ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE

Transcription

ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE
BOX
KASETTIPATTERI
_______________________
ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE
CASIO100260FIA
CASIO100260FIA 2 / 13
SISÄLLYSLUETTELO
1. Ohjeeksi
2. Takuu
3. Tarkastus
4. Laitetiedot
5. Asennus
5.1. Asennuspaikan valinta
5.2. Kiinnitys
5.3. Sähkökytkennät
5.4. Kondenssivesiviemäröinti
5.5. Vesiliitännät
6. Toiminta
7. Huolto
2
2
2
3
3
4
7
9
10
11
12
1. OHJEEKSI
Tämä asennus-, käyttö- ja huolto-ohje on tarkoitettu yleisohjeeksi oikein suoritettaviin asennus-,
käyttö- ja huoltotoimenpiteisiin. Laitetta ei saa käyttää muihin tarkoituksiin kuin se on suunniteltu
ilman valmistajan kirjallista lupaa. Laitetta käytettäessä on noudatettava kunkin osan varotoimenpiteissä mainittuja ohjeita sekä paikallisten viranomaisten määräyksiä ja suosituksia.
Laitteen asennus, kiinnitys, kytkentä, toiminta ja huolto on tehtävä ammattihenkilön toimesta ,
niiden tulee olla asianmukaisesti tehtyjä ja niistä ei saa aiheutua vaaraa ihmisille, ympäristölle tai
laitteelle.
2. TAKUU
Takuu perustuu CHILLER Oy:n takuuehtoihin. Takuu ei ole voimassa, mikäli tuotetta modifioidaan
tai korjataan ilman CHILLER Oy:n kirjallista lupaa, laiteparametrejä rikotaan, laitteen sähkö- tai
säätöjärjestelmää muutetaan tai tätä asennus-, käyttö- ja huolto-ohjetta ei noudateta.
Takuukäsittelyn edellytyksenä on että laitteen täydellinen tyyppi ja sarjanumero (katso kohta ”laitetiedot”) ilmoitetaan valmistajalle. Vahingot, jotka johtuvat valmistajan ohjeiden noudattamatta
jättämisestä, asiattomasta käytöstä tai huollon puutteesta, eivät ole takuukorvauksen alaisia.
3. TARKASTUS
Laitteet saapuvat tehtaalta valmiiksi koottuina ( eräitä lisävarusteita lukuunottamatta ), johdotettuina ja koeistettuina. Säleikköosa toimitetaan erillispakattuna kiinnitettäväksi alaslasketun katon
asennuksen jälkeen.
Laitteen saavuttua on suoritettava tarkastus ja todettava toimituksen vastaavuus tilaukseen nähden.
Toimituksessa olleet laitteet on tarkistettava. Mikäli niissä on todettavissa kuljetusvaurioita on
siitä reklamoitava kirjallisesti huolitsijaa ja myyjää. Kuljetusvauriosta on tehtävä merkintä rahtikirjaan ja siitä on reklamoitava kuljetusliikettä 24 h kuluessa.
CASIO100260FIA 3/13
4. LAITETIEDOT
Laitekilpi sijaitsee kiertoilman imuaukossa ja on näkyvillä, kun laitteen ritilä ja suodatin on
irroitettu.
Laitekilvestä selviää :
-[TYPE] : laitteen tyyppi varusteineen (18 merkkinen kirjain- ja numeroyhdistelmä)
-[SER. NR.] : laitteen sarjanumero (7 numeroinen yhdistelmä)
-[POWER] : virtalaji ( 230 V 50 Hz )
-[INPUT] : laitteen sähkötiedot ; ottama teho [W] ja virta [A]
-[DATA FOR CABLE DIMENSIONING] : tiedot syöttökaapelin mitoitusta varten
-[1/MIN] : kierrosnopeus
Tallenna laitekilven tiedot laitekorttiin ja arkistoi ne huolellisesti. Laitteen tyyppi- ja sarjanumeroa
tarvitaan laitteen tunnistamiseen mm. varaosia hankitaessa.
5. ASENNUS
Laitteen asennuksen yhteydessä on noudatettava erityistä varovaisuutta! Laitteen asennuksen saa
suorittaa vain ammattitaitoinen ja pätevä henkilö.
Laitetta asennettaessa tulee huomioida:
-kaikki valmistajan ja myyjän ohjeet, jotka mainitaan esitteissä, ohjeissa ja laitteen varoituskilvissä!
