(PDF, 421KB)

Transcription

(PDF, 421KB)
FLUERNES HERRE
I 1954 udkom William Goldings "Fluernes herre" i USA. Farlig og umoralsk var
prædikatet dengang. I dag er der stadig folk, som mener, at romanen ægger til
voldsforherligelse og drengeforførende selvtægt
Kan De huske "Fluernes herre" af den engelske forfatter William Golding? Det er jo en rigtig
klassiker, og mon ikke den taler til den indre ungdom i os alle? Mange har dog ment gennem
tiderne, at Goldings roman var farlig og umoralsk. Den ægger til voldsforherligelse og
drengeforførende selvtægt.
Det mente man dengang i 1954, da "Fluernes herre", Goldings debutbog, udkom, og det er der
stadig masser, der kan skrive under på. I USA er der flere steder - gymnasier, folkebiblioteker,
universiteter - hvor historien om paradisøen og drengebanderne er forbudt den dag i dag.
Men vi skal tilbage til 1954.
Der sker ikke så lidt det år i Amerika. Vietnam deles i to, Nordvietnam under Ho Chi Minh, og
Sydvietnam under Bao Dai. J.R.R. Tolkien udgiver sin storslåede trilogi, "Ringenes Herre".
Picasso arbejder på livet løs med variationer over et maleri af Delacroix. Videnskabsfolk får
patent på kontaktlinser af plastic, og Det Amerikanske Kræftselskab rapporterer om højere
dødsfaldsprocent blandt cigaretrygere, hvorefter tobaksfirmaerne skynder sig at citere en
bunke specialister, der benægter sammenhængen. Fjernsynets popularitet betyder, at radioen
nu satser næsten udelukkende på musik. Som kronen på værket fastslår USA's højesteret, at
raceadskillelse på skolerne er i strid med grundloven, og samtidig sætter regeringen alle sejl
ind på, at afroamerikanske børn får en uddannelse.
Samme år dømmes senator Joseph McCarthy for foragt for retten og for misbrug af den
amerikanske senatvirksomhed. Dermed kulminerer heksejagten på kommunister og
antiamerikansk adfærd. Den såkaldte "Alien Registration Act", som blev vedtaget i kongressen
den 29. juni 1940, havde gjort det ulovligt i USA at udbrede et hvilket som helst
regeringsfjendtligt ønske.
Samme lov medførte, at alle udenlandske borgere i USA over 14 år blev tvunget til
udtømmende at dokumentere deres personlige, jobmæssige og politiske status og
tilhørsforhold. Og Big Brother-syndromet var effektivt: fire måneder efter søsættelsen af loven
var næsten fem millioner fremmede registreret.
Det egentlige motiv var selvfølgelig kommunistforskrækkelse ikke så meget fjenden "over
there" (som det jo måtte være set fra USA's kyster), men den indre trussel i form af det
Amerikanske Kommunist Parti. For slet ikke at tale om alle bøgerne og deres anti-amerikanske
holdninger og agitationer, de famøse "Hollywood Ten", en gruppe af påstået revolutionære
skribenter og instruktører (heriblandt Bertolt Brecht), og McCarthys program gik så vidt, at
30.000 bøger af "kommunististisk, prokommunistisk, tidligere kommunistisk og
antiantikommunistisk" islæt blev fjernet fra de amerikanske bibliotekshylder. Som det gik med
spiritussen i 1920'erne, ja, så forøgedes en del af bøgernes popularitet blot på trods af
McCarthys mejetærskerfilosofi.
Amerikanernes "lille, nemme krig" i Korea gik mildest talt elendigt. Kommunismen spredte
sig, først til Østeuropa, så til Kina og siden – men det er en anden historie – til Vietnam. Den
menige amerikaner fik verden ind under huden, og et trusselsbillede af en kynisk
kommunisme, der snart ville underlægge sig hele den frie verden (inklusive amerikanernes
nypuritanske paradis og deres "by på en bakketop"), fik hr. og fru. Hvermand til at investere i
det nyeste bunkerudstyr i baghaven, komiske beskyttelsesbriller til A-bombenedfald
(selvfølgelig uden effekt) – og så i øvrigt sylte jordbær, arbejde videre på General Motors og
passe den ærkeamerikanske
idyl.
