PROGRAM DELA DOMA DR. JOŽETA POTRČA POLJČANE ZA

Transcription

PROGRAM DELA DOMA DR. JOŽETA POTRČA POLJČANE ZA
PROGRAM DELA
DOMA DR. JOŽETA POTRČA POLJČANE
ZA LETO 2015
Februar 2015
Program dela Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane za leto 2015
1.
1.1.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
1.2.5.
1.2.6.
1.2.7.
1.2.8.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.6.1.
1.6.2.
1.7.
1.8.
1.9.
1.9.1.
1.9.2.
1.9.3.
1.9.4.
1.9.5.
1.9.6.
1.9.7.
1.9.8.
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
2.1.6.
2.1.7.
2.1.8.
2.1.9.
2.1.10.
2.1.11.
2.1.12.
2.2.
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.
2.3.
2.4.
2.4.1.
2.4.2.
2.4.3.
PROGRAM DELA SLUŽB IN ENOTE _______________________________________________ 3
SOCIALNA SLUŽBA _________________________________________________________ 3
SLUŽBA ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE (SZNO) ___________________________________ 5
Sestanki s stanovalci in svojci stanovalcev ____________________________________________ 6
Delo s študenti in dijaki ___________________________________________________________ 6
Izobraževanje___________________________________________________________________ 6
Komisija za preprečevanje in obvladovanje okužb _____________________________________ 7
Komisija za izvajanje HACCP sistem _________________________________________________ 7
Program dela na 2 B oddelku ______________________________________________________ 7
Protokol spremljanja padcev pri stanovalcih __________________________________________ 8
Protokol spremljanja razjede zaradi pritiska (RZP) _____________________________________ 9
DE DELOVNA TERAPIJA ______________________________________________________ 9
DE FIZIOTERAPIJA _________________________________________________________ 10
SPLOŠNO KADORVSKA SLUŽBA _______________________________________________ 11
SLUŽBA ZA FINANCE IN INVESTICIJE (SFI) ________________________________________ 12
DE Finance in računovodstvo _______________________________________________________ 12
DE Investicije in nabave ___________________________________________________________ 14
SLUŽBA PREHRANE IN DISTRIBUCIJE (SPD) _______________________________________ 16
TEHNIČNE SLUŽBE ________________________________________________________ 17
ENOTA SLOVENSKA BISTRICA ________________________________________________ 18
Dnevno varstvo___________________________________________________________________ 19
Oskrba __________________________________________________________________________ 20
Zdravstvena nega _________________________________________________________________ 22
Delovna terapija __________________________________________________________________ 24
Fizioterapija _____________________________________________________________________ 25
Tajništvo in recepcija ______________________________________________________________ 26
Kuhinja _________________________________________________________________________ 26
Pomoč na domu __________________________________________________________________ 27
PROGRAM DELA DODATNIH PROGRAMOV _______________________________________ 28
PROGRAMI ZA STANOVALCE DOMA ____________________________________________ 28
Skupine starih ljudi za samopomoč _____________________________________________ 28
Prostovoljno socialno delo srednješolcev ________________________________________ 29
Prostovoljno delo devetošolcev OŠ Poljčane ______________________________________ 30
Program odraslih prostovoljcev _______________________________________________ 31
Program prostovoljnega dela stanovalcev ________________________________________ 31
Program medgeneracijskega sodelovanja z otroki Vrtca Poljčane _______________________ 31
Program literarne skupine stanovalcev __________________________________________ 32
Program aktivnosti s pomočjo živali ____________________________________________ 32
Program planinsko turističnih aktivnosti _________________________________________ 32
Program fotografske aktivnosti _______________________________________________ 33
Program vinogradniške skupine stanovalcev ______________________________________ 33
Program kuharske skupine stanovalcev _________________________________________ 33
PROGRAMI ZA STANOVALCE ENOTE ____________________________________________ 34
Program odrasli prostovoljci _________________________________________________ 34
Prostovoljno delo osnovnošolcev ______________________________________________ 35
Program Prostovoljno socialno delo dijakov ______________________________________ 35
Skupine starih ljudi za samopomoč _____________________________________________ 36
PROGRAM ZA ZAPOSLENE - INTERVIZIJA _________________________________________ 37
PROGRAMI ZA SVOJCE ______________________________________________________ 37
Suportivna skupina svojcev stanovalcev z demenco __________________________________ 37
Klub svojcev ______________________________________________________________ 38
Sodelovanje s svojci ________________________________________________________ 38
2
Program dela Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane za leto 2015
1. PROGRAM DELA SLUŽB IN ENOTE
1.1.
SOCIALNA SLUŽBA
V ospredju nalog socialne službe je zagotoviti kakovost oskrbe stanovalcem z različnimi
oblikami pomoči z že uveljavljenimi metodami dela s stanovalci. Po konceptu dela
naravnanosti na uporabnika bomo skušali zagotoviti čim večjo stopnjo samostojnosti,
zasebnosti, domačnosti ter občutka varnosti naših stanovalcev. Pri tem pa jim želimo
dati tudi možnost odločanja, odgovornosti in nadzora nad lastnim življenjem. Za
uresničitev tega bomo uporabili pridobljena znanja iz strokovnega usposabljanja za
gospodinjski koncept dela »Kultura naravnana na osebo«. Sodelovali bomo v stalnih
delovnih timih, v katere bodo vključeni vsi zaposleni.
Pri delu bomo uporabljali uveljavljene metode dela s stanovalci:
 Prizadevali si bomo za uresničevanje načel koncepta dela po modelu kulture
naravnane na osebo. Poudarek bo na individualnem delu s stanovalci za ohranitev
dostojanstva posameznika, da lahko stanovalec izrazi svoje potrebe, želje in
interese.
 Redno delo pred sprejemom (prvi razgovori s stanovalcem, svojci, ogled zavoda,
predstavitev življenja in aktivnosti v njem). Sprejem bo temeljil na individualnosti
in enkratnosti posameznika. Opravljali bomo obiske na domu pred sprejemom s
ciljem čim boljše priprave za sprejem; načrtujemo predvsem obiske bodočih
stanovalcev na njihovem domu in tudi obiske v UKC Maribor pred sprejemom pri
tistih stanovalcih, ki sami ne bodo zmogli priti na ogled zavoda.
 Nudili bomo pomoč pri organizaciji in izvedbi preselitev znotraj zavoda ali v kateri
drug zavod.
 Poudarek bo na opolnomočenju in usposabljanju stanovalcev, da bodo sami odločali
o pomembnih osebnih stvareh in bodo aktivno sodelovali pri posameznih
odločitvah.
 Stanovalce bomo motivirali za vključevanje v interesne skupine in v družabno in
kulturno življenje. Sodelovali bomo z delovno terapijo pri realizaciji kulturnega in
družabnega življenja.
 Okrepili bomo individualno delo s stanovalci in jim s tem pomagali pri premagovanju
spremembe življenjskega okolja;
 Svojce in stanovalce bomo spodbujali k aktivnemu sodelovanju pri kreiranju
domskega življenja;
 Nudili bomo pomoč in svetovanje pri pridobitvi novih osebnih dokumentov
stanovalcem in pri urejanju drugih pravno formalnih zadev;
 Sproti bomo dopolnjevali informativno gradivo za naše uporabnike in njihove
svojce;
 Stanovalce bomo spodbujali pri ohranjanju stikov s primarnim okoljem in aktivno
vključevanje sorodnikov, sosedov, prijateljev.
 V Domu bomo organizirali redne sestanke na oddelkih, na katere bomo povabili
stanovalce oddelka, delovno terapevtko, diplomirano sestro ter še koga, v kolikor
se bo pojavila potreba po tem.
 V Enoti bomo organizirali sestanke za stanovalce – vsak teden po enotah, to je 10
krat letno na vsaki enoti.
 V Enoti bomo nadaljevali s tedenskim druženjem s stanovalci na enotah G in F.
3
Program dela Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane za leto 2015





Sklicevali bomo informativna srečanja s svojci oziroma skrbniki novo sprejetih
stanovalcev (najmanj dvakrat letno: marec in oktober).
Organizirali bomo sestanke s svojci vseh stanovalcev, ki bodo v obliki predavanj za
svojce in možnost razprav o morebitni problematiki.
V Enoti bomo načrtovali in sodelovali pri izvedbi sestanka s svojci stanovalcev na
enoti A in B (dvakrat letno: marec, oktober).
Prisluhnili bomo individualnim potrebam stanovalcev in spoštovali njihovo
individualnost, integriteto ter spoštovali njihove pravice; po možnosti ugodili
njihovim predlogom in zahtevam.
Nadaljevali bomo s sodelovanjem pri izvedbi dodatnih programov dela s stanovalci
in njihovimi svojci.
Program novih nalog v letu 2015:
 oblikovanje novih standardov na področju socialnega dela v Domu;
 še bolj se bomo poskušali približati našim uporabnikom z vpeljevanjem novih
konceptov dela z individualnim pristopom ter upoštevanjem potreb, želja in
zmožnosti stanovalca;
 aktivno delo v projektni skupini programa Kultura naravnana na osebo;
 sodelovanje v delovnih timih po konceptih naravnanosti na osebo in kongruentne
odnosne nege;
 z izvajanjem Življenjske zgodbe stanovalcev bomo v letu 2015 pričeli najprej pri
novo sprejetih stanovalcih v zavodu ter z delom skozi vse leto nadaljevali na
drugih gospodinjskih enotah v Enoti, v Domu pa bomo pričeli z izvajanjem na
oddelku 2A in 2B;
 organizacija in pomoč pri izvedbi sestanka s stanovalci z bolnišnično okužbo
(dvakrat letno, prvič že v mesecu februarju);
 v Enoti vodenje programa prostovoljcev iz OŠ Slov. Bistrica in srednjih šol z novim
šolskim letom ter medgeneracijsko povezovanje in integriranje naših stanovalcev
v lokalno skupnost;
 sodelovanje v intervizijski skupini zaposlenih, če bo zanimanje s strani zaposlenih
dovolj veliko, tudi vodenje intervizijske skupine (šestkrat letno);
 zbiranje in zapis vseh telefonskih številk stanovalcev;
 sistematično preverjanje in urejanje osebnih map stanovalcev;
 izvedba letne ankete o zadovoljstvu v mesecu aprilu 2015 (E-Qualin ankete);
 pomoč pri izvedbi volitev preko pošte;
 aktivno sodelovanje pri organizaciji dela pomoči na domu in obiskih na domu pri
uporabnikih pomoči na domu;
 organizacija izmenjave stanovalcev med Domom in Enoto v poletnem času;
 obiski drugih domov za izmenjavo dobrih praks.
Delovali bomo v lokalni skupnosti in širše:
 Ohranjali bomo stike z društvi in organizacijami v lokalni skupnosti, razširili
povezovanje z Društvom upokojencev Poljčane in Slovenska Bistrica.
 Ohranjali bomo povezave z zavodi v regiji in UKC Maribor. Načrtujemo sestanek s
socialnimi delavkami iz UKC Maribor z namenom konstruktivnega medsebojnega
sodelovanja.
 Zagotavljali bomo strokovno pomoč in mentorstvo študentom fakultet in
sodelovali v projektih, ki jih fakultete izvajajo na področju lokalne skupnosti.
4
Program dela Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane za leto 2015




Nenehno bomo skrbeli za odpiranje institucije zunanjemu okolju, povezovali se
bomo s svojci in prostovoljci ter jih motivirali za vključevanje v domsko življenje.
Vodili bomo evidence in postopke po Pravilniku o postopkih pri uveljavljanju
pravice do institucionalnega varstva, sodelovali v Komisiji za sprejem, premestitev
in odpust stanovalcev. Načrtujemo 12 sestankov Komisije.
V letu 2015 bomo nadaljevali izvajanje nalog vodenja evidenc in postopkov v
programu DOMIS, preverjali podatke svojcev oziroma skrbnikov stanovalcev.
Nudili bomo pomoč in svetovanje pri pridobivanju novih osebnih dokumentov
stanovalcem.
Timsko delo in izobraževanje:
Naloge timskega dela bodo osredotočene na delo s stanovalci ter na načrtovanje in
usklajevanje nalog posameznih služb:
 kratkoročno načrtovanje jasnih ciljev, aktivnosti, kritičnih točk, učinkovito
spremljanje uresničevanja zastavljenih ciljev;
 prenos novih znanj v neposredno delo;
 obravnava in reševanje problemov, vezanih na delo;
 vzpostavljanje profesionalnega odnosa med člani tima, ki bo temeljil na kulturi
dialoga;
 izkustveno učenje;
 razvijanje konstruktivne kritike;
 učenje sprejemanja različnih profesionalnih vlog in ravnanj sodelavcev.
Strokovno izobraževanje bo potekalo po planu za izobraževanja za leto 2015.
Plan dela pripravili:
Katarina Ačko, univ. dipl. soc. del.
Jasna Kopše, univ. dipl. soc. del.
1.2.
SLUŽBA ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE (SZNO)
V SZNO bomo zaposleni izvajali storitve zdravstvene nege in oskrbe, fizioterapije in
delovne terapije za stanovalce in jim s tem zagotavljali kakovostno bivanje v Domu.
Naloge zdravstvene nege in oskrbe so krepitev in ohranjanje zdravja, pomoč
stanovalcem pri doseganju neodvisnosti pri opravljanju osnovnih življenjskih aktivnosti
ter sodelovanje v procesu zdravljenja in rehabilitacije.
Storitve zdravstvene nege in oskrbe izvajajo diplomirane medicinske sestre,
zdravstveni tehniki, bolničarke ter oskrbovalke glede na stanovalčeve potrebe po
podpori ali celovitem izvajanju storitev, vezanih na 14 temeljnih življenjskih aktivnosti
po Virginii Henderson. Obseg in število storitev sta odvisna od zdravstvenega stanja
posameznega stanovalca, njegovih psihičnih in fizičnih zmožnosti ter porabe časa
osebja.
Pri svojem delu s stanovalci bomo upoštevali individualnost na osebni in družinski ravni
in stanovalčeve pravice ter želje in pričakovanja. Stanovalce in njihove svojce bomo
aktivno vključevali v proces preprečevanja oziroma reševanja težav, stanovalcem bomo
dajali možnost izbire v negovalnem procesu. Skrbeli bomo za psihično in fizično ugodje
stanovalcev, zagotavljali bomo kontinuiteto v zdravstveni negi in oskrbi.
Z uvedbo kongruentnega modela (letos 2A, 2B oddelek) bomo lažje zagotavljali tiste
storitve, ki jih posameznik dejansko potrebuje. V zadnjem času se čedalje bolj
5
Program dela Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane za leto 2015
uveljavlja spoznanje, da so zaupni in varni medsebojni odnosi najmočnejši vir
osebnega zadovoljstva, čustvene uravnoteženosti in osebne rasti ter zelo učinkovita
zaščita pred stresom.
Samo v medsebojnih odnosih, v katerih prevladuje iskrenost, varnost in zaupanje,
lahko posameznik razvije paleto čustvenih vsebin in odzivov s pomočjo katerih bo lahko
usmerjal in osmislil svoje življenje. Skladni odnosi krepijo občutek ljubljenosti, občutek
sposobnosti in učinkovitosti. Pomanjkanje oziroma odsotnost skladnih odnosov pa vodi
v čustveno izoliranost in travmatično osamljenost.
Kongruentni negovalni model je bil prvikrat formuliran leta 1992 in objavljen leta 1997.
Od takrat je bil model profesionalne nege bistveno optimiziran. Če so model poprej
uporabljali samo v psihiatriji, se je zdaj uveljavil tudi v številnih domovih za starejše in
v somatskih klinikah. Kongruentna nega je zavestno zaznavanje in zavestno
prepoznavanje spoznavanja oseb v procesu odnosov.
Osnovni namen kongruentnega negovalnega modela je ustvariti skladnost odnosov
(kongruenco) med osebjem in stanovalci in odnos v vodstveni hierarhiji, kar pomeni v
celotni strukturi ustanove. Kongruentni model je profesionalno orodje na področju
nege in oskrbe stanovalcev, ki lahko zadovolji stanovalce in zaposlene. Temelji na
pozornosti in na naklonjenosti. Pozitivni učinki skladnega modela pa se že kažejo v
bolnišnicah, psihiatričnih klinikah in domovih za starejše. Ta model že izvajajo v Avstriji,
v Nemčiji in Švici.
1.2.1. Sestanki s stanovalci in svojci stanovalcev
Mesečno se bodo vodja SZNO in vodje DE, skupaj s socialno delavko, udeleževale
sestankov s stanovalci na oddelkih. Seznanjale jih bodo z novostmi na področju dela
in na posameznem oddelku ter sodelovale pri reševanju morebitnih težav. V okviru
zdravstvene vzgoje bodo opozarjale na način življenja s kroničnimi obolenji in na
aktivnosti za ohranjanje zdravja.
Sodelovali bomo na sestankih za svojce stanovalcev ter na sestankih svojcev novo
sprejetih stanovalcev predstavili vsebino dela službe ter druge pomembne informacije
za dobro počutje stanovalcev. S svojci bomo v stiku vse leto pri urejanju spremstva za
stanovalce na specialistične preglede, nabavi pripomočkov in zdravil, posredovanju
informacij o stanovalcih v okviru pristojnosti. Sodelovanje s svojci stanovalcev ima vse
večji pomen pri reševanju številnih težav, ki jih lahko uspešno rešujemo le na tak način.
1.2.2. Delo s študenti in dijaki
V letu 2015 bomo v Domu sprejeli študente visokošolskih zavodov za zdravstveno nego
in dijake srednjih zdravstvenih šol. Dijakom bomo omogočili tudi opravljanje izbirne
vsebine s področja zdravstvene nege starostnika v obsegu 36 ur v šolskem letu.
Študente in dijake bodo spremljale koordinatorica in mentorice v Domu, ki bodo s
področja mentorstva pridobivale nova znanja.
1.2.3. Izobraževanje
Udeležili se bomo izobraževanj po planu izobraževanja za leto 2015 v Domu in izven
Doma. Predstavniki proizvajalcev pripomočkov za izvajanje zdravstvene nege in oskrbe
nam bodo po dogovoru v zavodu brezplačno predstavili praktično uporabo teh.
Spremljali bomo novosti na področju stroke zdravstvene nege in jih uvajali v delovni
proces.
6
Program dela Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane za leto 2015
Nadaljevali bomo s pripravo in izvajanjem vsebin za interna izobraževanja z različnih
področij dela v SZNO ter pripravo standardov in navodil za delo.
1.2.4. Komisija za preprečevanje in obvladovanje okužb
Komisija za preprečevanje in obvladovanje okužb bo redno spremljala delovni proces
v Domu ter sproti pripravljala ustrezna navodila za delo. Še naprej bomo izobraževali
tako stanovalce in svojce, kakor tudi zaposlene o pravilni higieni rok, ki je bistvenega
pomena pri preprečevanju prenosa bolnišničnih okužb.
Enkrat letno bomo v skladu s Pravilnikom o socialnovarstvenih storitvah Doma dr.
Jožeta Potrča stanovalcem z dodatno storitvijo Obravnava stanovalca z bolnišnično
okužbo odvzeli nadzorne brise na MRSA in ESBL.
Za stanovalce in zaposlene bomo tako kot vsako leto, v skladu z navodili Nacionalnega
inštituta za javno zdravje, izvedli cepljenje proti sezonski gripi.
Za zaposlene bomo v skladu s Programom cepljenja in zaščite z zdravili izvedli cepljenje
proti Hepatitisu B. Cepljenje proti hepatitisu B je obvezno za osebe, ki so pri svojem
delu izpostavljene okužbi z virusom hepatitisa B ali lahko pri svojem delu prenesejo
okužbo na druge osebe.
1.2.5. Komisija za izvajanje HACCP sistem
Plan verifikacij za leto 2015:
 Poljčane dvakrat in po potrebi,
 Enota Slovenska Bistrica dvakrat in po potrebi.
Namen in cilj za leto 2015:
 zagotavljanje varne hrane uporabnikom-stanovalcem, zaposlenim in zunanjim
abonentom v Domu in v Enoti.
Spremljali bomo novosti na področju varne prehrane in jih uvajali v prakso.
1.2.6. Program dela na 2 B oddelku
V letu 2015 bo poudarek namenjen izvajanju dnevnih aktivnostih (pomoč in vzpodbuda
pri negi zgornjega dela telesa in oblačenju, pomoč in vzpodbuda pri hranjenju,
vzpodbuda k čim večji samostojnosti pri izvajanju vseh življenjskih aktivnostih) in
izvajanju dnevno planiranih delavnic.
Največji poudarek bomo namenjali individualnemu pristopu in obravnavi stanovalca.
Pričeli bomo z izvajanjem kongruentne odnosne nege in naš cilj je, da model
kongruentne nege s pomočjo življenjske zgodbe stanovalca vpeljemo v organizacijo in
proces dela, najprej na 2B oddelku, postopoma pa tudi na preostalih oddelkih.
Prav tako se bodo začele izvajati delavnice v stanovanjskem delu, ki bodo potekale
enkrat tedensko. Namenjene bodo tistim stanovalcem, pri katerih se že kažejo znaki
demence.
Aktivnosti bomo prilagajali koledarskemu razporedu pomembnih praznikov, kulturno
pogojenih običajev in letnemu času. Izvesti bomo skušali čim več aktivnosti, seveda v
kolikor nam bo to omogočilo zdravstveno stanje in trenutna razpoloženost stanovalcev
2B oddelka.
Načrtujemo naslednje aktivnosti:
 skupinske delavnice, ustvarjalne, molitvene, kuharske, bralno-miselne, glasbene,
 dnevne gibalne aktivnosti,
 obeležitev praznikov kot so 8. februar, valentinovo, 8. marec, materinski dan,

