מסמכים להגשת מועמדות לתפקיד יועץ משפטי חיצוני קבוע

Comments

Transcription

מסמכים להגשת מועמדות לתפקיד יועץ משפטי חיצוני קבוע
‫‪1‬‬
‫לשכת מנכ"ל‬
‫לכבוד‪:‬‬
‫עו"ד ________________‬
‫מ‪-‬‬
‫_________________‬
‫_____________________‬
‫עו"ד נכבד‪,‬‬
‫הנדון‪ :‬הזמנה למתן הצעה לתפקיד יועץ משפטי חיצוני קבוע למועצה מקומית‬
‫חריש‬
‫מבוא‪:‬‬
‫‪ .1‬המועצה המקומית חריש (להלן‪" :‬המועצה") מזמינה אותך ליתן הצעה למינויך‬
‫לתפקיד יועץ משפטי חיצוני קבוע של המועצה‪ .‬הליך הבחירה ביועץ משפטי‬
‫החיצוני אינו בגדר מכרז‪ ,‬אלא הליך פומבי לקבלת הצעות‪ ,‬שיבחנו בהתאם‬
‫להוראות להלן‪.‬‬
‫‪ .2‬מועמדות למכרז יש להגיש במעטפה‪ ,‬בליווי קורות חיים וצילומי תעודות‬
‫במסירה אישית בלבד‪ .‬על גבי המעטפה יש לציין "מכרז ליועץ משפטי ‪,"2112‬‬
‫ללא פרטים מזהים‪ .‬הגשת מועמדות תתאפשר עד ליום ‪ 01.10.2112‬בשעה‬
‫‪ 12:11‬במשרדי המועצה המקומית חריש‪ ,‬רח' גמלא ‪ ,1‬חריש‪ .‬לפרטים‬
‫ולשאלות ניתן לפנות לנורית בטלפון‪( 10-0100111 :‬שלוחה ‪)1‬‬
‫דוא"ל‪[email protected] :‬‬
‫‪ .0‬עם עו"ד הזוכה‪ ,‬ייחתם הסכם לתקופת ניסיון של חצי שנה ולאחריה הסכם‬
‫לשנה ובו אופציות להארכה בהתאם לרצונה של המועצה בהמשך התקשרות‪.‬‬
‫‪ .0‬תנאי סף ‪ :‬על עורך הדין המוצע (להלן‪" :‬עורך הדין")‪ ,‬לקיים את כל התנאים‬
‫הבאים‪:‬‬
‫א‪ .‬עורך הדין המוצע הינו בעל רישיון עריכת דין בישראל והוא בעל ניסיון מעשי‬
‫מוכח בעריכת דין שלא יפחת מ‪ 2 -‬שנים‪.‬‬
‫ב‪ .‬עורך הדין המוצע הוא בעל ניסיון מוכח בנושאים שלהלן‪ :‬משפט מנהלי‪ ,‬דיני‬
‫רשויות מקומיות ומכרזים‪ ,‬דיני עבודה‪ .‬חוק התכנון והבניה‪ ,‬תינתן עדיפות‬
‫לבעל ניסיון כוללני מוכח וכן ניסיון בהופעה‪/‬ייצוג בערכאות משפטיות כולם ‪.‬‬
‫ג‪ .‬עורך הדין המוצע מנהל ספרים כחוק (עוסק מורשה)‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫דרישות התפקיד‪:‬‬
‫א‪ .‬עוה"ד הנבחר יתחייב להופיע במשרדי המועצה לפחות יום אחד בשבוע‬
‫באופן קבוע למתן ייעוץ וטיפול משפטי שוטף מול גורמי הרשות‪ .‬נוכחות‬
‫עוה"ד הנבחר במועצה תהיה כאמור יום בשבוע משעה ‪ . 0:11-10:11‬בנוסף‪,‬‬
‫עו"ד הנבחר יתחייב להיות נוכח בכל ישיבות המועצה וישיבות ועדות‬
‫המכרזים‪ ,‬הכספים‪ ,‬ההנחות‪ ,‬התמיכות וההקצאות וכן בוועדות נוספות‪ ,‬אם‬
