הפניה לנספח היקף הסמכה

Transcription

הפניה לנספח היקף הסמכה
Department: Inspection Activity – Type A ISO/IEC 17020; 2012
Accreditation No.
Name and Address:
Laboratory name A.B.A Engineering Services Ltd.
Address
5 Hapardes St. Azor,
Postal Address: P.O. Box 15006 Azor, 58006, Israel
+972-3-687-7515
Phone
+972-3-688-9488
Fax
[email protected]
E-Mail
Date of issue
29.04.2015
Version No. 1
Page No.
1
of:
2
The certificate attached is an integral part of the schedule and is numbered identically ‫התעודה המצורפת לנספח זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו ומספרה זהה למספר הנספח‬
081
Department: Inspection Activity – Type A ISO/IEC 17020; 2012
Accreditation No.
081
Schedule of Accreditation
Item Site
Field
Requirements
Standard / Method
Remarks
‫ מיכלי לחץ‬:‫משפחת מוצרים‬
Group of products: Pressure vessels
‫תכן וביצוע‬
Design and Construction
‫ דוודים בעלי צינורות אש‬:‫ דודי קיטור‬Inspection specified in the
standard: TRD
:‫ השיטות המפורטות בתקן‬SI 4280 part 1
TRD
1
P
Steam boilers: Fire Tube Boilers
TRD= Technical Rules for Steam Boilers
2
P
Stationary pressure vessels
‫ מיכלי לחץ נייחים‬Factory approval for manufacture
pressure vessels
3
P
Stationary pressure vessels
‫ מיכלי לחץ נייחים‬Primary inspection of new vessel
4
P
Stationary pressure vessels
‫ מיכלי לחץ נייחים‬General requirements
‫ דרישות כלליות‬SI 4295 section 4.1.2
Meets requirements regarding the
materials/products as in: AD-Merkblatter
5
P
Stationary pressure vessels
‫ מיכלי לחץ נייחים‬General requirements
‫ דרישות כלליות‬SI 4295 section 4.1.1
Meets requirements regarding the
materials/products as in: ASME VIII div 1
SI= Standards of Israel
‫ אישור המפעל לייצור מכלי לחץ‬SI 4295 section 6
‫ בדיקה ראשונית של מכל חדש‬SI 4295 section 7.1
ASME= American Society of Mechanical
Engineers
6
P
Stationary pressure vessels
‫ מיכלי לחץ נייחים‬General requirements
‫ דרישות כלליות‬SI 4295 section 4.1.4
Meets requirements regarding the
materials/products as in: BS 5169
7
P
Stationary pressure vessels
‫ מיכלי לחץ נייחים‬General requirements
‫ דרישות כלליות‬SI 4295 section 4.1.3
Meets requirements regarding the
materials/products as in: BS 5500
Stationary pressure vessels
‫ מיכלי לחץ נייחים‬General requirements
‫ דרישות כלליות‬SI 4295 section 4.1.6
Stationary pressure vessels
‫ מיכלי לחץ נייחים‬Marking and identification
BS= British Standards
8
P
Meets requirements regarding the
materials/products as in: EN 286
EN= European Standards
9
P
Date of issue
29.04.2015
Version No. 1
‫ סימון וזיהוי‬SI 4295 section 5
Page No.
2
of:
2
The certificate attached is an integral part of the schedule and is numbered identically ‫התעודה המצורפת לנספח זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו ומספרה זהה למספר הנספח‬