sodelovanje na pustni prireditvi v Beli dvorani,
7
Program dela Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane za leto 2015

načrtovani sprehodi v naravi in izvedba posameznih delavnic v domskem parku ali
utici,
 barvanje in uporaba različnih barv na različnih podlagah,
 izdelovanje trgank in praskank,
 ustvarjanje motivov iz različnih plodov (koruza, fižol, riž, ječmen),
 pogovorne ure, različni tematski sklopi,
 sestavljanje različnih zgodb iz videnih fotografij,
 sodelovanje pri aktivnostih, ki se izvajajo na delovni terapiji,
 obiskovanje raznih prireditev, nastopov pevskih zborov, dramskih skupin,
 medgeneracijsko sodelovanje z otroki vrtca Poljčane,
 mesečni obiski g. župnika na molitveni skupini,
 mesečni obiski harmonikaša Vikija,
 sodelovanje pri verskih obredih v kapelici Doma,
 sodelovanje z različnimi tematskimi delavnicami na suportivni skupini,
 ogledi različnih slovenskih filmov v Beli dvorani,
 sodelovanje pri osrednji prireditvi Dan doma,
 priprava in sodelovanje na tradicionalnem pikniku doma,
 ogledi razstav izdelkov DT po drugih domovih,
 sodelovanje pri postavitvi klopotca, trgatvi in martinovanju,
 sodelovanje in priprava na kostanjev piknik v domskem parku,
 obisk dramske prireditve v božičnem času in srečanje z Božičkom,
 priprava na silvestrovanje in izvedba prireditve v jedilnici Doma z glasbo,
 prosto časovne aktivnosti (družabne igre, sodelovanje na tomboli, kvizi, športne
aktivnosti),
 sodelovanje pri različnih projektih, ki se pojavijo med letom.
Prisotnost stanovalcev pri vseh aktivnostih bomo dnevno evidentirali na posebnih
obrazcih in v računalniški program storitev delovne terapije. Pri izvajanju plana
sodelujejo delovni inštruktor, v sodelovanju z delovno terapijo in zaposleni na oddelku.
S planiranim načinom dela bomo stanovalcem z demenco omogočili kakovostno in
dostojno bivanje v Domu.
1.2.7. Protokol spremljanja padcev pri stanovalcih
S ciljem zmanjšanja števila padcev stanovalcev je potrebno izvajati naslednje
aktivnosti:
 znižanje števila padcev in posledično poškodb zaradi padcev;
 zagotavljanje varnosti stanovalcev;
 izobraževanje zdravstveno negovalnega tima o oceni ogroženosti in o preventivnih
ukrepih za preprečevanje padcev stanovalcev;
 redno spremljanje stanovalcev v rizičnih skupinah;
 skrb za hidracijo, več redne telesne aktivnosti, zdravo prehrano, pozornost na
ortostatsko hipotenzijo, abstinenco alkohola, uporabo pripomočkov za hojo;
 prilagojena postavitev pohištva in več prostora;
 označevanje mokrih tal;
 nabava varoval in varnostnih ograjic;
 uporaba proti drsnih preprog, držal v stranišču, prhi, sedežev in držal v tušu;
 odstranitev morebitnih arhitektonskih ovir;
 redno spremljanje in evidentiranje padcev stanovalcev;
 razgovori o varnosti na timskih sestankih po oddelkih;
8
Program dela Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane za leto 2015

priprava Poročila o številu padcev stanovalcev v letu 2015.
1.2.8. Protokol spremljanja razjede zaradi pritiska (RZP)
Na podlagi ugotovitev v Poročilu o številu stanovalcev z RZP v letu 2014 bomo sledili
aktivnostim za preprečevanje nastajanja RZP:
 izobraževanje (interno) in poučevanje negovalnega tima o preprečevanju RZP;
 nabava dodatnih pripomočkov za preprečevanje nastanka RZP, v skladu z letnim
planom nabav;
 izvajanje preventivnih ukrepov za preprečevaje nastanka RZP;
 ustrezna zdravstvena nega ob nastanku RZP;
 nadzor nad izvajanjem preprečevanja in zdravljenja RZP;
 redno spremljanje in evidentiranje nastalih RZP;
 priprava Poročila o številu stanovalcev z RPZ v letu 2015.
1.3.
DE DELOVNA TERAPIJA
Enota delovne terapije bo izvajala namenske aktivnosti, ki stanovalcu omogočajo, da
kljub fizičnim in duševnim omejitvam lahko opravlja zanj pomembne naloge ter
uresničujejo vloge v vsakodnevnem življenju, z najvišjo možno mero neodvisnosti in
samostojnosti.
Delo bo potekalo po procesni metodi dela delovne terapije, ki vključuje življenjsko
zgodbo stanovalca, načrtovanje aktivnosti, postavitev ciljev, izvedbo aktivnosti in
evalvacijo.
Pri načrtovanju delovno terapevtskih aktivnostih bomo izhajali iz posameznika,
stanovalčevih želja, interesov, potreb in psihofizičnih sposobnosti. Za vsakega novo
sprejetega stanovalca bomo pripravili individualni načrt po procesni metodi dela
delovne terapije.
Z različnimi aktivnostmi delovne terapije in s vključevanjem modela Kongruentne
odnosne nege bomo stanovalcem nudili možnost, da se aktivno vključujejo v domsko
skupnost, jo sami sooblikujejo in ustvarjajo utrip življenja v njej.
Izvajale se bodo naslednje aktivnosti delovne terapije:
 skrb za samega sebe - učenje dnevnih aktivnosti (delovna terapija na področju
telesnih funkcij, učenje samostojnosti v osnovnih dnevnih aktivnostih in učenje
funkcionalne mobilnosti v ožjem in širšem življenjskem okolju, spominske
aktivnosti),
 produktivnost (skrb za ureditev bivalnega okolja, prostovoljno delo, zeliščna
skupina, kuharska skupina, kreativno ustvarjalna skupina, vinogradniška skupina),
 prostočasne aktivnosti (glasbene aktivnosti, bralne aktivnosti, literarna skupina,
družabne igre, aktivnosti na računalniku, športne aktivnosti, tombola, kreativno
ustvarjalne aktivnosti, prireditve, miselna skupina, jutranja telovadba).
V letošnjem letu načrtujemo izdelavo še ene prilagojene dvignjene grede za
stanovalce, ki se ne morejo sklanjati in za tiste, ki so na vozičkih.
Skupaj z DE fizioterapije bomo od spomladi do jeseni v parku Doma in okolici
organizirali različne športne aktivnosti, telovadbo in sprehode za stanovalce. Aktivnosti
delovne terapije bomo prilagajali koledarskemu razporedu pomembnih praznikov,
drugih kulturno pogojenih običajev ter letnemu času, ter željam stanovalcev.
Preko celega leta bomo aktivno sodelovali s številnimi izvajalci kulturnega življenja v
ožjem in širšem okolju. Mesečno bomo skupaj z ostalimi službami organizirali
9
Program dela Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane za leto 2015
prireditve, nastope različnih kulturnih in glasbenih skupin ter praznovanja ob praznikih.
Dnevno bomo evidentirali v računalniški program storitve delovne terapije.
Sodelovali bomo pri pripravi glasila Izviri. Skozi vse leto bomo spremljali in vodili arhiv
člankov in fotografij življenja stanovalcev in zaposlenih v Domu.
1.4.
DE FIZIOTERAPIJA
Fizioterapevt je samostojen zdravstveni delavec, ki v vseh fazah zdravstvenega varstva
z vzgojnimi in fizioterapevtskimi metodami vzdržuje, vzpostavlja in izboljšuje
psihofizične sposobnosti ter zmogljivosti zdravih, v razvoju motenih in bolnih ljudi.
Kompleksno delo fizioterapevta temelji na skrbni in kontinuirani oceni stanja. Na osnovi
ocene funkcij sistemov in osebnostnih značilnosti bolnika sestavi fizioterapevtski
program.
Zdravljenje s fizioterapevtskimi metodami in tehnikami omogoča:
 lajšanje akutnih in kroničnih bolečin,
 omiljenje vnetnih procesov,
 izvajanje terapije pri poslabšanju kroničnih bolezni,
 respiratorno terapijo,
 zmanjšanje oteklin.
Cilji fizioterapije so:
 lajšanje bolečin,
 preprečevanje mišičnega neravnovesja, ki vodi v skrajšave in deformacije,
 vzdrževanje in izboljšanje mišične moči,
 ohranjanje sklepne in splošne gibljivosti ter izboljševanje že okrnjene gibljivosti,
 ohranjanje primerne telesne vzdržljivosti,
 ohranjanje ravnotežja,
 ohranjanje kakovosti življenja.
Timsko sodelovanje fizioterapevtov z ostalimi zdravstvenimi delavci in sodelavci Doma
je nujno potrebno pri zdravljenju in usmerjanju stanovalcev. DE prevzema odgovornost
za realizacijo svojega dela skladno s cilji tima.
Program dela s stanovalci in zunanjimi uporabniki fizioterapevtskih storitev bo potekal
po predvidenem programu:
 ob 6.30 uri pričetek dela, priprava prostorov za delo s pacienti, naročanje zunanjih
uporabnikov za izvajanje naših storitev; zunanji uporabniki koristijo fizioterapevtske
storitve med 6.30 in 10.00 uro,
 ob 7.00 uri predaja Službe zdravstvene nege in oskrbe,
 ob 7.15 uri jutranja telovadba v prvem in drugem nadstropju stanovanjskega dela
Doma,
 v prostorih fizioterapije se izvaja terapija za stanovalce med 9.30 in 12.00 uro; naše
delo pri stanovalcih je usmerjeno v individualno obravnavo starostnikov,
vzdržujemo telesno aktivnost, kondicijo ter preprečujemo akutizacijo kroničnih
bolezni,
 čas po kosilu je namenjen stanovalcem, katerim zdravstveno stanje ne dovoljuje
obiska v prostorih fizioterapije, terapijo izvajamo v sobah stanovalcev;
 dnevno beleženje opravljenih fizioterapevtskih storitev za stanovalce Doma kakor
tudi za zunanje uporabnike izvedemo po 14. uri,
 udeležba na sestankih strokovnega tima ob četrtkih ob 12.15 uri,
 obravnava individualnih načrtov novo sprejetih stanovalcev,
10
Program dela Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane za leto 2015
malica med 12.00 in 12.30 uro.
Vizija razvoja fizioterapije ostaja individualni pristop do stanovalcev z željo, da je čim
večje število stanovalcev vključenih v eno od aktivnosti fizioterapije, z uporabo vsega
fizioterapevtovega znanja in sposobnosti.
Fizioterapevti se bomo na ta način skupaj s stanovalci ter ostalimi zaposlenimi potrudili,
da bo stanovalec čim dlje samostojno sposoben skrbeti sam zase, s tem pa mu
omogočili srečo in zadovoljstvo v jeseni njegovega življenja.
Vse zaposlene v Službi zdravstvene nege in oskrbe bomo vzpodbujali k dobremu
sodelovanju v timih na oddelkih in k profesionalni medsebojni komunikaciji. V delovno
okolje bomo odgovorno vključevali sodobne strokovne smernice ter uvajali sodobne
pristope sistematične, celostne, optimalne in kakovostne zdravstvene nege in oskrbe.
Prizadevali si bomo za neprekinjen proces izobraževanja vseh zaposlenih v negovalnem
timu, za dobro koordinacijo ter komunikacijo z ostalimi zaposlenimi v drugih službah v
Domu, s stanovalci in njihovimi svojci. Samo izobražen, odprt in pripravljen tim je lahko
skupnost tistih posameznikov, ki so visoko strokovno usposobljeni in hkrati fleksibilni,
strokovno kritični ter sposobni prispevati k novim zmožnostim organizacije in stroke
zdravstvene nege in oskrbe.
Pri svojem delu in ravnanju bomo še naprej upoštevali poslanstvo in vizijo Doma.

