Turvallisuustiedote (pdf) - Keski

Transcription

Turvallisuustiedote (pdf) - Keski
2.
Turvaopas • Äänekoski
Turvallisuutta jo
Turvaopas jaetaan jälleen kaikkiin talouksiin
Äänekoskella. Se sisältää kaupungin kupeessa
sijaitsevien tuotantolaitosten toiminnankuvaukset sekä turvallisuusselvitysten perusteella laaditut turvallisuustiedotteet suuronnettomuusvaaran vaikutuksesta lähialueella. Pelastustoimi
tekee onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja turvallisuuden ylläpitämiseksi kiinteää yhteistyötä
Äänekosken suurteollisuuden kanssa. Tämä turvaopas on yksi havainnollinen esimerkki tästä
yhteistyöstä.
Keski-Suomen maakunnassa pelastustoimelle
kuuluvista tehtävistä huolehtii Keski-Suomen
pelastuslaitos. Keski-Suomen pelastuslaitoksella on kattava 48 paloaseman verkosto ympäri
maakuntaa. Paloasemista viisi sijaitsee Äänekoskella, joista Äänejärven kupeessa toimiva on
jatkuvasti välittömässä valmiudessa. Välitön valmius onnettomuustilanteita varten hoidetaan
sammutusautolla miehistöineen sekä kahdella
ambulanssilla. Välittömän avun jälkeen pelastustoiminnassa tarvittavat lisäresurssit täydennetään muilta paloasemilta.
Pelastustoimintaa ovat onnettomuustilateissa
kiireellisesti suoritettavat tehtävät, joilla pelastetaan ihmisiä, suojataan omaisuutta ja ympäristöä sekä rajoitetaan ja lievennetään vahinkoja. Arvioitujen onnettomuusuhkien perusteella
pelastuslaitos suunnittelee palvelunsa ja toimintansa. Onnettomuuksien todennäköisyys on
yleensä suuri siellä, missä on paljon ihmisiä, rakennuksia, liikennettä ja teollista toimintaa. Keskiaukeaman kartalla on kuvattu pelastustoimen
arvioimat riski- sekä toimintavalmiusalueet, jotka pelastuslaitos saavuttaa tietyn ajan kuluessa
hälytysilmoituksesta.
Onnistumisen kannalta on olennaista, miten
nopeasti ja millaista apua onnettomuuspaikalle saadaan. Menestyksellinen pelastustoiminta
onnettomuustilanteessa edellyttää myös jatkuvaa harjoittelua haasteellisessa teollisuusympäristössä sekä säännöllisiä yhteistoimintaharjoituksia tuotantolaitosten turvallisuushenkilöstön
kanssa. Tuotantolaitokset varautuvat riskeihinsä
myös omatoimisesti niin hyvin kuin kykenevät
ja hyödyntävät toimintaympäristössään turvatekniikan tarjoamia suojajärjestelmiä mahdollisuuksien mukaan.
Palopäällikkö
Mikael Monthan
Metsä Board
CP Kelco
Turvaopas • Äänekoski
kaisen parhaaksi
Specialty Minerals
Metsä Fibre
Äänevoima Oy
3.
Turvaopas • Äänekoski
4.
Klooridioksidi
Aineen vaara-ominaisuudet
Klooridioksidia käytetään vesiliuoksena selluloosan
valkaisuun, mutta vuototilanteessa se aiheuttaa
kaasuvaaratilanteen. Klooridioksidikaasun hengittämisestä johtuvia oireita ovat yskä, hengenahdistus,
limaneritys nenästä, päänsärky ja oksentelu. MyrkylMetsä Group on vastuullinen metsäteollisuuskonser- linen kaasupilvi on väriltään vihreänkeltainen.
ni, jolla on toimintaa noin 30 maassa. Metsä Group
keskittyy viiteen ydintoimintoon, jotka ovat pehmo- ja Suuronnettomuusvaaran tunnistaminen
ruoanlaittopaperit, kartonki, sellu, puutuotteet sekä Kaasuvaaratilanteessa annetaan osastokohtainen
puunhankinta ja metsäpalvelut. Äänekoskella Metsä kaasuvaarahälytys ja suuremmassa vuototilanteessa
Groupin ydintoimintoja ovat sellu - Metsä Fibre ja kar- annetaan yleinen vaaramerkki (kaasuhälysmerkki),
joka on yhtäjaksoinen nouseva ja laskeva minuutin
tonki - Metsä Board.
kestävä vaaramerkki.
