Nyheder i SAP Business One 9.0

Transcription

Nyheder i SAP Business One 9.0
Nyheder
SAP Business One
Dokumentversion: 1.1 – 04.10.12
Nyheder i SAP Business One 9.0
Alle lande
OFFENTLIGT
Typografiske konventioner
Typografi
Beskrivelse
Eksempel
Ord eller tegn citeret fra skærmbilledet. Disse omfatter feltnavne, titler på skærmbilleder,
trykknapbetegnelser, menunavne, menustier og menupunkter.
Tekstuelle krydshenvisninger til andre dokumenter.
Eksempel
Fremhævede ord eller udtryk.
EKSEMPEL
Tekniske navne på systemobjekter. Disse omfatter rapportnavne, programnavne,
transaktionskoder, tabelnavne og nøglebegreber i et programmeringssprog, når de omgives
af brødtekst, fx SELECT og INCLUDE.
Eksempel
Visning på skærmbilledet. Dette omfatter navne på filer og biblioteker samt deres stier,
meddelelser, navne på variabler og parametre, kildetekst samt navne på installation,
opgradering og databaseværktøjer.
Eksempel
Nøjagtig brugerindtastning. Dette er ord eller tegn, som du indtaster i systemet, nøjagtigt
som de vises i dokumentationen.
<Eksempel>
Variabel brugerindtastning. Vinkelparenteser indikerer, at du erstatter disse ord og tegn
med relevante entries for at indtaste entries i systemet.
EKSEMPEL
Taster på tastaturet, fx F 2 eller E N T E R .
2
OFFENTLIGT
© 2012 SAP AG. All rights reserved.
Nyheder i SAP Business One 9.0
Typografiske konventioner
Indholdsfortegnelse
SAP Business One: Nyheder i 9.0 ............................................................................................................................ 4
Administration ............................................................................................................................................................ 5
Regnskab .....................................................................................................................................................................6
Økonomi ....................................................................................................................................................................... 7
Salg og indkøb .............................................................................................................................................................9
Bankafvikling ............................................................................................................................................................. 10
Beholdning ..................................................................................................................................................................11
Implementeringsværktøjer ...................................................................................................................................... 15
Forbedret infrastruktur ............................................................................................................................................ 16
Udvidelsesmulighed ................................................................................................................................................. 18
Forbedringer i DI API .......................................................................................................................................................... 18
Forbedringer i UI API .......................................................................................................................................................... 18
SAP Business One Studio .................................................................................................................................................. 19
SAP Business One-workflow.............................................................................................................................................. 19
Remote Support Platform for SAP Business One .......................................................................................................... 20
Rapporteringsplatform ............................................................................................................................................ 21
Electronic File Manager (EFM) ................................................................................................................................22
Nyheder i SAP Business One 9.0
Indholdsfortegnelse
OFFENTLIGT
© 2012 SAP AG. All rights reserved.
3
SAP Business One: Nyheder i 9.0
Dette dokument beskriver kort de vigtigste funktionsudvidelser og modifikationer, der er implementeret i SAP
Business One 9.0.
Bemærk
Se SAP-note 1744462, der indeholder aktuelle oplysninger. Det er en central SAP-samlenote for SAP
Business One 9.0.
Sådan får du adgang til SAP-noter:
4
1.
Indtast følgende URL i din webbrowsers adresselinie:
http://service.sap.com/smb/sbocustomer
2.
Klik på Få hjælp i menuen øverst på skærmbilledet.
OFFENTLIGT
© 2012 SAP AG. All rights reserved.
Nyheder i SAP Business One 9.0
SAP Business One: Nyheder i 9.0
Administration
Funktion
Beskrivelse
Forbedringer i
stamdataoprydningsassistenten
Stamdataoprydningsassistenten er blevet forbedret til at understøtte
databeskyttelse for både forretningspartnere og medarbejdere. SAP
Business One 9.0 gør det muligt for dig at gøre følgende:
SAP Business Oneforbedringsprogram

Slette privat indhold fra stamdata for forretningspartnere,
forretningspartnerkontaktpersoner og medarbejdere alt efter brugerens
ønske. Du kan fx vælge, om du vil slette navn, telefonnumre, adresser
osv.

Inaktivere forretningspartnere – de valgte forretningspartnere er sat til
statussen Inaktiv, og det er ikke muligt at oprette salgs- eller
indkøbsbilag for dem. Du kan til enhver tid ændre denne status.

Inaktivere medarbejdere – de valgte medarbejdere kan ikke relateres til
bilag oprettet i SAP Business One. Du kan til enhver tid manuelt sætte
en medarbejder til Aktiv medarbejder igen.

