
‫אלחנן יצחק בן רוזיטה דגן‬
‫דגן‬
‫ראובן בן מוז׳גן‬
‫דהאן‬
‫אליהו בן אסתר‬
‫דהאן‬
‫יהודה מאיר בן בת‪-‬שבע דינה‬
‫דהאן‬
‫ישראל בן בת‪-‬שבע דינה‬
‫שלמה בן בת‪-‬שבע דינה דהאן‬
‫דוד בן חוה דובאוו‬
‫דובאוו‬
‫לוי יצחק בן אורלי‬
‫דובאוו‬
‫מנחם מענדל נתן בן אורלי‬
‫ניסן בן חוה דובאוו‬
‫דובקין‬
‫גרשון לוי יצחק בן זהבה מלכה‬
‫דודיסקו‬
‫ישראל בן חנה‬
‫דונין‬
‫יוסף יצחק בן רבקה‬
‫דונין‬
‫לוי בן שרה רבקה‬
‫דונין‬
‫מנחם מענדל בן שרה רבקה‬
‫דונין‬
‫ראובן בן שולמית‬
‫ראובן בן שרה רבקה דונין‬
‫שניאור זלמן בן רבקה דונין‬
‫יוסף יצחק בן אילנה דורון‬
‫דורון‬
‫מיכאל בן צבי׳‬
‫מנחם מענדל בן אילנה דורון‬
‫דורון‬
‫משה בן אילנה‬
‫דייטש‬
‫אבא בן חווה לאה‬
‫דינוביץ‬
‫יהונתן יעקב בן דינה רות הודיה‬
‫דינוביץ‬
‫מנחם בן דינה רות הודית‬
‫מענדל דוד בן אסתר דינוביץ‬
‫דינירמאן‬
‫ארי׳ לייב בן ריגינא‬
‫דיסקין‬
‫ישראל מאיר בן חנה הינדא‬
‫אברהם בן רבקה איידל דענבורג‬
‫דענבורג‬
‫יהודה לייב בן הענא חיענא‬
‫דענבורג‬
‫יוסף יצחק בן רבקה איידל‬
‫דענבורג‬
‫מנחם מענדל בן רבקה איידל‬
‫משה בן אסתר פרומא דענבורג‬
‫שלמה אהרן בן סאשיא דענענבוים‬
‫בנימין הכהן בן בריינדל דערען‬
‫דרורי‬
‫שלמה חיים בן אפרת רמונה‬
‫הארליג‬
‫מאיר יהודא ישראל בן בינא‬
‫הבר‬
‫יהודה לייב הלוי בן רחל לאה‬
‫אברהם בן שרה אסתר הולצברג‬
‫הולצברג‬
‫אברהם זאב בן פרידה בלומה‬
‫הולצברג‬
‫אברהם זאב בן שרה אסתר‬
‫גבריאל נח בן יהודית הולצברג‬
‫הולצברג‬
‫יונה בן שרה אסתר‬
‫הולצברג‬
‫יצחק יעקב בן שרה אסתר‬
‫ישראל בן שרה אסתר הולצברג‬
‫הולצברג‬
‫מאיר יחזקאל בן שרה אסתר‬
‫מנחם מענדל בן יהודית הולצברג‬
‫הולצברג‬
‫מנחם מענדל בן נחמה דינה‬
‫משה צבי אהרן בן פרידה בלומה הולצברג‬
‫משה צבי בן יהודית הולצברג‬
‫הולצברג‬
‫משה צבי בן רבקה‬
‫נחמן בן שרה אסתר הולצברג‬
‫משה צבי בן נחמה דינה הולצברג‬
‫הורביץ‬
‫יהודה ליב בן רבקה אסתר‬
‫הורביץ‬
‫מנחם מענדל הלוי בן חוה‬
‫שניאור זלמן בן אסתר הורוביץ‬
‫הורוויץ‬
‫ארי׳ לייב הלוי בן אסתר מרים‬
‫יעקב מרדכי בן טויבא הורוויץ‬
‫הורוויץ‬
‫ישעי׳ הלוי בן מרים טשערנא‬
‫מנחם מענדל בן עליזה הורוויץ‬
‫מנחם מענדל הלוי בן חי׳ מושקא הורוויץ‬
‫הורוויץ‬
‫שמואל הלוי בן שיינא פראדא‬
‫הילדעסהיים‬
‫משה בן רבקה‬
‫הלברש־‬
‫חנני׳ סיני דוד בן צבי׳ רחל‬
‫טם‬
‫הלוי‬
‫אלעד הלוי בן יעל‬
‫הלוי‬
‫מנחם מענדל הלוי בן גַ נאל‬
‫שמואל סנידר הלוי בן פרדה‪/‬פסק הלוי‬
‫הלל‬
‫לוי יצחק בן רבקה‬
‫הלל‬
‫מנחם מענדל בן מירב שבית‬
‫הלל‬
‫משה בן יונה חממה חי׳ )וב"ב(‬
‫הלל‬
‫שלום בן רבקה‬
‫הלפן‬
‫מאיר בן מרים‬
‫הלר‬
‫שלום דובער בן חי׳‬
‫הנסב‬
‫נתנאל בן עליזה‬
‫העכט‬
‫יוסף בן רבקה‬
‫העכט‬
‫יצחק יעקב בן שרה רבקה‬
‫ישראל ארי׳ לייבוש בן שמחה חתון העכט‬
‫מנחם מענדל בן טילא העכט‬
‫הענדל‬
‫חיים אליעזר הכהן בן הניה לאה‬
‫יוסף הכהן בן הניה לאה הענדל‬
‫הענדל‬
‫ישראל הכהן בן הניה לאה‬
‫לוי הכהן בן חיה רחל הענדל‬
‫הענדל‬
‫מנחם מענדל הכהן בן חיה רחל‬
‫הענדל‬
‫צמח דוד הכהן בן הניה לאה‬
‫שלמה דובער הכהן בן הניה לאה הענדל‬
‫הענדל‬
‫שמואל הכהן בן הניה לאה‬
‫אלרם שלום בן עטרה הרוש‬
‫ניסים רועי בן עטרה הרוש‬
‫הרוש‬
‫שמעון בן אסתר‬
‫הרצוג‬
‫חי׳ בן שיינא‬
‫הרצוג‬
‫יעקב צבי בן טשארנע רייזא‬
‫הרצוג‬
‫לוי יצחק בן חי׳‬
‫אשר בן שרה ליפשא הרשקוביץ‬
‫הרשקוביץ‬
‫יוסף בן שרה‬
‫הרשקו־‬
‫ישראל בן טובה יפה ברכה‬
‫ביץ‬
‫הרשקו־‬
‫מנחם מענדל בן שרה ליפשא‬
‫ביץ‬
‫שמעון בן שרה ליפשא הרשקוביץ‬
‫הרשקו־‬
‫שניאור זלמן בן שרה ליפשא‬
‫ביץ‬
‫תנחום בן שרה ליפשא הרשקוביץ‬
‫הרשקו־‬
‫לוי יצחק בן שרה ליפשא‬
‫ביץ‬
‫מנחם מענדל בן טובה יפה ברכה קעניג‬
‫חיים יצחק בן רבקה וואגעל‬
‫וואגעל‬
‫יהודה ארי׳ לייב בן צפורה‬
‫יואל בן טויבא גענענדל וואגעל‬
‫יעקב קאפיל בן צפורה וואגעל‬
‫וואגעל‬
‫ישראל בן צפורה‬
‫וואגעל‬
‫לוי יצחק בן טויבא גענענדל‬
‫וואגעל‬
‫לוי יצחק בן צפורה‬
‫מנחם מענדל בן צפורה וואגעל‬
‫נח בן איטא וואגעל‬
‫נתן בן דאברא ביילא וואגעל‬
‫שלום דובער בן צפורה וואגעל‬
‫יהושע בן אלטא פעריל וואלאסאף‬
‫וואלא־‬
‫שלום דובער בן חיענא דבורה‬
‫סאף‬
‫וואלף‬
‫יצחק בן ברכה‬
‫מנחם מענדל בן חנה וואלף‬
‫אהרן יעקב בן יהודית וואלקי‬
‫חנא ראובן בן הינדא וויטקעס‬
‫וויטקעס‬
‫יוסף יצחק בן שרה מאשא‬
‫משה בן שרה מאשא וויטקעס‬
‫חיים ירחמיאל בן חנה ווייזער‬
‫יעקב יהודה בן רייזא ווייזער‬
‫יצחק אייזיק בן חנה ווייזער‬
‫מנחם מענדל בן חנה ווייזער‬
‫מנחם מענדל בן נחמה ווייזער‬
‫ווייזער‬
‫צבי הירש בן נחמה‬
‫שאול יחזקאל בן חנה ווייזער‬
‫ווייזער‬
‫שלמה יוסף בן חנה‬
‫שלמה יוסף בן נחמה ווייזער‬
‫וויינבערגער‬
‫דניאל בן הינדעל‬
‫וויינבע־‬
‫שמואל יוסף יצחק בן ריבה צבי׳‬
‫רגער‬
‫וויינברג‬
‫אייזיק גרשון הלוי בן שיינא חי׳‬
‫יוסף הלוי בן שיינא חי׳ וויינברג‬
‫וויינברג‬
‫שניאור זלמן הלוי בן העניא‬
‫דוד משה ברוך בן לאנא וויינגארט‬
‫לייב בן רחל וויינגארט‬
‫וויינגאר־‬
‫דוד משה בן שטרנא שרה‬
‫טען‬
‫סעדי׳ בן שטערנא שרה וויינגארטען‬
‫וויינטרויב‬
‫משה פנחס בן חנה‬
‫שמואל מלך בן אסתר וויינטרויב‬
‫ווייס‬
‫אלכסנדר עמנואל בן חנה מרים‬
‫ווייס‬
‫לוי יצחק בן דבורה‬
‫מיכאל משה בן דבורה ווייס‬
‫מנחם מענדל בן דבורה ווייס‬
‫שלום דובער בן דבורה ווייס‬
‫שניאור זלמן בן דבורה ווייס‬
‫ווייסמאן‬
‫דוד הלוי בן אביבה‬
‫ווייסמאן‬
‫שמואל הלוי בן ליפשא מלכה‬
‫יוסף יצחק הכהן בן חנה ווייספיש‬
‫ניסן משה הכהן בן אסתר בלומא ווייספיש‬
‫שמואל הכהן בן חנה ווייספיש‬
‫ווייספיש‬
‫שניאור זלמן הכהן בן חנה‬
‫ווילהלם‬
‫חיים דוד בן יוכבד‬
‫אברהם דוד בן מושקא ווילהעלם‬
‫חיים ישראל בן אסתר ווילהעלם‬
‫מנחם מענדל בן מושקא ווילהעלם‬
‫ווילהעלם‬
‫נתן בן מושקא‬
‫ווילהע־‬
‫שניאור זלמן בן ליבא דבורה‬
‫לם‬
‫חיים פינחס בן נחמה ווילענסקי‬
‫ווילענסקי‬
‫יהושע בן שרה‬
‫מנחם מענדל בן מיכל ווילענסקי‬
‫מרדכי מיכאל בן מיכל ווילענסקי‬
‫ווילשא־‬
‫אהרן אלכסנדר סענדר בן פייגא‬
‫נסקי‬
‫חיים אליהו בן זלאטע ווילשאנסקי‬
‫מאיר בן אסתר לאה ווילשאנסקי‬
‫ווילשא־‬
‫מנחם מענדל בן אסתר לאה‬
‫נסקי‬
‫מנחם מענדל בן חנה ווילשאנסקי‬
‫ווילשאנסקי‬
‫מרדכי דוב בן פייגא‬
‫שניאור זלמן בן זלאטע ווילשאנסקי‬
‫ווילשינ־‬
‫מנחם אהרן הלוי בן נעמי רות‬
‫סקי‬
‫ווילשינסקי‬
‫מרדכי בן שרה‬
‫ווילשינ־‬
‫שמואל יוסף הלוי בן חוה‬
‫סקי‬
‫ווינטער‬
‫דניאל לייב בן אירא‬
‫ווינטער‬
‫מקסים בן אירא‬
‫מאיר בן עלעסא בינה ווירצברג‬
‫משה חיים יעקב הלוי בן עלעסא בינה‬
‫ווירצברג‬
‫ווירצברג‬
‫שלום לייב בן עלעסא בינה‬
‫מנחם מענדל בן ביילא וועקנין‬
‫שלמה פנחס בן שמחה וועקנין‬
‫ועקנין‬
‫חנה בת מיכל‬
‫ועקנין‬
‫לוי יצחק בן חנה‬
‫ועקנין‬
‫מנחם מענדל אביחי בן דבורה‬
‫אלי׳ אלימלך בן אסתר זאבעל‬
‫סימא אלטא בת גיסא זאזקאן‬
‫זאלדאן‬
‫עזרא שלמה בן נחמה ברכה‬
‫זאנא‬
‫ארי׳ בן מרים‬
‫זאנדהויז‬
‫ישראל אליעזר בן ברכה זיסל‬
‫לוי יצחק בן חי׳ לאה זאנדהויז‬
‫לוי יצחק בן חי׳ מושקא זאנדהויז‬
‫זאנדהויז‬
‫מנחם מענדל בן חי׳ מושקא‬
‫מרדכי אברהם ישעי׳ בן חי׳ מושקא זאנדהויז‬
‫זאנדהויז‬
‫צבי אלימלך בן מחלה רבקה‬
‫זאנדהויז‬
‫שמואל יוסף בן חי׳ מושקא‬
‫זאנדהויז‬
‫שניאור זלמן בן חי׳ מושקא‬
‫זהבי‬
‫אילן בן מונס‬
‫זהבי‬
‫מיכאל בן שרה‬
‫זהבי‬
‫רועי בן שרה‬
‫שאול חיים בן גאולה זוהר‬
‫זוהר‬
‫שלום מענדל בן חנה שרה‬
‫ירחמיאל בן טובה מישה זוראו‬
‫אוריאל יעקב בן אלונה זיבעל‬
‫ברוך דובער בן שרה זיבעל‬
‫זיבעל‬
‫ירמי׳ דוד שלום בן אסתר תמר‬
‫זיבעל‬
‫ניסן יוסף בן אסתר תמר‬
‫חיים שמואל בן חי׳ רחל זייץ‬
‫זייץ‬
‫יוסף פרץ בן מינדל‬
‫מאיר שלום בן חי׳ רחל זייץ‬
‫דוד שמואל בן מרים זילברשטיין‬
‫זילברשטיין‬
‫יוסף יצחק בן מרים‬
‫מנחם מענדל בן רחל זילברשטיין‬
‫זילברש־‬
‫מנחם מענדל שלמה בן מרים‬
‫טיין‬
‫זילברשטיין‬
‫מרום בן אילה‬
‫זילברש־‬
‫משה אהרן בן שרה משא‬
‫טיין‬
‫שניאור זלמן בן מרים זילברשטיין‬
‫שניאור זלמן בן רחל זילברשטיין‬
‫מנחם מענדל בן דפנה זינגער‬
‫זלממאן‬
‫מנחם מענדל בן שטערנא שרה‬
‫זלמנוב‬
‫חיים ישעי׳ בן פרומט מינדל‬
‫זלמנוב‬
‫חנן בן נחמה דינה‬
‫זלמנוב‬
‫ישראל יצחק בן פרומט מינדל‬
‫לוי בן פרומט מינדל זלמנוב‬
‫מנחם מענדל בן יוכבד זלמנוב‬
‫צבי מאיר בן נחמה דינה זלמנוב‬
‫זלמנוב‬
‫שלמה דוב בן פרומט מינדל‬
‫שמואל בן פרומט מינדל זלמנוב‬
‫זלצמאן‬
‫אברהם בן חיענא‬
‫זלצמאן‬
‫הלל בן ברכה‬
‫זעליגסאן‬
‫יוסף יצחק בן הינדא רחל‬
‫אביתר בן רבקה חמסה חדאד‬
‫חדאד‬
‫אליסף שניאור בן רבקה חמסה‬
‫חדאד‬
‫דוד שמואל בן רבקה חמדה‬
‫חדד‬
‫לוי יצחק בן חביבה‬
‫דוד בן סימי חזן‬
‫חזן‬
‫חיים ישראל בן שיינא איטה‬
‫חזן‬
‫יוסף אליהו בן ענת‬
‫חזן‬
‫לוי יצחק בן שיינא איטה‬
‫לוי יצחק שלום בן ענת חזן‬
‫חזן‬
‫מנחם מענדל ישראל בן ענת‬
‫חזן‬
‫שלום יעקב בן נחמה לאה‬
‫חזנוב‬
‫מנחם מענדל בן רבקה מינדל‬
‫חייבי מרעשלי‬
‫עזרא בן סטלה‬
‫דובער בן פריידה רחל חייטאן‬
‫מנחם מענדל בן אסתר חייטאן‬
‫משה בן מרים בת‪-‬שבע חיימסון‬
‫חמד‬
‫שי בן רחל מכבי׳‬
‫חן‬
‫אלימלך בן חנה‬
‫חיים פרץ בן חי׳ דבורה חן‬
‫חן‬
‫יוסף יצחק בן חנה‬
‫מנחם מענדל בן חנה חן‬
‫מרדכי לייב בן פייגא חן‬
‫אברהם יוסף בן מרים טבנכור‬
‫אברהם בן דבורה לאה טהאלער‬
‫אברהם בן דבורה לאה טהאלער‬
‫טהאלער‬
‫אליהו חיים בן דבורה לאה‬
‫טהאלער‬
‫אליהו חיים בן דבורה לאה‬
‫בנימין משה בן רחל טהאלער‬
‫טהאלער‬
‫ברוך בנימין בן רחל בלימה‬
‫דוב בער בן רחל בלימה טהאלער‬
‫דוב בער בן רחל בלימה טהאלער‬
‫טהאלער‬
‫מנחם מענדל בן דבורה לאה‬
‫טהאלער‬
‫מנחם מענדל בן דבורה לאה‬
‫טהאלער‬
‫צבי בן טובא‬
‫טהאלער‬
‫שניאור זלמן בן דבורה לאה‬
‫טהאלער‬
‫שניאור זלמן בן דבורה לאה‬
‫חי שמעון בן בתי׳ בי׳ טוביאנה‬
‫מזל פורטונה בת עמלי׳ טוביאנה‬
‫אליעזר בן חי׳ בריינדל טורין‬
‫שלום מענדל בן דינה טורקוב‬
‫טייכטל‬
‫גבריאל נח בן פערל גאלדא‬
‫טייכטל‬
‫דובער בן שיינא‬
‫טייכטל‬
‫דוד בן לאה‬
‫חיים מנחם בן נחמה טייכטל‬
‫יהודה אליקים בן שיינא טייכטל‬
‫יוסף אברהם מאיר בן נחמה דינה טייכטל‬
‫טייכטל‬
‫יצחק בן שיינא‬
‫טייכטל‬
‫ישכר שלמה בן חי׳ פייגל‬
‫ישראל בן נחמה דינה טייכטל‬
‫טייכטל‬
‫לוי בן אסתר‬
‫טייכטל‬
‫לוי בן פערל גאלדא‬
‫טייכטל‬
‫לוי בן שיינא‬
‫לוי יצחק בן נחמה דינה טייכטל‬
‫טייכטל‬
‫מאיר בן חנה‬
‫מאיר בן פערל גאלדא טייכטל‬
‫מענדל בן נחמה דינה טייכטל‬
‫טייכטל‬
‫צבי מרדכי בן חנה‬
‫טייכטל‬
‫שמואל בן שיינא‬
‫טייכטל‬
‫שניאור זלמן בן פערל גאלדא‬
‫שניאור זלמן בן שיינא טייכטל‬
‫טיפענברון‬
‫אלימלך בן חנה‬
‫אלעזר קלמן בן שיינדל טיפענברון‬
‫חיים דוד אהרן בן חנה טיפענברון‬
‫טיפענב־‬
‫יוסף יצחק בן שיינא מושקא‬
‫רון‬
‫טיפענב־‬
‫מנחם מענדל בן שיינא מושקא‬
‫רון‬
‫טיפענברון‬
‫נפתלי לוי בן חנה‬
‫טננבוים‬
‫לוי יצחק בן שיינע מלכה‬
‫מאיר בן שיינע מלכה טננבוים‬
‫טננבוים‬
‫מנחם מענדל בן טויבע חי׳‬
‫ישראל בן בלומא רבקה טעוול‬
‫טעלעש־‬
‫יוסף יצחק בן שרה ביילא‬
‫עווסקי‬
‫יצחק בן שטערנא שרה טענענבוים‬
‫משה שמואל בן גישי טשייקוף‬
‫טשייקוף‬
‫שמחה הערש בן רבקה רחל‬
‫יעקב אפרים פישל הכהן בן אסתר חנה‬
‫יארמוש‬
‫יארמוש‬
‫מנחם מענדל הכהן בן זעלדא‬
‫שניאור זלמן הכהן בן אסתר חנה יארמוש‬
‫ידגר‬
‫יוסף בן מיכל‬
‫ינון בן מיכל ידגר‬
‫ידגר‬
‫יצחק בן אסתר מלכה לאה‬
‫ידגר‬
‫ישי דוד בן מיכל‬
‫ידגר‬
‫ישראל בן מיכל‬
‫ידגר‬
‫לוי יצחק בן מיכל‬
‫מיכל בת מזל פורטונה ידגר‬
‫מנחם מענדל בן מיכל ידגר‬
‫ידגר‬
‫מרדכי בן שמחה‬
‫שלום דובער בן מיכל ידגר‬
‫ידגר‬
‫שמואל בן מיכל‬
‫שניאור זלמן בן מיכל ידגר‬
‫יוחנוב‬
‫בכור בן אסתר‬
‫אברהם בן קלרה חי׳ יוליטסקי‬
‫מנחם מענדל בן רחל יוםטוביאן‬
‫שלום דובער בן רחל יוםטוביאן‬
‫יוםטו־‬
‫שניאור זלמן בן גילה הימא‬
‫ביאן‬
‫אברהם בן מרים מינדל יוניק‬
‫יוניק‬
‫דובער בן רבקה‬
‫יוניק‬
‫דוד בן אידא‬
‫יוניק‬
‫יוסף יצחק בן מרים מינדל‬
‫יוסף יצחק בן פרומא יוניק‬
‫יעקב מנחם מענדל בן שושנה רעכיל יוניק‬
‫יוניק‬
‫מנחם מענדל בן מרים מינדל‬
‫נפתלי בן שרה רייזעל יוניק‬
‫רפאל משה דוד אלי׳ בן שושנה רעכיל‬
‫יוניק‬
‫יוניק‬
‫שלמה זלמן בן שרה רייזעל‬
‫שמואל בן מרים מינדל יוניק‬
‫שמשון אהרן בן פרומא יוניק‬
‫אהרן משה בן שושנה יוסף‬
‫ניסים בן ידידה רוזא יוסף‬
‫יורקוביץ‬
‫דובער בן רסיא‬
‫יחזקאלי‬
‫בכור בן שושנה‬
‫יהודה ליב בן יעל לבנה יחזקאלי‬
‫יחזקאלי‬
‫יהושע יהונתן בן יעל לבנה‬
‫יחזקאלי‬
‫יוסף יצחק בן מורן‬
‫יחזקאלי‬
‫מנחם אהרן בן יעל לבנה‬
‫שמואל בן רעות רבקה יחזקאלי‬
‫לוי בן יפה יחזקיהו‬
‫יחזקיהו‬
‫שמואל בן רחל‬
‫יענקלע־‬
‫יעקב הכהן בן מיכלא לאה‬
‫וויטש‬
‫יענקעל־‬
‫חיים דוד הכהן בן שולמית לאה‬
‫וויטש‬
‫שמחה אלעזר ניסן הכהן בן רבקה יענקעל־‬
‫וויטש‬
‫יעקב‬
‫פנחס בן יוליעט‬
‫יצחקוב‬
‫יצחק בן נילי )נלה(‬
‫יצחקוב‬
‫מנחם מענדל בן חי׳ מושקא‬
‫ישראל‬
‫לוי יצחק בן שטערנא שרה‬
‫ישראלי‬
‫ארי׳ חי בן מרים‬
‫ישראלי‬
‫יוסף יצחק בן פייגא‬
‫אברהם צבי הכהן בן הינדא שרה כ"ץ‬
‫חיים יהודה הכהן בן שפרה לאה כ"ץ‬
‫כ"ץ‬
‫לוי יצחק הכהן בן אסתר‬
‫כהן‬
‫לוי יצחק בן שיינא רבקה‬
‫שמואל הכהן בן אסתר כ"ץ‬
‫אברהם געצל הכהן בן פייע לאה כהן‬
‫כהן‬
‫אליהו מרדכי הכהן בן יעטא‬
‫אליעזר יצחק הכהן בן יהודית חנה כהן‬
‫אסף אברהם בן איריס כהן‬
‫כהן‬
‫אריאל מרדכי בן ויקטוריה‬
‫כהן‬
‫בנימין דוד הכהן בן טעמא גיטל‬
