prošnja za sponzorstvo in donatorstvo

Transcription

prošnja za sponzorstvo in donatorstvo
Športno društvo Videm
Ul. Bratka Krefta 14
9244 Sv. Jurij ob Š avnici
Spletni naslov: www.sdvidem.com
PROŠNJA ZA SPONZORSTVO IN
DONATORSTVO
Športno društvo Videm organizira 16.04.2011 ob 13:00 uri 9. Blaguški tek, ki poteka v
okvirju MEDNARODNEGA TEKA TREH DEŽEL (CERR-CUP), POMURSKEGA POKALA V
REKREKTIVNIH TEKIH (POMURJE TE(E IN HODI 2011) IN SLOVENIJA TE(E ZA
ZDRAVJE.
Blaguški tek je iz leta v leto bolj uveljavljen in obiskan. Tako smo leta 2003 za eli s 70 teka i,
medtem ko smo lansko leto imeli 283 teka ev, kar pomeni, da je blaguški tek najbolje
obiskan in organiziran tek v okvirju 19-tih tekov za pomurski pokal. Tek je leta 2006 zaradi
odli ne organizacije postal tudi mednarodni, saj je bil vklju en v sklop srednjeevropskih
tekov, ki potekajo v Sloveniji, Avstriji in na Madžarskem, v tako imenovani CERR-CUP. Tudi
tukaj smo s strani organizatorja tega tekmovanja, ki prihaja iz Avstrije, dobili same pohvale.
Proga je speljana ob prelepem Blaguškem jezeru. Blaguški tek je najve ja in najodmevnejša
športna prireditev v ob ini Sv. Jurij ob Š avnici. Nosilec prireditve je Športno društvo Videm,
vendar pa pri organizaciji sodelujejo tudi ostala društva v ob ini (PGD Sv. Jurij ob Š avnici,
PGD Sovjak, ŽRK Millennium, KŠD Ko ki vrh-Kraljevci).
Sama prireditev je povezana s precejšnjimi stroški, kot so: pokali in medalje za najboljše
tekmovalce in tekmovalke, spominske majice za vse nastopajo e, malica in pija a za
tekmovalce, sodniški stroški ter ostala logistika.
Želimo si, da bi tekmovalci in obiskovalci iz naše prireditve tudi v bodo e odhajali zadovoljni
in da bi za organizacijo še naprej dobivali odli ne ocene in pohvale, saj tako predstavljamo
naše društvo, ob ino in nenazadnje Slovenijo. Zato se obra amo na Vas spoštovani
sponzorji s prošnjo, da finan no podprete našo prireditev, kakor ste to tudi do sedaj po eli,
da jo bomo lahko uspešno izpeljali in tako celi Sloveniji in Evropi pokazali, da smo dobri
organizatorji in doma ini.
Tek bo imel letos tudi humanitarno noto, saj bomo vso startnino pobrano za ob inski tek
namenili za humanitarne namene.
>e se odlo ite za sponzorstvo ste lahko naš:
1. Generalni sponzor: prispevek 400 €
(ve ji napis na spominski majici z logotipom, reklamiranje na prireditvi, plakatu, postavitev
reklamnega panoja na prireditvi, objava reklame na spletni strani teka, spominsko majico)
2. Zlati sponzor: prispevek 200 €
(ve ji napis na spominski majici z logotipom, reklamiranje na prireditvi, plakatu, postavitev
reklamnega panoja na prireditvi, objava reklame na spletni strani teka, spominsko majico)
3. Srebrni sponzor: prispevek 100 €
(napis na spominski majici z logotipom, reklamiranje na prireditvi in na plakatu, postavitev
reklamnega panoja na prireditvi, objava reklame na spletni strani teka, spominsko majico)
4. Bronasti sponzor: prispevek 50 €
(reklamiranje na prireditvi in na plakatu)
Seveda pa bomo veseli vsakega drugega-manjšega denarnega prispevka ali prakti ne
nagrade za sre elov. V kolikor ste se odlo ili, da finan no podprete našo športno prireditev
Vas prosimo, da denarna sredstva nakažete na transakcijski ra un: 0234 1001 3158 675,
odprt pri Novi Ljubljanski banki (poslovalnica Gornja Radgona) s pripisom Blaguški tek .
Prosimo Vas, da denarna sredstva nakažete najkasneje do 1.04.2011, da bomo lahko
zagotovili pravo asni tisk spominskih majic in plakatov.
Za Vaša denarna sredstva se vam že vnaprej najlepše zahvaljujemo in si želimo, da obiš ete
našo prireditev, ter z nami preživite lep dan.
Predsednik ŠD Videm
Peter Trbuc