Referat 2010.pdf

Transcription

Referat 2010.pdf
Dronningegården
Beboerrepræsentationen
Referat af det årlige beboermøde afholdt den 22. marts 2010 kl. 19.00 i
Dagcentret, Borgergade 17
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Valg af dirigent/referent
Beboerrepræsentationens årsberetning
Fremtidig anvendelse af hobbylokaler
Dronningegårdens drift og vedligeholdelse v/ projektleder Jack Hansen, Dan-Ejendomme
Regnskab for 2009
Indkomne forslag
Valg af beboerrepræsentanter/suppleanter/revisor
Eventuelt
Indledningsvis præsenterede formanden, Asger J. Rasmussen, de to øvrige beboerrepræsentanter,
Hanne Faber og Jytte Daugaard, for eventuelle nye beboere, der var mødt op til mødet.
Herefter meddelte formanden, at han var blevet opmærksom på, at iflg. boligministeriets cirkulære
for beboerrepræsentationer skulle man på hvert årsmøde godkende kontingentbeløbet til
beboerforeningen for det kommende år. Han foreslog derfor, at dette kunne ske under et nyt punkt
på dagsordenen – pkt. 6B.
Dette blev vedtaget.
1. Valg af dirigent/referent
Beboerrepræsentanterne foreslog pens. kommunaldirektør Niels Bruun-Jensen, Holbæk, som
dirigent, og som referent Hanne Faber, nr. 23. Begge blev valgt med akklamation.
Dirigenten indledte mødet ved at konstatere, at dette var lovligt indkaldt og udbad sig derpå 2
stemmetællere. Birthe Hermansen, nr. ? og Ann Jensen, nr. ? blev valgt.
Herefter optaltes antallet af repræsenterede lejligheder: 26 lejligheder var repræsenteret og i alt
deltog 40 beboere samt projektleder Jack Hansen og varmemester Johnny Løgstrup fra DanEjendomme.
2. Beboerrepræsentationens årsberetning
Formanden oplyste, at beboerrepræsentanternes arbejde i 2009 primært havde været baseret på den
spørgeskemaundersøgelse, der blev foretaget i efteråret 2008, ligesom man løbende havde drøftet de
spørgsmål og problemer med Dan-Ejendomme, som var kommet til i årets løb.
Man havde således i det forløbne år arbejdet med følgende opgaver:
Gården
Diverse bede var blevet vedligeholdt efter aftale med anlægsgartneren og der var plantet nye roser
de steder, hvor der havde været behov for det.
Alt i alt synes vi således, at gården fortsat er pæn med en beplantning, der løbende blomstrer i løbet
af sæsonen.
Det glæder os, at gården fortsat benyttes meget.
Vaskefaciliteter
Det er vores opfattelse, at den
- manglende rengøring efter brug af maskiner
- manglende overholdelse af vasketider
- og vasketøj, der ikke blev fjernet fra tørrerummene til tiden
som vi omtalte på sidste årsmøde, er blevet meget bedre.
Lad os håbe, at denne tendens vil fortsætte det kommende år.
Motions- og hobbylokaler
Lad os starte med det positive:
Efter et par indkøringsproblemer i form af 2 store vandskader er lokalerne nu brugbare til de formål
som de er tiltænkt:
- værkstedet er blevet malet og færdigindrettet
- bordtennis-/mødelokalet er indrettet med et sammenklappeligt bord, så lokalet kan anvendes
såvel til sportsaktiviteter som til hyggeligt samvær. I denne forbindelse er indkøbt
billeder/reproduktioner til væggene, tæppe til gulvet, service og støvsuger.
- Endelig er kondilokalet blevet forsynet med en ny cykel og en ribbe. Den anden cykel vil blive
udskiftet i løbet af 2010, såfremt vi har råd til det. Herudover har en anonym beboer været så
venlig at stille en steppe-/trappemaskine til rådighed for os andre. Tak for det.
Det skal ikke være nogen hemmelighed, at alle 3 beboerrepræsentanter er meget glade for det
færdige resultat.
Og nu til det negative:
Alt har dog ikke været rosenrødt for vores motions- og hobbylokaler. 4 indkøbte stabelstole nåede
kun at stå i mødelokalet i 14 dage, før de var forsvundet. Vi synes, at det er trist, at pæne møbler
ikke kan blive stående.