Fjerne forretningspartnerstamdata og medarbejderstamdatarecords.
SAP evaluerer hele tiden feedback fra vores kunder for bedre at kunne
forstå vores kunders behov og forbedre vores produkters kvalitet. I SAP
Business One 9.0 kan du bidrage til dette arbejde ved at deltage i SAP
Business One-forbedringsprogrammet.
Hvis du indvilliger i at deltage, vil applikationen automatisk samle diagnoseog anvendelsesinformation om, hvordan du anvender SAP Business One,
uden at du behøver gøre mere. Oplysningerne vil være anonyme. SAP
indsamler ikke personlige oplysninger eller finansielle data fra dit firma.
Din deltagelse i dette program er helt valgfri, og du kan til enhver tid vælge
at deltage eller forlade programmet.
Nyheder i SAP Business One 9.0
Administration
OFFENTLIGT
© 2012 SAP AG. All rights reserved.
5
Regnskab
Funktion
Beskrivelse
Udvidet artskontodeterminering
SAP Business One 9.0 giver dig et fleksibelt og centraliseret system til at
styre artskontodeterminering. Med de udvidede
artskontodetermineringsregler kan du allokere artskonti for beholdning
efter:
6
OFFENTLIGT
© 2012 SAP AG. All rights reserved.

Artikelgrupper

Artikler, lagre

Forretningspartnergrupper

EU-momsnumre

Modtagelande

Modtagestater

Forskellige kombinationer af alle de ovenstående kriterier.
Nyheder i SAP Business One 9.0
Regnskab
Økonomi
Funktion
Beskrivelse
Understøttelse af eventualskat i
manuelle finansposteringer1
SAP Business One 9.0 gør det muligt for dig at håndtere eventualskat i
manuelle finansposteringer, forudregistrerede bilag, bogføringsskabeloner
og periodiske posteringer.
Anlægsregnskab
SAP Business One 9.0 gør det muligt for dig at håndtere anlægsformue ved
at anvende en fuldstændig integreret løsning.
Udover de funktioner du har med anlægsregnskabsløsningen i SAP
Business One 8.82, kan du gøre følgende med den
anlægsregnskabsfunktion, der er implementeret i SAP Business One 9.0:

Planlægge afskrivning af dine anlægsaktiver ved hjælp af den nye
afskrivningsmetode "Lineær periodestyring"

Beregne afskrivningen af anlægsaktiver med månedsbasis

Håndtere anlægsaktivrelaterede informationer i artikelstamdata

Købe og sælge dine anlægsaktiver ved at anvende følgende bilagstyper:
o Indgående faktura
o Indgående kreditnota
o Indgående korrektionsfaktura2
o Tilbageførsel indgående korrektionsfaktura2
o Indgående forfaktura
o Udgående faktura
o Udgående forfaktura

Oprette betalinger med kontantrabat for købte anlægsaktiver. SAP
Business One krediterer delen med rabat fra anlægsaktiverne ved
automatisk at oprette en aktiveringskreditnota.

Ændre anlægsklassen for et anlægsaktiv ved at oprette et
overførselsbilag

Opskrive et anlægsaktiv ved at oprette et manuelt nedskrivningsbilag

Anvende mere end et kontosæt til hvert anlægsaktiv, så anlægsværdien
og transaktionerne kan bogføres til mere end et regnskabsområde på
samme tid.

Udføre revurdering af anlægsformue

Anvende flere dimensioner til anlægsaktiver i omkostningsregnskab

Vise statusser og detaljerede transaktioner for dine anlægsaktiver i de
følgende to nye rapporter:
1
Kun tilgængelig i følgende lokaliseringer: Costa Rica, Frankrig, Guatemala, Italien, Mexico, Spanien og Sydafrika
2
Kun tilgængelig i følgende lokaliseringer: Polen, Tjekkiet, Ungarn, Rusland og Slovakiet
Nyheder i SAP Business One 9.0
Økonomi
OFFENTLIGT
© 2012 SAP AG. All rights reserved.
7
Funktion
Beskrivelse
o Anlægsstatusrapport
o Anlægstransaktionsrapport

Importere anlægsaktiver fra Microsoft Excel-filer
For at du bedre kan håndtere dine anlægsaktiver, har SAP Business One 9.0
også forbedret nogle funktioner fra add-on'en, som fx anvendelsen af
"Degressiv metode", "Specialafskrivning" og "Flerniveau"afskrivningsmetoder, afskrivningsprognoser, afskrivningskørsler,
anlægsformueskema osv.
Hvis du har anvendt anlægsregnskabsløsningen i SAP Business One 8.82,
kan du nu migrere anlægsaktivdata til SAP Business One 9.0 ved at anvende
assistenten til migrering af anlægsaktivdata.
Intern afstemning
Den interne afstemningsfunktion er blevet forbedret til at understøtte de
følgende systemvalutaaspekter:

