הפניה לנספח היקף ההסמכה

Transcription

הפניה לנספח היקף ההסמכה
Department:
Testing Laboratory
ISO/IEC 17025; 2005
Accreditation No. 309
Name and Address:
Date of issue
04.12.2014
Laboratory name
Address
Airlab – Air Testing Ltd.
2 Hagefen St. karmey yosef, 9979700, Israel
Phone
+972-50-2411204
Fax
+972-72-2217177
E-Mail
[email protected]
Version No. 1
Page No.
1
of:
7
The certificate attached is an integral part of the schedule and is numbered identically ‫התעודה המצורפת לנספח זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו ומספרה זהה למספר הנספח‬
Appendix to certificate No.
309-01
Department:
Testing Laboratory
ISO/IEC 17025; 2005
Accreditation No. 309
Appendix to certificate No.
309-01
Schedule of Accreditation
Item Scope Site
Type
Materials / Products Tested
Types of Test / Properties Measured
Standard / Method
Opinion and
Interpretation
Remarks
‫ אויר מארובות‬- ‫ איכות סביבה‬:‫משפחת מוצרים‬
Group of products: Environment - Air from Stationary Sources
‫דיגום‬
Sampling
1
A
T
Air from stationary sources
‫ אויר ממקורות נייחים‬Carbone monoxide emmisions (instrumental
analyzer procedure)
CO ‫ מדידת ריכוז‬EPA 10
---
)‫(בשימוש גז אנלייזר‬
2
A
T
Air from Stationary Sources
‫ אויר ממקורות נייחים‬Chromium emissions
‫ קביעת ריכוז כרום‬EPA 306
3
A
T
Air from Stationary Sources
‫ אויר ממקורות נייחים‬Collection and analysis of ammonia
4
A
T
Air from stationary sources
‫ אויר ממקורות נייחים‬Determination of carbon dioxide, methane,
nitrogen and oxygen
CO2, O2 CH4, N2 ‫ מדידת ריכוז‬EPA 3c
---
5
A
T
Air from stationary sources
‫ אויר ממקורות נייחים‬Determination of moisture content in stack
gases
‫ מדידת תכולת המים בזרימת הגז‬EPA 4
‫בארובה‬
---
6
A
T
Air from stationary sources
‫ אויר ממקורות נייחים‬Determination of oxygen and carbon
Dioxide concentrations
‫ מדידת ריכוזי חמצן ופחמן דו חמצני‬EPA 3a
---
7
A
T
Air from Stationary Sources
‫ אויר ממקורות נייחים‬determination of particular and gaseous
arsenic emissions
‫ קביעת פליטות ארסן חלקיקית וגזית‬EPA 108
‫בארובות‬
---
8
A
T
Air from stationary sources
‫ אויר ממקורות נייחים‬Direct measurement of gas volume
9
A
T
Air from stationary sources
‫ אויר ממקורות נייחים‬Gas analysis for the determination of dry
gas molecular weight
10
A
T
Air from stationary sources
‫ אויר ממקורות נייחים‬Gas analysis for the determination of
emission rate correction factor or excess air
11
A
T
Air from Stationary Sources
‫ אויר ממקורות נייחים‬Hidrogen halide and halogen emissions
‫ פליטות מימן הלידים והלוגנים‬SI 5097 part 26
---
12
A
T
Air from Stationary Sources
‫ אויר ממקורות נייחים‬Hidrogen halide and halogen emissions
‫ פליטות מימן הלידים והלוגנים‬SI 5097 part 26.1
---
‫ קביעת ריכוז אמוניה‬EPA CTM-027
‫ מדידה ישירה של ספיקת הגז‬EPA 2a
‫ אנליזת גזים לצורך מדידת משקל‬EPA 3
‫מולקולרי יבש‬
‫ אנליזת הגז לצורך מדידת משוב תיקון‬EPA 3b
‫או עודף חמצן‬
EPA=Environmental Protection
Agency
-----
------IS= Israeli Standards
Site: P or T or M , P-Permanent, T-Temporary, M-Mobile
Type of Scopes: A- Fixed, C- Flexible scope in analytical tests : Type of matrix, analytes, experimental systems and/or analytical characteristics may be subject to changes, in accordance with the laboratory's
approved and documented procedures. For details, please refer to the list of Accredited Tests, available from the laboratory upon request.