-laitteen kiinnitys kattoon tulee olla riittävän tukeva sekä suoritettu siten, ettei siitä aiheudu vaaraa
tai haittaa henkilöille, esineille, rakenteille tai laitteelle!
-nosteltaessa tai liikuteltaessa raskaita esineitä on noudatettava varovaisuutta!
-hitsaus- tai juotostöitä suoritettaessa on varmistuttava paloturvallisuudesta sekä sammutuskaluston
saatavuudesta!
-ennen laitteen liittämistä sähköverkkoon tulee huomioida kohdan ”Sähkökytkennät” mukaiset
varotoimenpiteet!
5.1. ASENNUSPAIKAN VALINTA
Asennuspaikka tulee valita siten, että laite on vaakasuorassa asennossa ja laitteen sekä lisävarusteiden vaatimat huoltotila- ja turvallisuusmääräykset täyttyvät. Paikalliset turvallisuusmääräykset sekä asennusvaatimukset tulee huomioida ennen asennuksen aloittamista.
Laitetta ei saa asentaa huonetilaan, jossa on herkästi syttyviä tai räjähdysvaarallisia aineita eikä
tiloihin, joiden ilmassa on aineita, jotka syövyttävät PVC-muoveja ja styroxia, kuparia tai
alumiinia.
Laitetta ei saa asentaa tiloihin, jossa kiertoilman mukana laitteen lämmönvaihtimeen tulee aineita,
jotka tukkivat ilmankierron (esim. keittiön lieden yläpuolelle).
Laitteen asennuspaikan käyttörajoitukset ovat:
Lämpötilat
Min
Max.
Huoneilma
0 C 30 % Rh (A)
32 C 50 % rH
Vesi
4C
(B)
80 C (C)
Huomautukset:
A = mikäli huonelämpötila on alle 0 C on laite tyhjennettävä vedestä ja kondenssivesi poistettava
B = alhaisemmille lämpötiloille on käytettävä jäätymisenestoainetta
C = maksimi veden paine 1400 kPa
CASIO100260FIA 4 / 13
Laitetta ei saa asentaa muiden laitteiden tai kalusteiden yläpuolelle. Asennuspaikan valinnassa tulee
huomioida myös sähkö-, putki- ja kondenssivesiviemäröintiasennusten tarvitsemat asennus- ja
huoltotilat.
Laite tulee asentaa huonetilaan siten, että laitteen ilmankierto on esteetön. Laiteen ilman puhalluksen tulee olla esteetön ja laite tulee asentaa riittävän kauaksi seinästä siten, ettei jäähdytetyn ilman
puhallussuunnassa olevat esteet aiheuta ilman törmäystä.
Laitteessa on neljä (koot 20 – 60/21 - 61) tai kuusi (koot 100 – 120/101 - 121) puhallusaukkoa,
joissa olevia ilmanohjaimia voidaan käyttää puhallusilman suuntaukseen tai tarvittaessa sulkea osa
aukoista. Puhallusaukkoja ei saa sulkea enempää kuin kuvassa 1 esitetty.
5.2. KIINNITYS
Laite kiinnitetään kattoon neljästä (4) kiinnityspisteestä. Kiinnityskorvakkeet (4 kpl) toimitetaan
laitteessa asennettuina mutta ne ovat kuljetusasennossa. Kiinnityskorvakkeet täytyy vetää ulos
asennusvaiheessa ja varmistaa niiden asento kiristämällä kiinnityspultti.
Kuljetusasento
Asennusasento
Korvakkeissa on 8 mm leveä hahlo kannakkeiden asennukseen. Laite tulee kiinnittää kattoon
riittävän tukevasti asennuspaikkaan sopivilla kannakkeilla. Käytettäessä kannatukseen kierretankoa
on kierretangon ja kannakkeen liitoskohta varmistettava lukitusmutterein sekä käytettävä
aluslevyjä.