Ved udførelse af intern afstemning oprettes
omregningsdifferenceposteringer automatisk.3

Du kan vise forfaldne systemvalutasaldi i forskellige vinduer og
rapporter

Omregningsdifferencerapporten er blevet forbedret med en optimeret
beregning af den urealiserede omregningsdifference.
Afstemning af
forudbetalingsanmodning
SAP Business One 9.0 gør det muligt for dig manuelt at afstemme, komplet
eller delvis, en betaling af en forudbetalingsanmodning med en faktura
(regulær faktura eller forfaktura, korrektionsfaktura understøttes ikke). I en
bestemt afstemning kan du afstemme en eller flere betalinger af en
forudbetalingsanmodning med en faktura.
Intrastat-indberetning
Intrastat add-on'en er blevet sammenført i SAP Business One 9.0kerneapplikationen4. Efter aktivering af Intrastat-funktionen kan du udføre
følgende opgaver:

Konfiguration af Intrastat-opsætninger for dit firma, dine
forretningspartnere og artikler

Foretage Intrastat-indberetninger og oprette outputfiler i påkrævede
formater (TXT, XML, CSV) ved at anvende formatprojekter designet af
Electronic File Manager: Formatdefinition add-on

Vise tidligere oprettede indberetninger
3
Du skal definere realiseret omregningsdifferencekonti på fanebladene Salg, Indkøb og Generelt i vinduet
Artskontodeterminering.
4
Denne funktion er tilgængelig for alle relevante EU-lande, for hvilke SAP Business One 9.0 tilbyder tilsvarende
lokaliseringer.
8
OFFENTLIGT
© 2012 SAP AG. All rights reserved.
Nyheder i SAP Business One 9.0
Økonomi
Salg og indkøb
Funktion
Beskrivelse
Annullering af salgs- og
indkøbsbilag
I SAP Business One 9.0 kan du annullere de fleste salgs- og indkøbsbilag,
der normalt udløser posteringer. Når du annullerer sådan et bilag, oprettes
et tilsvarende annulleringsbilag til at tilbageføre tilknyttede ændringer i
regnskab, moms og beholdning. Basisbilagene, der tilhører de annullerede
bilag, genåbnes med gendannede forfaldne saldi. Du kan nu kopiere disse
basisbilag til nye bilag.
Bemærk
Denne funktion er ikke tilgængelig i lokaliseringen for Israel.
Tilpasning af samlet fragt i
varetilgang baseret på indgående
forfakturaer
SAP Business One 9.0 understøtter tilpasning af fragtbeløb ved oprettelse
af en varetilgang baseret på indgående forfakturaer. Forudsætningen for
tilpasning er, at hver fragtlinie ikke har overskredet det ikkeallokerede
fragtgebyr. Uoverensstemmelser som et resultat af tilpasningen bogføres til
prisdifferencekontoen.
Tilpasning af artikelomkostninger
i ikkebilagsbaseret udgående
returnering og udgående
kreditnota
Denne forbedring kan kun anvendes ved artikler, der styres af glidende
gennemsnitspris- eller FIFO-metode.
Indkøbsrekvisition
Med SAP Business One 9.0 kan du initiere en intern indkøbsproces. En
bruger eller medarbejder kan oprette et indkøbsrekvisitionsbilag for artikler
eller services og derefter kopiere det til en leverandørforespørgsel eller
indkøbsordre. I tilfælde af flere bilag kan du anvende
leverandørforespørgselsassistenten, der gør det muligt for dig at oprette
leverandørforespørgsler i batches baseret på artikler eller
indkøbsrekvisitioner. Herudover giver indkøbsrekvisitionsrapporten køberen
en oversigt over de forskellige indkøbsrekvisitioner, der er oprettet i firmaet.
Anskaffelsespriser baseret på
indgående faktura
SAP Business One 9.0 gør det muligt for dig at oprette anskaffelsesprisbilag
baseret på en indgående faktura (som tillæg til de eksisterende muligheder
for at oprette anskaffelsesprisbilag baseret på en varetilgang eller øvrige
anskaffelsespriser). Denne nye mulighed er hovedsageligt relevant i de
tilfælde, hvor den indgående faktura ikke er baseret på en varetilgang.
Nyheder i SAP Business One 9.0
Salg og indkøb
Artikelomkostningen i en ikkebilagsbaseret udgående returnering og en
udgående kreditnota determineres efter artikelomkostninger på tidspunktet
for bilagets oprettelse. Fra og med SAP Business One 9.0 kan brugeren
tilpasse artikelomkostningerne i disse bilag.
OFFENTLIGT
© 2012 SAP AG. All rights reserved.
9
Bankafvikling
Funktion
Beskrivelse
Forbedringer til annullering af
betaling, check og indbetaling
SAP Business One 9.0 gør det muligt for dig at gøre følgende:
Betalingsassistent understøtter
korrektionsfakturaer
5

