KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Comments

Transcription

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE
KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE (REACH-ASETUS (EY) N : o 1907/2006)
Sivu : 1/6
SOLUSCOPE E
KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE
(REACH- a s e t u s (EY) N : o 1907/2006 – N:o 453/2010)
KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT
1.1. Tuotetunniste
Kauppanimi: SOLUSCOPE E
Tunnuskoodi: 300110
1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella
Entsymaattinen pesuaine
Endoskopialaitteiden puhdistukseen.
1.3. Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot
Yrityksen nimi:
Osoite:
SOLUSCOPE
100 rue du Fauge- Z.I. Les Paluds 13400 Aubagne RANSKA
Puhelin:
+33 (0)4 91 83 21 22.
Faksi: +33 (0)4 91 83 21 10.
Alihankkijavalmistaja: NAGA
Parc d’activité de la Sablière. 14 avenue de la Sablière. 94370 SUCY-EN-BRIE. RANSKA
Jakelija Suomessa:
Yrityksen nimi: SONAR OY
Osoite: Taivalmäki 11, 02200 ESPOO
Puhelin: 020 7411 990 Faksi: 09 452 2523
Sähköpostiosoite: [email protected]
www.sonar.fi
1.4. Hätäpuhelinnumero: Yleinen hätänumero 112
Myrkytystietokeskus: 09 471 977 (varanumero: 09 4711)
KOHTA 2: VAARAN YKSILÖINTI
2.1. Aineen tai seoksen luokitus
Direktiivien 67/548/EEC, 1999/45/EY ja niihin tehtyjen muutosten mukaan.
Saattaa ärsyttää silmiä.
2.2. Merkinnät
Direktiivien 67/548/EEC, 1999/45/EY ja niihin tehtyjen muutosten mukaan.
Varoitusmerkit:
Ärsyttävä
Vaaraa osoittava R-lauseke:
R 36
Ärsyttää silmiä.
2.3. Muut vaarat
Sisältää subtilisiinientsyymiä. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.
KOHTA 3: KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA
3.1. Aineet
KTT Soluscope E FI D0584A
Versio 04/07/2013 – Rev 1
KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE (REACH-ASETUS (EY) N : o 1907/2006)
Sivu : 2/6
SOLUSCOPE E
3.2. Seokset
Koostumus:
Tunnistetiedot
CAS: 160875-66-1
ETOKSYLOITU RASVAALKOHOLI
REACH:01-211948043438
CAS: 9014-01-1
EY: 232-752-2
SUBTILISIINIENTSYYMI
(EY) 1272/2008
GHS ei määritelty
67/548/EEC
Xi, Xn
R: 22-41
GHS ei määritelty
Xi, Xn, N
R: 22-37/38-41-42-50
Huom.
Pitoisuus (%)
2≤x% <8
0,1 ≤ x % < 0,2
Lisätietoa:
Vaaralausekkeet, vaarallisuutta koskevat lisätiedot ja vaaraa osoittavat R-lausekkeet: ks. kohta 16.
KOHTA 4: ENSIAPUTOIMENPITEET
Jos epäröit tai jos oireet jatkuvat, ota yhteyttä lääkäriin.
Tajuttomuustilassa olevalle EI SAA KOSKAAN antaa mitään nieltäväksi.
4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus
Jos kemikaalia on hengitetty:
Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan.
Jos kemikaalia joutuu silmiin:
Huuhtele iho heti huolellisesti vedellä. Ota yhteys lääkäriin, jos ilmenee pitkittynyttä kipua, silmien räpyttelyä, kyynelvuotoa tai
punoitusta.
Jos kemikaalia joutuu iholle:
Riisu kaikki saastuneet tai aineen tahrimat vaatteet välittömästi. Älä käytä niitä uudelleen ennen kuin ne on pesty.
Huuhdo iho heti huolellisesti vedellä.
Jos kemikaalia on levinnyt laajalle alueelle ja/tai se on vahingoittanut ihoa, kysy neuvoa lääkäriltä tai toimita potilas sairaalaan.
