תקנון- יוניליוור

Comments

Transcription

תקנון- יוניליוור
‫תקנון ‪ -‬הגרלת " כריות מטיסים אתכם לחו"ל "‬
‫‪.1‬‬
‫כללי‬
‫במהלך תקופת ה הגרלה ‪ ,‬כהגדרתה להלן‪ ,‬שתיערך על ידי יוניליוור ישראל מזון בע"מ‬
‫מוזמ נים צרכני המוצר כריות המשתתפים בהגרלה (כהגדרתם להלן) ‪ ,‬להיכנס לאפליקציה‬
‫הסלולרית או לאתר האינטרנט של ה הגרלה בכתובת ‪ www.flycariot.co.il‬או להתקשר‬
‫לטלמסר‪ ,‬כהגדרתו להלן ‪ ,‬להשאיר פרטים בהתאם להנחיות ולהשתתף בהגרלה נושאת‬
‫פרסים ‪ ,‬הכול כמפורט בתקנון זה (להלן‪ " :‬ה הגרלה ")‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫הגדרות‬
‫למונחים הבאים תהא המשמעות הנקובה לצידם כמפורט להלן בתקנון זה‪:‬‬
‫‪2.1‬‬
‫" עורכת ההגרלה " ‪ -‬יוניליוור ישראל מזון בע"מ ‪.‬‬
‫‪2.2‬‬
‫" המפקח " ‪ -‬רו"ח ש למה זכאי שכתובתו אנילביץ ‪ , 62‬תל אביב ‪ .‬טלפון‪03- :‬‬
‫‪. 5602082‬‬
‫‪2.3‬‬
‫" ההיתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומות מסחריות " ‪ -‬ההיתר הכללי‬
‫לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין‪ ,‬התשל"ז ‪ , 1977-‬אשר‬
‫פורסם באתר משרד האוצר בכתובת ‪ http://www.finance.gov.il‬ביום‬
‫‪ , 1.1.2010‬על ידי מנכ"ל משרד האוצר חיים שני‪.‬‬
‫‪2.4‬‬
‫" משתתף‪/‬משתתפת " ‪ -‬כל אדם ‪ ,‬אזרח ו‪/‬או תושב מדינת ישראל‪ ,‬מעל גיל ‪, 18‬‬
‫ושאינו תא גיד או כל גוף אחר לרבות בתי עסק וכדומה‪ ,‬אשר מחזיק במוצר‬
‫מהמוצרים המשתתפים ב הגרלה ברשתות השיווק ובחנויות ‪ ,‬נכנס לאפליקציה‬
‫דרך ה ‪ QR‬קוד (ברקוד אותו יש לסרוק דרך הורדת אפליקציה מתאימה‬
‫לסמארטפון) שיופיע ע"ג האריזות המשתתפות או ב אתר האינטרנט של‬
‫ה הגרלה בכתובת ‪ www.flycariot.co.il‬או דרך הטלמסר שלהלן ‪ ,‬והשלים את‬
‫הליך הרישום להגרלה ‪.‬‬
‫קטין רשאי להשתתף בהגרלה באישור ובליווי של נציג מטעמו‪" .‬נציג" לצורך‬
‫תקנון זה הינו נציג של אות ו משתתף קטי ן כהגדרתו בחוק הכשרות המשפטית‬
‫והאפוטרופסות‪ ,‬התשכ"ב ‪. 1962 -‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪2.5‬‬
‫" אתר האינטרנט של ה הגרלה " בכתובת ‪. www.flycariot.co.il‬‬
‫‪2.6‬‬
‫" טלמסר " ‪* 8048 -‬‬
‫‪2.7‬‬
‫" הפרטים " או " ההרשמה " ‪ -‬בכדי לבצע את הרישום ל הגרלה באמצעות אתר‬
‫האינטרנט של ההגרלה ו‪/‬ואו באמצעות הסמארטפון ו‪/‬או באמצעות הטלמסר‬
‫על כל משתתף להזין את הפרטים הבאים‪ :‬קוד השתתפות כפי שמופיע באריזת‬