METSÄ FIBRE
Metsä Fibre on maailman johtavia havusellun tuottajia. Sen päätuotteet, valkaistut havu- ja koivusellut,
on kehitetty korkealuokkaisten aikakauslehti-, hieno-,
erikois- ja pehmopaperin sekä kartongin valmistukseen.
Metsä Fibre Äänekosken tehdas valmistaa täysivalkaistua sulfaattiselluloosaa noin 520 000 tonnia vuodessa. Tehtaan tarvitsema puu tulee pääosin kotimaisista sertifioiduista metsistä. Tehtaan puutoimittajalla
Metsäliitto Osuuskunnalla on sertifioidut hallintajärjestelmät, jotka takaavat, että tieto puun alkuperästä
kulkee puuraaka-aineen mukana kannolta tehtaan
vastaanottoon saakka.
Tehdas tuottaa sellunvalmistukseen tarvittavan energian eli lämmön ja sähkön polttamalla keittokemikaaleihin liuenneen puuaineksen soodakattilassa. Keittokemikaalit palautuvat uudelleen käyttöön. Metsä Fibre
on biopolttoaineeseen perustuvan energian nettotuottaja. Sellun valmistusprosessissa syntyy sähkön
ja lämmön lisäksi oheistuotteita: kuorta energian valmistukseen, mäntyöljyä, tärpättiä jatkojalostukseen ja
natriumbisulfaattia kemihierteen valmistukseen sekä
kalkkituhkaa, joka palautetaan raaka-ainetoimittajalle
hyötykäyttöön.
Tehtaan tuottama selluloosa jatkojalostetaan lähes
kokonaan kotimaassa erilaisiksi paperi- ja kartonkituotteiksi. Metsä Fibren tehtaalla työskentelee noin
230 henkilöä.
Kemikaalit
Sellutehtaalla käytetään selluloosan valkaisuprosessissa klooridioksidia, joka voi aiheuttaa alueellisen
kaasuvaaratilanteen. Lisäksi tehtaalla käytetään lukuisa määrä muita sellun valmistukseen käytettäviä
kemikaaleja, muun muassa metanolia, rikkihappoa,
suolahappoa, vetyperoksidia ja natriumhydroksidia
(lipeä).
Lisäohjeet onnettomuustilanteessa
Lisätietoja annetaan radion ja kaiutinlaitteistojen
välityksellä. Älä mene ulos ennen kuin viranomaiset
antavat siihen luvan. Toimi harkitusti ja rauhallisesti.
Jätevedet ja ilmapäästöt
Äänekosken tehtailla on yhteinen biologinen jätevedenpuhdistamo, jonka toimintaa valvotaan ja
ohjataan sellutehtaan lipeälinjan valvomosta. Puhdistamon toimintaa valvotaan päivittäisillä valvontakierroksilla ja laboratorioanalyyseillä sekä useilla
erilaisilla jatkuvatoimisilla mittalaitteilla. Äänekosken tehtaiden jätevedet ja kemikaalipäästöt voidaan
häiriötilanteissa ohjata varoaltaaseen. Ilmapäästöjä
tarkkaillaan jatkuvasti koko tehdasalueella ja sen
ympäristössä.