Annullere indgående betalinger med præsenterede checks

Annullere indbetalinger delvist

Annullere præsenterede checks

Annullere ikkepræsenterede checks med automatiske
finansposteringer
Du kan nu inkludere bilagsarten korrektionsfaktura5 i betalingsassistenten.
Kun tilgængelig i følgende lokaliseringer: Polen, Tjekkiet, Ungarn, Rusland og Slovakiet.
10
OFFENTLIGT
© 2012 SAP AG. All rights reserved.
Nyheder i SAP Business One 9.0
Bankafvikling
Beholdning
Funktion
Beskrivelse
Lagerlokationer
SAP Business One 9.0 gør det muligt for dig at håndtere lagerlokationer for
dine lagre. Du kan aktivere lagerlokationsfunktionen for individuelle lagre.
Lagerlokationsrelaterede bilag
Efter du har aktiveret lagerlokationsfunktionen for de tiltænkte lagre, skal du
registrere lagerlokationer i disse lagre for alle beholdningstilgange og afgange, inklusive behandlingen af de følgende bilag eller transaktioner:

Varetilgang, varereturnering, indgående faktura, indgående kreditnota,
indgående debetnota (Mexico), indgående korrektionsfaktura6 ,
tilbageførsel indgående korrektionsfaktura6 , levering, returnering,
udgående faktura, udgående faktura + betaling, udgående kreditnota,
udgående korrektionsfaktura6 , tilbageførsel udgående
korrektionsfaktura6

Varetilgang, vareafgang, omlagring, beholdningsoptælling

Tilgang fra produktion, afgang til produktion

Plukning og pakning
Under tilgang, afgang og overførsel af varer gør SAP Business One 9.0 det
muligt for dig at automatisere processen med at allokere varer fra og til
lagerlokationer. Du kan også udføre allokeringen manuelt.
Beholdning i lagerlokationer
For bedre at kunne håndtere beholdningen i dine lagerlokationer gør SAP
Business One 9.0 det muligt for dig at gøre følgende:

Vise informationer for varer på lager, som fx artikelmængde og antal
artikler

Begrænse lagringen af dine lagerlokationer, fx til en bestemt batch,
artikel eller artikelgruppe

Begrænse anvendelsen af dine lagerlokationer, fx til kun at modtage
eller afsende varer

Genopfylde beholdningen i dine lagerlokationer når
beholdningsstørrelsen falder til under et defineret minimum
Lagerlokationsstyring
SAP Business One 9.0 understøtter generering, opdatering og sletning af
lagerlokationer i batches for at gøre lagerlokationsstyringen lettere.
Serier og batches
SAP Business One 9.0 gør det muligt for dig at vedligeholde serier og
batches i dine lagerlokationer. Når du afsender serier og batches fra
6
Kun tilgængelig i følgende lokaliseringer: Polen, Tjekkiet, Ungarn, Rusland og Slovakiet.
Nyheder i SAP Business One 9.0
Beholdning
OFFENTLIGT
© 2012 SAP AG. All rights reserved.
11
Funktion
Beskrivelse
lagerlokationer, kan du beslutte, om du vil plukke artiklerne i henhold til
deres lagerlokationer eller deres serie- og batchinformationer.
Herudover kan du nu vise lagerlokationsinformationerne i rapporterne for
serie- og batchtransaktioner.
Modtagende lagerlokationer
SAP Business One 9.0 gør det muligt for dig at udpege bestemte
lagerlokationer som modtagende lagerlokationer. Når du modtager varer,
kan disse varer placeres automatisk i modtagende lagerlokationer.
Rapporter
Du kan få en oversigt over alle lagerlokationer og kontrollere
beholdningsstatusserne og bevægelserne i lagerlokationer ved at anvende
følgende rapporter:
Multimængdeenhed (ME)

Lagerlokationsliste

Lagerlokationsindholdsliste

Beholdningsposteringsliste
SAP Business One 9.0 giver dig en høj grad af fleksibilitet til din håndtering
af produkter i multimængdeenheder (ME). Multimængdeenhedsfunktionen
gør det muligt for dig at sælge, købe, modtage og afsende produkter i
enhver mængdeenhed, som din forretning har brug for, samt definere
standardmængdeenheder for forskellige transaktionstyper. Alle salgs-,
indkøbs og beholdningsbilag understøtter artikler med
multimængdeenhedsdefinitioner.
De vigtigste nyheder for denne nye funktion er de følgende:

Ubegrænsede globale og produktspecifikke ME

Definition af ME-grupper med konverteringsregler mellem basis-ME og
alternative ME inden for grupperne

Disse ME-grupper anvendes i artikelstamdata, bilag og
beholdningsbilag.