Date of issue
04.12.2014
Version No. 1
Page No.
2
of:
7
The certificate attached is an integral part of the schedule and is numbered identically ‫התעודה המצורפת לנספח זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו ומספרה זהה למספר הנספח‬
Department:
Testing Laboratory
ISO/IEC 17025; 2005
Accreditation No. 309
Appendix to certificate No.
309-01
Schedule of Accreditation
Item Scope Site
Type
Materials / Products Tested
Types of Test / Properties Measured
Standard / Method
Opinion and
Interpretation
Remarks
‫ אויר מארובות‬- ‫ איכות סביבה‬:‫משפחת מוצרים‬
Group of products: Environment - Air from Stationary Sources
‫דיגום‬
Sampling
13
A
T
Air from stationary sources
‫ אויר ממקורות נייחים‬Hydrogen sulfide content of fuel gas
streams in petroleum refiners
14
A
T
Air from stationary sources
‫ אויר ממקורות נייחים‬Inorganic lead emissions
15
A
T
Air from Stationary Sources
16
A
T
17
A
18
‫ בארובות זיקוק נפט‬H2S ‫ קביעת ריכוז‬EPA 11
---
‫ קביעת ריכוז עופרת אנאורגנית‬EPA 12
---
‫ אויר ממקורות נייחים‬Measurement of gaseous emission (volatile
organic sampling train)
‫ קביעת ריכוז סכ"ה חומרים אורגנים‬EPA MM-18
‫גאזים נדיפים‬
---
Air from stationary sources
‫ אויר ממקורות נייחים‬Measurement of gaseous emissions
‫ קביעת ריכוז סה"כ חומרים אורגנים‬EPA 18
‫גאזים נדיפים‬
---
T
Air from Stationary Sources
‫ אויר ממקורות נייחים‬Metals emissions
A
T
Air from Stationary Sources
‫ אויר ממקורות נייחים‬Modified method 5 sampling train
19
A
T
Air from stationary sources
‫ אויר ממקורות נייחים‬Nitrogen oxide
20
A
T
Air from Stationary Sources
‫ אויר ממקורות נייחים‬Nitrogen oxide emissions
21
A
T
Air from Stationary Sources
‫ אויר ממקורות נייחים‬Nonsolfuric acid particulate matter
emissions
22
A
T
Air from Stationary Sources
‫ אויר ממקורות נייחים‬Particular and gaseous mercury emissions
from sewage sludge incinerators
‫ קביעת ריכוז כספית חלקיקים וגזים‬EPA 101a
‫בארובות במשרפות הפסולת‬
---
23
A
T
Air from stationary sources
‫ אויר ממקורות נייחים‬Particulate emissions (instack filtration
procedure)
‫ קביעת ריכוז סה"כ חלקיקים (פילטר‬EPA 17
)‫בתוך ארובה‬
---
24
A
T
Air from Stationary Sources
‫ אויר ממקורות נייחים‬Particulate matter emissions
‫ פליטות של מתכות‬SI 5097 part 29
---
)‫ שיטת מתוקנת (מערכת דגימה‬EPA SW-0010
---
NOX ‫ מדידת ריכוז‬EPA 7e
---
)‫ פליטות תחמוצות חנקן‬SI 5097 part 7.04
---
‫ פליטות של חומר חלקיקי שאינו חומצה‬SI 5097 part 5.02
‫גופרתית‬
---
‫ פליטות של חומר חלקיקי‬SI 5097 part 5
---
Site: P or T or M , P-Permanent, T-Temporary, M-Mobile
Type of Scopes: A- Fixed, C- Flexible scope in analytical tests : Type of matrix, analytes, experimental systems and/or analytical characteristics may be subject to changes, in accordance with the laboratory's
approved and documented procedures. For details, please refer to the list of Accredited Tests, available from the laboratory upon request.
