KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI - Salesnet

Comments

Transcription

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI - Salesnet
1.
1.1.
KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE
KEMIKAALI-ILMOITUS
Päiväys: 27.11.2012
Edellinen päiväys: 6.7.2011
AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT
Tuotetunniste
Kauppanimi
RE85
Tunnuskoodi
Reach-rekisteröintinumero
-
1.2.
Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella
Käyttötarkoitus
Moottoripolttoaine.
Ei tule käyttää puhdistusaineena tai liuottimena.
Toimialakoodi
473 Ajoneuvojen polttoaineen
vähittäiskauppa
Käyttötarkoituskoodi
27 Polttoaineet
Kemikaalia voidaan käyttää yleiseen kulutukseen
Kemikaalia käytetään vain yleiseen kulutukseen
1.3.
Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot
Valmistaja, maahantuoja, muu toiminnanharjoittaja
St1 Oy
Katuosoite
Postinumero ja –toimipaikka
Postilokero
Postinumero ja –toimipaikka
Puhelin
Telefax
Sähköpostiosoite
Y-tunnus
1.4.
Purotie 1
00380 Helsinki
PL 100
00381 Helsinki
010 557 11
09-803 0004
[email protected]
0201124-8
Hätäpuhelinnumero
09-471977 tai 09-4711
Myrkytystietokeskus, PL 790 (Tukholmankatu 17)
00029 HUS
Yleinen hätänumero 112
2.
2.1
VAARAN YKSILÖINTI
Aineen tai seoksen luokitus
1272/2008 (CLP):
Flam. Liq. 1, H224
Asp. Tox. 1, H304
Skin Irrit. 2, H315
STOT SE3, H336
Muta. 1B, H340
Carc. 1B, H350
Repr. 2, H361
Aquatic Chronic 2, H411
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Sivu 1
Kauppanimi: RE85
Päiväys: 27.11.2012
Edellinen päiväys: 6.7.2011
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
67/548/ETY-1999/45/EY:
F+, T, N; R38-45-46-62-63-67-51/53-65
2.2
Merkinnät
VÄHITTÄISMYYNTIPAKKAUSTEN LISÄMERKINNÄT: Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Eristettävä
sytytyslähteistä - Tupakointi kielletty. VAIN MOOTTORIPOLTTOAINEEKSI - EI SAA KÄYTTÄÄ
PUHDISTAMISEEN TAI LIUOTTIMENA.
VÄHITTÄISMYYNTIPAKKAUKSET VARUSTETTAVA TURVASULKIMIN JA NÄKÖVAMMAISTEN
VAARATUNNUKSIN.
1272/2008 (CLP):
GHS02-GHS07-GHS08-GHS09
Huomiosana: VAARA
Sisältää: Bensiini (CAS 86290-81-5)
Vaaralausekkeet
H224
Erittäin helposti syttyvä neste ja höyry.
H304
Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin.
H315
Ärsyttää ihoa.
H336
Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
H340
Saattaa aiheuttaa perimävaurioita.
H350
Saattaa aiheuttaa syöpää.
H361
Epäillään heikentävän hedelmällisyyttä. Epäillään vaurioittavan sikiötä.
H411
Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
Turvalausekkeet
P210
Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. – Tupakointi kielletty.
P271
Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto.
P273
Vältettävä päästämistä ympäristöön.
P301+P310+ P331
JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN
tai lääkäriin. EI saa oksennuttaa.
P303+P361+P353
JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi.
Huuhdo/suihkuta iho vedellä.
P304+P340+P312
JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja pidä
lepoasennossa, jossa on helppo hengittää. Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN
tai lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia.
P403+P235 Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä viileässä.
P501
Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten ja kansallisten määräysten mukaisesti.
2.3
Muut vaarat
Helposti haihtuvaa. Höyry on ilmaa raskaampaa ja voi muodostaa ilman kanssa räjähtävän seoksen.
Pitkäaikainen tai toistuva ihokosketus voi ärsyttää ihoa ja aiheuttaa ihotulehduksen.
Suuret pitoisuudet voivat aiheuttaa pahoinvointia, päänsärkyä ja huumaavia vaikutuksia.