Endvidere synes vi, at det er trist, at vi – via opslag i de enkelte opgange i efteråret – har været nødt
til at fortælle, at man skal efterlade lokalerne i den stand, som man ønsker at modtage dem i. Der
havde desværre været eksempler på, at lokalerne var efterladt med åbne vinduer, pizzastykker
liggende i håndvasken, knuste bordtennisbolde på gulvet og stearinlyspletter på bordtennisbordet.
Det kan ikke være meningen!
Opslagene hjalp i en periode, men tirsdag den 26. januar – om eftermiddagen – blev vi gjort
opmærksom på, at bordtennislokalet var blevet anvendt til hashrygning og herefter forladt med
vidtåbne vinduer. - Denne dag havde vi ca. 10 graders frost! Desværre var lokalet forladt før vi fik
melding om dette forhold, så vi kunne ikke få kontakt med synderne. – At det var hashrygning, som
havde fundet sted, ved vi fra en beboer, der til daglig beskæftiger sig med stofmisbrugere og som
umiddelbart efter hændelsen var blevet tilkaldt og havde aflagt lokalet et besøg. Hun var helt sikker
på, at den sødlige luft i lokalet stammede fra hash.
Den 1. februar gentog historien sig, idet varmemesteren og undertegnede tog 3 unge mennesker på
fersk gerning med hashrygning. Vi bad dem forlade lokalerne og aldrig mere anvende dem.
Efterfølgende tog vi kontakt til Dan-Ejendomme, der herefter har haft den videre kontakt til den
pågældende familie.
Og i weekenden den 6.-7. februar var den gal igen. Motionscykellokalet var efterladt med opkast på
vinduesvæggen, da synderen åbenbart ikke kunne nå at åbne vinduet, inden han skulle brække sig.
Disse gentagne hændelser har desværre gjort, at vi så os nødsaget til den 11. februar at udskifte
låsen til hobbylokalerne, dvs. at de indtil videre ikke har kunnet anvendes.
Vi synes, at det er meget trist, at dette er den foreløbige udgang af denne sag, men vi håber, at
kunne finde en løsning, som vi alle kan leve med. Dette vil jeg komme nærmere ind på under pkt. 3
på dagsordenen.
Parkeringspladsen
Parkeringsforhold
På sidste årsmøde nævnte jeg, at beboerformændene for Kongegården, Prinsessegården,
Christiansgården og Dronningegården havde haft et møde om de problemer som vi alle har med at
finde en parkeringsplads. Resultatet af dette møde blev, at vi samlet ville skrive til ”Vej & Park” for
at få den 1 times parkering, der for øjeblikket er på de 2 p-pladser på hverdage mellem 08-20.00
udvidet til at gælde hele døgnet mod at beboerne kunne købe et gæstekort ved besøg af familie og
venner.
Kommunen ønsker pt. ikke en ordning vedr. gæstekort, men det ser ud til, at den vil være positiv for
den første del af vores forslag – altså 1 times parkering hele døgnet om hverdage – alá de regler, der
er gældende for Adelgade, Borgergade og Dronningens Tværgade. – Dog uden betaling af p-afgift
Alle beboerformænd skrev derfor igen til ”Vej & Park” om dette forhold den 9. november og igen
den 9. februar i år, men hidtil uden endeligt svar fra Kommunen.
Vedligeholdelse af parkeringspladsen
I foråret tog vi selv kontakt til ”Vej & Park” omkring den manglende renligholdelse af p-pladsen,
den nødtørftige beskæring af træerne samt om opstilling af flere affaldsspande. Svarene på vore
spørgsmål var, at det var sparetider for kommunen, dvs. at yderligere beskæring af træer i 2009
samt opstilling af flere affaldsspande ikke kunne komme på tale.
Alligevel fremsendte alle beboerformænd en fælles skrivelse for hele komplekset til kommunen den
11. november, hvor vi genfremsatte vores krav/ønsker. Indtil videre har vi heller ikke hørt fra
kommunen i denne sag. – Dog er alle træer blevet beskåret i løbet af marts 2010. Det er dog vores
opfattelse, at den kommunale renligholdelse af parkeringspladsen er forbedret i løbet af 2009.
Vi kan måske også gøre lidt selv – hver især – til at forbedre renligholdelsen af vores
udendørsarealer. Jeg skal derfor henstille til de beboere, der ryger på altanerne, at medbringe et
askebæger – og ikke kaste deres skodder udover altanen.