Program so pripravile:
Stanka Pušaver, vodja DE Delovna terapija
Nataša Pirš, vodja DE Fizioterapija
Kristina Golob, delovna inštruktorica
Kristina Kunstek, dipl.m.s., vodja DE
Valerija Kapun, dipl.m.s., vodja DE
Vodja
Službe zdravstvene nege in oskrbe:
Alma Hren, dipl.m.s., spec.
1.5.
SPLOŠNO KADORVSKA SLUŽBA
Na dan 1.1.2015 so v Splošno kadrovski službi zaposlene štiri delavke: vodja Splošno
kadrovske službe, tajnica direktorice, telefonistka – receptorka IV in receptorka III.
Najpomembnejša funkcija službe je načrtovanje in realizacija kadrovskega načrta, kar
pomeni izvajanje številnih postopkov pri zaposlovanju in premeščanju zaposlenih,
vodenje kadrovskih evidenc, prijave na razpise za pridobivanje dodatnih kadrov (javna
dela, drugi programi aktivne politike zaposlovanja), izdajanje obvestil o letnem
dopustu, različnih potrdil in številne druge naloge na kadrovskem področju.
Tajnica v Domu skrbi za prejeto in odposlano dokumentarno gradivo zavoda, ter to
vpisuje v računalniško aplikacijo DOKSIS. Nabavlja in spremlja porabo pisarniškega
materiala za potrebe zavoda, skrbi za realizacijo plana izobraževanja in pripravlja vso
potrebno dokumentacijo za napotitev na izobraževanje ali izvedbo tega v zavodu.
Delavcem vroča napotnice za obdobne zdravniške preglede pri pooblaščenem
zdravniku Zdravstvenega doma Slovenska Bistrica. V letu 2015 bo 24 delavcev
napotenih na obdobni zdravniški pregled. Tajnica vodi evidenco koriščenja počitniških
kapacitet v Čatežu tako, da poskrbi za vso potrebno dokumentacijo; od prijave za
letovanje do napotitve in skrbi za objavo prostih kapacitetah na oglasni deski zavoda
in na spletni strani. Na takšen način bomo tudi v letu 2015 zapolnili čim več dni
11
Program dela Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane za leto 2015
koriščenja počitniških kapacitet v brunarici in apartmaju. Delo tajnice Doma se
prepleta z Enoto, predvsem z delom poslovne sekretarke. Obe usklajujeta delo pri
koriščenju počitniških kapacitet, nabavi in evidenci pisarniškega materiala, napotitvi na
zdravniške preglede in si izmenjujeta druge informacije, ki so nujne za nemoteno
poslovanje Doma in Enote.
Delo v recepciji Doma bo potekalo z dvema delavkama po razporedu dela v
dopoldanski izmeni od 7. do 14. ure in v popoldanski od 14. do 20. ure, v soboto,
nedeljo in za praznike pa od 10. do 18. ure. Delo v recepciji je zelo pomembno saj
receptorka predstavlja prvi stik z obiskovalci Doma, daje informacije o tem, kje živi
stanovalec, spremlja gibanje obiskovalcev in stanovalcev. Receptorki dnevno poskrbita
za evidenco prejete in odposlane pošte in dostavo na Pošto v Poljčanah. Skrbita za
brezhibno delovanje in polnjenje kavomatov po hiši, nabavljata žetone pri Delikomatu
in jih prodajata, skrbita za fotokopiranje in evidenco opravljenih storitev, ki jih
zaračunamo po veljavnem ceniku. Dobro delo receptork in tajnice je zelo pomembno
za celoten zavod, saj v veliki meri vpliva na medsebojne odnose med zaposlenimi in
na ugled zavoda navzven. Od februarja 2015 bomo delo receptork v času dopusta ali
bolniške odsotnosti nadomeščali z zaposlenimi delavci iz invalidskega podjetja JASPIS
Celje, saj so stroški dela preko napotnic študentskega servisa postali previsoki.
V skladu z letnim načrtom izobraževanja bomo poskrbeli za izobraževanje zaposlenih
in tako dvignili raven izobraževanj v zavodu, saj na tak način posredujemo informacije
in znanja večjemu številu zaposlenih iz posameznih služb, ter dajemo konkretne
napotke za lažje in boljše delo.
Zaposleni v službi bomo nadalje skrbeli za nemoteno in zakonito delo v zvezi z
zaposlenimi, dodatnimi zaposlitvenimi programi – udeleženci v programu javnega dela,
v zvezi z družbeno koristnim delom, sodelovanjem s šolskimi ustanovami v okviru
praktičnega usposabljanja z delom in skrbeli za vso administrativno delo zavoda. Delo
Splošno kadrovske službe zajema tudi vso kadrovsko dokumentacijo za zaposlene v
Enoti.
Vodja Splošno kadrovske službe
Irena Kuhar
1.6. SLUŽBA ZA FINANCE IN INVESTICIJE (SFI)
Delo Službe za finance in investicije zajema delo financ in računovodstva in delo
vodenja investicij in nabav. Zaradi lažje organizacije dela je Služba za finance in
investicije organizacijsko razdeljena v dve delovni enoti, DE Finance in računovodstvo
in DE Investicije in nabave.
1.6.1. DE Finance in računovodstvo
V DE Finance in računovodstvo delo zajema delovna področja: vodenje poslovnih knjig,
knjiženje in kontrola prejetih knjigovodskih listin, plačilni promet, obračun plač,
obračun oskrbnin in zdravstvene nege, blagajniško poslovanje, obračun DDV, vodenje
evidence osnovnih sredstev, priprava finančnih poročil in računovodskih izkazov in
drugo ter skrb za gospodarno upravljanje s finančnim in stvarnim premoženjem
zavoda.
V nadaljevanju navajamo glavne naloge, ki se izvajajo v DE Finance in računovodstvo:
A. Poročila, ki se nanašajo na preteklo leto:
12
Program dela Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane za leto 2015














do konca leta 2015 podatki o vzdrževanih družinskih članih pri odmeri akontacije
davka od osebnih prejemkov na DURS,
do 31.1.2015 podatki o odmeri dohodnine za leto 2014 in uskladitev s podatki, ki
jih za Dom zbere davčna uprava, pošiljanje podatkov delavcem,
do 29.2.2015 za AJPES Letno poročilo za leto 2014 z Izjavo o oceni notranjega
nadzora javnih financ ter poslovnim in računovodskim poročilom,
letno poročilo za 2014 in finančni načrt za leto 2015 za pristojno ministrstvo,
do konca marca Obračun davka od dohodka za leto 2014 za davčni organ,
poročilo o porabi sredstev, ki smo jih dobili za javna dela (polletna, letna),
poročilo o zaposlitvi, sofinanciranju preko Evropskega socialnega sklada za Zavod
za zaposlovanje,
poročilo Statistika finančnih računov – in sicer do 20. v mesecu za preteklo
tromesečje za Statistični urad,
premoženjska bilanca za leto 2014 za UJP,
stanje zadolženosti za Ministrstvo za finance,
statistično poročilo o investicijskih vlaganjih za Statistični urad,
poročilo M4 za Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
poročanje v ETN na geodetski upravi,
druga poročila, ki jih zahtevajo razne institucije ali so potrebna za odločanje v
domu.
B. Glavne naloge v letu 2015:
 obračun oskrbnin in zdravstvene nege in izdajanje računov,
 izdajanje računov za storitve, ki nimajo značaja javne službe,
 knjiženje izdanih računov v knjigo izdanih računov in prenos v glavno knjigo,
 knjiženje likvidiranih prejetih računov v knjigo prejetih računov in prenos v glavno
knjigo,
 obračun DDV in plačilo obveznosti,
 plačila in knjiženje plačil ter spremljanje terjatev do kupcev in obveznosti do
dobaviteljev,
 knjiženje v glavni knjigi po načelu nastanka poslovnega dogodka,
 knjiženje po načelu denarnega toka,
 obračun plač in izplačilo za zaposlene do 10. v mesecu,
 obračun plač in izplačilo za javna dela do 10. v mesecu,
 izstavljanje zahtevkov za refundacije za javna dela in pripravnike,
 izstavljanje zahtevkov za refundacije za boleznine nad 30 dni, za nego in spremstvo
in invalidnine,
 obračun in izplačilo sejnin, podjemnih, avtorskih pogodb in drugih pogodb ter
nagrad stanovalcem,
 obračun in izplačilo regresa za letni dopust,
 izplačilo jubilejnih nagrad, solidarnostnih pomoči in odpravnin,
 obračun in izplačilo povračil stroškov po potnih nalogih,
 vodenje evidence za povračilo stroškov udeležencev za opravljanje dela v splošno
korist,
 uveljavljanje odškodnin po zavarovalnih pogodbah za zavarovanje premoženja in
za nezgodna zavarovanja delavcev, vodenje evidenc na področju nezgod ter prijava
nezgod inšpekcijskim službam,
 vodenje blagajniškega dnevnika,
13
Program dela Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane za leto 2015







izplačilo žepnin stanovalcem in opravljanje bančnih storitev stanovalcem,
vodenje materialnega knjigovodstva,
knjigovodstvo osnovnih sredstev in drobnega inventarja,
izdelava in analiza mesečnih poročil o realizaciji finančnega načrta,
skrbeli bomo za finančna sredstva in jih v skladu z zakonodajo vezali pri zakladnici
RS,
skrbeli bomo za analizo realizacije sprejetega finančnega načrta in opozarjali na
morebitna odstopanja ter pripravljali predloge za zmanjšanje odstopanj od
finančnega načrta tudi na področju nabave osnovnih sredstev in drobnega
inventarja ter izobraževanja, sproti bomo analizirali stanje zalog in drugih tveganj
opredeljenih v registru tveganj ter skrbeli za uveljavljanje upravičenj iz naslova
zaščite pravne odgovornosti,
usklajevali bomo inventurne postopke konec leta ter skrbeli za evidentiranje
inventurnih ugotovitev.
V letu 2015 bo ena izmed pomembnih nalog v DE Finance in računovodstvo
zagotavljanje podpore uporabnikov E-računov in zagotavljanje nemotenega delovanja
informacijskega sistema DOMIS.
1.6.2. DE Investicije in nabave
Delo v DE Investicije in nabave je delovno področje razdeljeno na nabave blaga,
storitev in gradenj za potrebe služb Doma in Enote do mejnih vrednosti, za katere se
vodijo evidenčna naročila ter izvajanje javnih naročil za nabavo blaga, storitev in
gradenj. Poleg teh dveh temeljnih nalog se v DE Investicije in nabave izvajajo tudi
naloge s področja varnosti pri delu, vodenje kakovosti storitev po modelu E-Qalin,
arhiviranje, zavarovanja, odškodnine, vodenje registra tveganja in izvajanje nalog v
zvezi z integriteto in korupcijo.
JAVNA NAROČILA
V letu 2015 bodo na področju JAVNIH NAROČIL potekale aktivnosti, ki so vezane na
okvirne sporazume v izvajanju, izvedba novih javnih naročil za sukcesivno dobavo
materiala za potrebe Doma in Enote ter izvedba javnih naročil, vezanih na investicije
in nabavo opreme in osnovnih sredstev.
Javna naročila, odpiranje konkurence:
 Javno naročilo Sukcesivna dobava medicinsko potrošnega in obvezilnega materiala
v Domu dr. Jožeta Potrča Poljčane ja bilo objavljeno dne 2.12.2014 pod št. objave
JN11286. Okvirni sporazumi so bili sklenjeni za obdobje dveh let s ponovnim
odpiranjem konkurence čez 12 mesecev,
Javna naročila s sklenjenimi okvirnimi sporazumi oz. pogodbami, ki so v izvajanju in se
odpiranje konkurence v letu 2015 ne izvede:
 Čiščenje prostorov in opreme v Domu dr. Jožeta Potrča Poljčane je bilo objavljeno
20.9.2013 za obdobje 4 let brez odpiranja konkurence do 30.11.2017.
 Javno naročilo Sukcesivna dobava pralnih, pomivalnih, čistilnih sredstev in
potrošnega materiala v DDRJPP je bilo objavljeno s 17.7.2012 pod št. objave
JN7723/2012 z veljavnostjo okvirnih sporazumov od 1.10.2012 do 30.9.2016 in z
odpiranjem konkurence vsakih 24 mesecev; v letu 2015 ne bomo izvedli odpiranja
konkurence.
14
Program dela Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane za leto 2015
Javna naročila za nabavo blaga, storitev in gradenj v Domu dr. Jožeta Potrča Poljčane,
ki bodo razpisana v letu 2015:
 Javno naročilo male vrednosti Tekstil in delovna obleka je bilo objavljeno 27.1.2015.
 Javno naročilo Sukcesivna dobava kuriva v Domu dr. Jožeta Potrča Poljčane bo
objavljeno najkasneje v mesecu juliju 2015; javno naročilo bomo oddali
ponudnikom, ki bodo izbrani v skladu z merili razpisa od 1.12.2015 dalje za obdobje
štirih let; konkurenco bomo odpirali po posameznih sklopih.
 Javno naročilo Sukcesivna dobava prehrambnega blaga v Domu dr. Jožeta Potrča
Poljčane bomo objavili najkasneje v juliju 2015; javno naročilo bomo oddali
ponudnikom, ki bodo izbrani v skladu z merili razpisa od 1.12.2015 dalje za obdobje
štirih let; konkurenco bomo odpirali po posameznih sklopih.
 Javno naročilo za izvedbo projekta notranje preureditve prostorov v Domu dr.
Jožeta Potrča Poljčane bo objavljeno najkasneje v septembru.
 Javno naročilo za izvedbo izgradnje prizidka za demenco bo objavljeno najkasneje
v mesecu maju.
 Javno naročilo za nabavo in montažo dvigal v Domu Poljčane bo izvedeno
najkasneje v mesecu marcu.
EVIDENČNA NAROČILA
Za potrebe služb bomo izvajali naročila za nabavo blaga, nabavo osnovnih sredstev in
drobnega inventarja, izvedbo naročil za gradnje in drugih storitev. V letu 2015 bomo
uvedli sistem elektronskega naročanja blaga, storitev in gradenj in vodenje evidence
za evidenčna naročila s pomočjo aplikacije EJN. S tem bomo zagotovili še večjo
konkurenčnost in transparentnost, saj bodo ponudniki oddajali ponudbe v elektronski
obliki neposredno preko aplikacije. Z vzpostavitvijo e-naročanja bomo vzpostavili še
večjo konkurenco med ponudniki in s tem dodatno znižali cene blaga, storitev in
gradenj. Hkrati bo transparentno vodena evidenca naročil ter vsa dokumentacija
naročanja.
DRUGO
Seje Sveta doma:
V letu 2015 bomo sodelovali pri pripravi gradiv za seje Sveta doma. V letu 2015 bomo
uvedli hranjenje elektronskega gradiva za seje Sveta doma v oblaku in s tem omogočili
lažje in stalno dostopanje do gradiva.
Ostale zadolžitve:
 sodelovali bomo pri grafični obdelavi glasila »Izviri« ter pripravi za tiskanje,
 sprotno bomo urejali spletne strani zavoda in Katalog informacij javnega značaja,
 sodelovali bomo pri pripravi prireditve za Dan doma,
 sodelovali bomo pri pripravi in spremembah internih aktov,
 pomočnik direktorice bo moderiral vodstvene ocenjevalno skupino v sklopu modela
E-Qalin,
 sodelovali bomo pri pripravi dokumentacije za zunanjo presojo in pridobivanju
certifikata kakovosti E-Qalin,
 prevzeli bomo vodenje kakovosti po modelu E-Qalin,
 usklajevali bomo izvajanje izobraževanja za zaposlene s področja varnosti pri delu
in požarne varnosti,
 usklajevali in nadzirali bomo delo zunanjega izvajalca za požarno varnost in varstvo
pri delu,
15
Program dela Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane za leto 2015










