הפניה לנספח היקף ההסמכה

Transcription

הפניה לנספח היקף ההסמכה
Department
Testing Laboratory
ISO/IEC 17025
Accreditation No.
030
Appendix to certificate No.
Name and Address:
Laboratory name Nesher Israel Cement Enterprises Ltd. - The Central Laboratory
P.O.Box 5, B Industrial zone,
Address
Ramla 72100, Israel
+972-8-927-1854
Phone
+972-8-927-1838
Fax
[email protected]
E-Mail
www.nesher.co.il
Web Site
Date of issue
012.020.52
Version No. 0
Page No.
1
of:
4
The certificate attached is an integral part of the schedule and is numbered identically ‫התעודה המצורפת לנספח זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו ומספרה זהה למספר הנספח‬
030-05
Department
Testing Laboratory
ISO/IEC 17025
Accreditation No.
030
Appendix to certificate
No.
030-05
Schedule of Accreditation
Item Scope
Type
Site
Materials / Products Tested
Types of Test / Properties Measured
Standard / Method
Opinion and
Interpretation
‫ בטון וחומרי גלם לייצור בטון‬- ‫ בניה‬:‫משפחת מוצרים‬
Group of products: Construction - Concrete and Raw Materials for concrete
manufacturing
‫ כימיה קלאסית‬,‫בדיקות כימיות‬
Chemical Testing, Classical Chemistry
1
A
P
Cement
‫ צמנט‬Determination of loss on ignition
2
A
P
Cement
‫ צמנט‬Determination of residue insoluble
in hydrochloric acid and sodium
carbonate
3
A
P
Cement
‫ צמנט‬Determination of sulfate
4
A
P
Cement
‫ צמנט‬Estimation of free lime
5
A
P
Gypsum
6
A
P
Standard/regular fuels
‫ גבס‬Determination of sulfate
,Rdf(refuse derived
fuel), tires, solvents
Remarks
‫תקנים‬/‫ דלקים רגילים‬Determination of Caloric Value of
‫ דלק‬,‫ ממיסים‬,‫צמיגים‬, fuels
2‫ממוחזר מפסולת‬
‫ בדיקת איבוד בקליה‬BS EN 196-2 section 7
---
‫ קביעת שארית בלתי מסיסה‬BS EN 196-2 section 9
‫בחומצה ובסיס‬
---
‫ בדיקת גופרה‬BS EN 196-2 section 8
---
‫ הערכה של סיד חופשי‬In house procedure
‫ בדיקת גופרה‬ASTM-C-471 section 14
‫ קביעת ערך קלורי של דלקים‬In house procedure
BS= British Standards
---
Based on: Draft- ISO 774 section 5
---
ASTM= American Society for
Testing and Materials
---
Site: P or T or M, P-Permanent, T-Temporary, M-Mobile
Type of Scopes: A- Fixed, C- Flexible scope in analytical tests : Type of matrix, analytes, experimental systems and/or analytical characteristics may be subject to changes, in accordance with
the laboratory's approved and documented procedures. For details, please refer to the list of Accredited Tests, available from the laboratory upon request
Date of issue
25.04.2014
Version No. 2
Page No.
2
of:
4
The certificate attached is an integral part of the schedule and is numbered identically ‫התעודה המצורפת לנספח זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו ומספרה זהה למספר הנספח‬
Department
Testing Laboratory
ISO/IEC 17025
Accreditation No.
030
Appendix to certificate
No.
030-05
Schedule of Accreditation
Item Scope
Type
Site
Materials / Products Tested
Types of Test / Properties Measured
Standard / Method
Opinion and
Interpretation
‫ חיפויים וחומרי גלם לייצור בטון‬,‫ בטון‬- ‫ בניה‬:‫משפחת מוצרים‬
Group of products: Construction - Concrete, cladding and raw materials for concrete
manufacturing
ICP ,‫ ספקטרוסקופיה‬,‫בדיקות כימיות‬
Chemical Testing, Spectroscopy, ICP
7
A
P
Cement & Clinker
8
A
P
Cement & Clinker, fly
ash, slag, gypsum, ,
Fuels ,Other organic
materials, RDF
9
A
P
Cement, clinker, fly
ash, slag, gypsum,
solvents, alternative
fuels, RDF
10
A
P
Cement, clinker, fly
ash, slag, gypsum,
solvents, alternative
fuels, RDF
Remarks
‫ צמנט וקלינקר‬Determination of Soluble
Chromates
