OBČINA GORNJI GRAD OBČINSKI SVET Attemsov trg 3, 3342

Comments

Transcription

OBČINA GORNJI GRAD OBČINSKI SVET Attemsov trg 3, 3342
OBČINA GORNJI GRAD
OBČINSKI SVET
Attemsov trg 3,
3342 Gornji Grad

06


tel: (03) 839-18-50
fax: (03) 839-18-64
E-mail: [email protected]
Datum:
11.12. 2014
Naziv gradiva:
Naloge odborov in komisij občinskega sveta Občine Gornji Grad
Pravna podlaga:
16. člen Statuta Občine Gornji Grad (UG ZSO št. 03/11-UPB in 05/12)
Predlagatelj:
Stanko Ogradi, župan
Pripravil:
Občinska uprava
Poroča:
Petek Klemen, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve,
imenovanja in priznanja
Obrazložitev:
Na podlagi pobude podane na 2. redni seji Občinskega sveta Občine Gornji Grad je Komisija
za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja na svojem 3. sestanku dne,
10.12.2014 obravnavala pravne podlage in naloge odborov, komisij in svetov.
Komisija je sprejela naslednja predloga:
1. Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja Občinskemu svetu
predlaga, da statutarno pravna komisija pregleda, ali se lahko naloge določenih
odborov in komisij združijo v skladu z zakonodajo. Statutarno pravna komisija naj
pregleda statut in poslovnik v celoti. V poslovniku naj se opredelijo naloge vseh
odborov in komisij, kot so predstavljene v predlaganem gradivu.
2. Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja se sestane na prvi
naslednji seji skupaj z Štabom Civilne zaščite Občine Gornji Grad in podajo predloge
za imenovanje v štab CZ.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Odbor za proračun in gospodarjenje s premoženjem občine
Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja, gospodarske javne službe in prostorsko planiranje
Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti
Nadzorni odbor Občine Gornji Grad
Statutarno pravna komisija
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin
Štab civilne zaščite Občine Gornji Grad
Svet za varstvo najemnikov neprofitnih stanovanj
Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada
Nadzorni svet Komunale d.o.o. Gornji Grad
Svet zavoda Osnovne šole Frana Kocbeka Gornji Grad
Svet zavoda Zgornjesavinjskega zdravstvenega doma Mozirje
Skupščina območne Obrtno-podjetniške zbornice Mozirje
Odbor za proračun in gospodarjenje s premoženjem občine
Pravne podlage:
Zakon o lokalni samoupravi (Ur.l. RS, št. 94/07- UPB2, 27/08 – odl. US, 76/08- ZLS-O, 100/08 – Odl.
US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10 in 84/10 – Odl. US), Statut Občine Gornji Grad (Uradno glasilo
ZSO, št. 03/11-UPB in 05/12) in Poslovnik Občine Gornji Grad (Uradno glasilo ZSO, št. 03/11)
Naloge:
Odbor za proračun in gospodarjenje s premoženjem občine ima 5 članov.
Odbor spremlja in obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju
proračuna občine in zaključnega računa proračuna, davčne politike občine, gospodarjenja z občinskim
premoženjem in sredstvi, izvajanjem lokalnih davkov, prispevkov, taks in drugih prihodkov, ki so
občinskemu svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in občinskemu svetu poda
stališče s predlogom odločitve.
Obravnavo je odbor dolžan opraviti najkasneje tri dni pred dnem, za katerega je sklicana redna seja
sveta ter svoje mnenje, stališče in predlog pisno predložiti županu, predsedujočemu in predlagatelju.
Mnenje o dopolnilih k predlaganim splošnim aktom mora odbor predložiti najkasneje do začetka
obravnave predloga splošnega akta.
Odbor za proračun in gospodarjenje s premoženjem občine lahko predlaga svetu v sprejem odloke in
druge akte iz njegove pristojnosti na svojem področju dela, razen proračuna in zaključnega računa
proračuna.
Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja, gospodarske javne službe in prostorsko
planiranje
Pravne podlage:
Zakon o lokalni samoupravi (Ur.l. RS, št. 94/07- UPB2, 27/08 – odl. US, 76/08- ZLS-O, 100/08 – Odl.