Date of issue
04.12.2014
Version No. 1
Page No.
3
of:
7
The certificate attached is an integral part of the schedule and is numbered identically ‫התעודה המצורפת לנספח זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו ומספרה זהה למספר הנספח‬
Department:
Testing Laboratory
ISO/IEC 17025; 2005
Accreditation No. 309
Appendix to certificate No.
309-01
Schedule of Accreditation
Item Scope Site
Type
Materials / Products Tested
Types of Test / Properties Measured
Standard / Method
Opinion and
Interpretation
Remarks
‫ אויר מארובות‬- ‫ איכות סביבה‬:‫משפחת מוצרים‬
Group of products: Environment - Air from Stationary Sources
‫דיגום‬
Sampling
25
A
T
Air from Stationary Sources
‫ אויר ממקורות נייחים‬Particulate matter emissions from the
asphalt processing and asphalt roofing
industry
‫ פליטות של חומר חלקיקי מתעשיית‬SI 5097 part 5.01
‫עיבוד אספלט וחיפוי גגות באספלט‬
26
A
T
Air from stationary sources
‫ אויר ממקורות נייחים‬Polychlorinated dibenzo-p- ‘-dioxines and
polychlorinated dibenzofuranes
PCDF/PCDD ‫ קביעת ריכוז‬EPA 23
---
27
A
T
Air from Stationary Sources
‫ אויר ממקורות נייחים‬Procedure for Determination of Methanol
Emissions from Stationary Sources
‫ קביעת ריכוז מתנול בארובות‬EPA 308
---
28
A
T
Air from stationary sources
‫ אויר ממקורות נייחים‬Sample and velocity traverses
‫ מיקום ומס' נק' דגימה בחתך‬EPA 1
---
29
A
T
Air from stationary sources
‫ אויר ממקורות נייחים‬Sample and velocity traverses
30
A
T
Air from Stationary Sources
‫ אויר ממקורות נייחים‬Sampling and analysis for formaldehyde
emissions from stationary sources in
mineral wool and wool fiberglass industries
31
A
T
Air from Stationary Sources
‫ אויר ממקורות נייחים‬Sampling and analysis of hydrogen cyanide
HCN ‫ קביעת פליטות‬EPA CTM-029
---
32
A
T
Air from Stationary Sources
‫ אויר ממקורות נייחים‬Sampling for selected aldehyde and ketone
emissions
‫ מדידת פליטות אלדהידים וקטונים‬EPA SW- 0011
---
33
A
T
Air from Stationary Sources
‫ אויר ממקורות נייחים‬Sampling method for volatile organic
compounds (smvoc’s)
‫ שיטת דגימה לחומרים אורגניים נדיפים‬EPA SW-0031
---
34
A
T
Air from Stationary Sources
‫ אויר ממקורות נייחים‬Solfur dioxide emissions
‫חמצנית‬-‫ פליטות גופרית דו‬SI 5097 part 6
---
35
A
T
Air from stationary sources
‫ אויר ממקורות נייחים‬Stack gas velocity and volumetric flowrate
(Type “S” pitot tube)
‫ מיקום ומס' נק' דגימה‬EPA 1a
‫ קביעת פליטת פורמאלדהיד בארובות‬EPA 316
‫במפעלי יצור צמר זכוכית וצמר סלעים‬
‫ מדידת מהירות הגז‬EPA 2
)"S" ‫(צינור פיטו מסוג‬
---
-----
---
Site: P or T or M , P-Permanent, T-Temporary, M-Mobile
Type of Scopes: A- Fixed, C- Flexible scope in analytical tests : Type of matrix, analytes, experimental systems and/or analytical characteristics may be subject to changes, in accordance with the laboratory's
approved and documented procedures. For details, please refer to the list of Accredited Tests, available from the laboratory upon request.