William Goldings "Fluernes herre" er blafret ind i og væk fra dét landskab. McCarthy hadede
bogen, men kunne alligevel ikke helt sætte fingeren på, hvorfor den var så farlig. For var den
egentlig antiamerikansk? Hvem var "de vilde"? Ja, hvem er faktisk de "gode", når nu romanens
morale tilsyneladende er, at vi alle givet omstændighederne kan reduceres til dyrisk
overlevelsesinstinkt og glubske primitiver?
Det siges, at den engelske forfatter, som modtog Nobelprisen i litteratur i 1983, havde det
grundlæggende synspunkt, at civilisationen blot er et filter, som nødtørftigt dækker over det
forhold, at vi alle er tøjlesløse og driftsstyrede. Den pessimistiske pointe lyder da, at hvis man
fjerner rammerne for netop civilisationens og kulturlivets opretholdelse, så træder den sande,
vilde humanitet i karakter.
Sådan går det i "Fluernes herre". Ofte er romanen blevet læst allegorisk, således at den hævdes
at betyde noget helt andet end sin handling. Ikke desto mindre handler bogen på overfladen
om en gruppe engelske skoledrenge, som efter et flystyrt havner på en øde ø, hvorefter de deler
sig i to "stammer" med hver deres tilholdssted på øen. Kampen står mellem Ralph, som
bemærkelsesværdigt bevarer sin "natur" fra start til slut, og Jack, som hurtigt gør sig til leder af
alle flokdyrene. Sådan nogle bliver vi nemlig hurtigt forvandlet til, hvilket Goldings tekst
mesterligt viser.
En af de mest sejlivede tolkninger af "Fluernes herre" kredser om, at drengene på den øde ø i
virkeligheden repræsenterer forskellige samfundstyper og styreformer. Ralph står for
demokratiet (han træffer beslutninger baseret på stemmer), mens Jack er et billede på den førcivilisatoriske naturtilstand, "det vilde menneske". I en vis forstand er det Jack, der gør bogen
"forbudt". For det er et depraveret syn, han står for. Men det er også stærkt forførende og
fascinerende. En tredje rolle i romanen spilles af Piggy (som aldrig afslører sit rigtige navn).
For ham er videnskaben og de fornuftsbaserede skemaer i højsædet, altså teknokratiet. Som
bekendt sker der dog det, at Jack dræber Piggy (vildskaben destruerer fornuften), hvorefter
kampen sættes ind på at få Ralph ned med nakken. Når alt kommer til alt, er vi alle vilde. Eller
også vil vi bare gerne fjolle rundt på en øde ø og drømme om søde katastrofer, sådan som
moralen på bedste postmodernistisk facon lyder i en nutidig pastiche over (og hyldest til)
Goldings forfaldshistorie
- Alex Garlands "Stranden".
Ikke så mærkeligt, at McCarthy og hans lakejer fik grå hår i nakken af Jack, Ralph og Piggy.
Det virkeligt grumme ville jo være
-oh skræk! - hvis selv den fornuft (amerikanisme), som ville betvinge det vilde barbari
(kommunismen), var inficeret af en vildskab, som bare ventede på at slippe sine dyriske
kræfter løs. McCarthy selv henslæbte for øvrigt sit liv i panisk angst. Han ville selv blive
blacklisted, hvis hans alkoholforbrug og den seksuelle orientering kom frem. Så hellere dræbe
Piggy og Ralph på forskud.
FluernesHerre,
Eksistentialismen
JAKOB•AUGUST13,2014
A NONY MOUS
SEPTEMBER1 7 ,
201 4
Frederikdenfantastiske
•Eksistentialismenhandlerom,
hvaddetvilsigeateksistere,at
væretil.•Mennesketharifølge
disseforfattereimodsætningtil
dyrevnentilattænkeoversitliv.
•InteterforudbestemtafGudeller
afarvogmiljø.•DereringenGud,
ogtilværelsenerudenmening.