izvajali bomo aktivnosti pri uveljavljanju odškodnin škodnih dogodkov,
spremljali bomo izvajanje Integracijskega načrta, ki ga je sprejel Dom ter
pripravljali predloge za dopolnitve in spremembe Integracijskega načrta,
spremljali bomo izvajanje Registra tveganja, ki ga je sprejel Dom ter pripravljali
predloge za dopolnitve in spremembe,
Komisiji za preprečevanje korupcije bomo poročali o premoženjskem stanju
zavezancev ter o prejetih darilih v skladu z veljavno zakonodajo,
spremljali bomo zakonodajo iz delovnega področja Službe za finance in investicije,
spremljali bomo delovanje informacijskih sistemov vključenih v DOMIS,
sodelovali bomo pri notranji reviziji poslovanja za leto 2014, ki ga bo izvajalec
izvedele v jesenskem delu,
sproti bomo vodili izterjave neplačnikov,
izdelovali bomo kalkulacije cen storitev in predlogov spremembe cen storitev za
direktorico, Svet doma ter pristojno ministrstvo,
sodelovali bomo v različnih projektih.
Zaposleni v Službi za finance in investicije si bomo v letu 2015 prizadevali pravočasno
opravljati delo, v rokih določenih z zakoni, podzakonskimi akti, drugimi predpisi in
navodili ter vzpostaviti dobro komunikacijo z delavci ostalih služb z namenom dobrega
pretoka informacij potrebnih za uspešno in predvsem kvalitetno delo na delovnih
področjih, ki jih služba pokriva ter ohranjanju in krepitvi dobrega delovnega vzdušja
na delovnem mestu. Za uspešno izvajanje nalog v Službi za finance in investicije se
bomo izobraževali na seminarjih ter tako nadgrajevali strokovno usposobljenost.
Pomočnik direktorice:
Goran Frangež, mag. posl. Ved
1.7.
SLUŽBA PREHRANE IN DISTRIBUCIJE (SPD)
V službi prehrane in distribucije bomo tudi v letu 2015 skrbeli za redno in zdravo
prehrano naših stanovalcev in zaposlenih.
V tem času potekajo aktivnosti, vezane na plane tekočega leta in zato že pridobivamo
ponudbe za generalno obnovitev termičnega bloka, kateri predstavlja največjo letošnjo
investicijo naše službe. Načrtujemo tudi montažo spuščenih stropov v jedilnici in delno
v kuhinji. Obnovili bomo dotrajano vodovodno instalacijo okoli termičnega bloka in
namestili nove tlake. Tudi letos bomo dokupili manjkajoč drobni inventar ter skrbeli za
redno servisiranje kuhinjskih strojev in naprav. Od vseh nabav je potrebno omeniti
transportne vozičke za prevoz hrane na 2A in 2B oddelek, zato bomo spremenili način
in organizacijo dela. Hrana se bo razdeljevala na oddelkih in tako se bomo še bolj
približali in prisluhnili željam stanovalcev-uporabnikov.
Skrbeli bomo za lastno izobraževanje in v Domu organizirali seminarje z našega
strokovnega področja ter s predavanjem obnovili HACCP sistem. Na specializirane
seminarje izven Doma bomo napotili posamezne delavce v skladu s programom
izobraževanj za tekoče leto. Ostala splošna znanja bomo pridobili v okviru izobraževanj,
ki bodo organizirana v Domu.
V našo službo je razporejena tudi vrtnarka, ki v zimskih mesecih opravlja delo v kuhinji,
v pomladnih mesecih pa začne z delom v rastlinjaku in na njivah. Letos načrtujemo,
da bomo v sodelovanju s Tehničnimi službami pridelovali še druge vrtnine. Pri tem nam
16
Program dela Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane za leto 2015
bo brezplačno pomagala, svetovala in izvajala nadzor svetovalka iz Kmetijskega
inštituta. Želimo si čim večji, raznovrsten in kar se da naraven kakovostni pridelek, ki
ga bomo ponudili našim stanovalcem. Nadaljevali bomo z lastno vzrejo prašičev. V
jesenskem času bomo pospravili pridelke in pripravili ozimnico. Jeseni smo že posejali
pšenico, ki jo bomo letos zamenjali za moko v bližnjem mlinu.
Nadaljevali bomo s pripravo drobnega peciva, rezin, tort, krofov in potic za prodajo v
domski okrepčevalnici ob petkih in vikendih. Poskrbeli bomo za pogostitve ob različnih
obiskih in prireditvah Doma skozi vse leto.
V SPD bomo po svojih največjih močeh zagotavljali kar se da kakovostne obroke in s
tem dodali svoj prispevek k zadovoljstvu naših stanovalcev in vseh nas.
Vodja Službe prehrane in distribucije:
Zoran Stopinšek
1.8.
TEHNIČNE SLUŽBE
Aktivnosti zaposlenih v TS za leto 2015 lahko strnemo v naslednje večje sklope.
Tekoče in investicijsko vzdrževanje ter energetska učinkovitost v Domu
Nadaljevali bomo z racionalizacijo porabe energije na nižjih nivojih, z menjavo starih
svetilk z novejšimi, varčnimi in z organizacijskimi ukrepi skušali zmanjševati porabo
energije in vode.
Ker smo v letu 2014 v kurilnici dogradili peč na pelete, na samem strošku energije ni
več pričakovati velikih prihrankov.
Naši naslednji koraki bodo usmerjeni v racionalizacijo porabe energije. V pisarne bomo
namestili daljinsko upravljane termostatske ventile in dosegli, da pisarn ne bomo brez
potrebe ogrevali ob vikendih in praznikih.
V pralnici bomo predelali sistem hlajenja in s tem prihranili pri porabi vode, ki
predstavlja velik strošek v našem poslovanju.
V sklopu investicijsko vzdrževalnih del bomo tudi v letu 2015 nadaljevali z obnovo sob
v stanovanjskem delu Doma. Zamenjali bomo pohištvo, prebelili in zamenjali talne
obloge in nadaljevali s klimatizacijo posameznih oddelkov (drugo in prvo nadstropje
stanovanjskega dela). Tako bomo v imeli vsaj osnovno klimatizacijo (hlajenje
hodnikov) v vseh enotah našega Doma.
V naših objektih bomo, tako kot doslej, redno izvajali tekoče vzdrževanje in nekatere
storitve opravili sami (na primer beljenje posameznih sob ali manjših skupnih
prostorov).
Vzpostavili bomo evidenco za vodenje in nadzor ter evidentiranje vseh vzdrževalnih
del, ki jih opravljajo hišniki in pogodbeni serviserji. Želja je, da lahko vsako prijavo in
njeno odpravo dokumentiramo. Vodja DE bo s hišniki pripravil mesečni načrt pregledov
prostorov in opreme, določil odgovorno osebo in spremljal izvajanje.
Delovanje pralnice
Eden glavnih cilje TS je nemoteno delovanje naše pralnice in kakovost storitev za
stanovalce in zaposlene. Ker želimo delo v pralnici in posledično na oddelkih olajšati,
bomo prešli na nov način označevanja in sortiranja perila. Perilo stanovalcev bo
označeno z imenom in priimkom, številko in oddelkom. Nabavili bomo nove sortirne
vozičke in perilo sortirali že v pralnici. Odpadlo bo zamudno sortiranje in iskanje
17
Program dela Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane za leto 2015
izgubljenega perila na oddelkih. Nabavili bomo še en sušilni stroj, kar nam bo skrajšalo
čas sušenja in dopuščalo več časa za sortiranje perila. Pazili bomo tudi na racionalno
porabo pralnih sredstev in energentov.
Enota
V naši novi Enoti nas čaka veliko dela. Odpravljati je potrebno razne napake, ki so
posledica gradnje in hkrati skrbeti za sprotno vzdrževanje. Vzpostavili bomo evidenco
za nadzor in evidentiranje vseh vzdrževalnih del.
S pomočjo pooblaščenih serviserjev bomo poskrbeli za redno in kvalitetno delovanje
oziroma vzdrževanje vseh sistemov Enote (prezračevanje, ogrevanje, dvigala in
drugo). Vzpostavili bomo tudi sistem za nadzor porabe energije in vode, kar nam bo
omogočalo sprotno spremljanje porabe.
Zaradi lažjega spremljanja dela v Enoti bo vodja TS predvidoma vsako sredo prisoten
v Enoti in skupaj s hišnikom opravil pregled objekta in načrt dela.
Vodja Tehničnih služb:
Vojko Težak
1.9.
ENOTA SLOVENSKA BISTRICA
Delo v Enoti organizacijsko ni razdeljeno na posamezne službe, ampak je zagotovljena
le funkcija vodenja posameznih delovnih timov in sicer oskrba, zdravstvena nega in
kuhinja. V poročilu za lansko leto je podrobno predstavljena realizacija programa,
navedene pa so tudi naloge, ki niso bile ali so bile le delno realizirane.
V letu 2015 bomo nadaljevali z delom po zastavljenem konceptu dela naravnanosti na
uporabnika. V ta namen bo direktorica, ga. Soršak, imenovala projektno skupino, ki bo
pripravila program za uresničitev organizacijskih in sistemske pogojev za razvoj
kulture, naravnane na osebo v Enoti na osnovi ugotovitev na delavnicah zaposlenih v
preteklem letu.
Program zajema preoblikovanje obstoječe kulture v kulturo odnosov, ki sprejema,
opolnomoči, osmisli, daje pomen in omogoča dobro počutje vseh posameznikov. V
praksi pomeni to, da še v večjem obsegu:
 v odločanje vključimo stanovalce, svojce, zaposlene,
 opolnomočimo zaposlene in stanovalce,
 povečamo stanovalčevo samostojnost pri osebnih odločitvah (kopanje, spanje,
prehranjevanje..),
 zagotovimo stalnost zaposlenih v enotah,
 omogočimo trdne odnose med stanovalci, svojci, zaposlenimi,
 ustvarjamo domače okolje.
Za uresničitev programa bomo nadaljevali z usposabljanjem zaposlenih in vodstvenih
delavcev o pomenu naravnanosti na stanovalce, da bi s sprejetjem določenih
sprememb v strukturah in organizaciji dela omogočili udejanjanje naravnanosti na
osebo. Temu sledi vzpostavitev delovnih timov po nadstropjih, in sicer za A in B, C, D,
E in F, G enoto po konceptih naravnanosti na osebo.
Uporabnikom bomo nudili in zagotavljali vsakodnevno individualno socialno in
zdravstveno oskrbo po standardu zdravstvene nege in oskrbe. Naravnanost dela
temelji na storitvah socialne oskrbe in zdravstvene nege za zadovoljitev potreb
uporabnika z individualnim pristopom.
18
Program dela Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane za leto 2015
Vzporedno bomo na podlagi prejetih prošenj za sprejem skrbeli za redno zapolnitev
prostih postelj, za dosego plana oskrbnih dni in plana zdravstvenih storitev.
Načrtujemo 44.895 oskrbnih dni, od tega 15.330 dni oskrbe I, 9.855 dni oskrbe II,
14.600 oskrbe III.A, 1.460 dni oskrbe III.B in 3.650 dni oskrbe IV. To pomeni 42
stanovalcev razvrščenih v oskrbo I, 40 stanovalcev v kategoriji oskrbe III.A in 10
stanovalcev v oskrbi IV. Manjši delež stanovalcev bo razvrščenih v oskrbo II in III.B.
Načrtujemo 37.595 dni zdravstvene nege, od tega največji delež nege tip III, kar
24.820 dni, sledi zdravstvena nega tip I in zdravstvena nega tip II. To pomeni, da bi
bilo v letu 2015 brez zdravstvene nege le 21 stanovalcev.
Sledijo naloge, ki so posledica rezultatov ankete merjenja zadovoljstva z storitvami po
E-Qalinu:
 uskladitev stopnje zadovoljstva stanovalcev in svojcev s pomembnostjo, oziroma
zmanjšati razkorak med zadovoljstvom in pomembnostjo;
 zvišanje stopnje zadovoljstva zaposlenih, interdisciplinarnega sodelovanja med
zaposlenimi s porastom stopnje zadovoljstva iz 4,23 na 4,50.
Po delovnih področjih za leto 2015 načrtujemo:
 zmanjšanje števila RZP in števila padcev za 0,2 %,
 pridobiti nove uporabnike za dnevni center (štiri uporabnike dnevno),
 povečati kakovost pomoči na domu in povečati število uporabnikov pomoči na domu
v občini Poljčane na povprečno šest uporabnikov, z nabavo še enega službenega
vozila pa znižati stroške izvajanja pomoči na domu,
 zvišati tržno dejavnost kuhinje (malice, kosila za zunanje uporabnike v Enoti, razvoz
malic, kosil – skupno povprečno 35 na dan),
 nadzorovati in mesečno spremljati porabo živil in stroškov na oskrbni dan in stroškov
za tržno dejavnost,
 pridobiti nove odrasle prostovoljce, da bo ob koncu leta v program odraslih
prostovoljcev vključenih 20 članov in maksimalno 20 dijakov prostovoljcev.
Prizadevali si bomo za čim boljšo medsebojno koordinacijo dela in sodelovanje z vsemi
delovnimi enotami v Enoti in v Domu ter za povezovanje na lokalni in regionalni ravni.
1.9.1. Dnevno varstvo
Starejšim osebam v Enoti nudimo možnost dnevnega varstva. Namenjena je ljudem,
ki živijo doma in potrebujejo določene storitve ali želijo nekaj ur dnevno preživeti v
družbi. To jim omogoča, da ostanejo čim dlje v domačem okolju ali da s pomočjo naših
storitev lažje premostijo čas do sprejema v Enoto.
V kolikor bo več povpraševanja po dnevnem varstvu kot v preteklem letu, bomo v letu
2015 pripravili program za dnevno bivanje za manjšo skupino uporabnikov v okviru
dnevnega centra, vključevali pa jih bomo v vse aktivnosti, ki jih dnevno organiziramo
za stanovalce Enote. To vključuje tudi intenzivno vključevanje v aktivnosti delovne
terapije in fizioterapije. Do takrat pa bomo vključevali stalne in občasne uporabnike v
integrirano obliko na enotah. Vključevali jih bomo glede na njihove individualne in tudi
posebne potrebe, glede na potrebe po zdravstveni nege in odvisno od njihovega
splošnega psihofizičnega stanja. V aktivnosti v dnevnem varstvu bodo vključeni tudi
prostovoljci iz prostovoljskih programov Enote.
Za vsakega uporabnika bomo oblikovali individualni program storitev glede na izražene
potrebe in želje, izdelali njegovo Življenjsko zgodbo in program dnevnega varstva
pripravili na način, da bo njihovo bivanje doprineslo h kakovosti njihovega življenja.
19
Program dela Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane za leto 2015
1.9.2. Oskrba
Delovni tim oskrbe v Enoti bo naravnan na stanovalce Enote in bo v skladu z
zmožnostmi maksimalno upošteval njihove individualne želje, potrebe in pričakovanja.
Deloval bo v skladu s kulturo naravnano na osebo in odnosno kongruentno nego, kar
pomeni, da je vodilo vseh zaposlenih enotno in pomeni optimalno oskrbo stanovalcev
ter kakovostno skrb po stanovalčevi meri. Poudarek pri delu na enotah bo pomoč in
spodbuda pri osebni higieni stanovalcev, zagotavljanje samostojnosti in vključevanju v
domsko življenje.
Delovni tim oskrbe sestavljajo vodja oskrbe kot usklajevalka oskrbe, gospodinjaoskrbovalka, delovna inštruktorica in delavke iz programa javnih del v programu
družabništva in spremljanja. Delovni tim oskrbe bo deloval v korist stanovalcev
uporabnikov in bo v tesnem sodelovanju z zdravstvenim timom ter ostalimi delovnimi
timi poskrbel za:
 samostojnost stanovalcev, tako da bodo lahko stanovalci sami izvajali tako osebno
nego kot pripravo zajtrka, malice in večerje, sprejemali odločitve za obisk domačega
okolja in sprejemali obiske v kateremkoli delu dneva,
 prilagojenost prostorov, da bodo gibalno ovirani v znanem okolju samostojnejši in
bolj samozavestni,
 zasebnost stanovalcev (stanovalci se lahko umaknejo v zasebnost svoje sobe,
balkona, terase in se odločajo, kdaj in kje se bodo družili z drugimi ljudmi, zaradi
nadzora nad svojim življenjskim, zasebnim prostorom. Pomembno je tudi dejstvo,
da imajo vse sobe v enoti lastno kopalnico s sanitarijami...),
 domačnost stanovalcev (skupni dnevni prostor s kuhinjo, kjer bo osrednje
dogajanje dneva pod vodstvom referenčne osebe gospodinje, stanovalcem bomo
omogočili, da se bodo lahko tudi izven svojih zasebnih prostorov počutili domače in
sprejete,
 vključevanje stanovalcev v načrtovanje in potek dneva v skupini, kar bo povečalo
njihov občutek pomembnosti in potrebnosti ter sprejetosti takšnih, kot so,
 občutek varnosti stanovalcev, kjer jim lahko pomagamo s strokovnimi in
individualno prilagojenimi storitvami zdravstvene nege in oskrbe.
Pri svojem delu in oskrbi stanovalcev bomo strmeli k timskemu delu. Strokovni tim na
enoti sestavljajo vsi zaposleni, ki neposredno delajo s stanovalci skupaj z vodjo enote.
Vodja delovnega tima vodi timske sestanke na enotah. Na teh timih se bodo pripravljali
načrti in predlogi za delo in individualno načrtovanje po standardu kongruentne
odnosne nege, ki vključuje življenjsko zgodbo stanovalca in lestvico pozitivnih
dogodkov v njegovem življenju.
Stanovalcem se bo dodelila glavna referenčna oseba. Vodja delovnega tima enote oz.
enote bo dodelila stanovalcu referenčno osebo najpozneje v prvih 14 dneh po
sprejemu.
Z izvajanjem življenjske zgodbe stanovalcev in lestvico življenjskih dogodkov bomo v
naslednjem letu najprej pričeli pri novo sprejetih stanovalcih na gospodinjski enoti A
in B ter z delom skozi leto nadaljevali na drugih gospodinjskih enotah.
Na enoti oseb z demenco bo osrednja oseba delovna inštruktorica in gospodinjaoskrbovalka, ki bo organizirala, izvajala in analizirala delo s stanovalci. Pripravljala in
izvajala bo programe skupinskih in individualnih aktivnosti. Poudarek pa bo pri pomoči
in spodbudi pri osebni higieni, zagotavljanju samostojnosti in vključevanju stanovalcev
z demenco v dnevne aktivnosti. Skupaj s stanovalci bomo snovali dosegljive cilje na
20
Program dela Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane za leto 2015
osnovi njihovih zmožnosti ter načrtovali potek dneva. Aktivnosti bomo prilagajali
koledarskemu razporedu pomembnih praznikov, kulturno pogojenih običajev in
letnemu času.
Trudili se bomo, da bomo dobro sodelovali s svojci stanovalcev. Gospodinjeoskrbovalke in delovna inštruktorica so tiste referenčne osebe, ki bodo maksimalno
sodelovale s svojci z namenom, da bi zaposleni za stanovalca poskrbeli tako, kot si
sami želijo in kot se od nas pričakuje. Svojci bodo zaželeni, da aktivno sodelujejo pri
vseh aktivnostih, ki se bodo vršile na enotah kakor tudi pri skupnih aktivnostih v
dvorani Vintgar.
Načrtovane aktivnosti na enoti A in B za osebe z demenco za leto 2015:
 gibalne aktivnosti, organizirani sprehodi v manjših skupinah v okolici Enote,
 vključevanje pri skupni telovadbi enkrat tedensko v dvorani Vintgar,
 pogovorne ure,
 različni tematski sklopi,
 glasbene aktivnosti,
 obiskovanje raznih prireditev, nastopov pevskih zborov, dramskih skupin,
 sodelovanje pri aktivnostih, ki se izvajajo na delovni terapiji in fizioterapiji,
 vključevanje pri skupni pripravi hrane na enoti,
 prosto časovne aktivnosti (družabne igre, sodelovanje na tomboli, športneaktivnosti),
 medgeneracijsko sodelovanje z otroki vrtca Enota Ciciban Slovenska Bistrica, zotroki
iz 2. Osnovne šole Slovenska Bistrica in OŠ Minke Namestnik SonjeSlovenska Bistrica
 bralne urice, pogovorne urice,
 priprava na vse večje praznike in aktivno sodelovanje pri izvajanju teh,
 ustvarjanje motivov iz različnih plodov (koruza, fižol, riž, ječmen),
 sodelovanje pri verskih obredih v kapelici Enote.
Načrtovane dnevne aktivnosti na enoti oseb z demenco za leto 2015:
Pri načrtovanju in izvajanju plana sodeluje delovna inštruktorica z delovnim timom
oskrbe in zdravstvene nege.
Jutranje aktivnosti po sobah:
 spodbujanje k čim večji samostojnosti in pri opravljanju jutranjih potreb,
 osebna higiena,
 higiena stanovalčeve okolice v sobi in skupnih prostorih.
Aktivnosti v dnevnem prostoru:
 priprava prostora in stanovalcev na zajtrk,
 priprava pogrinjkov, posode,
 spodbujanje k čim večji samostojnosti pri hranjenju in pomoč pri
hranjenju,pospravljanje po obroku (pomivanje posode in urejanje mize),
 športne aktivnosti, jutranja telovadba po zmožnostih posameznika, preproste
igre z mehko žogo….
 skupna telovadba z fizioterapevti enkrat tedensko v dvorani Vintgar,
 ustvarjalno kreativne aktivnosti,
 izdelovanje izdelkov (lepljenje, rezanje, barvanje),
 sortiranje in prebiranje semen,
 urejanje prostora.
Aktivnosti po tedenskem programu:
 bralno miselne aktivnosti,
 prebiranje časopisa in drugih revij,
 branje vremenskih napovedi, zgodb, krajših knjig, pripovedk,
21
Program dela Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane za leto 2015