Standard salgs-ME, indkøbs-ME, beholdnings-ME og automatisk
konvertering til andre relevante mængdeenheder i
transaktionsbehandling

Relateret udvidelse af emballerings-, stregkode- og
prisfastsættelsesfunktioner:
o Pakkeopsætninger for multi-ME er inkorporeret i artikelstamdata og
anvendes i salgsbilag til at anbefale antallet af pakker
o For en artikel, der anvender multi-ME, kan du definere flere
stregkoder og forskellige priser for hver af artiklens
mængdeenheder.
Bemærk, at produktionstransaktioner behandles i en enkelt beholdningsME.
Prisliste- og rabatforbedringer
12
OFFENTLIGT
© 2012 SAP AG. All rights reserved.
I SAP Business One 9.0 er prisliste- og rabatgruppefunktionen blevet
udvidet for at forbedre effektiviteten og til at understøtte specifikke
forretningsprocesser.
Nyheder i SAP Business One 9.0
Beholdning
Funktion
Beskrivelse
Ved at anvende den udvidede prislistefunktion kan du nu gøre følgende:

Allokere en prisliste til en forretningspartnergruppe

Definere priser i flere valutaer for en specifik prisliste eller for en liste
over specialpriser

Definere priser og specialpriser for forskellige mængdeenheder for en
specifik artikel

Definere prislister som aktive eller inaktive
Du kan nu beslutte, om du vil fjerne ikkeprisfastsatte artikler fra databasen
for at reducere databasestørrelsen og forbedre performance.
Ved at anvende den udvidede rabatgruppefunktion kan du nu gøre følgende:

Definere rabatgrupper for alle forretningspartnere, kundegrupper og
leverandørgrupper.

Definere rabatter for specifikke artikler

Definere variable rabatter baseret på den indkøbte mængde

Definere rabatgrupper som aktive eller inaktive

Definere rabatkontrol for forretningspartner og artikel

Allokere flere rabatter
Du kan få en oversigt over alle priser og rabatter ved at anvende følgende
rapporter:

Prisrapport

Rabatrapport
Disse rapporter er også tilgængelige fra selve bilagene, og gør det muligt for
dig at spore kildeprisen og rabatten for hver artikel under bilagsoprettelsen.
Serie- og batchartikler i
tredjepartshandelslagre
SAP Business One 9.0 gør det muligt for dig at håndtere serie- og
batchartikler i tredjepartshandelslagre. Efter du har aktiveret serie- og
batchstyring for dine tredjepartshandelslagre, kan du gøre følgende:

Allokere serie- og batchartikler i tredjepartshandelslagre til nyligt
oprettede bilag. Bilagene inkluderer følgende:
o Kundeordre, levering, returnering, udgående faktura, udgående
faktura + betaling, udgående kreditnota, udgående debetnota,
udgående forfaktura, udgående korrektionsfaktura7, tilbageførsel
udgående korrektionsfaktura7
o Varetilgang, varereturnering, indgående faktura, indgående
kreditnota, indgående debetnota, indgående korrektionsfaktura7,
tilbageførsel indgående korrektionsfaktura7
7

Vedligeholde serie- og batchinformationer for artikler i
tredjepartshandelslagre ved at anvende Serienummerstyring og
Batchstyring.

Vise transaktioner for serie- og batchartikler i tredjepartshandelslagre
ved at anvende Transaktionsrapport serienumre og Transaktionsrapport
Kun tilgængelig i følgende lokaliseringer: Polen, Tjekkiet, Ungarn, Rusland og Slovakiet
Nyheder i SAP Business One 9.0
Beholdning
OFFENTLIGT
© 2012 SAP AG. All rights reserved.
13
Funktion
Beskrivelse
batchnumre.

Overføre serie- og batchinformationer for artikler i
tredjepartshandelslagre til et målfirma under årsoverførsel (kun
tilgængelig i Israel).
Hvis dine serieartikler i tredjepartshandelslagre leveres, kan SAP Business
One herudover oprette stamdata for kundeequipment automatisk for disse
artikler på samme måde som for artiklerne i ikketredjepartshandelslagre.
Beholdningsoptælling
SAP Business One 9.0 giver dig nye muligheder for at udføre en komplet
beholdningsoptællingsproces. Det starter med cykliske
lageroptællingsalarmer og fortsætter med velstrukturerede opgaver og
nyskabende rapportering.
Store forbedringer omfatter følgende:
14
OFFENTLIGT
© 2012 SAP AG. All rights reserved.

