Hvad vil vi med Velfærdsteknologi?

Transcription

Hvad vil vi med Velfærdsteknologi?
Årsskrift/
Annual review
2010
Tro på fremtiden/
Believe in the future
2010 var første år for vores virksomheder efter den kraftige krise, som ramte
globalt i 2008/09. Der er stadig udfordringer som resultat af krisen, men i
2010 har samtlige virksomheder lagt mange kræfter i at skabe fundamenter,
der tilgodeser de langsigtede målsætninger. Der forestår stadig meget hårdt
arbejde, men vi er overbeviste om, at med de ledere og medarbejdere vi har,
vil vores virksomheder fortsætte med at udvikle sig positivt. Den verden, vi
ser i dag, vil ændres yderligere i årene fremover, specielt vil globaliseringen
med en ekspansiv udvikling i de såkaldte ’emerging markets’ byde på flere
spændende muligheder.
2010 was our first year of business following the crushing crisis that struck
the globe in 2008/09. There are still challenges stemming from the crisis
that must be overcome, but in 2010, all our companies invested much effort
into laying the foundation for success over the long term. Much hard work
is still ahead, but we are confident that with the qualified managers and
employees that we have, our companies will continue to develop in a
positive direction. As we see it, conditions around the world will continue
to change in years to come, especially through the expansive development
and exciting opportunities that globalization offers to emerging markets.
2 3
LauritzenFonden Indledning/Introduction
indledning/Introduction
Fonde har i dag en betydende rolle i det danske samfund, og dette
forpligter. Som i så mange andre dele af samfundet efterlever det store
flertal de regler og normer, som er gældende, men det er og bliver
umuligt at få alle til det.
Faren er så, at flertallet stilles overfor ændringer forårsaget af mindre­
tallets handlinger. Det er naturligvis svært at undgå, men vores samfund
i dag er meget klart koblet til en offentlig mening, som ofte kan bygge
på fejlagtige eller tilpassede oplysninger.
Lauritzen Fonden, som er en erhvervsdrivende fond, lægger meget vægt
på at optimere de betingelser, vi kan være med til at give vores tilknyttede
virksomheder, men i tillæg dertil har vi en rolle i samfundet, som tager
sit udgangspunkt i vores værdier og mottoet ”Believe in you”.
I Lauritzen Fonden sætter vi en ære i at tænke nyt og utraditionelt både
i forhold til innovative forretningsmuligheder og måder at afhjælpe
uhensigtsmæssige forhold i samfundet.
Der kan i visse tilfælde være en kobling mellem Fondens kommercielle og
almennyttige aktiviteter, men det er absolut ingen betingelse. Det væsentlige er at skabe bæredygtige og langtidsholdbare løsninger.
En af eftervirkningerne fra krisen er, at der er blevet en hårdere kamp
om at skaffe midler til projekter af social, humanitær og kulturel karakter;
dette mærker vi også i Lauritzen Fonden.
Tydeligvis kan ikke alle ansøgninger efterkommes, og i Lauritzen Fonden
lægger vi vægt på, at projekter, vi støtter, tager deres udgangspunkt i
devisen hjælp til selvhjælp. Det er væsentligt, at de personer vi støtter,
føler, at de selv bidrager til løsningen, og at den glæde og stolthed det
fører med sig, klæder dem på til at takle fremtidens udfordringer.
Det frivillige arbejde, der udføres i Danmark, er enestående. Der er fantastisk mange, som engagerer sig i frivillligt, ubetalt hjælpearbejde uden
tanke for andet end at være med til at løse problemer. Disse utrættelige
mennesker, som arbejder dag og nat, fortjener en stor tak fra hele vores
samfund, og det er en ære for Lauritzen Fonden at bidrage til deres virke.
Viden er et væsentligt parameter for fremtiden. Når vi globalt kigger på
udviklingslandene og igen tænker ”hjælp til selvhjælp”, så er uddannelse
en forudsætning for, at disse lande/områder kan udvikles.
Men også lokalt i Danmark, som er et lille land, vil udviklingen af vores
uddannelsesniveauer være forudsætning for en bedre vidensbasis og
dermed øge vores muligheder for at konkurrere og have indflydelse i
fremtidens verdenssamfund. 2011 vil utvivlsomt byde på nye udfordringer
i Lauritzen Fonden, i Danmark og i verdenssamfundet som et hele; men
med udgangspunkt i menneskets evne til at konfrontere og løse problemer
holder vi os til vores motto ”Believe in you”.
Today, foundations play a significant role in Denmark and this comes with
obligations. As in so many other aspects of society, the majority follows
the accepted rules and norms, but it is impossible to get everyone to comply.
The danger is then that the majority is faced with changes caused by the
actions of the minority. It is naturally difficult to avoid, but today’s society
is intertwined with public opinions, and can often be influenced by
erroneous or manipulative information.
The Lauritzen Foundation is a commercial fund which attaches great
importance to optimizing the conditions that we are able to provide
for our companies, but in addition to this we also have a role to play in
society, as expressed by our motto, ”Believe in you”.
In the Lauritzen Foundation, we take pride in pursuing new and uncon­
ventional thinking, both in terms of innovative business opportunities
and in ways to remedy inconsistencies in society.
Sometimes there is a link between the Foundation’s commercial and
philanthropic activities, but this is definitely not a requirement. The
important thing for us is to create sustainable and lasting solutions.
One of the repercussions of the crisis has been that it has become harder
to raise funds for projects of a social, humanitarian and cultural nature
- something the Lauritzen Foundation has noticed through the increasing
number of applications we receive.
Obviously, not all requests can be met, and at the Lauritzen Foundation
we place emphasis on the fact that the projects we support embody
the idea of helping people help themselves. It is essential for us that the
people we support feel that they are also contributing to the solution,
as the satisfaction and pride this engenders will equip them to tackle
life’s future challenges.
The charity work carried out in Denmark is unique. There are a great
number of people who engage in unpaid volunteer work, expecting
nothing in return other than the joy of being able to help others solve
their problems. These people who work tirelessly day and night deserve
a big thank you from our entire society and it is an honour for the Lauritzen
Foundation to assist them with their work.
Knowledge is a key parameter for the future. When looking around the
globe at developing countries, it is clear that knowledge is paramount
to helping people help themselves. Education is central to improving
conditions in these countries and regions.
Even in a small nation such as Denmark, the local development of edu­
cation levels is prerequisite for building a better knowledge base and
helping the country remain competitive and influential in future, global
society. 2011 will undoubtedly bring new challenges to the Lauritzen
Foundation, Denmark and the worldwide community as a whole, but
considering human ability to confront and solve problems, we put faith
in our motto, ”Believe in you”.
Jens Ditlev Lauritzen Bestyrelsesformand/Chairman of the Board
LauritzenFonden
Om Fonden/
About the Foundation
4 5
LauritzenFonden Om Fonden/About the Foundation
Om fonden/about the foundation
322 projekter er støttet i et
fremgangsrigt og driftigt år/
322 projects supported over a
successful and prosperous year
Rederiaktiviteter vil altid være hovedhjørnestenen i Lauritzen-Gruppens forretningsgrundlag, men gennem årene har sfæren udvidet sig
til i dag også at omfatte venturevirksomheder
med interesser inden for så væsensforskellige
områder som olieteknologi, kræftforskning,
byggeri, software og ejendomsadministration.
Shipping activities will always be the cornerstone of the Lauritzen Group’s business, but over
the years this sphere has expanded and today
includes venture companies with interests in
a diverse array of industries: oil technology,
cancer research, construction, software and
property management.
Lauritzen Fonden blev oprettet af brødrene Ivar og Knud Lauritzen
og deres søster Anna Lønberg-Holm i 1945 i forbindelse med
50-året for starten af dampskibsselskabet “Vesterhavet”, der
tilbage i 1895 blev grundlagt af deres far, Ditlev Lauritzen.
In 1945, the Lauritzen Foundation was founded by the brothers,
Ivar and Knud Lauritzen, and their sister, Anna Lønberg-Holm,
in connection with the then 50-year-old steamship company,
“Vesterhavet”, founded by their father, Ditlev Lauritzen, in 1895.
Lauritzen Fonden er en erhvervsdrivende fond med almennyttige
aktiviteter. Fonden er moderselskab for rederierne J. Lauritzen A/S
(100 pct.-ejet) og DFDS A/S (36 pct.-ejet), såvel som LF Investment
ApS, der har andele i virksomheder inden for olieanalyse, måleudstyr, software, bioteknologi og ejendomsmarkedet.
The Lauritzen Foundation is a commercial fund involved in
charitable activities. The Foundation is the parent company
of J. Lauritzen A/S (100% ownership) and DFDS A/S (36%
ownership), as well as LF Investment ApS, which holds shares
in companies engaged in the oil analysis, measuring instrument,
software, biotechnology and real estate markets.
Inden for det almennyttige område støtter Lauritzen Fonden bl.a.
sociale og humanitære projekter både i og udenfor Danmarks
grænser, søfart, iværksætteraktiviteter, kultur – herunder Lauritzenprisen - og uddannelse. Uddannelseslegater tildeles primært
medarbejdere, børn og ægtefæller i Lauritzen-Gruppen.
Fundatsens retningslinjer i forhold til uddelinger fra Fonden er
tilgængelige på www.lauritzenfonden.com. Fonden modtog i
2010 1.300 ansøgninger, hvoraf 322 fik tilsagn.
The non-profit activities that the Lauritzen Foundation supports
cover a broad range of areas, among them: social and humanitarian
projects both inside and outside of Denmark, maritime affairs,
entrepreneurship, culture – including The Lauritzen Prize – and
education. Educational scholarships are primarily awarded to
employees of the Lauritzen Group, their children or spouses.
Charter guidelines covering distributions from the Foundation
can be found at www.lauritzenfonden.com. In 2010, the Founda­
tion received 1,300 applications, of which 322 were sanctioned.
J. Lauritzen A/S – fortsætter væksten Som førende virksomhed inden for maritim transport ejer og
opererer JL en moderne flåde, og rederiet omfatter følgende forretningsområder: Lauritzen Bulkers (transport af tørlast), Lauritzen
Kosan (transport af flydende gasser, herunder petrokemiske gasser),
Lauritzen Offshore (leverandør af dynamisk positionerbare (DP)
servicefartøjer til offshore industrien) og Lauritzen Tankers
(transport af olieprodukter, herunder vegetabilske olier, benzin
og kemikalier).
Lauritzen A/S – continued growth
As a leader in maritime transportation, JL owns and operates a
modern fleet with the company encompassing the following
business activities: Lauritzen Bulkers (transport of dry bulk car­
goes), Lauritzen Kosan (transport of liquefied gases, including
petrochemical gases), Lauritzen Offshore (supplier of dynamically
positioned (DP) support vessels for the offshore industry) and
Lauritzen Tankers (transport of oil products, including vegetable
oils, gasoline and chemicals).
I 2010 fortsatte JL med implementeringen af sit vækst- og investeringsprogram, som blev påbegyndt i 2004. I årets løb tog rederiet
således levering af ti nybygninger, herunder seks tørlastskibe, tre
produkttankskibe og et fuldtryksgastankskib. Derudover blev seks
nye tørlastskibe taget på længerevarende periodecertepartier.
In 2010, JL continued the implementation of its growth and
investment program, which began in 2004. Over the course of
the year, the company ordered the delivery of ten newbuildings,
including six dry bulk carriers, three product tankers and one fully
pressurized gas carrier. Additionally, six new dry bulk carriers took
on long-term charter contracts.
Ved udgangen af 2010 var JL’s investerede kapital mere end seks­
doblet siden 2004, og den vil øges yderligere i 2011 som følge af
færdiggørelsen af det nuværende investeringsprogram.
2010 bød på mange vigtige begivenheder. Blandt andet udvidede
JL sit engagement i Asien ved at styrke de kommercielle og operationelle organisationer i Singapore, Shanghai og Tokyo. Desuden
udvidede rederiet sine finansieringskilder til også at omfatte lån
med eksportgarantistøtte samt erhvervsobligationer, og endelig
blev Lauritzen Tankers medlem af og partner i den nydannede
produkttankskibs pool under ledelse af Hafnia Management.
JL kontrollerede i 2010 en gennemsnitlig flåde på ca. 150 skibe.
Ordrebogen omfatter 29 skibe, herunder 15 tørlastskibe, fem
gastankskibe, syv produkttankskibe og to shuttletankskibe til
levering i 2011-13. JL vil ligeledes få leveret ti indchartrede nybygninger, og der vil via partnere tilgå flåden yderligere otte
nybygninger.
JL arbejder målrettet på at sikre den fortsatte udvidelse af flåden
på en bæredygtig og miljømæssig forsvarlig måde. JL’s forretningsenheder arbejdede således i 2010 med en bred vifte af initiativer
med henblik på at forbedre skibenes brændstofsøkonomi, og
rederiet fortsatte blandt andet sit aktive engagement i det danske
”Green Ship of the Future” initiativ, hvor der udvikles strategier
for nedbringelse af skibes emissioner.
Foruden hovedkontoret i København har JL kontorer i Brasilien,
Kina, Japan, Filippinerne, Singapore, Spanien og USA. JL beskæftiger
1.200 medarbejdere, og i 2010 udgjorde nettoomsætningen
718,8 mio. USD.
6 7
LauritzenFonden Om Fonden/About the Foundation
By the end of 2010, JL’s invested capital was six times that of
2004 and further increases will be witnessed in 2011 when the
current investment program reaches completion.
2010 offered many important events. Among them, JL expanded
its engagement in Asia by strengthening its commercial and
operational organizations in Singapore, Shanghai and Tokyo. The
company also expanded its sources of funding to cover loans
with Export Credit Agency (ECA) support and corporate bonds.
Finally, Lauritzen Tankers became a member and partner of the
newly formed product tanker pool run under the leadership of
Hafnia Management.
150 ships was the average fleet size that JL controlled in 2010.
The order book includes 29 ships, of which 15 are dry bulk carriers,
five are gas carrier tankers, seven are product tankers and two
are shuttle tankers - all being scheduled for delivery in 2011-13.
JL will also take delivery of ten long-term time-chartered new­
buildings, and an additional eight newbuildings will be added to
the fleet through partners.
JL is dedicated to ensure the continued expansion of the fleet in
a sustainable and environmentally responsible manner. In line with
this, in 2010, JL’s business units continued a broad range of initia­
tives to enhance fuel efficiency, and the company also continued
with its active involvement in the Danish ‘Green Ship of the Future”
initiative in developing strategies for reducing emissions.
Besides its headquarter in Copenhagen, JL has offices in Brazil,
China, Japan, the Philippines, Singapore, Spain and the USA.
JL employs 1,200 employees and revenues in 2010 totalled
718.8 million USD.
Om fonden/about the foundation
DFDS A/S – fortsat fremdrift og nye divisioner
DFDS udvidede netværket kraftigt i juli 2010 med overtagelsen
af Norfolkline. Siden har selskabet etableret en ny organisation
med en shippingdivision for aktiviteterne til søs og en logistikdi­
vision for aktiviteterne til lands. Hertil kommer støttefunktionerne
Finans og People & Ships, der er ansvarlig for HR samt bemanding
og teknisk drift af skibe.
Blandt de store opgaver i 2010 har dels været at integrere de to
organisationer i én fælles med en ny ledelsesstruktur, dels at tilpasse de to virksomheders sejlruter og logistikaktiviteter til fælles,
effektive serviceydelser. Det har medført en række store ændringer
på Det Irske Hav, hvor aktiviteter er solgt fra, og i Nordsøen, hvor
aktiviteterne er samlet på fælles ruter og terminaler.
Selskabet fortsatte ekspansionen i 2010 med en aftale om køb af
majoriteten af en fragtterminal i Göteborg, der nu afventer konkurrencemyndighedernes godkendelse. Desuden indgik DFDS en
langfristet kontrakt med det danske og tyske forsvar om søtrans­
port af militært materiel på op til fem skibe; i den forbindelse er
der bestilt to skibe til bygning på et tysk værft.
DFDS vil fortsat styrke og udvide selskabet og sikre en konstant
udvikling mod en mere miljøvenlig drift. Det sker gennem en
målrettet indsats for at reducere olieforbruget med ny teknologi
og med mere miljøvenlige driftsmåder.
DFDS driver Nordeuropas største integrerede, søbaserede trans­
portnetværk, hvori der indgår 60 skibe på fragt- og passagerruter
i Østersøen, Nordsøen og Den Engelske Kanal samt containerog sideportskibe på Det Irske Hav. Hertil kommer tilknyttede
havneterminaler. Derudover omfatter DFDS logistikaktiviteter i
form af trailertransporter, jernbanetransporter og varelagre i en
stor del af Europa. DFDS har 5.000 medarbejdere og en årlig
omsætning på 10 mia. kroner.
Kunderne er speditionsselskaber og producenter af industrivarer
og dagligvarer, butikskæder mv. Transporterne omfatter trailere,
papir, stål, nye biler, store stålkonstruktioner, halvfabrikata til
producenter, fødevarer, drikkevarer, byggematerialer mv. Endvidere
transporterer DFDS passagerer og køretøjer på cruiselignende
rejser med hotelservice om bord samt på korte dagsrejser over
Den Engelske Kanal.
DFDS A/S – gaining momentum and new divisions
DFDS strongly extended its network in July, 2010, with the acqui­
sition of Norfolkline. Since then, the company has established a
new organizational structure, with a shipping division for activities
at sea and a logistics division for activities on land. On top of this
are the support divisions of Finance and People & Ships, which
are responsible for HR, staffing and the technical operation of
the ships.
Among the major tasks in 2010 was integrating the two organiza­
tions into one, which involved implementing a new management
structure and harmonizing the two companies’ routes and logistics
activities to deliver common and efficient services. This has led to
a number of major changes in the Irish Sea, where some activi­
ties have been sold, and in the North Sea, where the activities
are now grouped together on common routes and terminals.
The company continued its expansion in 2010 with an agreement
to acquire a controlling interest in a freight terminal in Gothen­
burg, which is now awaiting approval from the competition
authorities. DFDS has also entered a long term contract with the
Danish and German military defense for marine transport of
military equipment on up to five ships. As a result of this agree­
ment, an order has been placed at a German shipyard for the
construction of two new ships.
DFDS will continue to strengthen and expand the company, while
ensuring consistent development towards a more environmentally
friendly operation. This is achieved through persistent efforts to
reduce oil consumption, through improved technology and more
environmentally friendly operational procedures.
DFDS operates Northern Europe’s largest, integrated sea-based
transport network, which includes 60 ships on freight and pas­
senger routes in the Baltic Sea, North Sea and English Channel, as
well as container and side-port ships on the Irish Sea. On top of
this, DFDS also controls the associated port terminals. Other activities include DFDS logistics in the form of trailer transport, railway transport and warehouses throughout much of Europe. DFDS
has 5,000 employees and an annual turnover of 10 billion DKK.
Customers are transport companies, manufacturers of industrial
goods and groceries, retail chains and more. Cargo includes trailers,
paper, steel, new cars, large steel structures, semi-products for
manufacturers, food, beverages, construction materials and similar.
Furthermore, DFDS transports passengers and vehicles in a cruiselike setting with hotel services on board, as well as offering short
day trips across the English Channel.
Durisol UK – satser på miljø og bæredygtighed
Durisol UK producerer bæredygtige byggeblokke, der består af
80 pct. genbrugstræ og 20 pct. cement. Durisol-blokkene kan
anvendes til konstruktion af alle tænkelige former for yder- og
indervægge i bolig- og kommercielt byggeri som fx varehuse,
kontorer, hoteller, supermarkeder, kollegier, skoler eller læge­kli­nikker. De kan også anvendes til konstruktion af støjværn i
nærheden af veje og jernbaner og er det mest effektive bygge­
materiale, der findes i Europa til at absorbere støj.
I 2010 solgte Durisol UK i alt 75.000 blokke til ca. 40 byggeprojek­
ter. Det gav en relativt beskeden omsætning på £300.000. Dette
skal dog ses i lyset af, at det dels er en tidskrævende proces at
markedsføre et nyt byggesystem og produkt i et konservativt
marked, dels at selskabet påbegyndte produktionen på tærsklen
til den finansielle krise, der ramte den britiske byggeindustri hårdt.
Der er dog igen ved at komme gang i byggeriet i Storbritannien,
og samtidig ser man et stigende fokus på bæredygtigt byggeri.
Kendskabsgraden til Durisols produkter er desuden væsentligt
forøget gennem flere års markedsførings- og salgsarbejde specielt
over for arkitekter og entreprenører. Kombineret med en efter­
hånden omfattende referenceliste på over 150 projekter, der
omfatter fx enfamiliehuse, skoler, plejehjem, lejlighedskomplekser
og supermarkeder, samt meget positiv feedback fra eksisterende
kunder, både entreprenører, erhvervsmæssige klienter og husejere,
betyder dette, at der er en igangværende dialog med en lang
række potentielle og interessante kunder. Med andre ord skal
Durisol UK til at høste frugterne af et omfattende salgsarbejde,
som forventes at sprede sig.
Durisol UK har eksklusiv licens til at producere og distribuere
Durisol-byggeblokke i Storbritannien og Irland. Selskabet er relativt
nystartet, eftersom produktionsfaciliteterne i det sydlige Wales
blev indviet i april 2008, men teknologien og varemærket Durisol
har en lang historik. Den går tilbage til 1946, hvor produktet og
produktionsmetoden blev opfundet i Schweiz. Durisol-produk­
terne er i en årrække, via andre licenstagere, blevet anvendt med
succes i Øst og Vest Europa, Nordamerika, Mellemøsten, Rusland
og Japan.
8 9
LauritzenFonden Om Fonden/About the Foundation
Durisol UK tilbyder entreprenører og husmarkedet et produkt
med en række attraktive egenskaber: Anvendelse af produkterne
indebærer betydelige besparelser, nemlig 15-25 pct., sammenlignet
med traditionelle vægsystemer. Produkterne er lettere og hurtigere
at anvende, da de ikke kræver mørtel og det er næsten som at
bygge med legoklodser; det vil sige, de kan bruges af ufaglært
arbejds­kraft. De har gode isoleringsegenskaber og et åndbart
materiale, som giver et godt indeklima. De er meget holdbare
med fremragende akustiske og støjreducerende egenskaber og
er desuden brandhæmmende.
Durisol-produkterne er miljøvenlige og bæredygtige fra vugge til
grav, det vil sige i produktionen, på byggepladsen, når bygningen er
opført, samt når den efter mange år rives ned igen. I produktionen
af blokkene er energiforbruget minimalt. Træ- og betonmassen
presses gennem en støbeform direkte ud på produktionsgulvet,
hvor de står til tørre i 24-48 timer, hvorefter blokkene stort set
er færdigproducerede. Dermed skal de ikke brændes ved over
1.000 grader i to døgn som eksempelvis mursten. Der anvendes
ingen miljøskadelige materialer i produktionen, og genbrugstræet
i Durisol-blokkene er primært udtjente europaller, der er blevet
fræset til flis. Langt størstedelen af vandet, der anvendes i produktionen, er regnvand, der er opsamlet fra taget på produktionsfaciliteterne. Der er ingen produktionsspild, eftersom alt spildmate­
riale bliver opsamlet og anvendt igen. Blokkene leveres til bygge­
pladsen med minimal emballage, hvilket også reducerer miljø­
belastningen. De gode isoleringsegenskaber bevirker, at energi­
forbruget, der bruges til opvarmning eller nedkøling af huset
gennem dets levetid, reduceres væsentligt. Slutteligt, når huset
skal rives ned, kan blokkene kværnes og anvendes i produk­
tionen af nye Durisol-blokke.
I øjeblikket er der ti ansatte i Durisol UK.
Om fonden/about the foundation
Durisol UK – environment and sustainability
Durisol UK manufactures sustainable building blocks consisting of
80 percent recycled wood and 20 percent cement. Durisol blocks
can be used to construct all imaginable forms of outer and inner
walls for residential and commercial buildings, whether they be
warehouses, offices, hotels, supermarkets, student accommoda­
tion, colleges or health care facilities. They can also be used to
create sound protection alongside roads and railways and are
the most effective, sound absorbent barrier material in Europe.
In 2010, Durisol UK sold a total of 75,000 blocks to approximately
40 building projects. This gave a relatively modest turnover of
£300,000. In interpreting these figures, one must consider the
time-consuming process of marketing a new building system and
product in a conservative market, and the fact that the company
started production on the eve of the financial crisis that hit the
UK’s construction industry particularly hard. However, construction
is again on the upswing in Great Britain, where we are witnessing
an increasing focus on sustainable construction. Awareness about
Durisol’s products has also increased significantly over several years
of marketing and sales efforts, particularly among architects and
contractors. The combination of an increasingly comprehensive
reference list covering over 150 projects, including single-family
homes, schools, nursing homes, apartment buildings, commercial
buildings and supermarkets, with very positive feedback from
existing customers, both contractors, commercial clients and
homeowners, means that an ongoing dialogue with a wide number
of potential customers has been achieved. In other words, Durisol
UK will reap the rewards of comprehensive marketing efforts
and growth can be expected.
Durisol UK has exclusive license to produce and distribute Durisol
building blocks in the UK and Ireland. The company is a relative
newcomer with production facilities in South Wales opening in
April 2008, but the technology behind Durisol and the brand
itself have a long history. It started back in 1946, when relevant
products and production methods were invented in Switzerland.
