RK Celje Pivovarna Laško - Rokometna zveza Slovenije

Transcription

RK Celje Pivovarna Laško - Rokometna zveza Slovenije
DISCIPLINSKI SODNIK
Datum: 26. 3. 2015
Številka: 15-614/2015
Na podlagi določil Disciplinskega pravilnika RZS (v nadaljevanju: DPRZS), je disciplinska sodnica
dne 18. 3. 2015 uvedla disciplinski postopek zoper Eljuba Alagića,, igralca RK CELJE PIVOVARNA
LAŠKO (KD). Postopek je bil uveden na podlagi prijave komisarja ZRKTM Gorana Debelaka kot
izhaja iz prijave z dne 18. 3. 2015. Disciplinska sodnica je v zvezi s tem sprejela:
SKLEP
Eljuba Alagića,, igralec RK CELJE PIVOVARNA LAŠKO (KD) je kriv,
kriv
da se je dne 7. 3. 2015 na tekmi med moštvoma RK CELJE PIVOVARNA LAŠKO in RK KRŠKO v Celju
igralec Eljub Alagić v žaru borbe sporekel z nasprotnim igralcem
igralcem z namenom obračunavanja. Do
fizičnega kontakta ni prišlo.
S tem je storil disciplinski prekršek po 1. točki 1. odstavka 31. člena DPRZS - nešportno
obnašanje igralca pred, med ali po igri do svojih soigralcev ali igralcev nasprotnega moštva,
uradnih oseb ali gledalcev, na igrišču ali zunaj igrišča in je to v zvezi z rokometnim športom,
športom in
se mu po istem določilu DPRZS izreče disciplinska sankcija:
prepoved igranja na 1 (eni) tekmi v kategoriji KD.
Z dnem izdaje tega sklepa, se ukine suspenz z dne 18. 3. 2015. Čas prebit v suspenzu se
vračuna v disciplinsko sankcijo.
Disciplinska sankcija se začne izvrševati na prvi tekmi po pravnomočnosti tega sklepa.
Obrazložitev:
Dne 7. 3. 2015 je bila odigrana tekma med moštvoma RK CELJE PIVOVARNA LAŠKO in RK KRŠKO v
Celju, na kateri se je igralec Eljub Alagić nešportno obnašal.
V disciplinskem postopku je bil izveden dokazni postopek, v katerem je disciplinska sodnica
vpogledala v predloženo prijavo z dne 18. 3. 2015, uradni zapisnik tekme, izjave z dne 7. 3.
2015. Vpogledala je tudi v dodatno pisno pojasnilo rokometnega sodnika Sama Vajde z dne 22. 3.
2015, pisno izjavo igralca z dne 22. 3. 2015 in pisno pojasnilo g. Blaža Cizeja, trenerja kadetske
ekipe RK CPL,, čeprav slednji ni bil pozvan k predložitvi pojasnila. V kategoriji kadetov namreč
igrajo mladoletne osebe, zanje pa lahko podajo pisno izjavo in ali pojasnilo tudi polnoletne
osebe, ki zanje odgovarjajo.. Pogledala je tudi predloženi
predloženi videoposnetek tekme, ki ga je prejela
po pošti dne 25. 3. 2015 (v pisni izjavi z dne 22. 3. 2015 je trener Blaž Cizej navedel, da bo
posredoval videoposnetek po pošti, disciplinska sodnica je ta dokazni predlog dovolila).
dovolila)
Igralec Eljub Alagić je v izjavi po tekmi navedel, da ga je igralec Krškega grobo porinil, nato je
stopil proti njemu in ga samo odrinil. V dodatni pisni izjavi z dne 22. 3. 2015 pa je navedel, da je
v drugem polčasu omenjene tekme v fazi obrambe naredil prekršek nad gostujočim
gostujoč
igralcem.
Med prekrškom mu je spodrsnilo in je padel na tla. Ko je ležal na tleh ga je nasprotnik z
nakazano brco poskušal zadeti v glavo. V samoobrambi je vstal
al in samo pristopil do njega ter ga
vprašal zakaj! Nato so vmes prišli ostali igralci in umirili
u
situacijo.
V pisnem pojasnilu trenerja Blaža Cizeja, pa je slednji navedel, da se je dogodek
ogodek zgodil nekje
n
v
6. minuti drugega polčasa. Po prekršku je Alagić padel na tla, nasprotni igralec pa ga je z nogo
želel brcniti v obraz. Alagić je nato v samoobrambi
samoo ambi pristopil do nasprotnika in
i to je bilo po
njegovem mnenju tudi vse. V nadaljevanju posnetka je tudi lepo razvidno, da je sodnik Samo
Vajda pokazal namero
ero nasprotnika – brca v glavo. Podal je še mnenje,, da ni bilo nobenega
Stran 1 od 3
fizičnega kontakta oz. nasilja
lja storjenega s strani njegovega igralca.. Po takojšnem pogovoru z
Alagićem, mu je igralec Alagić zatrdil, da igralca ni fizično napadel oziroma ga tudi ni želel
napasti. Alagić si z omenjenim dejanjem ni prislužil suspenza, saj ni naredil prekrška – poskus
fizičnega nasilja oz. grob prekršek. Prav tako je ocenil, da igralec dobi opomin. Kot njegov
trener je tudi zagotovil, da se bo z njim pogovoril, da do podobne situacije ne bi več prišlo.
