k-10e lasinpesuneste

Transcription

k-10e lasinpesuneste
K-10E LASINPESUNESTE
Sivu 1 / 10
KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE
K-10E LASINPESUNESTE
KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot
Julkaisupäivämäärä
Tarkistuksen pvm.
08.10.2009
20.02.2013
1.1. Tuotetunniste
Kauppanimi
K-10E LASINPESUNESTE
1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei
suositella
Tukes käyttötarkoituskoodi (KT)
Aineen/seoksen käyttö
Toimialakoodi (TOL)
9 Puhdistus- ja pesuaineet
Lasinpesuneste.
33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus
1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot
Yrityksen nimi
Postiosoite
Postinumero
Paikkakunta
Maa
Puh:
Faksi
S-posti
Verkkosivu
Y-tunnus
VOITELUKESKUS TONTTILA OY LTD
Turkkirata 10
FIN-33960
PIRKKALA
Finland
+358 3 358 760
+358 3 368 4311
[email protected]
http://www.voitelukeskus.com
2493500-3
1.4. Hätäpuhelinnumero
Hätänumero
Yleinen hätänumero:112
Myrkytystietokeskus, PL 790 (Tukholmankatu 17), 00029 HUS:09-471977 tai 094711
KOHTA 2: Vaaran yksilöinti
2.1 Aineen tai seoksen luokitus
Luokitus asetuksen (EY) N: o
1272/2008 [CLP / GHS] mukaisesti
Flam. Liq. 2; H225
2.2. Merkinnät
Varoitusmerkit (CLP)
Huomiosanat
Vaaralausekkeet
Turvalausekkeet
Vaara
H225 Helposti syttyvä neste ja höyry.
P210 Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta.
kielletty.
P233 Säilytä tiiviisti suljettuna.
Tupakointi
Tarkistuksen pvm. 20.02.2013
K-10E LASINPESUNESTE
Sivu 2 / 10
P240 Säiliö ja vastaanottavat laitteet on maadoitettava/yhdistettävä.
P280 Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.
P303 + P361 + P353 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu
saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo/suihkuta iho vedellä.
P403 + P235 Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä viileässä.
2.3. Muut vaarat
Terveysvaikutus
Höyryjen pitkäaikainen hengittäminen voi aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
Toistuva tai pitkäaikainen altistuminen höyryille voi ärsyttää silmiä ja
hengitysteitä. Nieltynä voi vaurioittaa ruoansulatuselimistöä. Toistuva tai
pitkäaikainen ihokosketus voi aiheuttaa ihon kuivumista ja halkeilua.
KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista
3.1 Aineet
Aineosan nimi
Etanoli
Asetoni
Rasva-alkoholi, C11-13,
haaroittunut, etoksyloitu
Metanoli
Sarakkeiden otsikot
HH/HF/HE
Seoksen kuvaus
Tunnistaminen
CAS-numero: 64-17-5
EY-numero: 200-578-6
Indeksinumero: 603-002-00-5
Rekisteröintinumero: 012119457610-43
Synonyymit: Etanoli
CAS-numero: 67-64-1
EY-numero: 200-662-2
Indeksinumero: 606-001-00-8
Synonyymit: Asetoni
Luokitus
F; R11
Flam. Liq. 2; H225
Sisältö
95 - 100 %
F; R11
Xi; R36
R66
R67
Flam. Liq. 2; H225
Eye Irrit. 2; H319
STOT SE 3; H336
1-4%
CAS-numero: 68439-54-3
Xn; R22
< 0,2 %
Xi; R41
Acute tox. 4; H302
Eye Dam. 1; H318
CAS-numero: 67-56-1
F; R11
< 0,3 %
EY-numero: 200-659-6
T; R23/24/25,
Indeksinumero: 603-001-00-X
R39/23/24/25
Synonyymit: Metanoli
Flam. Liq. 2; H225
Acute tox. 3; H331
Acute tox. 3; H311
Acute tox. 3; H301
STOT SE 1; H370
CAS-numero = Chemical Abstracts Service; EY (Einecs- tai Elincs-numero) =
European inventory of Existing Commercial Chemical Substances; aineen nimi
= aineluettelossa määritetty nimi (aineet, jotka eivät sisälly aineluetteloon, on
käännettävä mahdollisuuksien mukaan). Pitoisuudet ilmoitettu arvoina: %,
%paino/paino, %til./paino, %til./til., mg/m3, ppb, ppm, paino-%, tilavuus-%
T+ = erittäin myrkyllinen, T = myrkyllinen, C = syövyttävä, Xn = haitallinen,
Xi = ärsyttävä, E = räjähtävä, O = hapettava, F+ = erittäin helposti syttyvä,
F = helposti syttyvä, N = ymparistölle vaarallinen
Tuote sisältää epäpuhtautena < 0,1 % asetaldehydiä (CAS 75-07-0) ja
denaturointiaineena 0,002 % luokittelematonta denatoniumbentsoaattia (CAS
3734-33-6).
KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet
4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus
Tarkistuksen pvm. 20.02.2013
K-10E LASINPESUNESTE
Yleistä
Hengitystiet
Ihokosketus
Silmäkosketus
Nieleminen
Sivu 3 / 10
Hakeudu aina lääkäriin, jos tilanne on epäselvä tai oireita ilmenee.
Raitis ilma. Jos oireet jatkuvat tai ovat vakavia, toimita lääkäriin.
Pese iho lämpimällä vedellä. Jos ihoärsytys jatkuu, hakeudu lääkäriin.
Huuhtele välittömästi runsaalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan pitäen
silmäluomia auki. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti, ja
jatka huuhtelua. Jos silmä-ärsytys jatkuu, hakeudu lääkäriin.
Ei saa oksennuttaa. Huuhtele suu vedellä ja juo runsaasti vettä. Ota yhteys
lääkäriin. Jos tuotetta on nielty suuri määrä, ota heti yhteys
myrkytystietokeskukseen tai lääkäriin.
4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet
Välittömät oireet ja vaikutukset
Viivästyneet oireet ja vaikutukset
Laimentamaton tuote: Voi ärsyttää silmiä ja ihoa.
Nieltynä voi vaurioittaa ruoansulatuselimistöä (denaturointiaine). Suurten
määrien nieleminen voi aiheuttaa keskushermostovaikutuksia (esim. huimaus,
päänsärky).
Pitkäaikainen tai toistuva ihokosketus voi johtaa ihon kuivumiseen, ärtymiseen,
halkeiluun ja dermatiittiin. Höyryt voivat pitkäaikaisessa altistumisessa aiheuttaa
uneliaisuutta ja huimausta sekä ärsyttää silmiä ja hengitysteitä.
4.3 Välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet (jos tarpeen)
Muut tiedot
Hoito oireiden mukaan.
KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet
5.1 Sammutusaineet
Soveltuvat sammutusvälineet
Soveltumattomat sammutusvälineet
Vesisumu. Alkoholille resistentti vaahto. Sammutusjauhe. Hiilidioksidi (CO2).
Älä käytä suoraa vesisuihkua (voi levittää tulta).
5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat
Palo- ja räjähdysvaarat
Vaaralliset palamistuotteet
Helposti syttyvä neste ja höyry. Räjähdysvaara kuumennettaessa.
Hiilimonoksidi (CO). Hiilidioksidi (CO2). Savu.
5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet
Henkilösuojaimet
Palontorjuntatoimenpiteet
Paineilmahengityslaite ja suojapuku.
Jäähdytä tulelle alttiita säiliöitä vesisumulla. Älä päästä sammutusvettä
viemäriin, vesistöön tai maaperään.
KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä
6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa
Yleiset toimenpiteet
Henkilökohtaiset varotoimet
Poista kaikki syttymislähteet. Estä asiattomien pääsy vaara-alueelle (evakuoi
tuulen yläpuolelle). Pysäytä vuoto, jos sen voi vaaratta tehdä. Järjestä
vuotopaikalle tehokas ilmanvaihto.
Käytä asianmukaisia suojavarusteita.
6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet
Ympäristövarotoimet
Estä aineen pääsy viemäriin, vesistöön tai maaperään. Ilmoita mahdollisesta
vahingosta paikalliselle ympäristöviranomaiselle.
6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet
Puhdistusmenetelmät
Imeytä vuoto inerttiin imeytysaineeseen (esim. hiekka, multa, piimaa,
vermikuliitti, kaupallinen imeytysaine) ja kerää imeytysaine astioihin
hävittämistä varten. Suuret määrät voi kerätä talteen pumppaamalla. Huolehdi
riittävästä tuuletuksesta. Käytä kipinöimättömiä työvälineitä ja räjähdyssuojattuja
laitteita.
6.4 Viittaukset muihin kohtiin
Muita ohjeita
Ohjeet turvallisesta käsittelystä ks. kohta 7.
Ohjeet suojavarusteista ks. kohta 8.
Ohjeet jätteiden käsittelystä ks. kohta 13.
Tarkistuksen pvm. 20.02.2013
K-10E LASINPESUNESTE
Sivu 4 / 10
KOHTA 7: Käsittely ja varastointi
7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet
Käsittely
Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta (hyvä yleinen ilmanvaihto ja tarvittaessa
kohdepoisto). Käytä ainetta käsitellessäsi asianmukaisia suojavarusteita (ks.
kohta 8). Vältä aineen joutumista iholle, silmiin tai vaatteille. Vältä höyryjen tai
sumun hengittämistä. Ei saa niellä.
Suojaavat toimenpiteet
Palontorjuntatoimenpiteet
Ohjeita yleiseen työhygieniaan
Käsittele ja varastoi erillään kaikista lämmön- ja syttymislähteistä. Tupakointi ja
avotuli kielletty. Estä staattisen sähkön muodostuminen ja sen aiheuttama
kipinöinti. Pura tuotteen siirroissa syntyvä staattinen sähkövaraus
maadoittamalla säiliöt ja laitteet.
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty ainetta käsiteltäessä ja sen
läheisyydessä. Pese kädet huolellisesti tuotteen käsittelyn jälkeen ja ennen
taukoja.
7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina
yhteensopimattomuudet
Varastointi
Vältettävät olosuhteet
Varastoi erillään kaikista lämmön- ja syttymislähteistä. Säilytä erillään
elintarvikkeista ja rehuista. Säilytettävä lasten ulottumattomissa.
Yhteensopimattomat materiaalit ks. kohta 10.5.
Turvallisen varastoinnin olosuhteet
Tekniset toimenpiteet ja
säilytysolosuhteet
Soveltuvat pakkaustavat
Säilytystiloja ja säiliöitä koskevat
vaatimukset
Varastointilämpötila
Varastoi poissa suorasta auringonvalosta kuivassa ja viileässä paikassa, jossa
on hyvä ilmanvaihto.
Varastoi alkuperäisessä pakkauksessa tai säiliössä. Älä varastoi
merkitsemättömissä säiliöissä.
Pidä säiliöt tiiviisti suljettuina.
Arvo: 5-25 °C
7.3 Erityinen loppukäyttö
Erityiset käyttötavat
Ei ilmoitettu.
KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet
8.1 Valvontaa koskevat muuttujat
HTP-arvot ja muut lakisääteiset ohjearvot
Aineosan nimi
Etanoli
Asetoni
Metanoli
Tunnistaminen
CAS-numero: 64-17-5
EY-numero: 200-578-6
Indeksinumero: 603-002-00-5
Rekisteröintinumero: 012119457610-43
Synonyymit: Etanoli
CAS-numero: 67-64-1
EY-numero: 200-662-2
Indeksinumero: 606-001-00-8
Synonyymit: Asetoni
Arvo
8 tuntia (TWA): 1000 ppm
8 tuntia (TWA): 1900 mg/m3
15 min.: 1300 ppm
15 min.: 2500 mg/m3
Vuosi
2011
8 tuntia (TWA): 500 ppm
8 tuntia (TWA): 1200 mg/m3
15 min.: 630 ppm
15 min.: 1500 mg/m3
2011
CAS-numero: 67-56-1
EY-numero: 200-659-6
Indeksinumero: 603-001-00-X
Synonyymit: Metanoli
8 tuntia (TWA): 200 ppm
8 tuntia (TWA): 270 mg/m3
15 min.: 250 ppm
15 min.: 330 mg/m3
2011
Tarkistuksen pvm. 20.02.2013
K-10E LASINPESUNESTE
Asetaldehydi
Sivu 5 / 10
CAS-numero: 75-07-0
EY-numero: 200-836-8
Indeksinumero: 605-003-00-6
Synonyymit: Asetaldehydi
15 min.: 25 ppm
15 min.: 46 mg/m3
2011
DNEL / PNEC aineosista
Aineosa
DNEL
DNEL
DNEL
DNEL
DNEL
DNEL
DNEL
PNEC
PNEC
PNEC
PNEC
Etanoli
Ryhmä: Työväestö
Altistumisreitti: Hengitystiet
Altistumisen kesto: Lyhytaikainen (akuutti)
Vaikutustyyppi: Paikallinen
Arvo: 1900 mg/m3
Ryhmä: Työväestö
Altistumisreitti: Hengitystiet
Altistumisen kesto: Pitkäaikainen (krooninen, toistuva)
Arvo: 950 mg/m3
Ryhmä: Väestö
Altistumisreitti: Hengitystiet
Altistumisen kesto: Lyhytaikainen (akuutti)
Vaikutustyyppi: Paikallinen
Arvo: 950 mg/m3
Ryhmä: Väestö
Altistumisreitti: Hengitystiet
Altistumisen kesto: Pitkäaikainen (krooninen, toistuva)
Arvo: 114 mg/m3
Ryhmä: Työväestö
Altistumisreitti: Ihon läpi
Altistumisen kesto: Pitkäaikainen (krooninen, toistuva)
Arvo: 343 mg/kg/d
Ryhmä: Väestö
Altistumisreitti: Ihon läpi
Altistumisen kesto: Pitkäaikainen (krooninen, toistuva)
Arvo: 206 mg/kg/d
Ryhmä: Väestö
Altistumisreitti: Suun kautta
Altistumisen kesto: Pitkäaikainen (krooninen, toistuva)
Arvo: 87 mg/kg/d
Altistumisreitti: Maaperä
Huomautukset: 0,63 mg/kg
Altistumisreitti: Jätevedenkäsittelylaitos
Arvo: 580 mg/l
Altistumisreitti: Vesi
Arvo: 0,79 mg/l
Huomautukset: Merivesi
Altistumisreitti: Vesi
Arvo: 0,96 mg/l
Huomautukset: Makea vesi, paikallinen
8.2 Altistumisen ehkäiseminen
Toimenpiteet altistumisen estämiseksi
Tekniset toimenpiteet altistumisen
estämiseksi
Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta. Tarvittaessa kohdepoisto.
Hengityksensuojaus
Hengityksensuojaus
Suodatintyyppi
Mikäli ilmanvaihto ei riitä pitämään aineosien pitoisuuksia annettujen rajaarvojen alapuolella tai muodostuu aerosolia/sumua, käytä hengityksensuojainta.
A.
Tarkistuksen pvm. 20.02.2013
K-10E LASINPESUNESTE
Sivu 6 / 10
Käsien suojaus
Käsien suojaus
Viittaus standardiin
Soveltuvat materiaalit
Käytä sopivia tuotetta läpäisemättömiä suojakäsineitä.
