Turvallisuusopas Äänekosken tehdas

Transcription

Turvallisuusopas Äänekosken tehdas
TURVALLISUUSOPAS
TURVALLISUUDEN PÄÄMÄÄRÄT JA YLEISOHJEET
ÄÄNEKOSKI
TURVALLISUUSOPAS ÄÄNEKOSKI — METSÄ FIBRE
1
SISÄLLYSLUETTELO
YHTEISTYÖSSÄ TURVALLISUUDEN HUIPULLE................................ 4
JOHDANTO........................................................................................... 5
TURVALLISUUS­PERIAATTEET ......................................................... 5
TURVALLISUUS­TAVOITTEET............................................................... 7
YLEISET JÄRJESTYS­OHJEET ............................................................. 8
Kulku tehdasalueella ja poistuminen...........................................................8
Aluevalvonta...................................................................................................9
Ajolupa............................................................................................................9
Kuljetuslupa................................................................................................. 10
Pysäköinti..................................................................................................... 10
Alkoholi ja huumaavat aineet ...................................................................... 11
Valokuvaaminen tehdasalueella.................................................................. 11
Tupakointipaikat........................................................................................... 11
Ruokailu......................................................................................................... 11
TYÖTURVALLISUUS­KORTTI .............................................................. 12
TURVALLISUUDEN YLEISPEREHDYTYS........................................... 12
TYÖNOPASTUS................................................................................... 13
TYÖSKENTELY JA LIIKKUMINEN PROSESSIALUEILLA................... 13
TERVEYDELLE VAARALLISTEN AINEIDEN MERKINNÄT................. 14
HÄTÄILMOITUKSET ........................................................................... 15
TOIMINTA TULIPALOTILANTEISSA.................................................... 15
TOIMINTA HÄTÄTILANTEESSA ......................................................... 16
ENSIAPU .............................................................................................. 18
HÄLYTYSMERKIT................................................................................ 20
YHTEYDENPITO TEHDASTILOISSA .................................................. 21
TOIMITTAJAN VELVOLLISUUDET JA VASTUUT............................... 22
MENETTELYTAVAT RIKKOMUSTILANTEISSA.................................. 23
HENKILÖ­SUOJAIMET......................................................................... 23
Silmiensuojaimet......................................................................................... 23
Kuulonsuojaimet.......................................................................................... 23
Turvakengät.................................................................................................. 23
Suojakypärä ................................................................................................ 24
2
METSÄ FIBRE — TURVALLISUUSOPAS ÄÄNEKOSKI
SISÄLLYSLUETTELO
Huomioasu................................................................................................... 24
Hengityksensuojaimet................................................................................ 24
PROSESSIVAARAT ............................................................................. 25
TEHDASALUEEN KARTTA.................................................................. 26
LUVANVARAISET TYÖT..................................................................... 28
Kemikaali- ja putkistotyöt........................................................................... 28
Säiliötyöt......................................................................................................30
Tulityöt ja kattotulityöt................................................................................30
Tulityöt laite- ja sähkötiloissa...................................................................... 32
Työt räjähdysvaarallisissa Ex-tiloissa......................................................... 33
TELINE JA TIKASTYÖT ............................................................................... 34
Työtelineet.................................................................................................... 34
Putoamisen estävät suojarakenteet.......................................................... 34
Työpukit ja tikkaat ....................................................................................... 34
Turvavaljaat.................................................................................................. 35
Nosto-, nosturi- ja hissityöt......................................................................... 35
Sähköturvallisuus ja vahinkokäynnistyksen esto ..................................... 36
SÄTEILYTURVALLISUUS JA TYÖT SÄTEILY­LÄHTEILLÄ..................37
TYÖT SÄHKÖ- JA LAITETILOISSA..................................................... 38
TURVALLINEN TYÖSKENTELY ......................................................... 39
Käsinnosto- ja siirtotyöt.............................................................................. 39
YMPÄRISTÖASIOIDEN HUOMIOIMINEN .......................................... 41
TUOTETURVALLISUUS ...................................................................... 41
TEHTAALLA OLEVAT VAARALLISET KAASUT................................. 42
Kaasuhälytys................................................................................................ 42
Suojautuminen............................................................................................ 43
JÄRJESTYS JA SIISTEYS.................................................................... 43
JÄTEOPAS........................................................................................... 44
TIETOTURVALLISUUS........................................................................ 46
TURVALLISUUS­PÄTEVYYDET.......................................................... 46
HENKILÖIDEN YHTEYSTIEDOT..........................................................47
TARPEELLISET PUHELINNUMEROT.................................................. 51
TYÖKOHTAINEN RISKINARVIOINTI................................................. 52
TURVALLISUUSOPAS ÄÄNEKOSKI — METSÄ FIBRE
3
JOHDANTO JA TURVALLISUUSPERIAATTEET
YHTEISTYÖSSÄ
TURVALLISUUDEN
HUIPULLE
Metsä Fibren tavoite on olla halutuin
korkealaatuisen sellun ja asiakkaiden
liiketoimintaa tukevien palveluiden toi­
mittaja. Tavoitteen saavuttaminen edel­
lyttää korkeaa turvallisuustasoa kaikessa
toiminnassamme. Selkeä tavoitteemme
onkin saavuttaa nolla työtapaturmaa
-taso, mikä koskee niin omaa henkilöstöä
kuin kaikkia palvelutoimittajiamme.
Olemme ottaneet käyttöön turval­
lisuusjohtamisen periaatteet, joiden avul­
la olemme saavuttaneet hyviä tu­loksia.
Olemme nousseet metsäteol­
lisuuden
kärkitason yritykseksi työturvallisuudessa. Turvallisuus­tason ylläpi­
täminen ja parantaminen edellyttää kuitenkin meiltä kaikilta Metsä
Groupin työntekijöiltä ja yhteistyökumppaneilta yhä vahvempaa
sitoutumista turvallisuuskulttuuriin. Meidän kaikkien vastuulla on
varmistaa turvalliset työskentelytavat kaikissa olosuh­teissa. Jokaisen
tehdasalueella työskentelevän vastuu on noudattaa ohjeita, havain­
noida vikoja ja puutteita, ilmoittaa niistä ja ennen kaikkea poistaa
vaaran aiheuttajat.
Turvallisuusoppaamme antaa suuntaviivat turvalliselle työsken­
telylle. Tarkempia ohjeita saat yrityksemme esimiehiltä ja yhdys­
henkilöiltä.
Tervetuloa työskentelemään turvallisesti. Uskon, että saavutam­me
yhteisen tavoitteemme.
Ismo Nousiainen • Tuotantojohtaja
4
METSÄ FIBRE — TURVALLISUUSOPAS ÄÄNEKOSKI
JOHDANTO JA TURVALLISUUSPERIAATTEET
JOHDANTO
Turvallisuusoppaamme sisältää ohjeita ja määräyksiä työskennel­
täessä Metsä Fibren tehdasalueella ja yhtiön omistamissa kiinteis­
töissä. Jokaisen alueella työskentelevän tulee noudattaa turvalli­
suusoppaan ohjeita riip­pumatta siitä, kuka on hänen työnantajansa.
Tehdasalueella toimivien yritysten tulee huolehtia siitä, että
heidän henkilöstönsä tuntee oppaamme sisällön ja noudattaa sitä.
Tarvittaessa tehtaan edustaja toimittaa työskentelyyn liittyviä tar­
kennettuja ohjeita.
Turvallisuusoppaan ohjeet eivät poista eivätkä vähennä niitä vel­
voitteita, joita Suomen laki tai alempiasteiset määräykset antavat.
Tehtailla työskentelemisen edellytyksenä on, että turvallisuuden
yleisperehdytys ja työturvallisuuskortti ovat voimassa.
TURVALLISUUS­
PERIAATTEET
Metsä Fibren suunnitelmallinen toimintatapa perustuu onnetto­
muuksien ennaltaehkäisyyn ja toiminnan jatkuvaan parantami­seen.
Yhtiö on sitoutunut toiminnassaan noudattamaan voimassa olevia
lakeja ja asetuksia sekä viranomaismääräyksiä. Työyhteisössä tavoit­
teemme on, että kaikki tunnistavat omaan työtehtävään liitty­vät
turvallisuusvaikutukset. Korostamme, että jokaisella on velvol­lisuus
sekä mahdollisuus vaikuttaa turvallisuuteen tehdasalueella.
Turvallisuusjärjestelmät ovat osa yhtiön toimintajärjestelmää,
jonka toiminta todennetaan johdon katselmuksilla kerran vuodes­sa.
Sisäisissä ja ulkoisissa auditoinneissa arvioidaan säännöllisesti turval­
lisuuden kehittymistä tehtailla.
TURVALLISUUSOPAS ÄÄNEKOSKI — METSÄ FIBRE
5
TURVALLISUUSPERIAATTEET
Turvallinen toimintatapa on myös taloudellisesti kannattavaa.