Rokometni sodnik Samo
amo Vajda je v dodatnem pisnem pojasnilu
pojasnilu navedel, da podaja pojasnilu o
neljubem dogodku na tekmi. Igralca
gralca (Aldrin Bekrić in Eljub Alagić) sta si po prekršku (v žaru
borbe) »skočila v lase«. Po prekršku je Aldrin Bekrić naredil namero za nešportni prekršek, Eljub
Alagić (nasprotni igralec) pa se je postavil v bran (tudi z namero nešportnega prekrška) in sta se
sporekla. Do samega fizičnega kontakta ni prišlo, saj je prevladal športni duh in zdrava pamet.
Kot olajševalno okoliščino je navedel,
navedel da sta oba igralca konstruktivno sodelovala in sprejela
sprej
obrazložitve sodnikov, trenerjev in ostalih, zakaj sta sodnika morala dosoditi izključitvi s tekme
ter zakaj tovrstno obnašanje ne spada na rokometna igrišča in v življenje nasploh. Predlagal je,
je
da se igralca opomni.
Disciplinska sodnica je iz vseh zbranih dokazov ugotovila, da se je Eljub Alagić nešportno obnašal
in je storil disciplinski prekršek na način in v obsegu, kot je razvidno iz izreka sklepa.
sklepa
Disciplinska
ka sodnica je ugotovila, da sta izjavi igralca nasprotni.. V izjavi takoj po tekmi je
navedel, da je nasprotnega igralca samo odrinil, v pisni izjavi z dne 22. 3. 2015 pa je navedel, da
d
je v samoobrambi vstal in samo pristopil do nasprotnega igralca ter ga vprašal:»Zakaj?«.
vprašal:
Iz
dodatnega pisnega pojasnila
nila rokometnega
rokomet
sodnika in videoposnetka
ideoposnetka tekme je razvidno, da je
Eljub Alagić po prekršku stopil proti nasprotnemu igralcu in ga odrinil. Tako je disciplinska
sodnica ugotovila, da igralec ni samo pristopil do nasprotnega igralca in vprašal zakaj, kot želi
prikazati v pisni izjavi, ampak
pak ga je tudi odrinil. Igralec si
si je za nešportno obnašanje tudi zaslužil
suspenz. Tovrstno obnašanje se šteje za nešportno obnašanje po 3. odstavku 31. člena DPRZS. Na
podlagi navedenega člena se za nešportno obnašanje
obn
šteje izzivanje igralca z gibi (odrinil je
igralca),, kar je v konkretnem primeru igralec Eljub Alagić tudi storil. Njegovo obnašanje prav
tako škodi ugledu rokometnega športa, kar je tudi ena izmed posledic nešportnega obnašanja.
Igralec Eljub Alagić je v izjavi
avi tudi navedel, da z njegove strani ni prišlo do nobenega fizičnega
kontakta, niti do poskusa fizičnega napada. Njegova reakcija je bila v žaru borbe in
samoobrambe, nikoli pa ni bila namenjena fizičnemu nasilju. Vsebinsko podobno
odobno je navedel tudi
trener,, da si igralec ni prislužil suspenza, ker ni naredil prekrška (poskus fizičnega nasilja oz.
grob prekršek). Disciplinska sodnica na tem mestu poudarja, da se igralcu za konkreten primer
fizično nasilje niti ne očita oziroma ni očitalo. Na
N podlagi vseh dokazov pa je ugotovila, da je
dejanje Eljuba Alagića potrebno prekvalificirati iz grobega nešportnega obnašanja po 34. členu
DPRZS v nešportno obnašanje po 31. členu DPRZS.
Disciplinska sodnica je v ravnanju Eljuba Alagića na predmetni tekmi spoznala znake
nešportnega obnašanja, zato mu je bila izrečena disciplinska sankcija. Za disciplinski prekršek
po 1. odstavku 31. člena DPRZS je določena disciplinska sankcija opomin ali prepoved igranja
od ene (1) do štirih (4) tekem, oziroma prepoved igranja od enega (1) do treh (3) mesecev. V
obravnavani zadevi je disciplinska sodnica izrekla disciplinsko sankcijo - prepoved igranja na
eni tekmi v kategoriji KD. Pri odmeri disciplinske sankcije je disciplinska sodnica upoštevala,
da je
e tovrstno obnašanje popolnoma neprimerno za rokometna igrišča, predvsem za igralce v
tekmovanju mladih. Kot olajševalno okoliščino pa je upoštevala, da je igralec tovrstno
dejanje v letošnji tekmovalni sezoni storil prvič.
Z dnem izdaje tega sklepa, se ukine suspenz z dne 18. 3. 2015. Čas prebit v suspenzu se
vračuna v disciplinsko sankcijo.
Disciplinska sankcija se začne izvrševati na prvi tekmi po pravnomočnosti tega sklepa.
Stran 2 od 3
Pravni pouk:
Zoper ta sklep je dopustna pritožba v roku 8 dni po vročitvi
vročitvi sklepa. Pritožba se vloži na organ II.
stopnje – Arbitražno komisijo RZS. Pritožbo lahko vloži storilec disciplinskega prekrška oz. njegov
zagovornik ter predlagatelj disciplinskega prekrška. O pritožbi odloča Arbitražna komisija RZS.
Disciplinska sodnica
Nina Tomić
VROČITI:
1 x Eljub Alagić (RK CELJE PIVOVARNA LAŠKO – KD) - s povratnico;
1 x komisarju;
1 x arhiv.
Stran 3 od 3