Maaperän ja pohjaveden saastumisvaara.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Sivu 2
Kauppanimi: RE85
Päiväys: 27.11.2012
Edellinen päiväys: 6.7.2011
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3.
KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA
Vaaraa aiheuttavat aineosat
CAS/EY-numero ja
Aineosan nimi
rekisteröintinumero
64-17-5/200-578-6
Etanoli
Pitoisuus
Luokitus
70–85 til-%
Flam. Liq. 2, H225 (F; R11)
86290-81-5/289-220-8 Bensiini
15–30 til-%
Flam. Liq. 1, H224; Asp. Tox. 1, H304;
Skin Irrit. 2, H315; STOT SE3, H336;
Muta. 1B, H340; Carc. 1B, H350; Repr. 2,
H361d; Aquatic Chronic 2, H411 (F+,
Carc. Cat. 2, Muta. Cat. 2, Repr. Cat. 3,
Xn, Xi, N; R12-38-45-46-63-65-67-51/53)
106-97-8/203-448-7
Butaani
0–5 til-%
Flam. Gas 1, H220; Press. Gas (F+; R12)
78-83-1/201-148-0
Isobutanoli
n. 0,4 til-%
Flam. Liq. 3, H226; STOT SE 3, H335;
Skin Irrit. 2, H315; Eye Dam. 1, H318;
STOT SE 3, H336 (Xi; R10-37/38-41-67)
Bensiini sisältää bentseeniä (CAS 71-43-2), tolueenia (CAS 108-88-3), etyylibentseeniä (CAS 100-41-4),
n-heksaania (CAS 110-54-3), ksyleeniä (isomeerien seos) (CAS 1330-20-7), naftaliinia (CAS 91-20-3),
sykloheksaania (CAS 110-82-7) ja trimetyylibentseeniä (isomeerien seos) (CAS 25551-13-7).
Bensiinissä ETBE, TAEE ja eetterit yhteensä enintään 14 til-%.
4.
4.1.
ENSIAPUTOIMENPITEET
Ensiaputoimenpiteiden kuvaus
Hengitys
Siirrä höyryjä hengittänyt raittiiseen ilmaan ja pidä levossa ja lämpimänä. Pätevä henkilö voi tarvittaessa
antaa happea tai puhallus-paineluelvytystä. Hakeuduttava lääkärin hoitoon huomattavan altistuksen
jälkeen tai jos oireita ilmenee.
Iho
Riisu likaantuneet vaatteet ja varusteet, mieluiten hätäsuihkun jälkeen (haihtuva tuote voi aiheuttaa
palovaaran). Pese iho runsaalla vedellä ja saippualla. Jos ihoärsytys jatkuu, ota yhteys lääkäriin.
Roiskeet silmiin
Huuhtele välittömästi runsaalla vedellä 15 minuutin ajan pitäen silmäluomia auki. Poista mahdolliset
piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti, ja jatka huuhtelua. Hakeudu (silmä)lääkäriin.
Nieleminen
ÄLÄ OKSENNUTA. Ota välittömästi yhteys lääkäriin (tuotteen keuhkoihin joutumisen ja
hengenvaarallisen kemiallisen keuhkotulehduksen vaara erityisesti, jos pahoinvointia tai ärsytysoireita).
4.2.
Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet
Hengitys: Höyryt voivat ärsyttää hengitysteitä. Voimakas altistuminen voi aiheuttaa huumaantumista,
pahoinvointia, päänsärkyä, uneliaisuutta ja huimausta. Pitkäaikainen liika-altistuminen voi aiheuttaa
syöpäsairauden vaaraa.
Iho: Ärsyttää ihoa. Pitkäkestoinen tai toistuva ihokosketus voi aiheuttaa ihon kuivumista ja ärtymistä.
Roiskeet silmiin: Höyryt voivat ärsyttää silmiä.
Nieleminen: Tuote saattaa olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. Ärsyttää
ruoansulatuskanavaa.
Muuta: Tuote saattaa aiheuttaa syöpää ja perimävaurioita, ja sen epäillään vaurioittavan sikiötä.
4.3.
Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet
Tuote voi keuhkoihin joutuessaan (esim. oksentamisen yhteydessä) aiheuttaa hengenvaarallisen
kemiallisen keuhkotulehduksen. Jos tuotetta nielleellä ei ilmene pahoinvointia tai ärsytysoireita, hänelle
voi antaa 50–100 g veteen lietettyä lääkehiiltä.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Sivu 3
Kauppanimi: RE85
Päiväys: 27.11.2012
Edellinen päiväys: 6.7.2011
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5.
5.1.
PALONTORJUNTATOIMENPITEET
Sammutusaineet
Alkoholinkestävä vaahto, jauhe, hiilidioksidi. Älä käytä sammutukseen vettä (suoraa vesisuihkua).
5.2.
Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat
Erittäin helposti syttyvä neste ja höyry. Räjähdysvaara ilmaa raskaamman höyryn kertyessä syvennyksiin
tai suljettuihin tiloihin. Tulipalossa tai kuumennettaessa paineen kasvu voi aiheuttaa tynnyrin tai säiliön
räjähtämisen.
5.3.
Palontorjuntaa koskevat ohjeet
Paineilmahengityslaite ja suojapuku. Jäähdytä tulelle alttiina olevia säiliöitä vesisumulla turvallisen
välimatkan päästä.
6.
6.1.
TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ
Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa
Evakuoi vuotoalue tuulen yläpuolelle. Estä asiattomien pääsy vaara-alueelle. Sammuta kaikki
syttymislähteet ja estä höyryn kertyminen syvennyksiin ja suljettuihin tiloihin. Sulje vuoto, jos sen voi
tehdä turvallisesti. Järjestä vuotoalueelle tehokas ilmanvaihto. Käytä asianmukaisia suojavarusteita (ks.
kohta 8.2).
6.2.
Ympäristöön kohdistuvat varotoimet
Estä vuodon leviäminen ja aineen pääsy viemäreihin, vesistöihin tai maaperään tarvittaessa patoamalla
esim. hiekalla. Ilmoita mahdollisesta vahingosta paikalliselle ympäristöviranomaiselle.
6.3.
Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet
Aloita heti vuotaneen aineen ja likaantuneen maa-aineksen talteenotto. Kerää neste talteen
pumppaamalla tai imeytä pienet vuodot inerttiin imeytysaineeseen (esim. hiekka, piimaa, kaupallinen
imeytysaine) ja kerää imeytysaine tiiviisti suljettaviin astioihin hävittämistä varten. Ota huomioon tuotteen
aiheuttamat palo-, räjähdys- ja terveysvaarat. Huolehdi riittävästä tuuletuksesta. Käytä asianmukaisia
suojavarusteita.
6.4.
Viittaukset muihin kohtiin
Ohjeet turvallisesta käsittelystä kohdassa 7.
Ohjeet suojavarusteita kohdassa 8.
Ohjeet jätteiden käsittelystä kohdassa 13.
7.
7.1.
KÄSITTELY JA VARASTOINTI
Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet
Käsittele ja varastoi erillään kaikista lämmön- ja syttymislähteistä. Staattisen sähkön aiheuttama
kipinöintivaara torjutaan maadoituksin. Käytä ainoastaan kipinöimättömiä työkaluja ja räjähdysvaarallisiin
tiloihin hyväksyttyjä sähkölaitteita. Pitoisuudet ilmassa on pidettävä räjähdysvaarallisten pitoisuuksien
alapuolella. Estä höyryjen kertyminen syvennyksiin ja suljettuihin tiloihin.
Käsittele ainetta suljetuissa järjestelmissä tai huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta. Vältä tuotteen
haihtumista käsittelyjen ja siirtojen yhteydessä. Vältä höyryjen hengittämistä ja tuotteen joutumista iholle,
silmiin tai vaatteille. Käytä asianmukaisia suojavarusteita. Älä syö, juo tai tupakoi työskennellessäsi.
Pese kädet huolellisesti ennen taukoja ja työn päättyessä. Riisu likaantuneet työvaatteet työn päättyessä
ja puhdista ne ennen uudelleenkäyttöä. Älä anna likaantuneiden materiaalien (esim. rievut) kertyä
työtilaan äläkä koskaan pane niitä taskuihin.
Tyhjät säiliöt voivat sisältää syttyviä jäännöksiä. Älä polta tai hitsaa tyhjää säiliötä, ellei sitä ole
asianmukaisesti puhdistettu.