Elevatorer
Da vi hen ad vejen har modtaget klager over elevatorernes driftstilstand tog vi kontakt til
projektleder Jack Hansen, Dan-Ejendomme, der fortalte, at vi havde en standardkontrakt med KoneElevator, dvs. at en tekniker skulle komme inden for max. 3 timer efter tilkaldelse. En bedre
kontrakt, dvs. at en tekniker skulle komme inden for max. 1 time efter tilkald ville koste hver
beboer kr. 21,80 ekstra pr. md.
Dette svar lod vi gå til afstemning og resultatet af denne viste, at et flertal ikke ønskede en
lejeforhøjelse for at få en bedre kontrakt.
Den dårlige driftstilstand er nok værst for elevatoren i nr. 23, fordi denne opgang har 3
erhvervslejemål med besøg af mange kunder daglig.
Efter beboerafstemningen har denne elevator haft flere driftsstop, hvor Kone-Elevator ikke engang
har opfyldt den nuværende kontrakt om at komme inden for 3 timer. Dette har vi meldt til DanEjendomme, ligesom vi har spurgt om det var muligt at få en ny kontrakt specielt for denne
elevator. Jack Hansen har lovet at arbejde videre med denne sag.
Postkasser
Vi kan kun sige, at vi blev positivt overraskede over at få at vide, at vi fortsat ville få vores post
bragt direkte ind af vores brevsprækker, da der ikke måtte opsættes postkasser hverken udenfor de
enkelte opgange eller i indgangspartierne p.g..a. de fredningsbestemmelser som vores byggeri er
underlagt.
Tyverier
Desværre har der også i 2009 været indbrud i én af vore lejligheder samt for ca. en måned siden i et
kælderrum og senest for 1½ uge siden i 4 loftsrum. Vi vil i denne forbindelse henstille til endnu en
gang, at man kun – via dørtelefonen – lukker personer ind som man kender samt, at man altid sikrer
sig, at gadedøren er lukket, når man enten kommer eller forlader opgangen.
Vi vil endvidere henstille til – såfremt man overværer en mærkelig adfærd, der strider mod vores
husorden – da at meddele dette til beboerrepræsentationen eller Dan-Ejendomme. – Og ved
kriminelle forhold direkte til politiet
Genudlejning af lejligheder efter modernisering
Jeg kan kun gentage, hvad vi tidligere har informeret jer om: Dronningegården er ikke købt af PKA
som pensionistboliger til sygeplejersker – eller beslægtede faggrupper – selvom de har prioritet i
nævnte rækkefølge ved udlejning, men alene for at være en del af det investeringsgrundlag, der er
baggrunden for at kunne udbetale pensioner til sygeplejersker.
Skakter
Vi har fra beboere fra flere opgange fået henvendelser om at videregive henstillinger om, at lukke
skaktlågen rigtigt efter brug med den udleverede nøgle for at undgå brandfare og lugtgener i
trappegangen.
Apropos’s lugtgener vil det også hjælpe gevaldigt, hvis alle pakkede deres affald ind i en
plasticpose inden det smides ned i skakten. Dette burde også være en selvfølge, men er det desværre
ikke.
Bygningsgennemgang. Dialog mellem Dan-Ejendomme & Beboerrepr.
Vi har den 16. marts 2010 haft et møde projektleder Jack Hansen og varmemester Johnny Løgstrup,
hvor vi bl.a. drøftede
- et nyt nøglesystem: Jack Hansen lovede, at dette ville komme på budgettet for 2011.
- Pga. indbrud i nr. 23 i 4 loftsrum ville beboerne i denne opgang dog midlertidigt få udleveret
nye nøgler til loftet ifm at låsen lægges om.
- tagrenovering: Oprindelig skulle denne være påbegyndt i 2010, men blev sløjfet fra budgettet
af PKA af økonomiske årsager. Renovering vil nok først ske om 8-10 år.
- isoleringsforhold mellem lejligheder på 7. sal og loftsrum: Isolering vil i givet fald først ske
når taget renoveres og vil da medføre huslejeforhøjelser for de involverede lejligheder. – Til
gengæld vil varmeregningen – iflg. vores opfattelse falde!