Throughout the years and under other licenses, Durisol products
have been used successfully throughout Eastern and Western
Europe, North America, Middle East, Russia and Japan.
Durisol UK offers contractors and the housing market a product
with a number of attractive properties. As a building material,
the product generates significant cost savings in the vicinity of
15-25 percent when compared to traditional wall systems. The
products are easier and faster to use because they require no
mortar, making the process akin to building with Lego bricks and
eliminating the need for skilled labour. They also have great
insulation properties, and as a breathable material, the blocks
help to provide good indoor air quality. They are highly durable
with excellent acoustic and noise-reducing properties, and on
top of this, they are also fire retardant.
Durisol products are environmentally friendly and sustainable
from cradle to grave. This includes during production, at the
building site, during construction, and finally, many years later
when the building has to be demolished. In the production of
the bricks, energy consumption is minimal. A wood and cement
mass is pressed through a mold directly on the production floor
where the resulting forms then stand to dry for 24-48 hours.
After this time, the blocks are mostly finished. This is in starck
contrast to the production of traditional bricks, which must be
heated to over 1,000 degrees Celsius for two days. No environ­
mentally harmful materials are used in the production of Durisol
blocks and the recycled tree fiber in the blocks primarily comes
from scrap euro pallets that have been ground into chips. The
vast majority of water used in production is rainwater, which is
collected from the roof of the production facilities. There is no
manufacturing waste since all waste materials are collected and
reused. Blocks are delivered to site with minimal packaging, which
also reduces environmental impact. The insulating properties of
the blocks mean that they help minimize energy expenditure in
heating and cooling the building, which makes a significant impact
over the building’s lifetime. Finally, when the house has to be
demolished, the blocks can be ground down and reused in the
production of new Durisol blocks.
Currently there are ten employees working for Durisol UK.
Kayxo A/S – mere forenkling færre omkostninger
Kayxo udvikler og sælger softwareløsninger. Selskabet har i løbet
af 2010 tilpasset sin forretning og fokuserer primært på to produk­
ter: Digitalt papir og pen, PPoD, og integratorer til søgemaskiner.
Kayxo A/S – enhanced simplification. Reduced cost.
Kayxo develops and sells software solutions. Throughout 2010, the
company realigned its business to focus primarily on two products:
Digital Pen and Paper - PPoD, and Connectors for search engines.
Kayxo erhvervede i 2010 rettighederne til en softwareløsning, som
understøtter digitalt papir og pen, og forenkler vigtige forretnings­
processer og reducerer omkostningerne ved at digitalisere
manuelle papirløsninger. Kayxo sælger PPoD globalt på licensbasis
via en samarbejdspartner der hedder Penforms ApS. PPoD kan
forenkle arbejdsgangen for mange virksomheder og privatpersoner.
Blanketter, der udfyldes med pen, bliver automatisk digitaliseret
og sendt til selskabets server. Potentielle brugere af pennen
kunne være læger, der udskriver recepter, parkeringsfirmaer, der
udsteder parkeringsbøder, eller en hvilken som helst virksomhed
med en lagerbeholdning, der nemt og sikkert skal håndtere
bestillingslister etc.
In 2010, Kayxo acquired the IP rights to a software solution that
supports digital pen and paper, streamlines key business processes
and reduces costs by digitizing manual paper methods. Kayxo sells
PPoD globally on a licensed basis through a partner, PenForms
ApS. PPoD offers a simplified workflow for many companies and
individuals. Forms to be filled with pen are automatically digitized
and sent to the company’s server. Potential users of the pen could
be doctors printing prescriptions, parking companies issuing
parking fines, or for any company with information that must
be easily and safely handled.
Endvidere udvikler Kayxo integratorer til søgemaskiner, der gør
det muligt at benytte søgemaskiner til at søge data i en vilkårlig
database fx. Microsoft Exchange (Outlook) og Microsoft Share­
point internt i virksomheder. Eksisterende søgemaskiner kan
udelukkende søge efter og kategorisere filer, hvilket betyder, at
en stor del af en virksomheds samlede elektroniske information
ikke er tilgængelig. Kayxos integratorer tilfører derfor stor værdi
til selskaber, der er afhængige af at kunne finde alle former for
information i deres interne systemer. Integratorerne bliver ud­
viklet og solgt via Enterprise Data Fusion Inc., der er et ameri­
kansk datterselskab.
Efter flere års udvikling er 2011 rettet mod produktlancering, salg
og markedspenetrering.
Kayxo har kontor i København og Minneapolis i USA (Enterprise
Data Fusion Inc.). Kayxo inkl. datterselskaber har fem medarbejdere
og har indtil videre haft en begrænset omsætning på grund af
selskabets fokusering på udvikling.
10 11
LauritzenFonden Om Fonden/About the Foundation
Furthermore, Kayxo develops Connectors for search engines that
make it possible for them to search for data in any database - for
instance, Microsoft Exchange (Outlook) or Microsoft Sharepoint
within companies. Existing search engines can only search and
categorize files, which mean that a large proportion of a company’s
electronic information is unavailable through the search engine.
Kayxo’s Connectors are therefore of great value to companies
that depend on being able to search for and find information
across their internal systems. The Connectors are developed and
sold through the American subsidiary, Enterprise Data Fusion Inc.
After several years of development, 2011 has been determined the
year for product launch, sales and market penetration.
Kayxo has offices in Copenhagen, Denmark, and Minneapolis in the
United States (Enterprise Data Fusion Inc.). Kayxo and its subsidiary
has five employees and has so far had limited turnover due to
the focus on development.
Om fonden/about the foundation
NanoNord A/S – nyt mobilt måleapparat er en succes
NanoNords aktivitet og målsætning er via højteknologisk forskning
og udvikling at skabe innovative produkter med sigte på kommer­
ciel udnyttelse.
NanoNord A/S – new mobile measuring device is a success
NanoNord’s activities and goals are focused on creating innovative
products for commercial use through high-tech research and
development.
Specifikt har NanoNord udviklet ’Lab-On-A-Ship™’, som er et
system til in-line, real-time analyse af brændstof, smøreolie samt
røggasemissioner om bord på store skibe, samt produktet ’Cat­
Guard™’, der måler catalytic fines i brændstof. Produkterne hen­
vender sig til det globale marked for skibsfart. Lab-On-A-Ship™
er blevet forbedret; den forbedrede version er nu i drift på fire
skibe og bl.a. leveret til BP Tankers og J. Lauritzen i efteråret 2010.
A specific example of this is ‘Lab-On-A-Ship™’, a system NanoNord
developed for in-line, real-time analysis of fuel, lubricating oil and
off-gas onboard large ships, as well as the product ‘CatGuard™’,
which measures catalytic fines in the fuel. These products are of
great appeal to the global shipping market. Lab-On-A-Ship™ has
been improved: the new version is now in operation on four ships,
and in autumn 2010, it was delivered to BP Tankers and J. Lauritzen
along with other companies.
Gennem de seneste godt fem år har NanoNord samarbejdet
med iNano ved Århus Universitet og Højteknologifonden om at
udvikle et mobilt måleapparat baseret på lavfelts NMR, Nuclear
Magnetic Resonance, eller kernemagnetisk resonans. NMR er en
spektro­skopisk metode, der bygger på atomkerners spin og bru­
ges til at undersøge molekylers struktur og deres rumlige elekt­
roniske opbygninger.
Udviklingsprojektet blev succesfuldt afsluttet medio 2010, idet
det blev påvist, at det er muligt at færdigudvikle og producere
et sådant apparat.
Anvendelsesområdet er meget bredt. NanoNords første produkt
CatGuard™ til måling af Catfines i bunkerolie introduceres på
markedet i første halvår af 2011. CatGuard™ er et meget driftsikkert
og økonomisk overskueligt produkt, som minimerer risikoen for
beskadigelse eller i værste fald nedbrud af motorer på skibene.
Derfor forventes der en god afsætning af produktet.
NanoNord opnåede i 2010 en omsætning på 5,2 mio. kr. og beskæftigede i gennemsnit 11 personer fra kontoret i Ålborg. I 2011
forventes fortsat afholdt væsentlige omkostninger til udvikling
og salg. Der forventes derfor et beskedent, men positivt resultat.
Over the last five plus years, NanoNord has cooperated with
iNano at Aarhus University and Højteknologifonden (The High
Technology Foundation) to develop a mobile measuring device
based on low-field NMR, or Nuclear Magnetic Resonance. NMR
is a spectroscopic method based on nuclear spin that is used
to study molecular structure and their spatial electronic con­
figurations.
The development project was successfully completed in mid2010, thus demonstrating that it is possible to fully develop and
produce such a machine.
The scope of the potential applications is very broad. NanoNord’s
first product, CatGuard™, measures Catfines in bunker oil and will
be introduced to the market over the first half of 2011. CatGuard™
is a highly reliable and economically manageable product that
minimizes the risk of damage, or at worst, the crash of a ships
engine. Therefore, a good marketing response to the product is
expected.
In 2010, NanoNord attained a turnover of 5.2 million DKK and
employed an average of 11 people in their Aalborg office. In 2011,
substantial costs for development and sales are expected to be
incurred. Therefore, modest but positive results are projected.
Meabco A/S – nye normer for kræftbehandling
Meabco A/S er et dansk biotekselskab, som lige nu arbejder på
to fronter: Kliniske forsøg mod kræft med produktet BP-C1 samt
produkter på antibestrålingsområdet. BP-C1 er unik i sin sammensætning, der modsat andre kræftbekæmpende præparater som
Cisplatin rent faktisk styrker immunforsvaret i stedet for at ned­
kæmpe det. Dette skyldes, at grundsubstansen i BP-C1, kaldet
BP-Cx-1 er et raffineret naturligt polymer af benzo-poly-carbonicacidfamilien. Perspektiverne for selskabets BP-C1 er meget lovende
og giver belæg for at tro, at præparatet kan sætte nye normer
for behandlingen af kræft. Meabco arbejder for øjeblikket med
kliniske forsøg med BP-C1 på patienter med fremskreden meta­
statisk brystkræft.
Konklusionen er, at BP-C1 er et målrettet middel mod forskellige
kræftformer og sygdomstilstande, hvor der er store udækkede
medicinske behov og et stort markedspotentiale. BP-C1 har
allerede vist sig at have en væsentlig konkurrencefordel i forhold
til eksisterende behandlingsformer på grund af sin meget milde
bivirkningsprofil, ingen toksicitet, kombineret med en god hel­
bredende effekt.
I januar 2011 afsluttede firmaet sine dosiseskalerende kliniske
forsøg på tre førende universitetshospitaler i Indonesien, Taiwan
og Thailand. Disse forsøg bekræftede de positive resultater, som
BP-C1 tidligere havde opnået ved forsøg i Danmark.
Da firmaet stadig er i udviklingsfasen, er der endnu ingen positiv
omsætning. Meabco har igennem årene formået at holde en
meget smal organisation ved at satse på samarbejde med inter­
nationale eksperter på flere af udviklingsområderne.
Forsøgene i Østen blev udformet og kontrolleret af professor
Stig Larsen, Oslo, og professor Steen Lindkær Jensen, London,
som begge finder resultaterne meget lovende. På basis af disse
positive resultater planlægger Meabco yderligere forsøg med
brystkræft og supplerende forsøg i andre kræftformer, såsom
prostata og kræft i bugspytkirtel og æggestokke.
FME – høj udlejningsgrad, som skal fastholdes
Frederikshavn Maritime Erhvervspark, FME, driver ejendomsud­
lejning på de tidligere værftsområder i Frederikshavn og Aalborg.
Selskabet disponerer over henholdsvis ca. 35.000 og 15.000 kvm
kontor-, produktions- og lagerlokaler, som er udlejet til mere
end 70 forskellige lejere.
Meabcos tidligere kliniske forsøg i Danmark viste, at BP-C1, til
forskel fra traditionelle kræftbehandlende, platinbaserede præparater, kun havde meget få, kortvarige bivirkninger som let forhøjet
temperatur og influenzalignende symptomer. Forsøgene viste også,
at omkring 50 pct. af patienterne med fremskreden metastatisk
brystkræft reagerede positivt på behandlingen.
Endvidere driver FME, i samarbejde med TK Development, ejen­
domsudvikling på det tidligere værftsområde i Aalborg, hvor der
p.t. er opført 40.000 kvm kontorer og boliger. Senest har FME
ultimo 2010 solgt et grundareal, hvor der skal bygges 168 ung­
domsboliger.
Udover at forsøgene bekræfter tidligere resultater, har de også
øget fokus på palliationsdelen – et område hvor BP-C1 uomtvis­
teligt kan gøre en stor forskel i patientbehandlingen på grund af
den markante øgning af livskvalitet, bedre bevidsthed, årvågenhed,
appetit etc., som behandlingen med BP-C1 giver patienterne.
Det palliative marked har et meget stort potentiale.
Meabcos strategi er at optimere værdien af selskabet gennem
videreudvikling af BP-C1 indtil Proof of Concept er opnået og
dokumenteret i Fase II kliniske afprøvninger. Herefter er det
planen at udlicitere præparatet til en global partner eller en
gruppe af regionale partnere.
Som en særlig service over for vores lejere tilbyder FME erhvervs­
service i form af regnskab, bogholderi og sekretærhjælp samt
udlejning af konference- og mødelokaler i den ombyggede Kat­
tegat Silo i Frederikshavn.
FME beskæftiger 10 medarbejdere og havde i 2010 en omsætning
på 23 mio. kr.
Efter et par resultatmæssige gode år er opgaven nu at forsøge at
opretholde den relativt høje udlejningsgrad i både Frederikshavn
og Aalborg.
12 13 LauritzenFonden Om Fonden/About the Foundation
Om fonden/about the foundation
Meabco A/S – new standards for cancer treatment
Meabco A/S is a Danish biotech company that is currently working
on two fronts: conducting clinical trials for cancer treatment with
the product BP-C1, and producing products in the anti-radiation
field. BP-C1 is unique in its composition, in that, unlike other cancerfighting preparations such as Cisplatin, it actually strengthens
the immune system rather than compromising it. This is because
the primary active ingredient in BP-C1, namely BP-Cx-1, is a refined
natural polymer of the benzo-poly-carbonic acid family. The
potential for BP-C1 looks very promising and current evidence
suggests that the preparation could set new standards for the
treatment of cancer. Meabco is currently conducting clinical trials
of BP-C1 on patients with advanced metastatic breast cancer.
In January 2011, the company completed its dose-escalation clinical
trials at three leading university hospitals in Indonesia, Taiwan
and Thailand. These experiments confirmed the positive results
that BP-C1 had previously obtained from studies in Denmark.
The experiments in the East was designed and supervised by
Professor Stig Larsen, Oslo, and Professor Steen Lindkær Jensen,
London, who both find the results very promising. Based on
these positive results, Meabco are planning further trials with
breast cancer and additional trials with other cancertypes in­
cluding prostate, pancreatic and ovarian.
Meabco’s previous clinical trials in Denmark showed that BP-C1,
unlike traditional, platinum-based preparations for cancer treat­
ment, causes only minor, short-term side effects such as a slightly
raised temperature and flu-like symptoms. The experiments also
showed that around 50 percent of patients with advanced
metastatic breast cancer responded positively to treatment.
Besides the experiments confirming previous results, there has
also been a focus on palliative care. This is an area where BP-C1
can unquestionably make a big difference in treatment due to of
the marked increase in quality of life that BP-C1 offers patients,
including greater awareness, alertness, appetite and so forth.
The palliative care market has enormous potential.
The conclusion is that BP-C1 is a targeted agent acting against
various forms of cancers and disease where there is a high and
unmet medical need and a large market potential. BP-C1 has
already demonstrated a significant competitive advantage over
existing therapies in that it has very mild side effects and is non­
toxic, while still providing significant curative results.
Meabco’s strategy is to optimize the value of the company
through further development of BP-C1 until Proof of Concept
has been achieved and documented in Phase II clinical trials.
After this, the plan is to outsource the preparation to a global
partner or a group of regional partners.
As the company is still in development, positive revenue is not
yet being earned. Throughout the years, Meabco has managed
to run a very lean organization by relying on co-operations with
international experts in various areas of development.
FME – high occupancy rates now to be maintained
Frederikshavn Maritime Erhvervspark, FME, (or Frederikshavn
Maritime Business Park) operates property rentals in the former
shipyard area in Frederikshavn and Aalborg. The company owns
office spaces, production facilities and storage rooms of between
35,000 and 15,000sqm, which they rent to more than 70 different
tenants.
Furthermore, FME operates in partnership with TK Development,
a property development in the former shipyard area of Aalborg,
where 40,000sqm offices and residences are listed. Most recently,
in late 2010, FME sold floor space for the construction of 168
apartments for young people.
As a special service to our tenants, FME provides business services
in the form of accounting, bookkeeping and secretarial duties,
along with rental of conference and meeting rooms in the con­
verted Kattegat Silo in Frederikshavn.
FME employs ten employees and in 2010 achieved revenues of
23 million DKK.
After a few good years results-wise, the task is now to to main­
tain the relatively high occupancy rate in both Frederikshavn and
Aalborg.
Comenxa A/S – eneste leverandør af totalløsning
Comenxa leverer og administrerer alt inden for personalegoder og
fleksible lønpakker til den private og offentlige sektor. Comenxa
udvikler softwaresystemer til håndtering af disse goder og arbejder
målrettet på kontinuerligt at videreudvikle platformen for at tilgodese markedets efterspørgsel på outsourcing af administration.
Comenxa A/S – sole supplier of complete solutions
Comenxa delivers and administers all details relating to employee
benefits and flexible remuneration packages in both the private
and public sectors. Comenxa develops software systems to handle
such tasks and strives to continuously develop the platform to
meet market demands for administration outsourcing.
Asset Management modulet, Comenxa har udviklet, holder styr
på alt materiel i virksomheden, fx udleverede telefoner, pc’er og
nøglekort. Og der er et kæmpe behov for styring af firmaers
aktiver. Det er nemlig påviseligt, at der forekommer omkring 8 pct.
svind af materiel i stort set alle virksomheder. Med Asset Management ved man altid, hvor alting er, og hvem der har hvad stillet
til rådighed. Desuden har Comenxa stor succes med Workxone,
en bestillingsportal for medarbejdere, der gør det nemt og enkelt
at håndtere og bestille personalegoder og samtidig sikrer virk­
somhederne en efterfølgende korrekt indberetning til SKAT. Også
her oplever Comenxa en stigende vækst i tilgangen af kunder i
takt med mediernes øgede fokus på udfordringerne ved at hånd­
tere personalegoder og indberette retmæssigt til SKAT. Comenxa
forventer derfor, at både Asset Management modulet og Workxone
vokser sig endnu større, og målet for 2012 er at satse endnu mere
på det internationale marked.
The system, Asset Management, that Comenxa has developed,
tracks all company inventories, including items such as employee
phones, PCs and keycards. There is a huge need for better man­
agement of company assets - it has been proven that virtually
all businesses absorb a shrinkage of approximately 8 percent of
materials. With Asset Management, one can always find out where
everything is and who is responsible for certain items. Comenxa
has also had great success with Workxone, an ordering portal for
employees that makes it easy and simple to manage and order
employee benefits, while ensuring the company that such activi­
ties are properly reported to SKAT (Tax Denmark). Here, Comenxa
is also experiencing a rapid influx of customers as the portal
increasingly focuses on addressing the challenges of efficiently
managing employee benefits and reporting them legitimately to
SKAT (Tax Denmark). Therefore, Comenxa expects both the Asset
Management system and Workxone to become increasingly
more popular, with the goal for 2012 being to focus even more
on the international market.
Comenxa har gennem 2010 fået godt fat i det danske marked og
tegnet kontrakter med nogle af Danmarks største virksomheder.
Blandt kunderne er fx COOP Danmark A/S, Københavns Kommune,
Københavns Energi, Esbjerg Kommune og KMD.
Comenxa beskæftiger i dag 18 medarbejdere og 12 eksterne pro­
grammører fra kontoret i Nørresundby tæt på Aalborg. Comenxa
endte 2010 med en bruttofortjeneste på rundt regnet 3,6 mio. kr.
Selskabet har adskilt sig markant fra alle andre på markedet og
er i dag den eneste leverandør af en total løsning. Workxone
version 2.1 står klar medio 2011 og bliver lanceret internationalt
primo 2012.
In 2010, Comenxa gained a good hold of the Danish market and
signed contracts with some of Denmark’s largest companies.
Clients include but are not limited to: Coop Denmark A/S,
København Kommune (Copenhagen Municipality), Københavns
Energi (Copenhagen Energy), Esbjerg Kommune (Esberg Municipality)
and KMD.
Comenxa currently employs 18 staff and 12 external programmers
from their office in Nørresundby near Aalborg. Comenxa ended
2010 with a gross profit of roughly 3.6 million DKK.
The company is distinct from all others in the market in that it
is currently the sole supplier of complete solutions. Workxone
version 2.1 will be ready by mid-2011 and will be launched inter­
nationally in the beginning of 2012.
14 15 LauritzenFonden Om Fonden/About the Foundation
Om fonden/about the foundation
Klithuset og Herlevgårdsvej giver attraktive muligheder
Lauritzen Fonden ejer Klithuset ved Dronningmølle, der lejes ud
til Lauritzen Gruppens ansatte, både til privat brug og til møder
og konferencer.
Klithuset and Herlevgårdsvej provide attractive opportunities
The Lauritzen Foundation owns Klithuset by Dronningmølle,
which is rented to Lauritzen Group employees for both private
use as well as for meetings and conferences.
Klithuset blev totalt istandsat i 2007 og med den ”nye” tilbygning,
Tropehuset, som stod færdigrenoveret sidste år, har stedet nu
plads til ca. 60 overnattende gæster – og 26, hvis der er behov
for enkeltværelser. Beliggende i enestående og naturskønne
omgivelser lige ned til Kattegat danner Klithuset en unik ramme
om ethvert arrangement for Lauritzen-Gruppens ansatte, hvad
enten det er private begivenheder som konfirmationer, runde
fødselsdage og bryllupper, eller arbejdsrelaterede som kurser,
konferencer og dagsmøder. Det unikke ved huset, ud over de
enestående fysiske rammer, er, at det i udlejningsperioden helt
og holdent fungerer som lejers ”eget hus”. Det giver både frihed
og ansvar samt en sjælden ro og plads til fordybelse, eller det
kan danne rammen om et sjovt og anderledes samvær om alle
de praktiske opgaver, der skal løses i forbindelse med afviklingen
af et arrangement.
Klithuset was totally refurbished in 2007, and together with the
“new” extension, Tropehuset (which was fully renovated last year)
it provides room for approximately 60 overnight guests – or 26 if
there is a need for single rooms. Located in unique and picturesque
natural surroundings by the Kattegat, Klithuset offers an attractive
setting for any event hosted by Lauritzen Group employees,
whether they be private occasions such as confirmations, birth­
days and weddings, or work events like courses, conferences and
day meetings. One of the unique attributes of the house, in
addition to its attractive location, is that during the rental period
it functions as the tenant’s “own house”. This arrangement pro­
vides both freedom and responsibility, where one can either enjoy
a sense of tranquility and contemplation, or the fun and interac­
tion that come from completing tasks in connection with the
arrangement of an event.
På Herlevgårdsvej i Herlev tilbyder Fonden Lauritzen-Gruppens
medarbejderbørn en unik mulighed for at leje 1-værelses tidssvarende studielejligheder til en konkurrencedygtig månedlig
ydelse, når de er under uddannelse. Lejlighederne ligger i grønne
omgivelser uden for København, men inden for rækkevidde af de
største uddannelsesinstitutioner. Lejlighederne består af et
værelse, køkken, bad og entre samt udgang til egen stor altan.
Fra alle stuelejligheder er der direkte adgang til haven, der er
stor nok til både gæster til grill og til lejere, der bare gerne vil
nyde solen i fred og ro.
On Herlevgårdsvej in Herlev, the Foundation offers the children
of Lauritzen Group employees the opportunity to rent modern,
one-bedroom, studio apartments at competitive monthly rates
while they are studying. The apartments are situated in green
surroundings just outside of Copenhagen, but within reach of all
the major educational institutions. The apartments consist of one
room, kitchen, bathroom and entrance, with access to a large
personal balcony. From the ground-level apartments there’s direct
access to a garden that is big enough to be enjoyed by both
guests and tenants who wish to barbecue or just want to enjoy
the sun in peace and quiet.
Velgørenhed/
Humanitarian work
’Believe in you’ er en kongstanke bag den
mangfoldighed af humanitære projekter,
Lauritzen Fonden har valgt at støtte i
2010. Vi tror på mennesket og sætter en
ære i at hjælpe både akut og langsigtet;
både med små og store beløb.
‘Believe in you’ was the guiding principle
behind the diverse range of projects
that the Lauritzen Foundation chose to
support in 2010. We believe in humanity
and take pride in helping over both the
short and long term projects, in both
small and large amounts.
Herhjemme Hjemsendte soldater med sår på krop og sjæl,
hjælp til det stadigt stigende antal mennesker, der
lever under fattigdomsgrænsen i Danmark, støtte
til psykisk sårbare, mad i maven til hjemløse og
deres hunde. Fire blandt talrige støttede projekter,
gennemført af ildsjæle.
Internationalt Servicering af 30.000 søfolk årligt og nyt inventar
i gammel marinestue. Det blå Danmark er
hjertebarnet.
Vi har udvalgt og beskrevet nogle af de mange
projekter på de følgende sider.