Turvalli­
suuden toimintaohjelmat, joissa määritellään päämäärät,
turvalli­
suustavoitteet sekä suunnitelmat niiden saavuttamiseksi,
laaditaan vuodeksi kerrallaan ja niiden toteuttamista seurataan
turvallisuus­toimikunnissa ja kuukausittain johtoryhmissä. Turvalli­
suusjohtamisesta vastaa linjaorganisaatio. Turvallisuus- ja palosuoje­
luorganisaatiot toimivat asiantuntijoina omilla vastuu­alueillaan.
Säännölliset turvallisuuskierrokset ja riskien arvioinnit varmista­
vat turvalliset työolosuhteet. Kartoitamme henkilöstömme työolo­
suhteita säännöllisesti työpaikkaselvityksillä yhteistyössä työterveys­
huollon kanssa.
Turvallisuushavainnot muodostavat merkittävän osan ennakoivaa
turvallisuustyötämme. Käsittelemme jokaisen havainnon tehtaiden
aamupalavereissa ja määritämme välittömästi korjaavat toimenpi­
teet. Seuraamme toimenpiteiden toteutusta tiukasti. Mahdollisten
tapaturmien ja vaaratilanteiden tutkinnalle määritämme aina kor­
jaavat toimenpiteet vastaavien tapausten ehkäisemiseksi. Esimiesten
toteuttamilla turvavarteilla varmistamme hyvän tiedonkulun ja mei­
dän jokaisen aktiivisen turvallisuusasenteen.
Annamme säännöllisesti turvallisuuskoulutusta henkilöstöllem­
me. Huomioimme koulutuksessa myös ulkopuoliset alihankkijat ja
yhteistyökumppanit.
Turvallisuustiedottamista ohjaa avoimuus. Tiedotamme turval­
lisuusasioista säännöllisesti sekä omalle että yhteistyökumppanien
henkilöstölle.
6
METSÄ FIBRE — TURVALLISUUSOPAS ÄÄNEKOSKI
TURVALLISUUSTAVOITTEET
TURVALLISUUS­
TAVOITTEET
Metsä Fibren tavoitteena on nolla työtapaturmaa sekä oman hen­
kilökunnan että yhteistyökumppaneiden osalta kaikilla tehtailla.
Tavoitteemme on toimia ennakoivasti. Epäkohtiin on puututtava
siten, ettei vaaratilanteita ja tapaturmia tapahdu.
Turvallinen työympäristö luo edellytykset toteuttaa yhtiömme
perustehtävää tehokkaasti. Työturvallisuusjohtaminen on tärkeä
osa operatiivista johtamista. Vastuu turvallisuuden varmistamisesta
kuuluu meille kaikille.
TURVALLISUUSOPAS ÄÄNEKOSKI — METSÄ FIBRE
7
YLEISET JÄRJESTYSOHJEET
YLEISET JÄRJESTYS­OHJEET
KULKU TEHDASALUEELLA
JA POISTUMINEN
Säännöllisesti tehdasalueella liik­
kuvien kulku tehdasalueen por­
teista tapahtuu tunnistimen avulla.
Se on henkilökohtainen kulkulupa
tehdasalueelle ja on käytössä hen­
kilö- ja ajoneuvoliikenteessä.
Perustelluista syistä voidaan
myöntää tunnistin, joilla sään­
nöllisesti tehdasalueella liikku­
vat avaavat portit omatoimisesti.
Työkomennuksen alkaessa teh­
taalla työtä tekevät yritykset toimittavat luettelon työskentelemään
tulevista henkilöistä ko. Metsä Fibren tehtaan nimetylle henkilölle.
Tilapäisesti tehdasalueella liikkuvat henkilöt ja tavaratoimituk­
sia toimittavat ajoneuvot ilmoittautuvat tehdasalueen vartioin­
tihenkilöstölle, esittelevät asiansa ja yhteyshenkilönsä. Ilmoitus
tehdään myös tehdasalueelta poistuttaessa.
Tehdasalueella työskentelevillä palvelutoimittajilla tulee olla nä­
kyvillä kuvallinen tunniste, josta käy ilmi myös työnantaja.
8
METSÄ FIBRE — TURVALLISUUSOPAS ÄÄNEKOSKI
YLEISET JÄRJESTYSOHJEET
ALUEVALVONTA
Tehdasaluetta, portteja ja prosessikoh­
teita seurataan muun muassa tallenta­
van videovalvonnan avulla.
Tehdasalueella ovat voimassa yleiset
ja liikennemerkein osoitetut liikenne­
säännöt ja nopeusrajoitukset, joiden
noudattamista valvotaan. Rautatien
tasoristeyksien ylityksissä on nouda­
tettava erityistä varovaisuutta.
Tehtaan edustaja voi kieltää tehdas­
alueelle pääsyn henkilöiltä, jotka ovat
menetelleet epärehellisesti, hyvien tapojen vastaisesti tai jotka ovat
rikkoneet työmaa- tai turvallisuusohjeita. Ilkivalta ja muu rikolli­
nen toiminta ilmoitetaan poliisille.
AJOLUPA
Ajoneuvoliikenne tehdasalueella rajoitetaan vain välttämättömiin
kuljetuksiin eli tavaraliikenteeseen, pakollisiin korjaustarvikkeita ja
työkaluja kuljettaviin ajoneuvoihin. Kyseisille kulkuneuvoille myön­
netään tuulilasissa näkyvillä pidettävä ajolupa, joka voi olla lyhytaikai­
nen tai määräaikainen. Puu- ja hakekentällä säännöllisesti operoivissa
henkilö- ja pakettiautoissa tulee olla keltainen vilkkuvalo. Ajoneuvo
on tehdasalueella aina sen haltijan vastuulla.
Luvat ja tunnistimet palautetaan työn päätyttyä
erikseen määriteltyyn paikkaan. Palauttamatta
jätetyistä tunnistimista peritään korvaus.
TURVALLISUUSOPAS ÄÄNEKOSKI — METSÄ FIBRE
9
YLEISET JÄRJESTYSOHJEET
KULJETUSLUPA
Tavaran poiskuljetukseen tarvitaan tavaran luovuttajan valtuut­
taman henkilön erillinen kirjallinen lupa. Kuljetuslupa tai työka­
lulainaustosite jätetään Metsä Boardin pääportille. Ulkopuolinen
toimittaja voi antaa luvan omien tavaroiden viennistä.
Tarvittaessa poistuvia ajoneuvoja ja henkilöitä voidaan tarkastaa
yhtiön omaisuuden luvattoman poisviennin estämiseksi.
PYSÄKÖINTI
Autojen paikoitus on sallittu vain
merkityillä paikoitusalueilla. Kul­
kutiet ja hätäpoistumistiet samoin
kuin ensiapukaluston, hätäsuihkujen,
sähkökeskusten ja alkusammutuska­
luston edustat on pidettävä vapaana
kulkuesteistä. Tehtaan omalle henki­
löstölle on varattu pysäköintialueella
olevat lämpöpistokepaikat. Asunto­
vaunuissa ja -autoissa asuminen on
kielletty pysäköinti- ja tehdasalueilla.
10 METSÄ FIBRE — TURVALLISUUSOPAS ÄÄNEKOSKI
YLEISET JÄRJESTYSOHJEET
ALKOHOLI JA HUUMAAVAT AINEET
Alkoholin tai muiden huumaavien aineiden tuonti, hallussapito ja
niiden vaikutuksen alaisena oleminen tehdasalueella on ehdottomasti
kielletty. Työkunnon seurantaa suoritetaan tehdasalueella tarvittaessa.
Päihtyneenä tavattu henkilö poistetaan heti tehdasalueelta.
VALOKUVAAMINEN
TEHDASALUEELLA
Valokuvaaminen tehdasalueella
ilman lupaa on kielletty.
TUPAKOINTIPAIKAT
Tupakointi on kielletty sisä- ja ulkotiloissa
muualla kuin tähän tarkoitukseen merkityillä
tupakointipaikoilla. Tehdasalueella noudate­
taan voimassa olevia tupakkalain määräyksiä.
RUOKAILU
Henkilöstöruokalan aukioloajat ovat näkyvillä ruokalassa. Poik­
keavista aukioloajoista tiedotetaan erikseen. Henkilöstöruokalaa
ovat oikeutettuja käyttämään kaikki tehdasalueella työskentelevät
toimijat.
TURVALLISUUSOPAS ÄÄNEKOSKI — METSÄ FIBRE
11
TYÖSKENTELY TEHTAAN ALUEELLA
TYÖTURVALLISUUS­
KORTTI
Työskentely Metsä Fibren tehdasalueella edellyttää voimassaolevaa
työturvallisuuskorttia.
TURVALLISUUDEN
YLEISPEREHDYTYS
Kaikille tehdasalueella työskenteleville pidetään turvallisuuden
yleisperehdytys, joka on voimassa suorituspäivästä kaksi vuotta.
Yleisperehdytyksessä käydään läpi tehdasalueella noudatettavat
yleiset turvallisuusohjeet ja niiden soveltaminen.
Yleisperehdytyskoulutuksen voi suorittaa itsenäisesti internetissä.