Bilag til at registrere og håndtere beholdningsoptælling og
beholdningspostering

Artikler kan fastfryses under beholdningsoptælling

Registrering af optællingsresultater og afvigelse af to forskellige
beholdningsoptællere

Forbedring af den cykliske lageroptællingsfunktion for at muliggøre
fortsættelsen af optællingsprocessen fra cykliske
lageroptællingsalarmer og anbefalinger.

Præcis optælling af serienumre og batches

Understøttelse af beholdningsoptælling for lagerlokationer

Beholdningsoptællingsrapporter til at konsolidere og analysere
eksisterende beholdningsoptællings- og beholdningsposteringsbilag

Dashboard-rapport for beholdningsoptællingsanbefaling

Bilag til at registrere og håndtere beholdningsprimosaldi

Optælling efter mængdeenhed
Nyheder i SAP Business One 9.0
Beholdning
Implementeringsværktøjer
Funktion
Beskrivelse
Implementeringscenter
SAP Business One 9.0 giver dig ét centralt sted, hvor du kan implementere
og konfigurere SAP Business One. I implementeringscenteret kan du gøre
følgende:
Implementeringsprojekt

Konfigurere firmaopsætninger

Generere konfigurationsrapporter

Migrere data fra ældre systemer

Pakke prækonfigurerede løsninger

Kopiere data mellem firmaer

Designe og redigere implementeringsprojekter

Udføre implementeringsprojekter
SAP Business One 9.0 gør det muligt for dig at oprette og redigere
implementeringsprojekter, der hjælper dig med implementeringen og
konfigureringen af SAP Business One. Et implementeringsprojekt er en
skabelon, som giver dig de detaljerede specifikke trin, du skal færdiggøre for
at kunne installere og implementere SAP Business One fuldstændigt for en
bestemt kunde.
Under implementeringsprocessen kan du anvende skabeloner til at allokere
din tid til specifikke opgaver og overvåge dit forløb. SAP Business One 9.0
gør det muligt for dig at oprette skabeloner på vegne af andre brugere, som
så kan importere skabelonen og implementere et SAP Business Onelandskab i henhold til din plan.
Quick Copy
Nyheder i SAP Business One 9.0
Implementeringsværktøjer
I SAP Business One 9.0 er add-on'en Copy Express blevet integreret som en
standardapplikationsfunktion og omdøbt til Quick Copy. Du kan anvende
Quick Copy til at kopiere firmakonfigurationsinformationer fra et firma til et
andet og til at gemme konfigurationsinformationer i en XML-fil.
OFFENTLIGT
© 2012 SAP AG. All rights reserved.
15
Forbedret infrastruktur
Funktion
Beskrivelse
SAP Business One - definition
SAP Business One 9.0 gør det muligt for dig at kontrollere og reparere
opsætninger og tekniske forbindelser i SAP Business One og i
integrationsframework'et. Anvend denne funktion efter installation eller
opgradering for at sikre, at dine integrationsscenarier er sat korrekt op.
Anvend denne funktion til fejlfinding, hvis funktioner i SAP Business One, der
er relateret til integration, ikke virker korrekt.
System Landscape Directory
I SAP Business One 9.0 autentificerer servicen System Landscape Directory
(SLD) nu brugere og gør det muligt for dig at styre et komplet SAP Business
One-landskab. SLD håndterer mange opgaver, der førhen blev håndteret af
licensserveren.
Hvis du anvender et webinterface, har du kun adgang til SLD fra den
maskine, hvor SLD er installeret. Du kan anvende webinterface til at gøre
følgende:

