på sporet / 3 oplevelsesruter i nærmiljøet, taastrup

Transcription

på sporet / 3 oplevelsesruter i nærmiljøet, taastrup
Samrådet for Lokalhistoriske Arkiver
I Aabenraa Kommune
Tinglev, den 12. august 2014
Mødereferat
Bestyrelsesmøde i Samrådet mandag den 11. august 2014 kl. 16. på Kliplev Lokalhistoriske
arkiv, Straagaards Smedie, Skolegade 4, Kliplev, 6200 Aabenraa
Tilstede:
Kim Furdal, Helmuth Kirsten, Ingerlise Jessen, Jes Ove Petersen, Kaj Lassen,
Hans Ove Skau, Anne-Marie Vad, Bent Pawlowski.
Ikke mødt: Rødekro Lokalarkiv
Udsendt til Aabenraa Samråds bestyrelse og suppleanter.
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2.
Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde den 18. april 2014, herunder
underskrivelse af referatet./.
Referat godkendt og underskrevet
3.
Meddelelser fra formanden
Formanden henviser til indbydelsen til Kulturnetværksmødet d. 11. september 2014 på DGI
Centret. Se mail af 21.07.2014, oprindelig udsendt af Stine Berg - DGI, videresendt af Malene
Sørensen og herefter af Kim Furdal.
4.
Status fra kassereren og budget 2015.
Status på regnskab udleveret og drøftet. Bankbeholdning d.d. kr. 34.222,12.
Bov og Tinglev undersøger om Aabenraa Bibliotek har betalt SLA kontingent.
Budget formular for 2015 udleveret. Udfyldes af respektive Arkiver og returneres til
kassereren senest d. 25. august 2014. Der afholdes Budgetmøde d. 28. august 2014 kl.
16.00 på ISL Aabenraa.
5.
Sønderjylland i krig. Evaluering og status.
Vandreudstillingen har været i brug siden starten d. 16. april 2014. Den er i øjeblikket udlånt
til Toftlund Lokalarkiv, som har den udstillet i Agerskov.
Se udsendte plan for udstilling dateret d. 19.07.2014.
Bov Lokalarkiv undersøger, hvornår de vil have udstillingen. herefter udsendes ny plan.
Rens Museum vil gerne have udstillingen i længere tid.
Udstillingen kan udlånes til andre arkiver også udenfor Sønderjylland. I påkommende
tilfælde skal udlån ske uden udgifter for Samrådet og der skal udstedes en kvittering af den
ansvarlige låner. Desuden skal plancherne afleveres umiddelbart efter brugen.
Side 1 af 2
6.
Samvirkets deltagelse i fællesmøde med de sønderjyske arkivsamvirker
Mødet afholdes d. 18. september 2014 på ISL. Kaj Lassen og Helmuth Kirsten deltager fra
Samrådet.
7.
Optagelse af arkiver nord for Kongeåen i LASS
Flere arkiver nord for Kongeåen har ønsket optagelse i LASS. Samrådet drøftede om vi kunne
gå ind for det. Samrådet har ikke taget endelig stilling til spørgsmålet.
8.
Tilretning af data i Arkibas og klargøring til Arkibas 5.
Samrådet anbefaler at bestille klargøringslister til ARKIBAS 5. Vi vil så drøfte tilretningen på
et møde d. 1. oktober 2014 kl. 19.00 på ISL. Der må højst deltage 2 fra hvert Lokalarkiv.
9.
Drøftelse af aktiviteter det kommende år
Der var enighed om at koncentrere sig om ARKIBAS 5 og ARKIBAS 5.dk klargøring.
10. Evt.
Ingerlise Jessen spørger Ejgild Dyrmose, hvem der opdaterer den fælles hjemmeside.
Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes efter planen d. 3. november 2014 kl. 16.00 på
Lokalarkivet i Ensted.
Referent: Bent Pawlowski
Side 2 af 2