‫גבריאל עמנואל הכהן בן יהודית חנה‬
‫כהן‬
‫תיקונים ניתן לשלוח רק באימל‪[email protected] :‬‬
‫דובער בן יהודית חנה כהן‬
‫כהן‬
‫דוד מיכאל בן רחל‬
‫דוד שמואל הכהן בת בת‪-‬אל‬
‫כהן‬
‫דניאל הכהן בן חנה‬
‫דניאל חיים הכהן בן ראדיש‬
‫יהודה לייב הכהן בן חנה כהן‬
‫יהודה לייב הכהן בן נחמה דינה‬
‫כהן‬
‫יוסף הכהן בן חנה‬
‫יוסף יהודה בן שיינע רבקה‬
‫יוסף שגיב בן אורית אורי׳‬
‫יעקב דוד הכהן בן אסתר‬
‫יצחק הכהן בן שמחה גרציא‬
‫ישראל יוסף הכהן בן דבורה לאה‬
‫ישראל משה בן חוה סאשע‬
‫מאיר משה הכהן בן חנה‬
‫מאיר שלמה הכהן בן יהודית חנה‬
‫כהן‬
‫מיכאל בן לואיזה‬
‫מיכאל סעדי׳ בן שמחה כהן‬
‫מנחם מענדל בן אסתר כהן‬
‫מנחם מענדל הכהן בן חנה‬
‫מנחם מענדל הכהן בן יהודית חנה‬
‫מרדכי הכהן בן חוה רחל‬
‫מרדכי מנחם הכהן בן רות רחל‬
‫כהן‬
‫משה בן אסתר‬
‫משה הכהן בן יהודית חנה‬
‫עומר אביב בן איריס כהן‬
‫שאול בן סימא עטא כהן‬
‫שלום דוד בער הכהן בן פייגא‬
‫שלמה הירשל הכהן בן רודה‬
‫שלמה הכהן בן רחל כהן‬
‫שמואל הכהן בן חנה כהן‬
‫שמחה גרציא בן אסתר כהן‬
‫שניאור זלמן הכהן בן חנה‬
‫אברהם יוסף הכהן בן מינא זעלדא‬
‫גרשון שמואל הכהן בן ביילא‬
‫מנחם מענדל הכהן בן ביילא‬
‫אברהם מאיר הכהן בן שרה מרים‬
‫מנחם מענדל הכהן בן פערל רבקה‬
‫כלפון‬
‫שמואל בן דינה‬
‫ארי׳ מנחם אברהם בן דבורה‬
‫חיים דוד הכהן בן גילדה ריבה‬
‫לאש‬
‫אליעזר בן נחמה‬
‫לאש‬
‫ברוך בן נחמה‬
‫יוסף יצחק בן מרים לאה‬
‫לאש‬
‫יעקב נתן בן נחמה‬
‫לאש‬
‫ישראל בן נחמה‬
‫מנחם מענדל בן נחמה לאש‬
‫לבהר‬
‫יואל בן מרים‬
‫מיכאל יעקב משה בן מרים‬
‫לבהר‬
‫שלמה בן מרים‬
‫שמואל בן חנה בריינא לבקיבקר‬
‫דוד מיכאל חיים בן שמחה אהובה‬
‫יאיר בן פרידא פריכה לדיוב‬
‫מנחם מענדל בן שמחה אהובה‬
‫לו‬
‫דוד בן חנה ליבא‬
‫לו‬
‫לוי בן חנה ליבא‬
‫מנחם מענדל בן חנה ליבא‬
‫פנחס בן הינדא מלכה לו‬
‫שלום דובער בן חנה ליבא‬
‫שניאור זלמן בן חנה ליבא‬
‫חיים שמואל הלוי בן צפורה‬
‫יהושע הלוי בן גולדה מרים‬
‫לוי‬
‫יוסף הלוי בן רחל‬
‫יעקב חיים הלוי בן גולדה מרים‬
‫יצחק הלוי בן אורובידה לונה‬
‫ישראל ארי׳ ליב הלוי בן רחל‬
‫ישראל בן רבקה רחל לוי‬
‫מאיר הלוי בן גולדה מרים‬
‫מנחם מענדל הלוי בן גולדה מרים‬
‫מנחם מענדל הלוי בן רחל‬
‫לוי‬
‫משה הלוי בן עזיזה‬
‫לוי‬
‫משה הלוי בן רחל‬
‫נתנאל הלוי בן גולדה מרים‬
‫שלום דובער הלוי בן רחל‬
‫שלום דובער הלוי בן רעכל צפורה‬
‫לוי‬
‫שלמה בן צפורה‬
‫שלמה הלוי בן שרה לוי‬
‫שמואל הלוי בן רחל לוי‬
‫שניאור זלמן הלוי בן רחל‬
‫אברהם הלוי בן דאבא לוין‬
‫ברוך צבי הערש בן חנה לוין‬
‫לוין‬
‫גבריאל בן חנה‬
‫לוין‬
‫גבריאל בן שרה‬
‫דוד עמנואל בן דבורה לוין‬
‫לוין‬
‫חנן הלוי בן דאבא‬
‫יהודה ארי׳ לייב בן פרידל חנה‬
‫יהושע לוי בן דבורה לוין‬
‫יואל אלכסנדר הלוי בן חנה איידלע‬
‫יוסף יצחק הלוי בן יהודית‬
‫ישראל מאיר הלוי בן בתי׳‬
‫לוי יצחק הלוי בן דאבא לוין‬
‫מנחם מענדל הלוי בן אסתר רחל‬
‫מנחם מענדל הלוי בן בתי׳‬
‫מנחם מענדל הלוי בן פרידל חנה‬
‫משה אפרים הלוי בן דאבא‬
‫נח בן שרה לוין‬
‫לוין‬
‫עוזר בן געצל‬
‫חיים אליהו בן אסתר מרים מלכה‬
‫יהודה דוד בן אסתר מרים מלכה‬
‫גבריאל נח בן שושנה רייזל‬
‫כהן‬
‫כהן‬
‫כהן‬
‫כהן‬
‫כהן‬
‫כהן‬
‫כהן‬
‫כהן‬
‫כהן‬
‫כהן‬
‫כהן‬
‫כהן‬
‫כהן‬
‫כהן‬
‫כהן‬
‫כהן‬
‫כהן‬
‫כהן‬
‫כהן‬
‫כהנא‬
‫כהנא‬
‫כהנא‬
‫כהנוב‬
‫כהנוב‬
‫כנף‬
‫לאפיין‬
‫לאש‬
‫לבהר‬
‫לדיוב‬
‫לדיוב‬
‫לו‬
‫לו‬
‫לו‬
‫לוי‬
‫לוי‬
‫לוי‬
‫לוי‬
‫לוי‬
‫לוי‬
‫לוי‬
‫לוי‬
‫לוי‬
‫לוי‬
‫לוי‬
‫לוי‬
‫לוין‬
‫לוין‬
‫לוין‬
‫לוין‬
‫לוין‬
‫לוין‬
‫לוין‬
‫לוין‬
‫לוינזון‬
‫לוינזון‬
‫לוינסון‬
‫‪4‬‬
‫הלל בן שושנה רייזל לוינסון‬
‫יהודה דוד בן אסתר מרים מלכה‬
‫לוי יצחק בן שושנה רייזל‬
‫מנחם מענדל בן שושנה רייזל‬
‫משה צבי בן שושנה רייזל‬
‫אליהו חיים בן פריידא לויפער‬
‫לויפער‬
‫ארי׳ לייב בן מיכלא‬
‫ארי׳ לייב בן פריידא לויפער‬
‫לויפער‬
‫גרשון בן מיכלא‬
‫לויפער‬
‫דובער בן מיכלא‬
‫הלל אהרן בן מיכלא לויפער‬
‫הלל אהרן בן מיכלא לויפער‬
‫לויפער‬
‫יהושע חנא בן פייגא ציפא‬
‫יוסף יצחק בן מיכלא לויפער‬
‫לויפער‬
‫יעקב בן מרים לאה‬
‫לוי יצחק בן מרים לאה לויפער‬
‫מיכאל מרדכי בן מיכלא לויפער‬
‫מנחם מענדל בן מיכלא לויפער‬
‫מנחם מענדל בן פריידא לויפער‬
‫משה בנימין בן מיכלא לויפער‬
‫לויפער‬
‫ראובן מרדכי בן פייגא ציפא‬
‫לויפער‬
‫שמואל בן מיכלא‬
‫שניאור זלמן בן מיכלא לויפער‬
‫לויפער‬
‫שניאור זלמן בן מרים לאה‬
‫שניאור זלמן בן פריידא לויפער‬
‫דניאל הלוי בן חי׳ הינדא לונאנסקי‬
‫גור ארי׳ יהודה בן חנה לורבר‬
‫לורבר‬
‫יהושע נחמן בן יהודית לאה‬
‫לורבר‬
‫יונתן בן חנה‬
‫לורבר‬
‫יוסף יצחק בן חנה‬
‫מנחם מענדל בן יהודית לורבר‬
‫לורבר‬
‫שאול משה בן יהודית לאה‬
‫לורבר‬
‫שאול משה בן יהודית לאה‬
‫נטע זאב בן גיטל אדיל לוריא‬
‫ליבוביץ‬
‫יוסף בן שולי רחל‬
‫ליבוביץ‬
‫יצחק בן שמחה‬
‫אהרן בן שבע אסתר ליבעראוו‬
‫ליבע־‬
‫חיים יוסף דוד בן שבע אסתר‬
‫ראוו‬
‫ליבע־‬
‫יהודה ליב בן שבע אסתר‬
‫ראוו‬
‫ליבע־‬
‫ישראל ברוך בן שבע אסתר‬
‫ראוו‬
‫ישראל שמעון בן חנה ליבעראוו‬
‫לוי יצחק בן שבע אסתר ליבעראוו‬
‫לוי יצחק בן שבע אסתר ליבעראוו‬
‫ליבע־‬
‫מאיר אליהו בן שבע אסתר‬
‫ראוו‬
‫ליבע־‬
‫מנחם מענדל בן שבע אסתר‬
‫ראוו‬
‫ליבע־‬
‫מנחם מענדל בן שרה חנה‬
‫ראוו‬
‫ליבעראוו‬
‫סעדי׳ בן שרה חנה‬
‫ליבע־‬
‫שלום דובער בן שבע אסתר‬
‫ראוו‬
‫ליבע־‬
‫שלמה שניאור זלמן בן חנה‬
‫ראוו‬
‫שניאור זלמן בן אידא ליבעראוו‬
‫ליבע־‬
‫שניאור זלמן בן דאברושע‬
‫ראוו‬
‫ליווי‬
‫שניאור זלמן בן רחל ביילא‬
‫לייבמן‬
‫לב בן לאריסה‬
‫לייבמן‬
‫לוי יצחק בן אילת השחר חנה‬
‫מנחם מענדל בן אילת השחר חנה לייבמן‬
‫לייט‬
‫מנחם בן טשערנא‬
‫לייט‬
‫שמואל בן יענטא‬
‫לימאק‬
‫גדלי׳ נתן בן גילה‬
‫נפתלי ראובן בן גילה לימאק‬
‫אברהם לוי בן לובא אלטא טובא ליפסק־‬
‫ער‬
‫ליפסק־‬
‫אברהם עוזיאל בן נחמה דינה‬
‫ער‬
‫ליפסק־‬
‫בצלאל אליעזר בן דבורה‬
‫ער‬
‫ליפסקער‬
‫חיים ברוך בן רבקה‬
‫חיים שלום דובער בן לובא אלטא טובא‬
‫ליפסקער‬
‫ליפסקער‬
‫יוסף בן פייגא זיסל‬
‫ליפסקער‬
‫יוסף יצחק בן רבקה‬
‫ליפסק־‬
‫יוסף יצחק בן רחל שפרה‬
‫ער‬
‫ליפסקער‬
‫יעקב בן חנה‬
‫ליפסקער‬
‫יעקב בן רבקה‬
‫יעקב בן שיינא רבקה ליפסקער‬
‫ליפסק־‬
‫יעקב יהודה בן חי׳ מושקא‬
‫ער‬
‫ליפסק־‬
‫יקותיאל דוב בער בן רבקה‬
‫ער‬
‫ליפסק־‬
‫ישראל ארי׳ לייב בן נחמה דינה‬
‫ער‬
‫ליפסק־‬
‫ישראל ארי׳ לייב בן רבקה‬
‫ער‬
‫ליפסקער‬
‫ישראל נח בן חנה‬
‫ליפסק־‬
‫מנחם מענדל בן חי׳ מושקא‬
‫ער‬
‫ליפסק־‬
‫מנחם מענדל בן חי׳ מרים‬
‫ער‬
‫ליפסק־‬
‫מנחם מענדל בן נחמה דינה‬
‫ער‬
‫ליפסק־‬
‫מנחם מענדל בן שיינא רבקה‬
‫לוינסון‬
‫לוינסון‬
‫לוינסון‬
‫לוינסון‬
‫ער‬
‫משה אהרון בן חי׳ מרים‬
‫ער‬
‫ליפסקער‬
‫משה בן רבקה‬
‫ליפסק־‬
‫צבי הירש בן לובא אלטא טובא‬
‫ער‬
‫ליפסק־‬
‫שלום דובער בן חי׳ מרים‬
‫ער‬
‫שלמה שניאור זלמן בן שיינא רבקה ליפסק־‬
‫ער‬
‫ליפסק־‬
‫שניאור זלמן בן נחמה דינה‬
‫ער‬
‫שניאור זלמן בן רבקה ליפסקער‬
‫אברהם דוד הלוי בן מאריאשא ליבא מרים‬
‫ליפציק‬
‫אסתר‬
‫בנימין הלוי בן מארישא ליבא מרים אסתר‬
‫ליפציק‬
‫ליפציק‬
‫צבי הלוי בן יהודית‬
‫שלמה יצחק מנחם מענדל הלוי בן מאריאשא‬
‫ליפציק‬
‫ליבא מרים אסתר‬
‫ליפשיץ‬
‫ברוך מרדכי בן פרומא שרה‬
‫ליפשיץ‬
‫מנחם יעקב הכהן בן גיטל‬
‫ליפשיץ‬
‫משה בן שושנה‬
‫לנדא‬
‫יחזקאל הלוי בן ליבא רייזל‬
‫יחיאל מיכל הלוי בן חנה לנדא‬
‫לנדא‬
‫מנחם מענדל הלוי בן חנה‬
‫מרדכי מנחם מענדל בן יענטע פרומיט‬
‫לסקר‬
‫לוי בן שרה לסרי‬
‫שניאור זלמן בן שרה לסרי‬
‫לסרי‪-‬גוריון‬
‫נתנאל בן שרה‬
‫לעבאוויק‬
‫יחזקאל בן רות‬
‫ישראל בן חוה שיינע לעבאוויק‬
‫מנחם מענדל בן חוה שיינע‬
‫לעבאוויק‬
‫שאלתיאל אייזיק בן פערל לאה‬
‫לעבאוויק‬
‫יוסף בן חאשא רבקה לעבענהאלץ‬
‫ישראל ברוך בן רחל לעבענהאלץ‬
‫לעווילע־‬
‫חיים הלוי בן שרה אסתר‬
‫וו‬
‫יוסף יצחק הלוי בן ליבא לעווילעוו‬
‫מנחם מענדל הלוי בן שרה אסתר לעווילע־‬
‫וו‬
‫לעווילע־‬
‫נתן קלמן הלוי בן שרה אסתר‬
‫וו‬
‫לפידות‬
‫מאיר בן קריינא נחמה צבי׳‬
‫שלום מענדל בן פריידא לפידות‬
‫מאווסיקאוו‬
‫פינחס בן עליזה‬
‫ישעיהו בן רחל לאה מאזעס‬
‫יעקב יהודה בן אלטא צרטל‬
‫מאיעסקי‬
‫ישראל נח בן דבורה רבקה‬
‫מאיעסקי‬
‫ישראל נח בן רישא סימא‬
‫מאיעסקי‬
‫מאיעסקי‬
‫שלמה זלמן בן חי׳‬
‫שניאור בן דבורה רבקה מאיעסקי‬
‫מנחם מענדל בן אורית מאיר‬
‫מאירזון‬
‫ארי׳ יעקב בן שרה אורה‬
‫חיים שלמה יוסף בן שימחה מירה מאירזון‬
‫משה לייב בן חנה פייגא מאירי‬
‫מאלאס־‬
‫בצלאל ראובן בן דבורה לאה‬
‫קי‬
‫משה בן דבורה רבקה מאעיסקי‬
‫מאראזאוו‬
‫יוחנן בן חנה‬
‫מאראזאוו‬
‫יוסף יצחק בן חנה‬
‫מאראזאוו‬
‫יחיאל מיכל בן חנה‬
‫מארא־‬
‫מנחם מענדל בן חי׳ ברכה‬
‫זאוו‬
‫מארא־‬
‫צבי הירש ארי׳ ליב בן רייזל‬
‫זאוו‬
‫מנחם מענדל בן חנה מארלאוו‬
‫ישעיהו אליהו בן ציפורה חוה ליבא מארק‬
‫מארק‬
‫מרדכי ָחנָ א בן רחל‬
‫מוגלבסקי‬
‫ישראל בן מרגלית‬
‫מנחם מענדל בן חנה מוגלבסקי‬
‫מויאל‬
‫אברהם בן שולה‬
‫מויאל‬
‫אהרון בן שולה‬
‫ארי׳ רפאל בן שולה מויאל‬
‫מויאל‬
‫מיכאל בן חנינא‬
‫מויאל‬
‫מנחם אברהם בן אפרת מרים‬
‫בנימין נח הלוי בן רחל מולר‬
‫מוניץ‬
‫משפחת מוניץ‪ ,‬בופאלו‪ ,‬נ‪.‬י‪.‬‬
‫מורטנר‬
‫משה בת פרדל‬
‫מוצקין‬
‫חיים ישראל בן חי׳‬
‫מנחם מענדל בן חנה מוצקין‬
‫מוצקין‬
‫שניאור בן חנה‬
‫דוב בער בן חנה ג׳קלין מור‪-‬יוסף‬
‫לוי יצחק בן חנה ג׳קלין מור‪-‬יוסף‬
‫מחפוץ‬
‫משה בן סעדה‬
‫אברהם יעקב בן חנה מטוסוב‬
‫יוסף יצחק בן רחל לאה מטוסוב‬
‫מטוסוב‬
‫לוי יצחק בן פייגא‬
‫מטוסוב‬
‫מנחם מענדל בן עלקא שרה‬
‫משה בן שטערנא שרה מטוסוב‬
‫מטוסוב‬
‫שלמה בן חנה‬
‫שלמה בן שטערנא שרה מטוסוב‬
‫מטוסוב‬
‫שמואל בן חנה‬
‫שניאור זלמן בן חנה מטוסוב‬
‫ליפסק־‬
‫מטלס‬
‫אברהם דוד בן אלישבע גאלדא‬
‫מטלס‬
‫אהרן בן רחל‬
‫מנחם מענדל בן אלישבע גאלדא מטלס‬
‫מטלס‬
‫נחמן ארי׳ בן אלישבע גאלדא‬
‫מנחם מענדל בן נחמה רחל‬
‫מיידנצ׳יק‬
‫מיידנצ׳יק‬
‫שניאור זלמן בן חי׳‬
‫מייזליש‬
‫יוסף יצחק בן אסתר ומשפ׳‬
‫מנחם מענדל בן טובה איטה שיינדל מייזליש‬
‫שלום דובער בן טובה איטא שיינדעלמייזליש‬
‫מינסקי‬
‫דוד בן שיינא סטרנא שרה‬
‫מינסקי‬
‫הילד )רך הנולד( בן חנה‬
‫יוסף חנני׳ בן פריידעל מינסקי‬
‫מינסקי‬
‫לוי יצחק בן שיינא סטרנא שרה‬
‫מינסקי‬
‫משה בן שיינא סטרנא שרה‬
‫מינץ‬
‫לוי יצחק בן טשארנא לאה‬
‫מינ־‬
‫מאיר שמחה בן רבקה דינה‬
‫קאוויץ‬
‫מיר‬
‫אברהם בן חי׳‬
‫מיר‬
‫ברוך משה בן חי׳‬
‫מיר‬
‫יהודה חי בן חי׳‬
‫יעקב בן אסתר יעטא מיר‬
‫לוי בן חי׳ מיר‬
‫מנחם מענדל בן חי׳ מיר‬
‫מיר‬
‫מתתיהו ארי׳ לייב בן סאשא‬
‫אהרן יוסף בן מנוחה מישולבין‬
‫בנציון משה בן מנוחה מישולבין‬
‫ברוך בן פרומא שרה מישולבין‬
‫מישולבין‬
‫דוד דב בן בתי׳‬
‫מישולבין‬
‫לוי בן צפורה‬
‫מלוכובסקי‬
‫בנימין בן זלאטא‬
‫אברהם ישראל בן שרה פנינה דבורה‬
‫מלול‬
‫מלול‬
‫דניאל בן רות‬
‫יוסף יצחק בן שרה פנינה דבורה מלול‬
‫זלמן משה בן אסתר עדן מלמד‬
‫מלמד‬
‫ישראל בן אסתר‬
‫ממן‬
‫אבנר בן שושנה‬
‫ממן‬
‫אבנר בן שושנה‬
‫ממן‬
‫אלישע בן עזיזה‬
‫מנדלוביץ‬
‫חיים נתן בן שרה‬
‫מנדלוביץ‬
‫משה אלי׳ בן עקע‬
‫אברהם משה הכהן בן מלכה סערל מעלאהן‬
‫מענצער‬
‫עזרא בן חי׳ שרה‬
‫מעצגער‬
‫אלתר בן ציון בן טשארנא‬
‫מעצגער‬
‫יהושע העשיל בן יהודית ומשפ׳‬
‫מעצגער‬
‫מנחם מענדל בן יהודית ומשפ׳‬
‫שמואל ארי׳ לייב בן יהודית ומשפ׳ מעצגער‬
‫לוי יצחק בן חי׳ מושקא מרבי‬
‫מרבי‬
‫מנחם מענדל בן חי׳ מושקא‬
‫שלום דובער בן שרה מרבי‬
‫מרזוב‬
‫יחיאל מיכל בן חנה‬
‫מנחם מענדל בן מנוחה מרזוב‬
‫מרמלש־‬
‫שמואל דוב הכהן בן חנה מרים‬
‫טיין‬
‫מרנפלד‬
‫ישראל יהודה ארי׳ לייב בן חנה‬
‫מנחם מענדל בן חנה מרנפלד‬
‫מרנפלד‬
‫נח מלך בן פנינה‬
‫מרציאנו‬
‫גד דוד בן דינה‬
‫מרציאנו‬
‫דן ציון בן דינה‬
‫מרקס‬
‫יצחק לוי יונה הלוי בן שמחה‬
‫אבנר הכהן בן נעימה משיח‬
‫אהרן נחום בן אילה משיח‬
‫אליָ אס הכהן בן נעימה משיח‬
‫משיח‬
‫דוד הכהן בן נעימה‬
‫יואב הכהן בן נעימה משיח‬
‫לוי יצחק הכהן בן אילה משיח‬
‫עזרא הכהן בן נעימה משיח‬
‫משיח‬
‫שלום דובער הכהן בן אילה‬
‫נאדלער‬
‫יוסף אהרן בן שולמית חנה‬
‫נאדלער‬
‫יחיאל מיכל בן שולמית חנה‬
‫נאדלער‬
‫יעקב ישראל בן שולמית חנה‬
‫נאדלער‬
‫קהת בן רבקה‬
‫ראובן יצחק בן עלקא נאדלער‬
‫נאדלער‬
‫שלום דובער בן שולמית חנה‬
‫שמואל בן שולמית חנה נאדלער‬
‫נאטיק‬
‫שלום דובער בן שטערנא שרה‬
‫שמואל יחיאל בן חנה נאטיק‬
‫נאטיק‬
‫שניאור זלמן בן שטערנעא שרה‬
‫ישראל נח בן שמחה נג׳יר‬
‫דוב בער בן חי׳ מושקא נגר‬
‫מאיר בן חי׳ מושקא נגר‬
‫נגר‬
‫שלום דוד בן לאה‬
‫נג׳ר‬
‫לוי יצחק יהודה בן שמחה‬
‫נג׳ר‬
‫מנחם מענדל בן חי׳ עטל‬
‫נוטיק‬
‫דוד אהרן בן חנה ביילא רייזא‬
‫נוטיק‬
‫מנחם מענדל בן רחל יחד‬
‫ניו‬
‫דוד בן שיינא גיטל‬
‫יעקב יהודה בן חי׳ בינה ניו‬
‫ישראל בן חי׳ ביילא ניו‬
‫ניו‬
‫מאיר בן דבורה‬
‫ניומאן‬
‫דוד משה בן זיסל‬
‫ניומאן‬
‫יהודה ליב בן מרים‬
‫ניומאן‬
‫יואל דוד בן חנה‬
‫מנחם מענדל בן חנה ניומאן‬
‫ניומאן‬
‫שמואל בן זיסל‬
‫כלב בן בתי׳ נייל‬
‫יקותיאל דובער בן חי׳ ניסילעוויטש‬
‫ישראל שמעון בן אסתר ניסים‬
‫ניסים‬
‫מאיר בן מרים‬
‫ניסים‬
‫מאיר בן מרים‬
‫מיכאל בן אסתר מלכה נמדר‬
‫מיכאל דובער בן חנה נמדר‬
‫מנחם יעקב בן אסתר נמדר‬
‫נמירובסקי‬
‫אהרן בן חי׳ צבי׳‬