Jos kemikaalia on nielty:
Huuhdo suu. ÄLÄ OKSENNUTA! Soita välittömästi myrkytystietokeskukseen tai lääkärille. Erityishoito.
4.2. Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet
Punoitus, kipu.
Käyttöön liittyvät oireet
Kemikaalia iholla: Normaalikäytöstä ei oleteta aiheutuvan suurta vaaraa iholle.
Kemikaalia silmissä: Punoitus, kipu. Hämärtynyt näkö.
4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet
Noudata lääkärin antamia ohjeita.
KOHTA 5: PALONTORJUNTATOIMENPITEET
5.1. Sammutusaineet
Ei ole syttyvää; puhtaana kemikaali ei pala.
Sopivat sammutusmenetelmät
Kaikki sammutusaineet käyvät: vaahto, hiekka, hiilidioksidi, vesi, jauhe.
5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat:
Ei syttyvää.
5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet
Viilennä kuumenneita pintoja vesisuihkeella.
Älä mene paloalueelle ilman täydellistä palosuojavarustusta ja hengityksensuojainta.
KOHTA 6: TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ
6.1. Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa
Varo kemikaalin joutumista iholle ja silmiin.
Ks. turvatoimenpiteet kohdista 7 ja 8.
KTT Soluscope E FI D0584A
Versio 04/07/2013 – Rev 1
KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE (REACH-ASETUS (EY) N : o 1907/2006)
Sivu : 3/6
SOLUSCOPE E
6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet
Kokoa ja sulje vuodot ja valumat palamattomien imeytysmateriaalien (hiekka, vermikuliitti, piimaa) avulla jätesäiliöihin.
Päästöjä ei saa hävittää luontoon (vesistöt, maaperä ja kasvillisuus…).
6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja välineet
Imeytä valumat imukykyiseen palamattomaan materiaaliin ja lakaise tai lapioi alue. Laita jätteet jäteastioihin. Älä laita mitään muuta
jätettä samaan jäteastiaan. Pese saastunut pinta huolellisesti vedellä.
Älä laita kemikaalijäämiä takaisin alkuperäispakkaukseen uudelleenkäytettäväksi.
6.4. Viittaukset muihin kohtiin
Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat: ks. kohta 13.
KOHTA 7: KÄSITTELY JA VARASTOINTI
7.1. Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet
Ulkoiseen käyttöön ─ ei saa niellä.
Käsiteltävä etiketin ohjeiden mukaan.
Varo kemikaalin joutumista iholle tai silmiin.
Suositellut varusteet ja menettelyt:
Henkilönsuojaimet, ks. kohta 8.
Noudata etiketin varotoimenpiteitä sekä teollisuuden turvallisuusmääräyksiä.
Vältä aina tämän seoksen joutumista silmiin.
Vesipiste lähellä.
7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet
Säilytä astia tiiviisti suljettuna paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto.
Säilytä AINA alkuperäispakkauksessa.
Suositeltu säilytyslämpötila: +5 °C - +25 °C.
Ei saa käyttää pakkaukseen merkityn viimeisen käyttöpäivän jälkeen.
Säilytettävä lasten ulottumattomissa.
7.3. Erityinen loppukäyttö
Vain ammattikäyttöön.
Käyttöaihe löytyy kohdasta 1.
KOHTA 8: ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET
Tämän kohdan tiedot koskevat tässä asiakirjassa kuvattua tuotetta. Jos tuotetta käsitellään ja/tai sitä käytetään yhdessä muiden
kemiallisten aineiden kanssa, nämä muut aineet on otettava huomioon suojavarusteita valittaessa.
Alla annetut ohjeraja-arvot ja altistumisen keskiarvo on annettu CAS-numeroittain. CAS-numeroa vastaava kemiallinen nimi löytyy
kohdasta 3.