Säiliötöissä noudatettava erityisohjeita (hapen syrjäytymisen vaara, eettereitä, hiilivetyjä).
7.2.
Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet
Varastoi erillään erittäin helposti syttyvien nesteiden säilytykseen hyväksytyssä tilassa ja säiliössä.
Pienet tuote-erät säilytetään hiilivetyjä läpäisemättömissä, tiiviisti suljetuissa astioissa suojassa
auringonvalolta tilassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Älä varastoi merkitsemättömissä säiliöissä tai
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Sivu 4
Kauppanimi: RE85
Päiväys: 27.11.2012
Edellinen päiväys: 6.7.2011
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
astioissa. Varastoi erillään kaikista syttymis- ja lämmönlähteistä sekä elintarvikkeista. Käytä
asianmukaisia suojarakenteita estämään vuodot ympäristöön.
7.3.
Erityinen loppukäyttö
Ei ilmoitettu.
8.
8.1.
8.1.1.
ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET
Valvontaa koskevat muuttujat
HTP-arvot
CAS-numero Aineen nimi
HTP-arvo
3
Liuotinbensiinit, ryhmä 3
100 mg/m (8 h)
3
91-20-3
Naftaleeni
1 ppm/5 mg/m (8 h)
3
2 ppm/10 mg/m (15 min)
3
110-54-3
n-heksaani
20 ppm/72 mg/m (8 h)
Iho
3
108-88-3
Tolueeni
25 ppm/81 mg/m (8 h)
Iho
3
100 ppm/380 mg/m (15 min)
3
78-83-1
Isobutanoli
50 ppm/150 mg/m (8 h)
Iho
3
75 ppm/230 mg/m (15 min)
3
100-41-4
Etyylibentseeni
50 ppm/220 mg/m (8 h)
Iho
3
200 ppm/880 mg/m (15 min)
3
1330-20-7
Ksyleeni
100 ppm/440 mg/m (8 h)
Iho
3
200 ppm/880 mg/m (15 min)
106-97-8
Butaani
800 ppm (8 h)
1000 ppm (15 min)
3
64-17-5
Etanoli
1000 ppm/1900 mg/m (8 h)
3
1300 ppm/2500 mg/m (15 min)
Muut raja-arvot
3
Bentseeni, sitova raja-arvo: 1 ppm/3,25 mg/m (8 h), huom: Iho
Tolueeni, biologinen raja-arvo: veren tolueenipitoisuus 500 nmol/l (työpäivän jälkeinen aamu)
8.1.2.
Altistumisen seurantamenetelmä: SFS-EN 689, NIOSH Method 5026.
8.1.3.
Muissa maissa annettuja raja-arvoja
3
USA: etanoli 3300 ppm/6200 mg/m (IDHL-arvo, 30 min)
USA, NIOSH: bensiini 300 ppm (TWA, 8 h), 500 ppm (STEL)
8.1.4.
DNEL
Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole tehty tuotteelle. Aineosien tietoja ei ole käytettävissä.
8.1.5.
PNEC
Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole tehty tuotteelle. Aineosien tietoja ei ole käytettävissä.
8.2.
8.2.1.
Altistumisen ehkäiseminen
Tekniset torjuntatoimenpiteet
Tuotetta on pyrittävä käsittelemään suljetuissa järjestelmissä. Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta
(tarvittaessa kotelointi tai kohdepoisto).
8.2.2.
8.2.2.1.
Henkilökohtaiset suojatoimenpiteet
Hengityksensuojaus
Käytä hengityksensuojainta (kokonaamari, yhdistetty orgaanisten kaasujen ja höyryjen suodatin,
suodatintyyppi AX). Käytä hengityksensuojainta (kokonaamari, yhdistetty orgaanisten kaasujen ja
höyryjen suodatin, suodatintyyppi AX). Suodatinsuojainta voi käyttää enintään 2 tuntia kerrallaan.
Suodatinsuojaimia ei saa käyttää vähähappisissa olosuhteissa (< 17 til.-%). Suurissa pitoisuuksissa on
käytettävä hengityslaitteita (paineilma- tai raitisilma). Suodatin on vaihdettava riittävän usein.
8.2.2.2.