•Foratfåetvæsentligtlivmåman
derforselvskabemeninggennem
devalg,mantræffer.
Voreslivogvorespersonlighed
bliverdermedpræcisdet,som
voresvalggørdettil.Det
forudsætter,atmankansebortfra
deforventninger,somfxfamilie,
vennerogkirkehartilén.Kanman
ikkedet,ogermanikkeistandtil
attænkeoversineksistens,bliver
manofferfortilfældighederog
fremmedgørelse.Eksistentialisten
kanbekæmpefremmedgørelsen
vedselvattageansvaretforsitliv,
vedatvælgeselv–sigselv,selvom
hanopleverangstoverforde
mangevalgmuligheder.
http://padlet.com/jakob_petersen1/1bwtz9waqgbj
FluernesHerre,Jack
JAKOB•AUGUST13,2014
A NONY MOUS
A UGUST27 ,201 4
Kira
Lederafetkor.
rødthår.
selvglad.
led.
ond.
vilgerneværelederaføen.
magtglad.
tøver.
kræverrespekt.
overklassen.
elevformandiskolen.
A NONY MOUS
SEPTEMBER1 7 ,
201 4
Jennifer
-Rødhåret,blåøjne,fregner
-Ca.påsammealdersomRalph,
lederafkoret,vilgerneværeleder
afheleøen,jæger
-MisundeligpåRalphsmagt,
respektforRalph,tænkerikkepå
atkommehjem
-Selvsikker,tøvende,vild
A NONY MOUS
SEPTEMBER1 7 ,
201 4
Viktor
Haneromkring12årgammel,og
hanharrødthårogfregner.Han
leverikkeheltoptilRalphrentfy sisk,menhans
ev netilatfortællefolk,hv addev ilhøre,giv erham
deandredrengesrespekt.
A NONY MOUS
A UGUST27 ,201 4
Martin
Lederietkor
Vilværelideraføen
kommerfraOverklassen
Selvsikker
Varelevformandpåskolen
Tøver
Rødhåret
A NONY MOUS
A UGUST27 ,201 4
NatachaogCamilla
Hanerlederietkor,oghanhar
væretformandpåskolen.Hanhar
rødthår.Hanspillerhård,men
inderstindeerhanblød,fordihan
ikkekunneslåetdyrihjel.Haner
manipulerende.Hanvilogsåhave
lederollen.Hanmobberogså
tykke.Hanerselvsikker.Hanvil
gernehavemagten.Haneri
overklassen.Hantænkerikke
fornuft.Hantænkerikkeover
konsekvenserne.Hantænkerkun
påatjage.HanVILgernehave
magten,menfårdenikke.Han
sigerpåettidspunktatuhyreter
uskadeligogækel(side177)Han
stjælerTykesbrillerforatoverleve,
foratlaveetbål.Hanviser
stolthed.Hanviserathaner
modig.Hanviserikkesinefølelser.
A NONY MOUS
A UGUST27 ,201 4
Henriette
Rødthår
Lederafkor
Selvglad
Led
Ond
Vilværeleder
Hantøver
Vilhaverespekt
Overklasse
Elevformandiskolen
A NONY MOUS
A UGUST27 ,201 4
Benjamin 
Rødhåret
Lederafkorselvglad
Vilgerneværeleder
Magtglad
Tøver
OverklassenErusikkerpåRalph(41 )
Selv sikker(48)Tænderbålet(49)Medbestemmende
(51 )Bangeforild(54)KanikkelideTy kke-Bangefor
atmistesinmagt(V ærdi)(56)Jagerv ildsv in(58)
Optagetafjagtogafatdræbe(61)
MA DS
A UGUST27 ,201 4
Sigurd
JackMerridew:
Skjorte
Bukser
Firkantetsorthue,somharet
guldmærkepå
Lederafkoret
vilgernehavemeremagt
Overklasse
MisundeligpåRalphsmagt
Elskeratdræbe
http://padlet.com/jakob_petersen1/7zx0hgaspsct
FluernesHerre,Miljø
JAKOB•AUGUST13,2014
A NONY MOUS
A UGUST27 ,201 4
Martin
Deterpåenødeø
Derermangeplanterpåøen
Dereringenvoksenpåøen
Øenbrænder
A NONY MOUS
SEPTEMBER1 7 ,
201 4
Frederik
Masserafklipper
Deteretdejligtklimaogdereren
varmgletsjersø.Derermeget
skov.