glasbene aktivnosti, prepevanje pesmi, igranje na preproste instrumente
gospodinjske aktivnosti (likanje, zlaganje perila, brisanje prahu, zlaganjeposode…,
peka peciva: cvrtje mišk, peka palačink, …).
Individualne aktivnosti:
 individualno vključevanje stanovalcev v aktivnosti po njihovih željah in
sposobnostih.
S storitvami oskrbe bomo glede na kategorijo oskrbe stanovalcem zagotavljali
naslednje:
 bivanje v ogrevanih, vzdrževanih in po potrebi tudi dodatno opremljenih sobah
(bolniška postelja, trapez, blazina za preprečevanje RZP, medicinsko tehnični
pripomočki v skladu s predpisi ZZZS),
 primerno prehrano, diete, pomoč pri hranjenju,
 individualno pripravljanje zajtrkov in malic na enotah,
 priprava desertov na enotah,
 peka peciva na enotah skupaj s stanovalci,
 pranje in likanje osebnega perila v pralnici in na enotah,
 vzdrževanje skupnih prostorov,
 stalna skrb za osebno higieno (umivanje, kopanje, britje, striženje nohtov),
 pomoč pri oblačenju, slačenju, obuvanju, sezuvanju,
 pomoč pri vstajanju in hoji,
 urejanje postelje in menjava posteljnine, brisač,
 priprava in serviranje napitkov,
 pomoč pri posedanju na invalidski voziček, transfer,
 vzdrževanje ortopedskih in drugih pripomočkov,
 pomoč pri menjavi inkontinenčnih pripomočkov pri inkontinenci blata in urina.
Pri svojem delu s stanovalci bomo upoštevali individualnost na osebni in družinski ravni
in stanovalčeve pravice ter želje in pričakovanja. Delovni tim oskrbe si bo prizadeval,
da se bomo izobraževali in iskali nove in boljše oblike dela. Udeležili se bomo
izobraževanj po planu za leto 2015 v Enoti in izven nje. Spremljali bomo novosti na
področju stroke in začeli pripravljati interna izobraževanja z različnih področjih dela.
1.9.3. Zdravstvena nega
Namen zdravstvene nege v Enoti je povezati aktivnosti na področju delovanja
zdravstvenih tehnikov, bolničarjev in delovne terapije ter fizioterapije. Cilj je zagotoviti
temeljne življenjske potrebe stanovalcev in ohraniti telesno ter duševno zdravje. V
sodelovanju z ostalimi člani tima se bomo trudili zagotoviti dobro počutje in mirno
bivanje. V letu 2015 bomo posvetili posebno pozornost vzpostavitvi čim bolj skladnega
odnosa med zaposlenimi in stanovalci, tako bomo lahko nudili celostno zdravstveno
nego in oskrbo stanovalcev Enote.
Naše delo bo temeljilo na individualnem pristopu in prilagajanju željam ter potrebam
stanovalcev po načelih kongruentne nege. Gre za vzpostavitev skladnega odnosa med
negovalcem in stanovalcem. Kongruentna nega ne želi obravnavati simptomov bolezni
in se pri načrtovanju in izvajanju terapije ne ravna po diagnozah, gre za naravnanost
nege na stanovalca.
Zdravstvena nega
Zdravstveno nego bomo izvajali 24 ur na dan, vse dni v letu ter s tem zagotovili
stanovalcem obravnavo v skladu z njihovimi potrebami po zdravstveni negi.
22
Program dela Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane za leto 2015
V individualno načrtovanje bomo še naprej vključevali stanovalce, svojce in celoten tim
nege in oskrbe.
Sestanki s stanovalci, zaposlenimi v zdravstveni negi in z ostalimi člani tima Enote
Sodelovali in udeleževali se bomo skupnih sestankov s stanovalci in jih obveščali o
zanje pomembnih dogodkih, spremembah, novostih. Izvajali bomo zdravstveno
vzgojno na področju zdravja, zdrave prehrane in zdravstvene nege. Za stanovalce
bomo v letu 2015 organizirali predavanja v okviru delavnic po enotah. Prav tako se
bomo zaposleni v zdravstveni negi sestajali na rednih timskih sestankih.
Obveščenost svojcev stanovalcev
Svojcem naših stanovalcev bomo nudili vse informacije, s katerimi bomo razpolagali,
in jih redno obveščali o stanju ter počutju njihovih bližnjih. Trudili se bomo vzpostaviti
čim boljše sodelovanje s svojci.
Delo s študenti in dijaki
Na podlagi načrta Doma bomo sodelovali s Srednjo zdravstveno šolo ter s Fakulteto za
zdravstvene vede in zagotavljali prakso dijakom ter študentom. Na ta način jim bomo
omogočili pridobivanje praktičnega znanja in izkušenj, sami pa bomo dobili pomoč pri
izvajanju storitev.
Sodelovanje z zdravniki in specialisti
S ciljem zagotovitve spremljanja zdravstvenega stanja stanovalcev bomo sodelovali z
zdravniki Zdravstvenega doma Slovenska Bistrica ter s specialisti, psihiatrinjo in
nevrologom.
Izobraževanje
V skladu z letnim načrtom izobraževanja Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane se bomo
udeležili izobraževanj zaposlenih in tako dvignili raven kakovosti storitev.
Zaposleni v ZN bomo organizirali in izvajali strokovna predavanja za stanovalce in
zaposlene, vsaj štiri predavanja v letu 2015.
Računalniška in programska oprema
Uporabljali bomo obstoječo nameščeno računalniško opremo ter programsko opremo
DOMIS-a. Poudarek bo na doslednem beleženju vseh opažanj pri stanovalcih in
vnašanju vseh storitev, ki se izvajajo pri stanovalcih. Vodili bomo razne evidence in
mesečno evidenco posebej zaračunljivih storitev.
Spremljanje padcev pri stanovalcih
Posebno pozornost bomo namenili preprečevanju padcev stanovalcev ter na ta način
poskušali izločiti elemente tveganja. Padce stanovalcev, ki jih ne bo mogoče preprečiti,
bomo redno spremljali in beležili, jih analizirali ter ugotovili morebitne vzroke in vzorce.
Tako bomo v prihodnje lažje določili in izločili morebitna tveganja.
Skupni cilj zaposlenih v zdravstveni negi v Enoti bo povečanje varnosti stanovalcev
pred padci. Trudili se bomo preprečevati oz. zmanjševati število padcev, cilj je manj
kot 0,88 padca na stanovalca (povprečje za leto 2014 v Enoti).
Spremljanje razjede zaradi pritiska (RZP)
V Enoti bomo vzpostavili sistem spremljanja razjed zaradi pritiska (RZP). Poleg metod
preprečevanja RZP bomo beležili število sprejetih stanovalcev z razjedami, novo
nastale in zacelitve razjed.
Posebno pozornost bomo namenili preprečevanju, zdravljenju in poročanju o nastankih
RZP, cilj ob koncu leta je pod 13,7% vseh stanovalcev (povprečje za 2014 za Enoto).
23
Program dela Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane za leto 2015
1.9.4. Delovna terapija
V Enoti, kjer so naši uporabniki starostniki, upoštevamo njihove zmožnosti, sposobnosti
in individualne želje. Na osnovi teh izbiramo aktivnosti delovne terapije, ki bodo zanje
smiselne, namenske in ciljne.
Smisel delovne terapije je izboljšati ali ohranjati kvaliteto življenja starostnika do
najvišje stopnje njegovih zmožnosti. Preko različnih aktivnosti človekovega delovanja
na področju skrbi zase bomo organizirali aktivnosti s stanovalci v smislu urejanja ožjega
in širšega okolja urejanje sob, zalivanje rastlin na terasah in v smislu funkcionalne
mobilnosti učenje transferja, vožnje z invalidskim vozičkom, rokovanja z denarjem,
dvigalom, terapevtskimi in ostalimi pripomočki za vsakdanjo uporabo.
Na področju produktivnosti in prostega časa bomo skrbeli za:
 duhovno plat življenja stanovalcev (dvakrat mesečno svete maše in spovedi ob
velikih praznikih – velika noč in božič),
 gospodinjske aktivnosti (peka peciva, keksov in kruha, priprava sadnih in drugih
napitkov, priprava pogrinjkov, pomoč pri pospravljanju obrokov),
 igranje družabnih iger (najbolj igrane družabne igre med stanovalci),
 kulturne, praznično obeležene aktivnosti in pikniki letnih časov (obeležitev
kulturnega praznika in valentinovega, pustovanje, praznovanje dneva žena, Dan
doma, 2. rojstni dan Enote, piknik skupin starih ljudi za samopomoč, kostanjev
piknik, sladoledni piknik, martinovanje, koline, nastopi zunanjih glasbenih in
dramskih skupin),
 športne in planinsko turistične aktivnosti (sodelovanje pri tedenski skupinski
telovadbi, športne igre, balinanje, meti na koš, kegljanje, podajanje z žogo,
rokovanja s terapevtskimi palicami in žogicami različnih velikosti ter vsakodnevne
jutranje telovadbe po enotah oziroma »naših 10 minut za zdravje«, krajši in daljši
sprehodi po mestu, ogled Velikonočnice na Boču, nabiranje čemaža s stanovalci iz
Doma v Studenicah, izlet stanovalcev po predlogu stanovalcev in predvidoma
aktivnosti v projektu »Simbioza giba«,
 ustvarjalne aktivnosti (kreativna in ročna dela z naravnimi materiali, likovne
aktivnosti),
 bralne aktivnosti – izposoja knjig stanovalcem, literarna skupina in bralna urica
prostovoljke,
 glasbene in plesne aktivnosti – pevski zbor stanovalcev, vključitev prostovoljca in
stanovalca z igranjem na harmoniko, uporaba starih ljudskih instrumentov, plesna
skupina s prostovoljcem za stanovalce in zaposlene, nastopi glasbenih zunanjih
skupin,
 miselno – kognitivne aktivnosti (trening spomina in pomnjenja),
 pogovorne skupine (vodenje ene skupine starih ljudi za samopomoč, skupine
»spoznavanja med sabo«, urice predavanja stanovalcev o svojih dosežkih in
izkušnjah v življenju),
 aktivnosti s pomočjo živali (enkrat mesečno obisk prostovoljke s kužkom Donyjem),
 fotografske aktivnosti – fotografiranje domskih aktivnosti, urejanje fotografij v
albume po enotah, ogledi fotografij po oglasnih deskah, potopisna predavanja in
ogledi filmov preko diaprojekcije,
 zeliščne aktivnosti – zeliščna skupina s prostovoljko (ureditev zeliščne dvignjene
gredice na zelenici A in B enote, posaditev in gojenje zelišč, poraba zelišč za
kuhanje čajev…).
24
Program dela Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane za leto 2015
V aktivnosti bomo vključevali tudi obujanje starih običajev in tradicije – ličkanje koruze,
piknik pečenja koruze, luščenje orehov, tekmovanje v starih kmečkih igrah, uporaba
gramofona s ploščami, izposoja, ogled in poskus igranja na starih ljudskih instrumentih,
priprava in pokušina jedi, ki jih stanovalci pripravijo po posameznih enotah,
prilagoditev prostora in pripomočkov stanovalcem za zagotavljanje večje domačnosti
in približanje domačega okolja.
Trudili se bomo, da bomo v vse aktivnosti vključevali tudi nepomične stanovalce, ki
ostajajo v svojih sobah zaradi slabega zdravstvenega stanja. Z individualnim pristopom
jim bomo omogočili varnost, zaznavo in dobro počutje z vključevanjem v njim primerne
aktivnosti (npr. branje, poslušanje umirjene glasbe, ogled slikanic…).
Pod okriljem delovne terapije se načrtujejo naslednji novi programi:
 računalništvo,
 vrtičkarstvo,
 čebelarske aktivnosti.
V sodelovanju z odraslimi prostovoljci in prostovoljci iz osnovnih in srednje šole bomo
organizirali skupinske ustvarjalne in druge delavnice za druženje z namenom
medgeneracijskega povezovanja.
Stanovalcem bomo skozi aktivnosti omogočili še večje povezovanje v bivalnih enotah
na:
 individualni ravni (razstave zbirateljev fotografij, znamk, starega denarja…,
predavanja z različnimi temami povezanimi z življenjsko zgodbo stanovalcev…)
 skupinski ravni s čajankami, pogovornimi in predstavitvenimi uricami, priprava in
predstavitev skupinskih mask po enotah za pustovanje, ustvarjanje različnih
izdelkov povezanih s stanovalci na enoti, gojenje rož in zelišč, praznovanja rojstnih
dni in drugimi po predlogih stanovalcev.
Pisali bomo tudi članke ter dodajali fotografije za spletno stran, da bo širša javnost
dobila vpogled v naše družabne, kulturne in ustvarjalne aktivnosti. Razvite fotografije
bomo razstavili na oglasnih deskah. S pisanjem člankov o dogajanju v Enoti ter
zbranimi fotografijami načrtujemo v letu 2015 izdajo prvega glasila Enote, sicer pa
objavo člankov v domskem glasilu Izviri.
1.9.5. Fizioterapija
V letu 2015 bomo še izboljšali delo s pridobljenimi izkušnjami iz preteklosti, novim
znanjem in trudom za čim boljše rezultate našega dela in v zadovoljstvo uporabnikov
- naših stanovalcev in s tem tudi nas samih.
Glavne naloge in cilji fizioterapije ostajajo usmerjeni v ohranjanje, izboljševanje in
obnavljanje telesnega ter duševnega zdravja stanovalcev. V smislu doseganja teh ciljev
bomo izvajali že znane fizioterapevtske metode dela. Aktivnosti fizioterapije bodo tako
zajemale:
 organiziranje, načrtovanje in izvajanje fizioterapevtskih storitev po navodilu
zdravnika,
 individualni pristop pri obravnavi stanovalcev, ki se je izkazal za pravilnega in
uspešnega,
 priprava individualnih načrtov za naše stanovalce in evalvacija teh,
 vključevanje uporabnikov dnevnega varstva v dejavnosti fizioterapije,
 timsko delo z vsemi zaposlenimi in sodelovanje v strokovnem timu Enote,
 zdravstveno vzgojno delo,
 upoštevanje načel varstva pri delu,
25
Program dela Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane za leto 2015