‫נמירובסקי‬
‫אליעזר בן חי׳ צבי׳‬
‫דובער בן נחמה דינה נמירובסקי‬
‫נמירובסקי‬
‫דוד בן חי׳ צבי׳‬
‫נמירוב־‬
‫חיים שלום משה בן רייצא‬
‫סקי‬
‫יצחק מאיר בן חי׳ צבי׳ נמירובסקי‬
‫נמירובסקי‬
‫ישראל בן חי׳ צבי׳‬
‫לוי יצחק בן נחמה דינה נמירובסקי‬
‫נמירוב־‬
‫מנחם מענדל בן נחמה דינה‬
‫סקי‬
‫נמירובסקי‬
‫מרדכי בן חי׳ צבי׳‬
‫נמירוב־‬
‫נתנאל מענדל בן חי׳ צבי׳‬
‫סקי‬
‫שמואל אבא בן חי׳ צבי׳ נמירובסקי‬
‫נמירוב־‬
‫שמעון בן‪-‬ציון בן נחמה דינה‬
‫סקי‬
‫נמירוב־‬
‫שניאור זלמן בן נחמה דינה‬
‫סקי‬
‫שלום דובער בן איידלה נמנוב‬
‫חי ישראל בן מסעודה נמני‬
‫נמני‬
‫יונתן אליהו בן גאולה דבורה‬
‫שלום דובער בן מסעודה נמני‬
‫נמני‬
‫שמואל בן מסעודה‬
‫מנחם מענדל בן זלדה נמס‬
‫מנחם מרדכי בן מרים נעיסים‬
‫נפרסטק‬
‫אבא בן בריינא‬
‫אברהם ברוך בן רבקה נפרסטק‬
‫ברוך בן בתי׳ דבורה נפרסטק‬
‫בריינא בת סימא אלטא נפרסטק‬
‫נפרסטק‬
‫דוד בן רבקה‬
‫נפרסטק‬
‫יוסף יצחק בן רבקה‬
‫נפרסטק‬
‫יוסף יצחק בן רייזל לאה‬
‫יחזקאל גדלי׳ בן טעמא נפרסטק‬
‫נפרסטק‬
‫ישעיהו בן בריינא‬
‫נפרסטק‬
‫לוי בן בריינא‬
‫נפרסטק‬
‫לוי בן בריינא‬
‫נפרסטק‬
‫לעמא בן דוד‬
‫נפרסטק‬
‫מנחם מענדל בן צפורה פייגעל‬
‫נפרסטק‬
‫מנחם מענדל בן רייזל לאה‬
‫נפרסטק‬
‫משה בנימין בן רייזל לאה‬
‫נפרסטק‬
‫ראובן דובער בן יחזקאל גדליה‬
‫ראובן דובער בן רבקה נפרסטק‬
‫נפרסטק‬
‫ראובן דובער בן רייזל לאה‬
‫שלמה דוד בן לאה גיטל נפרסטק‬
‫נפרסטק‬
‫שמואל בן חנה‬
‫נקר‬
‫יוסף יצחק חי בן שולטאנה‬
‫מנחם מענדל בן חנה נקר‬
‫מנחם מענדל ראובן בן שולטאנה נקר‬
‫שלום דובער בן חנה נקר‬
‫נקר‬
‫ששון בן רחל‬
‫חיים בן רות נרקיס‬
‫יוסף שלמה בן עידית סאמיועלס‬
‫אהרן שלום בן רייזל סאנגער‬
‫סאנגער‬
‫אליהו צבי יהודה בן רייזל‬
‫סאנגער‬
‫בנימין זאב בן רייזל‬
‫סאנגער‬
‫יום טוב בן רייזל‬
‫משה מאיר בן רייזל סאנגער‬
‫מנחם מענדל בן רחל סאנדמאן‬
‫סאסקי־‬
‫משה גבריאל הלוי בן פייגא‬
‫נד‬
‫סאריטשעוו‬
‫וועלוול בן מערא‬
‫סאריטשעוו‬
‫נחום בן שרה‬
‫ניסים בן חי׳ סבאג‬
‫סבגי‬
‫אלדה בן פראנז‬
‫סבגי‬
‫מהרן בן פריזנדה‬
‫סגל‬
‫גרישה צבי הירש בן מרגריטה‬
‫סויסה‬
‫דוד נחמן בן אליסה‬
‫סויסה‬
‫לוי יצחק ברוך בן אליסה‬
‫סויסה‬
‫מאיר חיים בן חנה‬
‫שלמה אליהו בן אסתר סויסה‬
‫ישראל מאיר בן שפרה סטאון‬
‫מנחם מענדל בן חנה סטאון‬
‫לוי יצחק בן גיטל לאה סטאליק‬
‫סטוליק‬
‫אברהם שמואל בן גיטל לאה‬
‫סטוליק‬
‫יוסף יצחק בן חנה‬
‫סטוליק‬
‫נתן יהושע בן חנה‬
‫סטוליק‬
‫צבי הירש בן חנה‬
‫סטראלערמאן‬
‫מובדחי בן שרה‬
‫סטראל־‬
‫עמנואל שמואל בן שולמית‬
‫ערמאן‬
‫גבריאל דוד בן אסתר סיבוני‬
‫סיבוני‬
‫יוסף יצחק בן רחל‬
‫לוי בן רחל סיבוני‬
‫מיכאל יצחק בן אסתר סיבוני‬
‫מנחם מענדל אברהם בן חי׳ יעל רחל‬
‫סיבוני‬
‫מנחם מענדל בן רחל סיבוני‬
‫סיבוני‬
‫מרדכי צבי בן רחל‬
‫שלום דובער בן רחל סיבוני‬
‫סיטבון‬
‫דניאל חיים בן דבורה רחל‬
‫יהושע שניאור זלמן בן מרים לאה רחל‬
‫סיימאן‬
‫סיימאן‬
‫יעקב מנחם מענדל בן שיינדל‬
‫מנחם מענדל בן שרה סיימאן‬
‫סיימאן‬
‫שלמה בן שיינדל‬
‫תיקונים ניתן לשלוח רק באימל‪[email protected] :‬‬
‫שמואל בן לאה רחל סיימאן‬
‫יצחק אברהם בן חיענקע פערל‬
‫שטיין‬
‫סילם‬
‫אברהם בן מזל‬
‫סילם‬
‫יצחק צבי יהודה בן העישא חי׳‬
‫ישראל מנחם יוסף בן העישא חי׳ סילם‬
‫סילמאן‬
‫יהודה ליב בן נעטל‬
‫סילמאן‬
‫יהודה ליב בן נעטל‬
‫יעקב אליעזר בן רחל סילמאן‬
‫ישראל ארי׳ בן נעטל סילמאן‬
‫סילמאן‬
‫לוי יצחק בן חנה‬
‫סילמאן‬
‫לוי יצחק בן נעטל‬
‫מנחם מענדל בן חנה סילמאן‬
‫מנחם מענדל בן נעטל סילמאן‬
‫משה דוב בער בן נעטל סילמאן‬
‫שמעון אברהם בן רחל סילמאן‬
‫שניאור זלמן בן מושקא סילמאן‬
‫שמואל ישראל בן שושנה דבורה סילקאוו‬
‫סימפסאן‬
‫אברהם בן רחל‬
‫סימפסאן‬
‫אליהו בן חנה חוה‬
‫סימפסאן‬
‫אשר בן סימא‬
‫סימפסאן‬
‫דובער בן רייזל‬
‫סימפסאן‬
‫יוסף יצחק בן רחל‬
‫מרדכי דוב בן סימא סימפסאן‬
‫מרדכי דוב בן צפורה סימפסאן‬
‫סימפ־‬
‫שמעון בן‪-‬ציון בן שיינא יענטא‬
‫סאן‬
‫שניאור זלמן בן סימא סימפסאן‬
‫אוריאל רפאל בן דרורה סירוצקי‬
‫סלאוואטיצקי‬
‫חיים בן רישא‬
‫שלום דובער בן רישא סלבטיצקי‬
‫סלונים‬
‫אהרן בן גיטל לאה‬
‫סלמה‬
‫אברהם בן רוזה )אורדה(‬
‫סלמה‬
‫יוסף יצחק בן מירי‬
‫סנדרוי‬
‫דורון בן לאה‬
‫סנה‬
‫חיים מאיר בן שרה‬
‫סעדאגאט‬
‫אברהם בן יפה‬
‫אברהם יהושע בן מרים קיילא‬
‫סעמיועלס‬
‫חיים יהודה בן בלומא יאנטא‬
‫סעמיועלס‬
‫יהושע פאלק בן חסיא פרידא‬
‫סעמיועלס‬
‫סעמיועלס‬
‫יוסף יצחק בן רחל‬
‫יעקב זלמן חיים בן נחמה‬
‫סעמיועלס‬
‫ישראל זלמן חיים בן מרים קיילא‬
‫סעמיועלס‬
‫ישראל יחזקאל בן בלומא יאנטא‬
‫סעמיועלס‬
‫סעמיועלס‬
‫לוי בן מרים קיילא‬
‫לוי יצחק בן בלומא יאנטא‬
‫סעמיועלס‬
‫סעמיועלס‬
‫לוי יצחק בן נחמה‬
‫סעמיועלס‬
‫ליפמאן בן נחמה‬
‫מנחם מענדל בן חסיא פרידא‬
‫סעמיועלס‬
‫מנחם מענדל בן מרים קיילא‬
‫סעמיועלס‬
‫מנחם מענדל בן נחמה סעמיועלס‬
‫רפאל מאיר בן בלומא יאנטא‬
‫סעמיועלס‬
‫שלום דובער בן בלומא יאנטא‬
‫סעמיועלס‬
‫שמואל מאיר בן רחל סעמיועלס‬
‫שניאור זלמן בן בלומא יאנטא‬
‫סעמיועלס‬
‫סערעב־‬
‫מנחם מענדל בן פייגא רבקה‬
‫ראנסקי‬
‫שמואל שלום בן רחל סערעבראנסקי‬
‫סערעבריאנסקי‬
‫חיים בן ברכה‬
‫יוסף שמואל בן חנה סערעבריאנסקי‬
‫ספיטצקי‬
‫שניאור זלמן בן איטא פייגא‬
‫סקומסקי‬
‫ליאור בן נאוה‬
‫סקומסקיא‬
‫נועם בן חנה‬
‫מנחם מענדל בן אורית עבאדי‬
‫עבדה‬
‫דניאל מאיר בן מרים חנה‬
‫עבדה‬
‫יונתן ששון בן מרים חנה‬
‫עבדה‬
‫שמעון בן אסתר‬
‫עדעל־‬
‫מנחם מענדל בן יהודית בתי׳‬
‫מאן‬
‫מנחם מענדל בן אורה עובדיה‬
‫משה מנחם מענדל בן גילה רחל עווערס‬
‫אליהו שלמה צדק יעקב רפאל בן לאה‬
‫עזאגווי‬
‫עזאגווי‬
‫ברוך שמחה ניסים בן לאה‬
‫חיים צמח דוד פרץ יאיר בן לאה עזאגווי‬
‫עזאגווי‬
‫יוסף יצחק בן לאה‬
‫יחי המלך משיח מנחם מענדל בן לאה‬
‫עזאגווי‬
‫עזאגווי‬
‫משה בן פריחה‬
‫עזגווי‬
‫יוסף בן מסעודה‬
‫עזרן‬
‫דוד בן רבקה‬
‫עזרן‬
‫מנחם מענדל בן יהודית חי׳‬
‫עלבערג‬
‫יעקב בן דינה‬
‫עלבערג‬
‫ראובן בן אסתר‬
‫עלבערג‬
‫שלום דובער בן אסתר ברכה‬
‫אהרון שמואל בן יוכבד עלברג‬
‫עלברג‬
‫ברוך בן יוכבד‬
‫דוד מרדכי בן יוכבד עלברג‬
‫סילבער־‬
‫‪5‬‬
‫עלברג‬
‫יוסף יצחק בן יוכבד‬
‫ישראל אברהם בן יוכבד עלברג‬
‫לוי בן יוכבד עלברג‬
‫עלברג‬
‫משה בן יוכבד‬
‫עלברג‬
‫שבתי מנחם מענדל בן יוכבד‬
‫שניאור זלמן בן יוכבד עלברג‬
‫עמאר‬
‫שלמה בן מלכה‬
‫עמית‬
‫ארי׳ אליעד בן ביידי בלומה‬
‫עמית‬
‫יאיר לוי בן רבקה‬
‫עמית‬
‫יונתן יוסף יצחק בן רבקה‬
‫עמית‬
‫יוסף הלוי בן אורלי‬
‫עמית‬
‫יעקב בן רבקה‬
‫ירון בן חוה עמית‬
‫משה חיים יהושע בן היידי בלומא עמית‬
‫עמית‬
‫נועם בן רבקה‬
‫עמנואל‬
‫גדרון גואל בן רוזי שושנה‬
‫עמנואל‬
‫חי׳ מושקא לאה בת מיכל‬
‫עמנואל‬
‫חנה בת חי׳ מושקא לאה‬
‫שרה בת‪-‬שבע בת חי׳ מושקא לאה עמנואל‬
‫משה בניהו בן אברהם עמרני‬
‫ענגעל‬
‫ישראל שמואל בן )חי׳( אסתר‬
‫ענגעלבערג‬
‫בערל בן לאה רחל‬
‫בערל הלוי בן חי׳ לאה ענגעלבערג‬
‫ענגעלבערג‬
‫ברוך שלום בן חנה‬
‫ענגעלבערג‬
‫יוסף יוספה בן חנה‬
‫לוי יצחק הלוי בן חנה ענגעלבערג‬
‫משה בנימין בן שרה ענגעלבערג‬
‫ענגעלב־‬
‫משה בנימין הלוי בן שרה‬
‫ערג‬
‫אדם הלוי בן מרים ליבא עפשטיין‬
‫עפשטיין‬
‫דניאל זכרי׳ הלוי בן מרים ליבא‬
‫העניך הלוי בן אסתר עפשטיין‬
‫פאלאוועצקי‬
‫וואלף לייב בן חי׳‬
‫פאלאס‬
‫דוד יהודה בן בתי׳ אסתר‬
‫פאלאס‬
‫פסח חיים בן נחמה דינה‬
‫פאלאס‬
‫ראובן דובער בן נחמה דינה‬
‫פאלאס‬
‫שניאור זלמן בן נחמה דינה‬
‫פאלארד‬
‫יהונתן בן מלכה‬
‫פאליוואדה‬
‫שלמה בן לאה‬
‫ארי׳ ליב בן רחל יעשקא פאס‬
‫פאפאק‬
‫יוסף יצחק בן נחמה דינה‬
‫משה צבי בן נחמה דינה פאפאק‬
‫לוי יצחק בן רוזה לאה פארוּז‬
‫פארסט‬
‫דויד בן‪-‬ציון בן דאבא רייזא‬
‫פארסט‬
‫יעקב בן הינדא‬
‫שלום מענדל בן הינדא פארסט‬
‫פוגלמן‬
‫חיים אלחנן בן שיינא דרייזא‬
‫פוגלמן‬
‫מנחם מענדל בן ריקל ליבא‬
‫שמואל אליהו בן חי׳ פוגלמן‬
‫פוטורק‬
‫אברהם שמעון בן ביילא‬
‫פוטורק‬
‫אליהו חיים יצחק בן לאה‬
‫חי׳ מושקא בן ביילא פוטורק‬
‫מנחם מענדל בן ביילא פוטורק‬
‫פוקס‬
‫דובער אברהם בן מלכה דבורה‬
‫יצחק בן עטיא בילא פוקס‬
‫פיאמנטה‬
‫אברהם בן גני׳‬
‫פיאמנטה‬
‫אברהם בן גני׳‬
‫אברהם בן זיסא ברכה פיאמנטה‬
‫יהודה בן אלטע יהודית פיאמנטה‬
‫יוסף בן גני׳ פיאמנטה‬
‫יוסף יצחק בן אלטע יהודית‬
‫פיאמנטה‬
‫מנחם מענדל בן אלטע יהודית‬
‫פיאמנטה‬
‫שלום דובער בן אלטע יהודית‬
‫פיאמנטה‬
‫פייגין‬
‫זאב בן רבקה‬
‫פייגענסאהן‬
‫יצחק בן בת‪-‬שבע‬
‫פרץ בן חנה פייגענסאן‬
‫פיין‬
‫ארי׳ ליב הלוי בן שמחה רחל‬
‫יוסף יצחק הלוי בן חנה פיין‬
‫פיין‬
‫מנחם מענדל הלוי בן חנה‬
‫פיינלאנד‬
‫אהרן יהודה ליב הלוי בן ראניא‬
‫פיינלאנד‬
‫בנימין צבי הלוי בן ביילא‬
‫פיינלאנד‬
‫שמעון הלוי בן נחמה פעסיא‬
‫פייפ‬
‫משה הלוי בן סוליקא שולמית‬
‫פיל‬
‫חיים צבי בן מאטיל‬
‫פיליפס‬
‫אברהם ברוך בן מרים שרה‬
‫אליעזר בן מרים שרה פיליפס‬
‫פיליפס‬
‫מיכאל יוסף בן שושנה רחל‬
‫פיליפס‬
‫מנחם מענדל בן מרים שרה‬
‫פיליפס‬
‫שניאור זלמן בן גאלדא ליבא‬
‫פינסאן‬
‫נחום יצחק בן ליבא‬
‫פינסאן‬
‫שמואל בן שטערנא שרה‬
‫פינסאן‬
‫שניאור זלמן משה בן רחל‬
‫פינסון‬
‫מנחם מענדל בן מנוחה וויטא‬
‫אליעזר בן פרומא גיטא פיקארסקי‬
‫פיקאר־‬
‫אלכסנדר זיסקינד בן רישא‬
‫סקי‬
‫אפרים בן פרומא גיטא פיקארסקי‬
‫פיקאר־‬
‫לוי יצחק בן פרומא גיטא‬
‫סקי‬
‫פיקאר־‬
‫מנחם מענדל בן פרומא גיטא‬
‫סקי‬
‫חיים אליבו בן אלישבע פיקרסקי‬
‫פיקרסקי‬
‫יהושע בן אלישבע‬
‫פיקרסקי‬
‫יוסף יחיאל מיכל בן נחמה דינה‬
‫יוסף יצחק בן אלישבע פיקרסקי‬
‫פיקרסקי‬
‫לוי בן נחמה דינה‬
‫פיקרסקי‬
‫מנחם מענדל בן אלישבע‬
‫מנחם מענדל בן רבקה פיקרסקי‬
‫מרדכי בן יענטא לאה פישו‬
‫פישמאן‬
‫חיים זוסיא בן מלכה לאה‬
‫פישער‬
‫אברהם הלוי בן צפורה קריינדל‬
‫פישער‬
‫מאיר אלכסנדר הלוי בן רעכיל‬
‫פישער‬
‫מנחם הלוי בן צפורה קריינדל‬
‫משה אלי׳ הלוי בן צפורה קריינדל פישער‬
‫שמואל בנימין הלוי בן צפורה קריינדל‬
‫פישער‬
‫פישר‬
‫משה יהושע בן חנה רחל‬
‫שלמה דוד בן רבקה פישר‬
‫שמואל יוסף ליטמאן בן חי׳ צירליא פלאטקין‬
‫שניאור זלמן בן דבורה פלאטקין‬
‫פלדמן‬
‫דוד בן אסתר‬
‫יהושע זעליג בן אסתר פלדמן‬
‫פלדמן‬
‫יקותיאל ליפא בן זהבה גולדא‬
‫מנחם מענדל בן אסתר פלדמן‬
‫שניאור זלמן בן אסתר פלדמן‬
‫פלטיאל‬
‫דובער בן רעכעל‬
‫פלטיאל‬
‫שלום דובער בן שטערנא שרה‬
‫פלינט‬
‫יעקב שמעון הלוי בן ידידה‬
‫פלינט‬
‫מנחם מענדל הלוי בן מושקא‬
‫הלל בן חנה פעווזנער‬
‫יוסף יצחק בן עשקא פעווזנער‬
‫מנחם מענדל בן חנה פעווזנער‬
‫שלום דובער בן חנה פעווזנער‬
‫פעווזנער‬
‫שמואל בן דינה‬
‫שניאור זלמן בן רבקה פעווזנער‬
‫פעלליג‬
‫נתן קלמן בן רבקה‬
‫פענטן‬
‫זכרי׳ אהרן בן בילה בת‪-‬ציון‬
‫פענטן‬
‫יהושע ארי׳ בן בילה בת‪-‬ציון‬
‫פענטן‬
‫יעקב בן לורה‬
‫אלכסנדר חיים בן טויבה חי׳ רבקה פערל‬
‫פציטה‬
‫יוסף בן בלומה‬
‫פציטה‬
‫יוסף בן רחל‬
‫פציטה‬
‫יעקב בן בלומה‬
‫פציטה‬
‫עזרה בן חביב‬
‫פרוינד‬
‫חיים אלחנן בן קריינע מלכה‬
‫יחזקאל דוד בן שרה פרוינד‬
‫פרוינד‬
‫מנחם מענדל בן קריינע מלכה‬
‫פרוינד‬
‫צבי הירש בן קריינע מלכה‬
‫אהרן צבי הירש בן חי׳ פרוס‬
‫פרוס‬
‫ארי׳ זאב בן פערלא מושקא‬
‫דוד בן חי׳ פרוס‬
‫חיים שניאור זלמן בן חי׳ פרוס‬
‫פרוס‬
‫יצחק בן חי׳ ברכה‬
‫ישראל ארי׳ ליב בן חי׳ פרוס‬
‫מנחם מענדל בן חי׳ פרוס‬
‫פרוס‬
‫ניסן בן שמחה‬
‫פרוס‬
‫עוזיאל בן פערלא מושקא‬
‫שמרי׳ בן פאיא חאסיא פרוס‬
‫פרטוש‬
‫אליהו בן שושנה רזילה אילה‬
‫פרטוש‬
‫יוסף ציון בן חובא אסתר‬
‫מיכאל יוסף בן מרילין פרטוש‬
‫פרטוש‬
‫עמרם בן שושנה רזילה אילה‬
‫פריגן‬
‫אליעזר בן שרה‬
‫פרידמאן‬
‫אהרן בן ברכה רחל‬
‫פרידמאן‬
‫אליהו ראובן בן תניא לאה‬
‫פרידמאן‬
‫ארי׳ לייב בן גיטל‬
‫פרידמאן‬
‫ישראל מרדכי בן ברכה רחל‬
‫שמואל בן ברכה רחל פרידמאן‬
‫פרידמן‬
‫חיים יהודה יוסף בן שרה לאה‬
‫יונה בן חנה פרידמן‬
‫פרידמן‬
‫יקותיאל דובער בן חי׳ סימא‬
‫פרידמן‬
‫לוי יצחק בן יהודית‬
‫פרידמן‬
‫לוי יצחק בן יהודית‬
‫מאיר בן שפרה רויזה פרידמן‬
‫פרידמן‬
‫מנחם מענדל בן חי׳ סימא‬
‫פרידמן‬
‫מנחם מענדל בן שרה לאה‬
‫משה בן חי׳ מושקא פרידמן‬
‫פרידמן‬
‫משה בן יהודית‬
‫פרידמן‬
‫משה יצחק בן שרה לאה‬
‫שניאור זלמן בן יהודית פרידמן‬
‫פרידמן‬
‫שניאור זלמן בן מרים )מנציה(‬
‫פריעד־‬
‫מתתיהו יהושע בן לאה גיטל‬
‫מאן‬
‫מנחם מענדל בן רחל פרישמן‬
‫צבי אברהם בן רחל פרישמן‬
‫פרישמן‬
‫שלמה ברוך בן חנה הדס‬
‫יוסף יצחק בן צפורה פרל‬
‫אחנה בן הדסה ומשפ׳ פרמן‬
‫שמואל בן חי׳ פריידא פרמן‬
‫פרנס‬
‫אביגדור בן רחל‬
‫פרנס‬
‫יוסף יצחק בן רבקה‬
‫פרנס‬
‫ישעיהו בן רחל‬
‫לוי בן רבקה פרנס‬
‫מנחם מענדל בן רבקה פרנס‬
‫שניאור זלמן בן אורית פרנקל‬
‫ישראל ארי׳ לייב בן דניאלה קרן פרענד‬
‫מיכאל מירון בן מירדל פרענד‬
‫שמחה אלכסנדר בן דניאלה קרן פרענד‬
‫פרץ‬
‫אלעזר בן לאה‬
‫פרץ‬
‫שלום דובער בת שיינא מזל‬
‫אברהם אליהו בן מרים פרקס‬
‫פרקס‬
‫אליעזר בן חנה‬
‫פרקש‬
‫ישעי׳ אלימלך בן שטענא שרה‬
‫צבי‬
‫לוי יצחק בן נחמה‬
‫צוויבעל‬
‫ישראל בן צבי׳‬
‫צוויבעל‬
‫מאיר בן צבי׳‬
‫מנחם מענדל בן צבי׳ צוויבעל‬
‫צוויבעל‬
‫צבי יעקב בן צבי׳‬
‫שלמה בן מאשא ליבא צוויבעל‬
‫צונץ‬
‫דוב ידידי׳ בן יוכבד אסתר‬
‫צוקרניק‬
‫אברהם אשר בן איטה שרה‬
‫צייטלין‬
‫שלום דובער בן דבורה לאה‬
‫צינרו‬
‫שלמה בן בת‪-‬ציון‬