‫זומן לישיבותיהן‪.‬‬
‫ב‪ .‬חובה על עוה"ד הנבחר ליתן את הייעוץ המשפטי והשירותים המשפטיים‬
‫הנדרשים‪ ,‬בעצמו ובאופן אישי ו‪/‬או באמצעות עורכי דין ממשרדו העומדים‬
‫בתנאים שצוינו במסגרת הצעה זו‪ ,‬ובלבד שקיבלו את אישור המועצה מבעוד‬
‫מועד ובכפוף להוראות סעיף ‪ 10.2‬בחוזר מנכ"ל ‪.2/2110‬‬
‫‪ .5‬התשלום לעורך הדין יהיה חודשי ויכלול את הנושאים והעניינים הבאים‪:‬‬
‫א‪ .‬יעוץ משפטי שוטף למועצה‪ ,‬לראש המועצה‪ ,‬לוועדותיה‪ ,‬לעובדיה‪ ,‬ובכל עניין‬
‫הדרוש למילוי תפקידי המועצה לפי כל דין‪.‬‬
‫ב‪ .‬יעוץ לוועדת המכרזים ומתן חוות דעת בענייני מכרזים‪.‬‬
‫ג‪ .‬ייצוג המועצה בהליכים בבתי המשפט בערכאות השונות‪ ,‬בית דין לעבודה‪,‬‬
‫בית דין למשמעת‪ ,‬בוררות או כל גוף בעל סמכות שיפוטית או מעין שיפוטית‪,‬‬
‫לרבות התיקים הפעילים כיום בבתי המשפט (אם בתביעות נגד הרשות ואם‬
‫בתביעות הרשות המקומית)‪.‬‬
‫ד‪ .‬טיפול בתיקי ההוצאה לפועל כנגד המועצה בלשכות ההוצאה לפועל‬
‫ובהגשת תביעות המועצה להוצאה לפועל‪.‬‬
‫ה‪ .‬טיפול והסדרת הייצוג בתביעות ביטוח שהוגשו ו‪/‬או נפתחו כנגד המועצה‬
‫מול חב' הביטוח ו‪/‬או בבית המשפט‪.‬‬
‫ו‪ .‬עריכת חוזים‪ ,‬הסכמים והתקשרויות‪ ,‬בדיקתם ואישורם‪.‬‬
‫ז‪ .‬השתתפות בישיבות המועצה ‪.‬ובוועדותיה ‪ -‬ישיבות שבהן נדרשת‬
‫השתתפות עפ"י דין ו‪/‬או לפי דרישת הרשות ובתיאום מראש עם היועץ‪ .‬וכן‬
‫בוועדות המועצה שהוזמן אליהן‪ ,‬אף שאין נוכחותו בהן מתחייבת על פי דין‪.‬‬
‫ח‪ .‬תשלום בגין אגרות בית משפט לא כלולות בתשלום החודשי‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪ .6‬שיקולי המועצה לבחירה‪:‬‬
‫הוועדה המקצועית תמליץ בפני ראש הרשות ותיתן את דעתה המקצועית בין‬
‫היתר ‪ ,‬לפרמטרים הבאים‪:‬‬
‫א‪ .‬כישוריהם של המועמדים‪ ,‬ניסיונם בעבודה משפטית בכלל וזאת בהתייחס‬
‫לאופי העבודה המשפטית הנדרשת מיועץ משפטי ברשות מקומית‪ ,‬על פי‬
‫תחומי העיסוק שפורט בסעיף ‪(0‬ב) לעיל‪.‬‬
‫ב‪ .‬יכולתם של המועמדים למלא את התפקיד שעל יועץ משפטי לרשות מקומית‬
‫למלא‪ ,‬כמופקד על ההתנהלות התקינה של הרשות בהתחשב במאפייניה‬
‫ובהיקף העבודה שיוטל עליו ובמועדים הנדרשים לביצוע העבודה‪.‬‬
‫ג‪ .‬במידה ומדובר במועמד שכיהן בעבר כיועץ משפטי קבוע של המועצה‬