Turvaopas • Äänekoski
Ilman- ja vesiensuojeluun panostetaan tehtailla määMETSÄ BOARD ÄÄNEKOSKI
rätietoisesti. Viranomaiset valvovat, että ympäristöluMetsä Board on Euroopan johtava taivekartongin valpaehtoja noudatetaan.
mistaja, maailman johtava päällystettyjen valkopinMetsä Fibre on edelläkävijä ympäristöä vähän kuor- taisten kraftlainerien tuottaja ja merkittävä paperin
mittavien teknologioiden, prosessien ja toimintatapo- toimittaja.
jen käyttöönottajana. Tehtaan ympäristösuojelun taso Äänekosken kartonkitehdas valmistaa vuosittain noin
edustaa pohjoismaista huipputasoa. Metsä Fibre on 240 000 tonnia päällystettyä valkaistua kartonkia
luonut asemansa pohjoismaiden kannattavimpana korkealuokkaisiin pakkauksiin ja graafisiin tuotteisiin.
sellunvalmistajana investoimalla johdonmukaisesti Kartonkitehtaalla työskentelee noin 200 henkilöä.
uudistuksiin ja parannuksiin.
Turvallisuusjärjestelmä
Metsä Fibrellä on käytössä turvallisuusjohtamisjärjestelmä (OHSAS 18011), joka on liitetty laatu- ja ympäristöjärjestelmään. Järjestelmän toimivuutta seurataan
jatkuvasti oman organisaation sekä Turvallisuustekniikan keskuksen (TUKES) toimesta. Toimintajärjestelmä on sertifioitu ja se auditoidaan kerran vuodessa.
Sellutehtaan kemikaalien käsittely on laajamittaista.
Toiminnan harjoittajan laatima turvallisuusselvitys
sekä kemikaaliluettelo ovat nähtävänä tehtaan toimistossa.
Lisätietoja saa Metsä Fibren tehtaanjohtaja Camilla
Wikströmiltä, puh. 050 3893467 sekä tuotantopäällikkö Matti Toivoselta, puh. 050 5988382.
Kartonkitehtaan turvallisuus
Tehtaalla on käytössä turvallisuusjohtamisjärjestelmä, joka on liitetty laatu- ja ympäristöjärjestelmään.
Tehtaan organisaatio seuraa ja arvioi järjestelmän
toimivuutta jatkuvasti sekä ulkopuoliset arvioijat tarkastelevat turvallisuustasoa määrävälein. Käytössä
olevista kemikaaleista löytyy selvitykset kemikaalien
käyttöpaikoilta. Kartongin valmistuksessa ei käytetä
ns. ympäristövaarallisia kemikaaleja. Kartonkitehtailla
mahdollisia ympäristöön vaikuttavia onnettomuusriskejä ovat tulipalot, joiden savukaasuja saattaa levitä
ympäristöön. Savukaasut voivat sisältää epäpuhtauksia siinä määrin, että ne ärsyttävät hengitysteitä.
ÄÄNEVOIMA OY
Äänevoima tuottaa ja siirtää tehdasteluhöyryn sekä
sähkön Metsä Board Äänekosken kartonkitehtaalle
sekä CP Kelcon kemian tehtaalle. Äänevoima tuottaa
Äänekosken kaupungin kaukolämmön ja osan sähköstä sekä valmistaa tehdasintegraatin vedet ja paineilman. Äänevoimalla on kolme voimalaitosyksikköä:
biovoimalaitos, jonka kattilan polttoaineteho on 173
MW ja turpiinin sähköteho 38 MW sekä kaksi öljyllä
toimivaa vara- ja huippukattilaa, joiden polttoainetehot ovat 96 MW ja 43 MW. Lisäksi vesivoimalaitos
tuottaa sähköä 6 MW. Polttoaineina ovat sellutehtaan
kuori, ulkopuolinen puupolttoaine, turve, polttoöljy
sekä kierrätyspolttoaine (ref).
Energian tuotannossa ei käytetä ns. ympäristövaarallisia kemikaaleja. Polttoaineista öljy ja polttoturve
ovat joissakin tilanteissa palo- ja räjähdysvaarallisia.
Jätevedet ohjataan biologiselle puhdistamolle.
Äänevoimalla työskentelee noin 23 henkilöä.
5.
Turvaopas • Äänekoski
6.