- vaskekælder: Udskiftning af defekte/slidte vaskekort vil desværre medføre, at det gamle kort
skal afleveres og det nye først kan modtages efter ca. 2 uger. Hvis man i den mellemliggende
periode skal vaske, kan et midlertidigt kort lånes af varmemesteren. Baggrunden herfor er, at
chippen fra det gamle kort skal anvendes ved ”programmeringen” af det nye kort.
- elevatorkontrakt for nr. 23: Jack Hansen vil undersøge om det er muligt at få en speciel
kontrakt for nr. 23 med kort udrykningstid fra KONE-elevator, da det især er denne elevator, der
har driftsproblemer – måske pga den store belastning fra de 3 erhvervslejemål.
-
-
selskabslokaler i kælder: Dan-Ejendomme var positiv for at undersøge etablering af sådanne
lokaler, såfremt der var en klar tilkendegivelse herfor fra beboerne. Vi skulle i den forbindelse
vide, at det ville medføre en klækkelig huslejeforhøjelse for alle. – Etablering af toiletter,
køkken og festlokale samt isolering af lofter mod stuelejligheder for støj ville alt i alt være en
meget stor udgift. – Med disse argumenter ønskede vi ikke, at Dan-Ejendomme pt. skulle
arbejde videre med sagen.
åbne gadedøre: Vi henstillede til Dan-Ejendomme om at pålægge håndværkere, der arbejdede i
Dronningegården, om at lukke gadedørene, så de ikke stod åbne hele dagen
referat fra kommende årsmøder: Varmemesteren var positiv for at uddele disse referater til
nye beboere sammen med husordenen og velkomstbrochure.
Beboerinformation
Ligesom vi i 2009 har forsøgt at informere alle beboere om spørgsmål af fælles interesse ønsker vi
også – såfremt vi bliver genvalgt – at fortsætte med dette i 2010. I denne forbindelse er I alle
velkomne til at kontakte os med spørgsmål og problemer, som vi kan få belyst. I er altid
velkommen den første torsdag i hver måned mellem 18.30 og 19.00 på kontoret i kælderen. – Dog
ikke i juli og august måned, hvor kontoret holder ferielukket. For god ordens skyld må jeg
også tilføje, at kontortiden i april vil være den 8. april og ikke den 1., da denne dag er
helligdag (Skærtorsdag).
Spørgsmål/Kommentarer
Der er utvivlsomt beboere, der vil have kommentarer eller spørgsmål til vores beretning. I denne
forbindelse vil jeg bede jer sondre, om det er nu I skal komme frem med disse anliggender eller om
det er spørgsmål, der skal vente til senere punkter på dagsordenen.
Til sidst vil jeg – som sidste år – takke Dan-Ejendomme v/ Betina Timm og Jack Hansen for et godt
samarbejde i det forløbne år og i særdeleshed vores varmemester, Johnny Løgstrup, der også i år har
ydet et fortræffeligt stykke arbejde. Johnny er altid meget serviceminded og hjælpsom.
Endelig vil jeg også takke mine to kolleger i beboerrepræsentationen for et godt samarbejde i det
forløbne år.
Endelig, til allersidst, vil jeg for egen regning sige, at iflg. min opfattelse har tonen i enkelte tilfælde
mellem beboere samt fra enkelte beboere til beboerrepræsentationen og fra beboere til
varmemesteren i det forløbne år undertiden haft en form, der set med mine øjne, har været helt
utilstedelig.
Vi skal alle være her og som udgangspunkt opføre os pænt og anstændigt overfor hinanden. Det
skulle være unødvendigt at nævne dette, men jeg har alligevel fundet det nødvendigt at sige.
Lad os håbe på en bedring i det kommende år.
I tilslutning til årsberetningen havde flere beboere supplerende bemærkninger:
Valborg Lægteskov, nr. 33, fandt det korrekt, at beplantningen i gården blomstrede hele sommeren,
men savnede forårsblomster. Hertil svarede Jytte Daugaard, at der sidste efterår var lagt en række
løg, som ville blomstre i løbet af foråret. – Men frosten skal lige væk fra jorden førend de kan spire!
Ang. henkastning af skrald i skakterne appellerede flere beboere til p.g.a. lugtgenerne, at skraldet
blev pakket ind i plasticposer førend man skilte sig af med det.
Iversen, nr. 23, fandt det utilfredsstillende, at flyttefolk ved til og fraflytninger kunne blokere en
elevator en hel dag og spurgte om beboerrepræsentationen ikke kunne medvirke til, at man i stedet
anvendte udendørs lifte. Formanden lovede at gå videre med spørgsmålet til Dan-Ejendomme.