‫ההגרלה ‪ ,‬שם מלא (פרטי ומשפחה)‪ ,‬מספר טלפון ליצירת קשר‪ ,‬כתובת אימייל‬
‫(לנרשמים דרך האפליקציה או אתר האינטרנט בלבד) ‪ .‬יצוין כי אין כל חובה‬
‫לפי חוק למסור את הפרטים ומסירתם תלויה ברצונו ובהסכמתו של כל‬
‫משתתף‪ ,‬אולם בלי למסרם לא ניתן להשתתף ב הגרלה‪.‬‬
‫תקופת ההגרלה‬
‫‪. 3.1‬‬
‫המבצע יערך בין התאריכים ‪ 17.6.15‬ועד ‪. 23.7.15‬‬
‫‪. 3.2‬‬
‫ההגרלה תיער ך בין כלל המשתתפים ב כל יום מימ ות השבוע בימים א' עד ה'‪,‬‬
‫החל מיום ג' ‪ 23.06.2015‬בשעה ‪ 00:00‬ועד ליום ‪ 23.07.2015‬בשעה ‪ , 23:59‬קרי‬
‫‪ 23‬הגרלות בסך הכל (להלן‪ " :‬תקופת ה הגרלה ")‪ .‬ההגרל ות יערכו ביום א' של‬
‫כל שבוע עבור כל אחד מימי החול של השבוע שקדם לו והן יכללו את כל‬
‫המשתתפים אשר נרשמו בשבוע הקודם להגרלה החל מיום שבת בחצות ועד‬
‫ליום חמישי בשעה ‪ , 23:59‬למעט בהגר לה הראשונה אשר ת י ערך ביום‬
‫‪ 28.6.2015‬עבור הימים ‪. 23.6.15-25.6.15‬‬
‫‪. 3.3‬‬
‫עורכת ה הגרלה תהא רשאית להאריך או לקצר את תקופת ה הגרלה על פי‬
‫שיקול דעתה ומכל סיבה שהיא ובלבד שתודיע על כך בכל דרך סבירה‪ .‬יובהר‪,‬‬
‫‪-2‬‬‫כי לא ניתן יהיה להשתתף ו לא תתקיים הגרלה ב סופי שבוע‪ ,‬כלומר בימי שישי ‪-‬‬
‫שבת‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫פרסום ה הגרלה‬
‫ההגרלה תפורסם לציבור החל מיום ‪ 17.6.15‬ובמהלך תקופת ההגרלה או בחלקה בנקודות המכירה‪,‬‬
‫או בכל דרך אחרת אשר בה תבחר עורכת ההגרלה לפי שיקול דעתה‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫זכאות להשתתף ב הגרלה ואופן ההשתתפות‬
‫‪. 5.1‬‬
‫ההשתתפות בהגרלה פתוחה לכל משתתף ‪ ,‬אשר מחזיק ב מוצרי כריות באריזות‬
‫הנושאות את פרטי ה הגרלה ב רשתות השיווק ובחנויות ‪.‬‬
‫" מוצרי כריות " המשתתפים ב הגרלה לצורך הגרלה זו כוללים את ה מוצרים ‪:‬‬
‫כריות נוגט ‪ 750‬גרם ‪ ,‬כריות צ'וקולדה ‪ 750‬גרם וחטיף דגני כריות אשר על גבי‬
‫אריזותיהם מ אוי רת תמונת מטוס ו מצוין כי הן משתתפות בהגרלה ‪.‬‬
‫‪. 5.2‬‬
‫המשתתפ ים מצהיר ים כי מסירת הפרטים ב עת רישום להגרלה באמצעות‬
‫האפליקציה ‪ ,‬אתר האינטרנט או הטלמסר נעשית על דעת עצמ ם ומרצונם‬
‫החופשי וכי לא תה א לה ם אלו שהן טענות ו‪/‬או תביעות ו‪/‬או דרישות כלפי‬
‫עורכת ה הגרלה בקשר לכך ‪.‬‬
‫‪. 5.3‬‬
‫הפרטים יישמרו אצל עורכת ההגרלה או מי מטעמה לצורך יצירת קשר עם‬
‫הזוכים‪ .‬עורכת ה הגרלה תהיה רשאית לעבד את הפרטים ולהעבירם לכל אחת‬