8.1. Valvontaa koskevat muuttujat
Työperäisen altistuksen ohjeraja-arvot:
- Ranska (INRS ED984: 2012):
CAS
VME-ppm
VME-mg/m3
9014-01-1
- USA (ACGIH-TLV):
3
CAS
TWA ppm
TWA mg/m
9014-01-1
0.00006
- Kanada (IRSST):
3
CAS
VEMP ppm
VEMP mg/m :
9014-01-1
0.00006
- Espanja (INSHT)
3
CAS
TWA p p m
TWA mg/m
9014-01-1
1200 mg/m3
- Irlanti (NAOSH)
3
CAS
OEL p p m
OEL mg/m
9014-01-1
0.00006
VLE-ppm
-
VLE-mg/m3
-
Huom.
-
STEL ppm
-
STEL mg/m :
-
Huom.
P
VECD ppm
-
VECD mg/m
-
3
Huom.
RP
STEL ppm
-
STEL mg/m :
-
3
Aika:
15 min
STEL ppm
-
STEL mg/m :
0.00006
00
3
Aika:
15 min
3
TMP N°
-
8.2. Altistumisen ehkäiseminen
Sopivat tekniset tarkastukset
Varmista, että huoneissa on hyvä ilmanvaihto. Työilman pitoisuudet eivät saa ylittää normaalikäytölle annettuja raja-arvoja.
KTT Soluscope E FI D0584A
Versio 04/07/2013 – Rev 1
KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE (REACH-ASETUS (EY) N : o 1907/2006)
Sivu : 4/6
SOLUSCOPE E
Henkilönsuojamenettelyt, kuten henkilönsuojaimet
Henkilönsuojainten on oltava puhtaita ja asianmukaisesti huollettuja.
Säilytä henkilönsuojaimia puhtaassa tilassa, joka on erillään työtilasta.
Niitä käytettäessä ei saa syödä, juoda eikä tupakoida. Riisu ja pese saastunut vaatetus ennen uudelleenkäyttöä. Varmista, että
ilmanvaihto on riittävä, erityisesti ahtaissa tiloissa.
- Silmien tai kasvojen suojaus
Silmälasit eivät ole suojavaruste.
Varo kemikaalin joutumista silmiin.
Huolehdi, että henkilökunnan käytettävissä on sivulta suojaavia suojalaseja.
Varusta työtilat silmänpesulaittein.
Käytä tarvittaessa lähintä vesipistettä.
- Käsien suojaus
Käsineet on valittava työpisteessä tapahtuvan käytön ja käyttöajan mukaan.
Suojakäsineet on valittava ko. työpisteen mukaan ottaen huomioon: muut kemialliset aineet, joita saatetaan käsitellä, tarvittava
fyysinen suojaus (leikkaaminen, pistäminen, kuumuus), tarvittava sorminäppäryys.
Käytä asianmukaisia käsineitä käsitellessäsi tuotetta.
Nitriili-, lateksi- tai vinyylikäsineet.
Käsineet on vaihdettava heti, kun niissä ilmenee kulumisen merkkejä.
- Hengityksensuojaus
Jos ilmanvaihto on riittämätön ja ohjeraja-arvojen ylitys on mahdollista, käytä asianmukaista hengityksensuojainta.
KOHTA 9: FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET
9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot
Yleistiedot:
Olomuoto:
Terveyden, turvallisuuden ja ympäristön kannalta tärkeät tiedot
Aineen tai valmisteen pH
pH, jos mitattavissa
Kiehumispiste/kiehumisalue
Leimahduspiste/leimahdusalue
Höyrynpaine
Tiheys
Liukoisuus
Sulamispiste/sulamisalue
Itsesyttymislämpötila
Hajoamispiste/hajoamisalue
9.2. Muut tiedot
Väri:
juokseva neste.
neutraali
7,5 ± 0,5
ei
5 eritelty
.
ei mitattu
ei mitattu
1,037
Veteen liukeneva
ei eritelty
ei eritelty
ei eritelty
Läpikuultava, vaihtelee värittömästä keltaiseen
Haju: mieto
KOHTA 10: STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS
10.1. Reaktiivisuus
Ei reagoi vaarallisesti, jos käyttö-, säilytys- ja käsittelyohjeita noudatetaan.