12 METSÄ FIBRE — TURVALLISUUSOPAS ÄÄNEKOSKI
TYÖSKENTELY TEHTAAN ALUEELLA
TYÖNOPASTUS
Ennen työskentelyn aloittamista työnvalvoja käy läpi työkohteen
mahdolliset turvallisuusnäkökohdat ja -riskit työn suorittajan
kanssa. Myös prosessin olosuhteiden muutokset huomioidaan.
Työstä on tehtävä työkohtainen riskinarviointi, jossa käytetään
apuna Metsä Groupin riskinarviointilomaketta tai vastaavaa.
Työnvalvoja antaa tarvittavat kirjalliset luvat ja käy läpi luvas­
sa edellytetyt ennakoivat turvallisuustoimet työntekijän kanssa.
Työnvalvoja huolehtii, että luvan ehdot on ymmärretty, ja että niitä
noudatetaan.
Työnvalvojalle kuuluu työolosuhteiden ja oikeiden
työtapojen valvonta työn edetessä.
TYÖSKENTELY JA
LIIKKUMINEN
PROSESSIALUEILLA
Liikkuminen ja työskentely teh­
taan prosessialueilla edellyttää
aina lupaa. Jokaisen prosessialueel­
la työskentelevän tai siellä liikku­
van tulee ilmoittautua valvomoon
ennen ja jälkeen työskentelyn tai
liikkumisen.
TURVALLISUUSOPAS ÄÄNEKOSKI — METSÄ FIBRE
13
TERVEYDELLE VAARALLISET AINEET
TERVEYDELLE
VAARALLISTEN
AINEIDEN MERKINNÄT
Keltaiset ovat vanhoja merkkejä, jotka ovat
muuttumassa uusiksi siirtymäajan jälkeen.
Myrkyllinen / Erittäin myrkyllinen Ärsyttävä / Haitallinen
Syövyttävä
Hapettava
Helposti syttyvä /
Erittäin helposti syttyvä
Ympäristölle vaarallinen
14 METSÄ FIBRE — TURVALLISUUSOPAS ÄÄNEKOSKI
HÄTÄILMOITUKSET JA TULIPALOTILANNE
HÄTÄILMOITUKSET
Hätänumero
112
Hätäilmoitus vuoroinsinöörille puhelinnumeroon
050 5987 361
Hätäilmoitus etävalvomoon puhelinnumeroon
01046 43283
TOIMINTA
TULIPALOTILANTEISSA
PELASTA
vaarassa olevat ja estä välittömät lisävahingot
SAMMUTA
käyttämällä alkusammuttimia ja paloposteja
HÄLYTÄ
lähimmästä palohälytyspainikkeesta tai soittamalla numeroon 112
RAJOITA
ja estä palon leviäminen sulkemalla ovet, luukut ja ikkunat
OPASTA
pelastuslaitos paikalle ja anna tilanneselvitys tapahtumasta
Alkuisku palon sammuttamiseksi on oltava riittävän tehokas. Älä
viivyttele hälytyksen antamisessa, jos tilanne tuntuu vähänkin
uhkaavalta. Anna tarvittaessa hätäensiapua.
TURVALLISUUSOPAS ÄÄNEKOSKI — METSÄ FIBRE
15
TOIMINTA HÄTÄTILANTEESSA
TOIMINTA
HÄTÄTILANTEESSA
TAPATURMAN VARALTA JOKAISEN TULEE
ENNAKKOON SELVITTÄÄ ITSELLEEN
• työpaikan yleisimmät vaaratekijät
• hätäilmoituksen teko
• ensiapuvälineet
• ensiapukaappien sijainti ja sisältö
TOIMINTAJÄRJESTYS ENSIMMÄISENÄ
ONNETTOMUUSPAIKALLE SAAPUVALLE
1. Arvioi tilanne
• harkinta on usein paljon tärkeämpää kuin nopeus
• selvitä mitä on tapahtunut, autettavien määrä ja avun tarve
2. Pelasta
• lähesty vaarallista kohdetta harkiten vaarantamatta
omaa tai muiden terveyttä
• pelasta ensin hengenvaarassa olevat
3. Tee hätäilmoitus
• soita hätänumeroon 112
• anna tarkka tieto onnettomuuspaikasta
(osasto, taso, ovinumero, pilarinumero)
• järjestä opastus tapahtumapaikalle
16 METSÄ FIBRE — TURVALLISUUSOPAS ÄÄNEKOSKI
TOIMINTA HÄTÄTILANTEESSA
4. Estä lisäonnettomuudet
5. Jatka ensiavun antamista
• aseta tajuton potilas kylkiasentoon
• tarkkaile tajunnantasossa tapahtuvia muutoksia, älä
anna tajuttomalle tai sokkipotilaalle mitään suuhun
• pidä potilas lämpimänä huopien tai muun sellaisen avulla
• rauhoita potilasta ja ympäristöä
• älä turhaan liikuttele vaikeasti loukkaantunutta ellei jokin
ympäristöstä johtuva vaara siihen pakota
SOKKI
• muista sokin mahdollisuus
• anna sokin oireenmukainen ensiapu
TAJUNTA
• selvitä tajunnan taso
• tarkkaile siinä tapahtuvia muutoksia
PALOVAMMA
• jäähdytä palovammapotilasta huuhtelemalla palovammaa viileällä
vedellä 20-30 minuuttia. Laajoissa palovammoissa vain pikainen
jäähdytys ja potilas välittömästi hoitoon.
KEMIKAALIVAMMAT, KEMIKAALIROISKEET IHOLLE TAI SILMIIN
• huuhtele potilaan vammoja hätäsuihkun
tai silmäsuihkun alla 20-30 minuuttia
keskeytyksettä ennen jatkohoitoon
lähettämistä.
TURVALLISUUSOPAS ÄÄNEKOSKI — METSÄ FIBRE
17
ENSIAPU
ENSIAPU
ANNA HÄTÄENSIAPU
1. Hengitys
• varmista aina ensimmäiseksi, hengittääkö potilas
• huolehdi, että hengitystie pysyy auki
• aloita tarvittaessa painelupuhalluselvytys
2. Elvytysrytmi
• aikuisella 30 painallusta suorin käsivarsin kohtisuoraan
alaspäin ja 2 puhallusta riippumatta auttajien määrästä
• tyrehdytä vuoto painamalla tai puristamalla
raaja kohoasentoon. Sido vuotokohtaan paineside.
3. Tee hätäilmoitus
• soittamalla hätänumeroon 112
• anna tarkka tieto onnettomuuspaikasta
4. Jatka ensiavun antamista
PAINELU-PUHALLUSELVYTYS
Tajuissaan vai tajuton?
Ei herää.
Hengittääkö?
Hätänumero
112
Puhallus
2 kertaa
Ei hengitä.
Paina 30 kertaa
Jatka elvytystä rytmillä 30:2 kunnes vastuu siirtyy ammattihenkilölle,
hengitys palautuu tai et enää jaksa elvyttää
18 METSÄ FIBRE — TURVALLISUUSOPAS ÄÄNEKOSKI
ENSIAPU
SOITTAMINEN
HÄTÄNUMEROON
SOITA HÄTÄPUHELU
ITSE, JOS VOIT.
KERRO, MITÄ ON
TAPAHTUNUT.
KERRO TARKKA
OSOITE JA KUNTA.
VASTAA KYSYMYKSIIN.
TOIMI ANNETTUJEN
OHJEIDEN MUKAAN.
LOPETA PUHELU
VASTA SAATUASI
LUVAN.
!
Yleisöpuhelimesta voit soittaa
hätänumeroon ilman rahaa.
Matkapuhelimesta soittaessasi
et tarvitse suuntanumeroa.
TURVALLISUUSOPAS ÄÄNEKOSKI — METSÄ FIBRE
19
HÄLYTYSMERKIT
HÄLYTYSMERKIT
Yleinen
vaaramerkki
1 min.
Vaara ohi -merkki
1 min.
Kaasuhälytys
Soodakattilan
vaaratilanne
Vilkkuu vaaratilanteen ajan
20 s
Kaasuvaara
Koneet
käynnistyvät
Kaasuhälytyksen sattuessa poistu välittömästi työkohteestasi
lähimpään valvomoon tai ulkotiloissa sivutuuleen. Ilmoittaudu
työnjohtajallesi tai Metsä Fibren valvomoon.
20 METSÄ FIBRE — TURVALLISUUSOPAS ÄÄNEKOSKI
YHTEYDENPITO TEHDASTILOISSA
YHTEYDENPITO
TEHDASTILOISSA
Tehdastiloissa ja prosessilaitteilla työs­
kenneltäessä on ennen työskentelyn
aloittamista varmistettava, että
• kyseisen alueen valvomossa ollaan
työstä tietoisia. Muista ilmoittautua
valvomoon!
• työhön on saatu lupa Metsä Fibreltä,
erikoistapauksissa kirjallisena
• kohteen vaarat on tunnistettu ja
niihin on varauduttu
• palonilmaisimet on tarvittaessa
irtikytketty
Parhaiten varmistaminen onnistuu henkilöiden työkohteessa
tapahtuvassa keskustelussa.