Yrityksemme kuuluu kansainväliseen kemian teollisuuden Responsible Care – Vastuu HuomisestaCP Kelco Oy on maailman suurin karboksime- ohjelmaan sekä 0-tapaturma foorumiin, joiden
tyyliselluloosan (CMC) valmistaja. CP Kelco Oy pääperiaatteena on toiminnan jatkuva parantamimyy maailmanlaajuisesti CMC:tä mm. paperi-, nen ympäristö-, terveys- ja turvallisuusasioissa.
elintarvike-, lääke-, henkilöhygienia-, pesuai- Suuronnettomuuksien vaikutukset
ne- ja öljynporausteollisuuden tarpeisiin. Konsernilla on Äänekosken tehtaan lisäksi CMC-teh- Tehtaan toiminnan vaikutukset lähiympäristöldas Taixingissa Kiinassa. CP Kelco Oy:n omistaa le ovat vähäisiä. Prosessien jatkuvalla kehittäamerikkalainen perheyhtiö J.M. Huber, jonka misellä ja riskienhallinnalla on pystytty minipääperiaate on ympäristö- ja turvallisuusasioi- moimaan ympäristölle vaarallisten kemikaalien
käyttöä. Onnettomuustilanteessa kaasuvaaran
den huomioiminen kaikessa toiminnassa.
voi CP Kelcon osalta aiheuttaa ammoniakki, jota
CP Kelco Oy on yhtiön Äänekoskella toimiva tuo- käytetään tehtaan kylmäkoneiden
tantolaitos. Tehtaan tuotantokapasiteetti on n. suljetuissa jäähdytysjärjestelmissä
70 000 tonnia CMC:tä vuodessa. Henkilövahvuus sekä tulipalotilanteessa syntyvät
Äänekoskella on noin 230.
savukaasut. Ammoniakkipäästön
CMC on hajuton, mauton, myrkytön ja luonnossa vaara-alue ei ulotu tehdasalueen
hajoava selluloosan johdannainen. CMC:n valmis- ulkopuolelle. Kemikaalien käyttuksessa käytettävät pääraaka-aineet ovat sel- tömäärät alueella ovat suuret,
luloosa, lipeä ja monokloorietikkahappo. Apuai- joten mahdollinen räjähdys tai
neina käytetään liuottimia, jotka ovat alkoholeja, tulipalo säiliöalueella tai
sekä suolahappoa. Typpeä käytetään prosessin
inertointiin eli happitason alentamiseen. CMC:n
valmistuslinjoja on kolme, kaksi tislaamoa sekä
valmiiden tuotteiden käsittelyasema.
CP KELCO
Tuotantolaitosta koskevat
velvoitteet
Tehtaan toiminta luokitellaan laajamittaiseksi
vaarallisten kemikaalien teolliseksi käsittelyksi
ja varastoinniksi, joten toimintaa valvoo Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (TUKES). Kemikaaliasetuksen 59/1999 perusteella yhtiö on
toimittanut toimintaa koskevan turvallisuusselvityksen, sisäisen pelastussuunnitelman
sekä tämän yleisötiedotteen valvovalle viranomaiselle.
CMC:n valmistuksen turvallisuudesta huolehditaan mm. uusimmalla tekniikalla, kehittyneillä automaatiojärjestelmillä ja henkilöstön
jatkuvalla kouluttamisella. Keskeinen osa toimintaa on jatkuva säännöllinen riskienkartoitus, lisäksi riskit arvioidaan aina tehtäessä
prosessiin tai toimintoihin muutoksia.
Tehtaan johtamisjärjestelmä koostuu sertifioiduista laatu-, ympäristö-, turvallisuus- sekä
elintarviketurvallisuusjärjestelmistä, joita tarkastetaan vuosittain eri viranomaisten, omistajan sekä useiden eri asiakkaiden toimesta.
Turvaopas • Äänekoski
prosessissa aiheuttaa vahinkoa tehtaan toiminnalle. Alueen ulkopuolelle aiheutuvat vaikutukset
ovat pääasiassa savu- ja/tai hajuhaittoja.