US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10 in 84/10 – Odl. US), Statut Občine Gornji Grad (Uradno glasilo
ZSO, št. 03/11-UPB in 05/12) in Poslovnik Občine Gornji Grad (Uradno glasilo ZSO, št. 03/11)
Naloge:
Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja, gospodarske javne službe in prostorsko planiranje ima 7
članov.
Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju
gospodarstva (malega gospodarstva in obrti, kmetijstva, gostinstva in turizma), varstva okolja,
gospodarskih javnih služb in vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju
planiranja, urejanja in gospodarjenja s prostorom, ki so svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih
svoje mnenje in svetu poda stališče s predlogom odločitve.
Obravnavo je odbor dolžan opraviti najkasneje tri dni pred dnem, za katerega je sklicana redna seja
sveta ter svoje mnenje, stališče in predlog pisno predložiti županu, predsedujočemu in predlagatelju.
2
Mnenje o dopolnilih k predlaganim splošnim aktom mora odbor predložiti najkasneje do začetka
obravnave predloga splošnega akta.
Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja, gospodarske javne službe in prostorsko planiranje lahko
predlaga svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti na svojem področju dela.
Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti
Pravne podlage:
Zakon o lokalni samoupravi (Ur.l. RS, št. 94/07- UPB2, 27/08 – odl. US, 76/08- ZLS-O, 100/08 – Odl.
US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10 in 84/10 – Odl. US), Statut Občine Gornji Grad (Uradno glasilo
ZSO, št. 03/11-UPB in 05/12) in Poslovnik Občine Gornji Grad (Uradno glasilo ZSO, št. 03/11)
Naloge:
Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti ima 5 članov.
Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju
negospodarstva in javnih služb družbenih dejavnosti, ki so svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih
svoje mnenje in svetu poda stališče s predlogom odločitve.
Obravnavo je odbor dolžan opraviti najkasneje tri dni pred dnem, za katerega je sklicana redna seja
sveta ter svoje mnenje, stališče in predlog pisno predložiti županu, predsedujočemu in predlagatelju.
Mnenje o dopolnilih k predlaganim splošnim aktom mora odbor predložiti najkasneje do začetka
obravnave predloga splošnega akta.
Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti lahko predlaga svetu v sprejem odloke
in druge akte iz njegove pristojnosti na področju negospodarstva in javnih služb družbenih dejavnosti.
Nadzorni odbor Občine Gornji Grad
Pravne podlage:
Zakon o lokalni samoupravi (Ur.l. RS, št. 94/07- UPB2, 27/08 – odl. US, 76/08- ZLS-O, 100/08 – Odl.
US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10 in 84/10 – Odl. US), Statut Občine Gornji Grad (Uradno glasilo
ZSO, št. 03/11-UPB in 05/12)
Naloge:
Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne porabe v občini.
Nadzorni odbor ima 3 člane in ima v skladu z zakonom naslednje pristojnosti:
opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,
nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna,
nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.
Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih
organov, občinske uprave, javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih porabnikov
sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim
premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih javnih sredstev.
Nadzorni odbor samostojno določa svoj program dela, ki vsebuje letni nadzorni program in predlog
finančnega načrta, ki ju v mesecu decembru koledarskega leta predloži županu.
Nadzorni odbor mora vsako proračunsko leto izvesti nadzor nad zaključnim računom proračuna
občine, v okviru programa dela pa predvsem izvaja nadzor:
- finančnih načrtov in zaključnih računov ožjih delov občine (krajevnih skupnosti),
- finančnih načrtov in zaključnih računov uporabnikov proračunskih sredstev (javnih zavodov, javnih
podjetij in drugih).
Nadzorni odbor mora posredovati letno poročilo o svojem delu županu in občinskemu svetu do konca
meseca januarja koledarskega leta za preteklo leto.
3
Statutarno pravna komisija
Pravne podlage:
Zakon o lokalni samoupravi (Ur.l. RS, št. 94/07- UPB2, 27/08 – odl. US, 76/08- ZLS-O, 100/08 – Odl.
US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10 in 84/10 – Odl. US), Statut Občine Gornji Grad (Uradno glasilo
ZSO, št. 03/11-UPB in 05/12) in Poslovnik Občine Gornji Grad (Uradno glasilo ZSO, št. 03/11)
Naloge:
Statutarno pravna komisija sveta ima tri člane.
Komisija obravnava predlog statuta občine in poslovnika sveta in njunih sprememb oziroma
dopolnitev, odlokov in drugih aktov, ki jih svet sprejema v obliki predpisov.