Onnettomuustapauksissa soitetaan yleiseen
hätänumeroon 112, josta tarvittaessa häly­
tetään aluepelastuslaitos ja tehtaan työpaik­
kasuojelu. Järjestä opastus hälytysajoneu­
voille onnettomuuspaikalle.
Merkittävistä poikkeuksellisista tapahtumista on kerrottava viipymättä Metsä Fibren yhdyshenkilölle. Mahdollinen tiedottaminen medialle tapahtuu Metsä Fibren toimesta.
TURVALLISUUSOPAS ÄÄNEKOSKI — METSÄ FIBRE
21
TOIMITTAJAN VELVOLLISUUDET JA VASTUUT
TOIMITTAJAN
VELVOLLISUUDET
JA VASTUUT
Toimittajalla tulee olla voimassa kaikkien lakien ja määräysten
edellyttämät kyseisiin toimituksiin ja töihin liittyvät kelpoisuus-,
oleskelu- ja työluvat.
Tehdasalueella työskentelevien henkilöiden on noudatettava työ­
paikalla voimassa olevia turvallisuutta koskevia ohjeita ja määräyksiä.
Toimittajan tulee nimetä työpaikalle vastaava työnjohtaja.
Palvelutoimittaja saa käyttää vain tilaajan hyväksymiä aliura­
koitsijoita. Toimittaja vastaa aliurakoitsijoittensa perehdyttämises­
tä sekä siitä, että aliurakoitsijat noudattavat ohjeita ja määräyksiä.
Jokainen toimittaja on työn aikana velvollinen huolehtimaan
oman työkohteensa siisteydestä ja järjestyksestä.
Toimittajalla tulee olla kuvallinen henkilötunniste.
Metsä Fibren yhteistyökumppaneiden on tiedotettava omista
tapaturmista, vaaratilanteista ja ympäristöhavainnoista tehtaan alueasiantuntijalle ja vuoroinsinöörille välittömästi. Tilanteen vaatiessa yhteistyökumppani yhdessä Metsä Fibren
tehtaan viestintävastuullisen kanssa ryhtyy viestinnällisiin toimenpiteisiin.
22 METSÄ FIBRE — TURVALLISUUSOPAS ÄÄNEKOSKI
MENETTELYTAVAT RIKKOMUSTILANTEISSA
MENETTELYTAVAT
RIKKOMUSTILANTEISSA
Jokaisessa Metsä Fibren yksikössä toteutetaan yhteisesti määri­
teltyä menettelytapaohjetta turvallisuusohjeiden rikkomustapa­
uksia varten. Lähtökohtana on, että esimiehet varmistavat pe­
rehdytyksen, koulutuksen, ohjauksen sekä valvonnan avulla, että
kukaan ei toimi turvaohjeiden vastaisesti.
Turvallisuusohjeiden rikkomustapauksissa toimijoiden osalta
ei oteta kantaa heidän työsuhteeseensa, vaan ainoastaan siihen,
sallitaanko heidän työskentelevän Metsä Fibren tehdasalueella.
HENKILÖSUOJAIMET
HENKILÖ­SUOJAIMET
SILMIENSUOJAIMET
Silmiensuojaimia on käytettävä prosessitiloissa ja
työskenneltäessä ulkoalueella. Pyydä työnohjaa­
jalta silmien ja kasvojen suojaamisen tarkemmat
ohjeet.
KUULONSUOJAIMET
Kuulonsuojaimia on käytettävä liikuttaessa ja
työskenneltäessä tehtaan sisällä prosessitiloissa.
TURVAKENGÄT
Turvakenkiä on käytettävä työskenneltäessä
tehdasosastoilla ja ulkoalueilla.
TURVALLISUUSOPAS ÄÄNEKOSKI — METSÄ FIBRE
23
HENKILÖSUOJAIMET
SUOJAKYPÄRÄ
Suojakypärää tulee käyttää liikuttaessa ja työs­
kenneltäessä prosessialueilla. Tarvittaessa anne­
taan tarkempia ohjeita suojakypärän käytöstä.
HUOMIOASU
Huomioliiviä tai huomiovaatetta on käytettävä
työskenneltäessä selluvarastossa ja puukentällä.
Muualla sen käyttöä suositellaan.
HENGITYKSENSUOJAIMET
Kyltein merkityissä kohteissa on käytettävä P3luokan hengityssuojaimia.
Uusia suojaimia on saatavilla tarvikevaras­
tosta ja jäähdytystorneilla ja jätevedenpuhdista­
molla olevasta laatikosta.
24 METSÄ FIBRE — TURVALLISUUSOPAS ÄÄNEKOSKI
PROSESSIVAARAT
PROSESSIVAARAT
Suurimmat vaarat tehtaalla ovat kemikaalit ja korkeissa paineissa
sekä lämpötiloissa olevat muut prosessiaineet. Prosessilaitteita oh­
jataan kaukovalvotusti valvomoista, joten varaudu myös vahinko­
käynnistyksen mahdollisuuteen.
Kemikaalien lastaus- ja purkupaikat ovat kameravalvottuja. Ke­
mikaalien käyttöturvallisuustiedotteet löytyvät valvomoista.
Vaaraa aiheuttavat myös laitteet, koneet ja kuljettimet, jotka
ovat kaukokäytön piirissä ja voivat käynnistyä automaattisesti tai
kauko-ohjauksella.
Aina ennen työn aloittamista varmistu siitä, että työkohteessasi
oleva laite on siinä tilassa, ettei vahinkokäynnistyminen ole mah­
dollista.
Joillakin osastoilla ja työkohteissa on rikkivetyvaara. Näillä osas­
toilla on vaaran toteamiseksi automaattinen hälytysjärjestelmä ja
punaiset varoitusvalot. Lisäksi vaara-alueilla työskenteleviltä voi­
daan edellyttää henkilökohtaista hälyttävää mittalaitetta.
Prosessitiloissa tarvittavat suojaimet on kyltein opastettu, mutta
käytä lisäksi työn vaatimia suojaimia. Seisokkien aikana voidaan
antaa suojaimista erityismääräyksiä, joten tutustu seisokkitiedot­
teisiin.
TURVALLISUUSOPAS ÄÄNEKOSKI — METSÄ FIBRE
25
TEHDASALUEEN KARTTA
TEHDASALUEEN KARTTA
26 METSÄ FIBRE — TURVALLISUUSOPAS ÄÄNEKOSKI
TEHDASALUEEN KARTTA
TURVALLISUUSOPAS ÄÄNEKOSKI — METSÄ FIBRE
27
LUVANVARAISET TYÖT
LUVANVARAISET TYÖT
Seuraavat työt edellyttävät erityislupaa,
tarkastuskäytäntöä tai pätevyyttä
• tulityöt
• katto- ja vedeneristysalan tulityöt
• työt räjähdysvaarallisissa Ex-tiloissa
• painelaitekorjaukset
• säiliötyöt ja työskentely kanaaleissa ja kaivannoissa
• telinetyöt
• nostotyöt
• henkilönostot
• työt säteilylähteillä
• sähkötyöt
• nosturi- ja hissityöt
• nestekaasulaitteistoon liittyvät työt
• kaivuutyöt tehdasalueella
Trukilla ajo ja henkilönostimen käyttö edellyttää työnantajalta saa­
tavaa kirjallista lupaa.
Töihin ryhdyttäessä on oltava yhteydessä kyseisellä alueella toimi­
viin vastuuhenkilöihin.
Kattilalaitoksilla työskenneltäessä noudatetaan erikoisturvallisuus­
ohjeita.
KEMIKAALI- JA PUTKISTOTYÖT
Tehdasalueella käytetään useita vaarallisia kemikaaleja. Jokaisen on
noudatettava aina prosessialueilla liikuttaessa kemikaalien vaarois­
28 METSÄ FIBRE — TURVALLISUUSOPAS ÄÄNEKOSKI
LUVANVARAISET TYÖT
ta annettuja ohjeita ja merkintöjä. Tehdastiloissa ja niiden ulkoovilla olevia varoitusvaloja ja äänisignaaleita tulee seurata.
Ennen asennus-, huolto- tai korjaustöiden aloittamista tulee
työtä tekevien varmistaa, että allamainitut turvallisuuteen liittyvät
asiat on aina suoritettu.
• työhön on saatu kirjallinen tai suullinen lupa kyseisen alueen
vastuuhenkilöltä
• kohteen laitteistot on tyhjennetty ja huuhdeltu
• mahdolliset pitoisuusmittaukset on suoritettu
• oikeat venttiilit on suljettu ja laipoitukset tehty
• tarkastustoimien jälkeen on säiliökohtainen lupa laitettu sille
varattuun koteloon
• sähkönsyöttö on järjestetty säiliötyöohjeiden mukaisesti
• säiliötöissä työskenneltäessä sähkötyökalut ovat säiliötyöohjeen
mukaiset
• säiliöissä työskentelyn turvallisuutta valvomaan on nimetty
“luukkuvahti”
TYÖNTEKIJÄN ON PUKEUDUTTAVA SEURAAVIIN
SUOJAVARUSTEISIIN:
1. Laitteiden aukaisuvaihe, jossa on suuri roiskevaara
• kasvosuojain, tiiviit silmäsuojaimet ja kypärä
• kemikaalihaalari
• pitkävartiset suojakäsineet
• kemikaalien kestävät suojasaappaat
2. Aukaisun jälkeen, jolloin on vähäinen roiskevaara
• silmiensuojaimet, kasvosuojain ja kypärä
• muut tarpeelliset suojavarusteet
TURVALLISUUSOPAS ÄÄNEKOSKI — METSÄ FIBRE
29
LUVANVARAISET TYÖT
Tehdastiloihin on sijoitettu hätä- ja silmäsuih­
kuja sekä silmänhuuhtelupulloja, joiden sijain­
ti on selvitettävä ennen töiden aloittamista.