Vaarallisia aineita kuljetetaan tehtaalle n. 150 tonnia vuorokaudessa. Mahdollisessa liikenneonnettomuudessa kemikaalit aiheuttavat mahdollisesti
riskin ympäristölle ja onnettomuuspaikalle sekä
sen läheisyydessä oleville ihmisille. Aineiden pääsy vesistöön sekä roiskeet iholle tulee estää. Onnettomuustilanteessa tehdasalueen ulkopuolisille
asukkaille annetaan tarkempia ohjeita mahdollisesta suojautumisesta pelastuslaitoksen toimesta. Pelastuslaitos on tietoinen käytettyjen kemikaalien kuljetusmääristä ja reiteistä sekä aineiden
vaaraominaisuuksista.
CP Kelco Oy:n toimintaa koskeva turvallisuusselvitys on nähtävissä tehtaan toimistossa.
Asiaa koskevia lisätietoja antaa tarvittaessa CP
Kelco Oy:n turvallisuus- ympäristöpäällikkö Jani
Rosala puh. 014 518 3000.
SPECIALTY MINERALS
NORDIC OY AB
Tehtaan
tekemistä turvallisuusselvityksestä sekä sisäisestä
pelastussuunnitelmasta
ilmenee toimenpiteet, joihin
tehdasalueilla on varauduttu suuronnettomuuksien
ehkäisemiseksi ja niiden
seurausten rajoittamiseksi.
Tehtaan toiminta ei aiheuta
hengenvaaraa, mutta saattaa
aiheuttaa haittaa alueen
ulkopuolelle. Pelastuslaitoksen
tekemässä ulkoisessa pelastussuunnitelmassa on myös huomioitu
tehdasalueen ulkopuolelle ulottuvat
seuraukset ja niiden hallinta.
Äänekosken PCC-tehdas tuottaa saostettua kalsiumkarbonaattia paperi- ja kartonkiteollisuuden
raaka-aineeksi. Tehtaan vuosittainen kapasiteetti
on n. 120 000 tonnia. Saostettua kalsiumkarbonaattia käytetään paperin ja kartongin täyte- ja
päällysteaineena. Äänekosken tehtaalla työskentelee noin 10 henkilöä.
Tehtaalla on käytössä ympäristöjärjestelmä ja
turvallisuuden osalta noudatetaan amerikkalaisen
emoyhtiön tiukkoja säännöksiä.
Saostetun kalsiumkarbonaatin valmistuksessa ei
käytetä ns. ympäristövaarallisia kemikaaleja. Tehtaan tuotteet asiakkaille sekä raaka-aineet tehtaalle kuljetetaan säiliöautoilla.
7.
8.
Turvaopas • Äänekoski
Riskialueet, jotka pelastuslaitoksen on saavutettava seuraavasti:
• riskialue II avunsaantiaika korkeintaan 16 minuuttia
• riskialue III
avunsaantiaika korkeintaan 24 minuuttia
• riskialue IV
muut alueet: avunsaantiaika voi olla pidempi
Turvaopas • Äänekoski
Vaarallisten
aineiden
kuljetukset
9.
Vaarallisten aineiden kuljetussäädösten mukaisiin kuljetuksiin kuuluvat monet
kemikaalien tuotanto- ja varastointilaitosten raaka-aine ja valmistekuljetukset
sekä polttonesteiden ja kaasujen kuljetukset. Äänekoskella esiintyy monimuotoista vaarallisten aineiden käsittelyä, varastointia ja kuljetusta. Teollisuus on
suurin käyttäjäryhmä, mutta myös monet muut tahot ovat kuljetusten kohteena.
Vaarallisia aineita kuljetetaan maantie- ja rautatiekuljetuksina. Äänekoskella
lähes kaikki kuljetukset ovat maantiekuljetuksia.
Maantiekuljetukset kulkevat pääosin valtaväyliä pitkin. Suurin osa alueemme
vaarallisten aineiden kuljetuksista kulkee 4-, 13- ja 69-teitä pitkin. Seuraavassa
taulukossa on esitetty kuljetetut vaaralliset aineet luokittain tn/viikko. Määrät
sisältävät myös läpikulkuliikenteen. Tehdasalueen liikenne on n. 200 rekkaa /
vrk. sis. puukuljetuksen. Vaarallisten aineiden onnettomuusriski korostuu purkupaikoilla.