upoštevanje in izvajanje načel kodeksa etike fizioterapevtov Slovenije,
permanentno izobraževanje,
vnos opravljenih fizioterapevtskih storitev in vodenje delovne dokumentacije.
Velik poudarek pri opravljanju naše dejavnosti bo tako namenjen lajšanju težav naših
stanovalcev, zmanjševanju bolečin in izboljšanju delovanja lokomotornega aparata in
s tem gibljivosti in mobilnosti posameznikov, saj vemo, da je gibanje življenje in
življenje je gibanje.
1.9.6. Tajništvo in recepcija
Strokovna sodelavka bo skrbela za učinkovito in tekoče delo v Enoti na področju
tajništva in blagajne. Opravljala in zagotavljala bo vodenje pisarniškega poslovanja,
administrativnega dela, arhiviranja, vodenje evidenc s področja dela tajništva Enote,
usklajevanja in obveščanja zaposlenih o raznih tekočih informacijah, sodelovala bo pri
organizaciji delovnih sestankov, projektov in prireditev v Enoti.
V Enoti bo vodila blagajno, kjer imajo stanovalci, svojci in tudi zaposleni možnost
poravnati račune, katere izstavlja zavod.
Urejala bo tudi druge finančne zadeve po dogovoru s stanovalci in njihovimi svojci. Gre
za urejanje raznih pooblastil in transakcijskih računov za stanovalce, ki so v slabšem
zdravstvenem stanju in si finančnih zadev več ne morejo urejati sami. Med postopki
urejanja finančnih zadev s stanovalci bo več časa namenjala tudi pogovoru s stanovalci
in se vključevala v njihove aktivnosti.
Zaposleni v recepciji – okrepčevalnici bosta skrbeli za informacijsko delo in se smiselno,
v skladu z možnostjo, vključevali v oskrbo, razvoz vozičkov s hrano po enotah in
aktivnosti za stanovalce. Sodelovali bosta tudi pri označevanju perila.
1.9.7. Kuhinja
Enoto kuhinje trenutno sestavljamo vodja kuhinje, dva dietna kuharja in tri pomočnice
dietnega kuharja. V letu 2015 bomo skrbeli za redno in zdravo prehrano naših
stanovalcev, zaposlenih in zunanjih odjemalcev naše prehrane.
Vodja kuhinje bo skrbel za redna naročila in prevzem prehrambnih izdelkov in ažurno
beleženje vse potrebne dokumentacije. Pripravljal bo razporede in vodil vso potrebno
dokumentacijo zaposlenih v kuhinji. Uvajal bo nove metode dela za čim lažje in
gospodarno delo v kuhinji.
V letu 2015 bomo nadzorovali mesečno porabo živil in stroškov na oskrbni dan, prav
tako tudi stroškov tržne dejavnosti. Pripravili bomo analizo letne porabe.
Pripravili smo plan nabave, v katerem smo zajeli ves manjkajoč drobni inventar in
delovna sredstva, za katera se je izkazalo, da nam po prvem letu obratovanja še vedno
manjkajo in so nujno potrebna. Obstoječa delovna sredstva bomo redno vzdrževali in
izvajali kontrolo nad vzdrževanjem vseh strojev in inventarja v kuhinji.
V okviru kadrovskih možnosti bomo tedensko pripravljali različne vrste sladic za
prodajo v domski okrepčevalnici med tednom ali ob petkih. Poskrbeli bomo za razne
pogostitve ob različnih obiskih Enote čez vse leto.
Tedensko bomo pripravljali pestre jedilnike z upoštevanjem predlogov stanovalcev pri
sestavi jedilnika. Dnevno bomo sodelovali pri razdelitvi obrokov po enotah in bomo
vključeni v pripravo zajtrka po izbiri. V skladu z možnostmi bomo pripravili čim bolj
zdravo in kakovostno hrano.
26
Program dela Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane za leto 2015
Prioriteta v okviru tržne dejavnosti še vedno ostaja prodaja kosil zunanjim
uporabnikom. Glede na lansko povprečje prodanih kosil planiramo v letu 2015
povprečno 35 kosil. Prav tako bomo ponujali storitev priprave kosil društvom in drugim
zaključenim družbam.
Izobraževanje bo potekalo po planu izobraževanja. S predavanjem bomo obnovili
znanje o HACCP sistemu. Zaposleni v kuhinji se zavzemamo za strokovna predavanja
iz našega področja, pridobljena znanja želimo koristno uporabiti pri pripravi hrane. Na
seminarje s področja prehrane izven Enote bomo napotili posamezne delavce. Ostala
splošna znanja bomo pridobili v okviru izobraževanj, ki bodo organizirana v Enoti ali
Domu.
Čez vse leto načrtujemo različne kulinarične zanimivosti, delavnice in piknike za naše
stanovalce. Želimo jim zagotavljati kakovostne obroke in s tem dodati svoj prispevek
k zadovoljstvu naših stanovalcev in vseh zaposlenih.
1.9.8. Pomoč na domu
Pomoč na domu kot socialna oskrba na domu obsega socialno oskrbo invalidnih,
starejših in drugih oseb, ki jim lahko s tako oskrbo nadomestimo vključitev v
institucionalno varstvo.
Skupaj z naročnikom (uporabnikom) storitve oziroma njegovimi najbližjimi bomo
pripravili načrt obsega in čas pomočiter ga skušali kar najbolj približati potrebam
uporabnika.
Pomoč bomo prilagajali in usklajevali z uporabnikovimi potrebami in našimi možnostmi.
S tem hočemo doseči, da si bodo starejši ali oboleli, ki se za to storitev odločijo, z našo
pomočjo uredili ali si olajšali vsakodnevno življenje v domačem okolju.
V letu 2015 načrtujemo neprekinjeno zagotavljanje pomoči na domu sedanjim
uporabnikom te oblike pomoči z dodatno zaposlitvijo delavke iz programa javnih del.
Število uporabnikov iz občine Poljčane v začetku leta še ne zajema celotne zaposlitve
ene delavke, tako bo manjkajoče ure opravila za občino Slovenska Bistrica.
Prav tako bomo tudi v tem letu nadaljevali z vključevanjem uporabnikov pomoči v
aktivnosti in prireditve za stanovalce Enote.
Za uporabnike in njihove svojce bomo pripravili tudi ankete o zadovoljstvu s storitvami
in analizo anket, ki bo podlaga za ocenitev kakovosti storitev, izvedenih v letu 2014.
Zagotavljali bomo čim bolj kontinuirano oskrbo pri posameznem uporabniku ob pomoči
največ dveh oziroma treh socialnih oskrbovalk.
Združevali bomo področja pomoči (urnik po socialnih oskrbovalkah) po krajih bivanja
uporabnikov in zniževali potne stroške. Z nabavo še enega službenega vozila bomo
zmanjšali stroške storitev pomoči na domu. Območje pokrivanja pomoči v dveh
občinah (Slovenska Bistrica in Poljčane) je prostorsko zelo obsežno, saj so razdalje
med uporabniki zelo velike.
Izobraževanje bo potekalo po planu izobraževanja. Socialne oskrbovalke pa so že
vključene v skupna izobraževanja, ki potekajo v Enoti (Demenca in Kultura naravnana
na uporabnika).
V letu 2015 načrtujemo obvezna redna supervizijska srečanja za socialne oskrbovalke,
ki jih izvaja po pogodbi zunanji supervizor. Supervizija bo izvedena v šestih srečanjih,
razporejena čez vse leto.
27
Program dela Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane za leto 2015
2. PROGRAM DELA DODATNIH PROGRAMOV
2.1.
PROGRAMI ZA STANOVALCE DOMA
2.1.1. Skupine starih ljudi za samopomoč
V programu, ki ga izvajamo že od leta 1994, v začetku leta 2015 v Domu deluje devet
skupin za samopomoč starih ljudi. Stanovalci doma se v njih družijo, pogovarjajo, bolje
spoznavajo in izmenjujejo svoje življenjske izkušnje. Skupine vodijo
voditelji/voditeljice, zaposleni v zavodu in zunanji prostovoljci, ki so usposobljeni za
vodenje skupin. Voditelji/voditeljice so pretežno iz vrst zaposlenih. Dolgoletne izkušnje
v delovanju skupin v našem zavodu so dragocene, skupine so dobro sprejete s strani
stanovalcev in zaposlenih, kar je pogoj za nadaljnje delo in razvoj mreže skupin.
V letu 2015 načrtujemo naslednje aktivnosti:
 pridobivanje novih članov skupin iz vrst stanovalcev doma, posebej med novo
sprejetimi stanovalci, glede na njihovo zdravstveno stanje in željo po vključitvi ter
animiranje zaposlenih in zunanjih prostovoljcev za vodenje skupin;
 srečanja skupin bodo redna, tedenska, za kar poskrbijo voditelji/voditeljice in v ta
namen pripravijo teme za pogovor in zagotovijo tehnične pogoje dela skupine;
 organizirali bomo skupni piknik za člane domskih skupin in skupin iz lokalnega
okolja v domskem parku v mesecu septembru 2015;
 imeli bomo redna skupna intervizijska srečanja voditeljev/voditeljic skupin v domu
in skupin v domačem okolju v Poljčanah, kjer bomo reševali naša skupna
organizacijska vprašanja, se pogovarjali in reševali probleme in dileme iz dela v
skupinah, izmenjevali izkušnje in si dajali medsebojno podporo;
 na izobraževanje voditeljev in voditeljic skupin starih ljudi za samopomoč, ki poteka
v izvedbi Zveze društev za socialno gerontologijo Slovenije bomo napotili štiri
voditeljice; za dve bo stroške poravnal Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane, za dve pa
društvo Mavrica Poljčane.
Mreža domskih skupin predstavlja del mreže skupin Medgeneracijskega društva
Mavrica Poljčane, v okviru katerega načrtujemo naslednje aktivnosti:
 organizirali bomo delavnice za voditelje skupin starih za samopomoč; v letu
2015 načrtujemo dve delavnici z Zvezo društev za socialno gerontologijo
Slovenije, eno za voditelje domskih skupin, drugo pa za voditelje zunanjih
skupin;
 za voditelje vseh skupin v društvu Mavrica bomo organizirali supervizijo, ki jo
bo izvajala strokovna delavka Zveze društev za socialno gerontologijo Slovenije;
v skupino bo vključenih od osem do 10 voditeljev;
 sodelovali bomo v organih Društva Mavrica Poljčane;
 v marcu 2015 bomo izvedli Občni zbor društva v prostorih Doma Poljčane.
Druge dodatne aktivnosti bomo prilagajali zmožnostim stanovalcev glede na njihovo
zdravstveno stanje.
Materialne in druge pogoje za izvajanje programa zagotavlja zavod. Del finančnih
sredstev po skupinah bomo dobili od Društva Mavrica Poljčane.
Pripravila:
Iva Soršak, univ. dipl. soc. del.
28
Program dela Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane za leto 2015
2.1.2. Prostovoljno socialno delo srednješolcev
Program prostovoljno socialno delo srednješolcev se v Domu izvaja od leta 2001.
Program traja eno šolsko leto, obnavljamo ga z vsakim novim šolskim letom. Cilji
programa so povezovanje in zbliževanje generacij v lokalni skupnosti in širše,
osebnostna rast mladih, zadovoljevanje nematerialnih potreb obeh generacij,
zapolnitev prostega časa in bogatenje življenja mladih in starejših ter dvig kvalitete
življenja obeh generacij, preko izmenjave življenjskih izkušenj.
V program so v šolskem letu 2014/2015 vključeni:
 pet dijakinj Srednje zdravstvene in kozmetične šole Maribor;
 dve dijakinji iz Srednjo zdravstveno šolo Celje;
 en dijak in ena dijakinje Srednje šole Slovenska Bistrica;
 tri dijakinje II. gimnazije Maribor;
 ena dijakinja Škofijske gimnazije Antona Martina Slomška Maribor;
 stanovalci Doma (13 stanovalk in en stanovalec Doma).
Skupaj je v program vključenih 27 prostovoljcev, in sicer 13 dijakov srednješolcev in
14 stanovalcev Doma. V naslednjem šolskem letu se bomo potrudili, da bo v program
vključenih vsaj enako število dijakov in stanovalcev.
V letu 2015 načrtujemo naslednje aktivnosti:
 v mesecu februarju bomo izvedli skupno srečanje s prostovoljci, njihovimi mentorji
in stanovalci;
 v mesecu maju bomo zaključili prostovoljno delo s prostovoljci šolskem letu
2014/2015;
 v mesecu septembru bomo ponovno začeli z aktivnostmi pridobivanja prostovoljcev
dijakov in stanovalcev Doma za druženje v šolskem letu 2015/2016;
 novim prostovoljcem bomo predstavili program in jih motivirali za prostovoljsko
delo in sicer bomo program predstavili na srednjih šolah, v dogovoru z mentoricami
na šolah;
 opravili bomo uvodno usposabljanje prostovoljcev za prostovoljsko delo, podpisali
dogovore o sodelovanju;
 organizirali bomo skupne supervizijske sestanke z dijaki in mentoricami na šoli in v
Domu;
 opravili bomo individualne pogovore s prostovoljci (dijaki in stanovalci Doma);
 dijaki se bodo individualno družili s stanovalci doma enkrat tedensko po eno uro;
 vodili bomo evidenco za izvajanje programa, pisali poročila, dijakom bomo na
podlagi evidence prihodov mesečno povrnili potne stroške;
 program bomo po možnosti in ob vsaki priložnosti predstavljali v lokalni skupnosti
in širše.
V šolskem letu 2015/2016 načrtujemo nadaljevanje sodelovanja s:
 Srednjo šolo Slovenska Bistrica;
 Srednjo zdravstveno in kozmetično šolo Maribor;
 Srednjo zdravstveno šolo Celje;
 II. Gimnazijo Maribor;
 Škofijsko gimnazijo Antona Martina Slomška Maribor;
 po možnosti bomo obnovili sodelovanje tudi z drugimi šolami v Mariboru, če bomo
imeli dijake iz našega lokalnega okolja, ki so zainteresirani za prostovoljsko delo.
Program se formalno zaključi ob koncu šolskega leta, vendar dijaki prostovoljci lahko
v Dom prihajajo tudi v času počitnic, v dogovoru s stanovalci, s katerimi se družijo. Ob
prihodu v Dom se tekom šolskega leta dijaki evidentirajo v knjigo prostovoljcev 29
Program dela Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane za leto 2015
evidenca prihodov, ki je v recepciji Doma. Pogoje in materialna sredstva za izvajanje
programa zagotavlja Dom.
2.1.3. Prostovoljno delo devetošolcev OŠ Poljčane
Z izvajanjem programa smo začeli v letu 2005. Poimenovali smo ga »Socialna
integracija starejših ljudi preko prostovoljnega dela mladih devetošolcev Osnovne šole
Poljčane«. Izkušnje, ki smo jih pridobili kažejo, da je program uspešna oblika
sodelovanja v lokalni skupnosti in predstavlja dodatno odpiranje ustanove. Program
vodiva z mentorico na OŠ Poljčane, gospo Nada Druškovič - pedagoginjo.
Posebnost programa je poudarek na skupinskem druženju učencev in stanovalcev
preko različnih delavnic v skladu s sprejetim urnikom. Delo po programu je vodeno,
vedno v skupini in v navzočnosti mentorice. Na ta način omogočamo mladim, da se
sproščeno družijo v skupini sošolcev in stanovalcev Doma.
Vse aktivnosti po programu se vršijo v Domu, glede na vsebino se v aktivnosti vključuje
sodelavce v Domu (delovne terapevtke, medicinske sestre in druge zaposlene).
O sodelovanju učencev in o vsebini programa so seznanjeni tudi starši učencev, za kar
poskrbi mentorica na OŠ. V šolskem letu 2014/2015 je vključenih 10 devetošolk.
Aktivnosti po dogovorjenem urniku
Z mentorico gospo Nado Druškovič sva, poleg že izvedenih v letu 2014, za leto 2015
načrtovali še naslednje delavnice:
 uvodno spoznavno srečanje s predstavitvijo Doma;
 jesenski sprehod z gibalno oviranimi stanovalci Doma; sprehod v okolici, do bližnje
vrtnarije; po tem druženje ob soku v domskem parku;
 izdelovanje zapestnic iz gumic na delovni terapiji, kjer učenci in stanovalci
spoznavajo nove ustvarjalne tehnike;
 druženje ob igranju tombole;
 pustno rajanje;
 spomladanski sprehod v naravo (nabiranje zvončkov) s skupino stanovalcev, v
sprehod vključimo tudi gibalno ovirane, z invalidskimi vozički;
 druženje s stanovalci v kuharski skupini - izdelava in pečenje dobrot po starih
receptih;
 skupna prireditev ob mednarodnem dnevu žena oziroma materinskem dnevu
(vključitev osnovnošolcev v program prireditve);
 družabne igre s stanovalci doma - šah, človek ne jezi se, črni peter...;
 sodelovanje učencev v programu ob Dnevu doma;
 zaključek programa v mesecu juniju in podelitev potrdil učencem o sodelovanju v
programu.
Za navedene dejavnosti se sproti dogovarjamo in jih prilagajamo. O delavnicah učenci
pišejo literarne prispevke, ki jih objavljamo v domskem časopisu.
Program je zastavljen za eno šolsko leto. Skupina učencev, ki je sedaj vključena v
program, teh je 10, bo prostovoljno delo končala meseca junija 2015. V šolskem letu
2015/2016 bomo z OŠ izvedli enake aktivnosti, pričakujemo velik odziv učencev, saj
se pozitivne izkušnje prenašajo v lokalno okolje in je interes učencev za to obliko dela
velik. Novo skupino prostovoljcev bomo vključili meseca septembra 2015. Pogoje in
materialna sredstva za izvajanje programa zagotavlja naš zavod.
30
Program dela Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane za leto 2015
2.1.4. Program odraslih prostovoljcev
Za leto 2015 nadaljujemo z že zastavljenimi smernicami in cilji iz prejšnjih let. Cilji
programa so:
 mesečni skupni sestanki in individualni pogovori po potrebi,
 izobraževanje prostovoljcev,
 izobraževanje koordinatorice in mentorice, intervizija, supervizija,
 povrnitev materialnih stroškov oziroma potnih stroškov prostovoljcem,
 druženje (neformalne oblike medsebojnega druženja),
 enkrat letno strokovna ekskurzija - izlet,
 enkrat letno skupno druženje s stanovalci in prostovoljci, ki sodelujemo v
programu,
 v mesecu decembru zadnji delovni sestanek in pogostitev prostovoljcev,
 predlog denarne nagrade, koriščenje počitniških kapacitet v Čateških toplicah ali v
obliki kart za kopanje za prostovoljce, ki dosežejo največje število opravljenih ur
prostovoljskega dela ob koncu leta,
 pisni in vizualni prispevki za časopis Panorama in domsko glasilo Izviri,
 načrtno in organizirano obveščanje prebivalstva v lokalni skupnosti o programu in
potrebah po vključevanju novih prostovoljcev,
 v delavnice vključevati sorodnike, morebitne prijatelje in znance uporabnikov,
 enkrat letno, ob Dnevu doma, srečanje in druženje prostovoljcev, stanovalcev,
svojcev, kjer bomo prikazali aktivnosti v programu in tako dobili širšo podporo
ožjega in širšega lokalnega okolja.
2.1.5. Program prostovoljnega dela stanovalcev
S prostovoljnim delom stanovalcev nadaljujemo v letu 2015 po zastavljenem
programu. Program bo zajemal aktivnosti, ki so prilagojene željam, zmožnostim
stanovalcev ter letnemu času in vremenskim razmeram.
Stanovalci bodo vključeni v naslednje aktivnosti:
 urejanje okolja,
 pomoč v pralnici in sušilnici,
 živinoreja, poljedelstvo in vrtnarstvo,
 raznašanje časopisa,
 skrb za živali (zajci),