SÄILIÖTYÖT
Työskenneltäessä säiliöissä, kanaaleissa tai
ahtaissa tiloissa, joissa vaaraa voivat aihe­
uttaa säiliöön tai työhön liittyvät aineet,
hapenpuute, sähköenergia, kiinteä tai liiku­
teltava laite tai muu sellainen, on noudatet­
tava säiliötyöohjeita. Kopio säiliötyöluvas­
ta sijoitetaan työkohteeseen.
Vaarallisiksi luokitelluille säiliöille on olemassa säiliöiden erotus­
ohjeet.
Kirjallisen säiliötyöluvan antaa ja sen perusteella määrätyt turval­
lisuustoimenpiteet hyväksyy ja tarkastaa Metsä Fibren asiantuntija.
Säiliössä työskentelyn turvallisuutta valvoo nimetty “luukkuvahti”.
TULITYÖT JA KATTOTULITYÖT
Tehdasalueella tilapäisellä paikalla tehtävä tulityö edellyttää aina
tulityövalvontasuunnitelman mukaista kirjallista tulityölupaa.
Kattotulitöissä noudatetaan omaa lupakäytäntöä. Ennen tulitöi­
den aloitusta tulee tulitöitä tekevän perehtyä tulityösuunnitel­
maan työn turvalliseksi suorittamiseksi.
Katto- ja vedeneristysalan tulityöluvan saa antaa vain tulityö­
suunnitelmassa mainittu henkilö. Työnsuorittajalla tulee olla voi­
massa oleva katto- ja vedeneristysalan tulityökortti.
30 METSÄ FIBRE — TURVALLISUUSOPAS ÄÄNEKOSKI
LUVANVARAISET TYÖT
Voimassa oleva tulityökortti vaaditaan kaikilta tulitöiden tekoon
osallistuvilta sekä myös valvontaa tai jälkivartiointia suorittavilta
henkilöiltä.
Tilapäisellä tulityöpaikalla noudatetaan tehtaalla laadittua tulityö­
suunnitelmaa sekä voimassa olevaa kansallista tulitöiden paloturvallisuusstandardia SFS-5900.
ENNEN TÖIDEN ALOITTAMISTA TULEE OLLA
• vaarat on tunnistettu ja niihin on varauduttu
• tehtaan vastuuhenkilön antama kirjallinen tulityölupa
• työpaikalla on oltava tulityöluvan edellyttämä alkusammutus kalusto, kuitenkin vähintään yksi 43A 183B C teholuokan
käsisammutin ja välittömässä läheisyydessä toinen vastaava
sammutin. Käsisammuttimen voi korvata pikapalopostilla.
• tilapäisten tulitöiden suojauksia varten on tehdasosastoilla
palamatonta suojakangasta, joka on kaikkien alueella
työskentelevien käytössä
TURVALLISUUSOPAS ÄÄNEKOSKI — METSÄ FIBRE
31
LUVANVARAISET TYÖT
• työtilan kaasupitoisuus on
tarvittaessa mitattava ja
työtila tuuletettava
• tulityön vartioinnista vastaa
työn tekijän edustaja
• ellei erikseen muuta sovita,
jälkivartiointiaika tulityön
päättymisen jälkeen on
vähintään yksi tunti.
Vakituisten tulityöpaikkojen si­
jainnit on merkattu tulityösuun­
nitelmaan.
TULITYÖT LAITE- JA
SÄHKÖTILOISSA
Laite- ja sähkötilat on varustettu automaattisella paloilmoitusjär­
jestelmällä. Hälytykset välittyvät suoraan hätäkeskukseen, tehtaan
valvomoon sekä työpaikkasuojelun henkilöille.
Erheellisten hälytysten välttämiseksi tulee tulitöiden tekijän
varmistaa tehtaan edustajalta, että kyseisen tilan paloilmaisin on
irtikytketty ennen tulitöihin ryhtymistä. Vastaavasti ilmaisimen
päällekytkentä tulee varmistaa heti tulityön päätyttyä.
32 METSÄ FIBRE — TURVALLISUUSOPAS ÄÄNEKOSKI
LUVANVARAISET TYÖT
TYÖT RÄJÄHDYSVAARALLISISSA EX-TILOISSA
Ex-merkityissä räjähdysvaarallisissa tiloissa työskentely
on luvanvaraista.
VÄHIMMÄISVAATIMUKSET RÄJÄHDYSVAARALLISISSA
TILOISSA TYÖSKENNELTÄESSÄ:
• työnantaja antaa työntekijöille riittävää ja asianmukaista
räjähdyssuojelua koskevaa opastusta ja ohjausta
• työskenneltäessä on noudatettava tehtaan
edustajan antamia ohjeita
• erikseen mainitut räjähdyssuojaustoimenpiteet
on tehty ennen työn aloittamista
• erillinen lupa tehtaan edustajalta työn aloittamiseen
Räjähdysvaralliset alueet on merkitty Ex-tilasta varoittavalla kyltillä.
TURVALLISUUSOPAS ÄÄNEKOSKI — METSÄ FIBRE
33
LUVANVARAISET TYÖT
TELINE JA TIKASTYÖT
TYÖTELINEET
Telineen saa pystyttää, purkaa ja muuttaa vain henkilö, jolle on
annettu telinetyökoulutus. Ennen käyttöönottoa ja muutosten
jälkeen teline on tarkastettava ja tarkastus on dokumentoitava te­
linekorttiin. Lisäksi telineille on tehtävä viikkotarkastus. Vain tar­
kastettua telinettä saa käyttää.
PUTOAMISEN ESTÄVÄT SUOJARAKENTEET
Putoaminen on estettävä suojakaitein, suojakannella tai kulkuesteel­
lä (vähintään 1,5 m reunasta), jos työpisteessä tai kulkureitillä on
putoamisvaara aukoista tai reunan yli. Putoamisvaaran muodostavat
esimerkiksi montut, aukot, katot, nosturiradat, ja muut suuret taso­
erot. Tilapäisen suojakaiteen korkeuden on oltava vähintään metri.
Suojakansi on merkittävä selvästi ja kiinnitettävä siten, ettei se
siirry vahingossa paikoiltaan.
TYÖPUKIT JA TIKKAAT
Työpukeissa ja tikkaissa ei saa olla turvallisuutta heikentäviä vään­
tymiä tai lommoja ja tikkaiden liukuesteiden on oltava paikoillaan.
Tikkaita ei saa käyttää töissä, joissa käytetään suurta voimaa vaati­
via työkaluja eikä töissä, joissa on tikkaiden kaatumis- tai palovaara
(esim. tulityöt).
Nojatikkaiden käyttö on sallittu vain tilapäisenä kulkutienä, nosto­
apuvälineen irrotuksessa tai kiinnityksessä sekä muihin vastaaviin
lyhytaikaisiin ja kertaluonteisiin töihin. Tikkaiden kaatuminen ja
jalkojen luisuminen on estettävä, esimerkiksi:
• Varmistushenkilön avulla
• Kiinnittämällä tikkaiden ylä- tai alaosa
• Levityspalkilla
34 METSÄ FIBRE — TURVALLISUUSOPAS ÄÄNEKOSKI
LUVANVARAISET TYÖT
TURVAVALJAAT
Turvavaljaita on käytettävä tilanteissa, joissa on mahdollisuus pudo­
ta yli kaksi metriä, ja putoamissuojausta ei voida muuten toteuttaa.
NOSTO-, NOSTURI- JA HISSITYÖT
Nostokoneiden, -laitteiden ja nostoapuvälineiden on oltava tur­
vallisuusmääräysten mukaisia, asianmukaisesti merkittyjä, tarkas­
tettuja ja huollettuja. Nosturin tai nostimen määräaikaistarkastus
ei saa olla vuotta vanhempi. Nostolaitteessa on oltava merkittynä
suurin sallittu kuorma.
Henkilönostoista, vaarallisista ja kahdella tai useammalla nostu­
rilla tehdyistä nostoista on tehtävä kirjallinen nostosuunnitelma ja
nostureita saa käyttää vain koulutettu henkilöstö. Henkilönostoissa
on nostokorissa käytettävä turvavaljaita. Henkilönostoihin on ni­
mettävä nostotyön valvoja, jos käytetään trukkiin tai autonosturiin
tarkoitettua henkilönostokoria. Erikseen määritettyjä nostureita
saa käyttää vain ko. työhön koulutettu henkilö, joilla on kyseiseen
tehtävään pätevyys.
