Referat fra generalforsamling 2013

Comments

Transcription

Referat fra generalforsamling 2013
Referat af Generalforsamling
Den 20. november 2013
Dagsorden iflg. Reglementet:
1.
2.
3.
4.
5.
Valg af dirigent.
Formandens beretning for det forgangne år.
og Fremadrettede Målsætning. Status baneprojekt.
Fremlæggelse af regnskab for det forgangne år til godkendelse.
Valg til Bestyrelse.
Nuværende bestyrelse :
Formand
Næstformand
Kasser
Jesper Olesen
Hans Jakobsen på valg modtager genvalg
Nadja Tell Janas på valg modtager genvalg
Claus Pedersen
Diana Pedersen (indgået i bestyrelsen efter Karl Johnsen)
Uden stemmeret Birthe Johnsen regnskabsansvarlig
6. Valg af suppleant
7. Valg af Revisor
8. Fastsættelse af næste års kontingent.
9. Behandling af indkomne forslag. Bestyrelsen foreslår, at der fremover vælges 2 suppleanter.
10. Eventuelt.
11. Årets Gazelle.
Referat:
ad. 1. Jesper Olesen byder velkommen, og foreslår Hans Jakobsen til dirigent. Valgt
ad. 2.og 3. Jesper Olesen aflægger beretning for det forgangne år (bilag)
ad. 4. Birthe Johnsen fremlægger regnskabet.
Regnskabet Godkendes.
ad. 5. Ordstyrer Hans Jakobsen spørger om nogen ønsker at stille op til bestyrelsen.
Walter spørger om man ikke må foreslå, og selvfølgelig er det en mulighed.
Der er forslag om genvalg :
Hans Jakobsen og Nadja Tell Janas er genvalgt.
Ad. 6. Bestyrelsens forslag til ny suppleant: Birthe Johnsen Valgt
Ad. 7. Bestyrelsen har ikke modtaget forslag til ny revisor. Aksel Holm og Hugo Nilsen Genvalgt.
Ad. 8. Som det fremgår af regnskabet balancerer klubbens regnskab med den nuværende kontingent, så
bestyrelsen foreslår, at vi fortsætter med uændret kontingent. Vedtages.
Ad. 9. På grund af det store arbejde med at anlægge bane, skaffe arbejdskraft og maskiner, skaffe
materialer. Forventelig mange ekstra møder, så foreslår bestyrelsen, at vi supplerer bestyrelsen
med 1 suppleant, således at næste generalforsamling skal vælge 2 suppleanter.
Forslaget vedtages ved håndsoprækning.
Ad.10. Hans Jakobsen: Det er et stort arbejde at skrive ansøgninger, og ofte dukker der tvivlsspørgsmål
op omkring formulering og indhold. Derfor spørger Hans om der nogen, som vil deltage i et fonds
udvalg.
Klaus Makkonen vil gerne deltage.
Varde Kommunes fundraisere tilbyder at læse korrektur på samtlige ansøgninger før de sendes af
sted. Dem er vi i kontakt med.
Jesper Olesen minder om, at klubben deltager i Aktiv Juledag i Billum Hallen lørdag eftermiddag.
Ad.11. Årets Gazelle Prisen vælges blandt alle voksne med tilknytning til Billum BMX Gazellerne af alle
Voksne. Årets Gazelle har ydet en særlig indsats for klubbens trivsel i årets løb. Prisen er et
gavekort til Varde Handelsstandsforening pålydende 500,00 kr.
Birthe Johnsen overrakte Prisen til Walter Beck Sørensen.
I foråret var bestyrelsen overbevist om, at vi skulle lukke klubben. Kun fordi Walter greb ind og
gav nye forhåbning om, at det trods alt nok skulle lykkes, eksisterer klubben i dag, så derfor må
det være Walter der fortjener æren af at være årets Gazelle.