Käsien suojaus
Käytettävä sopivia kemikaalia läpäisemättömiä suojakäsineitä. Suositeltavia käsinemateriaaleja ovat
esim. nitriilikumi, butyylikumi ja PVA. Huomaa, ettei PVA kestä vettä. Suojakäsineet on vaihdettava
säännöllisesti.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Sivu 5
Kauppanimi: RE85
Päiväys: 27.11.2012
Edellinen päiväys: 6.7.2011
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
8.2.2.3.
Silmien tai kasvojen suojaus
Jos on roiskeiden vaaraa, käytä tiiviitä suojalaseja tai kasvojensuojainta (ellei käytössä kokonaamari).
8.2.2.4.
Ihonsuojaus
Käytä asianmukaista antistaattista suojavaatetusta, tarvittaessa roisketiivistä kemikaalisuojavaatetusta.
Ihokosketuksen jälkeen kemikaali tulee pestä pois iholta.
8.2.3.
Ympäristöaltistumisen torjuminen
Älä päästä tuotetta ympäristöön tai viemäriin. Mahdollisiin vuotoihin on varauduttava esim. keräysaltailla,
täyttö- ja tyhjennyspaikan päällystyksellä ja viemäröinnillä.
9.
9.1
FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET
Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot
Olomuoto
Haju
Hajukynnys
pH
Sulamis- tai jäätymispiste
Kiehumispiste ja kiehumisalue
Leimahduspiste
Haihtumisnopeus
Syttyvyys (kiinteät aineet, kaasut)
Ylin ja alin syttyvyys- tai räjähdysraja
Höyrynpaine
Höyryntiheys
Suhteellinen tiheys
Liukoisuus (liukoisuudet)
Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi
Itsesyttymislämpötila
Hajoamislämpötila
Viskositeetti
Räjähtävyys
Hapettavuus
Kirkas, herkkäliikkeinen neste (voi olla punaiseksi
värjätty).
Selvä ominaishaju.
Ei tiedossa.
6,5–9,0
Ei määritettävissä.
25–205 °C
n. 0 °C (arvio)
Ei tiedossa. Helposti haihtuva.
Ei relevantti.
Ylin: n. 19 til-%, alin: n. 1 til-%
< 70 kPa
> 1,6 (20 ºC, ilma = 1)
0,75 (20 °C, vesi = 1)
Etanoli liukenee veteen. Muut komponentit osittain
vesiliukoisia.
Bensiinihiilivedyt: log Kow > 3
Etanoli: log Kow = -0,3
> 280 °C (arvio)
Ei tiedossa.
2
2
< 2 mm /s (40 °C; vesi = 0,6 mm /s)
Ei luokiteltu räjähtäväksi.
Ei luokiteltu hapettavaksi.
9.2.
Muut tiedot
Ei ilmoitettu.
10.
10.1.
STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS
Reaktiivisuus
Ei reaktiivinen normaaleissa käyttö- ja varastointiolosuhteissa.
10.2.
Kemiallinen stabiilisuus
Tuote on pysyvä normaaleissa varastointiolosuhteissa.
10.3.
Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus
Ei tiedossa vaarallisia reaktioita.
10.4.
Vältettävät olosuhteet
Pidettävä erillään lämmön- ja syttymislähteistä.
10.5.
Yhteensopimattomat materiaalit
Ei tiedossa yhteensopimattomia materiaaleja.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Sivu 6
Kauppanimi: RE85
Päiväys: 27.11.2012
Edellinen päiväys: 6.7.2011
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
10.6.
Vaaralliset hajoamistuotteet
Ei tiedossa vaarallisia hajoamistuotteita.
11.
11.1
MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT
Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista
Välitön myrkyllisyys
Tuotetta ei ole luokiteltu välittömän myrkyllisyyden perusteella.
Bensiini:
LD50 (suun kautta, rotta) > 2000 mg/kg
LD50 (ihon läpi, kani) > 2000 mg/kg
LC50 (hengitettynä, rotta, 4 h) > 5 mg/l
Etanoli:
LD50 (suun kautta, rotta) > 2000 mg/kg
3
LC50 (hengitettynä, rotta) > 5000 mg/m
Isobutanoli:
LD50 (suun kautta, rotta) = 2460 mg/kg
3
LD50 (ihon läpi, kani) = 3400 mg/m
LC50 (hengitettynä, rotta, 4 h) > 10,3–11,9 mg/l
Butaani:
LC50 (hengitettynä, rotta, 4 h) > 20 til-% (200000 ppm)
Ärsyttävyys ja syövyttävyys
Tuote ärsyttää ihoa. Höyryt voivat myös ärsyttävät silmiä.