Nostoapuvälineet on tarkistettava silmämääräisesti ennen nos­
toa ja annettua tarkastusohjetta on noudatettava. Tarkastuksista
tulee tehdä pöytäkirja ja nostoapuvälineistä tulee löytyä lain edel­
lyttämät merkinnät.
TURVALLISUUSOPAS ÄÄNEKOSKI — METSÄ FIBRE
35
LUVANVARAISET TYÖT
Tarkastuksessa hylättyjä nostoapuvälineitä ei saa käyttää. Nos­
ton aikana on varmistettava, että vaara-alueella ei ole ihmisiä ja
nostoalue on merkittävä esimerkiksi lippusiimalla tai järjestettävä
vartiointi.
SÄHKÖTURVALLISUUS JA
VAHINKOKÄYNNISTYKSEN ESTO
Ennen koneiden, laitteiden, putkistojen, säiliöiden ja automaatio­
laitteiden korjaus- tai huoltotyötä on varmistettava, että tehtaan
asiantuntija on tehnyt tarpeelliset turvallisuustoimet vahinkokäyn­
nistämisen estämiseksi. Huomioitava, että lähes kaikki koneet ja
laitteet käynnistyvät automaattisesti ja kaukokäynnisteisesti. Varas­
toitunut mekaaninen energia on poistettava ennen töiden aloitta­
mista esim. hydraulilaitteista.
Vahinkokäynnistyksen esto:
•turvakytkin 0-asennossa
•lukitus
•koekäynnistys
Vain lukon laittaja saa poistaa
lukon töiden valmistuttua.
Sähköasennus- ja huoltotöiden
teko on pieniä poikkeuksia lu­
kuunottamatta sallittua vain
sähkötöiden ammattilaiselta.
Näitä poikkeuksia ovat esimer­
kiksi heh­
kulampun vaihto ja
lämpöreleen kuittaus.
Tehtaan sähkö- ja laitetiloissa
liikkuminen ilman tehtaan asiantuntijaa on kielletty. Näissä tiloissa
työskentelyyn on aina annettava riittävä työnopastus tehtaan asi­
antuntijan toimesta. Harkintansa mukaan asiantuntija valvoo työn
suorituksen.
36 METSÄ FIBRE — TURVALLISUUSOPAS ÄÄNEKOSKI
LUVANVARAISET TYÖT
Tehtaan sähkölaitteiden käytössä on huomioitava, että
• käytettävien sähkölaitteiden on oltava sähköturvallisuus määräysten mukaisia
• työskenneltäessä säiliössä tai muissa ahtaissa, sähköä johtavissa
ympäristöissä, on noudatettava Metsä Fibren säiliöturvallisuus ohjeessa mainittuja määräyksiä
• moottoreiden ja muiden laitteiden kaapeleita ei saa irrottaa
kuin sähköpätevyyden omaava henkilö
• sähkösyötön työkaluille saa ottaa vain työmaakeskuksista.
Sähkölaitteiden liittäminen esimerkiksi valaistusverkkoon on
ehdottomasti kielletty. Sulakkeiden vaihdon työmaa keskuksille
saa tehdä vain sähköpätevyyden omaava henkilö.
Sähkölaitteet tulee olla hyvässä kunnossa ja jokaisen tulee noudat­
taa opastettuja oikeita työskentelytapoja. Sähköammattilaisen tu­
lee heti korjata vialliset sähkölaitteet ja vaurioituneet jatkojohdot.
Lisäohjeita sähköturvallisuuden varmistamisesta saa tehtaan
sähkökäytön johtajalta.
SÄTEILYTURVALLISUUS JA
TYÖT SÄTEILY­LÄHTEILLÄ
Tehtaalla käytetään radioaktiiviseen säteilyyn perustuvia mittauslait­
teita, pääasiassa säiliöiden pinnan korkeuden mittaukseen ja lipeän
tiheysmittaukseen.
Ennen työskentelyn aloitusta mittauskohteen läheisyydessä on
valmistettava, että säteilyturvallisuuden asiantuntija on sulkenut
säteilylähteen ja antanut tarvittavat turvallisuusohjeet. Samoin on
varmistettava, että säiliön ulkopuolella oleva säteilylähde on sul­
jettu. Säteilylähteen sisältävien säiliöiden miesluukun viereen on
asennettu varoituskilpi “Sulje säteilylähde ennen säiliöön menoa”.
Jos säteilylähde joudutaan irrottamaan, siihen on saatava erikseen
lupa säteilyturvallisuuden asiantuntijalta.
TURVALLISUUSOPAS ÄÄNEKOSKI — METSÄ FIBRE
37
SÄTEILYTURVALLISUUS JA TYÖT SÄHKÖ- JA LAITETILOISSA
Varsinaiset säteilylähteet on va­
rustettu suojilla, jotka rajaavat
säteilyn vain mitattavan kohteen
suuntaan. Suojan säteilytiessä on
sulkija, jolla säteilysuoja saadaan
täysin suljetuksi ja säteilyn an­
nosnopeus laitteen ulkopuolella
kaikkiin suuntiin määräysten
mukaiseksi.
TYÖT SÄHKÖ- JA LAITETILOISSA
TYÖT SÄHKÖ- JA
LAITETILOISSA
Toimistorakennukset sekä laite- ja sähkötilat on varustettu auto­
maattisella paloilmoitusjärjestelmällä. Hälytykset välittyvät suoraan
hätäkeskukseen ja tehtaan valvomoon.
Erheellisten hälytysten välttämiseksi tulee työn suorittajan var­
mistaa tehtaan edustajalta, että kyseisen tilan paloilmaisin on irti­
kytketty ennen tulityön aloittamista. Vastaavasti ilmaisimen päälle­
kytkentä tulee varmistaa heti tulityön päätyttyä.
38 METSÄ FIBRE — TURVALLISUUSOPAS ÄÄNEKOSKI
TURVALLINEN TYÖSKENTELY
TURVALLINEN
TYÖSKENTELY
Turvallisuustoiminnan tavoitteena on luoda turvallinen, terveelli­
nen ja kehittävä työympäristö, jossa tapaturmat, aineelliset vahin­
got ja vaaratilanteet pyritään poistamaan ennakolta.
Projekteissa, joissa työn kesto ja henkilömäärä edellyttää työ­
suojeluyhteistoimintaa, käynnistämisestä vastaa projektin johtaja.
Työntekijöiden työsuojelun edustajana toimii työmaalle nimet­
ty työsuojeluvaltuutettu. Työmaalle voidaan tarvittaessa perustaa
tarkastusryhmä, joka raportoi havaitsemistaan puutteista korjaus­
vastuussa oleville.
Tapahtuneista tapaturmista, merkittävistä aineellisista vahin­
goista sekä vaaratilanteista on kaikissa tapauksissa ilmoitettava teh­
taan edustajalle sekä työsuojeluvaltuutetulle.
Tehtaan edustaja huolehtii siitä, että tarpeelliset tiedot ja ohjeet
työhön kohdistuvista työpaikan vaara- ja haittatekijöistä välitetään
toimittajalle.
Jos koet itsesi epävarmaksi tai tiedät perehdyttämisen puutteelli­
seksi, ota yhteyttä esimieheesi tai tehtaan edustajaan.
KÄSINNOSTO- JA SIIRTOTYÖT
Nosto- ja siirtotyön työpisteet pitää järjestää niin, että kuormitus
pysyy kohtuullisena ja että työntekijät tiedostavat ja tuntevat työn
kuormitustekijät suhteessa omaan suorituskykyynsä. Keskeisiä
kuormitustekijöitä ovat taakan paino, työasennot ja nostotiheys.
Jos raskaita nostoja ei voida välttää tai poistaa eikä käytössä ole
sopivia nostoapuvälineitä, tulee taakkaa mahdollisuuksien mukaan
osittaa ja nostaa se työparina tai useamman henkilön kanssa yhdessä.
TURVALLISUUSOPAS ÄÄNEKOSKI — METSÄ FIBRE
39
TURVALLINEN TYÖSKENTELY
Nostojen ja tavaransiirron suunnittelussa on olennaista
• tarkistaa, että alusta
on tukeva ja tasainen
• poistaa nostamista
hankaloittavat esteet
• varata tarvittaessa
apuvälineitä tai
työpari, jos taakka on
liian suuri tai raskas
yksin nostettavaksi
• tarkistaa, että taakka
on tasapainossa
Nosto tapahtuu
siten, että
• otetaan haara- tai
käyntiasento jalkojen
ollessa tukevasti
lattiassa
• asetutaan mahdollisimman lähelle taakkaa
• kyykistytään selkää eteen kallistaen niin että saadaan tukeva ote taakasta
• nostetaan hallitusti käyttäen jalkoja apuna
• pidetään taakka koko ajan mahdollisimman lähellä vartaloa
• vältetään riuhtaisua ja vartalon kiertoa noston aikana
40 METSÄ FIBRE — TURVALLISUUSOPAS ÄÄNEKOSKI
YMPÄRISTÖASIOIDEN HUOMIOIMINEN
YMPÄRISTÖASIOIDEN
HUOMIOIMINEN
Tehtaan jätteiden keräily ja käsittely, viemäröinti ja kaasupäästöjen
valvonta ovat osa luvanvaraista toimintaa, jota säätelevät tehdas­
kohtaiset määräykset.