‫מהחברות הקשורות אליה‪ .‬לא יתבצע דיוור ישיר למשתתפים ב הגרלה אלא אם‬
‫כן נתנו את הסכמתם המוקדמת לכך‪.‬‬
‫‪. 5.4‬‬
‫כל משתתף יוכל להשתתף ב הגרלה כמה פעמים שירצה‪ ,‬אולם בכל מקרה לא‬
‫נ יתן להשתתף י ותר מפעם אח ת בגין אותו קוד אריזה ומשתתף לא יכול לזכות‬
‫ביותר מפרס אחד אף אם השתתף עם מספר אריזות שונות ‪ .‬השתתפות יותר‬
‫מפעם אחת של משתתף בגין אותו קוד קנייה תפסול את זכאותו במידה‬
‫ש יזכה ‪ .‬מובהר‪ ,‬כי זכייה בפרס מוג בלת לזכייה בפרס אחד בלבד למשתתף ו לא‬
‫ניתן יהיה לזכות ביותר מפרס אחד עבור כל משתתף במהלך כל ההגרלה ‪.‬‬
‫עם רישום ה משתתף להגרלה ‪ ,‬ה משתתף מצהיר‪ ,‬מאשר ומתחייב כי ‪:‬‬
‫‪. 5.5‬‬
‫ידוע למשתת ף כי כל החלטה הנוגעת לקיומה של ההגרלה ‪ ,‬לרבות בחירת זוכים‬
‫בהגרלה והחלטות אחרות תעשנה על ידי עורכת ההגרלה ו‪/‬או מי מטעמה בלבד‬
‫ועל פי שיקול דעתה הבלעדי‪ .‬בעצם השתתפותו בהגרלה ‪ ,‬מצהיר המשתתף כי‬
‫הוא מוותר על כל טענה ו‪/‬או תביעה ו‪/‬או דרישה כלפי עורכת ההגרלה ו‪/‬או מי‬
‫מטעמה בקשר עם האמור בסעיף זה ושיקול הדעת הבלעדי בעניין זה מוקנה‬
‫לעורכת ההגרלה ו‪/‬או למי מטעמה בלבד‪.‬‬
‫‪. 5.6‬‬
‫ידוע למשתת ף כי עורכת ה ה גרלה תה א רשאית לשנות את כללי ה הגרלה ‪ ,‬כפי‬
‫שנקבעו בתקנון זה על פי שיקול דעתה הבלעדי ‪ .‬שינוי כאמור ייעשה בהוד ע ה‬
‫באתר האינטרנט של ההגרלה ‪.‬‬
‫‪. 5.7‬‬
‫ידוע למשתתף כי השתתפותו ו‪/‬או אי השתתפותו ב הגרלה כפופה לזמינות‬
‫ותקינות מערכת רשת הטלפון‪ ,‬הרשת הסלולרית ו‪/‬או רשת האינטרנט ורשת‬
‫המחשבים והמערכות אשר באמצעותן מתנהלת ה הגרלה ‪ ,‬הן אלה שברשותו והן‬
‫אלה שברשות עורכת ה הגרלה ‪ .‬ה משתתף לא יהיה רשאי להעלות כלפי עורכת‬
‫ה הגרלה ו‪/‬או מי מטעמה כל טענה ו‪/‬או דרישה בגין נזק שנגרם לו עקב טעות‪,‬‬
‫תקלה‪ ,‬איחור או כשל בהשתתפותו ב הגרלה וכיו"ב ‪ ,‬לרבות אי קליטת הרשמתו‬
‫ו‪/‬או אי השתתפותו בשל אילוצים טכניים אשר אינם בש ליטתה של עורכת‬
‫ההגרלה ו‪/‬או מי מטעמה ‪.‬‬
‫‪. 5.8‬‬
‫ידוע למשתתפים כי אופן בחירת הזוכים בכל הגרלה‪ ,‬כהגדרתה להלן‪ ,‬נעשית על‬
‫ידי מערכת עורכת ההגרלה באופן אקראי‪ .‬לא תשמע כל טענה מטעם‬
‫המשתתפים כנגד מהימנות מערכת עורכ ת ה הגרלה ובעצם השתתפותם ב הגרלה‬
‫הם מקבלים על עצמם את אופן בחירת הזוכים על ידי עורכת ה הגרלה ו‪/‬או מי‬
‫‪-3‬‬‫מטעמה וכן בעצם השתתפותם לא תהא להם זכות לערער על תוצאות ההגרלות‬
‫היומיות‪.‬‬