Date of issue
04.12.2014
Version No. 1
Page No.
4
of:
7
The certificate attached is an integral part of the schedule and is numbered identically ‫התעודה המצורפת לנספח זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו ומספרה זהה למספר הנספח‬
Department:
Testing Laboratory
ISO/IEC 17025; 2005
Accreditation No. 309
Appendix to certificate No.
309-01
Schedule of Accreditation
Item Scope Site
Type
Materials / Products Tested
Types of Test / Properties Measured
Standard / Method
Opinion and
Interpretation
Remarks
‫ אויר מארובות‬- ‫ איכות סביבה‬:‫משפחת מוצרים‬
Group of products: Environment - Air from Stationary Sources
‫דיגום‬
Sampling
36
A
T
Air from stationary sources
‫ אויר ממקורות נייחים‬Stack gasvelocity and volumetric flow rate
‫ מדידת מהירות וספיקת הגז‬EPA 2c
---
37
A
T
Air from stationary sources
‫ אויר ממקורות נייחים‬Sulfure dioxide emissions
SO2 ‫ מדידת רכוז‬EPA 6c
---
38
A
T
Air from stationary sources
‫ אויר ממקורות נייחים‬Sulfuric acid mist and sulfure dioxide
39
A
T
Air from Stationary Sources
‫ אויר ממקורות נייחים‬Total gaseous organic concentration
‫ קביעת ריכוז סה"כ חומרים אורגנים‬EPA 25a
‫גזים‬
---
40
A
T
Air from Stationary Sources
‫ אויר ממקורות נייחים‬Verification of Gas Dilution Systems for
Field Instrument Calibrations
‫ שימוש במערכות דילול בעבודת שטח‬EPA 205
‫לכיול אנלייזרים‬
---
41
A
T
Air from Stationary Sources
‫ אויר ממקורות נייחים‬Volatile organics sampling train
‫ קביעת ריכוז אוירסול חומצה גופרטנית‬EPA 8
SO2 -‫ו‬
VOST ‫ מערכת דגימה‬EPA SW-0030
---
---
Site: P or T or M , P-Permanent, T-Temporary, M-Mobile
Type of Scopes: A- Fixed, C- Flexible scope in analytical tests : Type of matrix, analytes, experimental systems and/or analytical characteristics may be subject to changes, in accordance with the laboratory's
approved and documented procedures. For details, please refer to the list of Accredited Tests, available from the laboratory upon request.
Date of issue
04.12.2014
Version No. 1
Page No.
5
of:
7
The certificate attached is an integral part of the schedule and is numbered identically ‫התעודה המצורפת לנספח זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו ומספרה זהה למספר הנספח‬
Department:
Testing Laboratory
ISO/IEC 17025; 2005
Accreditation No. 309
Appendix to certificate No.