‫המקומית חריש‪ ,‬תיתן הועדה דעתה להצדקה למינויו מחדש ליועץ משפטי‬
‫קבוע לרשות המקומית אל מול הצורך בביצוע סבב מחזורי בתחום זה‪.‬‬
‫ד‪ .‬חברי הועדה וראש המועצה לא יהיו חייבים להמליץ ו‪/‬או לבחור בהצעה‬
‫הזולה ביותר‪.‬‬
‫ה‪ .‬הועדה תיתן משקל לניסיונו המצטבר של המציע כיועץ משפטי לרשויות‬
‫מקומיות במכלול השירותים הנדרשים‪.‬‬
‫‪ .7‬ההצעה תוגש על ידי עורך הדין ותכלול את המסמכים שלהלן‪:‬‬
‫א‪ .‬העתק ברור מרישיון עריכת הדין של עורך הדין המוצע כמפורט בסעיף ‪.0‬ג‬
‫לעיל ‪ ,‬קורות חיים של עורך הדין המוצע‪ ,‬לרבות פירוט תחומי עיסוקו‪.‬‬
‫ב‪ .‬ניסיון והמלצות לפי תחומים המפורטים בסעיף ‪.0‬ב לעיל‪.‬‬
‫ג‪ .‬הצהרה חתומה ע"י עורך הדין המוצע בדבר התחייבותו לאיסור ניגוד‬
‫עניינים‪ ,‬בהתאם לאמור בסעיף ‪(2‬ג) לעיל‪.‬‬
‫ד‪ .‬פרוט מלא של מכלול העבודות וההתקשרויות שלו בפרוט הנדרש בסעיף‬
‫‪ 10.1‬לחוזר מנכ"ל משרד הפנים ‪. 2/2110‬‬
‫ה‪ .‬הצעת המחיר תכלול את כל המרכיבים והתייחסות לתוספת או הנחה‬
‫באחוזים מסכום שכר הטרחה החודשי אשר נקבע על ידי המועצה‪,‬‬
‫העומד על ‪ ₪ 10,111‬לא כולל מע"מ‪ .‬סכום ההצעה יוצמד למדד המחירים‬
‫לצרכן‪ ,‬כאשר מדד הבסיס יהיה המדד הידוע ביום חתימת ההסכם אשר‬
‫התמורה אינה כוללת תשלומים‬
‫יעודכן אחת לשנה קלנדרית‪.‬‬
‫בגין אגרות‪ ,‬הוצאות צילום והעתקת מסמכים ממוסדות חיצוניים‪ ,‬הוצאות‬
‫חוות דעת מקצועיות‪ ,‬נסיעות (על פי תעריף החשב) ‪.‬‬
‫בברכה‪,‬‬
‫עו"ד אריק מויאל‬
‫מנכ"ל‬
‫‪4‬‬
‫ברשות פועל חשב מלווה מטעם משרד הפנים והסכם‪/‬מסמך זה לא יחייב את הרשות אלא לאחר‬
‫חתימתו של החשב המלווה בצד חתימת מורשי החתימה של הרשות וחותמת הרשות‪.‬‬
‫הסכם ייעוץ משפטי‬
‫שנערך ונחתם ביום _____ במועצה המקומית חריש‬
‫בין ‪:‬‬
‫המועצה המקומית חריש‬
‫( להלן ‪":‬המועצה" )‬
‫לבין ‪:‬‬
‫___________________‬
‫ח‪ .‬פ‬
‫(להלן ‪" :‬עורך הדין ו‪/‬או היועץ המשפטי" )‬
‫מבוא ‪:‬‬
‫הואיל והמועצה פרסמה פנייה וקיימה הליך איתור לשם שכירת שירותיו של יועץ משפטי למועצה‪,‬‬
‫בהתאם להוראות חוזר מנכ"ל משרד הפנים מס' ‪. 24202/‬‬
‫והואיל והמועצה החליטה לבחור בהצעתו של עורך הדין כהצעה זוכה והחליטה לשכור את‬
‫שירותיו של עורך הדין לשמש כיועץ משפטי קבוע למועצה‪ ,‬וזאת החל מיום ______‪.‬‬