Tilføje, fjerne og redigere databaseservere

Styre autentificeringsopsætninger for databaseservere

Vise informationer om firmaerne på en databaseserver

Aktivere funktionen Single Sign-On

Håndtere krypteringsnøgler

Ændre password til SAP Business One-webstedet
Single Sign-On
SAP Business One 9.0 understøtter funktionen Single Sign-On (SSO). I
administrationsmodulet kan du forbinde en SAP Business One-brugerkonto
til en Microsoft Windows-domænekonto. Med denne forbedring er det
muligt for brugere at springe vinduet Selekter firma over og starte med at
anvende applikationen uden at blive bedt om at indtaste deres SAP
Business One-logoninformationer. Administratorer kan aktivere global SSOfunktionen i System Landscape Directory.
64bit-understøttelse
SAP Business One Client, SAP Business One Studio, SAP Business One addons (Electronic File Manager, Outlook Integration, Payment Engine og
ScreenPainter), Data Transfer Workbench, Outlook Integration server,
Outlook Integration standalone og Solution Packager understøtter nu alle
64bit-behandling. Dette gør det muligt at anvende hele den tilgængelige
hukommelse på et klientsystem, så du opnår en bedre performance. Det vil
også understøtte langt mere effektive partner add-ons og tillade integration
med andre 64bit-applikationer.
Sikkerhedsoverholdelse &
databeskyttelse
SAP Business One 9.0 understøtter en standard
krypteringskommunikationskanal mellem licensserveren, SAP Business
One-klienten og DI API add-ons, der overholder lokale og globale
lovmæssige mandater til datasikkerhed og -beskyttelse. Til at beskytte mod
16
OFFENTLIGT
© 2012 SAP AG. All rights reserved.
Nyheder i SAP Business One 9.0
Forbedret infrastruktur
Funktion
Beskrivelse
angreb og sikkerhedsbrister understøtter systemet nu dynamiske nøgler og
"salted hash"-passwords. Alle administrations- og konfigurationsændringer
gemmes i en protokolfil til kontrolformål.
Tilgængelighedsstandard
Nyheder i SAP Business One 9.0
Forbedret infrastruktur
For at forbedre tilgængeligheden for brugeren er SAP Business One nu
tilpasset SAP's krav til standardprodukttilgængelighed, der fremtvinges af
processen Product Innovation Lifecycle (PIL). Brugergrænsefladeelementer
som fx ikoner, billeder og forkortelser har værktøjstip med beskrivelser.
OFFENTLIGT
© 2012 SAP AG. All rights reserved.
17
Udvidelsesmulighed
SAP Business One er udstyret med et programmerings-API baseret på COM-teknologi. Du kan anvende
standardfunktionsmulighederne i SAP Business One, eller du kan tilpasse det til dine specifikke behov. API'et
leveres som et Software Development Kit (SDK) og indeholder udviklingsdokumentation og eksempelkildetekster.
I SAP Business One SDK kan du udvide og ændre funktionaliteten i SAP Business One med det formål at oprette
branche- og firmafunktionalitet og interfaces med tredjepartsværktøjer.
Forbedringer i DI API
Funktion
Beskrivelse
Multi-ME, anlægsregnskab,
prisliste- og rabatgruppe,
annullering af betaling og
indbetaling,
artskontodeterminering,
annullering af bilag
Nye DI API-services relateret til den nye funktion, der er beskrevet i dette
dokument, er tilgængelige i SAP Business One 9.0 Software Development
Kit.
UserFields-attributter
UserFields-attributter tilføjes til følgende servicetypeobjekter:

ActivitiesService

AccrualTypesService

CostCenterTypesService

DistributionRulesService

DepositsService

BlanketAgreementsService

CampaignsService
Ekstern afstemning
En ny service ExternalReconciliationsService findes. Du kan nu udføre eller
annullere afstemning.
Bilag til dokumenter
Et nyt interface AttachmentEntry er tilgængeligt for dig, så du kan tilføje
bilag til objektet Documents.
Forbedringer i UI API
Funktion
Beskrivelse
Fastholde kolonner i
matrix/gitter
Du kan nu fastholde kolonner i en matrix eller et gitter, så disse kolonner
stadig vises på skærmbilledet, når du trækker i rullepanelet.
18
OFFENTLIGT
© 2012 SAP AG. All rights reserved.
Nyheder i SAP Business One 9.0
Udvidelsesmulighed
Funktion
Beskrivelse
Eksplicit lagring af
formularopsætninger
Da du førhen skulle konfigurere mere end et faneblad i en formular, så var
det, efter du havde konfigureret et faneblad, nødvendigt at lukke formularen
og åbne den igen, før du kunne konfigurere et andet faneblad. Nu kan du
gemme alle konfigurationer for forskellige faneblade på samme tid.
Refaktorering af
objektniveauhændelser
Den aktuelle COM-hændelse refaktoreres til at implementere et sæt
objektniveauhændelser. Gamle hændelser fjernes ikke for at kunne
vedligeholde bagudkompatibilitet.
SAP Business One Studio
Funktion
Beskrivelse
SAP Business One Studio
SAP Business One Studio og SAP Business One Studio for Microsoft Visual
Studio er nyligt integrerede udviklingsmiljøer for SAP Business Onepartnere, -konsulenter og kunde IT. De muliggør en effektiv udvikling af SAP
Business One SDK og andre funktioner med udvidelsesmulighed som fx
brugerdefinerede objekter (UDO), SAP Business One-customizing osv.