Luokka, nimi, kuljetusmäärät tonnia/viikko
1. Räjähteet
2. Kaasut
3. Palavat
nesteet
4. Helposti
syttyvät
kiinteät
aineet
5. Hapettavat
aineet ja
orgaaniset
peroksidit
6. Myrkylliset
aineet
7. Syövyttävät
aineet
8. Muut
vaaralliset
aineet
Kantatie 69
Yhteensä
0-3
100-500
0-50
50-103
600-1550
1000-2000
1000-2000
0-500
2000-4500
10-200
10-200
-
20-400
1000-2700
0-50
-
1000-2750
300-1700
5-10
-
305-1750
500-1000
1000-2000
0-100
1500-3100
50-150
0-50
-
50-200
Valtatie 4
Kantatie 13
50-100
500-1000
Turvaopas • Äänekoski
10.
POIKKEUSOLO I H I N VA R AU T U M I N E N
Pelastussuunnitelma
Vaaramerkit
Turvallisuuden parantamisen ja ylläpitämisen
perustana on vaarojen tunnistaminen, minkä jälkeen voidaan suunnitella ja toteuttaa tarvittavat
toimenpiteet. Pelastussuunnitelma on asiakirja,
joka toimii turvallisuutta kehittävän työn välineenä. Pelastussuunnitelman tulee sisältää tiedot
siitä, millä tavalla vaaratilanteita pyritään ennaltaehkäisemään, miten niihin varaudutaan ja millä
tavalla tapahtuvissa onnettomuustilanteissa toimitaan.
Äänimerkit ja niiden tarkoitus
Äänimerkit ovat
• yleinen vaaramerkki
• vaara ohi -merkki
• kokeilumerkki
Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta 407/2011
1 § määrittää mihin kiinteistöihin pelastussuunnitelma on laadittava. Suurin laadintavelvollisten
ryhmä ovat asuinrakennukset, joissa on vähintään
kolme huoneistoa.
Turvallisuushenkilöstö
Taloyhtiöissä on vastuu pelastussuunnitelman
laadinnasta, ylläpidosta ja viestinnästä sen hallituksella. Lainsäädäntö ei edellytä turvallisuushenkilöstön nimeämistä asuinkiinteistöön, mutta
tarvittaessa heitä voidaan nimetä hallituksen tueksi. Tehtäviin nimetyillä ei ole juridista vastuuta
taloyhtiön turvallisuudesta, vaan tehtävänä on
avustaa hallitusta kiinteistön turvallisuustyössä,
aktivoida asukkaita yhteisen turvallisuuden parantamiseen sekä saada asukkaat kiinnittämään
huomiota turvallisuusnäkökohtiin.
Yleinen vaaramerkki tarkoittaa väestöä uhkaavaa välitöntä vaaraa.
Yleisen vaaramerkin kuultuaan väestön tulee
• siirtyä sisätiloihin
• sulkea ovet, ikkunat, tuuletusaukot ja ilman vaihto
• kuunnella radiota ja noudattaa annettavia
ohjeita
• välttää puhelimen käyttöä pelastusviranomais- ten teleyhteyksien varmistamiseksi
• alueilla, joilla on annettu yksityiskohtaiset suojautumisohjeet, noudattaa näitä
• poikkeusoloissa siirtyä välittömästi
suojatiloihin
Vaara ohi -merkki tarkoittaa yleistä vaaramerkkiä koskevan varoitustilan purkamista. Se on
ilmoitus siitä, että uhka tai vaara on poistunut.
Kokeilumerkkiä käytetään hälytinjärjestelmien
käyttökunnon testaukseen.
Yleistä vaaramerkkiä tai vaara ohi -merkkiä voidaan käyttää kokeilumerkin asemesta testaukTurvallisuussuunnittelussa saat neuvoja ja opas- seen vain, jos testin tarkka ajankohta on kattavasti tiedotettu koko kuuluvuusalueella.
tusta pelastuslaitokselta. Yleinen vaaramerkki
Vaarasta varoittaminen
Mikäli vaara- tai onnettomuustilanne edellyttää
väestön suojautumista annetaan yleinen vaaramerkki. Tätä varten on Äänekoskella 11 väestöhälytintä. Koska hälytysääntä ei ole mitoitettu
kuulumaan sisätiloihin, täydennetään yleistä
vaaramerkkiä radion välityksellä sekä paikallisilla
kaiutinkuulutuksilla. Hälytykseen sisällytetään tieto vaaran luonteesta
ja laajuudesta sekä sen vaikutusalueesta.