16 17 LauritzenFonden Velgørenhed/Humanitarian work
Support for demobilized soldiers with wounds to
body and soul, help for the ever-increasing number
of people living below the poverty line in Denmark,
assistance for the mentally troubled and food for
the homeless and their dogs. These are just four of
numerous projects that are funded by the Lauritzen
Foundation and carried out by fiery souls.
Skoleundervisning i gulvhøjde i Nepal, hjælp til
gravide i Etiopien, der har en kedelig rekord i
børnedødelighed, akut hjælp efter jordskred i
Tadsjikistan. Fælles for projekterne er en tro på, at
de lokalt kan forankres bæredygtigt og senere
overtages af modtagerne selv.
Maritimt Domestic
International
Basic education in Nepal, help to pregnant women
in Ethiopia - a country with a high incidence of
child mortality, emergency assistance following
the landslides in Tajikistan: common to all these
projects is a belief that the programs can be
integrated into local communities and later taken
over by the groups concerned.
Maritime
Services provided for 30,000 seafarers annually and
financial support given for the purchase of new
furniture for the ‘old marine room’. Denmark’s
maritime tradition lies close to our heart.
We have selected and described some of the
many projects on the following pages.
Soldaterlegatet
Gennem de seneste næsten 20 år har Danmark udsendt
flere end 40.000 soldater til internationale militære
opgaver. Omkring 50 har betalt den højst tænkelige
pris: livet. Et større antal unge har helt eller delvist
mistet førligheden, og et langt større, stort set ukendt
antal, lider under forskellige former for psykiske
eftervirkninger. De har alle sammen forældre, børn,
søskende, venner; heller ingen af dem er sluppet
upåvirket gennem processen.
I 2009 indstiftedes Soldaterlegatet; et selvstændigt
legat under protektion af Kronprins Frederik. Det er
skabt af seks fonde med det formål at hjælpe tidligere
militære og civile udsendte, deres pårørende og deres
efterladte. Det er en selvstændig privat fond, uafhængig
af forsvaret og politiske partier. Det overordnede mål
er at søge at hjælpe disse mennesker med at genfinde
et stabilt fundament for et fremtidigt liv på trods af
deres fysiske og psykiske skader – eller deres tab.
Staten og forsvaret gør deres for at hjælpe de
hjemvendte, men et menneske med fx et akut behov
for psykologisk bistand får det ikke bedre på en lang
venteliste. Soldaterlegatet kan hjælpe her; ikke som
erstatning for det offentliges bistand men som et
kærkomment supplement.
Fra 2000 til 2006 steg antallet af anmeldte psykiske
lidelser markant. Op til 16 pct. af tidligere udsendte på
missioner i fx Irak og Afghanistan vender hjem med sår
på sjælen. En amerikansk undersøgelse har påvist, at
omkring hver femte soldat vender hjem med psykiske
lidelser, der kan vise sig akut eller flere år efter hjemsendelsen - og raten for selvmordsforsøg er høj.
Soldaterlegatet har allerede støttet flere hundrede
tidligere udsendte, pårørende og efterladte med
samlede legater tæt på 20 mio. kr. alene i 2010.
Legatet kan ikke søges. Men alle kan indstille en legatmodtager, fx familie, kolleger, venner eller forsvaret
selv. Sagsbehandlingstiden for indstillingerne er
ultrakort: Fra 24 timer til otte uger.
Foruden uddelingen af økonomisk hjælp engagerer
Soldaterlegatet sig også i forebyggende aktiviteter
og indgår i samarbejdsrelationer, som har til formål at
støtte eller udvikle forskningsprojekter. Eksempelvis
den nyindrettede klinik for ergo- og fysioterapi på
Rigshospitalet, som Kronprinsparret var med til at
indvie i efteråret. Lauritzen Fonden har på egen
foranledning støttet Soldaterlegatet med 1 mio. kr.
til almene bevillinger.
Over the past 20 years, Denmark has sent more than
40,000 soldiers on international military missions.
About 50 have paid the highest possible price - life.
A much larger number endure physical debilitation,
while an unquantified number suffer from various
forms of psychological after-effects. They all have
parents, children, siblings and friends, none of whom
have escaped the situation unaffected.
In 2009, a full scholarship under the patronage of Crown
Prince Frederik was brought into being – Soldaterlegatet
(The Soldier’s Scholarship). Created through contribu­
tions from six funds, its purpose is to aid former mis­sion­
aries and military personal, as well as their dependents
and their survivors. It is a private foundation, independent
of the armed forces and political parties. The overall
goal is to try to help affected people regain a stable
foundation on which to build a future life in spite of
their physical and psychological injuries, or their losses.
The state and the Armed Forces do their part to help
the returnees, but a man in urgent need of psychological assistance will not improve on a long waiting list.
Soldaterlegatet can help here, not as a substitute for
government assistance, but as a welcomed supplement.
From 2000 to 2006, the number of reported psychiatric
disorders increased significantly. It was found that up
to 16 percent of soldiers released from missions to Iraq
and Afghanistan returned home with psychological
scarring. A related U.S. study indicated that about
one in five soldiers returning home will deal with
psychological ailments requiring immediate or long
term care - and that the rate of suicide is high.
Soldaterlegatet has already supported several hundred
former deployed soldiers, their relatives and their
bereaved with grants totalling close to 20 million DKK
in 2010 alone. The scholarship cannot be applied for,
but everyone can nominate a scholarship recipient,
which could include, for example, family, colleagues,
friends or the military defence itself. The processing
time is very short: from 24 hours to eight weeks.
In addition to the distribution of financial aid, Soldater­
legatet is also engaged in prevention efforts and cooperations to support and develop further research.
For example, the newly refurbished clinic for Occupa­
tional Therapy and Physiotherapy at Rigshospitalet,
which the Royal couple helped inaugurate in the fall.
On its own initiative, the Lauritzen Foundation has
donated 1 million DKK to public funds supporting
Soldaterlegatet.
Herhjemme/Domestic
Hjælp til sårene på krop og sjæl/
Healing wounds of the body
and soul
Foreningen Det Sociale Netværk
Hver anden familie berøres
af psykisk sårbarhed/
Every second family is affected
by psychological ailments
Psykisk sårbarhed i en af dens mange facetter er ikke
et problem begrænset til de få. Hver anden familie i
Danmark er berørt. Behovet for hjælp er meget stort;
en bedre, tidligere og sammenhængende hjælp til
både den psykisk sårbare og de pårørende. Man regner
med, at omkring 200.000 mennesker i Danmark lider
af depression og et tilsvarende antal af angst. Oveni
kommer de mange med en diagnosticeret psykisk
sygdom. Og alle disse mennesker har forældre, børn,
søskende osv. En halv million mennesker har således
brug for hjælp.
Det nyeste initiativ er at målrette information direkte
mod etniske minoritetsgrupper. De udgør en stadig
stigende andel af psykisk sårbare og pårørende. Men
ifølge mange professionelle behandlere kan psykisk syg­
dom være tabubelagt blandt etniske minoriteter; ganske
som det altid har været i Danmark, hvor man først i de
seneste år har oplevet en stigende åbenhed. Det står
i skærende kontrast til det faktum, at hurtig diagnosti­
cering og behandling kan betyde en verden til forskel
for den ramte, og at livskvaliteten får et boost, hvis den
psykisk sårbare kan forblive i sin normale hverdag.
Det gør foreningen ’Det Sociale Netværk’ noget ved.
Formand for foreningen er tidligere statsminister Poul
Nyrup Rasmussen, og styregruppen omfatter bl.a. også
Tine Bryld, Palle Simonsen og Lisbeth Zornig Andersen.
Tiltaget over for de etniske minoritetsgrupper sker
via foreningens hjemmeside, der til en start vil kunne
læses på engelsk, tyrkisk og arabisk.
Foreningen har tre fokusområder:
- At koordinere den fælles indsats, der udføres af
alle de landsdækkende frivillige organisationer på
området
- At holde et årligt psykiatritopmøde for at skabe
en stærkere stemme i samfundet; første møde
blev holdt i 2009
-Gennem hjemmesiden psykisksaarbar.dk at skabe
en platform for mennesker i en svær situation.
Dicte og Kirk+Maarbjerg bidrog til
Psykiatrisk topmøde 2010.
Dicte and Kirk+Maarbjerg participated
in the annual summit 2010.
18 19 LauritzenFonden Velgørenhed/Humanitarian work
Foreningen Det Sociale Netværk har fået 300.000 kr.
til yderligere at udbygge hjemmesiden, målrettet
etniske minoritetsgrupper.
Psychological ailments, in their many guises, are not a
problem limited to a few. Every other family in Denmark
is concerned by it. The need for help is very high and
better, more immediate and consistent aid is required
for those experiencing psychological troubles, as well
as their relatives. It is estimated that around 200,000
Herhjemme/Domestic
Formand Poul Nyrup besøger Muhabet
– et værested for psykisk syge.
Chairman Poul Nyrup visits Muhabet
– a center for psychological illness.
Skuespiller og filminstruktør Lotte
Andersen til Psykiatrisk topmøde 2010.
Actor and director Lotte Andersen at the annual summit 2010.
people in Denmark suffer from depression, and a similar
number from anxiety. On top of this, there are many with
a diagnosed mental illness. All these people have parents,
children, siblings and friends who suffer along with
them. Overall, around half a million people need help.
This is where Det Sociale Netværk (The Social Net­
work) becomes a part of the solution. The chairman
of the association is former Prime Minister, Poul Nyr­
up Rasmussen, and the committee also includes Tine
Bryld, Palle Simonsen and Lisbeth Zornig Andersen.
The association has three primary focus areas:
- To coordinate the joint efforts undertaken by all
nationwide voluntary organizations in the field
- To hold an annual summit on psychiatry to create
a greater awareness in society. The first meeting
was held in 2009
- To create a platform for people experiencing
difficulties through the website psykisksaarbar.dk
The latest initiative undertaken by the association has
been to reach out to ethnic minority groups through
targeted communication. They represent a growing per­centage of those afflicted by mental ailments and their
loved ones. According to many professionals, mental
illness is ‘taboo’ among ethnic minorities – just as it has
been in Denmark up until the most recent years, where
greater social acceptance has been observed. This situation has been made worse by the fact that early diag­
nosis and treatment can make a world of difference to
those affected. Their quality of life can be significantly
improved if their psychiatric ailment is dealt with before
it prevents them continuing on with their daily life.
The project to address mental ailments in ethnic
minority groups will be launched over the Internet,
where information will be available in English, Turkish
and Arabic as a start.
Det Sociale Netværk has been given 300,000 DKK
to further develop the website targeted at ethnic
minority groups.
Foreningen til støtte for mødre og børn
Fattig betyder også fattig
på oplevelser/
Poverty leaves children
poor on experiences
Det er yderst hårdt at være fattig; og fattigdommen
er ikke just aftagende i Danmark. Heller ikke blandt
børn. Når fattig på penge også betyder fattig på ople­
velser og på alt det, de andre børn gør og kan, så
rammer det ekstra hårdt. For mange børn er ferier
med familien et ukendt begreb; Tivoli er ikke et sted,
man kommer ofte; togrejser til fx bedsteforældre
hører til skattede sjældenheder.
Foreningen til støtte for mødre og børn er en privat
hjælpeorganisation, der træder til alene med private
midler, der hvor den sociale lovgivning ikke kan hjæl­
pe. Foreningen får typisk 2.500 årlige henvendelser
fra enlige forsørgere, hvis fællestræk er, at de er man­
gelfuldt uddannede og typisk svagt tilknyttet ar­
bejdsmarkedet; at de bor i socialt belastede boligom­
råder, ofte med for dyr husleje, at de har en sårbar
økonomi og ofte kun sporadisk kontakt til familie
eller andet netværk.
For børn i disse familier er en uge i sommerhus, en
bondegårdsferie, et højskoleophold eller bare en tur i
Legoland vigtigere end for de mange, for hvem det er
en selvfølge. Foreningen til støtte for mødre og børn
har modtaget 40.000 kr. til gode ferieoplevelser.
20 21 LauritzenFonden Velgørenhed/Humanitarian work
It is extremely hard to be poor, and poverty levels are
unfortunately not on the decline in Denmark – nor
are they among the nation’s children. Being short of
money also leaves children short on experiences as
they cannot participate in many of the simple activities
enjoyed by most youth. To many children, family
vacations are an unknown concept. Tivoli is not some­
where you go often and train travels to see relatives
are treasured rarities.
The Association to Support Mothers and Children is
a private relief organization, financed solely through
private funds, that offers aid in situations where social
legislation cannot help. The association typically
receives 2,500 annual inquiries from single parents,
the commonalities between them including low levels
of education, limited work experience, residence in
disadvantaged neighbourhoods, relatively expensive
rent, fragile economies and often only sporadic con­
tact with family or other support networks.
For children in these families, a week in a cottage, a
farmhouse, a folk high school or even just a trip to
Legoland is of unprecedented significance, though
for most of us just a matter of course. The Association
to Support Mothers and Children has received 40,000
DKK to help provide such holiday experiences.
NørreBronx
Der er et valg. Og kun én til at træffe det. Men mange
til at gøre valget nemmere. Er det bandemiljøet på
Nørrebro – eller er det foreninger som NørreBronx, den
unge vælger? Heldigvis falder valget ofte på det sidste.
NørreBronx er en forening med base på Nørrebro.
Den har gennem en årrække kæmpet for at holde børn
og unge væk fra kriminalitet ved i stedet at tilbyde
sportsmuligheder, et værested, lektiehjælp og generelt
give dem mod på et liv med en god fremtid i.
Målgruppen er børn mellem 6 og 17 år; 95 pct. af de
tilknyttede børn er ikke etniske danskere. 45 frivillige
og 1.5 projektansat varetager den daglige kontakt med
børnene og deres forældre.
Sidste skud på sportsstammen er Kyokushin Karate.
Til dette formål har NørreBronx fået 70.000 kr. til
sportsdragter, stævnegebyr, træningslejr mv. til de to
nyoprettede hold.
There is a choice, and only one person to make the
decision. But there are many trying to help make that
choice easier. Is it the gang environment in Nørre­bro,
or associations like NørreBronx, that young people
choose to engage with? Fortunately, the choice is
now often the latter.
NørreBronx is an association based in Nørrebro in
Copenhagen. For years it has fought to keep children
away from crime by instead offering sports opportu­
nities, a community centre, homework help and a
generally positive atmosphere to help kids gain cou­
rage, confidence and a life with a bright future.
The target group for the program is youth between
the ages of 6 and 17 years, with 95 percent of these
being non-ethic Danes. 45 volunteers and 1.5 project
staff are responsible for the daily contact with the
children and their parents.
The latest addition to the association’s sporting acti­
vities was Kyokushin Karate. For this initiative, Nør­
reBronx received 70,000 DKK for sports suits, tourna­
ment fees, training camps and related expenses for
the two newly formed teams.
Herhjemme/Domestic
Fighter eller gangster?/
Fighter or gangster?
FM-Huset
Må den gode ulv vinde/
May the good wolf win
”I ethvert liv er der en frygtelig kamp – en kamp mellem
to ulve. Den ene er ond; den er frygt, vrede, misundelse,
grådighed, arrogance, selvmedlidenhed, nag og bedrag.
Den anden er god; den er glæde, ydmyghed, tillid,
gavmildhed, sandhed, blidhed og medfølelse.” Sådan
fortalte en gammel indianer sine børnebørn. Og bør­
nebørnene spurgte: ”Hvilken ulv vinder?”. ”Den, du
fodrer”, svarede bedstefar.
menneskelighed og respekt, ikke kun for den unge,
men også for den unges nære familie, der inddrages i
hverdagen i den grad, det kan lade sig gøre. Målet er,
at den enkelte unge udvikler sig til et menneske, der
kan påtage sig et ansvar for sit eget liv, som er under
uddannelse eller i arbejde, og som ser sig selv som et
ligeværdigt menneske, der trives aktivt i samfundet
og med sin familie.
På dette grundlag hviler FM-Huset. Her fodres den
gode ulv; den onde udsultes. FM-Huset på Amager er
et socialpædagogisk opholdssted for behandlings­
krævende unge fra 14 til 18 år. Huset har seks pladser,
den ene til akut behov, samt tre lejligheder med hen­
blik på udslusning og ti fuldtidsansatte medarbejdere.
FM-Huset er udsprunget af det 18 år gamle projekt
’Den gule Flyver’, et skolebehandlingstilbud til unge
med så dybtliggende livsvanskeligheder, at de ikke
kan rummes i folkeskolen. En del af de unge, der
forlod ’flyveren’, havde fortsat brug for støtte til at
tackle livet. Heraf udsprang i 1995 FM-Team, et støtteog kontaktkorps, der kunne hjælpe også uden for
skoletiden. Og endelig etableredes FM-Huset i marts.
Det handler om unge mennesker, der har og har haft
det mere end svært – og ageret på det. En sov altid
fuldt påklædt lige inden for hoveddøren, parat til
omgående at forlade hjemmet, når de voldelige for­
ældre vågnede. Nogle har aldrig sovet i en seng; bør­
stet tænder; holdt jul eller fødselsdag.
Trivsel, fællesskab og uddannelse er overskriften for
FM-Husets arbejde. Værdigrundlaget bygger på med­
22 23 LauritzenFonden Velgørenhed/Humanitarian work
Hverken huset, teamet eller flyveren kunne eksistere
uden ildsjæle. Annie Holte leder og har grundlagt
Den gule Flyver, hvor Iben Kristensen er souschef.
Sammen grundlagde de firmaet FM-Team, hvor det
seneste skud på stammen er FM-Huset, hvor Janni
Jønsson er daglig leder. FM-Huset har fået 40.000 kr.
til ture, ferier og arrangementer.
Herhjemme/Domestic
”In every life there is a terrible struggle - a battle be­tween two wolves. One is evil: it is fear, anger, envy,
greed, arrogance, self-pity, resentment and betrayal.
The other is good: it is joy, humility, trust, generosity,
truth, gentleness and compassion”. This was the story
an old Indian once told his grandchildren and the
grandchildren asked, ”Which wolf wins?”. ”The one
you feed”, replied the Grandfather.
On the basis of this story rests the ideology behind
FM-House, that is to say, to feed the good wolf and
starve the evil wolf. FM-House in Amager is a socialeducational residence treating young people between
the ages of 14 and 18. The house has six places with
one reserved for urgent care, three apartments for
transition and ten full time staff.
The FM-House is for young people who have had it
more than difficult and lashed out under these cir­
cumstances. One participant always slept fully clothed
just inside his front door, ready to leave the home
immediately when violent parents awoke. Some have
never slept in a bed, brushed their teeth, experienced
Christmas, or even celebrated their Birthday.
Welfare, community and education are the three
pillars of FM-House’s work. Core values are based on
compassion and respect, not only for the youth en­
rolled in the program, but also for their immediate
family, who are encouraged to involve themselves in
the daily life of the participant as much as possible.
The goal of the program is to help the disadvantaged
youth develop into adults who can take responsibility
for their own lives, gain an education or employment,
and see themselves as an equal human being with an
active involvement in society and family life.
FM-House has sprung from an 18-year old project
known as Den Gule Flyver (The Yellow Plane) - an
educational treatment center for adolescents with
such profound life difficulties that they are not suited
for public schooling. Some of the young people who
leave the ’plane’ continue to require ongoing support
to cope with life. In 1995, an FM-Team was formed to
address this need and provide support and liaison
even outside of school hours. Finally, the FM-House
was established last March.
Neither house nor ‘plane’ could exist without the
people who believe in their cause. Annie Holte both
leads and founded Den Gule Flyver, where Iben
Kristensen also serves as deputy head. Together, they
founded the FM-Team, of which the most recent
addition has been the FM-House where Janni Jønsson
is manager. FM-House has received 40,000 DKK for
trips, holidays and events.
Beredskabsforbundet
Når sekunderne tæller,
bør hjælpen være nær/
When seconds count,
help should be near
En hurtig indsats kan betyde forskellen mellem liv og
død. Det er en af hjørnestenene i Beredskabsforbundet,
hvor erfaringen taler sit tydelige sprog: Den lynhurtige
indsats over for et medmenneske i nød er af vital
betydning. En af de vigtigste aktiviteter er at øge
kendskabet til førstehjælp og brug af hjertestartere.
Dette vigtige arbejde varetages af omkring 300 in­
struktører, som gennem kurser i fx sports-, fritids- og
ældreklubber lærer andre at mestre den vigtige kunnen.
Beredskabsforbundet er blandt Danmarks ældste
frivillige hjælpeorganisationer. Lauritzen Fonden har
støttet med 150.000 kr. til markedsføringskampagner
samt indkøb af uniformer, førstehjælpsdukker og
hjertestarterdummies.
A quick response can mean the difference between life
and death. Urgent care is one of the cornerstones of
Beredskabsforbundet (The Emergency Management
Association), where experience sends a very clear
message: lightning-fast response is vital when a fellow
human is in distress. One of the organization’s main
activities is to raise awareness about First Aid and the
use of heart-starter machines. This important work is
handled by about 300 instructors, who teach others
to master the important skills involved through
courses offered in con­junction with sports, leisure
activities and senior’s clubs.
Beredskabsforbundet is among Denmark’s oldest
voluntary relief organizations. The Lauritzen Foundation
has contributed 150,000 DKK in support of marketing
campaigns, the purchasing of uniforms, first aid dolls
and heart-starter machines.
24 25 LauritzenFonden Velgørenhed/Humanitarian work
Aabenraa Krisecenter
Et typisk spørgsmål for en lille pige, når hun ved an­komsten til Aabenraa Krisecenter som noget af det
første får udleveret en fin rygsæk med nattøj, undertøj,
sovedyr, håndklæde, pennalhus, bøger etc. Kronprin­
sesse Marys Fond m.fl. har sponseret rygsækkene, som
er et kæmpe hit, især blandt pigerne; og med til at
lægge et dæmpende slør over alt det, der gik forud,
før mor opsøgte krisecentret. Aabenraa Krisecenter er
en selvejende forening, som hjælper kvinder og børn
i akut nød efter vold eller trusler om vold. Kommunen
dækker alene driftsudgifterne. Indvendigt vedligehold
og alt det sjove må der findes penge til andet steds.
Fx en startpakke til indkøb af dyner, håndklæder mv.,
til når kvinderne og deres børn forlader centret.
Aabenraa Krisecenter, der har fire fastansatte og 70
frivillige vagter, har modtaget 40.000 kr.
Herhjemme/Domestic
Hvordan ved Mary,
at jeg er her?/
How does Mary
know that I am here?
Not an unusual question for a little girl when she arrives
at Aabenraa Crisis Center and as one of the first thing
she recieves a nice backpack filled with sleepwear,
underwear, cuddly toys, a towel, pencilcase, books, and
more. Crown Princess Mary’s Foundation, and others
like it, have sponsored these backpacks, which have
been a huge hit, especially among the girls. They add
some light to the dark sequence of events that likely
led up to the arrival of their mothers at the crisis
center. Aabenraa Crisis Center shelter is a private
association that helps women and children in distress
following incidences of violence or threats of violence.
The municipality covers only the operational costs,
leaving the money required for interior maintenance
and basic necessities to be found elsewhere, for
example, the starter package given to the women
and children when they leave the centre that includes
blankets, towels and related items.
Aabenraa Crisis Center, which has four permanent
employees and 70 volunteer guards, received 40,000
DKK to continue its work.
Morgencafé for Hjemløse
Varme fødder, rene
hænder og mad i maven/
Warm feet, clean
hands and food in the stomach
Det er basale behov og en selvfølge for de fleste.
Men når den faste adresse er en bænk, en port eller
en varmerist, så er det ikke længere så selvfølgeligt.
Siden 1990 har Morgencafé for Hjemløse gjort sit til
at afhjælpe de mest akutte og basale behov blandt de
københavnske gaders hjemløse. Med base i krypten
under Blågårds Kirke, i Kapernaumskirken og Kristus­
kirken langer Morgencafeen op til 45.000 måltider
gratis mad ’over disken’ om året - og antallet af slunkne
maver er i stigning.
They’re basic needs that most people don’t even think
about, but when your home is a bench, a gate or a
heat grate you don’t take them for granted. Since 1990,
Morning Café for the Homeless has done its part to
address the most urgent and basic needs of the
homeless on the streets of Copenhagen. Based in the
crypts below Blågård’s Church, Kapernaum’s Church
and Christ Church, Morning Café serves nearly 45,000
free meals a year – and the number of empty stomachs
in the city is still increasing.
Morgencafeen på Nørrebro hjælper også de hjemløse
med andre dagligdags behov; fx et bad, en tandbørste,
en madras i sovesalen, et sundhedstjek, en tandlæge­
undersøgelse eller bare en snak. Og cafeen er bindeled
mellem de hjemløse og de offentlige myndigheder,
fx socialforvaltning og politi. Brugerne er hjemløse,
alkoholikere, narkomaner og psykisk syge, de skæve
eksistenser, der ikke rigtigt er plads til i et strømlinet
samfund. Cafeen holder åbent 47 uger om året, man­
dag til fredag, og ikke kun om morgenen.
Morning Café in Nørrebro also provides the homeless
with other daily living needs, such as baths, tooth
brushes, a mattress in the dormitory, health and dental
examinations or just a chat. On top of this, the café is
a link between the homeless and public authorities like
social services and the police. People who use this
service include the homeless, alcoholics, drug addicts
and the mentally ill – those who do not really fit into
mould of general society. The café is open 47 weeks
a year, Monday to Friday, and not only in the morning.