309-01
Schedule of Accreditation
Item Scope Site
Type
Materials / Products Tested
Types of Test / Properties Measured
Standard / Method
Opinion and
Interpretation
Remarks
‫ איכות סביבה – אויר פתוח‬:‫משפחת מוצרים‬
Group of products: Environment – Ambient Air
‫דיגום‬
Sampling
42
A
T
Ambient Air
‫ אויר פתוח‬Collection and measurment of dustfall
‫ איסוף ומדידת אבק שוקע‬ASTM D 1739
---
43
A
T
Ambient Air
‫ אויר פתוח‬Sampling for SPM and PM-10
PM-10 -‫ ו‬SPM ‫ דגימת‬EPA IO-2-1
---
44
A
T
Ambient Air
‫ אויר פתוח‬Metals in ambient particular matter
‫ בדיקת מתכות בחלקיקים‬EPA IO-3-4
---
45
A
T
Ambient Air
‫ אויר פתוח‬VOC’s using TENAX absorption
TENAX ‫ ספיחה בשפופרות‬EPA TO-1
---
46
A
T
Ambient Air
‫ אויר פתוח‬VOC’s by carbon molecular sieve
adsosption
‫ ספיחה בשפופרות פולימרים מיוחדים‬EPA TO-2
‫על בסיס פחם‬
---
47
A
T
Ambient Air
‫ אויר פתוח‬Pesticides and Polychlorinated Biphenyls
‫ חומרי הדברה וחומרים אורגנוכלוריים‬EPA TO-4a
---
48
A
T
Ambient Air
‫ אויר פתוח‬Polychlorinated Dibenzo-p-Dioxines
(PCDD)
‫ דיוקסינים‬EPA TO-9a
---
49
A
T
Ambient Air
‫ אויר פתוח‬Formaldehyde
‫ פורמאלדהיד‬EPA TO-11a
---
50
A
T
Ambient Air
‫ אויר פתוח‬Polynuclear aromatic hydrocarbons (PAH)
‫ חומרים פוליארומטיים‬EPA TO-13a
---
51
A
T
Ambient Air
‫ אויר פתוח‬Volatile Organic Compounds (VOC’s)
VOC ‫ בדיקת‬EPA TO-14a
---
52
A
T
Ambient Air
‫ אויר פתוח‬Volatile organic compounds (VOC’s)
VOC ‫ בדיקת‬EPA TO-15
---
53
A
T
Ambient Air
‫ אויר פתוח‬Volatile organic compounds (VOC’s)
VOC ‫ בדיקת‬EPA TO-17
---
Site: P or T or M , P-Permanent, T-Temporary, M-Mobile
Type of Scopes: A- Fixed, C- Flexible scope in analytical tests : Type of matrix, analytes, experimental systems and/or analytical characteristics may be subject to changes, in accordance with the laboratory's
approved and documented procedures. For details, please refer to the list of Accredited Tests, available from the laboratory upon request.
Date of issue
04.12.2014
Version No. 1
Page No.
6
of:
7
The certificate attached is an integral part of the schedule and is numbered identically ‫התעודה המצורפת לנספח זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו ומספרה זהה למספר הנספח‬
Department:
Testing Laboratory
ISO/IEC 17025; 2005
Accreditation No. 309
Appendix to certificate No.
309-01
Schedule of Accreditation
Item Scope Site
Type
Materials / Products Tested
Types of Test / Properties Measured
Standard / Method
Opinion and
Interpretation
Remarks
‫ איכות סביבה – אויר פתוח‬:‫משפחת מוצרים‬
Group of products: Environment – Ambient Air
‫דיגום‬
Sampling
54
A
T
Ambient Air
‫ אויר פתוח‬Mercaptanes
‫ מדידת מרקפטנים‬MASA 118
---
55
A
T
Ambient Air
‫ אויר פתוח‬Ammonia
‫ מדידת אמוניה‬MASA 401
---
56
A
T
Ambient Air
‫ אויר פתוח‬Nitrose Sioxide
NO2 ‫ מדידת‬MASA 406
---
57
A
T
Ambient Air
‫ אויר פתוח‬Hydrogen Sulfide
H2S ‫ מדידת‬MASA 701
---
58
A
T
Ambient Air
‫ אויר פתוח‬Solfure Dioxide
SO2 ‫ מדידת‬MASA 704C
---
59
A
T
Ambient Air
‫ אויר פתוח‬Hydrogen Cyanide
HCN ‫ מדידת‬MASA 808
MASA-Methods of Air Sampling
Analysis
---
Site: P or T or M , P-Permanent, T-Temporary, M-Mobile
Type of Scopes: A- Fixed, C- Flexible scope in analytical tests : Type of matrix, analytes, experimental systems and/or analytical characteristics may be subject to changes, in accordance with the laboratory's
approved and documented procedures. For details, please refer to the list of Accredited Tests, available from the laboratory upon request.
Date of issue
04.12.2014
Version No. 1
Page No.
7
of:
7
The certificate attached is an integral part of the schedule and is numbered identically ‫התעודה המצורפת לנספח זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו ומספרה זהה למספר הנספח‬