Suurtehohälyttimiä kokeillaan Äänekoskella
jokaisen kuukauden
ensimmäisenä
arkimaanantaina kello 12.00.
Yleinen vaaramerkki on yhden minuutin pituinen
nouseva ja laskeva ääni, jossa nousevan jakson
pituus on 7 sekuntia ja laskevan jakson pituus
samoin 7 sekunttia.
Vaara ohi -merkki
Vaara ohi -merkki on yhtämittainen tasainen
äänimerkki, jonka kesto on yksi minuutti.
Kokeilumerkki
Kokeilumerkki on 7 sekunnin pituinen tasainen
ääni.
Vaara ohi -merkki ja kokeilumerkki voivat sisältää käynnistrysvaiheessa nousevan äänen
jakson sekä merkin lopussa laskevan äänen jakson.
Turvaopas • Äänekoski
PALOVAROIT I N T U R VA A M YÖ S H E N K E S I !
Palovaroitin
Palovaroittimen hoito
• testaa palovaroitin kerran kuukaudessa ja aina
• havaitsee pienenkin määrän tulipalossa
kun olet ollut pidempään poissa.
syntyvää savua
• kun testinappia painaessasi kuulet piippaavan
• herättää nukkuvan
äänen, kaikki on kunnossa. Jotta vältät kiipeilyn
• antaa aikaa pelastautua, pelastaa ja jopa
vaarat, voit painaa testinappia vaikka harjan varsammuttaa alkava tulipalo
• on lakisääteinen varuste joka kotiin; hankin- rella.
• vaihda varoitinten paristo vähintään kerran
nasta vastaa asukas.
vuodessa.
Vähimmäismäärä on yksi palovaroitin asunnon • voit myös hankkia jopa kymmenen vuotta
kerrosta kohti. Suositeltavaa olisi sijoittaa palo- kestävän pariston.
varoittimet kaikkiin makuhuoneisiin ja eteiseen. • älä poista paristoa varoittimestasi muulloin
Palo alkaa useimmiten makuuhuoneesta.
kuin vaihtaessasi sitä uuteen.
Tällöin varoitin herättää ajoissa nukkuvan.
• puhdista varoittimet kerran vuodessa pölystä
Palovaroittimen kevyesti imurilla. Muuten pöly voi aiheuttaa turoikea sijainti on hia hälytyksiä.
katossa vähintään • vaihda varoittimet uusiin kymmenen vuoden
puolen metrin välein. Voit hävittää vanhat varoittimet muun
päässä seinästä talousjätteen mukana. Vie käytetyt paristot keja muista esteistä räyspisteeseen.
- savu ja lämpö Tulipaloissa kuolee vuosittain satakunta ihmisnousevat ensin tä, joista palovaroitin olisi pelastanut lähes joka
kattoon. toisen.
Toiminta tulipalossa
1. Pelasta välittömässä vaarasa olevat sekä jaa
seuraavat tehtävät, jos auttajia on enemmän
2. Varoita muita kiinteistössä olevia tulipalosta ja
käske poistumaan. Poistuttaessa on suljettava ovet
ja ikkunat palon leviämisen estämiseksi.
3. Soita yleiseen hätänumeroon 112.
Kerro: kuka soittaa, kohteen tarkka osoite, kerro, mitä
on tapahtunut, vastaa kysymyksiin rauhallisesti
Pelastuslaitoksen yksiköt ovat paikalla keskimäärin
10 minuutissa puhelun alkamisesta
• noudata hälytyskeskuksesta saamiasi ohjeita
• älä lopeta puhelua ennen lupausta
• älä varaa puhelinta muihin puheluihin, sillä
hälytyskeskuksesta saatetaan soittaa kohteeseen
vastasoitto tietojen tarkistamiseksi
• mikäli tilanne muuttuu ennen yksiköiden paikalle
tuloa, ilmoita hälytyskeskukseen uudelleen.