Gennem respekt for brugeren søger cafeen at være
et fast holdepunkt i en ofte kaotisk tilværelse.
Morgencafé for Hjemløse, som i 2008 modtog Kron­
prinsparrets Humanitærpris, har fået 80.000 kr. til
sit fortsatte arbejde.
In light of the fact that the people who frequent the
café often lead chaotic lives, the café’s goal is to be a
source of consistent support. Morning Café for the
Homeless, which in 2008 received The Royal Couple’s
Humanitarian Award, has been given 80,000 DKK for
its continued work.
26 27 LauritzenFonden Velgørenhed/Humanitarian work
Projekt Gjaestebud
Hver søn- og helligdag året rundt står den frivillige
forening Gjaestebud for udlevering af op mod 200
kuverter god varm mad til hjemløse i København. Og
de kan også få fodpleje, blive klippet, få et bad og
eventuel sygepleje. Men ikke nok med det. For mange
hjemløse er hunden den bedste og måske eneste ven.
Så Gjaestebud sørger også for mad til hunden samt
lidt generel soignering og et sundhedstjek af den også.
Det sker fra Bethesda i Rømersgade, på frivillig basis
med næsten 200 frivillige medarbejdere og 400 støt­
temedlemmer. Projekt Gjaestebud ved sognepræst
Asser Skude har modtaget 25.000 kr.
Every Sunday and public holiday all year round, the
volunteer association, Projekt Gjaestebud (Project
Banquet), lays 200 table settings to serve hot meals
to homeless people in Copenhagen. They also make
it possible for the attendees to receive a pedicure, a
haircut, a shower and a health check. But the associa­
tion doesn’t stop there. For many of the homeless, a
dog is their best and perhaps only friend. So a feast is
also provided for the dog, as well as some general
grooming and a health check.
The event takes place at Bethesda on Rømersgade,
through the help of about 200 volunteers and 400
support members. Projekt Gjaestebud , founded by
Vicar Asser Skude, has received 25,000 DKK.
Foto: Rode photo / Joachim Rode.
Herhjemme/Domestic
Må man få hunden
med sig ind i himlen…/
Are dogs allowed in heaven?
STH – Servicehunde til handicappede
Vi kan jo kalde ham Lauritz…/
Let’s call him Lauritz...
”Det handler jo ikke kun om, at der skal flere dage i livet,
men mere om, at der skal mere liv i dagene”. Ordene er
et citat fra en tidligere sømand. Et fald fra en skibsmast
satte en brat stopper for karrieren og henviste ham til
en kørestol. Golden retrieveren Laura bringer mere liv
i hans dage. Hun åbner døre, skabe, skuffer. Hun samler
tabte ting op og henter andre. Hun bærer tasker,
indkøb og værktøj. Hun trækker fx sokker af; for det
meste når hun skal. Og så bringer hun liv, glæde og
øget frihed og tryghed til sin ejer.
Laura er et resultat af en tidligere donation til STH
– Servicehunde til Handicappede. Foreningen fra 1996
hjælper børn og voksne med bevægelseshandicap
ved gratis at udlåne specielt trænede servicehunde.
To år og ca. 200.000 kr. Det ligger bag enhver service­
hund, som foreningen foreløbig har opdrættet 43 af.
Foreningen modtager ikke offentlig støtte. STH –
Servicehunde til handicappede har fået 300.000 til
sit fortsatte arbejde med træning af en lille ny hund.
Han skal hedde Lauritz!
“It’s not just about having more days in your life, but
about getting more life out of your days”. These words
come from a former sailor, who one day fell from a
ship’s mast, putting an abrupt end to his career and
confining him to a wheelchair. The Golden Retriever,
Laura, brings more life into his days. She opens doors,
cabinets and drawers. She collects dropped things and
fetches others. She carries bags, groceries and tools.
She pulls things like socks off, mostly when she is
supposed to. And most importantly, she brings life,
happiness and more freedom and security to her owner.
Laura is a result of a previous donation to STH – Ser­
vicehunde til Handicappede (Service Dogs for Disabled
Persons). Since 1996, the association has helped children
and adults with mobility disabilities by providing
them with specially trained service dogs.
Two years and about 200,000 DKK is what it takes to
train a service dog, of which the association has so far
raised 43. The Association receives no public support.
STH has been granted 300,000 DKK for their work
and the training of a new dog. His name is Lauritz!
Lauritz
28 29 LauritzenFonden Velgørenhed/Humanitarian work
Tuba Danmark
”Og så er jeg for resten vokset op i en familie med store
alkoholproblemer…”. Ikke en sætning man hører ofte.
At være barn i en familie, hvor mor, far eller begge er
alkoholikere, er fortsat tabubelagt område for mange.
Tuba Danmark, terapi og rådgivning for unge, der er
børn af alkoholmisbrugere, forsøger at blæse hul i
tabuerne. Tuba er et projekt under Blå Kors. Det har
eksisteret i 13 år og er målrettet unge mellem 14 og
35. Tubas 25 psykologer og lige så mange frivillige har
omkring 800 brugere. Omkring fire pct. af en årgang
tilhører målgruppen. Hidtil har arbejdet været baseret
på personligt fremmøde, men gennem et nyt projekt
’Some 1 2 talk 2’, som baserer sig på net og mobil,
forventer Tuba at kunne få fat i langt flere unge. Til
dette nye projekt har Tuba Danmark fået 155.000 kr.
an end to the taboo. Tuba is a project run by The Blue
Cross. It has existed for 13 years and targets young
people between the ages of 14 and 35. Tuba’s 25 psy­
chologists and as many volunteers provide assistance
for the 800 people that use the program and about 4
percent of regular participants belong to the target
demographic. So far, work has been based on in-person
attendance, but a new project called ’some 1 2 talk 2’,
will be based on networks and mobile services, which
Tuba hopes will make the program seem more acces­
sible and attractive to young people. For this new
project, Tuba Denmark has received 155,000 DKK.
”And by the way, I grew up in a family with substantial
alcohol problems ...”. Not a phrase you hear often. Being
a child in a family where mom, dad or both are alco­
holics remains taboo territory for many. Tuba Denmark,
offers therapy and counselling for adolescents who are
children of alcoholics. They are also attempting to put
Drys Ind
Drys bare ind – her er åbent hver dag/
Just drop in – we’re open every day
365 dage om året. Så ofte står dørene åbne hos Drys
Ind på Amager – med varierende daglige åbningstider.
Drys Ind er et selvejende værested med tre ansatte
og ca. 35 frivillige. For nylig kunne værestedet fejre
25 års jubilæum. Der er omkring 120 faste brugere; og
deres besøg tælles i mange tusinde. Drys Ind besøges
typisk af psykisk sårbare, der lever ensomt. I værestedet
får de mulighed for samvær og en snak med andre
samt en lang række tilbud som sang og musik, diskus­
sionsdage, filmklub, kreativt værksted, rejser og ture.
Der er også mulighed for hjemmebesøg, hvis man ikke
selv har gnisten eller muligheden for at møde op.
Drys Ind har fået 40.000 kr. til værestedets drift.
365 days a year. That’s how often the doors stand open
at Drop In on Amager - with varying daily hours. Drop
In is an independent community centre run by three
employees and approximately 35 volunteers. Recently,
the shelter celebrated their 25-year anniversary. There
are about 120 regular users of the center and their visits
number in the thousands. Drop In is typically visited by
people with psychological troubles who live alone. The
shelter gives these individuals the opportunity to contact
and talk with others, or participate in a variety of activi­
ties such as song and music, discussion day, the movie
club, creative workshops, trips and tours. It is also
possible for people to receive home visits, if they do
not have the spark or the ability to be there in person.
Herhjemme/Domestic
Fra tabu til Tuba/
From taboo to Tuba
Global Medical Aid
Gammeldags i Danmark redder liv i tredje verden/
Old fashioned in Denmark,
but saving lives in Third World
Millioner af mennesker i den tredje verden dør af banale
sygdomme, der kunne have været afhjulpet, hvis der
havde været adgang til medicin og simpelt hospitals­
udstyr. Medicinalfirmaer og hospitaler i Danmark
kasserer hvert år tonsvis af medicin og ’gammeldags’
men klart anvendeligt hospitalsudstyr.
Dette paradoks bygger Global Medical Aid bro over.
Det er en humanitær forening, hvor alle arbejder gratis.
Målet er at formidle medicin og hospitalsudstyr til
patienter i nogle af verdens fattigste lande. For tiden
Sri Lanka, Afghanistan, Nepal og Burkina Faso.
Global Medical Aid er godkendt af Lægemiddelsty­
relsen, samarbejder med Danida og kontrollerer ved
selvsyn, at medicinen og hospitalsudstyret havner der,
hvor behovet er – og anvendes rigtigt. Foreningen har
fået 40.000 kr. til sit virke.
Millions of people in the Third World are dying due to
diseases that could have been prevented or treated by
common medicines and simple medical equipment.
Every year, drug companies and hospitals in Denmark
discard large quantities of medicine and ‘old fash­
ioned’, but clearly useful, medical equipment.
Global Medical Aid is bridging this paradox. It is a
humanitarian association run entirely by volunteers.
The goal is to provide medicine and medical equipment
to patients in some of the world’s poorest countries,
which currently include Sri Lanka, Afghanistan, Nepal
and Burkina Faso.
Global Medical Aid is approved by the Medical As­
sociation, works in partnership with Danida and is
committed to ensuring that ‘old fashioned’ medicine
and hospital equipment goes where it is most needed
– and that it is properly used. The association has
received 40,000 DKK for this work.
30 31 LauritzenFonden Velgørenhed/Humanitarian work
skolen Ngayen Sanjal i Gambia
Jane og Erik Ohlsen er pensionister og bor i Rødekro.
Og så har de 40 sponsorbørn på skolen Ngayen Sanjal
i Gambia. Det begyndte med, at deres datter var på
besøg i Gambia og fik interesse for skolen. Forældrene
kom med i projektet og har foreløbig besøgt skolen to
gange. Det er en stor skole med tre afdelinger, fra 1. klasse
til gymnasieniveau. For ca. 550 kr. om året i gennemsnit
kan børnene få undervisning, skoleuniformer og -mate­
rialer, sko og for de mindstes vedkommende også mad.
I 2009 var der penge i overskud til et hegn omkring
skolens køkkenhave, så dyrene kunne holdes ude. Og
næste eventuelle overskud er øremærket til computere
og skolebibliotek. Skolen har fået 18.000 kr. til projektet.
Jane and Erik Ohlsen are retired and living in Rødekro.
They also happen to have 40 sponsored children at the
Ngayen Sanjal School in Gambia. It began when their
daughter was visiting Gambia and became interested in
the school. They soon joined the project and have so far
visited the school twice. It is a large school with three
departments and a curriculum that runs from grade 1 to
high school. For approximately 550 DKK per year, children
get an education, school uniforms, materials and shoes,
with the youngest also receiving food. In 2009, there was
a surplus of funds, meaning that a fence could be built
around the school’s vegetable garden to keep out the
animals. The next potential profits have been allocated
to purchasing new computers and a school library.
The school has received 18,000 DKK for the project.
Internationalt/International
Familie i Rødekro sikrer
skolegang i Gambia/
A family in Rødekro ensures
schooling in Gambia
Maternity Worldwide
Når graviditet kan
være en dødsdom/
When pregnancy can
be a death sentence
Graviditet og fødsel er ikke nødvendigvis synonymt
med glæde og forventning. Det kan også være en
dødsdom. Maternity Worldwide er en frivillig dansk
organisation, der arbejder med at bekæmpe mødre­
dødeligheden i udviklingslande. Etiopien har en af
verdens højeste rater for dødelighed i forbindelse
med graviditet og fødsel. Så det er her, Maternity
Worldwide i første omgang har valgt at sætte ind.
Når mor dør, er følgevirkningerne for både familien og
samfundet katastrofale. Hendes børn mister mulig­
heden for at få ordentlig mad, omsorg og en uddan­
nelse. Disse børn bringer problemet videre til næste
generation, og en negativ spiral er i gang. Bekæmpelse
af mødredødeligheden er således også et af FN’s mål
i kampen mod fattigdom i udviklingslandene.
Siden 2005 har Maternity Worldwide etableret kvinde­
grupper i 40 landsbyer i Etiopien. Kvinderne bliver
undervist i fx prævention og basal sundhed, og de
administrerer mikrolån, som også er en del af organi­
sationens arbejde. Projektet er lokalt forankret og har
base på et lokalt hospital i området. Og nu er det
planmæssigt afsluttet og overdraget til videreførelse
af de lokale myndigheder.
Næste fase er 60 nye landsbyer efter samme skabelon,
men med det nye islæt sideløbende at samarbejde
tæt med de offentlige sundhedsklinikker i området
og undervise det lokale personale, så de får øget
kompetence og kapacitet til de mere komplicerede
fødsler. Den nye del af projektet er fireårig og lige
som første del baseret på frivillig hjælp fra Danmark
i den udstrækning, det er nødvendigt.
32 33 LauritzenFonden Velgørenhed/Humanitarian work
Hjælp til selvhjælp er nøgleord bag hele ideen. Succes­
kriteriet er, at overflødiggøre hjælpen efter en periode,
hvor de lokale kræfter selv er i stand til at varetage
og videreføre arbejdet.
Maternity Worldwide har i de seneste år på Mors
Dag stået bag kampagnen ’Red en mor på Mors Dag’.
Det har indbragt 3 mio. kr. til projekterne. Og i 2010
blev en anden kendt og erfaren mor protektor for
Maternity Worldwide, nemlig Kronprinsesse Mary.
Lauritzen Fonden har støttet Maternity Worldwide
med 459.000 kr., svarende til første års udgifter på
den nye del af arbejdet i Etiopien.
Pregnancy and childbirth are not necessarily synony­
mous with joy and anticipation. For some, it may also
be a death sentence. Maternity Worldwide is a Danish
volunteer organization working to combat maternal
mortality in developing countries. Ethiopia has one
of the world’s highest rates of mortality related to
pregnancy and childbirth. In response, Maternity
Worldwide has chosen to focus on this nation as a
starting point.
When a mother dies, the implications for both her
family and her community are disastrous. Her children
lose the opportunity to get proper food, care and
education. These children carry these problems through
to the next generation, resulting in a downward spiral
of social regression. Tackling maternal mortality is also
a goal of the United Nations and an integral part of
their campaign to fight poverty in developing countries.
Internationalt/International
Since 2005, Maternity Worldwide has established
women’s groups in 40 villages in Ethiopia. Women are
taught about contraception and basic health care, and
they also learn to manage micro loans, which is a part
of the organization’s work. The project is locally based
and operates through a hospital in the area. With the
work progressing well and to plan, the project has
now been handed over for continuation by the local
authorities.
The next phase involves implementing the project in 60
new villages. These villages will be based on the same
template, but will also involve close partnerships with
public health clinics in the area, enabling local staff to
be further trained so they are more competent and
skilled in dealing with complicated births. The new part
of the project is 4 years old, and just like the first phase,
it is dependant on voluntary support from Denmark.
Helping people, help themselves is the driving force
behind the whole idea. The success of the project is
partially determined by the locality’s ability to run the
program on their own after a certain amount of time.
On Mother’s Day in recent years, Maternity Worldwide
has been responsible for the campaign, ”Save a mother
on Mother’s Day’, which has so far raised 3 million
DKK towards the project. And in 2010, another wellknown and experienced mother became a patron of
Maternity Worldwide, namely, Crown Princess Mary.
The Lauritzen Foundation has supported Maternity
Worldwide with 459,000 DKK, which is the amount
required to cover the first-year costs for the next
phase of the work in Ethiopia.
Libro Alegre
Nøj, det er for børn/
Precisely, it’s for kids
’El Gatito de ojos azules’. Bedre kendt på originalsproget
dansk af generationer af børn og forældre som ’Mis
med de blå øjne’. Men også kendt i Valparaisos slum i
en klippe-klistre-oversættelse takket være Libro Alegre,
også kendt på dansk som Chilensk-Nordisk Kulturfor­
midling. Libro Alegre er to børnebiblioteker i Valparaiso,
væresteder for områdets børn, som her for manges
vedkommende for første gang stifter bekendtskab med
en billedbog. Bibliotekerne er åbne seks dage om
ugen, og en lang række frivillige læser sammen med
børnene, oversætter bøgerne, lapper dem, arrangerer
workshops og låner bøger ud.
Projektet er oprindeligt iværksat af danske Anne
Hansen, nu 75 år og fortsat en af hovedkræfterne.
Der kommer årligt omkring 5.000 børn på bibliote­
kerne, men ønsket er at nå ud til endnu flere børn –
helt derud hvor behovet er allerstørst. Der har været
et lille bibliotek i et af de mest belastede slumområder,
men bygningen var faldefærdig og ofte udsat for
tyveri og hærværk, så de frivillige måtte give op og
lukke. Det er der imidlertid råd for: Et specialdesignet
containerbibliotek, der kan modstå de barske vilkår.
Sådan et, fordelt på tre containere, vil fremover be­
tyde, at endnu flere børn fra slummen får mulighed
for at læse – og lære.
Libro Alegre har fået 60.000 kr., der dækker transport
af containerne til Valparaiso.
’El Gatito de ojos azules’ - better known in its original
language, Danish, by generations of children and
parents as, ’Mis med de blå øjne’ (The kitty with the
blue eyes). A direct translation of the story is now
available to children in the slums of Valparaiso thanks
to Libro Alegre, which is also known as the ChileanNordic Cultural Center. Libro Alegre are two children’s
libraries in Valparaiso and where many of them seek
refuge and become acquainted with a picture book
for the first time. The libraries are open six days a
week, and several volunteers read with the children,
translate books, mend books, arrange workshops and
lend out books.
Nearly 5,000 children visit the libraries yearly, but the
goal is to reach out to even more children – especially
in regions where the need is greatest. There has been
a small library in one of the most rundown slum areas,
but the building was so dilapidated and prone to theft
and vandalism that the volunteers had to give up and
shut it down. There is, however, a solution to that.
A specially designed ‘container’ library that is able to
withstand the harsh realities of the poorest areas.
Such a library, divided into three separate containers,
will mean that many more children from the slum
will now have the opportunity to learn how to read
- and thereby discover the joy of education.
The project was originally initiated by the Dane,
Anne Hansen, who is now 75 years and still one of
the driving forces behind its continuance.
Libro Alegre has received 60,000 DKK in support to
cover the transportation costs of the containers to
Valparaiso.
34 35 LauritzenFonden Velgørenhed/Humanitarian work
Seniorer uden Grænser
I en fjern dal i Nepal, i et afsidesliggende landsbyområde
ligger en lille skole, ’Didi Ghar’, som betyder Sister
Home. Her går 200 fattige nepalesiske børn i skole, lige
mange drenge og piger. De får undervisning i engelsk,
nepalesisk, det lokale sprog, naturvidenskab, matema­
tik og gymnastik fra børnehaveklasse til femte klasse.
Skolen har kun to rum, og børnene sidder på måtter på
gulvet. Der er ti lærere; og de får løn, når der er penge
på kontoen. Det er der ikke så tit, for skolen finansieres
af fattige forældre.
Børnene tilhører tharuerne, en etnisk befolkningsgruppe
med eget sprog og kultur og for ikke så længe siden
analfabeter. Lederen, socialarbejderen Sayni Chaudhari,
har et stort ønske om at udvide ikke blot skolens areal,
men også undervisningen op til 10. klasse med af­
gangseksamen. Seniorer uden Grænser har blåstemplet
projektet; to af foreningens medlemmer, forhenvæ­
rende lærer Børge Lykkegård og forhenværende syge­
plejerske Mette Stig Madsen, begge med en fortid i
nepalesisk hjælpearbejde, har søgt om hjælp til skole­
udvidelse og lærerlønninger.
De har modtaget 156.000 kr.
In a secluded valley in Nepal lies a remote village area
where a small school is located. It is called ‘Didi Ghar’,
or Sister Home. Here, 200 poor Nepalese children are
educated, with an equal number of the pupils being
boys and girls. They are taught English, Nepalese, the
local language, science, mathematics and gymnastics,
all the way from preschool to fifth grade.
The school has only two rooms and the children sit on
mats on the floor. There are ten teachers, all of whom
are paid when there is money to pay them. This does
not happen often as the school is financed by the
poor parents of the students.
The children are a part of Tharu, an ethnic community
with its own language and culture. Not too long ago,
Tharu was an illiterate society. The school’s leader,
social worker Sayni Chaudhari, has a great desire to
expand not only the school’s facilities, but also the
level of education offered so that it continues up until
10th grade where a graduating exam can be taken.
Seniors without Borders has endorsed the project.
Two of the association’s members, former teacher
Børge Lykkegård and former nurse Mette Stig Madsen,
have previously been involved with Nepali relief
work, and have sought to help facilitate the school’s
expansion and the payment of teacher’s salaries.
They received 156,000 DKK for this project.
Internationalt/International
’Didi Ghar’ – en skole i gulvhøjde/
‘Didi Ghar’ – basic schooling in Nepal
Carrot Aid
En daglig gulerod kan ændre livet/
A daily carrot can change lives
36 37 LauritzenFonden Velgørenhed/Humanitarian
Internationalt/International
Mette Wivel er mag.art., kunsthistoriker og konsulent
for Unesco. Og så ved hun noget om gulerødder.
Denne viden har indtil nu gjort en positiv forskel i 26
landsbyer i Etiopien. I 2006 var Mette Wivel på rejse i
landet og blev slået af, at et alarmerende stort antal
børn led af en form for blindhed, hvis årsag var man­
gel på A-vitamin. Blindheden betød, at børnene stort
set måtte klare sig selv uden skolegang og med få
chancer for at overleve.
Men hov. Der er jo A-vitaminer i gulerødder. Så blind­
heden kunne forhindres, og immunforsvaret styrkes.
Det blev i første omgang prøvet af i fire landsbyer
med 50 familier. Nu er det udvidet til i alt 26 lands­
byer, og det ganske enkle projekt Carrot Aid er født.
Visionen er at lære gravide og ammende kvinder
samt børn op til seks år at spise en daglig gulerod.
Og det gør de. Men hov igen. De unge mødre lærer
nu også som noget nyt at dyrke deres egne grøntsager
med mulighed for at sælge dem videre og tjene lidt
på det. Nu er der også oprettet en frøbank til andre
interesserede landsbyer.
En kvinde. En idé. Ingen pisk. Kun gulerod. Carrot Aid
har fået 45.000 kr. Det koster det at køre gulerods­
projektet i et år.
Mette Wivel has an MA in Art History and is a consult­
ant to UNESCO. She also knows quite a bit about
carrots. This knowledge has made a positive difference
to 26 villages in Ethiopia. In 2006, Mette Wivel travelled
to the country and was struck by the alarming number
of children who suffered from a form of blindness
that was simply caused by a lack of vitamin A. The
blindness meant that the children essentially had to
fend for themselves, were left without an education
and had little hope of survival.
But wait, there’s vitamin A in carrots – which means
that blindness could be prevented and the immune
system strengthened just by eating carrots. The idea
was first tested in four villages, each with around 50
families. Now the project has expanded to a total of
26 villages, and is known quite simply as project Carrot
Aid. The vision is to teach pregnant and breastfeeding
women, and children under six years of age, to eat a
carrot a day. And they do. But wait again, the young
mothers are also learning a new skill, namely how to
grow their own vegetables, meaning they have the option to sell some of their harvest to earn a little money.
A vegetable seed bank has also been established to
provide the essential materials for other interested
villages.
A woman. An idea. No whips. Only carrots. Carrot Aid
has received 45,000 DKK to cover the costs required
to run the carrot project over the course of a year.
Aktion Børnehjælp
At være enke er at være udstødt/
Being a widow is being outcast
En ting er at miste sin mand; men bliver en kvinde enke i visse områder i Indien, er det ikke blot manden
og forsørgeren, hun mister. Samtidig forsvinder stort
set enhver mulighed for at kunne klare sig selv. At
enker bringer uheld, er en udbredt opfattelse. Ingen
vil ansætte hende. Familierne vil ikke have noget at
gøre med hverken hende eller hendes børn. I bedste
fald kan hun sove på gårdspladsen; og får hun et
arbejde, er det til minimal løn for ekstra hårdt arbejde.
Hendes børn kommer ikke i skole, men må tilbringe
dagene med at tigge om mad, ofte udsat for seksuelt
misbrug.
One thing is losing a husband, but for a woman in certain
areas of India, it’s not just a husband and a provider that
are lost. She is also stripped of virtually any means of
supporting herself and her children. It is widely believed
that widows bring bad luck, meaning that no one will hire
her and that families in her community want nothing
to do with her or her children. At best, she can sleep
in the yard, and if she gets a job it is for minimal wage
and strenuous work. Her children do not attend school,
but instead must spend their days begging for food,
which leaves them vulnerable to being sexually abused.
I Cecowor i Sydøstindien kører et projekt med hjælp
til skolegang for børn af enker. Her får 50 piger og
drenge mulighed for at bo på et skolehjem og få
undervisning. Samtidig hjælpes 100 hjemmeboende
børn med skolebøger og skoleuniformer, og livet ser
lysere ud for både mødre og børn.
In Cecowor, South India, a project has been established
that provides education for the children of widows.
Here, 50 girls and boys are given the opportunity to
live in a community home and receive training. At the
same time, the project provides 100 children living outside of the home with textbooks and school uniforms,
leaving their lives and future looking a lot brighter.
