Leto 2015 v župniji Dobrepolje - Videm

Comments

Transcription

Leto 2015 v župniji Dobrepolje - Videm
ŽUPNIJA
DOBREPOLJE - VIDEM
Vi­dem 33
Tel. 01 7807 207
Urad­ne ure v žup. pi­sar­ni
vsak dan po ma­ši in v
po­ne­de­ljek od 9.00 do 10.00
to­rek od 9.00 do 10.00
če­tr­tek od 17.00 do 17.30
pe­tek od 16.30 do 17.00
SVETE MAŠE V ŽUPNIJSKI CERKVI
Ob ne­de­ljah: zim­ski čas 7.30, 10.30 in 18.00
po­let­ni čas 7.30, 10.30 in 19.00
Ne­delj­ska ma­ša je tu­di ob so­bo­tah zve­čer
v Kom­po­ljah ob 18.30 (19.30)
in ob ne­de­ljah v Po­nik­vah ob 9.00.
Praz­ni­ki: 9.00 in 18.00 (19.00).
De­lav­niš­ke, ka­kor tu­di ne­delj­ske maše, so red­no
natisnjene v Oz­na­ni­lih.
Leto 2015 v župniji Dobrepolje - Videm
KRSTI — 1. feb., 12. apr., 4. jun., 2. avg., 4. okt. in 6. dec.
SREČANJE ZA OSTARELE — 26. ju­li­ja.
ROŽNOVENSKA DUHOVNA OBNOVA — od 3. do 4. oktobra.
CELODNEVNO ČEŠČENJE — na Vid­mu, v so­bo­to, 25. ju­li­ja,
v Po­nik­vah v so­bo­to, 1. av­gu­sta.
PRVO OBHAJILO — 17. maj,
ŽEGNANJA
FARNO ŽEGNANJE — 3. maja
HOČEVJE — 15. marca in 31. maja
PONIKVE — 10. maja
SVETI ANTON — 14. junija in 19. julija
KOMPOLJE — 21. junija
PODPEČ — praz­no­va­nje sv. Ane, 26. ju­li­ja,
žeg­na­nje, 15. novembra
BRUHANJA VAS — 2. av­gu­sta
PODGORICA — 16. av­gusta
PREDSTRUGE — 23. avgusta
ZAGORICA — 13. septembra
MALA ILOVA GORA — 20. septembra
SPOVEDOVANJE
je red­no vsa­ko ne­de­ljo med ma­ša­mi in vsak dan po že­lji pred ma­šo.
Žup­nik je v spo­ved­ni­ci vsa­ko so­bo­to
od 10.00 do 11.00 za spo­ved in du­hov­ni po­go­vor.
Ob smrti svojcev se pogovorite z duhovnikom,
kdaj bi lahko opravili spoved, in obvestite sorodnike.
ROŽNI VENEC mo­li­mo vsak dan pol ure pred ma­šo.
SVETO REŠNJE TELO
je iz­po­stav­lje­no vsak pe­tek eno uro pred ma­šo in vsak
ponedeljek od 8.00 do 19.00 v kapeli župnišča.
BIRMA — 1. maj.
PODGORA — 6. decembra
ROMARSKI SHOD PRI SVETEM ANTONU:
MOLITVENE SKUPINE PO VASEH
se zbirajo v vsaki vasi v dogovorjenem času.
Ti­ha ne­de­lja, 22. marec, tihi ponedeljek, 23. marec
Sveti Anton, 13. junija
Čas SEJ ŽPS
in ostalih skupin je oznanjen pri nedeljskih mašah.
Sveti Aleš, 17. julija
Rožnovenska sreda, 7. oktobra