10.2. Kemiallinen stabiilisuus
Seos on stabiili, kun toimitaan kohdassa 7 kuvattujen käsittely- ja säilytysohjeiden mukaan.
10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus
Ks. kohdat 10.1 ja 10.2
10.4. Vältettävät olosuhteet
Neste voi jäätyä ulkovarastoinnissa.
Ei saa sekoittaa muihin tuotteisiin.
Ei saa sekoittaa vahvoihin happoihin tai hapettimiin.
KTT Soluscope E FI D0584A
Versio 04/07/2013 – Rev 1
KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE (REACH-ASETUS (EY) N : o 1907/2006)
Sivu : 5/6
SOLUSCOPE E
10.5. Yhteensopimattomat materiaalit
Varastoinnissa saa käyttää ainoastaan ruostumattomia astioita.
10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet
Korkeissa lämpötiloissa saattaa syntyä vaarallisia hajoamistuotteita, kuten höyryjä, hiilidioksidia, hiilimonoksidia ja typpioksidia.
KOHTA 11: MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT
11.1. Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista
Aineet
Ei eritelty
Seos
Myrkyllisyystietoja ei ole saatavilla.
KOHTA 12: TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE
12.1. Myrkyllisyys
Aineet
Ei eritelty
Seokset
Ei ole saatavilla tietoja, jotka osoittaisivat aineen olevan vaarallista ympäristölle.
12.2. Pysyvyys ja hajoavuus
Valmisteen/valmisteiden sisältämä pinta-aktiivinen aine täyttää/täyttävät asetuksessa N:o 648/2004 (EY) pesuaineille annetut
biohajoavuuskriteerit.
Väittämää tukevat tiedot ovat jäsenvaltioiden asianomaisten viranomaisten hallussa ja saatavilla, joko viranomaisten tai pesuaineen
valmistajan niitä pyytäessä.
Biohajoava.
12.3. Biokertyvyys
Tietoja ei saatavilla.
12.4. Liikkuvuus maaperässä
Seos liukenee hyvin veteen.
12.5. PBT- j a vPvB-arvioinnin tulokset
Ei sovelleta.
12.6. Muut haitalliset vaikutukset
Ei erityisohjetta.
KOHTA 13: JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT
Seoksen ja/tai sen säilytysastian jätehuollon suhteen on toimittava asianmukaisesti Direktiivin 2008/98/EY edellyttämällä tavalla.
Pakkauksia ei saa käyttää uudelleen.
Ei saa kaataa viemäriin/vesistöön.
Asennuksesta aiheutuvat kokonaispäästöt eivät saa ylittää nestemäisille päästöille asetettuja raja-arvoja, jotka on määritelty
paikallisissa jätesopimuksissa ja/tai paikallisissa määräyksissä.
13.1. Jätteiden käsittelymenetelmät
Jätteet:
Jätteitä on käsiteltävä vaarantamatta ihmisten terveyttä, vahingoittamatta ympäristöä ja erityisesti vaarantamatta vesistöjen, ilman ja
maaperän puhtautta ja vaarantamatta kasveja tai eläimiä.
Jätteet on kierrätettävä tai hävitettävä voimassa olevan lainsäädännön mukaan, mieluiten viranomaisen hyväksymän
jätteidenkerääjän tai kuljetusyrityksen toimesta.
Jäte ei saa saastuttaa maaperää tai vettä; jätettä ei saa päästää ympäristöön.
Likaiset pakkaukset:
Tyhjennä astia huolellisesti. Älä poista etikettiä/etikettejä.
Luovuta viranomaisen hyväksymälle jätteidenkuljetusyrittäjälle.