‫והואיל ובכוונת הצדדים להסדיר את היחסים בין "המועצה" לבין "עורך הדין" בהסכם זה ‪.‬‬
‫לפיכך הוצהר ‪ ,‬הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן ‪:‬‬
‫‪ .2‬המבוא להסכם זה הינו חלק בלתי נפרד הימנו ‪.‬‬
‫‪ .2‬מסמכי המכרז‪ ,‬תנאי המכרז הינם חלק בלתי נפרד מהסכם זה‪.‬‬
‫‪ .3‬מוסכם כי היועץ המשפטי ישמש כיועצה המשפטי של המועצה ויחולו עליו הוראות חוק הרשויות‬
‫המקומיות (ייעוץ משפטי )‪ ,‬התשל"ו‪( , 2791 -‬להלן ‪" :‬חוק הייעוץ המשפטי")‪.‬‬
‫‪ ./‬עורך הדין ייתן ייעוץ משפטי שוטף לראש המועצה‪ ,‬למועצה‪ ,‬למנהלי מחלקותיה (עובדי הרשות‬
‫המקומית) בכל עניין הדרוש למילוי תפקידי המועצה על פי כל דין‪ ,‬ובין היתר יתן חוות דעת‬
‫בעניינים המופנים אליו‪ ,‬ישתתף בישיבות המועצה וועדותיה אשר נדרשת השתתפותו בהן על פי‬
‫חוק ואו ישיבות אשר יוזמן אליהם‪ ,‬ייצג את המועצה בפני בתי המשפט ובתי הדין לעבודה‬
‫בהליכים אזרחיים‪ ,‬ובכל הליך משפטי אחר אם בתהליכי תביעות נגד המועצה ו‪4‬או מי מעובדיה‬
‫בעניין הקשור לעבודת המועצה ואם בהגשת תביעות מטעמה של המועצה‪ ,‬יחווה דעתו בקשר עם‬
‫חוזים והתקשרויות של המועצה כולל ליווי בענייני ובהכנת מסמכים למכרזים ‪.‬‬
‫‪ .1‬לשם מילוי תפקידו עורך הדין יופיע במועצה לפחות פעם בשבוע ‪ ,‬המועד יתואם עם ראש המועצה‪.‬‬
‫בנוסף‪ ,‬עו"ד הנבחר יתחייב להיות נוכח בכל ישיבות המועצה וישיבות ועדות המכרזים‪ ,‬הכספים‪,‬‬
‫ההנחות‪ ,‬התמיכות וההקצאות וכן בוועדות נוספות‪ ,‬אם זומן לישיבותיהן‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫‪ .6‬עורך הדין ייתן את השירות בעצמו ו‪4‬או באמצעות עורכי דין אחרים מטעמו ובלבד שעורכי הדין‬
‫האחרים אשר אמורים ליתן את השירות יאושרו ע"י ראש המועצה‪ ,‬והכל בהתאם להוראות חוזר‬
‫מנכ"ל משרד הפנים מס' ‪. 24202/‬‬
‫‪ .9‬העניינים המשפטיים וכל הפניות לקבלת שירות הייעוץ המשפטי יועברו לטיפולו של עורך הדין ע"י‬
‫ראש המועצה ו‪4‬או אדם אחר אשר מונה על ידו לשם כך‪ ,‬אין בכוחה של הוראה זו בכדי לפגוע‬
‫בזכותם של מזכיר וגזבר המועצה לפנות אל היועץ המשפטי בעניינים הקשורים בביצוע עבודתם‬
‫הם‪.‬‬
‫‪ .8‬בין הצדדים לא יחולו יחסי עובד מעביד‪ ,‬והקשר הוא בין נותן שירות כקבלן עצמאי לבין המועצה‬
‫כמזמין השירות‪.‬‬
‫‪ .7‬עורך הדין מתחייב להימנע מהמצאות במצב של ניגוד עניינים‪ ,‬והוא מתחייב להודיע לראש‬