Herkistyminen
Tuotetta ei ole luokiteltu herkistymistä aiheuttavaksi. Pitkäaikainen tai toistuva ihokosketus voi kuitenkin
ärsyttää ja kuivattaa ihoa.
Syöpää aiheuttavat, perimää vaurioittavat tai lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset
Tuote saattaa aiheuttaa syöpää ja perimävaurioita ja sen epäillään vaurioittavan sikiötä.
Elinkohtainen myrkyllisyys (kerta- tai toistuva altistuminen)
Höyryjen hengittäminen voivat aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. Höyryt voivat myös ärsyttää
hengitysteitä.
Krooninen altistus etanolille voi aiheuttaa maksavaurioita ja maksakirroosia.
Aspiraatiovaara
Tuote voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin.
Muut terveysvaikutuksiin liittyvät tiedot
Tuote ärsyttää nieltynä ruoansulatuskanavaa. Tuote ärsyttää nieltynä ruoansulatuskanavaa.
Liika-altistuminen höyryille aiheuttaa huumaantumista, pahoinvointia, päänsärkyä ja lopulta narkoottisia
vaikutuksia.
12.
12.1.
TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE
Myrkyllisyys
Tästä nimenomaisesta tuotteesta ei ole saatavilla ympäristötietoja. Tuote on aineosiensa perusteella
myrkyllistä vesieliöille ja aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Tuotetta ei saa päästää viemäriin,
vesistöön eikä maaperään.
Bensiinihiilivedyt:
LL50 (kala, 96 h) = 10–18 mg/l (WAF)
EL50 (vesikirppu, 48 h) = 4,5–32 mg/l (WAF)
IL50 (levä, 72 h) = 3,1–30000 mg/l (WAF)
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Sivu 7
Kauppanimi: RE85
Päiväys: 27.11.2012
Edellinen päiväys: 6.7.2011
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Etanoli:
LC50 (kala, 96 h) = 12000–16000 mg/l
EC50 (vesikirppu Daphnia, 48 h) = 7560–14220 mg/l
12.2.
Pysyvyys ja hajoavuus
Bensiinihiilivedyt ovat biologisesti hitaasti hajoavia. Etanoli on nopeasti hajoavaa.
Anaerobisissa olosuhteissa hajoaminen on erittäin hidasta. Haihtuminen on nopein ja merkittävin
häviämisprosessi pintavedessä, sedimentissä ja maaperässä.
Bensiinihiilivedyt eivät hydrolysoidu vedessä. Haihtuvat yhdisteet ovat ilmakemiallisesti hajoavia. Etanoli
on helposti haihtuvaa.
12.3.
Biokertyvyys
Bensiinihiilivedyt ovat mahdollisesti kertyviä (log Kow > 3) mutta helposti haihtuvia. Etanoli ei ole kertyvää
(log Kow = -0,3–2,5).
12.4.
Liikkuvuus maaperässä
Tuote haihtuu helposti maan ja veden pinnalta. Etanoli ja isobutanoli liukenevat osittain veteen ja
haihtuvat vesiliuoksesta nopeasti. Suurimolekyylisimmät bensiinihiilivedyt voivat adsorboitua maaperän
tai sedimentin orgaaniseen aineeseen.
12.5.
PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole tehty tuotteelle.
12.6.
Muut haitalliset vaikutukset
Ei ilmoitettu.
13.
13.1.
JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT
Jätteiden käsittelymenetelmät
Vaarallinen jäte. Hävitettävä voimassa olevien paikallisten ja kansallisten virallisten määräysten
mukaisesti.
14.
14.1.
14.2.
KULJETUSTIEDOT
YK-numero
Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi
14.3.
14.4.
Kuljetuksen vaaraluokka
Pakkausryhmä
14.5.
Ympäristövaarat
Tuote on luokiteltu ympäristölle vaaralliseksi.