Jätekoodit (vaarallisia jätteitä koskeva komission päätös 2001/573/EY, Direktiivi 2006/12/EEC, Direktiivi 94/31/EEC):
18 01 06 * koskien vaarallisista aineista koostuvia tai niitä sisältäviä kemikaaleja
KTT Soluscope E FI D0584A
Versio 04/07/2013 – Rev 1
KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE (REACH-ASETUS (EY) N : o 1907/2006)
Sivu : 6/6
SOLUSCOPE E
Tiedoksi:
Käyttäjä määrittelee jätekoodin tuotteen käyttötarkoituksen mukaan.
18 = Terveydenhuollon ja eläinten terveydenhuollon ja/tai niihin liittyvän tutkimuksen yhteydessä syntyvät jätteet (ei kuitenkaan
terveydenhuollon keittiö- ja ravintolajätteet)
KOHTA 14: KULJETUSTIEDOT
Tuotteen kuljetus: maakuljetukset ADR, rautatiekuljetukset RID, merik ulje tuk set IMDG ja lentokuljetukset ICAO/IATA (ADR 2011
- IMDG 2010 - ICAO/IATA 2012).
14.1. YK-numero
Luokka: Ei ohjesäännön alainen
14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi
Ei sovelleta.
14.3. Kuljetuksen vaaraluokka
-Luokitus Ei sovelleta.
14.4. Pakkausryhmä
Ei sovelleta.
14.5. Ympäristövaarat
Ei sovelleta.
14.6. Erityiset varotoimet käyttäjälle
Ei sovelleta.
14.7. Bulkkikuljetukset MARPOL73/78:n Liite II:n ja IBC-koodin mukaan.
Ei sovelleta.
KOHTA 15: LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT
15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö
Varmista, että kaikkia kansallisia ja paikallisia määräyksiä noudatetaan.
15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi
Tietoja ei saatavilla.
KOHTA 16: MUUT TIEDOT
Koska käyttäjän työolosuhteet eivät ole tiedossamme, tässä käyttöturvallisuustiedotteessa annetut tiedot perustuvat tämänhetkiseen
tietoomme ja kansallisiin ja yhteisöllisiin säädöksiin.
Käyttäjä on aina itse velvollinen noudattamaan lain ja paikallisten viranomaisten määräyksiä.
Tässä käyttöturvallisuustiedotteessa annettujen tietojen tarkoitus on kuvata seokseen liittyviä turvallisuusvaatimuksia eikä toimia
niiden ominaisuuksien takuuna.
Suosittelemme, että tämän käyttöturvallisuustiedotteen sisältämät tiedot annetaan käyttäjille, tarvittaessa asianmukaisessa
muodossa.
Tiedot koskevat erityisesti kyseistä tuotetta eivätkä ne välttämättä päde, jos tuotetta käytetään yhdessä toisen tuotteen kanssa.
Tuotetta ei saa käyttää muuhun kuin kohdassa 1 eriteltyyn käyttötarkoitukseen, ellei ensin ole hankittu kirjallisia käsittelyohjeita.
Kohdassa 3 mainitut vaaralausekkeet, vaarallisuutta koskevat lisätiedot ja vaaraa osoittavat R-lausekkeet:
Terveydelle haitallista nieltynä.
R 22
Ärsyttää hengityselimiä ja ihoa.
R 37/38
Vakavan silmävaurion vaara.
R 41
Altistuminen hengitysteitse voi aiheuttaa herkistymistä.
R 42
Erittäin myrkyllistä vesieliöille.
R 50
Lyhenteet:
ADR: Vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehty eurooppalainen sopimus (European agreement concerning the
international carriage of dangerous goods by Road).
IMDG: Vaarallisten aineiden kansainvälinen merikuljetus (International Maritime Dangerous Goods)
IATA: Kansainvälinen ilmakuljetusliitto (International Air Transport Association).
ICAO: Kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö (International Civil Aviation Organisation).
RID: Kansainvälisiä vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevat määräykset (Regulations concerning the International carriage
of Dangerous goods by rail).
KTT Soluscope E FI D0584A
Versio 04/07/2013 – Rev 1