Aktion Børnehjælp, som siden 1965 har formidlet
hjælp til mange tusinde nødstedte indiske børn i
storbyerne og de fattige landdistrikter, støtter også
skolehjemmet i Cecowor. Det samme har Lauritzen
Fonden gjort i 2008 og nu igen med en bevilling på
120.000 kr.
Aktion Børnehjælp (Child Action), which since 1965
has distributed aid to thousands of needy Indian
children in cities and poor rural areas, also supports
the educational project in Cecowor. The Lauritzen
Foundation is matching its donation from 2008 by
again giving 120,000 DKK to the project.
38 39 LauritzenFonden Velgørenhed/Humanitarian
Foreningen ’aibidji’
Når pigerne på børnehjemmet Zatik i Yerevan i Arme­
nien fylder 14 år, så er det ud. Så ophører de offentlige
tilskud, og pigerne må klare sig selv. Prostitution eller
kriminalitet er ofte en nærliggende mulighed. Pigerne er
forældreløse og har som regel boet på børnehjemmet
det meste af deres korte liv.
When a girl at the Zatik orphanage in Yerevan, Armenia,
turns 14 she is required to leave. She will no longer
receive public subsidy, and she is left to fend for herself.
Prostitution or crime is often the reality these girls face.
They have no network outside of the orphanage where
they have typically lived for most of their short lives.
Foreningen ’Aibidji’ har siden 1997 arbejdet med sociale
hjælpeopgaver i Armenien, som er tynget af fattigdom,
stor arbejdsløshed og korruption. Aibidjis armenske
samarbejdspartner har købt et hus, hvor de purunge
piger kan flytte ind efter børnehjemmet. Huset ledes
af en madmor. Her kan pigerne ernære sig selv ved at
lave og sælge postkort og krydderier, mens de går i
skole eller søger at videreuddanne sig. Det er en yderst
spartansk tilværelse. Lige nu bor der 14 piger, og en af
dem har et lille barn. Mad og tøj er mangelvarer.
Since 1997, the ’Aibidji’ society has been working with
social aid projects in Armenia, a country that is burde­
ned by poverty, high unemployment and corruption.
Aibidji’s Armenian partner has acquired a house that the
young girls can move into after departing from the
orphanage. The house is headed by a mistress. Here girls
can learn how to support themselves by making and
selling postcards and spices while they attend school or
seek further education. It is an austere existence. Right
now, the home shelters 14 girls, one of whom is caring
for her small child. Food and clothing are in short supply.
Aibidji vil gerne hjælpe pigerne gennem selvhjælp
ved at skaffe dem symaskiner, så de dels kan skaffe
tøj til sig selv, dels måske sælge ud af produktionen.
Til dette formål har de modtaget 40.000 kr.
Aibidji would like to help these girls gain independence
by providing them with sewing machines so they can
make clothes for themselves and sell some for income.
For this purpose they have received 40,000 DKK.
Internationalt/International
14 år? – så må du klare dig selv nu/
14 years? You’re on your own now
40 41 LauritzenFonden Velgørenhed/Humanitarian work
Mission Øst
Det var det værste mudderskred i 80 år. Ødelagte
boliger, afgrøder, broer og veje. Tab af menneskeliv og
husdyr. Det skete i august i Zerafshandalen i det nord­
lige Tadsjikistan. Det er en region, der ofte er udsat for
naturkatastrofer, og det betyder yderligere fattigdom
i en i forvejen forarmet befolkning. Og som om det
ikke var nok, ødelagde mudderskredet to nybyggede
vandsystemer, der blandt andet skulle bidrage til at
højne befolkningens sundhedstilstand.
It was the worst mudslide in 80 years. It destroyed
homes, crops, bridges and roads. Lives and livestock
were lost. It happened in August in Zerafshan valley
– an area in northern Tajikistan. It is a region that is
prone to natural disasters, which leads to greater poverty
in an already impoverished population. As if that were
not enough, the falling mud demolished two newly
built water systems, which among other things, would
have helped to improve the people’s basic health.
Mission Øst, en danskbaseret, international hjælpeor­
ganisation, har siden 2008 arbejdet med et projekt i det
ret isolerede område med det formål at mindske den
ekstreme fattigdom. Målet er dobbelt: Dels at mindske
antallet af sygdomme, der skyldes urent vand og man­
glende hygiejne og at hjælpe med at fremme hygiejnen.
Dels at mindske antallet af strømafbrydelser for de
sårbare mennesker gennem alternative energiformer.
Parallelt med disse tiltag har Mission Øst et andet pro­jekt, der går ud på at mindske risici ved naturkatastrofer.
Dette projekt skal øge lokalsamfundenes modstands­
dygtighed mod netop katastrofer som det nylige mud­
derskred. Og det sker i samarbejde med lokalbefolk­
ningen, så forankring og ejerskab ligger hos de men­
nesker, der dagligt vil få gavn af projektet. Det stod sin
prøve i august. Selvom katastrofen havde ødelæggende
konsekvenser, betød den nyetablerede kanal, at en
række husstande, landsbyskolen samt et større dyrket
areal ikke led overlast. Men kanalen blev tilstoppet
og skal retableres.
Since 2008, Mission East, a Danish-based international
relief organization, has worked on the project with the
aim of reducing the region’s extreme poverty. The goal
is twofold: to reduce diseases caused by unclean water
and a lack of proper hygiene, and to minimize the num­
ber of blackouts that leave the people without power
by sourcing alternative forms of energy. In parallel with
these initiatives, Mission East runs an additional project
that is aimed at reducing the risk and impact of natural
disasters. This project will increase the local commu­
nities’ resilience to disasters such as the recent mud­
slides. It is being carried out in collaboration with the
local population, meaning that they will be directly
involved in the final outcome and success of the project.
The initiative withstood the ultimate test in August.
Although the disaster had devastating consequences,
the progress made up until that point meant that the
newly established channel, a number of households, the
village school and a large amount of acreage, were not
molested. However, the channel was unfortunately
blocked and this problem had to be addressed.
De positive effekter af Mission Østs generelle sund­
hedsfremmende arbejde i området kan blandt andet
dokumenteres i klar statistik. Børnedødeligheden på
grund af kolera og tyfus faldt i løbet af de første fem
måneder fra 17 pct., til fire pct. og til 0.
Mission Øst har gennem 20 år ydet hjælpearbejde i Østeuropa og Asien; både den akutte hjælp efter fx naturkatastrofer og den langsigtede hjælp, der skal søge at
hjælpe folk ud af et liv i yderste fattigdom. Gennem
de seneste ti år har Mission Øst arbejdet i Tadsjikistan.
Lauritzen Fonden har støttet Mission Øst først med
360.000 kr. til arbejdet med at sikre rent drikkevand.
Derefter med 250.000 kr. til retablering efter det
voldsomme mudderskred.
The positive results of Mission East’s work in terms of
health promotion have been documented by clear
statistics. Child mortality due to cholera and typhoid
declined from a rate of 17 percent, to 4 percent, to 0
percent during the first five months.
For the last 20 years, Mission East has provided assist­
ance to Eastern Europe and Asia; both through urgent
help in circumstances such as natural disasters, as well
as through long-term support intended to help people
escape lives of extreme poverty. Over the past ten
years, Mission East has been active in Tajikistan. The
Lauritzen Foundation has donated an initial 360,000
DKK to Mission East for their project to ensure clean
drinking water. A further 250,000 DKK has been pro­
vided to help with the rebuilding process after the
devastating mudslides.
Internationalt/International
Håbet blev næsten begravet
i et mudderskred/
Hope was almost buried
in a mudslide
Solens Børn
Uddannelse og mad
til børn under solen/
Education and food for
children under the sun
Fire unge mennesker i Cusco i Peru er i gang med at
uddanne sig inden for kontorfag, sygepleje og politi.
Det er ikke normalt for unge, der har levet en barndom i fattigdom, og hvor de i bedste fald får en skole­
gang. Og derefter intet. Men de fire unge og deres
familie har lavet en kontrakt med organisationen Solens
Børn. Organisationen betaler uddannelse og et dagligt
måltid mad, og familien bakker op omkring den unge.
Solens Børn begyndte som et projekt for gadebørn med
oprettelse af et værested. I 2009 startede projektet
Ung i Uddannelse, et fireårigt uddannelsesforløb, der
skal sikre, at de unge går en bedre fremtid i møde - og
der er nye unge på vej. Solens Børn har fået 40.000 kr.
til de unges uddannelse.
Four young people in Cusco, Peru, are starting educations
that will give them the skills necessary to become clerks,
nurses or police officers. In this region, this is far from
being the norm for youth who have survived a child­
hood in poverty. Typically, these children can, at most,
expect to get a basic education that will offer them
very few possibilities in terms of work. But the four
young people and their families have made a contract
with the Children of the Sun Foundation. The founda­
tion pays for the child’s education and a daily meal,
on the condition that the family is supportive of the
student’s endeavors.
Children of the Sun began as a project to help street
children by developing a community center for their
use. In 2009, the foundation started ‘Young People in
Education’, a four-year training program designed to
ensure that young people have the opportunity to
create a better future for themselves, and there are
more new students on the way. Children of the Sun
has received 40,000 DKK for youth education.
42 43 LauritzenFonden Velgørenhed/Humanitarian work
Ulla Bjerre
1,3 mio. dør årligt i
Afrika – i trafikken/
1.3 million people
die each year in
Africa - in traffic
Sikker sex i Nicaragua,
og nybørstede
tænder/
Safe sex in Nicaragua
and newly brushed
teeth
Trafikulykker er den tredjestørste dræber i Afrika efter
hiv/aids og malaria. 1,3 mio. mennesker dør årligt i
trafikken. 50 gange så mange kommer til skade. Transaid
er en international velgørenhedsorganisation med base
i England, som arbejder for at forbedre levevilkårene i
Afrika og andre udviklingslande, blandt andet gennem
et forbedret transportsystem. For at sætte fokus på
problemet på en utraditionel måde har en stor flok
logistikmedarbejdere cyklet 420 km på fem dage gen­
nem Tanzania for at rejse penge til træning af chauf­
fører, cykelambulancer og mere oplysning. Blandt dem
Gavin Rice, der er salgsdirektør i DFDS i UK. Transaid
og Gavin Rice har fået 10.000 kr. til projektet.
Traffic accidents are the third biggest killer in Africa
after HIV/AIDS and malaria. Annually 1.3 million people
die in car crashes. 50 times as many are injured. Tran­
said is an international charity organization based in
England, which works to improve living conditions in
Africa and other developing countries – an initative
which includes improving current transportation systems. To bring a awareness to the problem in an un­
conventional way, a group of logistics staff cycled 420
km through Tanzania in five days to raise money for
the training of drivers, bicycle ambulances and more
information material on the subject. Among them was
Gavin Rice, sales director for DFDS in the UK. Transaid
and Gavin Rice received 10,000 DKK for this project.
3.000 kondomer. Det er blandt andet, hvad sygeplejerske
Ulla Bjerre havde med i bagagen til Granada i Nicaragua.
Samt en stor viden om sikker sex. Aids er en voksende
trussel i Mellemamerika. Men brugen af kondomer og
generel seksualundervisning i skolerne er bandlyst af
kirken. Så man skal i direkte forbindelse med de unge.
Det kom Ulla Bjerre på Casa De Mujeres, hvor unge
(også mænd) kommer for fx at få lektiehjælp, it-un­
dervisning og mad. Gratis. Og nu får de også seksual­
undervisning og gratis kondomer. Ulla Bjerre var i
Nicaragua for syv år siden, hvor hun blandt andet
underviste på den danskejede institution Carita Feliz i
brugen af tandbørster. Og de børster stadig tænder.
Nu har Ulla Bjerre fået 10.000 kr. til køb af kondomer.
Resten finansierer hun selv.
3,000 condoms. That is just part of what the nurse,
Ulla Bjerre, had in her luggage on her flight to Granada
in Nicaragua. She also brought with her a lot of knowledge about safe sex. AIDS is a growing threat in Central
America. At the same time, condom use and basic sex
education in schools has been banned by the church.
To overcome these hurdles, it is necessary to com­
municate directly with the youth. So Ulla Bjerre has
come to Casa De Mujeres, a place where young women
(as well as men) go to get help with homework, com­
puter training and food. All for free. And now they also
can benefit from sex education and free condoms.
Ulla Bjerre was in Nicaragua seven years ago, where
she taught a course at the Danish-owned institution,
Carita Feliz, in the use of toothbrushes. And they are
still brushing their teeth today. Now Ulla Bjerre has
received 10,000 DKK for the purchase of condoms.
The rest she funds herself.
Internationalt/International
Transaid og Gavin Rice
Bornholms Marineforening
Nyt inventar til
gammel marinestue/
New furniture for the
old navy lounge
Snart 89 år. Det er den høje alder på Bornholms Marineforening, der gennem årene har virket som kammerat­
skabsforening blandt andet med det sigte at fremhæve
øens maritime traditioner. Gennem de mange år har
foreningen erhvervet en enestående samling af maritime
effekter til marinestuen, mens det meste af kapitalen er
gået til vedligehold af den gamle bygning. Nu er forenin­
gens lejemål opsagt, men Bornholms Regionskommune
har tilbudt marineforeningen, at den kan købe en arkitek­
tonisk perle på Rønne Havn. Dette hus har gennem
mange år været rammen om byens turistkontor og blev
i 1950 indviet af statsminister Hans Hedtoft. Bornholms
Marineforening søger støtte til køb og indretning af
det nye, gamle hus og har modtaget 40.000 kr. til køb
af nyt inventar.
89 years. That is the respectable age of the Bornholm
Marine Association, which for years has worked as a
friendship association with the purpose of raising aware­ness about the island’s maritime traditions – among
other things. Through time the association has acquired
a unique collection of maritime artifacts that are housed
in their lounge, though most of their capital has gone to
the upkeep of the old building. Recently, the associa­
tion’s lease expired, but the Regional Municipality of
Bornholm has given the Marine Association the oppor­
tunity to buy an architectural gem situated on Rønne
Harbour. This house has for many years been the scene
of the city’s tourist office and was inaugurated in 1950
by Prime Minister, Hans Hedtoft. The Bornholm Marine
Association is seeking support for the purchase and
furnishing of the new, old house and has received
40,000 DKK to this end.
Aalborg-Nørresundby Søfarts-Service
30.000 søfarende serviceres årligt/
Providing services to 30,000 seafarers annually
Aalborg-Nørresundby Søfarts-Service er ikke blot et
vigtigt led ved store begivenheder på havnen som fx
flådebesøg, besøg af Kongeskibet eller Tall Ships Race.
Her er de af vital betydning, men i de dagligdags opgaver kommer de også i den grad til deres ret. SøfartsService udfører små og større serviceopgaver for omkring 30.000 danske og udenlandske søfarende hvert
år. Og at det værdsættes, manifesterer sig næsten
dagligt i positive tilkendegivelser. Velfærdsarbejdet er
blevet udført siden 1951, da skibsreder Knud Lauritzen
oprettede Aalborg-Nørresundby Søfarts-Service.
Årets tilskud på 100.000 kr. er gået til drift af mobile
internetforbindelser, indkøb af aviser og bøger på
flere sprog samt andre aktiviteter for de søfarende,
der kommer til Aalborg.
44 45 LauritzenFonden Velgørenhed/Humanitarian work
The Aalborg-Nørresundby Maritime Service is an import­
ant part of major events happening at the harbour;
events which include naval visits, visits from the royal
yacht and The Tall Ships Race. But the Marine Service
is also heavily involved in vital, everyday tasks. They are
responsible for carrying out both small and large service
projects for some 30,000 Danish and foreign seafarers
annually. Their work is deeply appreciated, as is shown
by the positive feedback that is received daily as a result
of their contributions. Welfare work has been performed
since 1951, when Knud Lauritzen founded The Aalborg
Nørresundby Maritime Service. A yearly grant of
100,000 DKK goes to funding the operation of mobile
Internet connections, the purchase of newspapers,
the provision of books in several languages, and other
activities enjoyed by seafarers who come to Aalborg.
Aabenraa Krisecenter Aalborg Marineforening Aalborg-Nørresundby Søfarts-Service Aflastningstjenesten African Footprint Denmark Aibidji AIESEC Denmark Aktion Børnehjælp AmazonasSelva Asli Sena Kücükyildiz BasicD Health & Development Beredskabsforbundet, førstehjælp Beredskabsforbundet, projekt øst børn Birgitte Siem Christensen - frivillig, Sierra Leone Bornholms Marineforening Børn og Unge i Voldsramte Familier Børne- og familiehjemmet Bakkevej Børns Vilkår Børns Voksenvenner i Ribe/Bramming Børns Voksenvenner Århus CARE Danmark Carrot Aid CEFIF Children Health Implementation for Life Development Christian Grønhøj Larsen - frivillig, Sydafrika Christian Juulsgaard Olsen - frivillig, flygtningelejr Computergruppen Vest Copenhagen Muaythai Dansk Flygtningehjælp Dansk Handicap Forbund Dansk-Indisk Børnehjælp DANTAN Den Danske Kirke Den Sorte Gryde, Citykirkernes Sekretariat Det Kreative Værksted Det Sociale Netværk “Didi Ghar” - skolebygning, Nepal Dorte Just - Nepal Dorthe B. Pedersen - Kenya Dragonfonden Eritrean Railways Esbjerg Havne-Service/Sømandscenter FDF Landslejr 2011 Ferieforeningen Mors af den 23/8 1997 FM Huset Foreningen Dienesmindes Venner Foreningen Handilejr Foreningen NørreBronX Foreningen OPUS Foreningen Ringen i Slagelse Foreningen Shalom Foreningen til støtte for mødre og børn Foreningen Tjeles Venner Støttefonden Foreningen Vinterlege for Udviklingshæmmede Foreningen Your Choise Foreningen “Zoras Venner” Forældrelinien.dk FREM Hellebæk Fodbold Friends of Mugumu Gallo Gartneriet Gallo Huset Global Medical Aid Girltalk.dk Haderslev Krisecenter Hjerte for Liv Hjerteforeningens Lokalkomité i Frederikssund Humanity in Action Danmark Hvideruslandskomiteen i Kolding Ingeniører Uden Grænser IOGT A-klubben Herning IOGT Danmark IRCT Jacob Strømfeldt - “Raske børn hjælper syge børn” Maritimt/Maritime
Bidragsliste/
Donations list
2010
DKK
40.000
50.000
175.000
35.000
20.000
40.000
20.000
120.000
40.000
10.000
40.000
150.000
40.000
10.000
40.000
100.000
35.000
250.000
13.000
40.000
250.000
45.000
22.000
60.000
10.000
10.000
43.000
25.000
625.000
30.000
40.000
30.000
25.000
30.000
40.000
300.000
156.000
23.000
25.000
10.000
30.000
95.000
40.000
35.000
40.000
40.000
20.000
70.000
25.000
15.000
40.000
40.000
25.000
30.000
20.000
35.000
50.000
10.000
15.000
30.000
33.000
40.000
40.000
25.000
25.000
38.000
25.000
20.000
100.000
38.400
175.000
300.000
5.000
Jane og Erik Ohlsen - skoleprojekt, Gambia KATSJ Kerli Kant Hvass - Think Re5 KFUM og KFUK i Esbjerg KLO Kontaktcenteret KLIPPEN Kono Business & Development Kristeligt Studenter Settlement Kristian Vanman - frivillig, Ghana Kvindernes U-landsudvalg Kvinderådgivningen Brunhilde Kvindehuset Landsforeningen NetOp Landsorganisationen KRIS Libro Alegre Lili Worre Høpfner Jensen - frivillig, Filippinerne Louise Secher Jespersen - frivillig, Tanzania Maja Leth Cramer Pedersen - klinisk ophold, Uganda Maria Glasser Heede - klinisk ophold, Zambia Maternity Worldwide Mellemfolkeligt Samvirke Metal Søfarts Seniorklub Mission Øst Monica Mahona - HIV, Tanzania Morgencafé for Hjemløse Mødestedet Mødrehjælpen Netværket for Selvmordsramte NEFOS Nela Gorovic - klinisk ophold, Zambia Niels Peter Rygaard - projekt Globalorphanage.net Oscar Thorsen - frivillig, Uganda Pink Cup Plejecentret Grønnehaven “Værftsgruppen” Projekt Bydelsmødre Sjælør, Kgs. Enghave Projekt Feriesikring Projekt Fighterhjerte Projekt Gjaestebud Red Barnet Refugees United Resen Skole Rumæniensprojektet af 1992 Rikke Oksen - Ungdommens Røde Kors SAVN Signe Malene Berg - Operation Julegaveregn SISU Basketball Skjold Birkerød Skovby GF Soldaterlegatet Solens Børn Sophie Gade - frivillig, Nepal Sorggrupper - Aalborg Spejdergruppe Ridder Ebbe Trop og Flok SR-Bistand SSP København St. John’s School for the Deaf STH - Servicehunde til handicappede Støtteforeningen for B3/d-klassen på CSV-Esbjerg Støtteforeningen for Værestedet Blæksprutten Sømandsforeningen af 1856 Sømandsstiftelsen Bombebøssen Tandsundhed uden Grænser Tara Miller - frivillig, Tanzania Therese Krarup -frivillig, Tanzania Toys4Africa Transaid TUBA Danmark Ulla Bjerre - kondomer til Nicaragua Ungdomscaféen K Verdens Flygtninge - Viborg 2010 visAvis Vores Café Værestedet DRYS IND Værestedet KFUM’s Sociale Arbejde Værestedet Linie 14 Østafrikas Venner DKK
18.000
25.000
65.500
40.000
30.000
50.000
40.000
125.000
10.000
100.000
40.000
25.000
20.000
60.000
10.000
5.000
10.000
10.000
459.000
150.000
16.800
610.000
25.000
80.000
55.000
12.500
40.000
10.000
40.000
20.000
25.000
15.000
25.000
20.000
100.000
25.000
450.000
300.000
25.000
100.000
10.000
40.000
20.000
40.000
10.000
25.000
1.000.000
40.000
10.000
32.000
30.000
50.000
100.000
40.000
300.000
35.000
25.000
67.000
15.000
40.000
10.000
10.000
25.000
10.000
155.000
10.000
30.000
30.000
25.000
20.000
40.000
10.000
20.000
10.000
Kultur/
Culture
Mennesket lever ikke af brød alene. Det er en glæde for os at støtte kulturen.
Også her tror vi på, at opmuntring er en
investering i en gladere fremtid.
Man does not live off bread alone. We are proud to support culture. We believe that it is also an area where
encouragement today will lead to a
brighter tomorrow.
Herhjemme Domestic
Nu kan man snart mødes på Jørgen Lauritzens
Plads i Ribe; to skuespillere er omsider hædret til
udelt glæde, og den danske værftsarbejder og de
danske krigsveteraner får et kunstnerisk, livfuldt
eftermæle.
Internationalt People will soon be able to meet and relax at
Jørgen Lauritzen’s Square in Ribe, two actors have
been recognized and honoured, and the Danish
crafts workers and war veterans get commemorative
works of art in their honour.
28 sprællevende danske ambassadører for sund
livsstil har været på verdensturné og er efterhånden
set af 2 mio. mennesker verden over – live. Den
danske sømandskirke i Singapore har fået påtrængende
nødvendige sanitære installationer. To projekter,
der eksemplificerer mangfoldigheden.
Maritimt International
28 lively Danish ambassadors promoting healthy
lifestyles have been on a world tour, and at this
point, they have been seen by over 2 million
people around the globe - live. The Danish Seamen’s
Church in Singapore has received the sanitary
facilities that they were in urgent and desperate
need of. These two projects exemplify the diversity
of the international initiatives we support.
Maritime
Skibsrenovering for åbent kamera og 30 års koldkrig
i mindre skala. Danmarks historie er uløseligt knyttet
til det maritime.
Ship renovations on live camera, and 30 years of cold
war reinterpreted on a smaller scale. Denmark’s
history is inextricably linked to its maritime traditions.
Læs mere om kulturprojekterne på de følgende sider.
Read more about the cultural projects we’re engaged
in on the following pages.
46 47 LauritzenFonden Kultur/Culture
Ribe Byforum
Hvert år besøges Ribe af omkring 1,2 mio. turister. Nu
kan både de og byens egne borgere aftale at mødes
på Jørgen Lauritzens Plads.
began his work as a timber merchant in Ribe. Ditlev
was indeed too young at the time to add his own
name to the shipping company.
I forbindelse med sit 1.300 års købstadsjubilæum,
Nordens ældste købstad, har Ribe Byforum igangsat en
række initiativer; herunder renovering af en plads, som
har levet en lidt forsømt tilværelse. Nu forskønnes den
med springvand, beplantning, en buste og en mindetavle
for en af byens store sønner; tømmerhandler Jørgen
Lauritzen, og pladsen skal samtidig bære hans navn.
Ribe City Council is comprised of individuals who,
in collaboration with the Municipality of Esbjerg, are
working to develop Ribe to the delight of locals and
tourists. The thinking that led to the eventual plans
for Jørgen Lauritzen’s Square was to create a vibrant
space in the town’s center. A fountain made of granite
stones will be laid in the shape of a pyramid to give
kids of all ages something to play on when the tem­
perature is right. Low-sitting granite benches will
surround the fountain so adults can sit somewhere
and relax while watching the children. There is to be
a square in front of the fountain with greenery such
as a landscaped hedge, and a bust will stand before
the square with text recounting Jørgen Lauritzen’s
life and activities in Ribe. A commemorative plaque
will also be posted on a nearby house where Jørgen
Lauritzen lived and ran his timber business from.