MA DS
A UGUST27 ,201 4
Sigurd
Miljø:
Enø
Mangetorne
Dampendejord
Enlagune
Palmer
Hede
Ensøindepåøen
A NONY MOUS
A UGUST27 ,201 4
NatachaogCamilla
Deerpåenø.
Lagune.
A NONY MOUS
SEPTEMBER1 7 ,
201 4
Christian
Børnenebefindersigpåenø,i
stillehavethvorderikkeernogen
formforcivilisationinærheden,og
derforskaldeoverlevepåegen
hånd.
http://padlet.com/jakob_petersen1/fyb1x3wpw6c6
FluernesHerre,Ralph
JAKOB•AUGUST13,2014
A NONY MOUS
A UGUST27 ,201 4
Kira
Lysthår.
gråskjorte.
sportsstrømper.
12år.
overgangsstemme.
hansfarerkaptajniflåden.
selvsikker.
overlegen.
taberikke.
manipulerende.
viserikkefølelser.
atletisk.
bliverleder.
godsvømmer.
godtilatsnakke.
selvisk.
middelklassen.
A NONY MOUS
A UGUST27 ,201 4
Jennifer
-Denondeiromanen
-Lysthår,høj,slank
-12år,strengtopdraget,gårrundt
medkonkylien(harmagten,er
lederenafdemallesammen)
-Selvsikker,
konkurrencemenneske,knokler
A NONY MOUS
A UGUST27 ,201 4
Viktor
Ralpherselvsikkerogoverlegen
overfordeandredrenge.
Haner12årgammel.
Ralphharlysthårogerblegi
huden.
Ralphvilgerneværeden
dominerendeisinomgangskreds,
hvorhan
ogsåermanipulerende.
FørsterhanondmodTykke,men
senereihistorienbliverTykkehans
ven.
Hanharenkropligesomen
bokser.
Hanharlevetietmiddelklasse
samfund.
Raplhgårmegetindfordemokrati
ogorden
A NONY MOUS
A UGUST27 ,201 4
Henriette
Manipulere
Viserikkefølelser
Sporty
Leder
Godtilattale
Godsvømmer
Lysthår
Skjorte
Sportsstrømper
12årgammel
Overgangsstemme
Hansfarerkaptajniflåden
Selvsikker
Overlegen
Taberikke
Vedatbliveenmand
Stærk
Vilbestemme
Selvisk
MA DS
A UGUST27 ,201 4
Sigurd
Ralph:
Denonde
Lysthår
Sweater
Gråskjorte
sortesko
Mobbertykke
Godsvømmer
Tagerdethelemedro
Gennemtænkende
Middelklasse/overklasse
Selvsikker
Elskermagt
A NONY MOUS
A UGUST27 ,201 4
Benjamin
Denonde
Lyshårede
Høj
Kommerfraenskolehvorman
brugteuniform.
Godtroende
Stårmellemkranielignede
kokosnødder
Lidtover12årgammel
Atletisk-stårpåhænder
MobberTykke
Trorpåhansfar-Kaptajniflåden
BangeforensomhedenHaret
tiltalendeydreBliverlederenaf
gruppenSelvsikkerDominerende
ManipulerendeViserikkefølelser
Forslårnoglelove(40)Har
konkylien-Magten(42)
Trorikkepådesmå(44)
Håb(45)
Forslåratlaveetbål(46)
Tænkerikkesålangt(48)
Bliversuroverbålet(50)
Skammersig-Endrengerdød
(57)Opgivende(60)Surpåde
andre(61)Knoklermedatlave
hytter(61)Optagetpåatfå
hytternefærdige(63)SurpåJack
pga.dinandre(62-63)
A NONY MOUS
A UGUST27 ,201 4
NatachaogCamilla
Hanerlyshåret.
Haner12årgammel.
Hantænkermegetpåsigselv.