,‫ אפר מרחף‬,‫ קלינקר‬,‫ צמנט‬Mercury contents by FIMS
,‫ דלקים‬,‫ גבס‬,‫סיגים‬
,‫חומרים אורגנים נוספים‬
‫פסולת מוצקה לשימוש‬
)RDF( ‫לאנרגיה‬
‫ בדיקת כרומטים מסיסים‬In house procedure
---
Based on EN 196-10
‫קביעת ריכוז כספית באמצעות‬
In house procedure
FIMS ‫מכשיר‬
---
FIMS = Flow injection mercury
system
,‫ אפר מרחף‬,‫ קלינקר‬,‫ צמנט‬Chemical substances (Majors)
, ‫ ממסים‬,‫ גבס‬,‫סיגים‬
,‫דלקים אלטרנטיביים‬
‫פסולת מוצקה לשימוש‬
)RDF( ‫לאנרגיה‬
)‫ הרכב כימי ( עיקרי‬In house procedure
---
Based on: BS EN 196-2
Compounds: Al2O3, CaO, Fe2O3,
K2O, MgO, Mn2O3, Na2O, P2O5,
SiO2, TiO2,
,‫ אפר מרחף‬,‫ קלינקר‬,‫ צמנט‬Chemical substances (Traces)
, ‫ ממסים‬,‫ גבס‬,‫סיגים‬
,‫דלקים אלטרנטיביים‬
‫פסולת מוצקה לשימוש‬
)RDF( ‫לאנרגיה‬
)‫ הרכב כימי (עקבות‬In house procedure
---
Based on: BS EN 196-2
Compounds: As, Be, Cd, Co, Cr,
Cu, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, Te, V, Zn
Site: P or T or M, P-Permanent, T-Temporary, M-Mobile
Type of Scopes: A- Fixed, C- Flexible scope in analytical tests : Type of matrix, analytes, experimental systems and/or analytical characteristics may be subject to changes, in accordance with
the laboratory's approved and documented procedures. For details, please refer to the list of Accredited Tests, available from the laboratory upon request
Date of issue
25.04.2014
Version No. 2
Page No.
3
of:
4
The certificate attached is an integral part of the schedule and is numbered identically ‫התעודה המצורפת לנספח זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו ומספרה זהה למספר הנספח‬
Department
Testing Laboratory
ISO/IEC 17025
Accreditation No.
030
Appendix to certificate
No.
030-05
Schedule of Accreditation
Item Scope
Type
Site
Materials / Products Tested
Types of Test / Properties Measured
Standard / Method
Opinion and
Interpretation
Remarks
‫ חיפויים וחומרי גלם לייצור בטון‬,‫ בטון‬- ‫ בניה‬:‫משפחת מוצרים‬
Group of products: Construction - Concrete, cladding and raw materials for concrete
manufacturing
‫בדיקות פיזיקליות‬
Physical Testing
11
A
P
Cement
‫ צמנט‬Fineness
12
A
P
Cement
‫ צמנט‬Setting time and soundness
13
A
P
Cement
‫ צמנט‬Strength
14
A
P;T;
Concrete
‫ בטון‬Making and curing of test
specimens
15
A
P;T
Fresh concrete
‫ בטון טרי‬Air content – Pressure gauge
method
16
A
P;T
Fresh concrete
‫ בטון טרי‬Density
17
A
T
Fresh concrete
‫ בטון טרי‬Sampling
18
A
P;T
Fresh concrete
‫ בטון טרי‬Slump test
19
A
P
Hardened concrete
‫ בטון קשוי‬Compressive strength
‫ דקות‬BS EN 196-6
---
‫ זמן התקשרות וקביעות הנפח‬BS EN 196-3
---
‫ חוזק‬BS EN 196-1
---
‫ הכנת של דוגמות בדיקה‬SI 26 part 3
‫ואשפרתן‬
---
‫ שיטת מד לחץ‬-‫ תכולת האוויר‬SI 26 part 2.6
---
‫ צפיפות‬SI 26 part 2.5
---
‫ נטילת המדגם המייצג‬SI 26 part 1
---
‫בדיקת שקיעה‬-‫ סומך‬SI 26 part 2.1
---
‫ חוזק לחיצה‬SI 26 part 4.1
---
SI= Israeli Standards
Site: P or T or M, P-Permanent, T-Temporary, M-Mobile
Type of Scopes: A- Fixed, C- Flexible scope in analytical tests : Type of matrix, analytes, experimental systems and/or analytical characteristics may be subject to changes, in accordance with
the laboratory's approved and documented procedures. For details, please refer to the list of Accredited Tests, available from the laboratory upon request
Date of issue
25.04.2014
Version No. 2
Page No.
4
of:
4
The certificate attached is an integral part of the schedule and is numbered identically ‫התעודה המצורפת לנספח זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו ומספרה זהה למספר הנספח‬

Similar documents