Ribe City Council received 500,000 DKK for the
construction work.
Ditlev Lauritzen (Konsulen) grundlagde rederiet
J. Lauritzen. Navnet fik han fra faderen, Jørgen
Lauritzen, der begyndte sit virke som tømmerhandler i Ribe. Ditlev var nemlig for ung efter datidens
målestok til selv at lægge navn til sit rederi.
Ribe Byforum er sammensat af private, som i samar­
bejde med Esbjerg Kommune arbejder for at udvikle
Ribe bymidte til glæde for byens borgere og de mange
turister. Jørgen Lauritzens Plads er tænkt som et levende
torv i bymidten. Et lavt springvand med små granitsten
i pyramideform skal give børn og barnlige sjæle lyst til
at soppe, når temperaturen er til det. Lave granitbænke
rundt om springvandet er tænkt til de voksne, der
holder øje med børnene. Pladsen foran springvandet
beplantes med blandt andet en læskabende hæk, og
foran pladsen rejses en buste med en tekst, der beretter
om Jørgen Lauritzens liv og virke i Ribe. Samtidig
opsættes en informativ mindeplade på det nærliggende
hus, hvor Jørgen Lauritzen både boede og drev tøm­
merhandel. Ribe Byforum har modtaget 500.000 kr.
til anlægsarbejdet.
Every year Ribe is visited by approximately 1.2 million
tourists. Soon both they and the city’s own residents,
will be able to enjoy Jørgen Lauritzen Square.
In connection with the 1,300-year anniversary jubilee
of Scandinavia’s oldest town, Ribe City Council launc­
hed several initiatives, including the renovation of a
space that had led a somewhat neglected existence.
Now beautified fountains, plants, a commemorative
bust and memorial plaque for one of the city’s great
sons stands there. His name is Jørgen Lauritzen, which
is fittingly the name of the new square.
Ditlev Lauritzen (The Consul) founded the shipping
company J. Lauritzen. The company’s name was passed
down to him from his father, Jørgen Lauritzen, who
Herhjemme/Domestic
Så kan vi mødes på
Jørgen Lauritzens Plads/
Now we can meet at
Jørgen Lauritzen’s Square
Lauritzen-prisen 2010/
Lauritzen Prize 2010
Paprika Steen En karaktermæssig menneskeæder
”Jamen, så er jeg jo endelig blevet set!” Sådan reagerede
skuespilleren Paprika Steen ved meddelelsen pr. mobil
om, at hun var udvalgt som den kvindelige prismodtager
af Lauritzen-prisen 2010 på 250.000 kr. Og så græd
hun. Midt i en spansktime.
Det fortalte teateranmelder Lars Wredstrøm Wallen­
berg, Børsen, i sin begrundelsestale ved prisoverræk­
kelsen i maj. Her græd Paprika Steen af gode grunde
ikke, for hun var i Buenos Aires og modtog prisen in
absentia og via sin gode ven og kollega Sofie Gråbøl.
Paprika Steens mange kunstneriske præstationer er
kendetegnede ved en absolut væren til stede i sine
karakterer. En tilstedeværelse, der betyder, at man tror
på hende, at man forføres, selvom karakteren ikke altid
vil beskueren det bedste. Det ved man, men søger
alligevel den forbudte frugt. Denne form for tilstede­
værelse gør hende helt vidunderlig, men det er sam­
tidig den form, der kan gøre hende til karaktermæssig
menneskeæder både på scene og lærred.
Blandt Paprika Steens stjernestunder nævnte Lars
Wredstrøm Wallenberg rollen i filmen ’Applaus’, hvor
hun spiller en derangeret diva, som efter en afvæn­
ningsperiode konfronteres med spøgelserne fra egen
fortid. En øredøvende god og dybt rystende præsta­
tion. Og samme højder nåede hun på scenen som
Martha i ’Hvem er bange for Virginia Wolf’ på Østre
Gasværk. Sally Bowles i ’Cabaret’, Lucretia i ’Den Væ­
gelsindede’ og Hedda Gabler i det nyfortolkede Ibsendrama. For ikke at tale om film som ’Elsker dig for evigt’,
’Den eneste ene’, ’Okay’ og ’Vikaren’.
Og så er der den sårbare og bløde side, som gør det
hele muligt, og som betyder gråd og jubel, ’når man
endelig bliver set’. Hun er jo faktisk blevet set længe.
Paprika Steen Brutal and ruthless – in her roles that is
“Well, then I have finally been seen!” That was the response that actress Paprika Steen gave on her cell phone
in response to the news that she had been selected as
the female winner of 2010’s Lauritzen Prize of 250,000
DKK. Then she broke down into tears in the middle of
her Spanish class.
48 49 LauritzenFonden Kultur/Culture
Børsen theatre critic, Lars Wredstrøm Wallenberg,
retold this story in his speech at the awards ceremo­
ny in May. At the ceremony, Paprika Steen was not
crying, and for good reason since she was in Buenos
Aires and it was her good friend and colleague, Sofie
Gråbøl, who accepted the award on her behalf.
Paprika Steen’s numerous artistic achievements are
characterized by an unwavering presence in her char­
acters. A presence that means that one believes in the
characters she plays and is seduced by them, even
though they often take the viewer on a ruthless emotional ride. The audience often anticipates that this
may be the case, but still can’t quite tear themselves
away from watching her. It is this ability that makes
her so mesmerising and enchanting on camera, but
also this skill that makes her so brutal and devastating
in her roles – both on stage and on screen. Included
in the great moments that Lars Wredstrøm Wallenberg
recounted from Paprika Steen’s star career were her
roles in the film ‘Applause’, where she played a de­
ranged diva that is confronted by ghosts from her
past following a stint in rehab. It was an explosively
powerful and deeply shocking performance. She
reached the same heights on stage as Martha in ‘Who’s
Afraid of Virginia Wolf ‘ at Øster Gasværk Theatre, as
Sally Bowles in ‘Cabaret’, as Lucretia in ‘The Waverer’
and as Hedda Gabler in a reinterpretation of an Ibsen
drama. Not to mention her memorable roles in movies
like ‘Love you forever’,
‘The only one’, ‘Okay’,
and ‘Substitute’.
It’s her vulnerable and
sensitive side that
make this all possible,
and it’s also this side
that means weeping
and rejoicing when
“you’ve finally being
seen”. People have
actually been seeing,
and noticing her for
a very long time.
Olaf Johannessen Herhjemme/Domestic
Priskomiteen i 2010
- Jens Ditlev Lauritzen, formand, Lauritzen Fonden
- Michael Christiansen, bestyrelsesformand, DR
- Geir Sveaass, teaterchef, Aalborg Teater
- Ingolf Gabold, fiktionschef DR-Kultur
- Rikke Rottensten, redaktør og teaterkritiker, Kr. Dagblad
- Lars Wredstrøm Wallenberg, teaterkritiker, Børsen
- Jan Lauritzen, repræsentant for Lauritzen-slægten
Prize Committee in 2010
- Jens Ditlev Lauritzen, Chairman of Lauritzen Foundation
- Michael Christiansen, Chairman, DR
- Geir Sveaass, Theatre Manager, Aalborg Theatre
- Ingolf Gabold, Head of Fiction, DR-Culture
- Rikke Rottensten, Editor and Theatre Critic, Kr. Dagblad
- Lars Wredstrøm Wallenberg, Theatre Critic, Børsen
- Jan Lauritzen, Representative of the Lauritzen family
Teatrets mand – helt ind i den farlige kerne
Kølige, intellektuelle, fascinerende, farlige og enormt
interessante mænd. Mænd, der har noget spændende
over sig; noget undersøgelsesværdigt, der giver en lyst
til at vide mere. Men absolut ikke det hele. For man
har altid på fornemmelsen, at der gemmer sig noget
mørkt og truende inderst inde, som det kan være
livsfarligt at lukke op for.
Olaf Johannessen A theatre man – right to the dangerous core
Således beskrevet i sine roller modtog skuespiller
Olaf Johannessen den mandlige del af Lauritzen-prisen,
begrundet af redaktør Rikke Rottensten, redaktør og
teateranmelder på Kr. Dagblad. Hun nævnte også, at
Olaf Johannessen efter sit spring fra sine ofte national
romantiske roller på Det Kongelige Teater sprang ud
som en hypermoderne skuespiller, der både beherskede
det klassiske og det fysiske, det absurde, det abstraktmoderne og den elegante komedie.
Bevist fx i Astrid Saalbachs ’Rødt og grønt’, hvor han
spiller den kyniske, udsendte leder af et bistandspro­
jekt, der bekymrer sig mere om sit tennisspil og sin
dårlige ånde end om de fattige. Elegant, sviende,
dekadent, ondt og ikke mindst dragende. Eller i Co­
wards ’Privatliv’ som den ligeglade og ophøjede Elyot,
silkeklædt og flirtende.
Og Olaf Johannessen
mestrer også de mo­
derne, svære roller på
de små københavnske
scener. Han kan virke
så reel og bundhæ­
derlig, at man gerne
lægger verdens frelse i
hans hænder. Eller så
intenst tilstedevæ­
rende, farlig og sexet.
Rikke Rottensten
nævnte også, at pris­
modtageren i høj grad
er teatrets mand med
en diktion, som ville
få en Poul Reumert til
at fatte håb for de
næste generationer
af skuespillere.
Men who are cool, intelligent, intriguing, dangerous
and immensely interesting. Men who have something
exciting about them, something that makes you curious
to learn more, but definitely not everything, because
deep down we suspect they hide something dark and
menacing that could be tragic to unveil.
So has actor Olaf Johannessen been described in the
characters he has played; performances which earned
him the 2010 Lauritzen prize for men, as reasoned by
Rikke Rottensten, editor and theatre critic of Kr. Dag­
blad. She also described how the extent of Olaf
Johannessen’s talent became fully realized after he left
the Royal Theatre and the National Romantic roles
he often played there. He emerged as some kind of
hyper-modern actor who was able to master the
classical, the physical, the absurd, the abstract-modern
and even the elegant comedy.
This is evident in, for example, Astrid Saalbach’s ‘Red
and green’, where he plays the cynical, aloof leader of
a humanitarian project, who cares more about his
tennis game and his bad breath than the poor. It was
an elegant, searing, decadent, painful, and especially
compelling performance. As was his role in Coward’s
‘Private Life’, as the indifferent and snobby Elyot,
dressed in silk and flirtatious.
Olaf Johannessen has also mastered modern, difficult
roles on the small Copenhagen stages. He can seem
so real, honourable, and trustworthy that one would
gladly lay the world’s salvation in his hands. Or so
intensely present, dangerous and sexy.
Rikke Rottensen also mentioned that the awardwinner is largely a man of the theatre, and one who
possesses a diction that would give ‘a Poul Reumert’
hope for the next generations of actors.
Lauritzen-prisens rejselegater 2010/
Lauritzen Prize travel Scholarships
2010
Mangfoldighed, alsidighed og umiskendeligt talent Diversity, versatility and unmistakable talent Jakob Højlev Jørgensen, Dorthe Hansen Carlsen, Hans
Rønne og Marie Dalsgaard. Fælles om talentet, men
ellers fire vidt forskellige skuespillere. Og alle fire
modtagere af rejselegater på 25.000 kr.
Jacob Højlev Jørgensen, Dorthe Hansen Carlsen, Hans
Rønne and Marie Dalsgaard. They have a shared talent,
but are otherwise four very different actors. All four
have received travel grants of 25,000 DKK.
Jakob Højlev Jørgensen, et alsidigt talent, satte fx nye
standarder for, hvordan man fortolker en rolle som den
transseksuelle, biografiske figur Charlotte von Malsdorf
i monologforestillingen ’Jeg er min egen kone’.
Jacob Højlev Jørgensen, a versatile talent, set new
standards for how one interprets a role as the trans­
sexual, biographical figure of Charlotte von Malsdorf
in the monologue performance, ’I am my own wife.”
Dorthe Hansen Carlsen, fortolker af ny dansk dramatik,
hvor få som hun kan spille på det dobbelttydige, det
uudsagte eller direkte modsatrettede. Eksempelvis i
monologforestillingen ’Pietá’.
Dorthe Hansen Carlsen interprets new Danish drama
and few people demonstrate as much skill as she in
playing on the ambiguous, the unspoken and the
paradoxical. A good example of this is her monologue
performance ’Pieta’.
Hans Rønne, en institution i dansk teater med en evne
til at fortælle den store historie med små virkemidler.
Blandt andet bevist i ’Fars dreng’ som tømreren Josef,
hvis kone Maria pludselig er blevet gravid med en
anden og får en dejlig, men ret anderledes søn.
Marie Dalsgaard, yndig og poetisk som Eliza i ’My fair
Lady’ og knirkende, skræmmende religiøs matriark i
’Populærmusik fra Vittula’. På trods af kun to års skue­
spillererfaring har hun mere end bevist sin kunnen.
50 51 LauritzenFonden Kultur/Culture
Hans Rønne, a favourite in Danish theatres, has the
ability to portray the big picture using subtle techniques.
Among other performances, his skills are demonstrated
in ’Dad’s boy’. Here he plays the carpenter, Joseph,
whose wife Maria suddenly become pregnant with
the child of another and then gives birth to a lovely,
but quite different, son.
Marie Dalsgaard, graceful and poetic as Eliza in ’My Fair
Lady’, and creepy and scary as the religious matriarch
in ’Popular music from Vittula’. Despite only two years
of experience as an actress, she has more than proven
her ability.
Herhjemme/Domestic
Forsvarsminister Gitte Lillelund Bech
og Kastellets kommandant, Major
Jørgen Kold.
Defence minister Gitte Lillelund Bech
and Kastellets commanding officer,
Major Jørgen Kold.
De Blå Baretter
Monument på Kastellet
for danske veteraner/
A monument at ‘Kastellet’
for Danish veterans
Et rum til ceremonier; et rum for tidligere udsendte
soldater; og et rum til minde og refleksion for efter­
ladte til omkomne soldater. Således kommer et nyt,
internationalt og operationelt monument på Kastellet
i København til at tage sig ud.
A space for ceremonies, a space for previously deployed
soldiers, and a place of remembrance and reflection
for survivors of deceased soldiers. So comes a new,
international and operational monument at ’Kastellet’
in Copenhagen for all to see.
I umiddelbar nærhed indrettes hyggelige lokaler i en
gammel kommandobunker, hvor veteranerne og deres
pårørende kan samles i forbindelse med ceremonierne
ved monumentet.
In the immediate vicinity, old command bunkers have
been renovated into comfortable rooms where ve­
terans and their families can gather for ceremonies
taking place at the monument.
De Blå Baretter, Danmarks internationale organisation
for veteraner, står bag projektet. De Blå Baretter arbejder
for at samle hjemsendte og tjenestegørende soldater,
som på Danmarks vegne har deltaget i fredsfremmende
og humanitære opgaver rundt om i verden. Samtidig
arbejder ’baretterne’ for at medvirke til information
omkring arbejdet, hædre veteranerne og ikke mindst
gennem Kammeratstøtteordningen at yde hjælp til
hjemkomne. Der er 3.200 medlemmer af foreningen,
som er frivillig og uden lønnede medarbejdere.
De Blå Baretter (The Blue Barretts), Denmark’s internatio­
nal organization for veterans, stands behind the project.
De Blå Baretter are working to gather former servicemen
and soldiers, who on behalf of Denmark have taken part
in peace promotion and humanitarian missions around
the world. The ’Barretts’ contribute by spreading
information about their cause, honouring veterans and
not least of all, by organizing The Comrade Support
Scheme, which provides assistance to returned soldiers.
There are 3,200 members of the association, which is
completely voluntary and unpaid.
Det eneste, der mangler, er ordentlige toiletforhold
med handicapadgang i forbindelse med de nyindret­
tede mødelokaler, som forventes anvendt ugentligt.
Til dette formål har De Blå Baretter fået 250.000 kr.
So far, the only thing missing is decent toilets equipped
with disability access for the newly remodelled meeting
rooms, which are expected to be used weekly. To this
end, De Blå Baretter received 250,000 DKK.
INDEX: Student Design Challenge
Design kan forbedre livet
og levevilkårene/
Design can improve life
and living conditions
INDEX: er en global non-profit netværksorganisation,
hvis formål er at fremme og skabe opmærksomhed
om design, der forbedrer tilværelsen for mennesker i
hele verden, under overskriften: Design to Improve Life.
Hvert andet år uddeles INDEX: Award, som er verdens
største designpris, i København. Det skete første gang
i 2005. INDEX: Award uddeles i fem hovedkategorier:
BODY, HOME, WORK, PLAY og COMMUNITY, og vin­deren i hver kategori modtager en pris på 100.000 Euro.
Sideløbende fokuserer INDEX: på at opfordre design­
studerende i hele verden til at bruge deres evner og
faglighed ikke kun på æstetik, men på netop at se deres
fags muligheder for at gøre en reel forskel i menneskers
liv. Konkurrencen for de designstuderende, INDEX:
Design Challenge: Designing for Education havde, som
titlen afslører, i 2010 fokus på uddannelse. Temaet blev
udvalgt i tæt samarbejde med UNICEF, som gennem
hele konkurrencen bistod med omfattende ekspertise.
Mindst 1.300 designstuderende fra 29 forskellige lande
deltog i den prestigefyldte konkurrence. Blandt disse
blev syv projekter udvalgt til videre bearbejdning i en
internationalt sammensat workshop. Vinderen blev
Teddy Bag, designet af de to designstuderende Fran­
çois Verez fra Frankrig og Ane Eguiguren fra Spanien.
En meget alsidig skoletaske, der både kan benyttes
som taske, bord og stol og derved give børn, der lever
i fattige/udsatte områder mulighed for at tage skolen
med sig overalt. Desuden er tasken nem at producere,
da den ikke kræver dyre eller store maskiner til frem­
stilling; den er lavet i et let tilgængeligt, bæredygtigt
materiale. Udover æren modtager vinderen en pris på
6.500 Euro. Lauritzen Fonden har tidligere støttet
INDEX: Design Challenge. I år støttes med 1.050.000 kr.
INDEX: is a global non-profit organization, whose
purpose is to promote and create awareness about
design that improves the lives of people around the
world under the tag line: Design to Improve Life.
Every two years, INDEX: Award, the world’s biggest
design award, takes place in Copenhagen. It happened
for the first time in 2005. INDEX: Award accepts sub­
missions in five main categories: BODY, HOME, WORK,
PLAY and COMMUNITY. The winner in each category
receives a prize of 100,000 EUR.
52 53 LauritzenFonden Kultur/Culture
A parallel focus of INDEX: is to encourage design
students worldwide to use their abilities and profes­
sionalism, not only for aesthetic impact, but also as
a way of making a real difference in people’s lives.
The competition for design students in 2010, INDEX:
Designing for Education has, as its name suggests, a
focus on education. The theme was chosen in close
cooperation with UNICEF, who throughout the com­
petition assisted by offering knowledge and expertise.
At least 1,300 design students from 29 different countries
participated in the prestigious competition. Among
these, seven projects were selected for further devel­
opment in an integrated international workshop. The
winner was the Teddy Bag, designed by design students
François Verez from France and Ane Eguiguren from
Spain. It is a very versatile satchel that can be used as
a bag, table and chair, giving children who live in poor
and disadvantaged areas the ability to “to take school
with them everywhere”. Furthermore, the bag is easy
to produce, as it does not require expensive or large
machinery to manufacture. It is made of an easy to
obtain and sustainable material. Besides the honour of
the award, the winners received a prize of 6,500 Euro.
Lauritzen Foundation has previously supported the
INDEX: Design Challenge. This year, they again supported
it with a contribution of 1,050,000 DKK.
Vinderprojektet: Teddy bag
Winner project: Teddy bag
Helsingør Bymuseum
Talløse er de fødder, der gennem hen ved 100 år dagligt
gik gennem porten til Helsingør Skibsværft – og en
del timer senere knap så adrætte vendte tæerne den
anden vej. Værftsarbejderen var bindeleddet mellem
Helsingør by og byens største arbejdsplads. Helsingør
åndede gennem værftet. Gik det godt for værftet, så
gik det godt for byen. Og kernen i den proces var
værftsarbejderen. Nu får han velfortjent sit eget mo­
nument. Den dansk-færøske billedhugger Hans Pauli
Olsen har sagt ja til at opføre en skulptur som monu­
ment og eftermæle over værftsarbejderen. Skulpturen
opføres i porten ind til værftet, som i dag er museum,
og legemliggør tre værftsarbejdere, udført i bronze i
naturlig størrelse, på vej ind til dagens dont. Forrest
arbejderen i sin bedste alder, bag ham en ældre arbej­
der og bagest en ung lærling. Ikke en forskønnelse,
men en afbildning af tre alvorlige mænd, hvis opgave
er at skaffe tag over hovedet og mad på bordet til
familien. Helsingør Bymuseum er bygherre og har fået
300.000 kr. som tilskud til skulpturen.
Countless are the footsteps, that over the course of
nearly 100 years, travelled each day through the gates
of Elsinore Shipyard – and then several hours later
trudged back across slightly heavier on their way home.
The shipyard worker was the link between Elsinore
and the city’s largest workplace. Elsinore breathed
through the shipyard. When it went well for the yard,
it also went well for the city. And at the heart of this
relationship was the shipyard worker. Now, he deser­
vedly gets his own monument. The Danish-Faroese
sculptor, Hans Pauli Olsen, has agreed to construct a
monument commemorating the legacy of the shipyard
worker. The sculpture stands at the gate leading into
the yard, which now houses a museum, and portrays
three bronze, life-size shipyard workers on their way
to work. The foremost is in his prime, the second is
an elder worker and at the rear is a young apprentice.
The work does not embellish, but is rather an honest
depiction of three serious men, whose mission is to
provide food and shelter for their families. Elsinore
City Museum and the sculptor have received 300,000
DKK as a contribution for the artwork.
Herhjemme/Domestic
Værftsarbejderen får sit
kunstneriske eftermæle/
The legacy of the shipyard
worker is artistic commemorated
Det Kongelige Teater
At gavne og fornøje
så mange som muligt/
To the benefit and enjoyment
of as many people as possible
Engang i fordums tid lå Det Kongelige Teater på Kongens
Nytorv i København. Og kun der. Der ligger det jo sådan
set endnu – til gavn og fornøjelse for borgere og
turister. Men knopskydningen de senere år har været
mangfoldig. Med det nye skuespilhus’ unikke beliggenhed ved vand og havn er der skabt talrige muligheder
for udenoms og udendørs aktiviteter og scener. Der
er Ofelia Beach, der blev indviet i maj og tjener som
spektakulær ramme om mange københavnske begi­
venheder som fx Jazz Festival, flådens jubilæum, Gol­
den Days; og som Skuespilhusets egen sommerscene
samt som rekreativt område for de besøgende.
Der er Strandscenen, en del af Ofelia Beach, en mindre,
overdækket scene, hvor stand-up talenter in spe kan
udfolde sig vekslende med unge orkestre, undergrundsteater og performancegrupper. Der er Amfiscenen,
også en del af Ofelia Beach og primært tænkt til Det
Kongelige Teaters egne produktioner. Og der er Rock­
scenen til store koncerter med op til 4.000 gæster og
veletablerede udenlandske kunstnere. Det Kongelige
Teater har fået 650.000 kr. til etablering af Strandsce­
nen og Amfiscenen.
Once in former times, the Royal Theatre was situated
on Kongens Nytorv in Copenhagen. And only there.
There it still stands for the benefit and enjoyment for
citizens and tourists alike. But over the last few years,
there has been a considerable multifarious expansion.
The new playhouse’s unique location at the harbour
front, has created numerous opportunities for outdoor
activities and scenes. There is Ofelia Beach, which was
inaugurated in May and serves as a spectacular setting
for many events such as the Copenhagen Jazz Festival,
the Naval Anniversary, Golden Days Festival, Skuespil­
husets (the Playhouse’s) own summer stage as well as
a unique recreational area for visitors.
There is the Beach Stage, a part of Ofelia Beach, which
features a small, covered arena where stand-up come­
dians alternate with youth orchestras and underground
theatre and performance groups. On top of this there
is the Amphi stage, also part of Ofelia Beach, and
primarily intended for The Royal Theatre’s own produc­
tions. And finally there is the Rock Stage, which is used
for large concerts with established international and
national artists, that holds up to 4,000 guests. The
Royal Theatre has been given 650,000 DKK for the
construction of the Beach Stage and the Amphi stage.
54 55 LauritzenFonden Kultur/Culture
Foreningen Trankebar
’Trankebar Maritime Museum’. Endnu en perle på snoren
i det omfattende restaurerings- og etableringsarbejde
i den gamle danske koloni på Coromandel-kysten i
Sydindien. Og etableringen af det nye fiskeri- og søfartsmuseum med marinarkæologisk center sker i 11. time.
Tsunamien i 2004 gjorde sit for at udslette sporene af
en gammel fiskerkultur, Trankebars livsnerve.
Men denne del af historien går tilbage til efteråret 2001,
hvor fire friske fynboer på rejse i det gamle danske
område tog initiativet til at prøve at igangsætte et
restaureringsarbejde af Fort Dansborg. Med velvilje
fra både danske og indiske myndigheder lykkedes
projektet. Siden er en gammel kirkegård og et bede­
hus blevet restaureret, blandt andet i samarbejde
med Nationalmuseet og på initiativ af Foreningen
Trankebar, der i dag har omkring 300 medlemmer.