Hanviserikkehvadhanføler.Han
erenhårdtype.Deterfordihans
farerimilitæret.
Hantænkertingeneigenneminden
hansigerdet(nederstpåside39)
Hanerselvglad,ogselvsikker.
Haneroverlegen.
Hanvilgernesetingeneifaste
rammer.
Hanerledertypen.
Hanermegetdominerende.
Hantænkerpositivpå
tingene(fordipåettidspunktsiger
hanathansfarkommerogredder
dem)
Hanermanipulerende.
Hanerbedrevidende,fordihanvil
opretholdebålet.Hanviserhans
følelser.
Hantænkeroverkonsekvenserne.
HanindseratTykkeerengodven
overforham.
Hanvilgernehjem.Detgiverhan
udtrykfor.
Hanmindesdetinghanerbange
for(side150)
Hanmindesom,hvorgodthan
havdedet,indenhanskullepå
kostskole.
A NONY MOUS
A UGUST27 ,201 4
Martin
Denonde
Lysthår
Lidtover12
Svømmergodt
Harkunnesvømmesidenhanvar
5år
Hansfararbejdersomkaptajni
flåden
Middelklasse/overklassen
Selvsikker
Lederaføen
Høj
http://padlet.com/jakob_petersen1/m1r1h9bvz4e5
FluernesHerre,Roger
JAKOB•AUGUST13,2014
A NONY MOUS
A UGUST27 ,201 4
NatachaogCamilla
Hanerenspinkelogskuldrene
dreng,somingenkendte.Haner
frygtsom,uigennemtrængelig
hemmelighedsfuld.Hanmumler,
nårhanskalsigenoget.Haner
ligesomJack.Hanerdenonde.
Hangiverikkeudtrykfornogen
meningomuhyret.
A NONY MOUS
A UGUST27 ,201 4
Viktor,AlbertogMuddi.
Roger
Rogerrepræsentererrenondskab.
Foreksempelnyderhanatslåsvin
ihjelogtortureretvillingerne.Han
erikkesærligstor,menhanerikke
bangeforatskadedeandre
drengepåøen.HanerogsåJack’s
højrehånd,hvilketgiverendel
respekt.
http://padlet.com/jakob_petersen1/rhwryteaedti
FluernesHerre,Rollingerne
JAKOB•AUGUST15,2014
A NONY MOUS
SEPTEMBER1 7 ,
201 4
Benjamin
5-6årDovneBeskidteFølger
mængdenBangeforUhyretHar
mareridtomnatten
http://padlet.com/jakob_petersen1/uoub2yxscyz1
FluernesHerre,Simon
JAKOB•AUGUST13,2014
A NONY MOUS
A UGUST27 ,201 4
Martin
Bleg
Opfindsom(brugerTykkesbriller
tilatlaveild
A NONY MOUS
A UGUST27 ,201 4
Benjamin
BlegTyndBliverbetragtetsomen
afdehøjereHjælperRalphmed
hytterne-Hjælpsom(60)Finder
UhyretDør
A NONY MOUS
A UGUST27 ,201 4
NatachaogCamilla
Hanerbleg,ogmager.Haner
livlig.Hanharsortglathård.Han
bliverdræbt.Hanermeget
nysgerrig.Hanfinder"fluernes
herre"
http://padlet.com/jakob_petersen1/fn247x42kaia
FluernesHerre,Symbolik
JAKOB•AUGUST13,2014
A NONY MOUS
SEPTEMBER1 7 ,
201 4
Martin
Konkylieneretsymbolpåmagt
Uhyreteretsymbolpåfrygten
A NONY MOUS
A UGUST27 ,201 4
Benjamin
Konkylien-Magtenpåøen
Uhyret-Frygtenpåøen
http://padlet.com/jakob_petersen1/zzbspka9u5gp
FluernesHerre,Tid
JAKOB•AUGUST13,2014
A NONY MOUS
SEPTEMBER1 7 ,
201 4
Viktor
Novellenforløbersigcirkaiethalv
år.