‫המועצה על כל מצב העלול להעמיד אותו במצב של ניגוד עניינים ולנהוג על פי הכללים המחייבים‪.‬‬
‫‪ .20‬עורך הדין מתחייב להימנע מייצוג כל אדם או גוף מול המועצה ‪ ,‬התחייבות זו תעמוד בתוקפה גם‬
‫למשך ‪ 6‬חודשים לאחר סיום תוקפו של הסכם זה ‪.‬‬
‫‪ .22‬עורך הדין לא יעסוק ולא יטפל במישרין ולא בעקיפין בכל מקרה בו ניגוד עניינים במשך שנה‬
‫מסיום העסקתו ‪.‬‬
‫‪ .22‬מבלי לפגוע בהוראות סעיפים ‪ 8‬עד ‪ , 20‬על עורך הדין יחולו הוראות סעיפים ‪ 2,3,/,22,23‬ו ‪2/‬‬
‫לחוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה)‪ ,‬תשכ"ט – ‪ , 2767‬אשר יחולו בשינויים המחויבים ‪.‬‬
‫‪ .23‬עורך הדין מתחייב לשמור על סודיות ולהימנע מלהעביר‪ ,‬להודיע‪ ,‬למסור או להביא לידיעת כל‬
‫אדם‪ ,‬כל ידיעה אשר הגיעה אליו בקשר עם ביצוע ההתקשרות או במהלך או אגב הביצוע של‬
‫התקשרות זו‪ ,‬וזאת תוך תקופת ההתקשרות לפניה ו‪4‬או אחריה‪ ,‬עורך הדין מתחייב ליידע את‬
‫עובדי משרדו למהות חובה זו אשר תחול גם עליהם ‪.‬‬
‫‪ .2/‬מאחר והעבודות שמבצע עורך הדין ממומנות ע"י המועצה‪ ,‬כל התוצרים והתוצאות וכל מידע‬
‫שנתקבל אגב ביצוע העבודות יהיו קניינה של המועצה‪ ,‬למעט ידע מקצועי שהינו רכושו של עורך‬
‫הדין ‪.‬‬
‫‪ .21‬תמורת השירותים אשר נקבעו בסעיפים ‪ 3‬ו‪ /-‬להסכם זה‪ ,‬תשלם המועצה לעורך הדין סכום‬
‫חודשי קבוע בסך ______ ‪ ₪‬בתוספת מע"מ בהתאם לשיעורו ביום התשלום בפועל‪.‬‬
‫‪ .26‬הסכום החודשי הנ"ל ישולם מידי חודש בחודשו ולא יאוחר מהיום ה ‪ 21‬לחודש העוקב למתן‬
‫השירות ‪.‬‬
‫‪ .29‬איחור בביצוע התשלום מעבר יזכה את עורך הדין בהפרשי ריבית והצמדה כחוק‪.‬‬
‫‪ .28‬ככל שהמועצה תבקש לשכור את שירותיו של עורך הדין בעניינים נוספים‪ ,‬מעבר לקבוע בסעיפים ‪3‬‬
‫ו‪ /-‬להסכם זה‪ ,‬כגון‪ ,‬עבודות הקשורות באכיפת הגביה‪ ,‬המועצה תשלם לעורך הדין עבור‬
‫השירותים הנ"ל לפי תעריף שעתי אשר יעמוד על סך ‪ ₪ 220‬לשעה בתוספת מע"מ לפי שיעורו ביום‬
‫התשלום‪ ,‬התשלום עבור סעיף זה ישולם תוך ‪ 30‬ימים מיום הגשת החשבון ע"י עורך הדין בו‬
‫יצוינו מס' השעות לתשלום‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫‪ .27‬הסכם זה יהא בתוקף למשך חצי שנה מיום שנחתם על ידי החשב המלווה (להלן‪" :‬תקופת‬