Komisija obravnava predloge, spremembe oziroma dopolnitve ustanovnih aktov javnih zavodov,
javnih podjetij in drugih oseb javnega prava, katerih ustanoviteljica je občina, če zakon ne določa
drugače.
Komisija oblikuje svoje mnenje oziroma stališče glede skladnosti obravnavanih predlogov aktov z
ustavo, zakoni in statutom občine ter glede medsebojne skladnosti z drugimi veljavnimi akti občine.
Komisija lahko predlaga svetu v sprejem spremembe in dopolnitve statuta občine in poslovnika sveta
ter obvezno razlago določb splošnih aktov občine.
Med dvema sejama sveta ali v času seje, če tako zahteva predsedujoči sveta, statutarno pravna
komisija razlaga poslovnik sveta.
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
Pravne podlage:
Zakon o lokalni samoupravi (Ur.l. RS, št. 94/07- UPB2, 27/08 – odl. US, 76/08- ZLS-O, 100/08 – Odl.
US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10 in 84/10 – Odl. US), Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni
list RS, št. 56/08 – UPB5, 58/09 in 36/10) in Statut Občine Gornji Grad (Uradno glasilo ZSO, št.
03/11-UPB in 05/12)
Naloge:
SPV občine Gornji Grad šteje 6 članov in 1 predstavnik občinske uprave. Imenovan je za mandatno
obdobje Občinskega sveta. Svet na svoji prvi seji izmed članov imenuje predsednika sveta.
SPV opravlja naslednje naloge:
obravnava in ocenjuje stanje varnosti v cestnem prometu v občini,
predlaga občinskemu svetu v sprejem programe za varnost cestnega prometa in ustrezne ukrepe za
njihovo izvajanje,
predlaga in koordinira izvajanje nalog na podlagi programov za varnost cestnega prometa z vsemi
organi in organizacijami, ki se ukvarjajo z vprašanji varnosti cestnega prometa,
usmerja in skrbi za izvajanje prometne vzgoje in preventivne dejavnosti,
skrbi za dodatno izobraževanje in obveščanje udeležencev cestnega prometa,
izdaja in razširja prometno vzgojne publikacije, druga gradiva pomembna za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu v občini,
sodeluje pri akcijah varnih poti v šolo ter določa prometno nevarne poti v šolo,
sodeluje z republiškim svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu,
pripravlja poročila in informacije o delu, problemih in ukrepih preventive in vzgojne dejavnosti ter
o tem obvešča Občinski svet.
Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin
Pravne podlage:
Zakon o lokalni samoupravi (Ur.l. RS, št. 94/07- UPB2, 27/08 – odl. US, 76/08- ZLS-O, 100/08 – Odl.
US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10 in 84/10 – Odl. US), Statut Občine Gornji Grad (Uradno glasilo
ZSO, št. 03/11-UPB in 05/12) in Odlok o ustanovitvi Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin v
Občini Gornji Grad (Uradno glasilo ZSO, št. 03/11)
4
Naloge:
Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin je opredeljen kot organ varstva pravic uporabnikov javnih
dobrin, ki se zagotavljajo z izvajanjem obveznih in izbirnih lokalnih javnih gospodarskih služb v
Občini Gornji Grad, s čimer je določneje definirano, da se delovanje sveta nanaša le na tiste
gospodarske javne službe, katerih urejanje je v pristojnosti občine.
V skladu z določbo Zakona o gospodarskih javnih službah dajejo telesa za varstvo uporabnikov javnih
dobrin pripombe in predloge v zvezi z izvajanjem gospodarskih javnih služb pristojnim organom
lokalnih skupnosti, ki so jih dolžni o svojih stališčih in ukrepih obvestiti.
Svet uporabnikov je telo, ki naj olajša uporabnikom podajanje pripomb in predlogov v zvezi z
izvajanjem gospodarskih javnih služb.
Štab civilne zaščite Občine Gornji Grad
Pravne podlage:
Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (ZVNDN-UPB1, Ur.l. RS št. 51/2006-UPB1,
97/2010), Statut Občine Gornji Grad (Uradno glasilo ZSO št. 03/11-UPB, 05/12) in Sklep o določitvi
in organiziranju enot, služb in drugih operativnih sestavov za zaščito, reševanje in pomoč v občini
Gornji Grad (št.: 846-0001/2010 z dne 11.01.2010)
Naloge:
Imenovani nimajo mandata, določenega na časovno obdobje, ampak je veljavnost do naslednje
spremembe ali do imenovanja novega štaba.