Ympäristöasiat liittyvät kiinteästi tehtaan toimintaan ja ne tulee
huomioida töiden suunnittelussa.
Prosessiviemäreiden vedet puhdistetaan biologisella jäteveden­
puhdistamolla. Viemäriin ei ilman asianomaista lupaa saa laskea
muuta kuin vettä. Harkitsemattomasti viemäriin laskettu aine voi
tuhota koko puhdistamon toiminnan. Mikäli töiden yhteydessä
vesien mukana karkaa öljyä, lipeää ym. vastaavaa, tulee havaitsijan ilmoittaa asiasta heti tehtaan vuoroinsinöörille.
TUOTETURVALLISUUS
TUOTETURVALLISUUS
Tuoteturvallisuuden hallintaan ja varmistamiseen on tehtaalla
tuoteturvallisuusjärjestelmä, joka perustuu HACCP:n käyttöön
(Hazard Analyses Critical Control Point = vaarojen arviointi ja
kriittiset valvontapisteet).
Varmistamme tuotteiden laadun ja turvallisuuden valmistaes­
samme raaka-ainetta elintarvikepakkauksiin ja hygieniatuotteisiin.
Omatoimisella valvonnalla ja tarkkailulla sekä tehdasalueen siistey­
dellä estetään vieraiden esineiden ja aineiden, kuten muovin, lasin,
metallikappaleiden ja liuotinten joutuminen lopputuotteeseen.
Edellytämme, että kaikki tehdasalueella työskentelevät ottavat
tuoteturvallisuusasiat huomioon toiminnassaan.
TURVALLISUUSOPAS ÄÄNEKOSKI — METSÄ FIBRE
41
TEHTAALLA OLEVAT VAARALLISET KAASUT
TEHTAALLA OLEVAT
VAARALLISET KAASUT
Tehdastiloissa voi esiintyä vaarallisia kaasuja, joiden pitoisuuksia
mitataan jatkuvatoimisilla mittalaitteilla.
Vaara-alueilla työskentelevien on käytettävä tarvittaessa henki­
lökohtaisia pitoisuusmittareita, jotka varoittavat mikäli vaarallisia
kaasuja esiintyy.
Vaaralliset kaasut ovat yleensä ilmaa
raskaampia ja niiden pitoisuus on voi­
makkaimmillaan lattiarajassa ja viemä­
reiden läheisyydessä.
Jos tunnet kemikaalin tai kaasun ha­
jua tai ärsytystä, keskeytä työ heti ja va­
roita tovereitasi. Poistu vaara-alueelta,
mutta mikäli tämä ei ole mahdollista,
siirry ylempiin kerroksiin sekä sulje
ovet ja ikkunat.
Rikkivety haisee jo pienimmissäkin
pitoisuuksissa mädälle kananmunalle.
Poistu tällöin välittömästi vaara-alueelta.
KAASUHÄLYTYS
Älä mene prosessitilaan, jos ulko-oven yläpuolella vilkkuu varoi­
tusvalo. Poistu välittömästi vaara-alueelta. Kaasuvaarahälytyksen
aikana sisätiloissa liikkuminen ilman riittävää suojavarustusta on
ehdottomasti kielletty.
Vakavassa kaasuvaaratilanteessa annetaan koko tehdasaluetta
koskeva kaasuhälytys (yleinen vaaramerkki).
42 METSÄ FIBRE — TURVALLISUUSOPAS ÄÄNEKOSKI
TEHTAALLA OLEVAT VAARALLISET KAASUT
SUOJAUTUMINEN
Ulkoalueilla siirrytään lähestyvän kaasupilven alta sivutuuleen.
Huomioitava tuulen suunta. Kuuntele tehdasalueen ulkoisella
hälytys- ja kuulutusjärjestelmällä annettavia lisäohjeita. Vaarati­
lanteen päättyminen ilmoitetaan samalla tavalla. Älä käytä hissiä
vaaratilanteessa.
JÄRJESTYS JA SIISTEYS
JÄRJESTYS JA SIISTEYS
Työmaasiisteys on yksi työturvallisuuden
peruspilareista. Kukin toimittaja vastaa
henkilöstönsä osalta järjestyksestä ja siis­
teydestä työmaalla. Kulkutiet, ulosmeno­
käytävät, hätäsuihkujen, kytkinkaappien,
sähkökeskusten ja sammutuskalustojen
edustat tulee pitää vapaina.
Töiden valmistuttua työpaikalta on heti
poistettava työkalut ja -välineet, ylimääräi­
set tarvikkeet, asennusjätteet sekä tilapäiset
rakennelmat ja telineet. Useamman tekijän tai toimijan ollessa ky­
seessä sovitaan puhtaanapito yhteisvastuullisesti.
Jos toimittaja laiminlyö työympäristön puhtaanapidon, siivous
tehdään Metsä Fibren toimesta ko. toimittajan kustannuksella.
Toimittajan laiminlyönnistä voi olla seurauksena töiden keskeyt­
täminen, olosuhteiden korjaaminen ja palvelusuhteen uudelleen
arviointi.
TURVALLISUUSOPAS ÄÄNEKOSKI — METSÄ FIBRE
43
JÄTEOPAS
JÄTEOPAS
Jätteet lajitellaan merkittyihin jätelavoihin ja jätesäiliöihin. Tyhjentä­
misestä huolehditaan jätehuoltosuunnitelman sekä toimintajärjestel­
män mukaisesti.
Muovijätteen käsittelyyn on kiinnitettävä huomiota, koska muovi
on erittäin vahingollista joutuessaan prosessiin.
Ympäristöluvan ehtojen noudattaminen muun muassa jätteiden
lajittelun osalta on yhtä tärkeää kuin turvallisuudesta huolehtiminen.
Laiminlyönnin seuraukset ovat samat.
ENERGIAJÄTE
•
•
•
•
kaikki pahvi ja kartonki (myös likaiset ja märät), sanomalehtija toimistopaperit
lahja-, kääre- ja pakkauspaperit, käsipyyhkeet
muovit (ei PVC), styroksi
puu (ei kyllästetty)
METALLIJÄTE
• putkenpätkät, pelti, pultit, mutterit, työstölastut, rautalangat
(musta ja kirkas metalli erikseen)
SER-JÄTE
•elektroniikkajäte
KUIVAJÄTE (=kaatopaikkajäte)
Hyötykäyttöön kelpaamaton jäte esim.
• likaantuneet paperi-, pahvi-, muovijätteet ja -kääreet
•tekstiilijätteet
•muovipakkaukset
•metallipakkaukset
•foliot
BIOJÄTE
•elintarvikkeet
• suodatinpaperit poroineen
• talouspaperit ja paperiset lautasliinat
• muut kompostoituvat jätteet
44 METSÄ FIBRE — TURVALLISUUSOPAS ÄÄNEKOSKI
JÄTEOPAS
ONGELMAJÄTE
• öljyt, liimat, maalit, liuottimet, eristys- ja täyteaineet, pesuai-
neet, paristot ja akut, loisteputket, painekyllästetty puutavara,
laboratoriokemikaalijätteet ja asbesti
• Huom! Asbestijäte on aina pakattava erikseen ja merkittävä ”asbestijäte”
Muista aina tarkistaa astian kyljessä/kannessa olevasta
tarrasta/merkinnästä, että se on tarkoitettu kyseiselle jätteelle!
TURVALLISUUSOPAS ÄÄNEKOSKI — METSÄ FIBRE
45
TIETOTURVALLISUUS
TIETOTURVALLISUUS
Tietoturvallisuuden tavoitteena on varmistaa tietojen ja tieto­
järjestelmien käyttövarmuus, käytettävän tiedon oikeellisuus ja
yrityksen omien ja asiakkaiden tietojen luottamuksellisuuden säi­
lyminen ja turvaaminen.
Jokaisen tulee toimia siten, etteivät luottamukselliset tiedot ja
tietoaineistot joudu ulkopuolisiin käsiin. Tehtaiden toimintaa kos­
kevien paperidokumenttien ja sähköisten tallenteiden käytössä ja
säilytyksessä on tehdasalueen ulkopuolella noudatettava erityisen
huolellisesti annettuja tietoturvaohjeita.
Tehtaan tietoverkkoon ei saa kytkeä ulkopuolisten hallinnassa
olevia tietokoneita.
Vieraiden liikkuminen tehdasalueella tapahtuu aina tehtaan edus­
tajan valvonnassa.
TURVALLISUUSPÄTEVYYDET
TURVALLISUUS­
PÄTEVYYDET
Äänekosken tehtaan alueturvallisuuspäällikkönä toimii Seppo Purola.