Enkelte beboere ønskede yderligere oplysninger omkring de hashproblemer, der havde været i
hobbylokalerne. Dette afviste formanden med den begrundelse, at årsmødet var ikke et sted, hvor
man drøftede personsager.
Med disse bemærkninger blev årsberetningen godkendt.
3. Fremtidig anvendelse af hobbylokaler
Forslag 1:
Morten Westy, nr. 35 havde fremsat et forslag gående ud på, at man fremover kunne få en nøgle
udleveret til hobbylokalerne mod at betale et depositum på kr. 100.- eller – hvis det kun var i
enkeltstående tilfælde, at man skulle låne lokalerne, da at låne nøglen hos varmemesteren.
Forslag 2 (Beboerrepræsentationens):
Man havde gennemført en undersøgelse, der viste, at 20 familier anvendte lokalerne regelmæssigt
og 8 anvender dem lejlighedsvis. – Brugerne var spredt ud over alle opgange i Dronningegården.
I første omgang tænkte vi derfor på, om man skulle oprette en række interessegrupper som hver
skulle have en nøgle udleveret og hver for sig være ansvarlig for anvendelsen af lokalerne, men så
fik vi en idé som vi vil fremlægge her på årsmødet:
Med udgangspunkt i, at der for øjeblikket sker mærkelige ting i kælderetagen – hashrygning,
hærværk, indbrud og cykeltyverier - har flere beboere fortalt os, at de føler sig utrygge, når de
færdes i kælderen. Vi fik derfor den idé at etablere videoovervågning i kældergang og hobbylokaler
og kontaktede derfor et firma, der kom og beså forholdene sammen med varmemesteren og os.
Vi fandt frem til følgende:
- at etablere 1 kamera i hobbylokalerne
- 10 kameraer i kældergangen - bl.a. ét ved hver indgang
- og 1 kamera i gården pegende direkte mod porten
Alle kameraer ville have kontakt til en basisstation, der skulle stå på varmemesterens kontor og som
kun ville blive ”aflæst” såfremt der skete noget mærkeligt, f.eks. tyveri, hærværk mv. Billederne
ville kun blive anvendt til identifikation og kunne i kriminelle sager overdrages til politiet.
Billederne ville være af en god kvalitet og i farver og ville populært sagt optages på et endeløst
bånd, der løbende ville blive slettet i takt med at alt fungerer korrekt i kælderen.
Et sådan anlæg ville kunne
- skabe stor tryghed i kælderetagen samt
- igen give alle adgang til hobbylokaler uden oprettelse af interessegrupper.
Etablering af sådan et anlæg ville kunne dækkes med en kontingentforhøjelse pr. lejlighed pr. md.
på kr. 7,50, dvs. en stigning fra kr. 12,50 til kr. 20,00 og skulle i givet være betalt efter 36 mdr.
En anden mulighed var, at anlægget kunne betales Af Dan-Ejendomme, men da dette ville være en
forbedring, ville dette medføre en huslejestigning af tilsvarende størrelsesorden og mon så huslejen
ville falde igen efter at anlægget var betalt?
Beboerrepræsentanterne ville derfor foreslå, at beboerforeningen selv står for etablering af
anlægget.
Flere beboere havde kommentarer/synspunkter til dette forslag:
Erik Daugaard, nr. 33, var meget positiv for etablering af sådan et anlæg og begrundede det med, at
det udover at skabe stor tryghed for beboerne også ville medvirke til at forebygge eventuel uro.
Annette Wåben, nr. 23, spurgte om anlægget også kunne anvendes ved indgangsdøre til de enkelte
opgange. Hertil svarede formanden, at det kunne det principielt godt, men at det havde vi ingen
tanker om at gøre.
Jens Sørensen, nr. 27, spurgte om også vaskekælderen ville være overvåget. Svaret hertil var, at det
kun var indgangen til vaskekælderen, der i givet fald ville blive overvåget, ikke selve
vaskekælderen.
Sigrid Jensen, nr. 25, var generelt imod overvågning og spurgte hvorfor der skulle være et kamera i
hobbylokalerne. Endvidere om man ikke i stedet kunne udskifte nøglesystemet på foreningens
regning. Svaret hertil var, at et kamera udenfor ikke kunne sondre mellem hvem, der bare skulle ind
i elevatoren til nr. 23, og hvem der ville benytte hobbylokalerne. Udskiftning af nøglesystemer i
Dronningegården ville langt overstige foreningens økonomiske formåen.