‫‪. 5.9‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫ההשתתפות ב הגרלה אסורה על עובדי עורכת ה הגרלה ו‪/‬או עובדי קבוצת‬
‫י וניליוור ישראל ו‪/‬או עובדי מרכז העתקות ו‪/‬או עובדי העוזרת לעורכת ההגרלה‬
‫ו‪/‬או עובדי הטלמסר ו‪/‬או עובדי ‪ Uproduction Events‬ו‪/‬או המפקח על ההגרלה‬
‫מנהליהם‪ ,‬שותפיהם‪ ,‬עובדיהם ובני משפחותיהם‪.‬‬
‫מהלך ההגרלה‬
‫‪. 6.1‬‬
‫בכל הגרלה יומית ‪ ,‬כמפורט בסעיף ‪ 3‬לעיל‪ ,‬יעלה ב גורל זוכה ובנוסף לו עתודה‬
‫של שלושה ( ‪ ) 3‬משתתפים נוספים למקרה שלא ניתן יהיה לאתר את הזוכה‬
‫היומי או משתתף מהעתודה ו‪/‬או במקרה שהזוכ ה היומי או משתתף מהעתודה‬
‫לא עמד ביתר תנאי ה הגרלה ובהוראות תקנון זה‪ .‬מובהר ‪ ,‬כי בפועל ההגרלות‬
‫היומיות‪ ,‬עבור כל יום מימי השבוע‪ ,‬יערכו פעם בשבוע כאמור בסעיף ‪ 3‬לעיל ‪.‬‬
‫‪. 6.2‬‬
‫למען הסר ספק מובהר כי הרישום והשתתפות הינם עבור הגרלה אחת בלבד‬
‫אשר תיערך עבור אותה היממה של ההרשמה ‪.‬‬
‫אופן בחירת הזוכים‬
‫‪. 7.1‬‬
‫ההגרלות תתבצענה על גבי מערכת אוטומטית ייעודית של חברת טלכלל ‪,‬‬
‫בתחילתו של כל שבוע‪ ,‬בימי ראשון‪ ,‬בגין חמשת הימים של השבוע הקודם‪ ,‬פרט‬
‫להגרלה הראשונה שתתקיים ב ‪ 28.6‬בגין הימים שלישי ‪ -‬חמישי בשבוע שקדם‬
‫לו ‪ ,‬בנוכחות נציג החברה ו‪/‬או המפקח על ההגרלה ובכפוף לתנאי ההיתר הכללי‬
‫לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית‪.‬‬
‫‪. 7.2‬‬
‫לאחר ביצוע ההגרלה ‪ ,‬כהגדרתה בסעיף ‪ 2‬לעיל‪ ,‬נציג עורכת ה הגרלה ייצור קשר‬
‫טלפוני עם הזוכ ים ויידע אות ם בדבר עליי תם בגורל ועל זכאות ו לפרס בהתאם‬
‫לפרטים שהשאיר ו ברישום ל הגרלה (" הודעת הזכייה ")‪.‬‬
‫‪. 7.3‬‬
‫המשתתפים שקיבלו הודעת זכייה יתבקש ו לשלוח את אריזת ה הגרלה שבגינה‬
‫הוקלד ה מספר האריזה הזוכה ‪ ,‬בדואר רשום ‪ ,‬לכתובת אשר תימסר ל זוכים‬
‫בהודעת הזכייה ‪ ,‬או במסירה ישירה לנציג החברה ‪ .‬מובהר ‪ ,‬כי הזכייה תשת כלל‬
‫רק אחרי שהזוכה י שלח את האריזה ואריזתו תתקבל אצל עורכת ההגרלה ‪.‬‬
‫משתתף אשר קיבל הודעת זכייה ו אריזתו לא תתקבל במשרדי עורכת ההגרלה‬
‫תוך ‪ 7‬ימים ממועד ההודעה על הזכיי ה ‪ -‬זכייתו לא תשתכלל ו במקרה זה עורכת‬
‫ה הגרלה רשאית לפנות למשתתף אחר שיעלה בגורל אחריו כעתודה‪ ,‬ותבקש‬
‫ממנו להציג את האריזה עם המספר הזוכה ‪ ,‬שאז יקבל משתתף זה את הפרס ‪.‬‬
‫במידה שאף זוכה לא יציג את הוכחת הקנייה כנדרש‪ ,‬שומרת לעצמה עורכת‬