4. Sammuta alkusammutusvälineillä
5. Rajoita palon leviäminen sulkemalla ovet, ikkunat,
tuuletusaukot sekä ilmastointi.
6. Opasta ja huolehdi, että pelastajat pääsevät
nopeasti ja esteettä kohteeseen.
Toiminta
onnettomuustilanteessa
1. Selvitä, mitä on tapahtunut. Mikäli paikalla on
muita henkilöitä, jaa heille seuraavat tehtävät:
2. Rajoita onnettomuuden leviäminen
3. Tarkista potilaan tila ja anna ensiapua
• onko herätettävissä, hengittääkö, mitä vammoja?
• tyrehdytä verenvuoto puristamalla vuotokohtaa
• huolehdi, että hengitystiet pysyvät auki
• huolehdi, että potilas pysyy lämpimänä
4. Tee hätäilmoitus: soita yleiseen hätänumeroon
112 heti, kun olet selvittänyt tilanteen ja potilaan
tilan
Kun teet hätäilmoitusta, kerro kuka soittaa, tarkka
osoite, mitä on tapahtunut, mikä on potilaan tila
5. Estä lisävammojen syntyminen
6. Huolehdi pelastusyksiköiden opastuksessa, järjestä opastus ja esteetön kulku onnettomuuspaikalle
7. Kerro pelastuslaitoksen henkilöstölle, mitä on
tapahtunut ja mitä tehty.
11.
Turvaopas • Äänekoski
12.
Miten toimit kaasuhälytyksen sattuessa
JOS OLET SISÄLLÄ
JOS OLET ULKONA
1. Sulje ovet, ikkunat
ja pysäytä
ilmastointi.
1.
3. Käytä puhelinta vain
mikäli itse olet
välittömässä avun
tarpeessa.
2. Pyri korkeampaan
maastokohtaan.
Ylempänä on
turvallisempaa.
4. Jos tunnet kaasun hajua,
hengitä kostean vaatteen
läpi.
§
5. Pyri rakennuksen
yläkerroksiin
mikäli
mahdollista.
Älä poistu alueelta ilman viranomaisten lupaa.
Noudata ohjeita ja odota kunnes vaara on ohi.
Den allmänna farosignalen betyder att en omedelbar fara
hotar befolkningen. Den allmänna farosignalen är en oavbruten stigande och fallande ljudsignal eller en varning
som myndigheterna ger med högtalare.
Faran över signalen är en obruten jämn ljudsignal. Det är
ett meddelande om att hotet eller faran är över. Gör så här
när du hört den allmänna farosignalen:
1. Sök dig inomhus. Stanna där.
2. Stäng dörrar, fönster, vädringsluckor och
ventilationsanordningar.
3. Koppla på radion och vänta lugnt på anvisningar.
4. Undvik att använda telefon så att linjerna inte
blockeras.
5. Avlägsna dig inte från området utan uppmaning av
myndigheterna, annars kan du på vägen bli utsatt för fara.
3. Jos joudut kaasupitoiseen ilmaan,
liiku rauhallisesti.
Suojaudu hengittämällä
kostean vaatteen läpi.
Onnettomuudesta tiedotetaan
YLEISELLÄ VAARAMERKILLÄ
VAARA OHI -MERKKI
Yhtämittainen tasainen äänimerkki
jonka kesto on YKSI MINUUTTI.
YLEINEN
HÄTÄNUMERO
112
1/2013 Keski-Suomen Painotuote Oy
2. Avaa radio, esim. Radio
Keski-Suomi ja toimi annettujen ohjeiden
mukaan.
Siirry sisälle ja toimi viereisen ohjeen mukaan. Jos et pääse sisälle, tarkista tuulen suunta ja poistu kaasun
alta sivutuuleen.
TURVAOPAS
Turvaopas • Äänekoski
Keski-Suomen
pelastuslaitos
Turvallisuustiedote
Äänekoski

Similar documents