Erik Daugaard, nr. 33, forstod ikke enkelte beboeres frygt for overvågning. Vi bliver jo daglig
overvåget, når vi går i banken og på Strøget!
Da beboerrepræsentationens forslag var det mest vidtgående af de 2 forelæggende lod dirigenten
dette komme til afstemning først. Afstemningen viste, at 23 lejligheder stemte for forslaget, der
samtidig ville medføre en kontingentstigning på kr. 7,50 pr. md. såfremt man senere under punkt 6B
fastholdt det nuværende kontingentniveau. Ingen stemte imod og 3 undlod at stemme.
Forslaget var hermed vedtaget og Morten Westy frafaldt sit forslag.
4. Dronningegårdens drift og vedligeholdelse v/projektleder Jack Hansen, DanEjendomme
Jack Hansen uddybede flere af de spørgsmål, der var rejst i beboerrepræsentationen med ham i
mødet den 16. marts samt tidligere i dagens møde:
- Tagrenoveringen var ikke udskudt af Dan-Ejendomme, men af PKA, utvivlsomt på grund af
den finansielle krise, som alle var blevet ramt af. Den tidshorisont på 8-10 år som formanden
tidligere havde nævnt for en sådan renovering, kunne han dog ikke udtale sig om.
- Nyt nøglesystem ville Jack Hansen gøre sit til, at et sådan ville komme på budgettet for 2011
- Driftsregnskab for Dronningegården: Efter en længere debat omkring de årlige driftsudgifter
foreslog Jack Hansen, at beboerrepræsentanterne kunne henvende sig til Betina Timm for at få
tilsendt et eksemplar af driftsregnskabet for Dronningegården. Interesserede kunne herefter
sammen med beboerrepræsentationen gennemgå regnskabet.
-
-
-
Elevatorer: Nogle beboere var tilfredse med Kone-elevatorers ”udrykningstid” andre ville
kontakte Falck, såfremt man sad fast i elevatoren og Kone ikke kom hurtigt ved tilkald. Jack
Hansen var dog klar over, at elevatoren i nr. 23 var den, som var mindst driftssikker af alle og
beboerrepræsentanternes forslag om en speciel kontrakt for denne, bad vi fortsat om måtte blive
undersøgt. På spørgsmål oplyste Jack Hansen endvidere, at Dan-Ejendomme har abonnement
hos Kone vedr. service, dvs at der ikke afregnes for det enkelte tilkald. Endvidere, at man ikke
kan sige noget eksakt omkring elevatorens alder, da slidte dele løbende udskiftes.
Vinduer ville blive malet i løbet af sommeren i år. Dette arbejde kan medføre gener i
forbindelse med de stilladser, der skal sættes op.
Huslejestørrelse ved genudlejning. Jack Hansen svarede – som tidligere formanden – at
Dronningegården var et investeringsgrundlag for PKA og ikke købt primært som beboelse for
sygeplejersker. – Og tilføjelse, at såfremt en ejendom ikke gav det nødvendige afkast ville der
være chancer for, at den blev afhændet!
Åbne gadedøre: Erik Daugaard, nr. 33, bad Jack Hansen tage en direkte kontakt til de
håndværkere, der renoverer lejligheder og pålægge dem, at holde gadedørene lukkede.
Dette punkt på dagsordenen afsluttedes med at formanden takkede Jack Hansen for sine indlæg og
hidtidige samarbejde med beboerrepræsentationen, idet Jack Hansen fremover ikke vil deltage
direkte i de årlige beboermøder, men alene i møder med beboerrepræsentanterne. Det har længe
været et særsyn, at projektlederen deltager i de beboerforeninger som Dan-Ejendomme
administrerer. – Dronningegården har været undtagelsen, der har bekræftet reglen.
5. Regnskab for 2009
Formanden gennemgik regnskabet, der var omdelt samtidig med indkaldelsen til årsmødet.
Der var ingen kommentarer, hvorfor regnskabet blev godkendt.
6. Indkomne forslag
Udover forslaget om fremtidig anvendelse af hobbylokalerne havde Morten Westy, nr. 35,
fremsendt forslag vedrørende
- Cykeloprydning i kælderen: Dette forslag havde ”krydset” varmemesterens omdeling af
skrivelse til alle lejligheder om samme emne, hvorfor Morten frafaldt sit forslag.