‫צפתמן‬
‫מנחם מענדל בן דינה פערל‬
‫יוסף ראובן בן רחל שרה קאגאן‬
‫קאורץ‬
‫דויד שלמה הלוי בן חנה דבורה‬
‫קאזאק‬
‫אליעזר גרשון הלוי בן חנה‬
‫קאזין‬
‫יוסף יצחק בן העא מלכה‬
‫שניאור זלמן בן חנה קאזין‬
‫קאזלינער‬
‫אברהם בן זעלדא‬
‫קאזלינער‬
‫חיים בן חנה‬
‫קאזלינער‬
‫יוסף יצחק בן חנה‬
‫קאזלינער‬
‫מרדכי בן חנה‬
‫קאזלינ־‬
‫שמואל אלעזר בן זעלדא‬
‫ער‬
‫לוי יצחק בן קרתל חנה קאטלארסקי‬
‫קאטלא־‬
‫שניאור זלמן בן קרתל חנה‬
‫רסקי‬
‫קאפלינ־‬
‫חיים אברהם משה בן נחמה‬
‫סקי‬
‫קאפלינסקי‬
‫מיכאל בן נחמה‬
‫קאפלינ־‬
‫מרדכי אליעזר בן חי׳ רבקה‬
‫סקי‬
‫קאפלינ־‬
‫נחום מאיר ארי׳ ליב בן נחמה‬
‫סקי‬
‫קאפמאן‬
‫בנימין בן שרה‬
‫קאפע־‬
‫נפתלי צבי בן חי׳ מושקא‬
‫לושניק‬
‫קאפע־‬
‫שניאור זלמן בן מרים איידל‬
‫לושניק‬
‫אליהו אהרן בן סימונה קאקשי‬
‫קארן‬
‫יוסף דובער בן דבורה פייגא‬
‫קארן‬
‫מנחם מענדל בן דבורה פייגא‬
‫קארן‬
‫ראובן סיני בן דבורה פייגא‬
‫קארעט־‬
‫אלעק )אהרן( בן ראסיא‬
‫ני‬
‫קארעטני‬
‫דוד בן ראסיא‬
‫אברהם בן בתי׳ בריינא קארפ‬
‫קארפ‬
‫אפרים שמואל בן בתי׳ בריינא‬
‫קארפ‬
‫זאב וואלף בן רבקה‬
‫קארף‬
‫ָ‬
‫יהושע דוד זנוויל בן דבורה לאה‬
‫ישראל זאב בן סימא קארפ‬
‫קארף‬
‫פנחס בן חי׳ רבקה‬
‫קארף‬
‫ָ‬
‫פתחי׳ בן חי׳ גאלדא‬
‫קבקוב‬
‫מאיר זיו בן חי׳ רות‬
‫קדנר‬
‫אהרן בן דבורה חי׳ רייזל‬
‫קדנר‬
‫זאב מאיר בן צפורה פרידא‬
‫קדנר‬
‫יהודה קלמן בן דבורה חי׳ רייזל‬
‫קדנר‬
‫יוסף יצחק בן אסתר הדסה‬
‫מרדכי מענדל בן דבורה חי׳ רייזל קדנר‬
‫קדנר‬
‫שלום דובער בן דבורה חי׳ רייזל‬
‫שמואל בצלאל בן דבורה חי׳ רייזל קדנר‬
‫קוביטש־‬
‫אהרן עזרא בן שרה ריבה‬
‫עק‬
‫אלימלך יוסף בן יהודית קובלקין‬
‫יום טוב יהודה בן שפרה קובלקין‬
‫קובלקין‬
‫לוי יצחק בן יהודית‬
‫מנחם מענדל בן יהודית קובלקין‬
‫קובלקין‬
‫שלום דוב בער בן יהודית‬
‫שניאור זלמן בן יהודית קובלקין‬
‫מנחם מענדל בן חנה קוזלינר‬
‫אור החיים ניסן בן נאוה קויטל‬
‫נתנאל חיים בן רבקה קויטל‬
‫יונתן בן גיט קוסקס‬
‫יוסף יצחק בן צפורה קופרמן‬
‫מנחם מענדל בן צפורה קופרמן‬
‫נטע שרגא פייוול בן מלכה שרה קופרמן‬
‫קופרמן‬
‫נתן בן צפורה‬
‫דובער הלוי בן לאה חוה קורינסקי‬
‫יוסף הלוי בן רחל טובה קורינסקי‬
‫נחום הלוי בן חנה ברכה קורינסקי‬
‫שמואל אביגדור הלוי בן לאה חוה קורינסקי‬
‫קורינסקי‬
‫שניאור זלמן הלוי בן חנה ברכה‬
‫קושנפר‬
‫ראובן בן צפורה‬
‫יוסף בן טויבא צפורה קיובמאן‬
‫מנחם מענדל בן צבי׳ קיובמאן‬
‫שלום דובער בן שרה קיובמאן‬
‫יהודה משה בן בינה קלאפמאן‬
‫קלאפ־‬
‫ישראל הירש בן נעמי רבקה‬
‫מאן‬
‫מאיר בן צפורה יטע קלאפמאן‬
‫ישראל בן צפורה יטע קלאפמען‬
‫לוי בן שרה קליין‬
‫קלמנסון‬
‫יוסף יצחק בן בתי׳‬
‫ישעי׳ אברהם בן חנה קמינקר‬
‫מנחם מענדל בן רבקה קמינקר‬
‫קנר‬
‫יצחק איתן בן יהודית שולמית‬
‫כתריאל ברוך בן גאלדא קסטל‬
‫שלום דוב בער בן רחל קסלמן‬
‫שמואל בן דבורה לאה קסלמן‬
‫קעניג‬
‫יוסף יצחק בן טובה יפה ברכה‬
‫קעניג‬
‫שלום בער בן טובה יפה ברכה‬
‫שניאור זלמן בן בתיה קעניג‬
‫קפלן‬
‫יוסף יצחק בן חי׳ מושקא‬
‫ישראל שלום בן רבקה קפלן‬
‫גבריאל יעקב בן אסתר קפלנד‬
‫חיים הכהן בן אסתר קפלנד‬
‫קפלנד‬
‫יהודה נח בן אסתר‬
‫לוי הכהן בן חנה ליבא קפלנד‬
‫קפלנד‬
‫לייב ארי׳ בן אסתר‬
‫תנחום זאב בן אסתר קפלנד‬
‫ארי׳ משה בן חי׳ דינה קרולין‬
‫קרולין‬
‫יעקב אברהם בן לאה חנה‬
‫קרעמער‬
‫אליהו בן חי׳ רבקה‬
‫קרעמער‬
‫ארי׳ ליב בן הדסה נחמה‬
‫קרעמער‬
‫ארי׳ ליב בן חנה‬
‫ארי׳ ליב בן נחמה דינה קרעמער‬
‫קרעמער‬
‫ארי׳ ליב בן קיילא יהודית‬
‫קרעמער‬
‫בנימין בן חנה‬
‫קרעמער‬
‫גבריאל נח בן קיילא יהודית‬
‫דובער בן הדסה נחמה קרעמער‬
‫חיים מרדכי אייזיק בן הדסה נחמה קרעמער‬
‫קרעמער‬
‫חיים מרדכי אייזיק בן נחמה‬
‫חיים מרדכי אייזיק בן קיילא יהודית קרעמער‬
‫יוסף בן הדסה נחמה קרעמער‬
‫קרעמער‬
‫יוסף בן חי׳ רבקה‬
‫קרעמער‬
‫יצחק מיכל בן חי׳ זעלדא‬
‫ישראל בן הדסה נחמה קרעמער‬
‫קרעמער‬
‫לוי בן חי׳ רבקה‬
‫קרעמער‬
‫מנחם מענדל בן הדסה נחמה‬
‫מנחם מענדל בן חנה קרעמער‬
‫קרעמער‬
‫מנחם מענדל בן נחמה דינה‬
‫מרדכי אייזיק בן חנה קרעמער‬
‫קרעמער‬
‫שלום ישראל בן חי׳ רבקה‬
‫קרעמער‬
‫שמחה בנציון בן הדסה נחמה‬
‫קרעמער‬
‫שמעון בן חי׳ רבקה‬
‫ראבי־‬
‫שאול יצחק בן שרה אמנו‬
‫נאוויטש‬
‫ראבקין‬
‫יוסף יצחק בן עליה שושנה‬
‫ראבקין‬
‫מאיר בן חי׳ שרה‬
‫ראבקין‬
‫שלום דובער בן עליה שושנה‬
‫שניאור זלמן בן אסתר ראבקין‬
‫ראד‬
‫ישראל ארי׳ ליב בן נדבת רות‬
‫ראד‬
‫לוי יצחק בן שארין‬
‫ראדאל‬
‫יעקב בן‪-‬ציון הכהן בן חנה‬
‫ראדאל‬
‫לוי יצחק הכהן בן שיינא דבורה‬
‫ראדאל‬
‫מנחם מענדל הכהן בן חנה‬
‫שמואל הכהן בן פייגא ראדאל‬
‫ראדמאן‬
‫שמריהו בן פעשא פריידא‬
‫ראזענבליט‬
‫לב בן שושנה‬
‫ראזענבליט‬
‫נתן חיים בן שושנה‬
‫ראטנב־‬
‫מנחם מענדל בן חנה שרה‬
‫רג‬
‫אלכסנדר זאב בן שרה ראנעס‬
‫ראנעס‬
‫יוסף יצחק בן שרה‬
‫ראנעס‬
‫יוסף יצחק בן שרה‬
‫ראנעס‬
‫מאיר בן גיטל‬
‫מנחם מענדל בן שרה ראנעס‬
‫שלום שכנא בן שרה ראנעס‬
‫אהרן ליב בן באדאנא ראסקין‬
‫ראסקין‬
‫בצלאל בן רבקה‬
‫יהודה לייב בן רבקה ראסקין‬
‫ראסקין‬
‫יהושע בן שרה‬
‫יוסף יצחק בן בלומא ראסקין‬
‫ראסקין‬
‫ישראל בן לאה‬
‫לוי יצחק בן חי׳ מושקא ראסקין‬
‫ראסקין‬
‫מיכאל בן רבקה‬
‫מנחם מענדל בן חנה ראסקין‬
‫מנחם מענדל בן רבקה ראסקין‬
‫משה בן ראשא זעלדא ראסקין‬
‫ראסקין‬
‫שמעון בן רבקה‬
‫ראסקין‪-‬‬
‫יחיאל מיכל בן דאבא רייזא‬
‫ליין‬
‫ראפ‬
‫יוסף יצחק בן ביילא פייגעל‬
‫יקותיאל מנחם בן פייגעל צפורה ראפ‬
‫שניאור זלמן צמח בן ביילא פייגעל ראפ‬
‫ראפ‬
‫שרגא בן לאה‬
‫ראפופורט‬
‫יוסף בן חנה רויזא‬
‫ראפופו־‬
‫מנחם מענדל בן ליבא דבורה‬
‫רט‬
‫ראקסין‬
‫אברהם בן חנה‬
‫ראקסין‬
‫אליעזר בן חנה‬
‫יוסף יצחק בן יהודית ראקסין‬
‫ראקסין‬
‫לוי יצחק בן חנה‬
‫ראקסין‬
‫לוי יצחק בן שיינא‬
‫מנחם מענדל בן יהודית ראקסין‬
‫מנחם מענדל בת פנינה ראקסין‬
‫שניאור זלמן בן יהודית ראקסין‬
‫שרגא פייוול בן פנינה ראקסין‬
‫רהב‬
‫מנחם מענדל הלוי בן מיכל‬
‫רהב‬
‫עידו הלוי בן פועה‬
‫רהב‬
‫ראובן ברוך הלוי בן מיכל‬
‫יוסף יצחק הלוי בן בלומא לאה חנה רובאש־‬
‫קין‬
‫רובאש־‬
‫שלום מרדכי הלוי בן רבקה‬
‫קין‬
‫רובאש־‬
‫שלום מרדכי הלוי בן רבקה‬
‫קין‬
‫אהרן אליהו בן תמר רובין‬
‫יעקב קאפל בן שרה רובין‬
‫רובינסון‬
‫בן‪-‬ציון בן קלארא‬
‫רובינסון‬
‫יצחק בן צפורה‬
‫ישראל חיים בן צפורה רובינסון‬
‫מנחם מענדל בן צפורה רובינסון‬
‫רובינסון‬
‫משה בן רבקה‬
‫אחי׳ משה בן חנה לאה רוגלסקי‬
‫רוגלסקי‬
‫אלישע שמחה בן חנה לאה‬
‫תיקונים ניתן לשלוח רק באימל‪[email protected] :‬‬
‫רוגלסקי‬
‫חנני׳ אברהם בן חנה לאה‬
‫רוגלסקי‬
‫יעקב זאב בן שרה‬
‫רוגלסקי‬
‫עובדי׳ גרשון דוד בן חנה לאה‬
‫רוזנברג‬
‫יוסף בן גוסי׳‬
‫רוטמן‬
‫חיים שמעון בן חנה‬
‫רוטמן‬
‫יעקב בן לאה‬
‫לייב בן לאהרוטמן‬
‫רוטמן‬
‫קלמן יעקב בן נחה‬
‫שלום מיכאל בן חנה רוטמן‬
‫רויטמן‬
‫שמואל יוסף בן ענת אהובה‬
‫רומאני‬
‫אליעזר בן מרגולא רייקא‬
‫פנחס בן מרגולא רייקא רומאני‬
‫שמעון רפאל חי בן אסתר הדסה רומאני‬
‫רחימוב‬
‫יצחק בן רחל‬
‫רחימוב‬
‫מרדכי אלמוג בן בת‪-‬חן רחל‬
‫רחימוב‬
‫ניסים בן רבקה‬
‫רחימוב‬
‫סתיו חיים בן בת‪-‬חן רחל‬
‫ריבקין‬
‫ירחמיאל בן שאשע רייזל יוכבד‬
‫מנחם מענדל בן חנה ריזל‬
‫שלמה צבי בן נחמה ריזל‬
‫ריחניאן‬
‫הרצל בן לידה‬
‫ריחניאן‬
‫משה בן לידה‬
‫ריחניאן‬
‫נגיאט בן סלטנת‬
‫רייברן‬
‫יוסף יצחק הכהן בן נחמה עטא‬
‫רייברן‬
‫יחזקאל הכהן בן טובא ברכה‬
‫מנחם מענדל הכהן בן נחמה עטא רייברן‬
‫שלום דובער הכהן בן נחמה עטא רייברן‬
‫רייברן‬
‫שמואל הכהן בן נחמה עטא‬
‫שניאור זלמן הכהן בן נחמה עטא רייברן‬
‫רייך‬
‫גרשון אהרון בן חי׳ רייזל‬
‫יהודה ברוך בן אסתר רייך‬
‫רייך‬
‫יוסף ארי׳ בן תמר‬
‫רייך‬
‫לוי יצחק בן אסתר‬
‫מנחם יוסף בן אסתר רייך‬
‫רייך‬
‫מנחם מענדל בן חי׳ רייזל‬
‫עקיבא אליהו בן אסתר רייך‬
‫רייך‬
‫שמואל בן אסתר‬
‫רייכמאן‬
‫מנחם מענדל הכהן‬
‫משה יהודה שלמה הכהן בן דלי׳ רייכמאן‬
‫ריינדארפ‬
‫שלום בן שושנה‬
‫אברהם ישעי׳ בן סלוה רייניץ‬
‫רייניץ‬
‫יוסף ישראל בן דבורה לאה‬
‫לוי יצחק בן דבורה לאה רייניץ‬
‫רייניץ‬
‫מרדכי דוד בן דבורה לאה‬
‫רייצעס‬
‫אברהם מרדכי בן פראדיל‬
‫אלחנן יהודה ליב בן הינדא בילא רייצעס‬
‫רייצעס‬
‫אלחנן יהודה לייב בן פראדיל‬
‫רייצעס‬
‫יוסף בן שיינדל‬
‫רייצעס‬
‫יוסף בן‪-‬ציון בן אלטא יהודית‬
‫יוסף יצחק בן פראדיל רייצעס‬
‫לוי יצחק בן הינדא בילא רייצעס‬
‫רייצעס‬
‫מנחם מענדל בן הינדא בילא‬
‫שלום דובער בן פראדיל רייצעס‬
‫שניאור זלמן בן פראדיל רייצעס‬
‫ריצ׳לער‬
‫מרדכי זעליג בן חי׳ שרה‬
‫יוחנן בן מרים דבורה רכס‬
‫רסקין‬
‫יעקב יוסף בן שרה ברכה‬
‫רסקין‬
‫מנחם מענדל בן האדא רייזעל‬
‫דוד בן רחל רענדלער‬
‫רענדלער‬
‫מנחם מענדל בן רבקא ביילא‬
‫משה יהושע בן רחל רענדלער‬
‫רפפורט‬
‫פנחס זאב וואלף בן פייגא צבי׳‬
‫אלעזר ישראל בן שרה שאו‬
‫שאנאוויטש‬
‫אפרים בן חנה‬
‫חיים יצחק בן ליבא גיטלשאנאוויטש‬
‫שאנאוויטש‬
‫יוסף יצחק בן חנה‬
‫לוי בן חנה שאנאוויטש‬
‫מאיר אליעזר בן חנה שאנאוויטש‬
‫מנחם מענדל בן חנה שאנאוויטש‬
‫שמואל מרדכי בן חנה שאנאוויטש‬
‫שניאור זלמן בן שרה שאנאוויטש‬
‫שגב‬
‫יוסף יצחק מנחם בן דבורה‬
‫יוסף יהושע בן שירה שווארץ‬
‫שוויי‬
‫יוסף יצחק בן רחל‬
‫שוויי‬
‫מנחם מענדל בן רבקה זלטה‬
‫שוחאט‬
‫מנחם מענדל בן חפציבה‬
‫שוחאט‬
‫שמואל תנחום בן שושנה רייזל‬
‫שוחט‬
‫חיים דוב בער לייב בן חנה‬
‫יצחק ישראל בן רחל שוחט‬
‫שוחט‬
‫מנחם ישראל בן שרה רחל‬
‫מרדכי שלמה בן חנה שוחט‬
‫צמח מענדל בן חנה שוחט‬
‫שמואל אברהם בן חנה שוחט‬
‫שולץ‬
‫יהודה ארי׳ לייב בן מרים‬
‫יצחק בנימין בן משי שולץ‬
‫לוי שלום משה בן מרים שולץ‬
‫מנחם מענדל בן מרים שולץ‬
‫שניאור זלמן בן מרים שולץ‬
‫שוּפּ‬
‫אברהם בן ברכה‬
‫דוד ארי׳ לייב בן רבקה שור‬
‫משה בן שיינא שרה שור‬
‫שושן‬
‫מאיר בן זהרה‬
‫מאיר בן שרה ברכה שושן‬
‫שושן‬
‫מנחם מענדל בן חי׳ מוסיא‬
‫שושן‬
‫שלמה בן מזל טוב‬
‫חיים שמחה בן אסתר שחט‬
‫שחר‬
‫יצחק בן נעה נחמה‬
‫שחר‬
‫מנחם מענדל בן הודי׳ חגית‬
‫שחר‬
‫שניאור זלמן בן הודי׳ חגית‬
‫רפאל בן חי׳ שרה עטל שטיינער‬
‫‪6‬‬
‫שטערן‬
‫יעקב הלוי בן מעמי‬
‫מרדכי בן דבורה לאה שטערנבערג‬
‫שטערנ־‬
‫שניאור זלמן בן דבורה לאה‬
‫בערג‬
‫שטרא־‬
‫אברהם יצחק בן ציפא אסתר‬
‫קס‬
‫שטרא־‬
‫מנחם מענדל בן ציפה אסתר‬
‫קס‬
‫אברהם יהושע העשיל בן אסתר שטרנב־‬
‫רג‬
‫יוסף יצחק בן אסתר שטרנברג‬
‫שטרנברג‬
‫מנחם נחום בן גיטל‬
‫שטרנברג‬
‫נתן בן אסתר‬
‫שלום דובער בן אסתר שטרנברג‬
‫שטרנברג‬
‫שלמה בן אסתר‬
‫שיינפעלד‬
‫מרדכי צבי בן רייזל‬
‫שניאור זלמן בן סאשע שייקביץ‬
‫חנוך העניך בן רבקה שכטר‬
‫יוסף בן‪-‬ציון בן רבקה שכטר‬
‫שמואל יצחק בן שיינדל שכטר‬
‫שלזינגר‬
‫דניאל בן אסתר‬
‫דוד חיים הלל בן רחל שמאמה‬
‫אפרים זאב בן גישא שמואלי‬
‫שמואלי‬
‫ישראל דוד בן שרה רייזל‬
‫שמואלי‬
‫משה בן שרה רייזל‬
‫שמואל בן שרה רייזל שמואלי‬
‫שמוקלער‬
‫אפרים בן טשערנא‬
‫מאיר אליעזר בן חיענא שמוקלער‬
‫מנחם מענדל בן חנה שמוקלער‬
‫שמוקל־‬
‫שלום דובער בן רייזל רבקה‬
‫ער‬
‫שמוקל־‬
‫שניאור זלמן בן טשערנא‬
‫ער‬
‫ישראל בן אסתר גאלדא שם‪-‬טוב‬
‫שם‪-‬טוב‬
‫מנחם מענדל בן שרה מינדל‬
‫שניאור זלמן בן מרים שם‪-‬טוב‬
‫שמערלינג‬
‫משה בן חנה רבקה‬
‫שניאור‬
‫חיים אברהם בן חנה לאה‬
‫שניאור‬
‫יוסף דוב בן תמרה‬
‫שניאור‬
‫מנחם מענדל בן חנה לאה‬
‫אברהם מרדכי בן עזית שניאורסון‬
‫שניאורסון‬
‫ארי׳ לייב בן עזית‬
‫יצחק אייזיק בן עזית שניאורסון‬
‫מנחם מענדל בן עזית שניאורסון‬
‫שלום דוב בער בן עזית שניאורסון‬
‫שלמה יעקב בן עזית שניאורסון‬
‫שניאורסון‬
‫שניאור בן עזית‬
‫אברהם מאיר הלוי בן מרים יהודית שער‬
‫שפאלט־‬
‫צבי אלימלך בן טויבא צבי׳‬
‫ער‬
‫ראובן בן חי׳ מושקא שפאלטער‬
‫שפוטץ‬
‫אהרן בן חנה מרים‬
‫שפייער‬
‫אפרים בן שרה‬
‫אהרן בן מרים דבורה שפילמאן‬
‫שפיל־‬
‫גבריאל נח בן מרים דבורה‬
‫מאן‬
‫שפיל־‬
‫יוסף ברוך בן אטא איידעל‬
‫מאן‬
‫ישעי׳ בן מרים דבורה שפילמאן‬
‫שפיל־‬
‫לוי יצחק בן מרים דבורה‬
‫מאן‬
‫שפיל־‬
‫מנחם מענדל בן מרים דבורה‬
‫מאן‬
‫שפיל־‬
‫צבי הירש בן אסתר רחל‬
‫מאן‬
‫שפיל־‬
‫שמואל נחמי׳ בן אסתר רחל‬
‫מאן‬
‫אליעזר ליפא בן רחל שפירא‬
‫שפירא‬
‫חיים בן מרים‬
‫יהודה ליב בן העניא שפירא‬
‫שפירא‬
‫יוסף בן שיינדל‬
‫שפירא‬
‫יוסף יצחק בן מרים‬
‫שפירא‬
‫יעקב צבי בן רחל‬
‫שפירא‬
‫לוי יצחק בן שיינדל‬
‫מנחם מענדל בן העניא שפירא‬
‫מנחם מענדל בן מרים שפירא‬
‫מנחם מענדל בן שיינדל שפירא‬
‫משה זלמן בן העניא שפירא‬
‫שפירא‬
‫נחמן בן גוטא‬
‫שפירא‬
‫פרץ בן העניא‬
‫שפירא‬
‫שמואל בן העניא‬
‫שפירא‬
‫שמואל בן מרים‬
‫שניאור זלמן בן מרים שפירא‬
‫שפרינגער‬
‫יצחק בן מרים‬
‫בן‪-‬ציון בן ראשא רחל שפריצער‬
‫שפריצ־‬
‫שניאור זלמן בן ראשא רחל‬
‫ער‬
‫מנחם מענדל בן שרה שקולוב‬
‫חיים אלישע בן גיטל שרייבער‬
‫שרייבער‬
‫יוסף יצחק בן חנה‬
‫מאיר אהרן בן פיידא שרייבער‬
‫שרייבער‬
‫משה מרדכי בן שרה חנה‬
‫שרייבער‬
‫שלום דובער בן בלומא נחמה‬
‫שרייבער‬
‫שניאור זלמן בן שרה חנה‬
‫ששון‬
‫בן‪-‬ציון בן פנינה‬
‫ששון‬
‫יוסף יצחק בן דבורה לאה‬
‫תורשימן‬
‫יעקב בן עליזה‬
‫ז׳קי יצחק בכר בן אורה תמיר‬
‫רשימת נשים‬
‫אביבה בת יהודית‬
‫אידא בת שרה‬
‫איטא פייגא בת מרים מלכה‬
‫אלטא שרה צירטל בת חנה‬