Naloge Občinskega štaba civilne zaščite so:
izdelava ocen ogroženosti in načrtov zaščite in reševanja po posameznih nevarnostih, skladno
z zasnovo sistema zaščite, reševanja in pomoči v občini Gornji Grad
izdelava predlogov organiziranja štabov, enot, služb in poverjenikov Civilne zaščite
priprava predlogov za imenovanje poveljnikov enot in služb Civilne zaščite
kadrovanje in izdelava predlogov za popolnjevanje štabov, enot, služb in poverjenikov Civilne
zaščite z obvezniki Civilne zaščite
izdelava predlogov za popolnjevanje štabov, enot in služb Civilne zaščite z materialnimi
sredstvi iz popisa
izdelava programa dela tekočega ter poročila o delu v preteklem letu
načrtovanje usposabljanj pripadnikov Civilne zaščite, koordiniranje priprav za izvedbo le-teh
in izbira najugodnejšega izvajalca
skrb za načrtno opremljanje štabov, enot, služb in poverjenikov Civilne zaščite na občinski
ravni
skrb za ustrezno skladiščenje in vzdrževanje zaščitne in reševalne opreme Civilne zaščite
spremljanje in opozarjanje na preteče nevarnosti
operativno vodenje in usmerjanje razpoložljivih sil in sredstev ob naravnih in drugih nesrečah
koordiniranje priprav in dela z občinskimi štabi sosednjih občin
obveščanje župana, regijskega centra za obveščanje in regijskega štaba Civilne zaščite o
poteku reševalnih akcij in posledicah naravnih in drugih nesreč
priprava predlogov za podelitev priznanj Civilne zaščite.
Svet za vrastvo najemnikov neprofitnih stanovanj
Pravne podlage:
Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 69/03, 57/08 in 87/11) in Statut Občine Gornji Grad (Uradno
glasilo ZSO, št. 03/11-UPB in 05/12)
Naloge:
Skladno s 136. členom Stanovanjskega zakona lahko Občinski svet ustanovi svet za varstvo pravic
najemnikov, ki je sestavljen iz predstavnikov najemnikov.
Pristojnosti sveta za varstvo pravic najemnikov so zlasti:
5
spremljanje uresničevanja obveznosti lastnikov najemnih stanovanj;
zagotavljanje brezplačnega pravnega svetovanja;
dajanje pobud občinskemu svetu za sprejem ustreznih ukrepov na stanovanjskem področju;
ugotavljanje pravic najemnikov po Stanovanjskem zakonu;
obravnavanje konkretnih kršitev s področja najemnih razmerij;
priprava predlogov za spremembo zakonodaje s stanovanjskega področja.
Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada
Pravne podlage:
Zakon o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 03/07, 09/11 in 83/12) in Statut Občine Gornji Grad
(Uradno glasilo ZSO, št. 03/11-UPB in 05/12)
Naloge:
Skladno s šestim odstavkom 58. člena Zakona o varstvu pred požarom uporabo sredstev požarne takse
za sofinanciranje nalog varstva pred požarom v lokalni skupnosti načrtuje Odbor za razpolaganje s
sredstvi požarnega sklada, ki ga imenuje župan. Odbor sestavljajo predstavniki gasilcev,
zavarovalništva in pristojnih organov lokalne skupnosti.
Nadzorni svet Komunale d.o.o. Gornji Grad
Pravne podlage:
Statut Občine Gornji Grad (Uradno glasilo ZSO, št. 03/11-UPB in 05/12) in Statut Javnega
komunalnega podjetja Komunala d.o.o. Gornji Grad
(http://www.gornji-grad.si/sites/default/files/Statut%20Komunala%20d.o.o._objava.pdf)
Naloge:
Nadzorni svet šteje tri člane, ki so imenovani za dobo mandata občinskega sveta t.j. štirih let in so po
poteku mandata lahko ponovno imenovani. Dva člana imenuje ustanovitelj, enega člana imenuje
podjetje; ta član je predstavnik delavcev podjetja skladno z zakonom o sodelovanju delavcev pri
upravljanju ali pa predstavnik uporabnikov. Nadzorni svet izmed članov imenuje predsednika.