H411: Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
14.6.
Erityiset varotoimet käyttäjälle
Pidettävä erillään lämmön- ja syttymislähteistä. Vältä tuotteen joutumista iholle tai silmiin tai höyryn
hengittämistä.
14.7.
Kuljetus irtolastina MARPOL 73/78 –sopimuksen II liitteen ja IBC-säännöstön mukaisesti
Ei sovelleta.
15.
15.1.
LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT
Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai lainsäädäntö
Asetus vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista (59/1999)
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös palavista nesteistä (313/1985)
Kemikaaliturvallisuusarviointi
Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole tehty tuotteelle.
MUUT TIEDOT
Muutokset edelliseen versioon
15.2.
16.
3475
ETANOLIN JA BENSIININ SEOS (oikea tekninen
nimi: ETHANOL AND GASOLINE MIXTURE)
3
II
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Sivu 8
Kauppanimi: RE85
Päiväys: 27.11.2012
Edellinen päiväys: 6.7.2011
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
27.11.2012: Tuotteen tiedot tarkistettu, CLP-luokitus tehty ja tiedot siirretty uudelle
käyttöturvallisuustiedotepohjalle.
Lyhenteiden selitykset
EC50: Effective concentration: pitoisuus, joka tappaa tai tekee liikkumattomiksi 50 % koe-eliöistä
EL50: Effective level: kuormitustaso, joka tappaa tai tekee liikkumattomiksi 50 % koe-eliöistä
IDHL: Immediately dangerous to life and health: pitoisuus, joka aiheuttaa välittömän hengen- tai
terveysvaaran
IL50: Inhibitory level: kuormitustaso, joka vähentää biologista toimintoa 50 %
LC50: Lethal concentration: pitoisuus, joka tappaa 50 % koe-eliöistä
LD50: Lethal dose: annos, joka tappaa 50 % koe-eliöistä
LL50: Lethal level: kuormitustaso, joka tappaa 50 % koe-eliöistä
NIOSH: National Institute for Occupational Safety and Health
STEL: Short-term exposure limit: lyhytaikaisen altistumisen kattoarvo
TWA: Time-weighted average: ajalla painotettu keskiarvo
WAF: Water-accommodated fraction: veteen sekoittunut osuus (veteen niukkaliukoisiin aineisiin
sovellettu menetelmä)
Tietolähteet
Edellinen käyttöturvallisuustiedote
HTP-arvot 2011
Käytetty menetelmä luokituksen arvioinnissa
Syttyvyys: luokittelu tuotteen ilmoitettujen ominaisuuksien perusteella (leimahduspiste ja kiehumisen
alkamisalue)
Aspiraatiovaarallisuus: luokittelu tuotteen ilmoitettujen ominaisuuksien perusteella (viskositeetti)
Muut vaaraominaisuudet: luokittelu seosten luokittelukriteereiden perusteella (yleiset ja erityiset
pitoisuusrajat)
Luettelo R- ja S-lausekkeista tai/ja vaara- ja turvalausekkeista
H224
Erittäin helposti syttyvä neste ja höyry.
H225
Helposti syttyvä neste ja höyry.
H304
Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin.
H315
Ärsyttää ihoa.
H336
Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
H340
Saattaa aiheuttaa perimävaurioita.
H350
Saattaa aiheuttaa syöpää.
H361
Epäillään heikentävän hedelmällisyyttä. Epäillään vaurioittavan sikiötä.
H411
Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
R10
R11
R12
R37/38
R38
R41
R45
R46
R62
R63
R65
R67
R51/53
Syttyvää.
Helposti syttyvää.
Erittäin helposti syttyvää.
Ärsyttää hengityselimiä ja ihoa.
Ärsyttää ihoa.
Vakavan silmävaurion vaara.
Aiheuttaa syöpäsairauden vaaraa.
Saattaa aiheuttaa periytyviä perimävaurioita.
Voi mahdollisesti heikentää hedelmällisyyttä.
Voi olla vaarallista sikiölle.
Haitallista: voi aiheuttaa keuhkovaurion nieltäessä.
Höyryt voivat aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
Myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä.
Työntekijöiden koulutus
Tutustuttava käyttöturvallisuustiedotteeseen.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Sivu 9