Mitoitettaessa kiinnitystankoja tulee ne valita riittävän vahvoiksi huomioiden laitteen paino oheisen
CASIO100260FIA 5 / 13
taulukon mukaan (veden paino huomioitu taulukossa):
Laitekoko
Paino [ kg ]
20 / 21
25,5
40 / 41
26,5
60 / 61
27,5
100 / 101
54,0
120 / 121
56,0
BOX COMPOSITE kasetti edustaa asennuskonseptia: Asenna, Käytä, Huolla. Konseptin mukainen
toimintajärjestys on seuraava:
- asennus kattoon
- putkiyhteiden kytkentä
- sähköliitäntöjen kytkentä
- ulkopuolisen tippavesialtaan laitto
- pahvisen suojakuoren irrottaminen ja asianmukainen kierrättäminen
- säleikön asentaminen ja sen pakkauksen asianmukainen kierrättäminen
- laitteen testaaminen ja käyttöönotto
- huolto laitteen alapinnan kautta mahdollista alaslaskettua kattoa avaamatta
Laite asennetaan kattoon pakkauksineen (pahvinen suojakuori) joka suojaa laitetta kuljetus- ja
asennuskolhuilta kuten myös työmaapölyltä. Suojakuoreen on painettu sekä selkeät asennusohjeet
että laitteen tyyppitiedot. Suojakuoren sisällä ovat mm. ulkopuolinen tippavesikaukalo ja asennus-,
käyttö- ja huolto opas. Suojapakkaus poistetaan vasta huoneen työmaapölystä puhdistamisen
jälkeen!
Poikkeavan rakenteen ansiosta mahdollinen huolto onnistuu vaivattomasti itse laitteen kautta joten
kitatuissa katoissa ei tarvita vastaavia huoltoluukkuja.
Laitteen runko-osan alapinnan tulee olla samalla tasolla kuin alaslasketun katon alapinta ja laitteen
päälle yläpohjaan nähden tulee jäädä vähintään 20 mm tilaa (Katso kuva 2).
Laitteeseen myöhemmin kiinnitettävän säleikön kehys ei saa missään tilanteessa osua kattopintaan,
vaan kehyksen ja katon väliin on jäätävä noin 2 mm tilaa!
CASIO100260FIA 6/12
Kuva 2.
Avattu laite. Huom. venttiilien sijainti
HUOM! Säätöventtiilit (3-tie tai 2-tie) toimilaitteineen sijaitsevat laitteen sisällä!
Laitetta ei saa nostaa putkiliitoksista, venttiileistä tai kondenssivesilautasesta. Laitteen nostamisessa
kattoon voidaan apuna käyttää esim. levynosturia.
Toimituksen yhteydessä toimitettavat lisävarusteet (säätöventtiili laitteen sisään asennettuna, sulkuja kertasäätöventtiilit sekä ulkopuolinen kondenssivesiallas yms.) toimitetaan mahdollisesti
irrallisena (toimitus samassa pakkauksessa) ja ne asennetaan asennuskohteessa.
Toimitus sisältää kunkin osan asennusohjeen.
Liitettäessä putkiyhteitä laitteeseen tulee noudattaa annettuja kiristys ja kiinnitysmomentteja!
Liiallinen kiristäminen saattaa aiheuttaa kiinnitysyhteen rikkoutumisen!
Säleikkö toimitetaan erillispakkauksessa sisältäen kiinnitysruuvit (BOX mono: 8 kpl ja BOX tupla:
16 kpl).
Kokojen 20/21-60/61 säleikkö on asennusvalmis kokonaisuus.
Kokojen 100/101-120/121 säleikkö toimitetaan kahdessa osassa ja osat liitetään toisiinsa
työntämällä säleikön keskustat vastakkain niin, että säleikön hahlot osuvat vastakappaleessa oleviin
reikiin (Katso Kuva 3).
Säleikkö asennetaan paikalleen kattoasennuksen jälkeen kiertämällä kiinnitysruuvit paikoilleen
kondenssivesikaukalossa oleviin kiinnityspisteisiin.
HUOM! Kiinnitettäessä säleikköosaa tulee välttää liiallista
ruuvien kiristämistä!
CASIO100260FIA 7/13
BOX 100/101 –120/121 säleikön kokoaminen
Kuva 3
5.3. SÄHKÖKYTKENNÄT
Laite toimitetaan tehtaalla valmiiksi johdotettuna (laitteen sisäiset johdotukset) ja kytkettynä siten,
että asennuskohteessa laitteeseen liitetään syöttö ja mahdolliset ohjausjohdotukset. Laitteen varustelusta riippuen (tilauskohtainen) saattaa laitteeseen olla tehtaalla asennettuna vesipiirin säätölaitteita, jotka ovat valmiiksi johdotettuja tai kytkentä toimituseräkohtainen. Tarkempia tietoja laitteen
tapauskohtaisista sähkö- ja ohjauskytkennöistä sekä niiden vaatimista johdotuksista saa laitteen
myyjältä. Toimituskohtainen ulkopuolisten kytkentöjen kaavio on esitetty kunkin laitteen sähkökytkentäkotelon kannen sisäpinnalla.