 urejanje kapelice,
 izdelovanje izdelkov v okviru kreativno ustvarjalnih aktivnosti.
Število stanovalcev, vključenih v program prostovoljnega dela, se lahko spreminja
glede na njihove interese, želje in sposobnosti. Mesečno bodo stanovalci prejeli
nagrado za opravljeno delo, kar je spodbuda za vključevanje v program in dokaz, da
je njihovo delo koristno in pomembno. Na novo vključeni stanovalci v Program
prostovoljnega dela bodo opravili izobraževanje iz varstva pri delu.
2.1.6. Program medgeneracijskega sodelovanja z otroki Vrtca
Poljčane
Program sodelovanja z otroki iz Vrtca Poljčane se bo nadaljeval kot prejšnje leto. Začeli
bomo s pustovanjem, ko jih bomo povabili na rajanje. Spomladansko – poletno
obdobje bomo izkoristili za skupni sprehod in medsebojne obiske. Ob Dnevu doma,
otvoritvah slikarskih razstav in drugih prireditvah jih bomo povabili k sodelovanju v
31
Program dela Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane za leto 2015
obliki pevsko-plesne točke. Povabili jih bomo k nastajanju našega domskega glasila
Izviri, v katerem se bodo ponovno predstavili s člankom o aktivnostih
medgeneracijskega sodelovanja. Organizirali bomo tudi kreativno ustvarjalno
delavnico, ki bo prilagojena glede na čas druženja. Stanovalci in otroci ustvarjajo
medsebojno – medgeneracijsko pozitivno klimo, ki ima sprostitvene, razvedrilne,
družabne in poučne učinke. Izkušnje, ki si jih pridobivajo otroci v stiku s starostnikom,
so dobra popotnica na nadaljnje življenje ter hkrati priprava na zdravo starost.
2.1.7. Program literarne skupine stanovalcev
Literarna skupina Bukvice se bo srečevala zaradi uresničevanja v naprej določenih
ciljev, navedenih v sprejetem programu. Srečanja bodo še naprej potekala dvakrat
mesečno, ob ponedeljkih. Skupina bo še nadalje iskala tudi nove člane.
Literarna skupina spodbuja stanovalce k večji miselni aktivnosti. Znotraj skupine bodo
napisali članke za domsko glasilo, bodisi skupinsko ali individualno. Tiste stanovalce in
člane literarne skupine, ki imajo željo po pisanju, bomo redno v okviru delovne terapije
in izven literarne skupine spodbujali k pisanju in zapisovanju zgodb, pesmi, verzov in
pregovorov. Člani literarne skupine bodo v letošnjem letu skupaj s prostovoljko
opravljali bralno značko za odrasle.
Še naprej bodo obiskovali knjižnico v Poljčanah, kjer nas bodo tamkajšnje knjižničarke
obveščale o novostih s področja literature in se udeležili dogodkov, ki jih pripravlja
Knjižnica Josipa Vošnjaka v Slovenski Bistrici.
2.1.8. Program aktivnosti s pomočjo živali
S pomočjo vključevanja živali (zajci, kužki, ribe, papige, muca) v naše okolje želimo
stanovalcem omogočiti vse tisto, kar jim daje pozitivne in spodbudne misli ter
razmišljanja. Z aktivnostmi s pomočjo živali želimo pri stanovalcih ohranjati in krepiti
psihofizične funkcije, socialne stike in ustvarjati večjo domačnost in dobro počutje v
domu. V aktivnosti bomo na željo stanovalcev vključevali tudi druge živali, ki nas bodo
obiskale. Stanovalci bodo imeli možnost, da obiščejo živali v prostorih izven Doma, kjer
je možen dotik in telesni stik z njimi, ki jim omogoča pozitivne učinke stika z živaljo in
dobre izkušnje. V poletnem času bodo možni tudi kratki sprehodi slabo pomičnih in
nepomičnih stanovalcev do teh živali, kjer bodo imeli možnost kontakta z njimi in
uživanja na svežem zraku, v naravi, zunaj doma. S pomočjo prenosnih košaric bo
stanovalcem na oddelkih omogočeno druženje z živalmi. Vsaj enkrat mesečno bomo
stanovalcem omogočili aktivnosti s psmi s pomočjo zunanje prostovoljke.
2.1.9. Program planinsko turističnih aktivnosti
Planinsko-turistične aktivnosti se bodo odvijale v sklopu aktivnosti delovne terapije,
podobno kot lani, prilagojene zmožnostim in željam stanovalcev. Skupaj se bomo
odpravili na krajše in daljše sprehode v okolici Doma. Sprehod bomo zmeraj združili s
še kakšno aktivnostjo (nabiranje zvončkov, čemaža, kostanjev, itd.). Na sprehode
bomo vključili tudi stanovalce na invalidskih vozičkih in jim s tem omogočili odhod iz
vsakdana v širše okolje, kar bo koristilo vsem.
Skozi diaprojekcijo bomo predvajali fotografije in posnetke planinsko turističnih
aktivnosti na vpogled ostalim stanovalcem in zaposlenim z novo prostovoljko. Pripravili
bomo nekaj potopisnih predavanj in organizirali ogled filmov v Beli dvorani.
32
Program dela Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane za leto 2015
2.1.10.
Program fotografske aktivnosti
Fotografske aktivnosti se bodo še naprej odvijale v sklopu aktivnosti delovne terapije.
Stanovalec, ki redno fotografira s svojim fotoaparatom, bo še naprej deležen naše
pomoči in spodbude. V sklopu delovne terapije poteka tudi:
 fotografiranje notranjosti in zunanjosti doma - bližnje okolice,
 fotografiranje družabno-kulturne prireditve v Domu,
 ogledi fotografij (pri recepciji Doma), filmov preko računalnika in dia projekcije v
beli dvorani za vse stanovalce,
 ogledi potopisnih predavanj zaposlenih in zunanjih prostovoljcev za vse stanovalce.
Ob ponovnem večjem zanimanju za fotografijo, bomo ponovno obudili skupino in se
prilagajali glede na zmožnosti in želje naših stanovalcev.
2.1.11.
Program vinogradniške skupine stanovalcev
Stanovalci vinogradniki skupaj z mentorjem, g. Ferdom Potiskom, nadaljujejo s
skupnim druženjem oziroma delovanjem skupine. Že v prvih spomladanskih mesecih
bo skupina delovala v vinogradu, kjer bo potekalo skupno obrezovanje in pobiranje vej
trsov. V sodelovanju s hišniki bodo povezali prvo in drugo vrsto brajd z žico, da se
bodo mladike lepo napeljale in povezale. Nato bo sledilo vezanje šparonov, vršičkanje
in povezovanje mladik. Tudi redni ogledi ne bodo odveč ter sprotno odpravljanje
pomanjkljivosti, ki bodo nastajale.
V jesenskem času bomo postavili klopotec, nato pa potrgali grozdje, kjer bomo tudi
nekaj sprešali, ostalo pa pozobali. V avli Doma bomo ponovno razstavili fotografije
vinogradniške skupine skozi celo leto. Med letom bomo dobili tudi veliko obiskov od
zunaj, ki jim bomo z veseljem razkazali tudi naš domski vinograd. Če je možno, takrat
s seboj povabimo tudi enega izmed članov vinogradniške skupine, da jih seznani o
našem vinogradništvu. Doživljanje stanovalcev je neizmerno, ko sami ustvarjajo ter
občutijo zadovoljstvo nad končnim pridelkom, ki ga je naredila narava. Letina ni vedno
najboljša, česar se zavedajo glede na njihove izkušnje iz preteklosti. Ker se na splošno
zdravstveno stanje stanovalce slabša in so njihove moči bolj šibke bomo letos k
večjemu sodelovanju povabili tudi vrtnarko in hišnike, saj je vinograd precej velik.
2.1.12.
Program kuharske skupine stanovalcev
Člani kuharske skupine se bomo v letu 2015 sestajali po dogovoru, pred prazniki in
raznimi dogodki. Sestajali se bomo v dnevnem prostoru 2 B oddelka v drugem
nadstropju. Planirane jedi, ki jih bomo skuhali v letošnjem letu:
 imeli bomo delavnico s prostovoljci devetošolci,
 pred pustom bomo pripravili pustne krofe,
 spekli si bomo pizzo,
 v spomladanskem času bomo imeli piknik v parku,
 obeležili bomo tradicionalne praznike s posebnimi jedmi,
 sestali se bomo po dogovoru in pripravili kaj po želji.
Če se nam bo porodila še kakšna želja med letom, bomo plan še dopolnili. Naša želja
je, da ostanemo zdravi in uresničimo zastavljene cilje.
Pripravile:
Stanka Pušaver, dipl.del.ter., vodja DE Delovna terapija
Natalija Drozg, dipl.del.ter.
Jožica Drozg, dipl.m.s., namestnica vodje SZNO
33
Program dela Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane za leto 2015
2.2.
PROGRAMI ZA STANOVALCE ENOTE
2.2.1. Program odrasli prostovoljci
Prostovoljci lahko pomembno vplivajo na kakovost življenja starih ljudi oziroma
stanovalcev v domu starejših. Največja potreba starejših nasploh, tudi v domovih je
ta, da so slišani, da jim nekdo prisluhne. To pa lahko naredijo prostovoljci, ki imajo
sposobnost prisluhniti starejšemu človeku, s tem pa pripomorejo k zmanjšanju socialne
izključenosti stanovalcev doma in drugih starejših ljudi ne glede na okolje, v katerem
živijo. Prav ta osamljenost in izoliranost največkrat vodita v zdravstvene in
psihosocialne težave. Osnovne sestavine pri prostovoljskem delu s starejšimi so
pristnost in spoštovanje starejših ter sposobnost za delo s starim človekom.
Program odrasli prostovoljci ima namen izboljšati kakovost življenja stanovalcem,
spletanje vezi med stanovalci Enote in lokalne skupnosti, širitev socialne mreže
stanovalcev in prostovoljcev, pridobiti socialni kapital. Program odrasli prostovoljci
izvajamo v Enoti od meseca januarja 2014.
V okviru programa so načrtovane naslednje aktivnosti:
 mesečni skupni sestanki in individualni pogovori po potrebi,
 individualni pogovori z stanovalci, ki so vključeni v program,
 seznanitev o pravicah in obveznostih prostovoljnega dela za nove prostovoljce,
 seznanitev z Etičnim kodeksom prostovoljnega dela za nove prostovoljce,
 sklepanje pisnih dogovorov za prostovoljno delo z novimi prostovoljci,
 izobraževanje in udeležba prostovoljcev na teh izobraževanjih,
 izobraževanje mentorice in somentorice, intervizija, supervizija,
 povrnitev materialnih stroškov oziroma potnih stroškov prostovoljcem,
 druženje (neformalne oblike medsebojnega druženja),
 enkrat letno strokovna ekskurzija-izlet,
 enkrat letno skupno druženje s stanovalci in prostovoljci, ki sodelujemo,
 v mesecu decembru zadnji delovni sestanek in pogostitev prostovoljcev skupaj s
prostovoljci iz Doma, saj imamo tudi skupne prostovoljce,
 predlog nagrade v obliki kart za kopanje za prostovoljko/prostovoljca, ki doseže
največ delovnih ur ob koncu leta oziroma je pokazal veliko mero altruizma in
zavzetosti za prostovoljno delo ter čut do sočloveka,
 predlog priznanja za nadpovprečno dobro opravljeno delo ob rojstnem dnevu
Enote,
 kreativna pisna zahvala ob koncu leta vsem prostovoljcem in obdaritev
prostovoljcev s kreativnim in unikatnim izdelkom, izdelanim na delovni terapiji, kot
majhna pozornost in zahvala,
 pisni in vizualni prispevki za časopis Panorama in domsko glasilo Izviri,
 ureditev posebne spletne rubrike oziroma ikone za prostovoljce na naši spletni
strani, kjer se bodo objavljali prispevki in članki našega dela,
 predstavitev program lokalni skupnosti v javnih občilih,
 vključitev več prostovoljcev, ki so pripravljeni za individualno delo z našimi
stanovalci.
Pogoje in materialna sredstva za izvajanje programa bo zagotavljal zavod.
34
Program dela Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane za leto 2015
2.2.2. Prostovoljno delo osnovnošolcev
Prostovoljno delo osnovnošolcev smo zasnovali tako, da se bodo pod vodstvom
mentorjev izvajale skupne aktivnosti s stanovalci Enote. Namen programa je
medgeneracijsko druženje, povezovanje z lokalno skupnostjo, podiranje predsodkov in
mej ter vključenost ranljivih skupin v družbo.
Program prostovoljno delo osnovnošolcev smo v Enoti začeli izvajati v letu 2014. V
programu bo še naprej poudarek na skupinskem druženju učencev in stanovalcev
preko različnih delavnic v skladu z urnikom. Delo bo v celoti vodeno, izvajalo pa se bo
v obliki delavnic, ki bodo naravnane tako, da bodo povezovale generacije. Delavnice
se bodo vršile v Enoti, kakor tudi na 2. Osnovni šoli v Slovenski Bistrici in OŠ Minke
Namestnik Sonje Slovenska Bistrica ter po potrebi tudi izven zavodov na prostem ali
drugem objektu.
V vseh delavnicah bo prisotna mentorica učencev OŠ, kakor tudi mentorica ali
somentorica naše Enote. Prisotni pa bodo tudi ostali zaposleni, kot so gospodinje,
oskrbovalke, medicinske sestre, bolničarji, delovna instruktorica, delovna terapevtka,
fizioterapevta, socialna delavka in kuharji. O sodelovanju v tem programu bodo
obveščeni tudi starši, ki morajo za sodelovanje njihovih otrok podati tudi soglasje, in
sicer jim bodo te informacije podane s strani šole oziroma mentorice prostovoljskega
programa na 2. OŠ Slovenska Bistrica in OŠ Minke Namestnik Sonje.
V skupne delavnice se bodo na povabilo vključevali naši stanovalci glede na interese
in pričakovanja, udeležba pa bo odvisno tudi od njihovega psihofizičnega počutja,
kakor tudi njihovega zdravstvenega stanja.
V letu 2015 načrtujemo:
 uvodni sestanek za osnovnošolce v novem šolskem letu in usposabljanje za
prostovoljno delo,
 seznanitev o pravicah in obveznostih prostovoljnega dela,
 seznanitev z Etičnim kodeksom prostovoljnega dela.
Načrtujemo izvedbo različnih delavnic: peka krofov za pust, skupaj s skupino naših
stanovalcev, delavnico vezenja, izdelovanje pirhov, vrtičkanje na 2. OŠ in urejanje
cvetličnih gredic v Enoti, pripovedovanje zanimivih življenjskih zgodb naših
stanovalcev, sodelovanje pri kulturnih prireditvah, Martinovo tombolo, skupne
sprehode v okolici in v naravi, ob zaključku šolskega leta pa pogostitev v Enoti.
Pogoje in materialna sredstva za izvajanje programa bo zagotavljal zavod.
2.2.3. Program Prostovoljno socialno delo dijakov
Program prostovoljno socialno delo srednješolcev se v Enoti Slovenska Bistrica izvaja
od 1.10.2014. Program traja eno šolsko leto, obnavlja se ga z vsakim novim šolskim
letom. Namen programa je spletanje vezi med generacijami, povezovanje z okoljem,
brisanje mej in podiranje predsodkov, zapolnitev prostega časa mladih in starih ljudi,
osebnostna rast mladostnikov, širitev socialne mreže, vključevanje marginalnih skupin
v družbo, izgradnja socialnega kapitala, osveščanje mladih o staranju, potrebah in
stiskah ter izkušnjah starih ljudi, in jih ima večina naših stanovalcev.
Dijaki, ki so vključeni, bodo svoje delo v programu zaključili v juniju 2015.
V novem šolskem letu 2015/2016 bomo nadaljevali sodelovanje s srednjimi šolami.
Povezali se bomo z vodstvom in mentorji Srednje šole v Slovenski Bistrici, z mentorji
Srednje šole za gostinstvo in turizem Maribor, s Srednjo zdravstveno in kozmetično
šolo Maribor in z vsemi srednjimi šolami, ki bodo zainteresirane za naš program.
Načrtujemo sestanek, na katerem bomo podrobno predstavili naš program in preverili
35
Program dela Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane za leto 2015
zanimanje s strani šole in dijakov za vključitev. Odprti smo za predloge šole ter dijakov.
S programom bomo nadaljevali tudi v naslednjem šolskem letu.
Srečanja naših stanovalcev in dijakov bodo potekala individualno ali skupinsko po
sobah ali na enotah v dnevnih prostorih, v lepem vremenu pa na terasi Enote ali v
atriju. Srečanja bodo trajala eno uro individualno ali skupinsko, v obliki pogovorov,
sprehodov, družabnih iger, prebiranja knjig, zanimivih člankov, gledanja fotografij in
obujanja spominov. Teme pogovorov bodo načrtovane in usmerjene, da bo pogovor
lažje stekel. Dijaki bodo prinašali informacije iz okolja, ki bodo prav gotovo zanimiva
za naše stanovalce.
O vključenosti v program prostovoljstva dijakov bodo informirani tudi njihovi starši
preko mentorice šole. Svojci naših stanovalcev, ki bodo vključeni v program, pa bodo
informirani s strani našega zavoda. Program bo v celoti voden tako, da bodo mentorice
programa obeh zavodov dijakom in stanovalcem Enote vedno individualno dosegljive
za informiranje in podporo. Šolsko leto in skupno druženje bomo zaključili skupaj s
stanovalci, svojci in starši dijakov ter s podelitvijo priznanj za prostovoljno delo.
Plan prostovoljnega dela dijakov za leto 2015:
 v mesecu maju 2015 bomo zaključili prostovoljno delo s prostovoljci dijaki v letu
2014/15,
 pričeli bomo z aktivnostmi za pridobivanje dijakov prostovoljcev in stanovalcev
Enote za leto 2015/16,
 pripravili bomo uvodni sestanek in usposabljanje za prostovoljno delo,
 organizirali bomo tri skupne supervizijske sestanke z dijaki in mentoricami iz
srednjih šol,
 seznanili bomo prostovoljce in stanovalce o pravicah in obveznostih prostovoljnega
dela in Etičnim kodeksom prostovoljnega dela,
 sklenili bomo pisne dogovore za prostovoljno delo,
 skrbeli bomo za višanje kakovosti bivanja stanovalcev v Enoti,
 organizirali bomo skupne delavnice ob večjih praznikih (tri skupne delavnice v
sodelovanju z delovno terapevtko, odraslimi prostovoljci in stanovalci Enote),
 podelili bomo priznanja prostovoljcem za prostovoljno delo ob zaključku šolskega
leta,
Pogoje in materialna sredstva za izvajanje programa bo zagotavljal zavod.
2.2.4. Skupine starih ljudi za samopomoč
V letu 2014 smo v Enoti ustanovili dve skupini starih ljudi za samopomoč. Program
temelji na medgeneracijskem povezovanju. Osnovni namen skupin je pogovor,
druženje in tudi socialna opora. Želimo se povezati z Medgeneracijskim društvom
Mavrica iz Poljčane.
V letu 2015 bomo nadaljevali z delom obeh skupin:
 nadaljevali z rednimi tedenskimi srečanji skupine, voditelji skupin bodo poskrbeli za
tehnične pogoje dela,
 se udeleževali intervizijskih srečanj skupin za samopomoč,
 po potrebi ustanovili še eno skupino,
 organizirali skupni piknik za člane domskih skupin,
 voditelji se bomo udeležili izobraževanja, ki nam bo ponujeno,
 voditelji se bomo udeležili strokovne ekskurzije, ki jo bo organiziralo
Medgeneracijsko društvo Mavrica,
 voditelji skupin (prostovoljci) bodo beležili ure za prostovoljno delo,
36
Program dela Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane za leto 2015


