Cenik materialov_NOGRAD_GM

Comments

Transcription

Cenik materialov_NOGRAD_GM
NOGRAD d.o.o.
Petrova ulica 41, Hotiza
9220 Lendava
T: 02 578 83 35
CENIK ZA SPREJEM GRADBENIH ODPADKOV št.: 11.1
Sprejem odpadkov: Gramoznica Dobrovnik, Postopek predelave R5
CENA
DDV
NAZIV MATERIALA
/t
8.5 %
Zap.š Klasifikacijska
t.
številka
CENA Z DDV
/t
1.
17 03 02
BITUMENSKE MEŠANICE (ASFALT) V KOSIH do 50 cm
4,62
0,39
5,01
2.
17 03 02
BITUMENSKE MEŠANICE (ASFALT) V KOSIH nad 50 cm
5,56
0,47
6,03
3.
17 01 01
BETON V KOSIH do 50 cm
5,56
0,47
6,03
4.
17 01 01
BETON V KOSIH nad 50 cm
7,90
0,67
8,57
5.
17 01 02
OPEKA
4,90
0,42
5,32
6.
17 01 03
PLOŠ ICE IN KERAMIKA
5,29
0,45
5,74
7.
17 01 07
MEŠANICA BETONA, OPEKE, PLOŠ IC in
KERAMIKE V KOSIH do 50 cm
6,40
0,54
6,94
8.
17 01 07
MEŠANICA BETONA, OPEKE, PLOŠ IC in
KERAMIKE V KOSIH nad 50 cm
7,52
0,64
8,16
9.
17 05 04
ZEMLJA IN KAMENJE
7,16
0,61
7,77
10.
17 05 06
IZKOPANI MATERIAL
7,16
0,61
7,77
11.
17 05 08
TOL ENEC IZPOD ŽELEZNIŠKIH
TIROV IN PRAGOV
3,78
0,32
4,10
12.
17 09 04
MEŠANI GRADBENI ODPADKI IN ODPADKI
PRI RUŠENJU OBJEKTOV
10,68
0,91
11,59
13.
17 02 02
STEKLO
4,50
0,38
4,88
14.
17 06 04
IZOLIRNI MATERIALI
6,50
0,55
7,05
15.
17 08 02
GRADBENI MATERIAL NA OSNOVI SADRE
8,20
0,70
8,90
16.
19 08 02
ODPADKI IZ PESKOLOVOV
8,20
0,70
8,90
Cenik je veljaven od 01.02.2011 in velja do preklica.
Prevzem in predelava gradbenih odpadkov potekata v skladu z Na rtom ravnanja z odpadki.
Prevzem gradbenih odpadkov v predelavo družba izvaja na osnovi pridobljenga Okoljevarstvenega dovoljenja
za predelavo odpadkov št. 35472-153/2008-13 z dne 8.4.2010, ki ga je izdala Agencija Republike Slovenije za okolje.
Omenjeno dovoljenje družbi dovoljuje predelavo nenevarnih odpadkov, ki so predmet prevzema po ceniku.
Drugih gradbenih odpadkov razen navedenih v tem ceniku ne sprejemamo.
Družba je kot upravljalec naprave za predelavo odpadkov, vpisana v evidenco oseb, ki jo vodi Agencija Republike Slovenije
za okolje pod številko 435.
Vrsta prevzetega gradbenega odpadka se dolo i ob prevzemu na prevzemnem mestu za predelavo - tehtnici.
Ob prevzemu se odpadek stehta ter se nadaljnje koli ine evidentirajo v tonah.
Primesi v odpadkih so mišljeni materiali kot so želeso, les, plastika, zemlja in podobno, ki jih je v postopku predelave
potrebno izlo iti in, ki ne smejo predstavljati ve kot 10% mase oz. prevzetega volumna ob prevzemu mešanih gradbenih
odpadkov pod zaporedno številko 12.
Direktor:
Drago NOVAK