BOX 20 – 60 tyypillinen sähkökytkentäkaavio:
Laitteen sähkökytkennän saa tehdä vain alan pätevyyden ja ammattitaidon omaava henkilö !
Kytkettäessä laitetta virtapiiriin tulee varmistaa että kytkentä tehdään lakien ja asetusten mukaisesti huomioiden tapauskohtaiset erityisvaatimukset !
CASIO100260FIA 8/12
Syöttö tulee suojata etusulakkeella. Mikäli useita laitteita kytketään rinnan samaan syöttöön tulee
varmistaa sulakkeen koko ja riittävyys laitekohtaiseen suojaukseen. Kaapelin mitoitus täytyy tehdä
laitteiden tyyppikilvissä esitettyjen maksimiarvojen mukaan! Sähkösyöttöä johdotettaessa ja
liitettäessä laitetta eri ohjausautomatiikkaan tulee huomioida, että laite tarvitsee aina suoran
sähkösyötön (kondenssivesipumppu) eikä laitteelle tulevaa sähkösyöttöä saa katkaista automatiikan
ohjaamana.
Sähkösyötön vaatimus:
-jännite:
230 V +/- 10 %
–vaiheisuus: 1 Ph
-taajuus:
50 Hz
Kytkettäessä laitetta
laitetta virtapiiriin
virtapiiriin tulee
tulee varmistaa
varmistaa että
että laitteen
sähkö- ja
ohjausjohdotukset
sekä
Kytkettäessä
kytkennät,
johdotukset
ja laitteen
vaatimat
maadoitusjohdotukset
on
oikein
tehty
!
maadoitukset on tehty oikein!
Tehtäessä huolto-, muutos- ja korjaustöitä tulee varmistaa että laiteKWC
on jännitteetön
!
IOM. 11/98 7/10
CASIO100260FIA 9/12
5.4. KONDENSSIVESIVIEMÄRÖINTI
KWC puhallinpatteri on varustettu kondenssivesipumpulla, jonka nostokorkeus on 500 mm.
Pumpun painepuolella on kondenssiveden poistoputki (muoviputki, ulkohalkaisija 15 mm ja
sisähalkaisija 12 mm), joka yhdistetään kiinteään kondenssivesiputkistoon. Kondenssiveden
poistoyhde sijaitsee samalla sivulla kuin laitteen vesi- ja sähköyhteet. Kondenssivesiputkiston
poikkipinta-alan tulee olla riittävä ja siinä tulee olla vaakatasoon nähden vähintään 2 % kaato
viemäröintiyhteeseen päin. Mikäli kondenssivesi johdetaan kiinteistön viemäriverkostoon
tulee kondenssivesiputkistoon asentaa 50 mm syvä hajulukko. Hajulukon tulee olla riittävän
alhaalla, jotta kondenssivesiviemärin vesipatsas kykenee kompensoimaan hajulukon painehäviön.
Laitteen kondenssivesiletku tulee liittää
kondenssivesiputkistoon yläkautta tiiviisti
siten ettei kondenssivesipumpun aiheuttamat paineenvaihtelut irrota letkua putkesta
käytössä (tarvittaessa käytettävä tiivistettä)
Liitettäessä letkua viemäriin tulee varmistaa
ettei letku ole mutkalla tai siihen jää muita
virtausta haittaavia painaumia.
Letku tulee katkaista sopivan mittaiseksi,
siten että sen pää jää noin 30 – 50 mm
tiivisteen sisään.
Letkua ei saa työntää liian syvälle viemäröintiputkeen!
Tarkista ettei letkun liitos laitteen puoleisessa päässä ole irronnut kiinnikkeestään
asennusvaiheessa!
Kondenssivesiletku on tehdastoimituksena
500 mm pitkä. Kondenssivesiletkua ei saa
jatkaa asennuskohteessa toisella letkulla,
vaan laite tulee viemäröidä jäykällä putkella (esim. Cu- tai PVC-putki).
Kondenssivesiputkiston mitoituksessa tulee
huomioida riittävä poikkipinta-ala sekä varmistaa, että viemärillä on riittävä kaato.
Mikäli kondenssivesiputki kulkee tiloissa,
jossa saattaa esiintyä veden tiivistymistä putken pinnalle tulee kondenssivesiputki eristää.