prizadevali si bomo za širitev programa in vabili tudi zunanje voditelje prostovoljce,
v programu skupin starih ljudi za samopomoč bomo upoštevali želje in
pričakovanja naših stanovalcev in prilagajali program dela njihovim zmožnostim.
Materialne in druge pogoje za izvajanje programa bo zagotavljal zavod.
Pripravila:
Zdenka Flajnik, org. soc. mreže
2.3.
PROGRAM ZA ZAPOSLENE - INTERVIZIJA
Intervizija se v Domu izvaja od januarju 2007, v obliki skupinske intervizije. Do leta
2011 so delovale tri intervizijske skupine, od leta 2012 pa dve skupini.
Značilnost intervizije je, da udeležencem daje možnost učenja iz svojih izkušenj in iz
izkušenj drugih. V skupini spoznavajo delo sodelavcev drugih služb in si izmenjujejo
izkušnje. Preko intervizije postajajo delavci v procesu dela bolj samostojni in
pridobivajo izkušnje za razvijanje dobrih medčloveških odnosov, za večje razumevanje
potreb uporabnikov, dobivajo osebno potrditev in se tudi bolj zavedajo svojih stisk in
težav, ki jih v intervizijskih skupinah predstavljajo, dobivajo potrebno pomoč in
potrditev.
V letu 2015 načrtujemo redna srečevanja dveh intervizijski skupin zaposlenih. Ena
skupina bo delovala v Domu, ena pa v Enoti. Skupini bosta vodili Tanja Kajtna in Jožica
Drozg. Skupine bodo štele od osem do 10 članov. Načrtujemo najmanj šest srečanj
vsake skupine, prvo srečanje obeh skupin bo v februarju 2015.
Na srečanjih bomo obravnavali različne probleme, ravnanja, reagiranja pri svojem delu.
Na vsakem srečanju se bomo dogovorili, katera članica bo na naslednjem srečanju
intervizorka, ki bo pripravila vsebino za naslednje srečanje. Če se bo pojavilo kakšno
aktualno vprašanje, problematika, bomo pripravljeno temo obravnavale na naslednjem
srečanju. Nadaljevali bomo z načrtovanjem ciljev za prihodnje leto in evalvacijo le teh.
Na prvem srečanju bomo sklenile intervizijski dogovor, ki ureja medsebojne odnose in
način sodelovanja članic skupine.
Pripravila:
Tanja Kajtna, univ. dipl. soc. del.
2.4.
PROGRAMI ZA SVOJCE
2.4.1. Suportivna skupina svojcev stanovalcev z demenco
Program Suportivna skupina za pomoč svojcem stanovalcev z demenco, ki smo ga
uvedli v letu 2007, najprej kot projekt uvajanja novega programa, je uspešno zaživel
in dobil svoje mesto med dodatnimi programi dela s svojci in stanovalci.
Skupina združuje stanovalce z demenco in njihove svojce. Stanovalci so večinoma
nastanjeni na oddelku 2B.
Skupina je odprta za nove člane, ki jih sproti povabimo k sodelovanju, predvsem svojce
novo sprejetih stanovalcev. Skupina ima značilnosti skupine za samopomoč in
značilnosti edukativne skupine. Sodelovanje v njej predstavlja čustveno
razbremenjevanje svojcev, izmenjavo izkušenj, prenos strokovnih znanj in spoznanj o
bolezni demence med zaposlenimi in svojci, kar svojcem omogoča lažje sprejemanje
37
Program dela Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane za leto 2015
stanja njihovih svojcev ter učinkovitejše spoprijemanje s problemi, ki jih ta bolezen
prinaša.
V preteklem letu so bili v skupino vključeni svojci 18-ih stanovalcev in tudi naši
stanovalci. Po potrebi v skupino vključujemo tudi druge zaposlene iz oddelka 2B
(zdravstvene tehnike, medicinske sestre, bolničarje..). Skupina se bi naj sestajala
predvidoma enkrat mesečno.
Za leto 2015 načrtujemo osem srečanj in sicer s predstavitvijo dela na 2B oddelku,
delavnicami, raznimi druženji in zaključkom leta s silvestrsko večerjo.
Vodja programa:
Alma Hren, dipl.m.s., spec.
2.4.2. Klub svojcev
Klub svojcev aktivno deluje že šest let. Skupina trenutno šteje osem članov, vodiva jo
Tanja Kajtna in Iva Soršak. S srečanji bomo nadaljevali tudi v letu 2015, načrtujemo
pet srečanj. Zaradi spremembe statusov članov skupine se je udeležba na srečanjih
nekoliko zmanjšala in v letu 2015 bova voditeljici povabili k sodelovanju nove člane,
delovanje kluba pa predstavili ponovno širši javnosti v lokalnih medijih in na spletni
strani Doma.
Člani kluba se bomo sestajali enkrat na dva meseca, razen v času dopustov, in sicer
dvakrat v Domu in dvakrat v Enoti. Eno srečanje bova organizirali izven Doma in sicer
bo srečanje v obliki piknika. Po dogovoru s člani kluba bomo sestanke organizirali ob
torkih, predvidoma ob 16.30. uri oz. po ponovnem predlogu članov. Posamezno
srečanje bo potekalo eno do dve uri, odvisno od načrtov dela v skupini. Glede na
udeležbo v zadnjih letih pričakujemo v letu 2015 na srečanjih od osem do 10 članov.
Želimo pa ohraniti povezanost in zaupanje med člani in voditeljicama.
Predviden program srečanj:
 uvodno srečanje s predstavitvijo Kluba in članov novim članom,
 organiziran krajši pohod v pomladanskem ali jesenskem času,
 evalvacija anket in delavnica na temo doseženih in načrtovanih ciljev,
 pogovor z zunanjim strokovnjakom,
 srečanje v obliki piknika, povabili bomo tudi stanovalce članov Kluba svojcev ali
delavnica na izbrano temo.
Vsebina programa se bo po potrebi spreminjala in dopolnjevala glede na interese
članov in možnosti zavoda.
Pripravila:
Tanja Kajtna, univ. dipl. soc. del.
2.4.3. Sodelovanje s svojci
Sestanki s svojci novih stanovalcev
Praksa Doma je, da nekajkrat na leto povabimo svojce novih stanovalcev na skupni
sestanek, ki ga vodi direktorica, sodelujejo pa tudi socialne delavke, vodja Službe
zdravstvene nege in oskrbe in vodja Enote. Svojcem predstavimo Dom, domsko
življenje, organizacijo in način dela strokovnih in drugih služb, storitve, ki jih nudimo
38
Program dela Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane za leto 2015
našim stanovalcem ter vse ostalo, kar jih zanima. Po končanem sestanku imajo svojci
možnost individualnega razgovora z zaposlenimi, ki na sestanku sodelujemo.
V letu 2015 načrtujemo tri takšne sestanke, oziroma odvisno od števila novo sprejetih
stanovalcev. Sestanke bomo organizirali ločeno v Domu in v Enoti.
Sestanki s svojci uporabnikov pomoči na domu
V letu 2015 bomo pripravili dva sestanka za uporabnike pomoči in njihove svojce in
povabili nove uporabnike na informativne sestanke.
Skupni sestanki svojcev s predavanji
Dvakrat letno povabimo na skupni sestanek vse svojce, v letu 2015 bomo nanje vabili
tudi svojce uporabnikov pomoči na domu. Ponudili jim bomo strokovno predavanje na
določeno temo ter jih seznanimo z aktualnimi zadevami.
Prvi skupni sestanek načrtujemo v pomladanskih mesecih. Za svojce bomo organizirali
strokovno predavanje na temo ravnanja z osebami z demenco. Prvi sestanek bo
organiziran v Domu.
V drugi polovici leta bomo na skupnem sestanku svojcem prav tako ponudili strokovno
predavanje z aktualno tematiko; organizirali ga bomo v Enoti.
Vse svojce bomo povabili tudi na tradicionalno prireditev Dan doma 2015, ki bo v
juniju, predvidoma 20.6.2015 in na 2. rojstni dan Enote Slovenska Bistrica 2015, ki bo
1.12.2015, ter na druge večje prireditve in izlete s stanovalci.
Direktorica:
Iva Soršak, univ. dipl. soc. del.
39

Similar documents