‫ה הגרלה את הזכות שלא להעניק את הפרס ותהא רשאית לעשות בפרס כרצונה‬
‫לרבות לא לחלקו כלל לאף משתתף אחר וכל זאת לפ י שיקול דעתה הבלעדי‪.‬‬
‫בכל מקרה‪ ,‬על משתתף השולח את אריזת המוצר להשאיר אצלו העתק מצולם‬
‫של האריזה שנשלחה (לרבות צילום של דופן האריזה הפנימי עם קוד‬
‫ההשתתפות) ‪.‬‬
‫‪. 7.4‬‬
‫לאחר שתקבל עורכת ה הגרלה את ה אריזה הזוכה ופרטי הזוכ ים ולאחר שתבצע‬
‫בדיקת התאמה ומהימנות‪ ,‬יתקשר נציג עורכת ה הגרלה או מי מטעמה לזוכה‬
‫על מנת לתאם את מועד מימוש הזכייה (" מימוש הזכייה ") ‪ .‬לאחר אימות‬
‫כאמור‪ ,‬תשלח עורכת ה הגרלה הודעת זכייה לזוכה בדואר רשום‪.‬‬
‫‪. 7.5‬‬
‫זוכה שלא סיפק פרטים מלאים ומדויקים כנדרש או לא שלח את האריזה ‪ ,‬לא‬
‫י היה זכאי לקבל א ת הפרס והפרס י וכל להיות מועבר ל משתתף הבא אחריו ‪,‬‬
‫וכל זאת לפי שיקול דעתה הבלעדי של עורכת ה הגרלה ו‪/‬או מי מטעמה ‪.‬‬
‫‪. 7.6‬‬
‫בכל מקרה בו הזוכה לא תיאם את מימ ו ש זכייתו ב פרס עד תאריך ‪ , 31.8.15‬לא‬
‫יהיה זכאי לפרס ולא תהיה לו כל טענה ו‪/‬או דרישה בעניין‪ .‬במקרה כאמור‪,‬‬
‫עורכת ה הגרלה רשאית שלא להעניק את הפרס לזוכה זה ותהא רשאית לעשות‬
‫בפרס כרצונה לרבות העברתו למשתתף אחר או ש לא לחלקו כלל ‪.‬‬
‫‪-4‬‬‫‪. 7.7‬‬
‫למען הסר ספ ק ‪ ,‬יובהר כי ‪ ,‬החלטות עורכת ה הגרלה בכל שלבי ה הגרלה ‪ ,‬ה ן‬
‫סופי ו ת ולא ניתן לערער עליה ן ‪ ,‬כל זאת בכפוף לזכותה של עורכת ה הגרלה‬
‫לבטל זכיית משתתף אשר לא עמד בתנאי תקנון זה‪.‬‬
‫‪. 7.8‬‬
‫בעצם השתתפותו ב הגרלה מצהיר המשתתף כי הוא מוותר על כל טענה ו‪/‬או‬
‫תביעה ו‪/‬או דרישה כלפי עורכת ה הגרלה ו‪/‬או מי מטעמה בקשר עם האמור‬
‫בסעיף זה ושיקול הדעת הבלעדי בעניין זה מוקנה לעורכת ה הגרלה ו‪/‬או למי‬
‫מטעמה בלבד‪.‬‬
‫‪. 7.9‬‬
‫זכאות הזוכ ים לפרס ים הינה בכפוף ל הוראות תקנון זה‪ ,‬ובכפוף לכך שעורכת‬
‫ה הגרלה תה א רשאית לוודא את זהות ו של הזוכה בכל דרך חוקית שהיא‪ ,‬על‬
‫מנת לוודא כי הפרטים שנמסרו על יד ו הינם נכונים ומדויקים ‪ ,‬לרבות דרישה‬
‫לאימות זהות מול תעודת זהות ‪.‬‬
‫‪ . 7.10‬עורכת ה הגרלה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את זכיית ו של מ שתתף‬
‫ב הגרלה במידה ש יימצא כי אות ו משתתף נהג במרמה ו‪/‬או בעבירה ו‪/‬או בחוסר‬
‫תום לב ו‪/‬או שלא בדרך שנקבעה בתקנון זה ו‪/‬או שלא על פי דין‪ .‬במקרה‬
‫כאמור בסעיף זה תהא עורכת ה הגרלה רשאית שלא להעניק ו‪/‬או למסור את‬