‫הניסיון")‪ .‬בתום תקופת הניסיון המועצה רשאית להאריך את תקופת ההסכם כפי שתקבע ובלבד‬
‫שכל הארכה לא תעלה על תקופה של שנה ותקופת ההסכם הכוללת לא תעלה על שלוש שנים לכל‬
‫היותר‪.‬‬
‫‪ .20‬למרות האמור בסעיף ‪ 27‬לעיל לצדדים הזכות לבטל הסכם זה בהודעה מוקדמת שתינתן ‪ 30‬ימים‬
‫מראש במהלך שנת ההעסקה הראשונה ו ‪ 60‬ימים מראש לאחר סיום השנה הראשונה ‪.‬‬
‫‪ .22‬החליט אחד הצדדים להביא התקשרות זו לידי סיומה כאמור בסעיף ‪ 20‬לעיל‪ ,‬עורך הדין יהא‬
‫זכאי לתשלום עבור עבודות שביצע בפועל‪ ,‬לא ישולמו פיצויים מוסכמים‪ ,‬ולא פיצויים הנובעים‬
‫מאובדן הכנסות עתידיות והכל בהתאם לקבוע בחוזר מנכ"ל משרד הפנים מס' ‪. 24202/‬‬
‫‪ .22‬על אף האמור לעיל‪ ,‬מוסכם כי במהלך תקופת הניסיון תהיה לצדדים הזכות לבטל את‬
‫ההתקשרות מיד וללא כל הודעה מוקדמת ובלא כל צורך בנימוק ו‪4‬או עילה כלשהי‪.‬‬
‫‪ .23‬הסכם זה כפוף להוראות נוהל מינוי יועמ"ש אשר פורסם בחוזר מנכ"ל משרד הפנים מס' ‪. 24202/‬‬
‫‪ .2/‬המועצה מתחייבת להעביר לעורך הדין את כל המסמכים והידיעות הדרושות לו לשם ביצוע‬
‫עבודתו והיא תשתף פעולה באופן מלא ותעמוד בלוחות הזמנים אשר ייקבעו לשם המצאת כל‬
‫הידיעות והמסמכים הדרושים לו לביצוע עבודתו ‪.‬‬
‫‪ .21‬המועצה תישא בכל עלות שתידרש בקשר עם ההליכים המשפטיים‪ ,‬כולל‪ ,‬תשלום על חוות דעת‬
‫מקצועיות של מומחים שיידרשו‪ ,‬אגרות בתי משפט‪ ,‬וכל הוצאה אחרת ככל שתידרש לשם ניהול‬
‫ההליך המשפטי‪ ,‬ועורך הדין אינו מתחייב לשאת בכל תשלום מעין אלו‪ ,‬במידה ולמרות האמור‬
‫לעיל‪ ,‬שולמו ע"י עורך הדין תשלומים בקשר עם ההליך המשפטי‪ ,‬המועצה מתחייבת לשלמם‬
‫חזרה לעורך הדין מייד עם דרישתו‪ ,‬וזאת בהתאם לחשבון שיוגש על ידו‪ ,‬אליו תצורף הוכחה על‬
‫ביצוע התשלום‪.‬‬
‫‪ .26‬כל הסכומים והתשלומים הנובעים מהסכם זה יהיו צמודים למדד מחירים לצרכן‪ ,‬מדד בסיס הינו‬
‫המדד הידוע ביום ____________ ‪.‬‬
‫‪ .29‬כל תשלום על פי הסכם זה שלא ישולם במועד ייחשב כתשלום בפיגור והוא יזכה את עורך הדין‬
‫בתוספת ריבית כחוק מיום הפיגור ועד יום ביצוע התשלום בפועל‪.‬‬
‫ולראיה באו הצדדים על החתום‬
‫________‬
‫עורך הדין‬
‫___________‬
‫גזבר המועצה‬
‫_________‬
‫חשב מלווה‬
‫___________‬
‫ראש המועצה‬
‫______________‬
‫חותמת המועצה‬