Kondenssivesiputki tulee kannakoida siten,
ettei putki ole notkollaan millään kohtaa.
Kondenssivesiletku tulee liittää viemäriin
yläkautta viereisen kuvan mukaisesti.
1 = koneen kondenssivesiletku
2 = tiivistetulppa kondenssivesiletkun ja
viemärin välillä
3 = kondenssivesiviemäri
CASIO100260FIA
10/12
Kondenssivesiviemäriä ei saa asentaa siten
että se missään kohtaa kulkee viereisen kuvan
mukaisesti!
Kondenssivesipumppua ei ole tarkoitettu
kompensoimaan putkiston painehäviöitä,
jotka johtuvat putkiston väärästä asennustavasta!
BOX Composite kasetti sisältää painovoimaan perustuvan kondenssiveden poiston option. Se
mahdollistaa pumputtomissa versioissa kondenssiveden poiston vastaavan poisto yhteen kautta
mikä sijaitsee putkiliitäntöjen puolella 7 cm laitteen alareunasta. On aina varmistettava että
kohteessa on riittävä kaato viemäröinti putkistolle! HUOM! Asentajan on itse leikattava
viemäröintiliitoksen (Ø 9 mm) muovisuoja auki ennen kytkemistä viemäröintiputkistoon!
Kondenssiveden poisto vapaalla viemäröinnillä.
Kondenssialtaan pohjassa on tyhjennysreikä mikä on tulpalla suljettu. Ennen laitteen
käyttöönottoa on tarkistettava että kondenssialtaan pohjatulppa on kunnolla kiinni!
5.5. VESILIITÄNNÄT
BOX puhallinkonvektori on tarkoitettu liitettäväksi jäähdytys- tai lämmitysvesikiertoon, jossa
kiertävä vesi ei aiheuta rikkoontumisvaaraa lämmönvaihtimelle ( Cu-putki).
Vesipiirissä kiertävän veden rajoitusarvot ovat:
-maksimi käyttöpaine 1400 kPa
-minimi sisääntuleva vesi + 4 C ( alle 4 C käytettävä jäätymisenestoainetta)
-maksimi sisääntuleva vesi + 80 C
Vesipiirin laitetyyppikohtaiset painehäviöt ovat saatavissa valmistajalta.
Tilauksen mukaisesti laite toimitetaan varustettuna joko automatiikalla tai ilman .
Varustelusta riippuen tarkemmat tiedot vesiliitännöistä ilmoitetaan toimituskoh-taisesti. Vesiyhteet
ja veden virtaussuunnat ovat viereisen kuvan mukaiset.
Yhdekoot taulukossa ovat koneen vakioyhteiden kokoja (laitteet ilman automatiikkaa
ja / tai sulku- ja kertasäätöventtiiliä) .
CASIO100260FIA 11/12
BOX 21 – 61
3/4 ” ulkokierre sininen = jäähdytysvesi sisään
3/4 ” ulkokierre punainen = jäähdytysvesi ulos
1/2 ” ulkokierre sininen = lämmitysvesi sisään
1/2 ” ulkokierre punainen = lämmitysvesi ulos
musta = kondenssiletku ulos ( 15 mm )
BOX 101 – 121
Laite ei ole toistaiseksi saatavissa
6.TOIMINTA
Laitteen puhallinmoottori on kolminopeuksinen (MIN-MED-MAX). Puhallinnopeuden valintaa
varten on laite liitettävä erilliseen kierrosnopeuden valintakytkimeen .
Huonelämpötilan säätö tapahtuu puhaltimen kierrosnopeuden valinnalla ja/tai vesipiirin säätöventtiilillä (lisävaruste), joka säätää lämmönvaihtimen lävitse virtaavan veden määrää huoneen lämpötilan mukaan. Säätöventtiiliä ja puhaltimen kierrosnopeutta ohjataan erillisellä etäissäätimellä.
Kondenssivesipumpun ohjaus laitteen sisäisesti (kondenssivesipumppu voi toimia vaikka laite on
pysäytetty etäissäätimestä).
Laite toimii itsenäisesti valitun säätötavan mukaisesti. Ilman ulospuhallussäleitä voidaan säätää
yksilöllisesti huomioiden kohdan 5.1, sivu 4/10, rajoitukset. Jäähdytyskäytössä säleet tulee suunnata siten että ilmanvirtaus on vaakasuorassa alaslasketun katon mukaisesti. Lämmityskäytössä säleet
tulisi suunnata kohtisuoraan alas.