‫הפרס ו‪/‬או לדרוש את הפרס חזרה מידי מי שזכ ה בו בנסיבות כאמור בסעיף זה‬
‫והפרס יעבור ל משתתף הבא אחרי ו לפי בחירתה הבלעדית של עורכת ה הגרלה ‪.‬‬
‫‪ . 7.11‬אם נמנע מהזוכה לממש את זכייתו בשל נסיבות שאינן קשורות בעורכת‬
‫ההגרלה לא יוכל לבוא בכל טענה ו‪/‬או דרישה ו‪/‬או תביעה כלפי עורכת‬
‫ההגרלה‪.‬‬
‫‪.8‬‬
‫‪.9‬‬
‫הפרס ‪ /‬ים‬
‫‪. 8.1‬‬
‫כל זוכה‪ ,‬כהגדרתו לעיל‪ ,‬יזכה בכרטיס טיסה זוגי לכרתים כולל העברות ‪ ,‬טיול‬
‫באי או שייט בקטמרן‪ ,‬שהות במלון ברמת ‪ 4‬כוכבים או יותר על בסיס ‪HB‬‬
‫(ארוחת בוקר וארוחה נוספת בכל יום) ו כניסה לאחת מהמסיבות באי ‪.‬‬
‫‪. 8.2‬‬
‫מימוש הזכייה יהיה בתאריך אחד בו תבחר עורכת ההגרלה‪ ,‬ולא ניתן יהיה‬
‫למ מ שו בתאריך אחר אלא אם יוחלט אחרת על ידי עורכת ההגרלה ו לפי שיקול‬
‫דעתה הבלעדי ‪.‬‬
‫‪. 8.3‬‬
‫הפרסים אינם ניתנים לשינוי‪ ,‬להחלפה או להמרה‪ ,‬אלא אם יוחלט אחרת על‬
‫ידי עורכת ה ה גרלה ולפי שיקול דעתה הבלעדי ‪.‬‬
‫‪. 8.4‬‬
‫עורכת ה הגרלה שומרת לעצמה את הזכות לספק לזוכים מוצר או שירות שווה‬
‫ערך או ד ומה לפרסים על פי שיקול דעתה ומכל סיבה שהיא‪.‬‬
‫‪. 8.5‬‬
‫מימוש הפרס כפוף לכך שכל זוכה או נציג של קטין (כהגדרתו לעיל) ‪ ,‬יחתום על‬
‫כתב קבלה וויתור מתאים שיועבר על ידי עורכת ההגרלה‪.‬‬
‫‪. 8.6‬‬
‫מימוש הפרס כפוף לכך שלפחות אחד מממ מ שי הפרס הינו בגיר ‪ -‬מעל גיל ‪. 18‬‬
‫בנסיבות מסוימות‪ ,‬עורכת ה גרלה תהא רשאית לאשר את מימוש הפרס גם למי‬
‫שאינו עומד בתנאי זה ו‪/‬או לערוך שינויים נוספים באופן מימוש הפרס ‪ ,‬הכל‬
‫לפי שיקול דעתה הבלעדי ולמשתתפים לא תהא כל טענה כלפי עורכת ההגרלה‬
‫בעניין זה‪.‬‬
‫‪. 8.7‬‬
‫יובהר‪ ,‬כי עריכת ביטוח נסיעות ‪ ,‬טיפים וכל הוצאה אישית ו‪/‬או הוצאה אחרת‬
‫אשר אינה כלולה במפורש בסעיף ‪ 8.1‬לעיל‪ ,‬היא באחריות הזוכים ועל חשבונם‬
‫בלבד ולא תהיה להם כל טענה בקשר עם כך כלפי עורכת ה הגרלה ‪.‬‬
‫פרסום ה הגרלה ותוצאותיה‬
‫‪. 9.1‬‬
‫עורכת ה הגרלה תוכל לפרסם בכל שלב שהוא (בין במהלך ה הגרלה ובין‬
‫לאחריה) ‪ ,‬לפי שיקול דעתה ‪ ,‬בכל אמצעי תקשורת שהוא ובכל דרך שתמצא‬
‫לנכון את פרטי הזוכים‪ ,‬לרבות שמ ם ‪ ,‬תמונתם ‪ ,‬הפרס ים בהם זכ ו ותיעוד‬
‫מימוש הפרס וזאת ללא מתן תמורה נוספת לזוכים‪ ,‬מעבר לפרס ים בהם זכ ו‪.‬‬
‫‪-5‬‬‫יודגש‪ ,‬פרסום תמונת הזוכים תעשה רק לאחר קבלת הסכמה בכתב של‬
‫הזוכים‪.‬‬
‫‪. 10‬‬