Nadzorni svet ima naslednje pristojnosti:
opravlja nadzor nad poslovanjem podjetja,
o pritožbah delavcev in drugih odloča kot drugostopni organ podjetja
pregleduje in preverja knjige ter dokumentacijo podjetja,
spremlja rentabilnost podjetja, njena gospodarska gibanja in druge zadeve, ki se nanašajo na
poslovanje podjetja,
daje navodila in smernice za delo direktorja podjetja,
daje mnenja k predlogu direktorja o strategiji razvoja podjetja in o letnih programih dela
podjetja,
predlaga skupščini in direktorju podjetja sprejem ukrepov za izboljšanje poslovanja podjetja,
seznanja skupščino in direktorja s svojimi ugotovitvami,
opravlja druge naloge določene s sklepom skupščine podjetja.
Svet zavoda Osnovne šole Frana Kocbeka Gornji Grad
Pravne podlage:
Statut Občine Gornji Grad (Uradno glasilo ZSO, št. 03/11-UPB in 05/12) in Poslovnik o delu Sveta
zavoda (http://www.osgornjigrad.si/index.php/o-soli/svet-zavoda/40-pravilnik-sveta-zavoda)
6
Naloge:
Svet zavoda je sestavljen iz 11 članov: 3 predstavniki občine ustanoviteljice, 5 predstavnikov delavcev
šole in 3 predstavniki staršev. Člani imajo mandat 4 leta.
Člani sveta imajo pravico in dolžnost prisostvovati sestankom sveta, predlagati zadeve, ki naj se
uvrstijo v predlog dnevnega reda, odločati o zadevah, ki so na dnevnem redu ter opravljati druge
naloge, za katere jih je zadolžil svet skladno z določbami zakona, statuta in drugega akta zavoda.
Svet zavoda Zgornjesavinjskega zdravstvenega doma Mozirje
Pravne podlage:
Statut Občine Gornji Grad (Uradno glasilo ZSO, št. 03/11-UPB in 05/12) in Odlok o ustanovitvi
javnega zavoda Zgornesavinjski zdravstveni dom Nazarje (Uradni list RS, št. 100/13)
Naloge:
Svet zavoda je organ upravljanja zavoda. Svet zavoda ima 13 članov in je sestavljen iz predstavnikov:
ustanoviteljic:
7 članov;
delavcev zavoda:
5 članov;
uporabnikov:
1 član.
Mandat članov sveta traja štiri (4) leta in so po preteku te dobe lahko ponovno izvoljeni oziroma
imenovani.
Svet zavoda ima pristojnosti, določene z zakonom, z odlokom in statutom zavoda, in sicer:
sprejema statut zavoda v soglasju z ustanoviteljicami;
sprejema splošne akte zavoda, ki jih je dolžan sprejeti na podlagi zakonov in drugih predpisov,
sprejema program dela in razvoja zavoda ter spremlja njihovo izvrševanje,
sprejema finančni načrt in letno poročilo zavoda v soglasju z ustanoviteljicami,
razpisuje in potrjuje popise sredstev,
ustanoviteljicam predlaga spremembo ali razširitev dejavnosti,
ustanoviteljicam in direktorju zavoda daje predloge in mnenja o posameznih vprašanjih glede
poslovanja zavoda,
po predhodnem soglasju ustanoviteljic odloča o nakupu in prodaji nepremičnin,
odloča o ustanovitvi oziroma ukinitvi organizacijskih enot,
s soglasjem ustanoviteljic imenuje in razrešuje direktorja zavoda,
imenuje vršilca dolžnosti direktorja pod pogoji določenimi z zakonom, ki ureja status
zavodov,
obravnava ugotovitve nadzornih organov,
obvešča predlagatelje o izteku ali predčasnem prenehanju mandata člana sveta zavoda,
zagotavlja varstvo pravic delavcev,
odloča o drugih zadevah, za katere je pooblaščen s splošnimi akti zavoda in zakonom.
Skupščina območne Obrtno-podjetniške zbornice Mozirje
Skladno z novim Statutom Območne obrtno-podjetniške zbornice Mozirje, v letu 2015 občine ne bodo
več imenovale svojih poslancev v Skupščino območne Obrtno-podjetniške zbornice Mozirje, ker je
članstvo v zbornici sedaj prostovoljno. Skladno temu lahko le člani obrtno-podjetniške zbornice volijo
v organe obrtno-podjetniške zbornice člane.
7