‫אלישבע אסתר בת חוה ביילא‬
‫הדסה‬
‫אסתר בת ביילא נחמה‬
‫אסתר בת ברכה רבקה‬
‫אסתר בת גילה‬
‫אסתר חנה רחל בת שרה‬
‫בלה בת חי׳ הנדא‬
‫ביילא נחמה בת מרים מלכה‬
‫ביילא רחל בת סאדה סוניא‬
‫בינה בת נחמה דינה‬
‫ברכה חנה בת מרים‬
‫בתי׳ גיטל בת רבקה‬
‫בת‪-‬שבע בת חנה‬
‫גולדא איטא בת אידא‬
‫גיטל רבקה בת ביילא נחמה‬
‫גילה בת שרה‬
‫דבורה לאה בת אסתר‬
‫דבורה לאה בת חי׳ חנה‬
‫דבורה לאה בת רבקה‬
‫דבורה לאה בת שושנה‬
‫דבורה מלכה בת מרים‬
‫דינה בת חוה‬
‫הני׳ בת רבקה‬
‫זיסל דבורה בת שטערנא רבקה‬
‫חגית בת טובה‬
‫חי׳ מושקא בת איטא פייגא‬
‫חי׳ מושקא בת ביילא נחמה‬
‫חי׳ מושקא בת בתי׳ גיטל‬
‫חי׳ מושקא בת גאלדא‬
‫חי׳ מושקא בת הני׳ חאשע‬
‫חי׳ מושקא בת חנה‬
‫חי׳ מושקא בת חנה צפורה‬
‫חי׳ מושקא בת חנה קריינא‬
‫חי׳ מושקא בת מרים‬
‫חי׳ מושקא בת מרים‬
‫חי׳ מושקא בת שיינא גיסא‬
‫חי׳ מושקא בת שרה‬
‫חי׳ מושקא קיילא בת אסתר‬
‫חי׳ רחל בת שרה‬
‫חי׳ שרה בת אביבה‬
‫חי׳ מושקא בת רבקה‬
‫חנה ביילא בת בתי׳ גיטל‬
‫חנה בת אסתר‬
‫חנה בת הני׳‬
‫חנה בת מרים‬
‫חנה בת נחמה דינה‬
‫חנה בת רבקה‬
‫חנה בת רחל‬
‫חנה בת מעיין‬
‫חנה בתי׳ בת הני׳ חאשע‬
‫חנה בתי׳ בת חי׳ הנדא‬
‫חנה צפורה בת שרה רחל‬
‫חנה רחל בת ביילא נחמה‬
‫חנה רחל בת שטערנא רבקה‬
‫חסיא פריידא בת בלה מלכה‬
‫טויבא בת חוה‬
‫יהודית רות בת לאה שרה‬
‫יוכבד בת יהודית רות‬
‫יוּרה מאלה בת שאשע רבקה‬
‫לאה שרה בת דייזי‬
‫מושקא בת אידא‬
‫מושקא בת נחמה דינה‬
‫מלכה בת שיינא חי׳‬
‫מרים בת יוּרה מאלה‬
‫מרים דבורה בת הני׳‬
‫מרים דבורה בת חי׳ הנדא‬
‫מרים מלכה בת חנה רחל‬
‫נחמה דינה בת בינה רבקה‬
‫נחמה דינה בת הני׳‬
‫נעמי לאה בת אסתר‬
‫סטרנא בת חנה‬
‫סימא בת אסתר הדסה‬
‫עטל מרים בת אידא‬
‫עליזה בת רות אסתר הורוויץ‬
‫פייגא בת שיינדל רייזל‬
‫פערלא בת זהבא גולדא‬
‫פרומא בת חנה‬
‫קטורין בת שרה‬
‫רבקה בינה בת חנה‬
‫רבקה בת אידא‬
‫רבקה בת אלטע יהודית‬
‫רבקה גיטל בת חנה לאה‬
‫רבקה לאה בת איטא פייגא‬
‫רחל גילה בת מרים‬
‫רחמה בת חנה צפורה‬
‫שולמית אסתר בת מרים מלכה‬
‫שטערנא רבקה בת מרים מלכה‬
‫שטערנא שרה בת טויבא‬
‫שיינא גיסא בת פסי׳ רחל לאה‬
‫שיינא חי׳ בת בתי׳‬
‫שיינא רחל בת הני׳ חאשע‬
‫שירי בת טובה‬
‫שמחה ליבא בת מרים‬
‫שרה בת מיכל‬
‫שרה בת מרים מלכה‬
‫שרה בת עליזה‬
‫אבצן‬
‫חי׳ בת מושקא‬
‫אבצן‬
‫חי׳ דבורה בת שיינדל ליבא‬
‫אבצן‬
‫חיענא בת רבקה בת‪-‬ציון‬
‫אבצן‬
‫מושקא בת דבורה‬
‫מושקא בת חי׳ דבורה אבצן‬
‫אבצן‬
‫נחמה לאה בת רבקה בת‪-‬ציון‬
‫פרומא איטא בן אסתר אבצן‬
‫אבצן‬
‫רבקה בת‪-‬ציון בת נחמה לאה‬
‫שטערנא שרה בת רבקה בת‪-‬ציון אבצן‬
‫אבצן‬
‫שיינא בת רבקה בת‪-‬ציון‬
‫אסתר בת פייגא צבי׳ אבראמאוויץ‬
‫אבראמאוויץ‬
‫גילה בת לאה‬
‫אברא־‬
‫דבורה לאה בת שטערנא שרה‬
‫מאוויץ‬
‫אברא־‬
‫חי׳ מושקא בת דבורה לאה‬
‫מאוויץ‬
‫אבראמאוויץ‬
‫חי׳ רחל בת גילה‬
‫חנה רייזל בת אסתר אבראמאוויץ‬
‫סימא חסיא בת אסתר אבראמאוויץ‬
‫אבראמאוויץ‬
‫רבקה עטא בת חוה‬
‫אבראמאוויץ‬
‫שרה בת פריידא‬
‫אברמ־‬
‫חי׳ מושקא בת שירה ליאורה‬
‫סון‬
‫אברמסון‬
‫יהודית בת רחל‬
‫שיינא בת שירה ליאורה אברמסון‬
‫אברמ־‬
‫שירה ליאורה בת אלישבע‬
‫סון‬
‫אדלסון‬
‫לורה רות בת סוניה‬
‫אפרת רויטל בת אסתר אדרעי‬
‫חי׳ מוסיא בת עדינה אדרעי‬
‫אדרעי‬
‫חי׳ מושקא בת אפרת רויטל‬
‫אדרעי‬
‫עדינה בת שרה‬
‫אדרעי‬
‫רחל‬
‫אדרעי‬
‫שטערנא שרה בת עדינה‬
‫אדרעי‬
‫שיינה בת עדינה‬
‫אוזאן‬
‫חי׳ מושקא בת חוה‬
‫אוליאל‬
‫חי׳ מושקא בת דבורה פייגא‬
‫אורי‬
‫רבקה בת הדסה‬
‫אושקי‬
‫ויקטורי׳ בת אסתר‬
‫ָא ַזארי‬
‫ִדיונִ ית בת נעימה‬
‫אזדאבא‬
‫חי׳ בלומא בת צבי׳‬
‫אזימוב‬
‫דינה בת אינא‬
‫אטדגי‬
‫רבקה בת חנינא‬
‫איטלמן‬
‫דינה שרה בת דבורה פייגא‬
‫איטקין‬
‫חנה בת העניא‬
‫חנה רבקה בת ראכל איטקין‬
‫איידל־‬
‫דבורה לאה בת אסתר מלכה‬
‫קאפף‬
‫וויכנא בת דבורה לאה איידלקאפף‬
‫איידעל־‬
‫חי׳ מושקא בת רבקה בת‪-‬ציון‬
‫מאן‬
‫חנה בת חי׳ מושקא איידעלמאן‬
‫איידעל־‬
‫שיינא ברכה בת אסתר שרה‬
‫מאן‬
‫שולמית מלכה בת רחל אייכלער‬
‫חנה בת יהודית יונה אייכנבלאט‬
‫חנה ברכה בת ליאורה אייכנשטיין‬
‫אייכנש־‬
‫יהודית קריינדל בת ליאורה‬
‫טיין‬
‫אייכנשטיין‬
‫ליאורה בת מזל‬
‫שרה יסכה בת ליאורה אייכנשטיין‬
‫איינסאז‬
‫אזיטה בת לידה‬
‫איינסאז‬
‫איליין בת אזיטה‬
‫איינסאז‬
‫גיטי בת טובה‬
‫איינסאז‬
‫יפיל בת אסתר‬
‫איינסאז‬
‫ליאם בת יפית‬
‫איינסאז‬
‫לידור בת יפית‬
‫איינסאז‬
‫לינוי בת יפית‬
‫איינס־‬
‫בת‪-‬שבע בת שיינע רבקה‬
‫ווארט‬
‫אלבז‬
‫זוהרה חי׳ רוזין בת חביבה‬
‫פרחה יולונד בת חביבה אלבז‬
‫אל‪-‬חדד‬
‫סימי שמחה בת מזל טוב‬
‫אלחרר‬
‫דבורה בת חביבה‬
‫חביבה רחל בת דבורה אלחרר‬
‫ימנה מושקא בת דבורה אלחרר‬
‫אלחרר‬
‫מרים בת שמחה‬
‫שמחה חנה בת דבורה אלחרר‬
‫אלטאבי‬
‫חי׳ מושקא בת רבקה ביילא‬
‫חנה בת רבקה ביילא אלטאבי‬
‫רבקה ביילא בת סוליקא אלטאבי‬
‫אלטאבי‬
‫שיינא שרה בת רבקה ביילא‬
‫אליאל‬
‫חנה יהודית בת חי׳ מושקא‬
‫פנינה חיריה ברכה בת טובה גורג׳יה אליהו‬
‫אלישביץ‬
‫אלישבע גאלדא בת רבקה‬
‫אלישביץ‬
‫מרגלית רעכיל בת דבורה פייגא‬
‫אלפרוביץ‬
‫אסתר בת חנה‬
‫דבורה לאה בת חנה אלפרוביץ‬
‫אלפרוביץ‬
‫חנה בת חי׳ רבקה‬
‫אלפרוביץ‬
‫מושקא בת חנה‬
‫מנוחה רחל בת חנה אלפרוביץ‬
‫עטל צערנא בת חנה אלפרוביץ‬
‫אלפרוביץ‬
‫פרומא בת חנה‬
‫מנים שרה בת יהודית אלקיים‬
‫אלקיים‬
‫עליזה בת שרה‬
‫אלקיים‬
‫שושנה בת אסתר‬
‫אמזלאג‬
‫דניאל בת רות‬
‫תיקונים ניתן לשלוח רק באימל‪[email protected] :‬‬
‫חי׳ מושקא בת חנה אמזלאג‬
‫אמזלאג‬
‫חנה בת רבקה‬
‫אסולין‬
‫ביילא בת רחמה‬
‫אסטער‬
‫איידל דינה בת רחל שלומית‬
‫אסטער‬
‫חי׳ יהודית בת רחל שלומית‬
‫אסטער‬
‫מושקא ברכה בת רחל שלומית‬
‫מנוחה בת רחל שלומית אסטער‬
‫רבקה בת רחל שלומית אסטער‬
‫רחל שולמית בת טויבא אסטער‬
‫שיינדל בת רחל שולמית אסטער‬
‫אסטער‬
‫שרה לאה בת רחל שלומית‬
‫אראנאוו‬
‫בתי׳ פעריל בת מחלה אסתר‬
‫חנה בת מחלה אסתר אראנאוו‬
‫אראנאוו‬
‫מחלה אסתר בת חי׳ מושקא‬
‫חי׳ מושקא בת ענת אריאל‬
‫חי׳ מושקא בת מרים ארפי‬
‫שיראל רבקה בת חוה אשכנזי‬
‫באגא־‬
‫איטא יהודית בת רבקה עטל‬
‫מילסקי‬
‫שרה אסתר בת חנה באגאמילסקי‬
‫ביילא בת שולמית חנה באמגרטען‬
‫באק‬
‫אסתר בת בלומה דוויתה‬
‫באק‬
‫שושנה בת רבקה‬
‫ֵאידליא )איידל( בת אסתר איטא באקמאן‬
‫זלאטא זעלדא בת צפורה חוה ליבא באקמאן‬
‫באקמאן‬
‫חי׳ מושקא בת זלאטא זעלדא‬
‫חנה בת זלאטא זעלדא באקמאן‬
‫באקמאן‬
‫טובה בת שרה‬
‫ציפורה חוה ליבא אסתר איטא בת זלאטא‬
‫באקמאן‬
‫זעלדא‬
‫שטערנא שרה בת זלאטא זעלדא באקמאן‬
‫באראס‬
‫חנה בת לאה‬
‫רבקה רייזל בת איידל באראס‬
‫רבקה ביילא בת שרה באראש‬
‫בינדא מלא בת שרה בארענשטיין‬
‫בארענשטיין‬
‫דינה בת חיענא‬
‫בארענ־‬
‫חי׳ מושקא בת הינדא מלא‬
‫שטיין‬
‫מושקא בת פייגא רבקה בארענשטיין‬
‫צבי׳ ליבא בת מלכה בארענשטיין‬
‫בגדדי‬
‫קרן בת שולי רחל‬
‫בוימגארטען‬
‫רחל לאה בת רייזל‬
‫יהודית אורנה בת נעמי בוסי‬
‫בוסי‬
‫נעמי חי׳ בת יהודית אורנה‬
‫בוקצ׳ין‬
‫אסתר יהודית בת לאה חנה‬
‫בוקצ׳ין‬
‫צילה בת אביבה‬
‫גיטל מלכה בת צמרת בורוויץ‬
‫בורוויץ‬
‫חנה בת צמרת‬
‫בורוויץ‬
‫צמרת בת רחל‬
‫שירה גאולה בת צמרת בורוויץ‬
‫בורשטיין‬
‫ביילא בת פייגא‬
‫חי׳ מושקא בת בילה בורשטיין‬
‫בורשטיין‬
‫חנה בת בילה‬
‫בורשטיין‬
‫עטא בת בילה‬
‫בוש‬
‫שולמית עיטא בת רחל לאה‬
‫בטניק‬
‫באשא בת גענעסא‬
‫גאלדא בת דבורה לאה בטניק‬
‫דבורה לאה בת שרה בטניק‬
‫בטניק‬
‫חי׳ עטל בת בריינא‬
‫בטניק‬
‫פרומא שרה בת חי׳ עטל‬
‫בטניק‬
‫שטערנא שרה בת דבורה לאה‬
‫בטש‬
‫אסתר ברכה בת שמחה כתון‬
‫ביטון‬
‫חי׳ רחל בת מילכה יהודית‬
‫ביטון‬
‫יוספה גיטל בת שירלי שרה‬
‫בייטש‬
‫חוה בת רבקה צירל‬
‫בייטש‬
‫חי׳ מושקא בת רבקה צירל‬
‫בייטש‬
‫חנה ביילא בת רבקה צירל‬
‫בייטש‬
‫רבקה צירל בת שטערנא שרה‬
‫רחל בת רבקה צירל בייטש‬
‫ביילער‬
‫רבקה בת רייבל‬
‫ביילער‬
‫רייזל בת ריבל‬
‫אסתר רייזעל בת צבי׳ ביקעל‬
‫בתיה ליבא מושקא בת פייגא גנענדלבלאטנ־‬
‫ער‬
‫חנה בת פייגא גנענדל בלאטנער‬
‫בלאטנ־‬
‫פייגא גנענדל בת מאריאשע‬
‫ער‬
‫בלאטנ־‬
‫שיינא רחל בת פייגא גנענדל‬
‫ער‬
‫שימא גישא רבקה בת פייגא גנענדל בלאטנ־‬
‫ער‬
‫בלומינג‬
‫דבורה חוה בת מרים בריינדל‬
‫בלומינג‬
‫שטערנא שרה בת דבורה חוה‬
‫חנה בן פסי׳ רחל לאה בליזינסקי‬
‫בלייך‬
‫אסתר יענטא בת מלכה מרים‬
‫בלייך‬
‫מלכה מרים בת חי׳‬
‫בלייר‬
‫רבקה מרים בת הני‬
‫בליניצקי‬
‫בת‪-‬שבע בת שרה‬
‫חנה צילה בת בת‪-‬שבע בליניצקי‬
‫בליניצקי‬
‫מרים עטל בת )רוזה( רייזל(‬
‫בליניצקי‬
‫רבקה בת בת‪-‬שבע‬
‫בליניצקי‬
‫רוזה בת בת‪-‬שבע‬
‫חי׳ מושקא בת שושנה בלסברג‬
‫בלעכער‬
‫מלכה בת רבקה‬
‫בלעכער‬
‫רחל בת רייזל‬
‫בן חיון‬
‫אריאלה זוהר בת מזל טוב‬
‫בן חיון‬
‫חנה בת רבקה‬
‫בן חיון‬
‫לונה בת אסתר‬
‫בן חיון‬
‫לונה בת אסתר‬
‫בן חיון‬
‫מזל טוב בת לונה‬
‫‪7‬‬
‫רבקה בת פרי דוחט בן חיון‬
‫בן חיון‬
‫שיינא בת רבקה‬
‫שרה לאה בת רבקה בן חיון‬
‫שרה עינאל בת לונה בן חיון‬
‫בן יעיש‬
‫לונה בת מזל טוב‬
‫בן עסיא‬
‫דבורה בת לוסיאן‬
‫בן עסיא‬
‫יסכה בת דבורה‬
‫בן עסיא‬
‫רחל בת דבורה‬
‫בן עסיא‬
‫שפרה בת דבורה‬
‫מושקא בת שולמית בנארוש‬
‫בן‪-‬גל‬
‫אושרית בת שושנה‬
‫בן‪-‬גל‬
‫אושרית בת שושנה‬
‫בנדר‬
‫שושנה בת חנה‬
‫בן‪-‬חנן‬
‫חיה דינה בת מרים‬
‫בנין‬
‫בנימינה בת עלקא‬
‫בנין‬
‫חנה רייזל רחל בת בנימינה‬
‫בניסטי‬
‫דבורה בת דניס‬
‫אורנה בת ברכה ברטה בן‪-‬צבי‬
‫בעגון‬
‫אסתר שרה בת אדל מרים‬
‫חנה בת אסתר שרה בעגון‬
‫בעגון‬
‫מנוחה רחל בת אסתר שרה‬
‫בעגון‬
‫פייגא ברכה בת אסתר שרה‬
‫פנינה פערל בת חנה בעגון‬
‫פייגא רבקה בת חנה בעל‬
‫בעלינאוו‬
‫פרומע בת חוה‬
‫בעניש‬
‫שושנה ברכה בת רחל בלימה‬
‫רחל בלימא )ברכה( בת איידליא בערנש־‬
‫טיין‬
‫בער־‬
‫עטע רבקה בת מרים פייגא‬
‫קאוויץ‬
‫בערקש־‬
‫רינה נידה בת לאה גיטל‬
‫טיין‬
‫בקשי‬
‫חנה בת שולטאנה‬
‫בראה‬
‫ריקל בת תרצה‬
‫בראה‬
‫תקוה בת שרה‬
‫תרצה בת שרה קריינא בראה‬
‫בראנשטיין‬
‫ביילא בת חוה‬
‫חוה בת ראשא דינה בראנשטיין‬
‫חיענא בת ראשא דינה בראנשטיין‬
‫נחמה בת ראשא דינה בראנשטיין‬
‫בראנש־‬
‫ראשא דינה בת חי׳ רבקה‬
‫טיין‬
‫בראפ־‬
‫חי׳ מושקא בת פייגא בריינא‬
‫מאן‬
‫קאזאכענקא‪-‬‬
‫ָ‬
‫חנה מרים בת מרינה‬
‫ברוין‬
‫ברוין‬
‫לאה בת מאשא‬
‫דאברושא בת בלומא ברוכשטט‬
‫ברוכש־‬
‫חי׳ מושקא בת דאברושא‬
‫טט‬
‫ברוכש־‬
‫חי׳ מינדל בת אסתר מלכה‬
‫טט‬
‫חיענא רחל בת בתי׳ ברוכשטט‬
‫ברוכש־‬
‫חנה עטקא בת חי׳ מינדל‬
‫טט‬
‫אסתר מרים בת מנוחה ברונשטיין‬
‫דבורה לאב בת מנוחה ברונשטיין‬
‫חי׳ מושקא בת מנוחה ברונשטיין‬
‫ברונשטיין‬
‫חנה בת מנוחה‬
‫ברונשטיין‬
‫מנוחה בת מניה‬
‫נחמה דינה בת מנוחה ברונשטיין‬
‫חי׳ מושקא בת חנה בריסקי‬
‫ברצויגדור‬
‫מרים בת אסתר‬
‫בת רחל‬
‫שרה ליפשא‬
‫חי׳ מושקא בת שרה גאדלשטיין‬
‫גאיער‬
‫אורה בת רחל‬
‫אסתר בת פייגא ציפורה גאיער‬
‫גאיער‬
‫גיטל בת כוכבה‬
‫גאיער‬
‫זוהרה בת כוכבה‬
‫חי׳ ביילא בת שפרה גאיער‬
‫חנה בת פייגא ציפורה גאיער‬
‫גאיער‬
‫כוכבה בת לאה‬
‫גאיער‬
‫נחמה בת כוכבה‬
‫גאיער‬
‫פייגא ציפורה בת סלאווא גיטל‬
‫שפרה בת פייגא ציפורה גאיער‬
‫גאלאמב‬
‫דבורה לאה בת אסתר רחל‬
‫גאלאמב‬
‫חי׳ מושקא בת דבורה לאה‬
‫חנה בת דבורה לאה גאלאמב‬
‫גאלאמב‬
‫מרים ברכה בת דבורה לאה‬
‫גאלאמב‬
‫שטערנא שרה בת דבורה לאה‬
‫גאלאמב‬
‫שיינא רבקה בת דבורה לאה‬
‫גאלדמאן‬
‫יהודית בת דבורה‬
‫גאלדש־‬
‫אלטא שולא בת רחל לאה‬
‫טיין‬
‫גאלדש־‬
‫בילא רישא בת בת‪-‬שבע‬
‫טיין‬
‫דבורה לאה בת שרה גאלדשטיין‬
‫גאלדש־‬
‫הינדא גאלדא בת בילא רישא‬
‫טיין‬
‫גאלדש־‬
‫חי׳ מושקא בת שפרה מלכה‬
‫טיין‬
‫גאלדש־‬
‫חי׳ מושקא זיסל בת ברכה‬
‫טיין‬
‫גאלדש־‬
‫חי׳ מושקא זיסל בת ברכה‬
‫טיין‬
‫חנה בת שפרה מלכה גאלדשטיין‬
‫גאלדשטיין‬
‫מנוחה בת רבקה‬
‫מנוחה רחל בת מרים גאלדשטיין‬
‫מנוחה רחל בת מרים גאלדשטיין‬
‫גאלדשטיין‬
‫מרים בת שרה‬
‫מרים בת שרה אמנו גאלדשטיין‬
‫גאלדשטיין‬
‫רבקה בת שטערנא‬
‫רבקה בת שפרה מלכה גאלדשטיין‬
‫גאלדשטיין‬
‫שיינא בת רבקה‬
‫גאלדש־‬
‫שיינא מושקא בת בילא רישא‬
‫טיין‬
‫גאלדש־‬
‫שפרה מלכה בת דבורה טויבי‬
‫טיין‬
‫גאלדשטיין‬
‫שרה בת ברכה‬
‫ביילא רישא בת בתי׳ גאנזבורג‬
‫גאנזבורג‬
‫מאשא בת טילא‬
‫מנחם מענדל הלל בת בת‪-‬שבע צייטקע‬
‫גאנזבורג‬
‫גאנזברג‬
‫רחל טויבא בת הינדא גאלדא‬
‫לאה גיטל בת פעשע גאראדעצקי‬
‫גאראד־‬
‫נחמה דינה בת שיינע רבקה‬
‫עצקי‬
‫פעשא בת נחמה דינה גאראדעצקי‬
‫גאראלי־‬
‫חי׳ מושקא בת חיענא רחל‬
‫צקי‬
‫חי׳ מושקא בת מרים גארדאן‬
‫מרים בת צפורה יטע גארדאן‬
‫שרה עדינה בת מרים גארדאן‬
‫ג׳ובני‬
‫נאוה בת יוכבד‬
‫גיטל שפרינצא בת שפרה בריינדל גוטליב‬
‫גוטליב‬
‫מיכל חנה בת חי׳ מינדל לאה‬
‫גוטליב‬
‫נחמה דינה בת מיכל חנה‬
‫רבקה בת מיכל חנה גוטליב‬
‫גוטליב‬
‫שטערנא שרה בת מיכל חנה‬
‫שמחה הודי׳ בת הרצלי׳ גולדשטיין‬
‫גולדש־‬
‫שפרה בריינדל בת מיכל חנה‬
‫טיין‬
‫גולוב‬
‫חנה בת חנה הני׳ה‬
‫גורארי‬
‫אסתר בת שיינא‬
‫נחמה מינא בת אסתר גורארי‬
‫פעסי׳ רחל לאה בת חי׳ גורארי׳‬
‫חנה דבורה בת דוואשא גורביץ‬
‫גוריון‬
‫מלכה בת מזל‬
‫רחל בת חסיא פריידה גוריון‬
‫גוריון‬
‫רחל בת רשל שרה‬
‫גוריון‬
‫שרה בת רחל‬
‫גוריון‪-‬אורי‬
‫הדסה בת לאסיאן‬
‫גורליק‬
‫שטערנא שרה בת דבורה לאה‬
‫ג׳יאן‬
‫חנה בת שרה‬
‫גיג‬
‫באיה בת ציפורה‬
‫חי׳ שמחה בת מסעדי גיג‬