CASIO100260FIA 12/13
7. HUOLTO
HUOM !
Huollettaessa laitetta tulee varmistaa että laite on kytketty irti virtapiiristä ja että laite
on jännitteetön !
Säleikön puhdistus
Säleikkö voidaan puhdistaa puhtaalla kostealla pyyhkeellä. Puhdistettaessa ei tule käyttää pesuaineita ja liuottimia, jotka voivat vahingoittaa säleikköä.
Suodattimen vaihto
Suodattimet sijaitsevat imusäleikön alla. Laitteessa on yksi (koot 20/21-60/61) tai kaksi (koot
100/101-120/121) FLR003F suodatinta. Suodattimien puhdistustarve riippuu sijoituspaikasta ja
laitteen käytöstä. Suodattimien säännöllinen puhdistaminen sekä niiden kunnon tarkkailu on tehtävä
säännöllisesti likaantumisen mukaisesti ja vähintään 1 kerran vuodessa ennen jäähdytyskauden
alkua.
Suodatin on materiaaliltaan superlonia ja se on pestävissä. Puhdistettaessa suodatinta on se ensin
imuroitava pölystä puhtaaksi ja sen jälkeen huuhdeltava haalealla vesijohtovedellä. Ennen
asentamista takaisin tulee suodatin kuivata huolellisesti. Mikäli suodatin on vaurioitunut tai sitä ei
saa asianmukaisesti puhdistettua tulee suodatin uusia.
Suodattimen irroittamista varten tulee imusäleikössä sijaitsevia ruuveja (4 ruuvia/ säleikkö) kääntää
¼-kierrosta vastapäivään, jonka jälkeen säleikkö kääntyy saranoillaan alas. Suodatin irroitetaan
kiinnikkeistään taivuttamalla.
Puhdistuksen jälkeen tulee suodatin asentaa takaisin paikoilleen, säleikkö kiinnittää kohdalleen ja
ruuvit kiristää.
CASIO100260FIA 13/13
Vianetsintä
Häiriö
Puhallin ei pyöri
Mahdollinen aiheuttaja
Häiriö sähkönsyötössä
Toimenpiteet
Tarkista sulake ja liitokset
Laitteen johdotus
Puhaltimen kondensaattori
Puhaltimen moottori
Tarkista johdotukset
Vaihda kondensaattori
Vaihda moottori
Laite äänekäs
Vieraita esineitä puhaltimessa
Puhallin äänekäs
Kondenssivesipumppu äänekäs
Säätöventtiili äänekäs
Poista esineet
Vaihda puhallin
Vaihda kondenssivesipumppu
Kiristä toimilaite / vaihda
Laite tärisee
Vesiliitokset
Puhallin
Laitteen kannatus
Alaslaskettu katto liian lähellä
Tarkista vesiliitosten kannatus
Tarkista ja vaihda tarvittaessa
Tarkista ja korjaa
Tarkista välys ja korjaa
Jäähdytysteho riittämätön
Likainen suodatin
Jäähdyttävä vesi ei kierrä
laitteessa
Vika säätölaitteissa
Kondenssiveden pinta illan
korkealla
Kondenssivesipumppu ei pyöri
Kondenssivesivuoto
Ilmankierto
Kondenssivesipumppu käy
jatkuvasti
Puhdista/uusi
Tarkista vedenkierto ja veden
lämpötilat
Tarkista ja korjaa/uusi
Katso kohta kondenssiveden
poisto
Tarkista kondenssivesipumppu
ja korjaa
Tukos kondenssivesiviemärissä Tarkista viemäröinti
Vuoto vesiliitännöissä
Tarkista ja korjaa
Viallinen eristys vesiputkistossa Tarkista ja korjaa
Ilmanohjaimet väärin asennettu
Väärä puhaltimen
kierrosnopeus
Likainen suodatin
Viallinen anturi / johdotus
Katso kohdat 5.1 ja 6
Tarkista johdotukset ja virran
syöttö
Puhdista / uusi
Tarkista johdotus/vaihda anturi
CHILLER Oy pidättää itselleen oikeuden
muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.
Dokumentin tilausnro.: CASIO100260FIA
Louhostie 2 04300 TUUSULA
Puh. (09) 274 7670
Fax. (09) 274 76 777