8 čustva

Transcription

8 čustva
ČUSTVA
Kaj doživljajo posamezniki na sliki?
Kaj se jim je zgodilo?
Kako to vemo?
Kaj so čustva?
Čustva so duševni (notranji) procesi, ki
kažejo posameznikove vrednote, cilje, želje
ODNOS
do sebe, drugih ljudi, situacij ali dogodkov.
Doživljamo jih takrat,
ko nam je nekaj pomembno.
Kako nastanejo čustva?
Dogodek
Aktivnost
Doživljanje in
izražanje čustev
Telesne
spremembe
Zunanji
čustveni
izrazi
Vrednotenje,
določanje
pomembnosti
Zaznava
situacije
Razumevanje
situacije
Katera čustva poznamo?
veselje – žalost
strah – jeza
sprejemanje – zavračanje
pričakovanje – presenečenje
Kdaj doživljamo posamezna
čustva?
• veselje:
– ob dosegi pomembnega cilja, uresničeni želji;
• žalost:
– ob izgubi nekaj pomembnega;
• strah:
– kadar je ogroženo nekaj za nas pomembnega in ob
nevarnosti;
• jezo:
– če nekdo neupravičeno ogroža naše cilje, želje… in
kadar smo ovirani pri doseganju cilja;
• ljubezen:
– v odnosu z ljudmi, ki jih + vrednotimo
Sestavine čustev:
• osebno doživljanje čustev (jezen sem);
• razumevanje situacije (pripis pomena,
pomembnosti);
• telesno vzburjenje (telesne spremembe);
• čustveni izrazi (sprememba vedenja,
mimika obraza, gibi, drža, glas).
1. DELITEV ČUSTEV GLEDE NA
SESTAVLJENOST:
a) Enostavna ali osnovna čustva
veselje – žalost
strah – jeza
sprejemanje – zavračanje
pričakovanje – presenečenje
Značilnosti:
•
prirojena, pod vplivom dednih dejavnikov
•
pojavijo se zgodaj, kmalu po rojstvu in v prvih letih življenja,
•
pri vseh ljudeh se razvijajo v istem vrstnem redu,
•
so univerzalna – pojavijo se v vseh kulturah,
•
obrazna mimika enaka pri vseh,
•
bipolarnost,
•
njihova funkcija je prilagoditev: pomoč organizmu, da preživi.
b) Kompleksna ali sestavljena čustva
ljubezen = veselje + sprejemanje
razočaranje = presenečenje + žalost
zaničevanje = jeza + gnus
zavist = jeza + žalost
obup = žalost + strah
ljubosumnost = ljubezen + strah
Značilnosti:
• odvisne od kulture in družbenih vplivov,
• sestavljene iz osnovnih,
• pojavijo se kasneje.
2. DELITEV ČUSTEV GLEDE NA
INTENZIVNOST IN TRAJANJE:
a) Afekti
Zelo močna in kratkotrajna čustvena stanja
Značilnosti:
• spremlja jih močno telesno vzburjenje,
• zmanjšana kritičnost in razsodnost
mišljenja
• zmanjšan nadzor vedenja
b) Razpoloženja
Šibka, a dolgotrajna čustvena stanja
Značilnosti:
• razvijejo se postopoma,
• se ne zavedamo, kaj je vplivalo na njihov nastanek,
• trajajo od nekaj ur do več dni – lahko več mesecev
• Nimajo svojega objekta
• vplivajo na človekovo doživljanje sveta (optimist: pesimist),
• vplivajo na spoznavne procese: zaznavanje, pozornost in
zapomnitev
• Vplivajo na naša dejanja in odločitve
trajanje
intenzivnost
Razpoloženja
Čustva/emocije
Afekti
Zadovoljstvo, vedrina
Veselje
Evforija, ekstraza
Melanholija, potrtost
Žalost
Obup
Tesnobnost
Strah
Panika, groza
Nezadovoljstvo, slaba volja
Jeza
Bes
Zakaj imamo čustva?
•
•
•
•
•
Z njimi ocenjujemo dogodke, osebe;
usmerjajo naše vedenje, nas motivirajo;
nas varujejo;
uravnavajo medsebojne odnose;
nam barvajo svet …
• ponos
• razočaranje
• jeza
• sram
• strah
• gnus
• ljubezen
• presenečenje
• pričakovanje
Kako prepoznamo čustva?
= nebesedno sporazumevanje ali komunikacija
• govorica telesa:
– obrazna mimika (obrvi, položaj oči, čelo, veke, mišice na
spodnjem delu obraza - večinoma prirojena)
– stik s pogledom (dalj časa trajajoč, izogibanje pri sramu, žalosti)
– kretnje, gibi (sunkoviti, sproščeni, pogostejši, hitri, redki, značilne
kretnje: stiskanje pesti, roke k obrazu…)
– telesna drža (napeta, sproščena, toga, mlahava)
• način govorjenja in glas (visok, tih, nizek, glasen, hitrost,
ritem…)
• način oblačenja, ličenja
• osebni prostor
Telesne spremembe
pri čustvovanju
Pojavijo se zaradi povezanosti z živčnim sistemom.
To so:
– ↑ napetost mišic;
– ↑ bitje srca;
– ↑ dihanje;
– ↓ prebava;
– naježene dlake;
– razširjene zenice;
– ↑ potenje, ↑ električna prevodnost kože;
– ↑ izločanje sladkorja v krvi;
– ↑ strjevanje krvi;
– izločanje hormonov, zlasti adrenalina …
Čustvena zrelost
• Ustreznost čustev dogodku
• Kontrola doživljanja in izražanja čustev
• Raznovrstnost čustvovanja
Dejavniki čustvene zrelosti
• Čustvena prikrajšanost
(neustrezni/pomanjkljivi čustveni stiki) 
čustvena navezanost ( duševne motnje)
• Odnosi med člani družine in izkušnje v
družini
– Čustvena zrelost staršev
– Odzivanje staršev na čustva otroka in njihovo
uravnavanje
– Odnos med staršema
– Vzgojni stil
–…
Čustvena zrelost je povezana s:
• pozitivnim doživljanjem sebe in okolice,
• sposobnostjo navezovanja globljih medosebnih
odnosov,
• sproščenostjo v stikih in komunikaciji z drugimi
ljudmi,
• ustreznim zaznavanjem situacij,
• pestrim in ustvarjalnim mišljenjem,
• obvladovanjem stresa,
• akademsko in življenjsko uspešnostjo...