‫גיג‬
‫מסעדי בת סול‬
‫גיג‬
‫עדינה סולי מנוחה בת מסעדי‬
‫גיטיס‬
‫זלדה בת רוזה‬
‫שטערנא שרה בת רחל גינסברג‬
‫רבקה לאה בת הדסה גלוכאווסקי‬
‫גלייזר‬
‫אסתר מושקא בת חי׳ שולמית‬
‫חי׳ שולמית בת פייגא גלייזר‬
‫גלייזר‬
‫מלכה עטא בת חי׳ שולמית‬
‫גלייזר‬
‫נחמה דינה בת חי׳ שולמית‬
‫גלמן‬
‫גילה פעסא בת חי׳ מושקא‬
‫חי׳ מושקא בת מיכל גלמן‬
‫גלמן‬
‫נחמה אלישבע בת חי׳ מושקא‬
‫גמליאל‬
‫יפה שיינדל תהילה בת אסנת‬
‫חנה רבקה בת רייזל גענוט‬
‫גערליצקי‬
‫איטא בת רבקה‬
‫גערליצ־‬
‫אסתר מלכה בת מרים רבקה‬
‫קי‬
‫גאולה בת אסתר מלכה גערליצקי‬
‫גערליצ־‬
‫מושקא בת אסתר מלכה‬
‫קי‬
‫גערליצ־‬
‫שטערנא שרה בת אסתר מלכה‬
‫קי‬
‫סלוי גיטה בת פייגה גערץ‬
‫חי׳ מושקא בת הדר ג׳קובסון‬
‫גראס־‬
‫גולדה הדס בת שטערנא שרה‬
‫בוים‬
‫גראס־‬
‫זיסא דבורה בת גולדה הדס‬
‫בוים‬
‫גראס־‬
‫חי׳ מושקא בת מרים פייגא‬
‫בוים‬
‫גראס־‬
‫חנה זיסא בת מרים פייגא‬
‫בוים‬
‫גרייזמאן‬
‫הינדא יוכבד בת חיענא רחל‬
‫גרייזמאן‬
‫רבקה דינה בת הינדא יוכבד‬
‫חי׳ מושקא בת שולמית גרין‬
‫גרין‬
‫חנה בת שולמית‬
‫גרין‬
‫רבקה בת שולמית‬
‫גרין‬
‫שולמית בת נעטל‬
‫גרין‬
‫שיינא בת שולמית‬
‫דאבא בילא בת אויטא גרינבערג‬
‫גרינבע־‬
‫חי׳ מושקא בת פרומט מינדל‬
‫רג‬
‫חנה בת דאברא בילא גרינבערג‬
‫גרינבערג‬
‫שיינא בת יענטא‬
‫גרינברג‬
‫שטערנא שרה בת חנה פעסיא‬
‫גרינולד‬
‫בת‪-‬שבע בת לאה‬
‫גרינולד‬
‫דינה בת חנה‬
‫מרים בת שרה ליבא גרינולד‬
‫יהודית ברכה בת רחל גרינספאן‬
‫רבקה שרה בת חנה גרמנט‬
‫גרשוביץ‬
‫בתי׳ בת צבי׳‬
‫חי׳ מושקא בת בתי׳ גרשוביץ‬
‫חי׳ מושקא בת רינה גרשוביץ‬
‫דגן‬
‫אודלי׳ בת חי׳‬
‫דגן‬
‫אורחן בת רוזיטה‬
‫דגן‬
‫גני׳ בת אודלי׳‬
‫דגן‬
‫הינדא בת אודלי׳‬
‫דגן‬
‫רוזיטה בת לידה‬
‫בת‪-‬שבע דינה בת עישה דהאן‬
‫דהאן‬
‫רבקה בת רחל‬
‫אורלי בת יונה חממא דובאוו‬
‫חי׳ מושקא בת אורלי דובאוו‬
‫דובאוו‬
‫חנה בת אורלי‬
‫דובאוו‬
‫מלכה בת אסתר‬
‫שטערנא שרה בת אורלי‬
‫אסתר בת שרה רבקה דונין‬
‫דבורה לאה בת שרה רבקה‬
‫מלכה בת שרה רבקה דונין‬
‫מרים בת שרה רבקה דונין‬
‫פייגא רייזל בת שרה רבקה‬
‫רחל בת שרה רבקה דונין‬
‫שרה רבקה בת בת‪-‬שבע‬
‫דורון‬
‫אילנה בת רוזה‬
‫חי׳ מושקא בת לאה דורון‬
‫לאה בת טובה יפה ברכה‬
‫דינה רות הודיה בת מיכל‬
‫מירב ברכה בת דינה רות הודיה‬
‫מעיין זינה בת דינה רות הודיה‬
‫דיסקין‬
‫חנה בת אסתר‬
‫דיסקין‬
‫מושקא בת דינה‬
‫איטא מלכה בת רבקה איידל‬
‫אסתר פרומא בת איטא מלכה‬
‫הענא חיענא בת רבקה איידל‬
‫חי׳ מושקא בת רבקה איידל‬
‫ראשא בת רבקה איידל דענבורג‬
‫רבקה איידל בת לאה בתי׳‬
‫שרה בת רבקה איידל דענבורג‬
‫אסתר בת יהודית חנה האראוויץ‬
‫הארליג‬
‫צפורה בת גאלדא‬
‫הדסה אסתר בת חי׳ רחל‬
‫חי׳ ברכה בת נחמה דינה‬
‫חי׳ מושקא בת יהודית הולצברג‬
‫הולצברג‬
‫יהודית בת רבקה‬
‫הולצברג‬
‫מלכה בת יהודית‬
‫פרידה בלומה בת רבקה הולצברג‬
‫רבקה בן נחמה דינה הולצברג‬
‫הולצברג‬
‫רחל בת יהודית‬
‫חנה בת רבקה אסתר הורביץ‬
‫רבקה אסתר בת מינדל הורביץ‬
‫הורוביץ‬
‫שרה בת רבקה‬
‫חי׳ מושקא בת ברכה אורלי דרורית‬
‫הורן‬
‫תמר בת זוהרה‬
‫מרים פרומא בת פייגא שרה‬
‫סהיים‬
‫ביילא לאה בת אלקנה הלברשטם‬
‫הלוי‬
‫גַ נאל בת חנה‬
‫הלוי‬
‫תמר בת גַ נאל‬
‫חי׳ מושקא בת מירב שבית‬
‫חנה בת מירב שבית הלל‬
‫מירב שבית בת מרים הלל‬
‫מנוחה רחל בת מירב שבית‬
‫נחמה דינה בת מירב שבית‬
‫הלל‬
‫רבקה בת שמ"ס‬
‫שיינא בת מירב שבית הלל‬
‫פעסיא בת חיענא רחל העווערס‬
‫חוה בת אסתר לאה העכט‬
‫חנה בת שיינא שטערנא שרה‬
‫טילא העניא בת חיה שרה‬
‫שמחה כתון בת רוזלין העכט‬
‫הניה לאה בת רוממיה הענדל‬
‫הענדל‬
‫חנה בת הניה לאה‬
‫מושקא בת הניה לאה הענדל‬
‫שיינא ברכה בת הניה לאה‬
‫הרצוג‬
‫דבורה לאה בת חי׳‬
‫הרצוג‬
‫חנה קיילא בת חי׳‬
‫הרצוג‬
‫מושקא בת חי׳‬
‫הרצוג‬
‫רבקה בת חי׳‬
‫הרש‬
‫חנה בת צבי׳‬
‫אסתר חוה בת שרה ליפשא‬
‫ביץ‬
‫דבורה לאה בת שרה ליפשא‬
‫ביץ‬
‫מלכה בת שרה ליפשא הרשקוביץ‬
‫מלכה בת שרה ליפשא הרשקוביץ‬
‫פייגא רייזל בת שרה ליפשא‬
‫ביץ‬
‫רבקה בת שרה ליפשא הרשקוביץ‬
‫גיטל בת טויבא גענענדל וואגעל‬
‫חי׳ מושקא בת טויבא גענענדל‬
‫חנה בת טויבא גענענדל וואגעל‬
‫טויבא גענענדל בת מרים‬
‫מירל בת טויבא גענענדלוואגעל‬
‫רבקה בת שפרה ניחא וואגעל‬
‫אלטע פערל בת חיענא רחל‬
‫סאף‬
‫טויבא בת אלטא פעריל וואלאסאף‬
‫שרה רעלקא בת אלטא פעריל‬
‫סאף‬
‫חי׳ מושקא בת חנה וואלף‬
‫חנה בת רבקה בת‪-‬ציון וואלף‬
‫דבורה שולמית בת יהודית חנה‬
‫חי׳ מושקא בת שרה מאשא‬
‫חנה בת שרה מאשא וויטקעס‬
‫שרה מאשא בת העסא מלכה‬
‫דובאוו‬
‫דונין‬
‫דונין‬
‫דונין‬
‫דורון‬
‫דינוביץ‬
‫דינוביץ‬
‫דינוביץ‬
‫דענבורג‬
‫דענבורג‬
‫דענבורג‬
‫דענבורג‬
‫דענבורג‬
‫הבר‬
‫הולצברג‬
‫הורוויץ‬
‫הילדע־‬
‫הלל‬
‫הלל‬
‫הלל‬
‫העכט‬
‫העכט‬
‫הענדל‬
‫הרשקו־‬
‫הרשקו־‬
‫הרשקו־‬
‫וואגעל‬
‫וואגעל‬
‫וואלא־‬
‫וואלא־‬
‫וואקס‬
‫וויטקעס‬
‫וויטקעס‬
‫ווייזער‬
‫חי׳ שרה בת נחמה‬
‫ווייזער‬
‫חנה בת דבורה‬
‫ווייזער‬
‫מושקא בת‪-‬שבע בת חנה‬
‫נחמה בת רחל לאה ווייזער‬
‫וויינבע־‬
‫חי׳ מוסיא בת ציפורה חנה‬
‫רגער‬
‫וויינבע־‬
‫ריבה צבי׳ בת שרה מאשא‬
‫רגער‬
‫וויינברג‬
‫שיינא חי׳ בת בתי׳ בריינא‬
‫מלכה נחמה בת רחל וויינטראוב‬
‫ווייס‬
‫דבורה בת זלאטא‬
‫חיה פרידה בת דבורה ווייס‬
‫חנה מרים בת דבורה ווייס‬
‫נחמה דינה בת דבורה ווייס‬
‫ליפשא מלכה בת חנה ווייסמאן‬
‫ווילהלם‬
‫אלא בת תרצה‬
‫ווילענסקי‬
‫מיכל בת פעסא‬
‫ווילענסקי‬
‫שרה חנה בת מיכל‬
‫ווילשאנסקי‬
‫איידא בת פייגא‬
‫אסתר לאה בת גאלדע ווילשאנסקי‬
‫ווילשאנסקי‬
‫גאלדע בת חנה‬
‫ווילשאנסקי‬
‫חנה בת פייגא‬
‫חנה בת שטערנא שרה ווילשאנסקי‬
‫ווילשאנסקי‬
‫פייגא בת רחל‬
‫ווילשאנסקי‬
‫פייגא בת רחל‬
‫פרומא איטא בת פייגא ווילשאנסקי‬
‫ווילשינ־‬
‫יואלה לאה בת פרומא ריבא‬
‫סקי‬
‫שרה שמחה בת שרה ווילשינסקי‬
‫ווינטער‬
‫אירא בת נינא‬
‫ווינטער‬
‫חי׳ בת אירא‬
‫איטא בת דאברא בילא ווירצבערג‬
‫ווירצב־‬
‫מרים ברכה בת עלעסא דינה‬
‫ערג‬
‫סימא זייסל עטיל בת שרה רבקה רחל‬
‫וונהוז‬
‫רינה שיינדל בת סימא זייסל עטיל וונהוז‬
‫וועקנין‬
‫ביילא בת זאב‬
‫דבורה לאה בת ביילא וועקנין‬
‫וועקנין‬
‫שטערנא שרה בת ביילא‬
‫וועקנין‬
‫שיינא בת ביילא‬
‫זאנא‬
‫מרים בת רבקה‬
‫זאנדהויז‬
‫ברכה זיסל בת שרה מרים‬
‫זאנדהויז‬
‫דבורה לאה בת חי׳ מושקא‬
‫זאנדהויז‬
‫חי׳ לאה בת חנה‬
‫חי׳ מושקא בת יהודית זאנדהויז‬
‫זאנדהויז‬
‫מושקא בת חנה‬
‫מנוחה רחל בת חי׳ לאה זאנדהויז‬
‫זאנדהויז‬
‫מנוחה רחל בת חי׳ מושקא‬
‫זאנדהויז‬
‫רבקה בת חי׳ לא‬
‫זאנדהויז‬
‫רבקה בת מושקא‬
‫זאנדהויז‬
‫שיינא רעכיל בת חי׳ מושקא‬
‫זאנדהויז‬
‫שרה מרים בת חי׳ מושקא‬
‫זהבי‬
‫שרה בת אסתר‬
‫זהבי‬
‫תומר בת שרה‬
‫זוהר‬
‫חי׳ מושקא בת חנה שרה‬
‫חנה שרה בת אסתר זוהר‬
‫זוהר‬
‫שירה ידידה בת חנה שרה‬
‫זיבעל‬
‫איטא לאה בת גולדה חנה‬
‫זיבעל‬
‫אלונה בת אנה‬
‫אסתר תמר בת שרה זיבעל‬
‫זיבעל‬
‫טובה שירה בת גולדה חנה‬
‫זיבעל‬
‫מעין בת אלונה‬
‫זיבעל‬
‫נחמה ברכה בת אסתר תמר‬
‫הדס בת מרים ומשפ׳ זייץ‬
‫זייץ‬
‫מינדל בת מילה‬
‫זייץ‬
‫שרה בת מינדל‬
‫חי׳ מושקא בת מרים זילברשטיין‬
‫חנה ברכה בת מרים זילברשטיין‬
‫זילברשטיין‬
‫רחל בת יפה‬
‫שושנה דבורה בת חוה זינגער‬
‫נעמי אסתר בת רחל זירקינד‬
‫חי׳ מושקא בת חנה זלמנוב‬
‫זלמנוב‬
‫חי׳ מושקא בת נחמה דינה‬
‫חנה בת פרומט מינדל זלמנוב‬
‫נחמה דינה בת ליבא זלמנוב‬
‫זלמנוב‬
‫פרומט מינדל בת העניא יהודית‬
‫רבקה לאה פראדל בת פרומט מינדל זלמנוב‬
‫זלצמאן‬
‫מוסי׳ שושנה אסתר בת רבקה‬
‫זלצמאן‬
‫שטערנא שרה בת שבע אסתר‬
‫יטל בת נדג׳מה כוכבה זנוּ‬
‫נדג׳מה כוכבה בת רבקהזנוּ‬
‫חבושה‬
‫אורה מיטל מרסל בת בלה‬
‫חוה מרים בת רבקה חג׳ג׳‬
‫טלי בת רבקה חמסה חדאד‬
‫אסתר בת דבורה ישרה חדד‬
‫חדד‬
‫דבורה ישרה בת רחל בלימה‬
‫חדד‬
‫חי׳ מושקא בת דבורה ישרה‬
‫חנה בת דבורה ישרה חדד‬
‫חובה‬
‫דורה בת ברטה‬
‫אסתר הדסה בת ענת חזן‬
‫דבורה לאה בת ענת חזן‬
‫חזן‬
‫חי׳ מושקא המורי׳ בת ענת‬
‫נחמה דינה חנה בת ענת חזן‬
‫חזן‬
‫ענת בת אלוירה‬
‫שיינא איטה בת הענא חזן‬
‫שיינא שמחה בת ענת חזן‬
‫חייטאן‬
‫חי׳ מושקא בת פרומא איטא‬
‫יפעת בת רחל מכבי׳ חמד‬
‫חן‬
‫ברכה בת פייגא‬
‫תיקונים ניתן לשלוח רק באימל‪[email protected] :‬‬
‫חן‬
‫חנה בת פריידא‬
‫חן‬
‫נאוה בת חנה‬
‫דבורה פייגא בת יהודית טבנכור‬
‫דבורה לאה בת פריידא טהאלער‬
‫דבורה לאה בת פריידל טהאלער‬
‫טהאלער‬
‫חי׳ מושקא בת דבורה לאה‬
‫טהאלער‬
‫חי׳ מושקא בת דבורה לאה‬
‫טהאלער‬
‫טובא בת חי׳ עטל‬
‫רחל בלימה בת שרה טהאלער‬
‫תמר בת מרים ומשפ׳ טייטלבוים‬
‫טייכטל‬
‫אסתר בת רחל‬
‫טייכטל‬
‫אסתר בת רחל‬
‫טייכטל‬
‫ברכה בת שיינא‬
‫טייכטל‬
‫בתי׳ בת אסתר‬
‫טייכטל‬
‫חי׳ פייגל בת אסתר‬
‫טייכטל‬
‫חנה בת הינדא‬
‫טייכטל‬
‫חנה בת לאה‬
‫חנה רבקה בת אסתר טייכטל‬
‫טייכטל‬
‫לאה בת רבקה‬
‫טייכטל‬
‫מוסיא בת לאה‬
‫טייכטל‬
‫מינא ברכה בת נחמה דינה‬
‫מינא דבורה בת לאה טייכטל‬
‫טייכטל‬
‫מינא עטל בת פערל גאלדא‬
‫מינא צבי׳ בת אסתר טייכטל‬
‫נחמה דינה בת חנה דבורה רייזל טייכטל‬
‫פערל גאלדא בת לאה טייכטל‬
‫טייכטל‬
‫פריידא מושקא בת שיינא‬
‫טייכטל‬
‫רחל בת לאה‬
‫שיינא בת סימא חסיא טייכטל‬
‫טייכטל‬
‫שרה מושקא בת אסתר‬
‫טיניאנאווא‬
‫ראיסא בת יענטא‬
‫חנה בת פייגא ריבא טיפענברון‬
‫טיפענב־‬
‫פייגא רבקה בת שיינא מושקא‬
‫רון‬
‫שטערנא שרה בת שיינא מושקא טיפענב־‬
‫רון‬
‫טיפענב־‬
‫שיינא מושקא בת חיענא‬
‫רון‬
‫שיינא מלכה בת עלקא טננבוים‬
‫טעוול‬
‫חנה בת מושקא‬
‫טעוול‬
‫מושקא בת רחל‬
‫חי׳ מושקא בת רבקה טעלעשעווסקי‬
‫טענענ־‬
‫חי׳ אסתר בת פייגא גנענדל‬
‫בוים‬
‫טרשנדגן‬
‫טלעת בת נוסרט‬
‫טשערניאק‬
‫נחמה בת בלומא‬
‫אסתר חוה בת יהודית יארמוש‬
‫שמחה בת שרה סרח ידגר‬
‫יוליטסקי‬
‫דינה בת לאה‬
‫חי׳ מושקא בת רחל יוםטוביאן‬
‫יוםטוביאן‬
‫רחל בת פרידה‬
‫יוניק‬
‫אלטא שרה בת ציפא חי׳‬
‫יוניק‬
‫גאלדא איטא בת מרים מינדל‬
‫יוניק‬
‫גאלדא איטא בת ציפא חי׳‬
‫יוניק‬
‫גאלדא איטא בת שושנה רעכיל‬
‫יוניק‬
‫גאלדא איטא בת שרה רייזעל‬
‫יוניק‬
‫דבורה לאה בת מרים מינדל‬
‫דרויזע בת דבורה זיסל יוניק‬
‫יוניק‬
‫חי׳ מושקא בת מרים מינדל‬
‫יוניק‬
‫חי׳ מושקא בת שושנה רעכיל‬
‫יוניק‬
‫חי׳ שרה בת מרים מינדל‬
‫חנה בת מרים מינדל יוניק‬
‫יוניק‬
‫חנה בת ציפא חי׳‬
‫חנה בת שושנה רעכיל יוניק‬
‫יוניק‬
‫מאשא בת שושנה רעכיל‬
‫מרים מינדל בת רייזל יוניק‬
‫יוניק‬
‫פרומא בת אלטא שרה צערטל‬
‫יוניק‬
‫ציפא חי׳ בת העניא‬
‫יוניק‬
‫רבקה בת שרה‬
‫יוניק‬
‫שושנה רעכיל בת דעברא נעכא‬
‫יוניק‬
‫שרה נחמה בת שושנה רעכיל‬
‫שרה רייזעל בת עדנא יוניק‬
‫יוסן‬
‫נעמי רות בת שרה‬
‫יחזקאלי‬
‫גילה בת יעל לבנה‬
‫חנה בת רעות רבקה יחזקאלי‬
‫יעל לבנה בת צבי׳ מנטהיחזקאלי‬
‫יחזקאלי‬
‫מורן בת רחל‬
‫יחזקאלי‬
‫נעמי בת יעל לבנה‬
‫יחזקאלי‬
‫צבי׳ חמדה בת יעל לבנה‬
‫יחזקאלי‬
‫רעות רבקה בת דלי׳ דולי‬
‫יחזקיהו‬
‫רחל בת חפציבה‬
‫חי׳ מושקא בת בלה יצחקוב‬
‫ירון‬
‫קתי בת חנה חי׳‬
‫ישראלי‬
‫פייגא בת צילה‬
‫חי׳ מושקא בת חנה כ"ץ‬
‫כהן‬
‫אדר אסתר בת אורית אורי׳‬
‫כהן‬
‫אורי בת רחל‬
‫אורית אורי׳ בת מרים כהן‬
‫כהן‬
‫אלישבע בת רבקה‬
‫כהן‬
‫אנדראה אור בת‬
‫כהן‬
‫אסתר בת עזיזה‬
‫כהן‬
‫ברכה בת חנה‬
‫כהן‬
‫בת‪-‬אל בת רחל אורית דז׳ירה‬
‫דבורה לאה בת בת‪-‬אל כהן‬
‫כהן‬
‫דבורה שטערנא שרה בת חנה‬
‫כהן‬
‫דינה מיכל בת דבורה לאה‬
‫דפנה עדן בת איריס כהן‬
‫הילה בת אנדראה אור כהן‬
‫ויקטוריה בת מזל טוב כהן‬
‫כהן‬
‫זעלדא רחל בת טעמא ביטל‬
‫‪8‬‬
‫חוה סאשע בת שרה חנה )בת‪-‬שבע(‬
‫כהן‬
‫חי׳ מושקא בת אסתר כהן‬
‫כהן‬
‫חי׳ מושקא בת יהודית חנה‬
‫חיים הכהן בן אלישבע כהן‬
‫כהן‬
‫חנה בת סולטנא‬
‫כהן‬
‫יהודית חנה בת לאה שבע‬
‫יעטא בת יהודית חנה כהן‬
‫כהן‬
‫יעל בת אסתר‬
‫כהן‬
‫לאה בת שולמית‬
‫כהן‬
‫מיטל בת ויקטוריה‬
‫כהן‬
‫מרים בת אסתר‬
‫כהן‬
‫מרים בת רחל‬
‫נוגה בת אנדראה אור כהן‬
‫כהן‬
‫נחמה גאלדע בת פייע לאה‬
‫כהן‬
‫נחמה דינה בת חנה‬
‫כהן‬
‫סיוון שרה בת אורית אורי׳‬
‫פייע לאה בת חי׳ הינדא כהן‬
‫פריידא בת לאה זיסל כהן‬
‫כהן‬
‫רבקה בת אסתר‬
‫כהן‬
‫רבקה בת חנה‬
‫רבקה בת יהודית חנה כהן‬
‫כהן‬
‫רחל בת אלישבע‬
‫כהן‬
‫רחל בת מרים‬
‫כהן‬
‫רחל לאה בת חנה‬
‫כהן‬
‫רחל שמרית בת אורית אורי׳‬
‫כהן‬
‫שטערנא שרה בת שיינע רבקה‬
‫כהן‬
‫שיינא רבקה בת חי׳ רחל לאה‬
‫כהן‬
‫שירן מרים בת אורית אורי׳‬
‫כהן‬
‫שמחה בת אסתר‬
‫כהן‬
‫שרה בת אסתר‬
‫כהן‬
‫שרה סיון בת אורית אורי׳‬
‫כהן‬
‫שרה עליזה בת דבורה לאה‬
‫תרצה רייזל בת יוטא כהן‬
‫דבורה לאה בת ריסא כהנאוויץ‬
‫חי׳ טובה בת אסתר כהנאוויץ‬
‫שרה ריסא בת חי׳ טובה כהנאוויץ‬
‫כהנוב‬
‫חוה ריסא בת פערל רבקה‬
‫חי׳ מושקא בת יהודית כהנוב‬
‫יהודית גיטל בת רייזל כהנוב‬
‫כהנוב‬
‫פערל רבקה בת שרה חנה‬
‫טלי׳ בת מרים ומשפ׳ לאנגער‬
‫לאסקי‬
‫העניא בת ציפא‬
‫אסתר ליבא בת טויבא חי׳ רבקה לאש‬
‫חי׳ מושקה בת נחמה לאש‬
‫לאש‬
‫נחמה בת יהודית‬
‫לבנה שרה בת מרים לבהר‬
‫לבהר‬
‫מרים בת שרה‬
‫לדיוב‬
‫חי׳ מושקא רחל בת רות‬
‫לו‬
‫חי׳ מושקא בת חנה ליבא‬
‫לו‬
‫חנה ליבא בת רבקה נעמי‬
‫פרידא בת חנה ליבא לו‬
‫לו‬
‫רחל בת חנה ליבא‬
‫בר ציפורה בת לאה לוי‬
‫לוי‬
‫גולדה מרים בת שרה חנה‬
‫לוי‬
‫חי׳ מושקא בת רבקה רחל‬
‫חי׳ מושקא בת רחל לוי‬
‫לוי‬
‫חנה בת רחל‬
‫לוי‬
‫מושקא בת צפורה‬
‫מלכה בת רבקה רחל לוי‬