F.eks.stårder,at
dereshårerblevetlangt,fedtetog
fyldtmedmøg.Derstårogsåf.eks.også
"Nogledagesenere”og"Detvar
nogettidsiden”.
http://padlet.com/jakob_petersen1/eodk3kn8mrdp
Fluernesherre,Tykke
JAKOB•AUGUST13,2014
A NONY MOUS
A UGUST27 ,201 4
Viktor,
TykkesudseendeTykkeharastma
somdenenestedrengisinklasse.
Tykkeharbriller.Tykkeerlidtover
tolvårgammel,noktilathave
mistetdenbarnligestrutmave,
menikkesålangtindei
puberteten,athanvarblevet
klodset.Tykkeblevkaldttykkei
skolen,måskeharhanværetet
mobbeoffer.
Brillernebrillerrepræsentererintelligensog
orden.Ty kkepudserkonstantsinebriller,hv ilket
v iser,athangårindfororden.
A NONY MOUS
A UGUST27 ,201 4
Martin
Tyk
Briller
Astma
Forældreløs
Voksetophossintante(ien
slikbutik)
Usikkerpåsigselv
Dengode
Nervøs
Tryghedsbehov
MA DS
A UGUST27 ,201 4
Sigurd
Tykke:
Dengode
MindreendRalph
Tyk
Briller
Vindjakke
Astma
Forældreløs
Voksetophoshanstante
Megetbekymret
Usikkerpåsigselv
Hanhavdeengrønpapegøje,
måskesnakkedehanmeddennår
hanvarensom
A NONY MOUS
Benjamin
A UGUST27 ,201 4
Dengode
Tyk
Brugerbriller-dårligtsyn
Nervøs
Harastma
Usikkerpåsigselv
Blevdrilletmedtykke
NævnerheletidensintanteTryghedsbehov
Forældreerdøde
Trorpådetbedsteifolk
Boedehossintante-havdeen
slikbutik
Tagersigaffolk-Hjælpende
Følsom
Sympati
Visersinefølelser
Hjælpsom(43)Fårtagetsine
briller-Densvage(49)
ProtestereroveratJack,Simonog
Maurice
harsåmegetmagt(53)
Prøveratfåendelafmagten-vil
gørenogetgodt(53)Bliverhidsig
(55)
Bangeforilden(54)
BeskytterRalph(55)
Bekymredeforandre(56)
A NONY MOUS
A UGUST27 ,201 4
Jennifer
-Dengodeiromanen
-Tyk,brugerbriller,haren
vindjakke
-Forældreløs,blevetopvoksetaf
sintante,harastma
-Usikker,bekymret,nervøs,
følsom,blivernedstemtafde
andre,bliversetnedladendepå,
prøveratdeltageoghjælpetil,
prøveratværestærk,prøverat
væregodmoddeandre
A NONY MOUS
A UGUST27 ,201 4
Sunneva
Tykkeerendrengsomerlidt
størreenddeandredrenge,oghan
blivermobbetmeddet,somgør
detathanerusikkermedsigselv.
Hanerfølsom.
Hanharastma,brugerbrillerogerty k.
Beggehansforældrererdøde,og
derforbor/boedehanhossintante
somejerenslikbutik.
JegprøverpåatfåSimon,Maurice
ogJacktilatlyttetilham,mendet
virkerikkehelt.Derermangesom
ikkerespektererham.
Hanerdenuskyldigeogdengode
person.
A NONY MOUS
A UGUST27 ,201 4
Henriette
Tykkeknæ
Brillersiden3årgammel
Astma
Klumpedenæse
Fikaltdetslikhanvillehavesom
lille
Følsom
Sympatisk
Nervøs
Forældreløs
Boethostante
Svag
Usikker
Kanikkestyresinefølelser
Tiltro
Bleg
Ensom
Harintetattabe
A NONY MOUS
A UGUST27 ,201 4
Kira
Følsom,sympattisk,tykkeknæ,
briller,astma,klumpetnæse,fik
altdetslikhanvillehave,svag,
nervøs,forældreløs,boethostante,
usikker,kanikkestyresine
følelser,bleg,ensom,harintetat
tabe,velovervejet,underklassen.
http://padlet.com/jakob_petersen1/7i6fssnmtwcp

Similar documents