- Opfølgningsmøde om sommeren for at man kunne følge op på de punkter, der var blevet
fremlagt på årsmødet samt for at undgå eventuelle komplikationer, der kunne være opstået i
løbet af det første halvår.
Asger J. Rasmussen var på den ene side positiv overfor forslaget, men mente på den anden side
– med den erfaring han havde som formand – at der ikke ville være stof nok til sådan et møde.
Han henviste i stedet for interesserede beboere til at besøge beboerrepræsentanterne i den
månedlige kontortid for at få belyst de emner, man havde behov for at vide mere om.
Med disse bemærkninger frafaldt Morten forslaget.
- Udskiftning af systemlåse: Med Jack Hansens bemærkninger tidligere på mødet om, at et nyt
nøglesystem ville medtages på budgettet for 2011 frafaldt Morten dette forslag.
6B. Fastlæggelse af kontingent
Dirigenten fastslog, at da de indkomne forslag ikke ville medføre kontingentændringer ville det
fremtidige kontingent pr. md. som tidligere besluttet under pkt. 3 i alt være kr. 20.- pr. md. pr.
lejlighed.
7. Valg af beboerrepræsentanter/suppleanter/revisor
Den hidtidige beboerrepræsentation:
Asger Juul Rasmussen, nr. 23
Hanne Faber, nr. 23
Jytte Daugaard, nr. 33
blev alle genvalgt med akklamation
Ligeledes blev suppleanterne
Ritta Clausen, nr. 23
Helen Kreutzfeldt, nr. 23 begge genvalgt
Morten Westy, nr. 35 nyvalgt
Alle med akklamation
Endelig blev
Helen Kreutzfeldt, nr. 23 genvalgt med akklamation som revisor
8. Eventuelt
Grete Henius havde fremsendt et indlæg om vores adfærd i dagligdagen i Dronningegården samt
henstillinger til, hvor man kunne forbedre sig. Indlægget er vedlagt i kopi til referatet til årsmødet.
Formanden læste indlægget op og det gav anledning til flere positive tilkendegivelser.
I fortsættelse af indlægget fremkom den idé, at Dan-Ejendomme – ligesom tidligere – lagde
smudsmåtter foran alle elevatordøre i stueetagen til at samle noget af al det skidt, der slæbes med
ind fra gaden.
Formanden oplæste et indlæg fra en anonym beboer op vedrørende rygning på trappeopgangene.
Beboeren henstillede, at man ikke røg i opgangene med den deraf følgende luftforurening i
lejlighederne, når dørene til disse åbnes.
Jytte Daugaard og Hanne Faber takkede formanden for hans indsats i det forløbne år og overrakte
ham en vingave.
Mødet sluttede kl. 20.45 med, at dirigenten takkede de fremmødte beboere for god ro og orden.
Ligeledes takkede formanden dirigenten for en god styring undervejs.
Asger Juul Rasmussen
Formand
Hanne Faber
Referent
Vedlagt: Kopi af Grete Henius brev til årsmødet samt
Navn/adresseliste for de valgte beboerrepræsentanter
Niels Bruun-Jensen
Dirigent
Efter årsmødet den 22. marts 2010 vil de valgte beboerrepræsentanter
for Dronningegården være
Formand:
Asger Juul Rasmussen, Dr. Tværgade 23, 7. sal
Mail: [email protected]
Tlf. 43 96 36 44 / mobil 40 10 50 77
Kasserer:
Jytte Daugaard, Dr. Tværgade 33, st. th.
Mail: [email protected]
Sekretær:
Hanne Faber, Dr. Tværgade 23, 7. sal
Mail: [email protected]
Suppleanter:
Helen Kreutzfeldt, Dr. Tværgade 23
Ritta Clausen, Dr. Tværgade 23
Morten Westy, Dr. Tværgade 35
Revisor:
Helen Kreutzfeldt, Dr. Tværgade 23
Normal træffetid for beboerrepræsentationen er den første torsdag i hver måned mellem kl.
18.30 – 19.00 på kontoret i kælderen dog med undtagelse af juli og august, hvor kontoret
holdes lukket. I april 2010 vil kontortiden dog være den 8. april, da den 1. april er helligdag
(Skærtorsdag)

Similar documents