‫לוי‬
‫צפורה בת חי׳ רחל‬
‫לוי‬
‫רבקה בת מרגלית סימא רחל‬
‫רבקה רחל בת נחמה לוי‬
‫לוי‬
‫רחל בת מרים‬
‫לוי‬
‫שטערנא שרה בת רבקה רחל‬
‫לוי‬
‫שרה בת חי׳ רחל‬
‫שרה הדס בת רבקה לוי‬
‫לוין‬
‫בתי׳ בת שרה‬
‫דאבא בת לובא זלאטא לוין‬
‫לוין‬
‫דניאלה שושנה בת דבורה‬
‫חי׳ לילא מיכל מושקא בת פרידל חנה‬
‫לוין‬
‫חי׳ מושקא בת דאבא לוין‬
‫לוין‬
‫חי׳ רחל בת דבורה‬
‫חנה איידלע בת רענדל לוין‬
‫לוין‬
‫חנה בת קלאייר‬
‫פרידל חנה בת לאה לוין‬
‫לוין‬
‫רענדל לאה בת חנה איידלע‬
‫לוין‬
‫שטערנא שרה בת דאבא‬
‫לוינזון‬
‫שושנה רייזל בת פרידא בלימה‬
‫שרה נחמה בת נעטל לוינזון‬
‫לוינסון‬
‫דבורה לאה בת שושנה רייזיל‬
‫לוינסון‬
‫חי׳ מושקא בת שושנה רייזל‬
‫חנה בת שושנה רייזל לוינסון‬
‫רבקה בת שושנה רייזל לוינסון‬
‫לוינסון‬
‫שושנה רייזל בת פרידה בלומה‬
‫דבורה לאה בת זלדא לויפער‬
‫לויפער‬
‫זלדא בת איידלא‬
‫לויפער‬
‫חי׳ זיסל בת מיכלא‬
‫חי׳ מושקא בת זלדא לויפער‬
‫לויפער‬
‫חי׳ מושקא בת מרים לאה‬
‫חנה מושקא בת מיכלא לויפער‬
‫לויפער‬
‫יאשא ליבא בת מרים לאה‬
‫מיכלא בת יאשא ליבא לויפער‬
‫לויפער‬
‫מרים לאה בת ביילא רישא‬
‫לויפער‬
‫פייגא ציפא בת גאלדא רעכיל‬
‫לויפער‬
‫פייגא ציפא בת גאלדא רעכיל‬
‫לויפער‬
‫פייגא ציפא בת גאלדא רעכיל‬
‫לויפער‬
‫פעסי׳ בת זלדא‬
‫פריידא בת הדסה מרים לויפער‬
‫פריידא בת הדסה מרים לויפער‬
‫רבקה בת מרים לאה לויפער‬
‫לונאנס־‬
‫חי׳ הינדא בת נחמה גאלדע‬
‫קי‬
‫לורבר‬
‫חנה בת גניה‬
‫לורבר‬
‫יהודית בת דבורה‬
‫יהודית לאה בת מנוחה לורבר‬
‫מלכה בת יהודית לאה לורבר‬
‫מלכה בת יהודית לאה לורבר‬
‫לורבר‬
‫רבקה בת יהודית‬
‫רות בת יהודית לאה לורבר‬
‫רות בת יהודית לאה לורבר‬
‫חנה נורית כוכבה בת הילה זוהר ליאני‬
‫ליבוביץ‬
‫יעל בת רחל‬
‫ליבוביץ‬
‫שמחה בת שרה‬
‫ליבעראוו‬
‫חי׳ בת שרה חנה‬
‫ליבע־‬
‫מנוחה רחל בת שבע אסתר‬
‫ראוו‬
‫פיגא בת שבע אסתר ליבעראוו‬
‫ליבע־‬
‫שבע אסתר בת בינה רבקה‬
‫ראוו‬
‫שרה הדס בת רבקה ליווי‬
‫אילת השחר חנה בת היידי בלומא לייבמן‬
‫חי׳ מושקא בת אילת השחר חנה לייבמן‬
‫לייבמן‬
‫שיינא בת אילת השחר חנה‬
‫לייט‬
‫טשערנא בת ליבא‬
‫לימאק‬
‫גילה בת יוכבד‬
‫חי׳ מושקא בת אסתר ליפסקער‬
‫ליפסק־‬
‫חי׳ מושקא בת מנוחה רבקה‬
‫ער‬
‫ליפסק־‬
‫חי׳ מושקא בת נחמה דינה‬
‫ער‬
‫חי׳ מושקא בת רבקה ליפסקער‬
‫ליפסק־‬
‫חי׳ מושקא בת שיינא רבקה‬
‫ער‬
‫ליפסק־‬
‫חי׳ מרים בת שרה אסתר‬
‫ער‬
‫חנה בת חי׳ ליפסקער‬
‫ליפסק־‬
‫חנה דבורה בת נחמה דינה‬
‫ער‬
‫ליפסקער‬
‫לאה בת חי׳ מרים‬
‫ליפסק־‬
‫לובא אלטא טובא בת חי׳ מרים‬
‫ער‬
‫ליפסק־‬
‫נחמה דינה בת שרה לאה‬
‫ער‬
‫ליפסקער‬
‫פייגא זיסל בת רחל‬
‫פרידה בת חי׳ מרים ליפסקער‬
‫ליפסקער‬
‫צירל בת יהודית‬
‫ליפסקער‬
‫רבקה בת בתי׳‬
‫ליפסק־‬
‫רחל שפרה בת יעל אירית‬
‫ער‬
‫ליפסק־‬
‫שיינא רבקה בת העניא סטישא‬
‫ער‬
‫דבורה לאה בת מאריאשא ליבא מרים אסתר‬
‫ליפציק‬
‫מאריאשא ליבא מרים אסתר בת שרה רבקה‬
‫ליפציק‬
‫ליפציק‬
‫מלי בת יהודית‬
‫שרה רבקה בת מאריאשא ליבא מרים אסתר‬
‫ליפציק‬
‫ליפשיץ‬
‫מרים בת חנה‬
‫לנדא‬
‫בת‪-‬שבע בת חנה‬
‫חנה בת מינה רבקה לנדא‬
‫לנדא‬
‫שרה בת חנה‬
‫חנה בת שרה רבקה לסקר‬
‫טשערנא אטי בת חנה לסקר‬
‫לסקר‬
‫מלכה בת חנה‬
‫לסרי‬
‫מעין בת שרה‬
‫דבורה בת חוה שיינע לעבאוויק‬
‫חוה שיינע בת אסתר גישא‬
‫לעבאוויק‬
‫חנה מלכה בת חוה שיינע‬
‫לעבאוויק‬
‫יפה ברכה בת חוה שיינע‬
‫לעבאוויק‬
‫פערל לאה בת אסתר הדס‬
‫לעבאוויק‬
‫לעבענהאלץ‬
‫רחל בת שרה‬
‫לעווילע־‬
‫הדסה איטא בת שרה אסתר‬
‫וו‬
‫לעווילע־‬
‫חי׳ פייגא בת שרה אסתר‬
‫וו‬
‫לעווילע־‬
‫פריידא לאה בת שרה אסתר‬
‫וו‬
‫לעווילע־‬
‫שרה אסתר בת שאשע וויטא‬
‫וו‬
‫צפורה לאה בת קריינא נחמה צבי׳ לפידות‬
‫לפידות‬
‫קריינא נחמה צבי׳ בת שיינא‬
‫אלטא צרטל בת רבקה מאיעסקי‬
‫דבורה רבקה בת בת‪-‬שבע צייטקא‬
‫מאיעסקי‬
‫מאיר‬
‫אורית בת רות‬
‫שימחה מירה בת שרה מאירזון‬
‫שרה אורה בת מאי׳ מאירזון‬
‫מוגלבסקי‬
‫חנה בת נעטל‬
‫אדל בת אפרת מרים מויאל‬
‫אפרת מרים בת זוסיא מויאל‬
‫טלי׳ בת אפרת מרים מויאל‬
‫נועה בת אפרת מרים מויאל‬
‫עדי חן בת אפרת מרים מויאל‬
‫מויאל‬
‫שולה בת חנה‬
‫מוסקוביץ‬
‫חוה בת חי׳ מושקא‬
‫חי׳ מושקא בת רבקה מוסקוביץ‬
‫חנה בת חי׳ מושקא מוסקוביץ‬
‫העניא חאשע בת חנה מוצקין‬
‫מוצקין‬
‫חי׳ בת שיינע שרה‬
‫חנה בת שיינע רבקה מוצקין‬
‫מוצקין‬
‫ליבא בת רעכל‬
‫חסידה איטה בת לאה מורטנר‬
‫חנה שמחה בת רחל מזרחי‬
‫ירונה בת נדרה חנה מחפוץ‬
‫חי׳ מושקא בת העניא מטוסוב‬
‫מטוסוב‬
‫חי׳ מושקא בת שטערנא שרה‬
‫מטוסוב‬
‫חנה בת רחל ביילא‬
‫מטוסוב‬
‫צבי׳ מרים בת שטערנא שרה‬
‫מטוסוב‬
‫שטערנא שרה בת צבי׳ מרים‬
‫מושקא רחל בת חנה מטוסוף‬
‫מטלס‬
‫חי׳ מושקא בת אלישבע גאלדא‬
‫מטלס‬
‫עטא בת אלישבע גאלדא‬
‫מייזליש‬
‫טובה איטא שיינדל בת יהודית‬
‫רישא סימא בת רעכל מייעפסקי‬
‫דבורה גוטא בת שיינא סטרנא שרה מינסקי‬
‫חוה בת גיטל בריינדל מינסקי‬
‫מינסקי‬
‫שיינא סטרנא שרה בת אסתר‬
‫פעסל בת חנה טויבא מינץ‬
‫מינקאוויטש‬
‫רייזל בת ביילא‬
‫מינקאוויץ‬
‫חי׳ בת רייזל‬
‫מינקאוויץ‬
‫חנה בת רייזל‬
‫פייגא רחל בת רייזל מינקאוויץ‬
‫אביגיל בת שרה לטיסי׳ מיר‬
‫מיר‬
‫גני׳ בת סאשא‬
‫חי׳ בת גני׳ מיר‬
‫חי׳ מושקא בת מרים מיר‬
‫חנה בת חי׳ מיר‬
‫מיר‬
‫מושקא בת חי׳‬
‫מיר‬
‫סאשא בת גיטל‬
‫מיר‬
‫רבקה בת חי׳‬
‫מיר‬
‫שיראל בת חי׳‬
‫חי׳ מושקא בת מנוחה מישולבין‬
‫מישולבין‬
‫חנה בת מנוחה‬
‫מנוחה בת ביילא רישא מישולבין‬
‫מישול־‬
‫פרומא שרה בת חי׳ איידלא‬
‫בין‬
‫מלוכוב־‬
‫טניה שלומית בת שלימא‬
‫סקי‬
‫אסתר לאה בת שרה פנינה דבורה מלול‬
‫חי׳ מושקא בת שרה פנינה דבורה מלול‬
‫מלול‬
‫שנה פנינה דבורה בת אסתר‬
‫אסתר בת חי׳ רבקה מלמד‬
‫דבורה גאלדע בת אסתר מלמד‬
‫מלמד‬
‫חיענא בת אסתר‬
‫ממן‬
‫נילי בת שושנה‬
‫מסרתי‬
‫רחל בת שרה‬
‫מענצער‬
‫רציל בת רייזל‬
‫מעצגער‬
‫ברכה חנה בת נחמה גיטל‬
‫חוה לי בת חי׳ מינדל מעצגער‬
‫יהודית בת מינטשא מעצגער‬
‫רויזא שושנה בת העני׳ מעצגער‬
‫חי׳ מושקא בת ביילא מרבי‬
‫לאה בת לובא אלטא טובא )טייבל( מרמלש־‬
‫טיין‬
‫מרנפלד‬
‫חי׳ פערל בת רחל‬
‫מרנפלד‬
‫חנה בת מרים חי׳‬
‫מרנפלד‬
‫רחל בת אסתר‬
‫מרנפלד‬
‫שיינא בת רחל‬
‫משיח‬
‫אילה בת פנינה חירי׳ ברכה‬
‫משיח‬
‫אסתר בת אילה‬
‫דבורה לאה בת אילה משיח‬
‫חי׳ מושקא בת אילה משיח‬
‫חנה רבקה בת אילה משיח‬
‫משיח‬
‫נעימה בת ָטאווּס‬
‫עשׁ ֶטע בת נעימה משיח‬
‫ער ְ‬
‫ֶפ ֶ‬
‫שטערנא שרה בת אילה משיח‬
‫נאדלער‬
‫רבקה לאה בת שולמית חנה‬
‫שולמית חנה בת זלדא נאדלער‬
‫נאטיק‬
‫דבורה לאה בת שטערנא שרה‬
‫חי׳ ברכה בת שטערנא שרה רבקה נאטיק‬
‫נאטיק‬
‫שטערנא שרה רבקה בת חנה‬
‫סימא הינדא בת חנה נג׳יר‬
‫נג׳ר‬
‫חי׳ מושקא בת דאברא בילא‬
‫דבורה לאה בת חי׳ עטל נג׳ר‬
‫חי׳ עטל בת רחל בלימה נג׳ר‬
‫נג׳ר‬
‫שרה בת חי׳ עטל‬
‫רחל יחד בת נחמה חנה נוטיק‬
‫נחמה‬
‫פרחי׳ בת יצחק‬
‫חביבה פערל בת שטערנא מלכה ניו‬
‫חי׳ בינה בת רבקה עטא ניו‬
‫זיסל בת רבקה גיטל ניומאן‬
‫חי׳ מושקא בת חנה ניומאן‬
‫חנה בת שטערנא שרה ניומאן‬
‫חי׳ בת בתי׳ נייל‬
‫נימורב־‬
‫חי׳ מושקא צבי׳ בת לאה‬
‫סקי‬
‫חנה אדל בת מיכל שרה ניסילעוויטש‬
‫אסתר בת ידידה רוזא ניסים‬
‫דבורה לאה בת אסתר ניסים‬
‫ניסים‬
‫מיכל בת מרים‬
‫ניסים‬
‫לאמה‬
‫סא ַ‬
‫מרים בת ַ‬
‫ניסים‬
‫פנינה בת מרים‬
‫ניסים‬
‫רייזל בת שרה חנה‬
‫נמדר‬
‫אסתר בת שרה‬
‫דבורה רבקה בת פערל ברכה‬
‫חי׳ מושקא בת אסתר נמדר‬
‫נמדר‬
‫טויבא לאה בת פערל ברכה‬
‫מלכה שרה בת אסתר נמדר‬
‫נמדר‬
‫נחמה אלישבע בת אסתר‬
‫פערל ברכה בת בטיל נמדר‬
‫רבקה אביבה בת אסתר נמדר‬
‫נמירוב־‬
‫נחמה דינה בת חי׳ גולדא‬
‫סקי‬
‫רבקה בת נחמה דינה נמירובסקי‬
‫נפרסטק‬
‫הנה בת רבקה‬
‫חי׳ מושקא בן רבקה נפרסטק‬
‫חי׳ מושקא בת איידא נפרסטק‬
‫נפרסטק‬
‫חי׳ מושקא בת רייזל לאה‬
‫נפרסטק‬
‫חנה בת רייזל לאה‬
‫נפרסטק‬
‫נחמה בת רבקה‬
‫נפרסטק‬
‫נחמה דינה בת רייזל לאה‬
‫נפרסטק‬
‫רבקה בן עשקא‬
‫נפרסטק‬
‫רייזל לאה בת רבקה בלומא‬
‫חי׳ מושקא בת חנה נקר‬
‫חנה בת רבקה ליבא נקר‬
‫נקר‬
‫מושקא בת מרים‬
‫שולטאנה בת רחמה נקר‬
‫סאנד־‬
‫חוה פעשע בת קריינע מלכה‬
‫מאן‬
‫סבגי‬
‫אורטל בת פרנאז‬
‫סבגי‬
‫ליאל בת פרנאז‬
‫סבגי‬
‫פרנאז בת גיטי‬
‫מרים פייגא בת יהודית סברדלוב‬
‫סגל‬
‫ז׳ניה בת סוניה‬
‫סויסה‬
‫אליסה בת אולגה‬
‫סויסה‬
‫חנה בת אליסה‬
‫שרה בת פייגא רבקה סוקל‬
‫סטוליק‬
‫חנה בת שיינא‬
‫סטוליק‬
‫מינא רחל בת חנה‬
‫סימא חסיא בת חנה סטוליק‬
‫סטראלערמאן‬
‫אלאנה בת שולמית‬
‫סטראלערמאן‬
‫שולמית בת חוה‬
‫סיבוני‬
‫אסתר בת סעדה‬
‫סיבוני‬
‫דינה בת אסתר‬
‫חי׳ יעל רחל בת אפרת סיבוני‬
‫חי׳ מושקא בת רחל סיבוני‬
‫סיבוני‬
‫רחל בת שושנה רזילה אילה‬
‫דבורה רחל בת אסתר סיטבון‬
‫יעל הדס בת דבורה רחלסיטבון‬
‫מנחם מענדל בת רבקה סיטבון‬
‫סיימאן‬
‫לאה רחל בת אילה‬
‫סיימון‬
‫מושקא בת חסיא פרידא‬
‫העישא חי׳ בת שושנה רזילא אילה סילם‬
‫חי׳ מושקא בת נעטל סילמאן‬
‫חנה בת טילא העניא סילמאן‬
‫סילמאן‬
‫לאה בת שרה‬
‫סילמאן‬
‫מושקא בת חנה‬
‫סילמאן‬
‫מושקא בת יהודית‬
‫סילמאן‬
‫נעטל בת אדל‬
‫סילמאן‬
‫רבקה אדל בת חנה‬
‫סילמאן‬
‫רחל בת שרה לאה‬
‫סילמאן‬
‫שיינא בת חנה‬
‫חנה בת פרומא גיטא סימענט‬
‫סימפסאון‬
‫שרה בת סימא‬
‫סימפ־‬
‫חי׳ מושקא בת אסתר שרה‬
‫סאן‬
‫חי׳ מושקא בת רייזל סימפסאן‬
‫סימפסאן‬
‫חנה בת סימא‬
‫סימפסאן‬
‫סימא בת רבקה‬
‫רייזל בת מרים מינדל סימפסאן‬
‫חנה ברכה בת מרים סירוטה‬
‫בת‪-‬שבע בת חי׳ מושקא‬
‫סלאוואטיצקי‬
‫דבורה לאה בת חי׳ מושקא‬
‫סלאוואטיצקי‬
‫סלונים‬
‫רבקה בת אסתר‬
‫דינה גאיה בת מרים סלמה‬
‫בלומא יאנטא בת שרה לאה‬
‫סעמיועלס‬
‫דבורה לאה בת נחמה סעמיועלס‬
‫חי׳ מושקא בת נחמה סעמיועלס‬
‫חי׳ פייגע בת חסיא פרידא‬
‫סעמיועלס‬
‫חנה בת חסיא פרידא סעמיועלס‬
‫מינא פייגא בת נחמה סעמיועלס‬
‫מרים קיילא בת חי׳ איטא‬
‫סעמיועלס‬
‫נחמה בת פרידא חוה סעמיועלס‬
‫פעשה דבורה בת חסיא פרידא‬
‫סעמיועלס‬
‫רחל בת שיינא מאטיל סעמיועלס‬
‫שטערנא שרה בת נחמה‬
‫סעמיועלס‬
‫שיינא מאטיל בת מרים קיילא‬
‫סעמיועלס‬
‫שיינא מאטיל בת נחמה‬
‫סעמיועלס‬
‫סערעב־‬
‫חי׳ מושקא בת פייגא רבקה‬
‫ראנסקי‬
‫סערעב־‬
‫פייגא רבקה בת הינדא מלא‬
‫ראנסקי‬
‫סערעבריאנסקי‬
‫רייזל בת גבריאלא‬
‫ספיטצקי‬
‫איטא פייגא בת חנה רבקה‬
‫תיקונים ניתן לשלוח רק באימל‪[email protected] :‬‬
‫נמדר‬
‫חנה רבקה בת דאבא ספיטצקי‬
‫ליבא זלאטא בת חנה רבקה‬
‫סקובלו‬
‫מאי׳ בת שרה‬
‫סקומסקי‬
‫חנה בת אלישבע‬
‫עדי בת חנה סקומסקי‬
‫סקומסקי‬
‫שיר בת חנה‬
‫מרים חנה בת אסתר עבדה‬
‫עבדה‬
‫שרה נעימה בת מרים חנה‬
‫רחל רייזל בת אסתר עדעלמאן‬
‫לאה בת סוזאן שושנה עזאגווי‬
‫עזגווי‬
‫פריחה בת חנה‬
‫עזרן‬
‫חנה בת יהודית חי׳‬
‫עזרן‬
‫יהודית חי׳ בת רחל‬
‫אסתר ברכה בת צפורה עלבערג‬
‫עלבערג‬
‫יוכבד בת שרה‬
‫עלבערג‬
‫מרים בת יוכבד‬
‫ציפורה רבקה בת יוכבד עלבערג‬
‫עלבערג‬
‫שטערנא ברכה בת יוכבד‬
‫עלברג‬
‫חנה בת יוכבד‬
‫עמית‬
‫אשירה רחל בת היידי בלומא‬
‫ביידי בלומה בת זלדה עמית‬
‫רבקה בת לאה גולדה עמית‬
‫ענגעל‬
‫אידא בת סאשא‬
‫ענגעלב־‬
‫דבורה לאה בת רבקה רייזל‬
‫ערג‬
‫ענגעלבערג‬
‫חנה בת שמחה‬
‫ענגעלבערג‬
‫חנה בת שמחה‬
‫מושקא בת קלרה חי׳ עפשטיין‬
‫עפשטיין‬
‫מרים ליבא בת חנה חי׳ דובא‬
‫עפשטיין‬
‫קלרה חי׳ בת דינה‬
‫פאלאס‬
‫מרים חנה בת נחמה דינה‬
‫פאלאס‬
‫נחמה דינה בת לאה גיטל‬
‫מנוחה בת נחמה דינה פאפאק‬
‫פאפאק‬
‫נחמה דינה בת פרידה בלומה‬
‫פאפאק‬
‫נחמה דינה בת פרידה בלומה‬
‫רבקה בת פרידא בלומה פאפאק‬
‫פארסט‬
‫הינדער בת רבקה‬
‫חי׳ מושקא בת הינדא פארסט‬
‫פארסט‬
‫חנה בת הינדא‬
‫מנוחה רחל בת הינדא פארסט‬
‫פארסט‬
‫סטערנא בת הינדא‬
‫צפורה שרה בת הינדא פארסט‬
‫פוגלמן‬
‫דבורה לאה בת ריקל ליבא‬
‫פוגלמן‬
‫חוה שירה בת ריקל ליבא‬
‫פוגלמן‬
‫חנה בת ריקל ליבא‬
‫פוגלמן‬
‫ריקל ליבא בת שיידל מלכה‬
‫שיינא דרייזא בת שרה פוגלמן‬
‫פוגלמן‬
‫שרה היצל בת ריקל ליבא‬
‫פוטורק‬
‫ביילא בת העניא‬
‫פורסט‬
‫הני׳ לאה בת עזית‬
‫פיאמנטה‬
‫אלה בת שרה‬
‫אלטע יהודית בת שרה הדס‬
‫פיאמנטה‬
‫אלטע יהודית בת שרה הדס‬
‫פיאמנטה‬
‫אסתר בת זיסא ברכה פיאמנטה‬
‫חי׳ מושקא בת אלטע יהודית‬
‫פיאמנטה‬
‫חנה בת אלטע יהודית פיאמנטה‬
‫עטא בת זיסא ברכה פיאמנטה‬
‫פייגין‬
‫חי׳ מושקא בת יהודית שרה‬
‫פייגענסאהן‬
‫בת‪-‬שבע בת מלכה‬
‫פיין‬
‫חיענא בת חנה‬
‫פיין‬
‫חנה בת חי׳ רבקה‬
‫פיין‬
‫מושקא בת חנה‬
‫פיינלאנד‬
‫דבורה לאה בת נחמה פעסיא‬
‫פיינלאנד‬
‫חי׳ מושקא בת נחמה פעסיא‬
‫פיינלאנד‬
‫נחמה פעסיא בת פריידא‬
‫פיינלאנד‬
‫ראניא בת חנה‬
‫רחל בת נחמה פעסיא פיינלאנד‬
‫שרה בת נחמה פעסיא פיינלאנד‬
‫פייפ‬
‫איידלא בת שטערנא שרה‬
‫דבורה לאה בת יהודית פיל‬
‫פיליפס‬
‫דבורה לאה בת גאלדא ליבא‬
‫פיליפס‬
‫דבורה לאה בת מרים שרה‬
‫פיליפס‬
‫מינא זיסל בת מרים שרה‬
‫פיליפס‬
‫מלכה פייגא בת מרים שרה‬
‫פיליפס‬
‫מרים שרה בת חי׳‬
‫פיליפס‬
‫קיילא בינה בת מרים שרה‬
‫פיליפס‬
‫שושנה עידית בת שרה מלכה‬
‫שושנה רחל בת מינא פיליפס‬
‫פיליפס‬
‫תרצה חנה בת מרים שרה‬
‫פינסאן‬
‫חי׳ גנעשא בת רחל‬
‫שיינא שטערנא שרה בת מנוחה רבקה‬
‫פינסאן‬
‫פינסון‬
‫חנה בת טובא גיטל‬
‫פרומע בילא בת סאניא פיקארסקי‬
‫פיקרסקי‬
‫אלישבע בת מרים‬
‫פיקרסקי‬
‫חנה בת אלישבע‬
‫נחמה דינה בת מרים פיקרסקי‬
‫שיינא רחל בת אלישבע פיקרסקי‬
‫פישער‬
‫חנה עטקא בת צפורה קריינדל‬
