Seznam gradbenih predpisov

Comments

Transcription

Seznam gradbenih predpisov
Seznam gradbenih predpisov
SEZNAM GRADBENIH PREDPISOV
Seznam pomembnejših gradbenih predpisov s področja graditve objektov. Ministrstvo za okolje
in prostor omogoča pregled gradbenih predpisov .
- Zakon o graditvi objektov (ZGO-1-UPB1) Ur.l. RS, št. 110/2002, 97/2003 Odl.US:
U-I-152/00-23, 41/2004-ZVO-1, 45/2004, 47/2004, 62/2004 Odl.US: U-I-1/03-15,
102/2004-UPB1 (14/2005 popr.), 92/2005-ZJC-B, 93/2005-ZVMS, 111/2005 Odl.US:
U-I-150-04-19, 120/2006 Odl.US: U-I-286/04-46, 126/2007, 57/2009 Skl.US: U-I-165/09-8,
108/2009
- Zakon o gradbenih proizvodih (ZGPro) Ur.l. RS, št. 52/2000
- Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) Ur.l. RS, št. 33/2007, Ur.l. RS, št., 108/2009
- Pravilnik o zvočni zaščiti stavb Ur.l. RS, št. 14/1999
- Uredba o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov
državnega pomena Ur.l. RS, št. 33/2003 (78/2005 popr.)
- Uredba o spremembi Uredbe o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o
določitvi objektov državnega pomena Ur.l. RS, št. 25/2010
- Uredba o vrstah objektov glede na zahtevnost Ur.l. RS, št. 37/2008
- Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vrstah objektov glede na zahtevnost Ur.l.
RS, št. 99/2008
- Pravilnik o obliki tehničnih smernic za projektiranje, gradnjo in vzdrževanje objektov
- Ur.l. RS, št. 54/2003
- Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v
javni rabi ter večstanovanjskih stavb Ur.l. RS, št. 97/2003
- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj
Ur.l. RS, št. 125/2003 (110/2005 popr.)
- Pravilnik o zaščiti stavb pred vlago Ur.l. RS, št. 29/2004
- Pravilnik o požarni varnosti v stavbah Ur.l. RS, št. 31/2004
- Pravilnik o spremembi pravilnika o požarni varnosti v stavbah Ur.l. RS, št. 10/2005
- Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o požarni varnosti v stavbah Ur.l. RS, št.
83/2005
- Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o požarni varnosti v stavbah Ur.l. RS, št.
14/2007
- Tehnična smernica za graditev TSG-1-001:2010 Požarna varnost v stavbah
- Pravilnik o geodetskem načrtu Ur.l. RS, št. 40/2004
- Pravilnik o študiji požarne varnosti Ur.l. RS, št. 28/2005
- Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o študiji požarne varnosti Ur.l. RS, št.
132/2006
- Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov Ur.l. RS, št. 101/2005
1/2
Seznam gradbenih predpisov
- Seznam standardov, ob uporabi katerih se domneva skladnost z zahtevami Pravilnika o
mehanski odpornosti in stabilnosti objektov Ur.l. RS, št. 120/2007
- Pravilnik o projektni dokumentaciji Ur.l. RS, št. 55/2008
- Pravilnik o gradbiščih Ur.l. RS, št. 55/2008 (54/2009 popr.)
- Pravilnik o dokazilu o zanesljivosti objekta Ur.l. RS, št. 55/2008
- Seznam izdane tehnične smernice Ur.l. RS, št. 83/2008
- Pravilnik o zaščiti stavb pred delovanjem strele Ur.l. RS, št. 28/2009
- Tehnična smernica za graditev TSG-N-003:2009 Zaščita pred delovanjem strele
- Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah Ur.l. RS, št.
41/2009
- Tehnična smernica za graditev TSG-N-002:2009 Nizkonapetostne električne inštalacije
- Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah Ur.l. RS, št. 52/2010
- Tehnična smernica za graditev TSG-1-004: 2010 Učnikovita rabe energije
- Odredba o seznamu izdanih tehničnih smernic Ur.l. RS, št. 52/2010
- Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih
Ur.l. RS, št. 83/2005
- Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih Ur.l. RS, št. 34/2008
- Uredba o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov Ur.l. RS, št. 34/2008
- Seznam standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti gradbenih proizvodov
za nameravano uporabo Ur.l. RS, št. 103/2002, …, 49/2007
2/2