‫‪. 9.2‬‬
‫עורכת ההגרלה שומרת לעצמה את הזכות לבחור מספר זוכים ללוות אותם‬
‫בעת מימוש הזכייה ולהפ יק סרטון אודות הזכייה אשר עשוי לעלות לצפייה‬
‫ברשת האינטרנט וזאת לאחר קבלת הסכמתם בנפרד‪.‬‬
‫‪. 9.3‬‬
‫תוצאות ה הגרלה תפורסמנה בהתאם לכללי ההיתר הכללי‪ ,‬קרי לאחר סיום‬
‫ה הגרלה ב אתר האינטרנט של ה הגרלה ‪.‬‬
‫‪. 9.4‬‬
‫בהתאם להיתר הכללי תפרסם עורכת ה הגרלה את שמות הזוכים בפרסים‬
‫שערכם גדול מ ‪. ₪ 300-‬‬
‫שונות‬
‫‪ . 10.1‬בכל מקרה של סתירה ו‪ /‬או אי התאמה כל שהי בין הוראות תקנון זה לבין‬
‫פרסומים אחרים בדבר ה הגרלה ‪ ,‬לרבות באתר ו‪/‬או בעיתונים ו‪/‬או במודעות‪,‬‬
‫תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין‪.‬‬
‫‪ . 10.2‬מובהר כי ההשתתפות ב הגרלה ‪ ,‬לרבות מימוש הזכייה בפרס ים ‪ ,‬הינ ה על‬
‫אחריותם הבלעדית של המשתתפים ב הגרלה ‪ .‬עורכת ה הגרלה ו‪/‬או מי מטעמה‬
‫לא יהיו אחראים ולא יהיו חייבים בשיפוי בגין כל אבדן‪ ,‬נזק ישיר ו‪/‬או עקיף‪,‬‬
‫הפסד‪ ,‬לרבות הוצאות ישירות ו‪/‬או עקיפות‪ ,‬שיגרמו למי מהמשתתפים ו‪/‬או‬
‫לצדדים שלישיים כלשהם כתוצאה מהשתתפות ב הגרלה או מימוש הזכייה ו‪/‬או‬
‫בקשר עם ה הגרלה או כתוצאה מהשימוש בפרסים וכי בכל מקרה לא תהווה‬
‫השתתפותם ו‪/‬או אי השתתפותם ב הגרלה עילה לכל תביעה ו‪/‬או טענה ו‪/‬או‬
‫דרישה ‪.‬‬
‫‪ . 10.3‬המשתתפים ב הגרלה ‪ ,‬בעצם השתתפותם‪ ,‬ייחשבו כ מסכימים לכל הו ראות‬
‫תקנון זה ‪ .‬בהשתתפותם ב הגרלה פוטרים משתתפי ה הגרלה את עורכת ה הגרלה‬
‫ו‪/‬או מי מטעמה מכל טענה ו‪/‬או דרישה ו‪/‬או תביעה בקשר ל הגרלה ו‪/‬או לכל‬
‫שלב משלבי ה הגרלה ו‪/‬או לתקנון ו‪/‬או לתקלות כלשהן בקשר ל הגרלה‬
‫ומוותרים על כל טענה הקשורה באלה‪.‬‬
‫‪ . 10.4‬ידוע למשתתף כי החלטת המפקח בכ ל הקשור להגרלה היא סופית ומחייבת‬
‫לכל דבר ועניין והמשתתף‪ ,‬הזוכה והמועמד לזכייה מוותרים בזאת על כל טענה‬
‫ו‪/‬או תביעה בקשר עם החלטת המפקח‪.‬‬
‫‪ . 10.5‬תקנון זה מסדיר את תנאי ההשתתפות ב הגרלה והנו חוזה לכל דבר ועניין ועצם‬
‫ההשתתפות ב הגרלה מהווה הסכמה מלאה לכל האמור בו‪.‬‬
‫‪ . 10.6‬ת קנון זה יעמוד לעיון כל דורש‪ ,‬ללא תשלום ‪ ,‬ב משרדי עורכת ה הגרלה בקריית‬
‫שד ה התעופה בכתובת ‪ :‬רחוב גלבוע ‪ , 3‬נתב"ג ובאתר האינטרנט של ההגרלה ‪.‬‬
‫‪ . 10.7‬בכל מקום בתקנון זה שבו האמור נכתב בלשון זכר ‪ ,‬נעשה הדבר מטעמי נוחות‬
‫בלבד ומתייחס לזכר ונקבה במידה שווה‪.‬‬