Turvallisuuspätevyydet kohteittain ja vastuuhenkilöittäin
KATTILAN KÄYTÖNVALVOJAT
Martti Hirttiö
KEMIKAALIEN KÄYTÖNVALVOJA
Matti Toivonen
PAINELAITEKÄYTÖNVALVOJAT
Sami Ristiluoma
Martti Hirttiö
RADIOMETRISTEN LAITTEIDEN LUVAT
Jukka Sauriala
SÄHKÖKÄYTÖN JOHTAJA
Jukka Sauriala
VAARALLISTEN AINEIDEN
KULJETUSTEN NEUVONANTAJA (VAK)
Sami Ristiluoma
46 METSÄ FIBRE — TURVALLISUUSOPAS ÄÄNEKOSKI
HENKILÖIDEN YHTEYSTIEDOT
HENKILÖIDEN YHTEYSTIEDOT
METSÄ FIBREN ASIANTUNTIJAT
([email protected])
Camilla Wikström Seppo Purola
Tehtaanjohtaja
Alueturvallisuuspäällikkö
050 389 3467
050 598 9052
Jouko Kautto
Matti Toivonen
Tuotantopäällikkö Käyttöpäällikkö
050 598 8382
050 389 3456
Minna Nyman
Käyttöpäällikkö,
talteenotto
Jari Lappalainen
Kehityspäällikkö,
kuitulinja
Katja KonolaManninen
Kehityspäällikkö
Sami Ristiluoma
Osastomestari,
keittämö/valkaisu
050 598 7379
040 648 6021
040 752 8402
050 389 3460
Jarkko Mustalahti
Osastomestari,
kuivaamo/
tuotevarasto
040 673 9377
Jarkko
Ruotsalainen
Osastomestari,
puunkäsittely
050 389 3463
Martti Hirttiö
Osastomestari,
soodakattila
Outi Mäkinen
Osastomestari,
talteenotto
040 759 5372
050 598 8667
TURVALLISUUSOPAS ÄÄNEKOSKI — METSÄ FIBRE
47
HENKILÖIDEN YHTEYSTIEDOT
METSÄ FIBREN ASIANTUNTIJAT
([email protected])
Kari Lindell
Osastomestari,
talteenotto
050 389 3461
Pauli Suni
Osastomestari,
talteenotto /
biovoimalaitos
050 320 3565
Esa Keikkonen
Vuoroinsinööri
Miko Kemiläinen Miika Utter
Vuoroinsinööri
Vuoroinsinööri
Matti Näätsaari
Vuoroinsinööri
050 598 7361
050 598 7361
050 598 7361
050 598 7361
Sirpa Kautto
Tiedottaja
Heini Konola
Johdon ja tuotannon assistentti,
käyttöturvatiedotevastaava
050 389 3466
Jorma Paajanen
Pääluottamusmies
Marja-Leena Kyrö
Työsuojeluvaltuutettu
040 523 0428
040 523 0428
050 598 9063
Jouko Kuusinen
Vuoroinsinööri
Jouko Saarinen
Vuoroinsinööri
050 598 7361
050 598 7361
48 METSÄ FIBRE — TURVALLISUUSOPAS ÄÄNEKOSKI
HENKILÖIDEN YHTEYSTIEDOT
BOTNIA MILL SERVICE
([email protected])
Pentti Sipiläinen
Liiketoimintayksikön päällikkö
050 433 6929
Jukka Sauriala
Automaatioinsinööri
040 357 0943
Pasi Forssell
Aluemestari,
kuitulinja
040 762 9603
Esko Koskinen
Aluemestari,
talteenotto
050 598 5905
Teemu Haustola
Automaatioasiantuntija
Marko Korhonen
Aluemestari,
kuitulinja
automaatio
040 356 7177
Mikko Ihanainen
Aluemestari,
talteenotto
automaatio
050 598 7389
Timo Borovkoff
Korjaamon
työnjohtaja
050 598 7387
040 563 9059
Ilpo Kunelius
Käynnissäpitomestari,
biovoimalaitos
Rauno Hiironen Tapio Makkonen
Ennakkohuolto- ja Aluetyönjohtaja,
varaosateknikko puunkäsittely
Jari Sällinen
Projekti-insinööri,
Työsuojelupäällikkö
050 598 7393
050 598 7388
040 710 0550
050 598 7396
TURVALLISUUSOPAS ÄÄNEKOSKI — METSÄ FIBRE
49
HENKILÖIDEN YHTEYSTIEDOT
BOTNIA MILL SERVICE ([email protected])
Marja Piitulainen Pauli Järvinen
Toimistoassistentti Suunnittelupäällikkö
050 308 4855
050 598 5909
Rauno Heimonen
Käynnissäpitosuunnittelija
0400 549 007
Teppo Väisänen
Automaatiosuunnittelija
050 512 1729
Mikko Pitkänen
Automaatiosuunnittelija
050 535 4336
Arto Nyyssönen
Tehdassuunnittelija
050 308 6863
LASSILA & TIKANOJA ([email protected])
Aarre Pohjola
Palvelupäällikkö
010 636 5444
Kuvaaja: Sirpa Kautto
Kannen kuvassa: Tuomo Inkinen (vas.), Esko Koskinen ja Miika Utter
turvallisuuskierroksella haihduttamolla.
Taitto: Jabadabaduu Painopaikka: Erweko, kevät 2014
50 METSÄ FIBRE — TURVALLISUUSOPAS ÄÄNEKOSKI
TARPEELLISET PUHELINNUMEROT
TARPEELLISET
PUHELINNUMEROT
Aluehälytyskeskus
112
Tehtaan puhelinvaihde
010 466 2999
Valvomot:
• kuorimo
• massatehdas
010 466 2349
010 466 2303
(010 466 2304)
• kuivaamo
010 466 2395
• paalaamo
010 466 2392
• lipeälinja
010 466 2301
(010 466 2302)
• biovoimalaitos
010 464 3818
Vuoroinsinöörit
010 466 2333
Metsä Boardin pääportti
010 464 3283
Metsä Fibren portti seisokeissa
010 466 2215
Securitas etävalvomo
020 491 3912
Mittaportti/ tulovaaka/
lähtövaaka
010 466 2212
METSÄ FIBRE OY
Äänekosken tehdas
Sarvelantie 1
44100 Äänekoski
Puhelin
010 466 2999
[email protected]
www.metsafibre.fi
TURVALLISUUSOPAS ÄÄNEKOSKI — METSÄ FIBRE
51
TYÖKOHTAINEN RISKINARVIOINTI
Arvioinnin suorittaja
Päivämäärä
/
20
Työtehtävä / -kohde VAAROJEN TUNNISTAMINEN TYÖKOHTEESSA
Ilmoittautuminen valvomossa
Aiheuttaa
vaaraa
Ei aiheuta
vaaraa
Prosessin tilanne
• Työkohteen eristäminen (esim. venttiilien sulkeminen)
• Hallittu paineen poisto
Takertuminen ja puristuminen
• Liikkuvat osat, työkoneet
Raskaat nostot ja taakan kannattelu
• Nostoapuvälineet, nostoasento, nostoalueen eristäminen
Liukastuminen ja kompastuminen
• Siisteys ja järjestys työkohteessa ja kulkuteillä,
liikkuminen työkohteessa
Henkilön ja kappaleiden putoaminen
• Putoamissuojat, henkilönostimien käyttö, telineet
Aineiden roiskuminen ja kemikaaleille altistuminen
• Putkistojen ja säiliöiden tyhjentäminen ja täyttö, huoltotyöt,
kaasupitoisuudet, esim. rikkivety, räjähtävät kaasut, riittävä
happipitoisuus
Vahinkokäynnistysten esto
• Aineiden- ja energiansyötön katkaiseminen: kemikaalit, sähkö,
paineilma, kaasut, höyry, vesi ym.
• Turvakytkin, -lukko
Satuttaminen (esim. ruhjeet ja haavat, sormivammat)
• Kohteen tai työvälineen vaaralliset osat, terät
Kappaleiden sinkoutuminen (esim. silmävammat)
• Materiaalien työstö, hitsaus, hionta, katkaisu
Tarvittavat työkalut
• Työkohtaisesti oikeat työkalut
Hätätilanteen varalta selvitettävä
missä sijaitsevat
Ensiapuvälineet
Silmäsuihku
Hätäsuihku
Alkusammutusvälineet
Laitteen hätäpysäytyspainike
Muut työntekijät
Poistumisreitit
Luvat
olen varmistanut, että minulla
on tarvittavat luvat
Tarvittavat lisähenkilösuojaimet
Kasvosuoja (visiiri)
Hengityssuoja
Suojakäsineet, viiltosuoja
Turvavaljaat
Kemikaalisuojavaatetus
Paineilmalaitteet
Huomioliivi
Tiiviit suojalasit
Poikkeusmenettelystä erillinen lupa
(kaustistamon ja meesauunin alueella
vuoroinsinööriltä tai osastovastaavalta)
Työntekijän allekirjoitus
lupien edellyttämät turvatoimet
on
METSÄ FIBRE — TURVALLISUUSOPAS ÄÄNEKOSKI
52 toteutettu