SAP Business One Studio er en prækonfigureret løsning (inkluderet i
SAP Business One), hvor du kan designe layoutet på din add-on. Det er
en opgraderet version af Screen Painter og en åben platform for andre
designere som fx Workflow Designer og den fremtidige EFM Designer.

SAP Business One Studio for Microsoft Visual Studio er tæt integreret
med Microsoft Visual Studio 2010. Microsoft Visual Studio 2010 deler
det samme projektfilformat med SAP Business One Studio. Partnere
kan udvikle add-ons med komplette funktioner som fx UI-design,
kodegenerering, debug, build og deployment. (SAP Business One 9.0
understøtter kun C#)
SAP Business One-workflow
Funktion
Beskrivelse
SAP Business One-workflow
SAP Business One-workflow gør det muligt for dig at definere, anvende og
udføre nye forretningsprocesser. Følgende funktioner er inkluderet:
Nyheder i SAP Business One 9.0
Udvidelsesmulighed

Workflow Designer (i SAP Business One Studio) – et integreret
udviklingsmiljø (IDE) med visualiseringskontroller til at hjælpe
slutbrugere med at oprette processer og generere XML til senere import
til SAP Business One.

Workflow Engine – en ny service "workflow" i serverværktøjet (Service
Manager) til at styre processen.
OFFENTLIGT
© 2012 SAP AG. All rights reserved.
19
Funktion
Beskrivelse

Workflow i SAP Business One – gør det muligt for slutbrugere at bruge
workflow i følgende funktioner:
o Workflow Manager: Håndterer workflow-processkabelonen og
importerer XML, der er genereret i Workflow Designer
o Workflow Instance: Starter processen baseret på workflowskabelonen og visualiserer processen til at informere slutbrugere
om processtatussen.
o Workflow Worklist: Finder og henter opgaven
o Task Detail: Behandler en opgave
o Workflow Monitor: Kontrollerer status for alle procesinstanser
Remote Support Platform for SAP Business One
Funktion
Beskrivelse
Ny version af Remote Support
Platform
Remote Support Platform for SAP Business One er designet til at beskytte
en kundes SAP Business One-installation ved at give automatisk support og
fjernsupport ved højt forretningsvolumen. Version 3.0 af Remote Support
Platform er inkluderet i SAP Business One 9.0 produkt-dvd'en eller kan
downloades som en separat pakke.
Remote Support Platform 3.0 giver dig flere nye funktioner, som inkluderer
sikkerhedskopieringsstyring, support for Microsoft Windows PowerShell
Scripting, Remote Support Platform-rapportering og test til forberedelse af
databaseopgradering. Se Nyheder i Remote Support Platform 3.0 for
yderligere informationer om de store funktionsforbedringer og -ændringer,
der er implementeret i denne release.
20
OFFENTLIGT
© 2012 SAP AG. All rights reserved.
Nyheder i SAP Business One 9.0
Udvidelsesmulighed
Rapporteringsplatform
Funktion
Beskrivelse
Understøttelse af SAP Crystal
Reports 2011
SAP Business One 9.0 understøtter SAP Crystal Reports 2011 på følgende
måde:
SAP Crystal Server Integration
Nyheder i SAP Business One 9.0
Rapporteringsplatform

Du kan vise Crystal-rapporter og layout designet af SAP Crystal Reports
2011 i SAP Crystal Reports 2011 Viewer.

Når du åbner en Crystal-rapport eller et Crystal-layout til redigering fra
SAP Business One, så åbner den/det i SAP Crystal Reports 2011
Designer.
Du kan nu gøre følgende:

Uploade system- og brugerdefinerede Crystal-rapporter fra SAP
Business One til SAP Crystal Server 2011

Vise eksempler på uploadede rapporter fra SAP Business One.

Vise og dele Crystal Server URL'er for de uploadede rapporter i SAP
Business One
OFFENTLIGT
© 2012 SAP AG. All rights reserved.
21
Electronic File Manager (EFM)
Funktion
Beskrivelse
EFM understøttelse af flere sprog
Med Electronic File Manager: Format Definition kan du nu designe
flersprogede GEP- og BPP-formatprojekter. EFM understøtter følgende:
22
OFFENTLIGT
© 2012 SAP AG. All rights reserved.

Gøre det muligt for brugere at indtaste oversættelsestekst i EFM
Designer

Eksportere oversættelser til XML- eller CSV-filer

Importere oversættelser til et GEP- eller BPP-formatprojekt
Nyheder i SAP Business One 9.0
Electronic File Manager (EFM)
www.sap.com/contactsap
Copyrights, Trademarks, and Disclaimers
© 2012 SAP AG. All rights reserved.
The current version of the copyrights, trademarks, and
disclaimers at
http://service.sap.com/smb/sbocustomer/documentation
is valid for this document.

Similar documents