Storyline om familie, arbejde, bolig og økonomi

Transcription

Storyline om familie, arbejde, bolig og økonomi
Story–line om familie, arbejde, bolig og økonomi
Story-line
Nøglespørgsmål
Aktiviteter
Organisering
Hvad skal læres
Materialer
1. Familien
Forudsætningerne for
sammensætningen af
de enkelte familier er:
Min. to børn
Min. et barn går i
skole
Hvordan kan en
familie være
sammensat?
Hvordan kan man
beskrive en person?
Forslag skrives på tavlen
Grupperne sammensætter
deres familie (OK)og laver
figurer. (RS)
Familesammensætningen
formuleres på skrift.
Klassesamtale
Gruppesamtale
Karton
Forståelse for at ikke (Stofrester)
alle familier er ens
Lim
Sakse
Farver
(RS)
Gruppearbejde
De enkelte personer
beskrives. Deres arbejdsliv
(bredt forstået) tages ikke
med
Figurer og beskrivelser
hænges op på gruppens
opslagstavle, når de er
færdige
Skrive om en dag i deres
liv.
Lave et dramastykke med
deres personer om en
episode fra hverdagen
At lave en
personkarakteristik,
det ydre og det
indre
Story-line
2.
Arbejde
Husk "Vaks i Jobland"
og "Maxi-due"
Nøglespørgsmål
Aktiviteter
Organisering
Hvad er arbejde?
De forskellige forslag
Hvad er et job?
skrives på tavlen
Hvad er beskæftigelse?
Hvilke job kender I?
Klassesamtale
Hvor kan man søge
viden om job?
Gruppen sidder
sammen ved
computeren
Arbejde med CD-en ”Vaks
i jobland”
Hvad skal læres
Materialer
Forståelse af forskellen
på lønnet og ulønnet
arbejde
Forståelse af forskellen
på arbejde og
fritidsbeskæftigelse
”Vaks i jobland”
Udfra arbejdet med
”Vaks” vælger hver
gruppe erhverv til de af
familiens medlemmer der
har job
Hvordan arbejder man
med det pågældende
job?
Gruppen finder
oplysninger i ”Vaks” eller
”Maxi-due”
Er det offentligt eller
privat?
Der laves plancher om
hvert job, herunder
indtjening
Er det lønmodtager
eller selvstændigt?
Der skrives historier om
en arbejdsdag for hver
person i familien
Hvad er børnene i
familiens ”arbejde”?
Husk at få installeret ”Vaks i jobland”
Gruppearbejde. Man
kan fordele opgaverne
”Vaks” og ”Maxi-due”
Diverse opslagsbøger
En forståelse af at det
også er et arbejde at
gå i skole.
Begyndende kendskab
til regler for børns
fritidsarbejde
Pjece om fritidsarbejde
Story-line
Nøglespørgsmål
Aktiviteter
Organisering
Hvad skal læres
Materialer
3. Familiens bolig
Sørg for boligaviser o.l.
Indretning og priser
Sørg for tegning af
grundplaner - evt. fra
www.bolia.com
Sammenhængen
mellem indtægter og
boligform?
Klassesamtale
Hvilke behov har den
enkelte familie for
plads og faciliteter?
Gruppen vælger hus udfra Gruppesamtale
behov og økonomi. Huset
laves set fra ”fronten” og
hænges op på opslagstavlen
Hvordan indrettes en
bolig bedst?
Tegning af grundplaner i
aftalt målestoksforhold.
Tegningen hænges på
opslagstavlen
Der aftales et fælles målestoksforhold for alle grupper
Gruppesamtale
Hvordan prioriteres det
at bo i forhold til andre
ting
Livsstil
Livskvalitet
Oplysninger om
udvalgte huse med
forenklet
salgsopstilling eller
lejekontrakt
Karton
Farver
Sakse
At tegne i et bestemt
målestoksforhold
Signaturer som
anvendes i forbindelse
med tegning af
grundplaner
Millimeterpapir,
Store linealer
Story-line
Nøglespørgsmål
Aktiviteter
Organisering
Hvad skal læres
Materialer
Enkeltvis. Hjemme
udfyldes et skema
Hvilken type udgifter
har en familie
Lommeregner
Skema
Gruppearbejde
At sætte tal ind i et
regneark
At lave de formler, der
skal til for at kunne
beregne ændringer i et
budget
Indsamling af data
Computere og
lommeregnere
4. Familiens budget
Hvilke ting skal med i
et budget?
EKSTRA:
Hvad kan der spares
på?
Eleverne undersøger,
hvad deres egen familie
bruger til visse
udgiftsposter.
Gruppen beslutter hvad
de tilsvarende poster skal
være i deres familie. Skat
sættes til 50 % af
indtægten. Husleje
medregnes
Læse om at spare på
vand, el og varme
Udarbejde en plan for
hvordan familien kan
spare
Tilbudsaviser
Gruppearbejde
Gruppearbejde
tory-line
5. Familiens fritid
Nøglespørgsmål
Aktiviteter
Organisering
Hvad er fritid?
Stikord skrives på tavlen
Klassesamtale
Hvad kan man lave i
sin fritid?
Grupperne vælger
fritidsinteresser til deres
familie
Gruppearbejde
Er der forskel på hvad
drenge og piger laver i
deres fritid?
Gruppen beskriver hvert
familiemedlems
fritidsinteresser, hvad
hvor, hvor meget, hvor
Hvad gør man i fritiden dyrt
i familien?
Hænges på opslagstavlen
sammen med en tegning
af aktiviteten
Hvad gør man med
kammeraterne i
fritiden?
Hvad skal man vide
om den enkelte
fritidsinteresse?
Der laves en grafisk
afbildning af hver persons
tidsforbrug i løbet af et
typisk døgn
Hvad skal læres
At der findes mange
fritidsbeskæftigelser,
både de organiserede
og de uforpligtende og
selvstændige
At alle interesser er
ligeværdige
At fritiden afhænger af
livsformer og
traditioner
”fritidspassive” elever
kan blive inspireret til
at blive aktive
Informationssøgning
evt. også på nettet
Eksempler på grafisk
afbildning
Materialer
Pjece om
fritidsaktiviteter
Computere
Røde Mappe med
oplæg til arbejdsmiljø
RESERVATION AF DATALOKALER:
MANDAG
UGE XX – data 2
data 2
UGE YY – data 1
data 2
UGE ZZ – data 1
TIRSDAG
ONSDAG
TORSDAG
FREDAG