Nu er turen så kommet til indretning af et fiskeri- og
søfartsmuseum. Det er i sin vorden, og der er et stykke
vej endnu. Der ligger spændende ting på havbunden
foran fortet, hvor skibe fra nær og fjern har ankret op
gennem flere hundrede år. Det viste en marinarkæo­
logisk undersøgelse for et par år siden. Foreningen
Trankebar har modtaget 40.000 kr. til det fortsatte
arbejde med det nye museum.
Tranquebar Maritime Museum - yet a pearl on a string
of extensive restoration and construction work taking
place in the old Danish colony of the Coromandel
Coast in South India. The establishment of the new
fishery and maritime museum, complete with marine
archaeological center, is in its 11th hour. 2004’s Tsunami
did its part to wipe out any traces of an ancient fishing
culture, which is Tranquebar’s lifeblood.
The story begins back in 2001, when four Funen residents
travelled to the old Danish region and took the initiative
to launch a restoration project of Fort Dansborg. With
goodwill coming from both Danish and Indian autho­
rities, they succeeded with the project. Since then, an
old cemetery and chapel have been restored, which was
completed in collaboration with the National Museum
and the Tranquebar Association, which today has about
300 members.
Now the time has come to carry out the establishment
of a fishery and maritime museum. It is in its infancy
and there is still a long way to go. Exciting things lie
on the seabed in front of the fort, where ships from
distant shores have cast their anchors for the last
several hundred years – as was shown by a marine
archaeological survey conducted a few years ago.
Tranquebar Association has received 40,000 DKK to
continue their work on the new museum.
Internationalt/International
Museum i Trankebar
med fynske rødder/
Museum in Tranquebar
with roots in Funen
National Danish Performance Team
28 suveræne ambassadører
for sund livsstil – og Danmark/
28 sovereign ambassadors for
healthy lifestyle - and Denmark
Godt 55 lande er besøgt; godt 1.000 opvisninger er
givet; mere end 2 mio. mennesker har kigget på ’live’;
og langt flere på tv. Det danske verdenshold i gymna­
stik, National Danish Performance Team, har siden sin
start i 1994 ikke ligget på den lade side. Hvis de over­
hovedet har én… National Danish Performance Team
under DGI består af 28 af Danmarks dygtigste gymna­
ster/dansere, som gennem optræden og workshops
rundt omkring i verden er levende dokumentation for
en sund livsstil med sund kost, fysisk aktivitet og en
stor glæde ved at bruge kroppen.
Verdensholdet er på en ti måneder lang turné til USA,
Australien, Singapore, Japan, Kina og en række europæi­
ske lande inkl. Danmark. De i særklasse dygtige gym­
naster er typisk mellem 20 og 27. De udvælges natur­
ligvis ud fra gymnastiske og akrobatiske evner, men
deres personlige egenskaber og deres engagement
som instruktører og ledere for andre spiller også en
væsentlig rolle. De er både nu og fremover ildsjæle
inden for idræt, men har også stof i sig til at indtage
erhvervslivet med ikke helt almindelige kompetencer.
Verdensholdets ledergruppe på turen består af en
teamleder, to instruktører og en fysisk vejleder. Team­
lederen er Anders Liengaard tidligere, og måske igen
kommende, befragter i Lauritzen Bulkers. Derfor faldt
det ret naturligt at benytte opholdet i Singapore i
februar 2011 til en speciel opvisning for J. Lauritzen i
Singapore med kunder, forretningspartnere og andre
venner af huset.
Årets turné er Verdensholdets 8. jordomrejse. Udover
at være ambassadører for sund livsstil rejser holdet også
rundt i verden for at udbrede kendskabet til dansk
gymnastiktradition og idræt samt dansk kultur generelt.
De unge gymnaster betaler selv nogle af udgifterne
til verdensturneen, og National Danish Performance
Team har endvidere modtaget 500.000 kr. til hjælp
fra Lauritzen Fonden.
A good 55 countries are visited, over 1,000 performances
are given, more than 2 million have watched ’live’, and
many more have tuned in on their televisions. Since
their inception in 1994, the Danish world team in gymnastics, or The National Danish Performance Team, have
not indulged their idle sides, if they even have one.
Operated through DGI, The National Danish Perform­
ance Team consists of 28 of Denmark’s most talented
56 57 LauritzenFonden Kultur/Culture
gymnasts and dancers. Through performances and
workshops that take place around the world, they
‘display’ and promote the benefits that come from
leading a healthy lifestyle – one that includes a proper
diet, physical activity and joy from using one’s body.
The World Team is on a 10-month long tour to the USA,
Australia, Singapore, Japan, China and several European
countries including Denmark. The world-class gymnasts
and dancers are typically between the ages of 20 and
27. They are naturally selected for gymnastic and
acrobatic skills, but their personal characteristics and
their ability to act as mentors and leaders also play a
significant role. Both now and in the future, they will
share their enthusiasm for their sport, but they also
have the skills and unique competencies required to
succeed in business.
The World Team’s leadership staff on the tour consists
of a team leader, two instructors and a supervisor.
The team leader is Anders Liengaard, charterer of
Lauritzen Bulkers, who is currently on leave.
During their stay in Singapore in February 2011, it thus
seemed only natural for the team to put on a special
show for J. Lauritzen in Singapore, with customers,
business partners and other friends of the house in
attendance.
The year’s world tour is the World Team’s 8th. In
addition to being ambassadors for healthy lifestyles,
the team is also travelling around the world to spread
awareness of Danish gymnastics and sports tradition
and the Danish culture in general. The young gymnasts
pay some of the costs of the tour themselves, and for
the rest The National Danish Performance Team has
received 500,000 DKK in support from the Lauritzen
Foundation.
Internationalt/International
Værs’go at skylle/
Go ahead and flush
Den Danske Sømandskirke i Singapore kunne fejre sit
25 års jubilæum i august; en stor begivenhed med
deltagelse af både fastboende danskere i Singapore
og søfolk fra havnens skibe. Samt ikke mindst Hans
Kongelige Højhed Kronprinsen. Og da mennesket
som bekendt ikke lever af ånd alene, søgte sømands­
kirken midler til en yderst tiltrængt renovering af de
offentlige toiletter ved kirken. Til dette ydmyge for­
mål fik Den Danske Sømandskirke i Singapore de
nødvendige 86.000 kr.
The Danish Seamen’s Church in Singapore celebrated its
25th anniversary last August with a big event attended
by both Danes residing in Singapore and sailors from the
port’s ships. And last but not least, His Royal Highness,
Crown Prince Frederik. Since, as we know, mankind
cannot live off faith alone, the Seamen’s Church sought
funds to finance the much-needed renovation of the
public toilets at the church. For this humble purpose,
the Danish Seamen’s Church in Singapore received
the necessary 86,000 DKK.
Fiskeri- og Søfartsmuseet
Skibsrenovering for åbent kamera/
Ship restoration on live camera
Hvordan er det nu lige, skibsplanker behandles i en
svedekiste? Og hvordan kalfatrer man et træskib? Eller
imprægnerer træet i trætjære, borakol og linolie? Nu
er svarene dokumenterede og formidlede. Fiskeri- og
Søfartsmuseet i Esbjerg, som tidligere har modtaget
støtte til restaurering af everten ’Ane Cathrine’, havde
et ønske om at få det omfattende restaureringsarbejde,
der blandt andet baserer sig på gamle træbygnings­
teknikker, filmet af professionelle og hermed foreviget
til eftertiden. Det er i løbet af sommeren og efteråret
blevet til en dokumentationsfilm, et formidlingsorienteret
infoprogram til blandt andet museets hjemmeside samt
flere nyhedsindslag i det lokale TV.
Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg har fået de ansøgte
87.500 kr. til formålet.
How is it now, that a ship’s planks are treated in a steam
box? Or that one goes about caulking a wooden boat,
or impregnating the wood with wood tar, boracol and
linseed oil? Now the answers can be documented and
communicated. The Fishing and Maritime Museum in
Esbjerg previously received support for the restoration
of the barge, ‘Ane Cathrine’. The museum embarked on
a new project to complete an extensive ship restora­
tion using old carpentry techniques and traditional
methods. It was filmed by professionals and thus recorded for all posterity. During the summer and autumn
it was also edited into a documentary film, a commu­
nication-oriented information program (which can be
found on the museum’s website) and has also been
shown on various news reports on local television.
The Fishing and Maritime Museum in Esbjerg has
received the requested 87,500 DKK to cover some
of the costs of the project.
58 59 LauritzenFonden Kultur/Culture
Modelbyggegruppen af 1999
Fregatten Peder Skram, der stolt løb af stabelen i 1965
i Helsingør, er i dag et flydende marinemuseum. Nogle
af de udstillede genstande er tro kopier af en del af
Søværnets skibe under den kolde krig i årene 1960-1990.
De er bygget i skalaen 1:35 som sejlende modeller.
Skibsbyggerne, der fortsat arbejder på projektet, er
Modelbyggegruppen af 1999. Tre af de fire skibsinteresserede herrer har rundet pensionsalderen, men det er
ingen hindring.
Modelbyggegruppen af 1999 har modtaget 30.000 kr.
til opbygning af endnu et rum til modelskibene om­
bord på museumsfregatten.
The frigate, Peder Skram, which proudly became
operational in 1965 in Elsinore, is now a floating naval
museum. Some of the exhibits are replicas of the navy
ships used in the Cold War during the years 1960-1990.
They are built at a scale of 1:35 as sailing models. The
shipbuilders, who continue to work on the project,
are members of Modelbyggegruppen af 1999 (The
Model Construction Group of 1999). Three of the
four gentlemen interested in building the ships have
passed retirement age, but that hasn’t stopped them.
Modelbyggegruppen af 1999 received 30,000 DKK to
build another room for model ships onboard the
frigate museum.
Maritimt/Maritime
30 års koldkrig i mindre skala/
30 years of cold war in small-scale
Marstal Søfartsmuseum
Gamle ’blå’ klenodier
under nyt tegltag/
Old maritime treasures
under a new tiled roof
Marstal Søfartsmuseum er støt og roligt vokset på
alle leder, siden det blev grundlagt i 1929. I fjor lagde
næsten 25.000 mennesker vejen forbi det gamle
museum med den klare blå profil. Museet ser det
som sin fornemste opgave at formidle viden om
dansk søfarts betydning, fortid og nutid til så mange
som muligt.
Museet er i gang med et større renoveringsarbejde,
som blandt andet omfatter et nyt tegltag. Til det nye
tag har Marstal Søfartsmuseum modtaget 267.000 kr.
Marstal Maritime Museum has steadily been expanding
in all directions since it was founded in 1929. Last year,
nearly 25,000 people dropped by the old sea museum.
The museum sees its main task to spread knowledge
about the significance of Denmark’s maritime history,
both past and present, to as many people as possible.
The museum has embarked on a major renovation project, which includes the installation of a new roof. For
this, Marstal Maritime Museum received 267,000 DKK.
4. Maj Kollegiet
Også modelskibe
skal gøres ship-shape/
Model ships must
be ship-shape
I forbindelse med sit 50-års jubilæum har 4. Maj Kollegiet i Marstal haft gang i den helt store ’hovedrengø­
ring’. Det indebar blandt andet, at et par malerier og tre
skibsmodeller skulle en tur i dok på Marstal Søfarts­
museum, så de kunne være ship-shape til festlighe­
derne. En af modellerne er ishavsskibet Thora Dan.
4. Maj Kollegiet bebos stort set kun af studerende på
Marstal Navigationsskole. Kollegiet har fået de nød­
vendige 50.000 kr. til klargøring af malerier og skibe.
For its 50-year anniversary, 4. Maj Kollegiet (The 4th of
May Residence) in Marstal conducted a big ‘house­
cleaning’. This involved, among other things, that a
couple of paintings and three model ships had to go
to dock at Marstal Maritime Museum to be repaired
so they would be in ship-shape for the festivities. One
of the model ships was the Arctic ship, Thora Dan.
4. Maj Kollegiet almost exclusively houses students from
the Marstal Navigation School. The residence has
received the 50,000 DKK required for the restoration
of the paintings and ships.
60 61 LauritzenFonden Kultur/Culture
Aalborg Industries Pensionist- og Efterlønsklub Aalborg Søfarts- og Marinemuseum Anders Bjørn Hansen Berrit Hansen FMF Jacobsens dagbøger
“Danske søfolk i allieret tjeneste” Bonne Filmproductions Bornholms Marine forening Bymidtesamarbejdet Content Power House Daniel Nytoft Berlin - arkitekt Danish Seamen’s Church Singapore Dansk Veteranskibsklub S/S De Blå Baretter Det Kongelige Teater DFDS A/S ferieboliger DFDS Fritid DHL DFDS Roklub DFDS Veteranerne Duo Psallein - guitarduo Fiskeri- og Søfartsmuseet Fonden Jakob Fore. til Bevarelse af Søndeho gamle Fuglekøje Foreningen til Gamle Skibes Bevarelse Foreningen Sønderho Havn Foreningen Trankebar Foreningen Trækfuglene Frederikshavn Maritime Erhvervspark A/S Gammelt Præg Hanne Baumann - Tranquebar Helsingør Bymuseum HV-Turbo Seniorklub Inge Krogsgaard-Nielsen - glaskunstner J. Lauritzen A/S ferieboliger JL’s Kunstforening JLs Pensionister Mandagspigerne Marstal Søfartsmuseum Modelbyggegruppen af 1999 National Danish Performance Team Nautilus Forlag og Kommunikation “Mols Linien” Netværk Danyard Ocean In Need Peter Schmidt Hansen - Carl Lochers raderinger Ribe Domsogns Menighedsråd Sabroe Seniorklub Sidsel Most - bratsch Skibsklubben “Crown Seaways” Skibsklubben “Dan Eagle” Skibsklubben “Dana Sirena” Skibsklubben “Pearl Seaways” Skibsklubben på “Jørgen Lauritzen” Skårupøre Bådelaug Snekkersten Tennisklub Spejderskibet “Klitta” Thøger Christensen - aftenskoleinstruktør Torsdagsklubben Ying-Hsueh Chen - kammermusiker 4. Maj Kollegiet Maritimt/Maritime
Bidragsliste/
Donations list
2010
DKK
15.000
200.000
25.000
25.000
100.000
40.000
500.000
100.000
15.000
86.000
22.361
250.000
650.000
52.000
16.000
20.000
35.000
30.000
87.500
40.000
10.000
71.000
158.000
40.000
40.000
100.000
270.000
80.000
300.000
5.000
12.500
75.000
20.000
21.000
10.000
267.000
30.000
500.000
25.000
95.000
20.000
25.000
100.000
10.000
15.000
60.000
25.000
40.000
10.000
15.000
20.000
15.000
40.000
6.500
30.000
15.000
50.000
Uddannelse/
Education
’Vær selv den forandring, du ønsker at se
i verden’. Sagt af Mahatma Gandhi og
levet ud af en lang række unge
mennesker med ildhu og verdenssyn. Vi
støtter medarbejdere, deres nære
familie og andre med hjælp til at
realisere gode drømme.
Herhjemme “Be the change you wish to see in the world,” said by Mahatma Gandhi, a
sentiment lived out by countless youth
who possess dedication and a global
perspective. We support employees,
their immediate family and others to
help realize this great dream.
Forureningen minimeres, når oliekvaliteten
optimeres. Det arbejdes der med på Aarhus
Universitet. Og medarbejdere har fået støtte til
uddannelser inden for fysioterapi, byplanlægning,
sport på efterskole og bøger til studierne.
Internationalt Der er vild gang i de unge fyre, der vil være
skibsførere, maskinmestre eller hjælpe tredje
verden med it-baserede undervisningssystemer.
Læs mere om de unge skabere af forandring i
verden og i Danmark.
International
A school of Agriculture in Mozambique educates
young students about small changes that can
make a large impact. A visual artist and a singer
have been given support that will enable them to
pursue their talents to still greater heights.
Maritime
There are wild experiences in store for the young
men who will be taking on the roles of shipmaster,
chief engineer and educator. The latter will be
helping people in third world countries by educating
them through an IT-based teaching system.
Read more about the young instigators of change
in Denmark and the world below.
62 63 LauritzenFonden Uddannelse/Education
Pollution is minimized when the oil quality is optimized. That’s the basis of a study being conducted
at Aarhus University. Funding has also gone to group
employees participating in physiotherapy and
urban planning educations, residential high school
sports programs and book grants.
Landsbrugsskole i Mozambique lærer de unge
studerende om små forandringer, der giver store
forskelle. To kunstnere inden for sang og
billedkunst har fået hjælp til yderligere at sprudle
med talentet.
Maritimt Domestic
Aarhus Universitet
HERHJEMME/DOMISTIC
Bedre oliekvalitet,
mindre forurening/
Improved oil quality
means less pollution
Forureningen mindskes; driftsomkostningerne forbedres;
kostbare maskinnedbrud reduceres; og motorernes
levetid forlænges. Det er de positive resultater, når man
anvender ikke-destruktive analysemetoder til be­
stemmelse af kvaliteten af industrielt anvendte olier
og brændstoffer. Det kan være ’bunker oil’, der bruges
som brændstof i skibsfart eller smøreolier til motorer.
Pollution is reduced, operating costs improved, costly
machine failure is minimized and engine life improved:
these are the positive results of using non-destructive
testing methods for determining the quality of indus­
trially used oils and fuels. It may be the “bunker oil”
that is used for shipping vessels, or even the oil used
for engine lubrication.
’Mobil analyse af industrielle olier’ er titlen på et
forskningsprojekt på Aarhus Universitet ved professor
Niels Chr. Nielsen. Projektet har modtaget 510.250 kr.
til oprettelse af forskerstillinger og daglig drift.
‘Mobile analysis of industrial oils’ is the title of the
research project led by Professor Niels Christian Nielsen
at Aarhus University. The project has received 510,250
DKK to cover research positions and daily operations.
CBS Case Competition og Beat the Elite 2011
Prøv kræfter med eliten,
du er måske lige så god/
Run with the elite – You
might find you can keep up
Hvert år holder CBS, Copenhagen Business School, en
international konkurrence med deltagelse af 12 hold
på hver fire elever fra toppen af verdens mest estimerede universiteter. Under titlen ’CBS Case Competition’
dyster deltagerne om at finde et løsningsforslag til en
reel problemstilling i en dansk eller nordisk erhvervs­
virksomhed. Sideløbende og under titlen ’Beat the
Elite’ gøres konkurrencen åben for studerende i hele
Skandinavien, der således får en enestående mulighed
for at prøve kræfter med eliten og med en virkelig­
hedsbaseret case samt ikke mindst at få den optimale
sparring fra et topkvalificeret dommerpanel. CBS
Case Competion og Beat the Elite 2011 har fået
50.000 kr. i projektstøtte.
Each year CBS, Copenhagen Business School, hosts an
international competition where 12 teams of four students, each from some of the world’s most venerated
universities, come to participate. Under the title ‘CBS
Case Competition’, the skilled participants attempt to
find an effective solution to a real problem experienced
by a Danish or Nordic enterprise. Running parallel with
the event is ‘Beat the Elite’ - a second competition open
to students from across Scandinavia that gives them the
unique opportunity to try their abilities against the globe’s
elite in a reality-based case. On top of this, they also
receive coaching from a highly qualified and renowned
panel of judges. The CBS Case Competition and Beat
the Elite 2011 has received 50,000 DKK in project funding.
Rikke Schou Kristensen og Elisabeth Sommerlund
Fysioterapi og byplanlægning/
Physiotherapy and urban planning
Rikke i gang med
fysioterapeutuddannelsen.
Rikke in physiotherapy
training.
Motion og sunde madvaner som en naturlig del af
hverdagen allerede i folkeskolens små klasser. Større
bevidsthed om vigtigheden af en velfungerende krop,
og en klar viden om motion og de både positive og
negative konsekvenser. Det er drømmen for Rikke Schou
Kristensen, 37 og mor til to, at kunne videreformidle
netop denne viden. Første skridt er en uddannelse på
tre et halvt år som fysioterapeut, som hun er gået i
gang med. Rikkes mand og far er begge ansat i DFDS,
og hun har selv sejlet halvandet år på Dana Anglia.
Rikke har fået et studielegat på syv gange 20.000 kr.
Elisabeth Sommerlund, 33 og arkitekt, er gået i gang
med en toårig masteruddannelse på deltid i strategisk
byplanlægning. Uddannelsen er internationalt orien­
teret og retter sig mod både praktisk byplanlægning
og strategisk programudvikling. Elisabeth er gift med
en medarbejder i Lauritzen Offshore Services, og er
selv fuldtidsansat samme sted som grafiker, tegningsog administrativ assistent. Elisabeth har modtaget fire
gange 20.000 kr.
Exercise and healthy eating habits as a natural part of everyday school life from kindergarten and up. A
greater awareness of the importance of a well cared
body, expressed through clear information about
exercise and the positive and negative consequences.
64 65 LauritzenFonden Uddannelse/Education
Passing on this message is the ambition of Rikke Schou
Kristensen, a 37-year-old mother of two, who will
soon have the ability to do just that. The first step to
achieving this dream is for her to complete the three
and a half year education required for her to become
a physiotherapist. This, she has already begun. Rikke’s
husband and her father are both employed by DFDS,
and she herself sailed on the Dana Anglia for one and
a half years. Rikke will receive seven payments of
20,000 DKK.
33-year-old architect, Elisabeth
Sommerlund, has undertaken a
two-year Master’s Degree in Strate­
gic Urban City Planning, which she
will complete on a part-time basis.
The program is internationally
oriented and focused on both
practical urban planning and stra­
tegic program development. Elisa­
beth is married to an employee of
Lauritzen Offshore Services, and is
herself employed full-time at the
company as a graphic artist, drafter
and administrative assistant. Eliza­
beth has received a scholarship of
20,000 DKK four times.
Monica Svane og Emilie Riis Moltved
Monica Svane, 19, har fulgt sin passion ved for nylig at
begynde på film- og medievidenskabsstudiet på Kø­
benhavns Universitet. Måske til et job i filmmiljøet;
men det er der heldigvis mange år endnu til at finde
ud af. Monica er datter af Henrik Svane, som har været
ansat i DFDS i 31 år.
Emilie Riis Moltved, 20, og datter af Hanne Moltved
i JL’s it-afdeling, har en anden passion. Hun er netop
begyndt på farmaceutuddannelsen på Københavns
Universitet. Fritiden deles mellem dans, arbejde som
spejderleder og en ny lejlighed med kæresten.
Monica på Film- og
medievidenskab studiet.
Monica at the Film and
Media institute.
Monica og Emilie har begge fået boglegater på 21.000
kr. fordelt på tre år.
19-year-old Monica Svane is following her passion and
has recently begun studying at the Film and Media
Department of the University of Copenhagen. Perhaps
she will eventually land a job in the film industry, but
luckily she still has many years to find out. Monica is
the daughter of Henrik Svane, who has worked for
DFDS for 31 years.
Emilie Riis Moltved is the 20-year-old daughter of
Hanne Moltved, who works in J. Lauritzen’s IT depart­
ment. Emilie is also pursuing her passion. She has just
begun her pharmacy studies at the University of
Copenhagen. Her spare time is split between dancing,
working as a scout leader and a new apartment which
she shares with her boyfriend.
Monica and Emilie will both be receiving book grants
in the amount of 21,000 DKK for the next three years.
Signe Bonke Karlsen
Fokus på sprog og sport/
Focus on language and sports
Signe (t.v.) på tur med Haarby Efterskole.
Signe (left) on a outing with Haarby Efterskole.
Nordisk basketballmester fire år i træk. BKAmager
trækker talenter til; Signe Bonke Karlsen er et af dem.
Hun har afsluttet 10. klasse på Haarby Efterskole på
Fyn, en skole med fokus på sprog og sport og en af
de få med en basketball-linje for piger. Signe er datter
af Gitte Bonke Karlsen, der har 15 års anciennitet i
koncernen. Signe har fået 25.000 til hjælp til efter­
skoleopholdet.
They have been the Nordic Basketball Champions for
the last four consecutive years. BK Amager is a team
made up of talents and Signe Bonke Karlsen is one of
them. She has recently finished 10th grade at Haarby
School in Funen, which is a residential high school with
focus on language and sports, and one of the few that
has a basketball program for girls. Signe is the daughter
of Gitte Carlsen, who has 15 years of seniority with J.
Lauritzen. Signe has received 25,000 DKK, which has
been used to pay for tuition at the residential high school.
Signes baskethold.
Signes basketball team.
HERHJEMME/DOMISTIC
Bøger til filmstuderende og
til vordende farmaceut/
Books to film students and
prospective pharmacists
Wutomi Agri
Små forandringer store forskelle/
Small changes with big impacts
Wutomi Agri betyder liv gennem landbrug og er navnet
på et landbrugsprojekt i Mozambique, et land gennemsyret af fattigdom – og ind imellem af spirende håb.
Siden juni 2009 har et dansk ægtepar, udsendt af
Wutomi Agri, drevet en landbrugsskole. Det er et pro­jekt, som med tiden skal hvile i sig selv både økono­
misk og ressourcemæssigt. Gennem undervisning på
skolebænken og i marken skal de unge iværksættere
få øjnene op for mulighederne i agerbrug og husdyravl.
Gennem små forandringer gives der mulighed for at
skabe store forskelle i det daglige liv. Projektet har
fået 35.000 kr.