‫צפורה קריינדל בת אסתר מלכה פישער‬
‫אסתר בת שרה טושנא פלדמן‬
‫זהבה גולדא בת בילא פלדמן‬
‫פלדמן‬
‫יהודית שרה טושנא בת אסתר‬
‫פלטיאל‬
‫גולדא רעכיל בת פריידא‬
‫פלטיאל‬
‫חי׳ מושקא בת גולדא רעכיל‬
‫רישא בת גולדא רעכיל פלטיאל‬
‫פלטיאל‬
‫רעכל בת שרה רבקה רחל‬
‫ספיטצקי‬
‫‪9‬‬
‫מושקא בת דבורה צירל פלינט‬
‫פעווזנער‬
‫עשקא בת סלאווע‬
‫רבקה בת שרה אסתר פעווזנער‬
‫פענטן‬
‫בילה בת‪-‬ציון בת סלוי גיטה‬
‫אבוב רחל בת בלומה פציטה‬
‫פציטה‬
‫אבלומה בת דבורה‬
‫חביבה בת חנה אנאה פציטה‬
‫חנה בת קריינע מלכה פרוינד‬
‫פרוינד‬
‫קריינע מלכה בת שיינע דרייזע‬
‫שרה בת קריינע מלכה פרוינד‬
‫פרוס‬
‫בתי׳ העסיא בת חי׳‬
‫פרוס‬
‫הינדא בת חי׳‬
‫פרוס‬
‫חי׳ בת דבורה‬
‫פרוס‬
‫חנה בת חי׳‬
‫פרוס‬
‫מושקא בת חי׳‬
‫פרוס‬
‫נחמה בת חי׳‬
‫פאיא חאסיא בת חי׳ פרוס‬
‫פערלא מושקא בת חנה פרוס‬
‫שטערנא שרה בת חי׳ פרוס‬
‫פרוס‬
‫שיינא בת חי׳‬
‫חובא אסתר בת שושנה רזילה אילה פרטוש‬
‫פרטוש‬
‫שושנה רזילה אילה בת העישא‬
‫פרידמאן‬
‫ברכה רחל בת צפורה יטע‬
‫פרידמאן‬
‫דבורה לאה בת צפורה יטע‬
‫פרידמאן‬
‫חשא רבקה בת ברכה רחל‬
‫עטרה בת ברכה רחל פרידמאן‬
‫פרידמן‬
‫חי׳ מושקא בת שרה לאה‬
‫פרידמן‬
‫חי׳ סימא בת בילא רישא‬
‫פרידמן‬
‫מרים )מנציה( בת רבקה‬
‫פרידמן‬
‫שפרה רוזה בת שרה לאה‬
‫פרידמן‬
‫שרה לאה בת שטערנא מלכה‬
‫חי׳ מושקא בת רחל פרישמן‬
‫רחל בת זלאטא זהבה פרישמן‬
‫פרל‬
‫רחל בת צפורה‬
‫פרל‪-‬גוריון‬
‫צפורה בת רחל‬
‫אחנה רחל בת יהודית פרמן‬
‫פרנס‬
‫גוטא בת רבקה‬
‫חנה ליבא בת רבקה פרנס‬
‫פרנס‬
‫רבקה בת גוטא‬
‫רחל איטא בת רבקה פרנס‬
‫חי׳ מושקא בת אורית פרנקל‬
‫פרענד‬
‫דניאלה קרן בת הלנה עופרה‬
‫פרענד‬
‫חי׳ מושקא בת דניאלה קרן‬
‫חנה בת דניאלה קרן פרענד‬
‫פרענד‬
‫מרים רייזל בת דניאלה קרן‬
‫פרענד‬
‫נחמה דינה בת דניאלה קרן‬
‫רבקה בת דניאלה קרן פרענד‬
‫פרענד‬
‫שיינא ברכה בת דניאלה קרן‬
‫פרענד‬
‫תמר ליבא בת דניאלה קרן‬
‫שיינא מזל בת שרה פרץ‬
‫פרקס‬
‫מרים בת מזל טוב‬
‫פרקס‬
‫מרים בת מזל‪-‬טוב‬
‫צוויבעל‬
‫חנה בת צבי׳‬
‫צוויבעל‬
‫נחמה בת צבי׳‬
‫פריידע יענטע בת צבי׳ צוויבעל‬
‫צוויבעל‬
‫צבי׳ בת חי׳ רבקה‬
‫רבקה עטל בת רעכיל צייגער‬
‫צינאמון‬
‫יהודית קרינדלר בת לאה רחבא‬
‫צפתמן‬
‫מרים בת צפורה‬
‫קאגאן‬
‫אסתר רבקה בת נחמה דינה‬
‫קאגאן‬
‫חי׳ מושקא בת נחמה דינה‬
‫נחמה דינה בת שיינא קאגאן‬
‫חי׳ מושקא בת חנה קאזין‬
‫חנה בת חיענא רחל קאזין‬
‫קאזין‬
‫טויבא בת חנה‬
‫שרה מאשא בת חנה קאזין‬
‫קאזלינער‬
‫זעלדא בת שרה‬
‫קאזלינער‬
‫חנה בת צבי׳ מרים‬
‫קאזלינער‬
‫שרה בת חנה‬
‫שולמית תרצה בת רייזל קאניקאוו‬
‫אסתר בת שרה רוזא קאפלינסקי‬
‫חי׳ רבקה בת חיענא קאפלינסקי‬
‫קאפע־‬
‫חי׳ מושקא בת מרגולא רייקא‬
‫לושניק‬
‫הדסה מרים בת שרה קארליבאך‬
‫מיכל בת מרים ומשפ׳ קארליבאך‬
‫קארסי־‬
‫פייגא רבקה בת פרומא גיטא‬
‫ענטא‬
‫גיטל אביגיל בת מרתא קארעטני‬
‫קארעטני‬
‫חנה בת נחמה‬
‫קארעטני‬
‫מינא בת קלארא‬
‫קארעטני‬
‫ראסיא בת גאלדע‬
‫בתי׳ בריינא בת פעסל קארפ‬
‫קארף‬
‫ָ‬
‫דבורה לאה בת פייגא גענענדל‬
‫קארפ‬
‫העניא בת חי׳‬
‫קארף‬
‫חי׳ גאלדא בת שרה לאה‬
‫קארפ‬
‫חנה טויבא בת בתי׳ בריינא‬
‫מושקא בת בתי׳ בריינא קארפ‬
‫קארף‬
‫ָ‬
‫מושקא מרים בת דבורה לאה‬
‫קארף‬
‫ָ‬
‫רבקה בת דבורה לאה‬
‫רבקה בת שיינא חי׳ קארפ‬
‫רחל בת בתי׳ בריינא קארפ‬
‫קארף‬
‫ָ‬
‫שרה בת דבורה לאה‬
‫קבקוב‬
‫חנה בת רות‬
‫קדם‬
‫רוני בת שושנה‬
‫קדנר‬
‫דבורה חי׳ רייזל בת שיינא‬
‫קדנר‬
‫חי׳ מושקא בת מרים רות‬
‫קדנר‬
‫טובה בת דבורה חי׳ רייזל‬
‫קדנר‬
‫מינא ביילא בת דבורה חי׳ רייזל‬
‫קדנר‬
‫שיינדל בת דבורה חי׳ רייזל‬
‫דבורה לאה בת יהודית קובלקין‬
‫חי׳ מושקא בת יהודית קובלקין‬
‫קובלקין‬
‫חנה בת יהודית‬
‫קובלקין‬
‫יהודית בת טובה‬
‫קובלקין‬
‫פנינה פערל בלומה בת יהודית‬
‫חי׳ מושקא בת צפורה קופרמן‬
‫מלכה שרה בת אסתר קופרמן‬
‫קופרמן‬
‫צפורה בת חנה‬
‫קורינסקי‬
‫לאה חוה בת חנה‬
‫קורינסקי‬
‫עטא בת לאה חוה‬
‫קורינסקי‬
‫רבקה בת לאה חוה‬
‫קורינסקי‬
‫רחל טובה בת חנה‬
‫קורלאנד‬
‫יהודית בת דבורה‬
‫קלאפמאן‬
‫חנה בת שרה רחל‬
‫קלאפ־‬
‫חנה הודל בת צפורה יטע‬
‫מאן‬
‫קלאפ־‬
‫חסי׳ דבורה בת נעמי רבקה‬
‫מאן‬
‫קלאפמאן‬
‫נעמי רבקה בת חנה‬
‫קלאפמ־‬
‫צפורה יטע בת חשא רבקה‬
‫ען‬
‫קליין‬
‫חי׳ מושקא בת רבקה רוזא‬
‫קלמנסון‬
‫בתי׳ בת הינדא‬
‫קלמנסון‬
‫בתי׳ בת הינדא‬
‫בת‪-‬שבע בת חי׳ סימא קלמנסון‬
‫קלמנסון‬
‫צפונה חנה בת דאבע רייזע‬
‫קמינקר‬
‫מושקא בת רבקה‬
‫קמינקר‬
‫רבקה בת מנוחה חנה ברכה‬
‫קסטל‬
‫שיינא נחמה בת חנה חי׳ הענא‬
‫דבורה לאה בת שיינא ליבע סלאווע קסלמן‬
‫חי׳ מושקא בת רחל קסלמן‬
‫קסלמן‬
‫חנה בת רחל‬
‫רחל בת העניא מלכה קסלמן‬
‫קסלמן‬
‫שטערנא שרשה בת רחל‬
‫רייקל בת פרידה בלומה קעלער‬
‫קעניג‬
‫חי׳ מושקא בת טובה יפה ברכה‬
‫טובה יפה ברכה בת שרה ליפשא קעניג‬
‫חי׳ מושקא בת צמרת קפלן‬
‫חנה בת חי׳ מושקא קפלן‬
‫קפלנד‬
‫אסתר בת דינה‬
‫חנה ליבא בת שרה לאה קפלנד‬
‫קפלנד‬
‫נעמי ראז בן אסתר‬
‫קרולין‬
‫איטא בת לאה חנה‬
‫אסתר בת לאה חנה קרולין‬
‫קרולין‬
‫לאה חנה בת רחל בלימה‬
‫קרולין‬
‫שירה מושקא בת לאה חנה‬
‫קרעמער‬
‫אסתר מרים בת חי׳ רבקה‬
‫קרעמער‬
‫ברכה בת חי׳ רבקה‬
‫דבורה לאה בת חנה קרעמער‬
‫קרעמער‬
‫הדסה נחמה בת צפורה שרה‬
‫קרעמער‬
‫חי׳ זעלדא בת ליבא דבורה‬
‫קרעמער‬
‫חי׳ רבקה בת עטל צערנא‬
‫חנה בת הדסה נחמה קרעמער‬
‫קרעמער‬
‫חנה בת מינדל‬
‫קרעמער‬
‫חנה בת נחמה דינה‬
‫קרעמער‬
‫מושקא בת הדסה נחמה‬
‫מרים בת הדסה נחמה קרעמער‬
‫קרעמער‬
‫נחמה דינה בת פעשא לאה‬
‫קרעמער‬
‫עטל מרייאשא בת נחמה דינה‬
‫קרעמער‬
‫עטל צערנא מירל בת חנה‬
‫קרעמער‬
‫עטל צפרנא בת הדסה נחמה‬
‫קרעמער‬
‫קיילא יהודית בת אסתר שיינדל‬
‫קרעמער‬
‫שטערנא שרה מושקא בת חנה‬
‫קרעמער‬
‫שיינא מושקא בת נחמה דינה‬
‫קרעמער‬
‫שרה איטא בת חי׳ רבקה‬
‫חי׳ מושקא בת אסתר ראבקין‬
‫חי׳ מושקא בת מלכה ראבקין‬
‫ראבקין‬
‫חי׳ שרה בת חוה‬
‫ראבקין‬
‫חנה בת חי׳ שרה‬
‫עלי שושנה בת שמחה ראבקין‬
‫ראבקין‬
‫רחל בת חי׳ שרה‬
‫ראד‬
‫אביגייל דבורה בת נדבת רות‬
‫נדבת רות בת חנה לאה ראד‬
‫ראד‬
‫צפורה מאשע בת נדבת רות‬
‫חי׳ מושקא בת חנה ראדאל‬
‫חי׳ מושקא בת סימא ראדאל‬
‫חנה בת נחמה דבורה ראדאל‬
‫ראדאל‬
‫רבקה בת חנה‬
‫שטערנא שרה בת חנה ראדאל‬
‫ראדמאן‬
‫שרה בת חי׳‬
‫ראזען‬
‫שיינדל פריידא בת אסתר רייזל‬
‫ראזענבליט‬
‫איגר בת חנה‬
‫ראזענבליט‬
‫שושנה בת שירה‬
‫פרומא ריבא בת מירל ראזענפעלד‬
‫דבורה לאה בת שרה ראנעס‬
‫חי׳ מושקא בת שרה ראנעס‬
‫ראנעס‬
‫יונה רבקה בת שרה‬
‫נחמה דינה בת שרה ראנעס‬
‫ראנעס‬
‫שרה בת חנה‬
‫ראסקין‬
‫חי׳ מושקא בת הינדא בילא‬
‫חנה בת פרומא איטא ראסקין‬
‫ראסקין‬
‫ראשא זעלדא בת דבוניא‬
‫ראסקין‬
‫רבקה בת ביילא‬
‫שטערנא שרה בת חנה ראסקין‬
‫שיינדל בת חי׳ מושקא ראסקין‬
‫ראסקין‪-‬ליין‬
‫באדנא בת ראשא‬
‫ראפ‬
‫ביילא פייגעל בת אסתר רייזל‬
‫ראפ‬
‫חי׳ מושקא בת ביילא פייגעל‬
‫חנה בת ביילא פייגעל ראפ‬
‫ראפ‬
‫פייגעל צפורה בת אידעל חי׳‬
‫ראפופו־‬
‫חוה גיטל בת ליבא דבורה‬
‫רט‬
‫ראפופו־‬
‫עטל צערנא בת ליבא דבורה‬
‫רט‬
‫ראפופו־‬
‫ליבא דבורה בת חי׳ רבקה‬
‫רט‬
‫ראקסין‬
‫איטא שרה צערטל בת חנה‬
‫ראקסין‬
‫גיטל בת פנינה‬
‫ראקסין‬
‫חי׳ גיטל בת חנה‬
‫ראקסין‬
‫חנה בת מוסיא שושנה אסתר‬
‫ראקסין‬
‫יהודית בת אלטא שרה צערטל‬
‫נעמי בת חנה יהודית ראקסין‬
‫פנינה בת חנה ליבא ראקסין‬
‫ראקסין‬
‫רבקה בת חנה‬
‫שיינה בת שרה מלכה ראקסין‬
‫רבקין‬
‫דוואשא בת הינדא‬
‫אסתר ינטא בת מיכל רהב‬
‫דבורה לאה בת מיכל רהב‬
‫רהב‬
‫חנה בת מיכל‬
‫רהב‬
‫מיכל בת חי׳‬
‫רהב‬
‫פועה את חנה‬
‫רובאש־‬
‫בלומא לאה חנה בת יהודית‬
‫קין‬
‫רובין‬
‫לאה בתי׳ בת שרה‬
‫צפורה בת חנה זעלדא רובינסון‬
‫רובינסון‬
‫רייזל בת צפורה‬
‫רוגלסקי‬
‫הדסה מעיין בת תניא יהודית‬
‫חנה לאה בת מאשע רוגלסקי‬
‫רוגלסקי‬
‫רבקה בת שרה חוה‬
‫רוגלסקי‬
‫תניא יהודית בת מרים זהבא‬
‫רוזנברג‬
‫חנה בת סלווא‬
‫רוחניאן‬
‫גינוה בת לידה‬
‫רוטמן‬
‫חנה בת עטא‬
‫רוטמן‬
‫נחה בת זיסא‬
‫רוטמן‬
‫שרה בת נחה‬
‫רומאני‬
‫גיטל ליבא בת מרגולא רייקא‬
‫רומאני‬
‫מרגולא רייקא בת לאה פייגא‬
‫צבי׳ בת מרגולא רייקא רומאני‬
‫רינה בת מרגולא רייקא רומאני‬
‫שרה בת מרגולא רייקא רומאני‬
‫בת חן רחל בת רבקה רחימוב‬
‫רחימוב‬
‫חוה בת רבקה‬
‫רחימוב‬
‫לאה בת רבקה‬
‫רחימוב‬
‫רבקה בת רושה‬
‫ריבקין‬
‫חי׳ רחל לאה בת איטא העניא‬
‫חי׳ מושקא בת חנה ריזל‬
‫חנה בת שרה ליפשא ריזל‬
‫ריחניאן‬
‫לידה בת טלעת‬
‫ריחניאן‬
‫עדל בת לינוי‬
‫רייברן‬
‫דבורה לאה בת נחמה עטא‬
‫רייברן‬
‫חי׳ מושקא בת נחמה עטא‬
‫נחמה עטא בת חנה רייברן‬
‫רייך‬
‫אסתר בת מזל טוב‬
‫רייך‬
‫חנה בת אסתר‬
‫רייך‬
‫חנה חי׳ מושקא בת חי׳ רייזל‬
‫רייך‬
‫טלי׳ בת תמר‬
‫רייך‬
‫שטערנא שרה בת חי׳ רייזל‬
‫רייך‬
‫תמר בת שולמית‬
‫רייכמן‬
‫חי׳ מושקא בת דלי׳‬
‫פרומה דינה בת דליה רייכמן‬
‫רוחמה אסתר בת דליה רייכמן‬
‫חי׳ מושקא בת אסתר רינה‬
‫ריינדארפ‬
‫רייניץ‬
‫אסתר שיינדל בת דבורה לאה‬
‫דבורה לאה בת מטלה רייניץ‬
‫רייניץ‬
‫חי׳ מושקא בת דבורה לאה‬
‫חנה בת דבורה לאה רייניץ‬
‫רייניץ‬
‫פייגא רבקה בת דבורה לאה‬
‫רייצעס‬
‫הינדא בילא בת מלכה שרה‬
‫רייצעס‬
‫פראדיל בת אלטע נחמה גיטל‬
‫רייצעס‬
‫רבקה בת חי׳ יטה‬
‫שיינדל בת הינדא בילא רייצעס‬
‫רייצעס‬
‫שיינדל בת פראדיל‬
‫חנה מושקא בת מנוחה ריצ׳לער‬
‫מנוחה בת חיענא רחל ריצ׳לער‬
‫דבורה בן שרה אסתר רכס‬
‫זעלדא לאה בת רעכל רסקין‬
‫שרה ברכה בת אסתר רסקין‬
‫רענדלער‬
‫רבקה ביילא בת יענטא פרומיט‬
‫קרן בת מזל רפאלי‬
‫רפאלי‬
‫רחל בת מזל‬
‫נחמה דינה בת רחל רפפורט‬
‫חי׳ רחל בת מרים גיטל שאו‬
‫דבורה לאה בת חנה שאנאוויטש‬
‫חי׳ מושקא בת חנה שאנאוויטש‬
‫שאנאוויטש‬
‫חנה בת מינא‬
‫חנה בת רייזל רבקה שאנאוויטש‬
‫מינא בת שטערנא שרה שאנאוויטש‬
‫שאנאוויטש‬
‫מרים בת חנה‬
‫שאנאוויטש‬
‫נחמה דינה בת חנה‬
‫שאנאוויטש‬
‫רחל בת חנה‬
‫שגב‬
‫דבורה בת חי׳‬
‫מלכה בת רחל לאה שווארץ‬
‫רחל לאה בת חי׳ רבקה שווארץ‬
‫שוורץ‬
‫נדיבה בת עזית‬
‫דבורה לאה בת חנה שוחט‬
‫הודי׳ ברכה בת חנה שוחט‬
‫חי׳ מושקא בת חנה שוחט‬
‫שוחט‬
‫חנה בת חדווה קילא רות‬
‫טובה גיטל גני׳ בת חנה שוחט‬
‫יהודית נעכא בת חנה שוחט‬
‫נחמה בת‪-‬שבע בת חנה שוחט‬
‫שוחט‬
‫עדינה בת רבקה שטערנא‬
‫שוחט‬
‫פרומט בת חנה‬
‫שיינא שאטה בת חנה שוחט‬
‫שולץ‬
‫מאריאשע בת שרה איטא‬
‫שולץ‬
‫רבקה בת מרים‬
‫שולץ‬
‫שרה בת מרים‬
‫אסתר לאה הדס בת שיינא שרה שור‬
‫שור‬
‫חנה רייזל בת שיינא שרה‬
‫שור‬
‫שיינא שרה בת רבקה עטא‬
‫שושן‬
‫ביילא מזל בת חי׳ מוסיא‬
‫שושן‬
‫חי׳ מוסיא בת חנה‬
‫יהודית בת חי׳ מוסיא שושן‬
‫שושן‬
‫שיינא פריידא בת חי׳ מוסיא‬
‫שרה ברכה בת גרסיא שושן‬
‫שחר‬
‫דבורה לאה בת הודי׳ חגית‬
‫שחר‬
‫הודי׳ חגית בת ענת אהובה‬
‫שחר‬
‫חי׳ מוסיא בת הודי׳ חגית‬
‫שחר‬
‫חנה בת הודי׳ חגית‬
‫מינדל בת מרים עטל שטיינברג‬
‫שטיינברג‬
‫צבי׳ בת רבקה רחל‬
‫רינה איידל בת ברכה שטיינברג‬
‫שטיינער‬
‫מושקא בת חנה‬
‫שטילערמאן‬
‫ביילא בת חי׳‬
‫שרה רבקה רחל בת חי׳ שטערן‬
‫גיטל בת דבורה לאה שטערנבערג‬
‫שטרא־‬
‫חי׳ מושקה בת בת‪-‬שבע‬
‫קס‬
‫שטרן‬
‫שילי מרים בת נחמה אלישבע‬
‫שטרנברג‬
‫אסתר בת חוה‬
‫ברכה בת רחל ביילא שטרנברג‬
‫גיטל בת חנה אסתר שטרנברג‬
‫דבורה לאה בת אסתר שטרנברג‬
‫שטרנב־‬
‫דבורה לאה בת פייגא רחל‬
‫רג‬
‫שטרנב־‬
‫מאריאשא גיטל בת רחל‬
‫רג‬
‫רבקה בת אסתר רחל שטרנברג‬
‫פריידא שפרה בת שרה מלכה‬
‫שיינפעלד‬
‫שיפמן‬
‫איידל בת לבי פייגלה מלכה‬
‫שכטר‬
‫חנה רבקה בת חי׳‬
‫שמאמה‬
‫חי׳ מושקא בן סולטנא מלכה‬
‫מרים בת שרה רייזל שמואלי‬
‫שמואלי‬
‫רבקה לאה בת שרה רייזל‬
‫שמואלי‬
‫שרה רייזל בת חנה‬
‫דבורה לאה בת חיענא שמוקלער‬
‫שמוקל־‬
‫חיענא בת שיינא מושקא‬
‫ער‬
‫שמוקלער‬
‫חנה בת תאנה‬
‫מורי׳ בת מרים ומשפ׳ שמוקלער‬
‫צבי׳ ליבא בת חיענא שמוקלער‬
‫שמוקל־‬
‫רייזל רבקה בת צבי׳ ליבא‬
‫ער‬
‫חי׳ מושקא בת מרים שם‪-‬טוב‬
‫שם‪-‬טוב‬
‫שרה מינדל בת חנה עטאק‬
‫חי׳ מושקא בת רחל שממה‬
‫שניאור‬
‫חנה לאה בת רחל‬
‫שניאורסון‬
‫עזית בת חנה רחל‬
‫שעוועלענקא‬
‫חנה בת לובא‬
‫שעיו‬
‫הילה בת שולי רחל‬
‫שפאלט־‬
‫חי׳ מושקא בת שרה רבקה‬
‫ער‬
‫שפייער‬
‫דבורה בת חוה‬
‫שפייער‬
‫חי׳ בת שרה‬
‫שפילמאן‬
‫אסתר רחל בת חי׳‬
‫חנה בת מרים דבורה שפילמאן‬
‫שפיל־‬
‫יוטא איידל בת מרים דבורה‬
‫מאן‬
‫שפיל־‬
‫מרים דבורה בת פרידה בלומה‬
‫מאן‬
‫שפיל־‬
‫מרים דבורה בת פריידא בלומא‬
‫מאן‬
‫שפיל־‬
‫נחמה דינה בת מרים דבורה‬
‫מאן‬
‫רבקה בת מרים דבורה שפילמאן‬
‫שיינא בת מרים דבורה שפילמאן‬
‫גיטא בת העניא חאשא שפירא‬
‫שפירא‬
‫גנעשא בת שיינדל‬
‫שפירא‬
‫העניא בת גנעשא‬
‫חי׳ מושקא בת שיינדל שפירא‬
‫שפירא‬
‫חנה בת שיינדל‬
‫יאחא רייזל בת שיינדל שפירא‬
‫שפירא‬
‫מרים בת רבקה‬
‫שפירא‬
‫רייזל בת העניא‬
‫שיינדל בת הינדא מלכה שפירא‬
‫שפערלין‪-‬וינברג‬
‫העניא בת שרה‬
‫שפרינגער‬
‫אדלה בת דינה‬
‫ברכה בת שיינא מושקא שפריצער‬
‫שפריצער‬
‫לאה בת פייגא‬
‫שפריצער‬
‫פייגא בת חנה‬
‫שפריצער‬
‫רבקה בת פייגא‬
‫שרייבער‬
‫בלומא נחמה בת מרים פייגא‬
‫שרייבער‬
‫פייגא בת שיינדל‬
‫שרייבער‬
‫פערל רחל בת בלומא נחמה‬
‫דבורה לאה בת שושנה ששון‬
‫לבונה בת דבורה לאה ששון‬
‫אביגייל בת הלן הינדא תמיר‬
‫תיקונים ניתן לשלוח רק באימל‪[email protected] :‬‬

Similar documents