66 67 LauritzenFonden Uddannelse/Education
Wutomi Agri means ‘life through agriculture’ and is the
name of an agricultural project taking place in Mozam­
bique – a country steeped in poverty, but also growing
hope. Since June 2009, a Danish couple, sent over by
Wutomi Agri, has operated an agricultural college. It is
a project that will eventually be self-supporting, both in
terms of finances and resources. Through education in
the classroom and in the field, the young entrepreneurs
are taught to realize the potential of crop management
and livestock farming. Through the basic knowledge
they acquire in the school, the students are given the
opportunity to create significant improvements in daily
life. The project has received 35,000 DKK.
Julie Reumert
Hun sang sin første solo som niårig. Nu er Julie Reumert
27 år og optaget på Manhattan School of Music, et af
verdens bedste konservatorier, som den første dansker
nogensinde. Hendes mål er at blive operasopran på allerhøjeste niveau. Hun er udvalgt blandt 3.000 ansøgere,
så mon ikke målet er inden for rækkevidde efter
masteruddannelsen i New York. Ifølge sangpædagog
Anne Rosing-Schow, Musikvidenskabeligt Institut, er
Julie tindrende musikalsk, har en smuk og klangfuld
sopran og fylder rummet dårende dejligt. Julie har
fået 15.000 kr. til hjælp til studierne.
She sang her first solo when she was nine. Now Julie
Reumert is 27 years old and has been accepted to the
Manhattan School of Music – one of the world’s leading music conservatories. She is the first Dane ever to
be accepted at the prestigious school. Her goal is to
become opera soprano of the highest quality. She was
selected from 3,000 applicants, so it seems probable
that she has the potential to attain this goal once she
completes the program in New York. According to
Anne Rosing-Schow, who is a singing instructor at the
Musicology Institute, Julie is a shining musical talent,
with a beautiful, sonorous
soprano voice that fills
the room and pleases the
senses. Julie has received
15,000 DKK to help with
her studies.
Julie på scenen. Julie on stage. Rasmus Greiber Nilausen
Barcelona, London og
så resten af verden/
Barcelona, London and
then the rest of the world
’En af de mest avancerede kunstnere på Universitat de
Barcelona’. Således betegnet, og med en BA med maleri
som speciale i bagagen, er 31-årige Rasmus Greiber Nilausen nu optaget på Chelsea College of Art and Design,
University of the Arts i London for at fortsætte med en
MA i Fine Arts. Siden 2000 har han haft fem soloudstil­linger i Barcelona og København, har deltaget i talrige
gruppeudstillinger og er repræsenteret i omkring 60 private samlinger. Rasmus har fået 15.000 kr. til studiehjælp.
‘One of the most advanced artists at the Universidad de
Barcelona’, are just some of the words that have been
used to describe 31-year old artist, Rasmus Greiber
Nilausen. Now with his BA completed, he has chosen
to further pursue his studies and obtain his MA in Fine
Arts at the Chelsea College of Art and Design (The
University of the Arts, London). Since 2000 he has held
five solo exhibitions in Barcelona and Copenhagen,
participated in numerous group exhibitions and is
represented in about
60 private collections.
Rasmus has received
15,000 DKK for tuition
assistance.
Rasmus og et udvalg af hans værker.
Rasmus and a selection of
his work.
Internationalt/International
Første dansker på Manhattan
School of Music/
The first Dane at the Manhattan
School of Music
Almanda Terese Line Molter, Alexander Hartkopf og Sofie Brøchner-Mortensen
Sprogskoler i England,
børnehjem i Cambodja/
Language Schools in England
and an orphanage in Cambodia
Almanda Terese Line Molter har været tre uger på
sprogskole i Hastings, England, hvor hun var indloge­
ret hos en privat familie. Hendes videre plan er at
blive udvekslingsstudent i USA efter folkeskolen.
Almanda er datter af Michael Molter, som har været
ansat i koncernen siden 1981. Og så er Almanda bare
15 år. Hun fik 6.000 kr. til hjælp til sprogskolen.
Alexander Hartkopf skal til sommer på sprogrejse i
Jersey, England. Alexander er søn af Irina Hartkopf,
ansat siden 2007. Hans videre plan er at blive ship­
pingelev, og i mellemtiden går han i skole, hvor han
bl.a. lærer engelsk, tysk, fransk og kinesisk. Han spiller
golf og badminton samt trommer og tuba - og så går
han med aviser. Alexander er 14 år og har fået 7.000
kr. til hjælp til sprogrejsen.
Sofie Brøchner-Mortensen, 34, gik helt andre veje.
Hun har været to måneder i Cambodja og Thailand,
hvor hun dels rejste rundt, dels arbejdede på et bør­
nehjem i Phnom Penh for udsatte børn og underviste
i engelsk og matematik. Udover at undervise kom
Sofie også meget tæt på børnene. En hård oplevelse,
ifølge Sofie selv; men også en oplevelse hun nødigt
havde været foruden. Sofie er ansat i Lauritzen Bul­
kers, hvorfra hun fik ulønnet orlov for at realisere
drømmen. Hun har fået 20.000 kr. til rejsen.
Alexander (t.v.). Almanda Terese Line Molter studied at a language
school in Hastings, England, for three weeks where
she stayed with a private family. Her future plan
is to become an exchange student in the U.S. after
she finishes high school. Almanda is the daughter
of Michael Molter, who has been employed with
J. Lauritzen since 1981. Almanda is just 15 years old.
She has received 6,000 DKK to help cover the cost
of the language classes.
Alexander Hartkopf will spend this summer in Jersey,
England, where he too will improve his language
skills. Alexander is the son of Irina Hartkopf, who has
been employed with J. Lauritzen since 2007. His plan
for the future is to become a shipping trainee, but in
the meantime he goes to school, where he studies
English, German, French and Chinese. In his sparetime
he’s keeping busy. He plays golf and badminton, as
well as the drums and tuba, and he also delivers
newspapers. Alexander, who is only 14 years old, now
has 7,000 DKK to him help with his English language
development in Jersey.
34-year-old Sofie Brøchner-Mortensen has taken a
completely different path. She spent two months in
Cambodia and Thailand, where she travelled, worked
at an orphanage in Phnom Penh for children at risk,
and taught English and mathematics. Besides teach­
ing, Sophie became quite close to the children. It was
a hard experience, Sophie describes, but also an ex­
perience that has made a positive impact on her life.
Sofie is employed at Lauritzen Bulkers, where she was
granted unpaid leave in order to realize her dream.
She has also received 20,000 DKK for the journey.
Sofie (i midten). 68 69 LauritzenFonden Uddannelse/Education
Almanda (t.h.). Isabelle Gärdnert
Vejen til fremtiden
gik over Nepal/
The road to the future
passes through Nepal
Vær den forandring,
du ønsker at se/
Be the change you
want to see
Drømmen er optagelse i Kaospiloterne; og vejen dertil
gik blandt andet over Nepal. Laurids Sebastian Iuel Berg,
22 år og søn af Søren Berg, J. Lauritzen, er ved at bane
vejen til sin fremtid. Han har arbejdet som pædagog­
medhjælper, bartender, billetkontorassistent og frivil­
lig på Roskilde Festival, på et natklubprojekt i Husets
Teater og på en filmskole. Næste skridt var fire måneder
i Nepal med Mellemfolkeligt Samvirke. Her har han
efter fire ugers grundkursus i lokale sprog og kultur
arbejdet tre måneder i marken med miljøprojekter og
kreativ undervisning af børn.
Sagt af Mahatma Gandhi og valgsprog for Isabelle
Gärdnert, 26 år, og hun lever op til det. Isabelle har
sejlet på Princess, Queen og Crown of Scandinavia.
Hun sejler stadig på sidstnævnte, når hun har tid, for
ind imellem har hun dedikeret en stor del af sit liv til
at være den forandring, som Gandhi taler om. Hun har
rejst i Sydafrika, hvor interessen for menneskerettighedsspørgsmål blev vakt. Hun har taget en bachelorgrad i
sociologi i Hawaii, USA og næste skridt er en FN-kandidatuddannelse ved University for Peace i Costa Rica.
Samtidig har hun været aktivt medlem af organisationen
Invisible Children, været med til at gennemføre politisk
forbud mod børnesoldater i Uganda, været sekretær for
De Forenede Nationers klub på Hawaii og en hel del
mere. Det var ingen tilfældighed, at Isabelle blev ansat
i DFDS. Det samme var far, mor, fars onkel, moster,
mosters mand m.fl. Isabelle har modtaget 50.000 kr.
til studiehjælp til sin kandidatuddannelse.
Personlig udvikling, kompetencegivende oplevelser og
et ønske om at give en hjælpende hånd til mennesker,
der i høj grad har brug for den. Det var drivkraften bag
Laurids’ store projekt. Og som hjælp til opholdet har
han fået 35.000 kr.
His dream is to be admitted to Kaospiloterne and the
way to this dream winds through Nepal. 22-year-old
Laurids Sebastian Iuel Berg, son of Søren Berg (J. Lau­
ritzen), is paving the way to his future. He has worked
with children, as a bartender, as a ticket clerk and
volunteer at Roskilde Festival, at a nightclub project
in Husets Theatre and at a film school. The next step
was four months in Nepal with Mellemfolkeligt Samvær
(Action Aid Denmark). He has, after four weeks of
basic training in the local language and culture, worked
for three months in the field of environmental projects
and creative education for children.
Personal development, diverse but relevant experience
and a desire to lend a helping hand to people who
greatly need it were the driving forces behind Laurids’
project. To help him keep moving forward with it, he
has received 35,000 DKK.
Laurids (t.v.). These words of Mahatma Gandhi are a motto that 26year-old Isabelle Gärdnert tries to live up to every day.
Isabelle has sailed on the Princess, Queen and Crown
of Scandinavia. She is still sailing on the latter when she
has time, though much of her life is currently dedicated
to being the kind of change that Gandhi is talking about.
She has travelled across South Africa, where she developed an interest in human rights issues. She holds a
Bachelor’s Degree in Sociology from the University of
Hawaii, USA, and she is supplementing this with a degree
from the UN-graduate program at the University for
Peace in Costa Rica. At the same time, she is an active
member of the organization, Invisible Children, cam­
paigning to help implement the political ban on child
soldiers in Uganda. She has also acted as secretary for
the United Nations club in Hawaii, and much more.
It was no coincidence that Isabelle chose to become
an employee of DFDS. Her father, mother, uncle, aunt,
aunt’s husband and other relatives all work for the
company. Isabelle has received 50,000 DKK for tuition
assistance for the UN graduate program.
Isabelle (t.h.). Internationalt/International
Laurids Sebastian Iuel Berg
Stephan K. H. Larsen, Tommas Andersen, Mohammad Makki, Nicolai G. Andersen og Christian C. Eskildsen
Der er total gang i de unge fyre/
It’s an exciting time for the guys
Stephan Kallienke Hartmann Larsen, 28, læser Global
Business Informatics på IT-Universitetet. Hans drøm er
engang at arbejde i den tredje verden og medvirke til at
styrke uddannelsesområdet gennem udvikling og forbedring af it-systemer. Han har gennem otte år været
ansat i DFDS som steward- og hotelassistent, de seneste
to år som afløser parallelt med studierne. Nu vil han
gerne læse på fuld tid. Til hjælp til det ønske har han
fået 40.000 kr. årligt i de tre år, uddannelsen varer.
Tommas Andersen, 36, læser på Århus Maskinmester­
skole – og er nybagt far. Han har arbejdet som skibs­
mekaniker i DFDS i 12 år, men valgte i 2008 at videre­
uddanne sig til maskinmester. Han har modtaget et
legat på fire gange 20.000 kr.
Mohammad Makki, 25, har sejlet som styrmands­
aspirant, er endvidere uddannet maskinsnedker, og
nu i gang på Marstal Navigationsskole, hvor han læser
videre til skibsfører. Hans drøm er et blåt liv som
skibsfører i den store verden. Mohammad har fået
fire gange 20.000 kr.
Nicolai Gjetting Andersen, 25, har en baggrund som
klejnsmed og faglært skibsassistent, han har sejlet to
år med DFDS som maskinmesteraspirant og er nu i
gang med maskinmesteruddannelsen i Frederikshavn.
Han har også modtaget fire gange 20.000 kr.
Christian Claes Eskildsen, 23, uddanner sig også til
skibsfører i Marstal. Inden da sejlede han i to år som
styrmandsaspirant i J. Lauritzen. Christian har fået
tre gange 20.000 kr. til fuldførelse af de resterende
studier.
Tommas’ gruppe på Århus
maskinmesterskole.
Tommas group at the
School of Mechanical
Engineering in Århus.
70 71 LauritzenFonden Uddannelse/Education
28-year-old Stephan Kallienke Hartmann Larsen studies
Global Business Informatics at the IT University. His
dream is to work in the third world helping to improve
education there through the development and implementation of more advanced IT systems. He has spent
eight years working for DFDS as a steward and hotel
assistant, with the past two years being divided between
his work and studies. Now he wants to focus on his
studies full-time. To help him with this he will receive
40,000 DKK a year for the three years of his education.
Nicolai (i midten).
36-year-old Tommas Andersen is a student at the
School of Mechanical Engineering in Århus and
recent father. He has worked as a marine mechanic for
DFDS over the last 12 years, but in 2008, he decided to
pursue further training as an engineer. He has re­
ceived a grant for four instalments of 20,000 DKK.
Mohammad Makki, who is now 25, has sailed as an
aspiring shipmate, is an educated mechanical engineer
and is now enrolled at Marstal Navigation School
where he is acquiring the training necessary to become
a shipmaster. His dream is the ‘blue life’ - a life on the
ocean as master of the seas. Mohammad was awarded
four payments of 20,000 DKK.
Nicolai Gjetting Andersen has a background as a metal
worker and skilled ship’s assistant. The 25-year-old has
sailed with DFDS for two years as an engineer-trainee
and is now acquiring further education in engineering
in Frederikshavn. He has also received four payments
of 20,000 DKK.
23-year-old Christian Claes Eskildsen is also studying
to become a shipmaster at Marstal Navigation School.
Before that, he sailed for two years as an officer cadet
for J. Lauritzen. Christian will receive three payments of
20,000 DKK to complete the remainder of his studies.
Nicolai (nr. 3 fra venstre).
Nicolai (nr. 2 fra venstre).
Christian.
DKK
Aarhus Universitet 510.250
Alexander Hartkopf - sprogrejse 7.000
Almanda Terese Line Molter - sprogrejse 6.000
Anders Hansen - boglegat 11.000
Anders Hansen - studieophold, USA 20.000
Anne Tipsmark Ottosen - boglegat 21.000
Assist - WutomiAgri 35.000
Beata Hoffmann Pedersen - polsk 40.000
Bianca van Urk - efterskole 8.768
Camilla Jørgensen - boglegat 6.000
CBS Case Competition 2011 50.000
Christian Claes Eskildsen - styrmand 60.000
Christina Elisabeth Jepsen - HF 40.000
Dan Thorup - DP Basic kursus 20.000
Danmarks Rederiforening 300.000
Det Danske Spejderkorps 40.000
Elisabeth Sommerlund - Master, strategisk byplanlægning 80.000
Emma Kathrine Johansen - efterskole 22.035
Emilie Riis Moltved - boglegat 21.000
20.000
Eske Kjeldal - maskinaspirant FIRST Scandinavia Danmark 300.000
FORCE Technology 75.000
Foreningen til Søfartens Fremme 300.000
Hartvig-Møllers Fritidsskole 350.000
INDEX: 1.050.000
Isabelle Gärdnert - studieophold, USA 50.000
Jette Dethlefsen - coaching 22.500
Johan Burich-Holck - studieophold, Chile 40.000
Johannes K. Iuel Berg - landbrug 11.000
Julie Møller - BA CBS, Norge 20.000
Julie Reumert - sopran 15.000
Karina Green Bro - team coaching 20.000
Kasper Koch Konradsen - cand.merc, Sydney 10.000
Katrine Lauritzen - sommerskole, Hong Kong 30.000
Kent Stenmann Paulsen - styrmand 60.000
Klaus Tue Granholm Johansen - Diploma in Marine
Surveying + DP Basic kursus 20.000
Kristina Andreasson - sygeplejerske 160.000
Laurids Sebastian Iuel Berg - frivillig, Nepal 35.000
Lea Bjørno Christensen - studieophold, England 50.000
Lene Bach Andersen - boglegat 21.000
Leticia Santos Martins - studieophold, England 25.000
Linnea Herbæk - efterskole 25.000
Lisa Christiansen - boglegat 21.000
Maritimt/Maritime
Bidragsliste/
Donations list
2010
Lisa Hansen - studieophold, USA Lise Riis Moltved - boglegat Malgorzata Bojke DFDS - dansk Malthe Lægdsgaard Madsen - læsekursus Marcin Bruski DFDS - dansk Maria Louise Højtoft - højskole Maria Rasmussen - BA HA Marlene Skov - HA jur, Sydney Martin Vase Jensen - skibsfører Martin Vestergaard - boglegat Mermaid, forskning i gynækologisk kræft Mette Borst Nissen - studieophold, Sydafrika Michael Mølbak Høstrup - DP Basic kursus Mikkel Herbæk - efterskole Mohammad A. Makki - skibsfører Monica Ottesen Boka - efterskole Monica Svane - boglegat Nicolai Gjetting Andersen - maskinmester Nyborg Kajakklub Oscar Melnik Svenningsen - højskole Peter Eriksen - DP Basic kursus Ranvà Thorsteinsson - jordemoder Rasmus Greiber Nilausen - MA Fine Arts René Kjeldsen - diplomingeniør Rikke Schou Kristensen - fysioterapeut Rolf Johan Trap - skibsfører Sámal Olsen Rituvikarvegur - DP Basic kursus Signe Bonke Karlsen - efterskole Simon Dietz Fuglsang - maskinmester Sissal Jensen - boglegat Sladjana Vujovic forskning i Tokyo Sofie Brøchner-Mortensen - frivillig, Phnom Penh Sonia Blanco-Hansen - HD, finansiering Steen Benjamin Petersen - maritime kurser Stephan Kallienke Hartmann Larsen Global Business Informatics Susan Jørgensen - coachuddannelse Søfartens Bibliotek Tanja Sønderlund - jura, Hong Kong Tommas Andersen - maskinmester Trine Beck - socialrådgiver Tue Andersen - sportsmassør United World Colleges Århus Maritim Center DKK
40.000
6.000
20.000
13.230
14.000
15.000
40.000
10.000
100.000
21.000
1.000.000
10.000
10.500
25.000
80.000
17.200
21.000
80.000
10.000
11.875
20.000
120.000
15.000
60.000
140.000
40.000
11.000
25.000
60.000
21.000
15.000
20.000
40.000
6.500
120.000
20.000
80.000
10.000
80.000
160.000
17.500
240.000
40.000
Lauritzen Fondens bestyrelse, direktion
og administration /
Board, Management and Administration
of the Lauritzen Foundation
Lauritzen Fondens bestyrelse / Board of the Lauritzen Foundation
Jens Ditlev Lauritzen
Formand / Chairman of the
Board
Michael Fiorini
Næstformand / Vice President
Formand for bestyrelsen for /
Chairman of the Board of:
Investering og Tryghed A/S
EasyPark AS, Norge
Medlem af bestyrelsen for /
Directorships in:
Unimerco Group A/S
Danmark-Amerika Fondet
Karen Lauritzen Bay
Direktør / President
J. Krebs & Co. A/S
Medlem af bestyrelsen for /
Directorship in:
J. Krebs & Co. A/S
Bendt Bendtsen
Medlem af EuropaParlamentet og fhv. minister /
Member of European
Parliament and
Former Minister
Medlem af bestyrelsen for /
Directorships in:
Esvagt A/S
TEAM ONLINE A/S, Fyn
Odense Zoo og SeaMall
Inge Grønvold
Direktør / Executive Manager
Niels Fink-Jensen
Regnskabschef /
Finance Manager
Direktion / Management : Lauritzen Fonden & LF Investment ApS
Bent Østergaard
Administrerende Direktør /
CEO
< Formand for bestyrelsen for /
Chairman of the Board of :
DFDS A/S
J. Lauritzen A/S
Frederikshavn Maritime
Erhvervspark A/S
Fonden Kattegat Silo
NanoNord A/S
Cantion A/S
Kayxo A/S
Medlem af bestyrelsen for /
Directorships in :
Mama Mia Holding A/S
Royal Arctic Line A/S
Million Brains A/S
With Fonden
Durisol UK
Comenxa A/S
72 73 LauritzenFonden Ledelse/Management
Ledelse/Management
Kigge Hvid
Adm. direktør /
Managing Director
INDEX: Design to Improve life
Medlem af bestyrelsen for /
Directorship in:
Sport Event Danmark
Medlem af / Member of:
World Economic Forum Global Agenda Council on
Design og European Advisory
Group on Entrepreneurship
Education, International
Advisory Board ved Hong
Kong Design Center og
Deltaq A/S
Richard Berg-Larsen
Director,
Fleet Management
DFDS A/S
Medlem af / Member of:
Ankenævnet for
Søfartsforhold
Isbrydningsrådet
Medlem af bestyrelsen for /
Directorship in:
Københavns Skipperforening
Medarbejdervalgt /
Employee Representative
Erik Bierre
Underdirektør /
Senior Vice President
J. Lauritzen A/S
Medarbejdervalgt /
Employee Representative
Ib Møller Sørensen
Afdelingsleder / Manager
DFDS A/S
Medarbejdervalgt /
Employee Representative
Fredrik Siwmark
Finansdirektør /
CFO
Linda Sparrevohn
Direktionssekretær /
Executive Secretary
Kamilla Søgaard
Kommunikationsmedarbejder /
Communications Officer
Administration / Administration
Betina Ipsen
Sagsbehandler /
Case Manager
Regnskab 2010 i uddrag/
Extracts from 2010 financial statements
Resultatopgørelse (DKK 1.000)
Resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder
973.300
Driftsindtægter
892
Omkostninger-11.954
Afskrivninger-1.625
Resultat
før finansielle poster
960.614
Finansielle poster, netto
11.631
Resultat før skat
972.245
Skat
af årets resultat i Lauritzen Fonden
0
Årets
resultat
972.245
Resultatdisponering:
Bidrag
Medarbejdere i Lauritzen Gruppen:
Støtte til uddannelse
2.423
Særlige tilskud
322
Tilskud
til sociale aktiviteter
541
3.286
Profit & Loss Account (DKK 1,000)
Income from investments in affiliated companies
973,300
Operating income
892
Costs-11,954
Depreciation-1,625
Earnings
before financial items
960,614
Net financial items
11,631
Earnings before tax
972,245
Tax on result in Lauritzen Foundation
0
for the year
Profit
972,245
Allocation of profit:
Grants
Lauritzen Group employees:
Education grants 2,423
Special grants
322
for social activities
Grants
541
3,286
Eksterne bidrag:
Søfartens og søfarendes interesser
Skoler, undervisning og studiestøtte
Ungdomsarbejde
Ældrearbejde
Humanitære formål
Nordisk og internationalt samarbejde
Sygdomme og forskning
Kultur
Lauritzen-slægten
Bidrag i alt
External grants:
Shipping and seamen’s interests
Schools, teaching and study grants
Youth activities
Elderly activities
Humanitarian purposes
Nordic and international relations
Health and R&D
Cultural Lauritzen
relatives
Total grants
4.476
366
420
365
4.529
5.096
1.038
3.744
4.415
24.449
27.735
Bidrag i alt
27.735
Overført til nettoopskrivning efter den indre værdis metode
310.489
Overført
resultat
634.022
972.245
Balance
Aktiver
Materielle anlægsaktiver
44.403
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder
10.807.181
Tilgodehavende
2.657
Obligationer, pantebreve og andre udlån
108.893
Likvide
beholdninger
4.752
Aktiver
i alt
10.967.885
Passiver
Egenkapital
Bevilgede, ikke udbetalte bidrag
Anden
gæld
Passiver
i alt
74 75 LauritzenFonden Regnskab/Financial Statements
10.929.040
35.285
3.559
10.967.885
Total grants
Transferred to net revaluation reserve (equity convention)
Retained
profit
Balance sheet
Assets
Tangible fixed assets
Investments in affiliated companies
Accounts receivable
Bonds, mortgages and other lending
funds
Cash
assets
Total
Liabilities
Equity
Grants awarded but not yet paid
debt
Other
liabilities
Total
4,476
366
420
365
4,529
5,096
1,038
3,744
4,415
24,449
27,735
27,735
310,489
634,022
972,245
44,403
10,807,181
2,657
108,893
4,752
10,967,885
10,929,040
35,285
3,559
10,967, 885
Lauritzen Fonden
Sankt Annæ Plads 28
DK-1291 København K
Tel +45 3396 8425
Fax +45 3396 8434
[email protected]
www.lauritzenfonden.com
Published by Lauritzen Fonden © Copenhagen, May 2011. All rights reserved.
Design & production: Cross-Border Communications A/S
Photos: Michael Molter, Sigrid Nygaard / Maternity Worldwide, Joachim
Rode / RODE PHOTO, Soldaterlegatet, Aksel G. Kommunikation ApS,
INDEX: Design to Improve Life og Kim Andersen m. fl.
Printed by: Baurs Offset
Verdensholdets afrejseshow i Vejle,
september 2010.
Fotograf: Fotovagn.dk
Danish World Team farewell show in
Vejle, September 2010.
Photographer: Fotovagn.dk