EN 374.
Nitriilikumi. Butyylikumi. Neopreeni. Polyvinyylikloridi (PVC).
Silmien tai kasvojen suojaus
Silmien suojaus
Käytä tiiviitä suojalaseja.
Ihonsuojaus
Ihon suojaus (muualla kuin käsissä)
Ihon lisäsuojaus
Käytä asianmukaista suojavaatetusta.
Ihokosketuksen jälkeen aine tulee pestä pois iholta. Riisu likaantuneet vaatteet
ja kengät ja pese/puhdista ne ennen uudelleenkäyttöä.
Asianmukainen ympäristön altistumisen hallinta
Ympäristöaltistumisen torjuminen
Älä päästä tuotetta ympäristöön tai viemäriin.
KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet
9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot
Olomuoto
Väri
Haju
Huomautuksia, hajukynnys
pH (vesiliuos)
Sulamis- tai jäätymispiste
Kiehumispiste ja -alue
Leimahduspiste
Huomautuksia, Haihtumisnopeus
Alaräjähdysraja ja mittayksikkö,
huomautuksia
Yläräjähdysraja ja mittayksikkö,
huomautuksia
Höyrynpaine
Huomautuksia, Höyryn tiheys
Suhteellinen tiheys
Vesiliukoisuus
Jakaantumiskerroin: n-oktanoli/vesi
Huomautuksia, Jakaantumiskerroin:
n-oktanoli / vesi
Itseyttyvyys
Huomautuksia, hajoamislämpötila
Huomautuksia, viskositeetti
Räjähtävyys
Hapettavuus
Neste.
Väritön.
Alkoholilta tuoksuva.
Ei määritetty.
Arvo: 7,0-7,2
Testimenetelmä: 1 % vesiliuos
Arvo: -114 °C
Testimenetelmä: Etanoli
Arvo: 78 °C
Testimenetelmä: Etanoli
Arvo: < 21 °C
Testimenetelmä: Umpikuppi
Ei määritetty.
3,6 %
19 %
Arvo: 5,85 kPa
Testimenetelmä: Etanoli
Testilämpötila: 20 °C
Ei määritetty.
Arvo: 0,780-0,795 g/cm3
Testilämpötila: 20 °C
Täysin vesiliukoinen.
Arvo: -0,31
Testimenetelmä: log Kow, etanoli
Denatoniumbentsoaatti: log Kow 0,9
Arvo: 363-425 °C
Testimenetelmä: Etanoli
Ei määritetty.
Ei määritetty.
Ei räjähtävä.
Ei hapettava.
9.2 Muut tiedot
Muut fyysiset ja kemialliset ominaisuudet
Tarkistuksen pvm. 20.02.2013
K-10E LASINPESUNESTE
Huomautuksia
Sivu 7 / 10
Ei ilmoitettu.
KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus
10.1 Reaktiivisuus
Reaktiivisuus
Ei reaktiivinen normaaleissa käyttö- ja varastointiolosuhteissa.
10.2 Kemiallinen stabiilisuus
Stabiilisuus
Tuote on pysyvä normaaleissa varastointiolosuhteissa.
10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus
Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus Reagoi hapettimien, voimakkaiden happojen ja emästen kanssa eksotermisesti
(lämpöä vapauttaen).
10.4 Vältettävät olosuhteet
Vältettävät olosuhteet
Pidettävä erillään lämmön- ja sytytyslähteistä ja poissa auringonpaisteesta.
10.5. Yhteensopimattomat materiaalit
Vältettävät materiaalit
Hapettavat materiaalit. Vahvat hapot. Emäkset.
10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet
Vaaralliset hajoamistuotteet
Tuotteen hajotessa tulipalossa tai korkeissa lämpötiloissa voi muodostua
terveydelle haitallisia yhdisteitä (hiilidioksidi, häkä, palamattomat hiilivedyt).
KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot
11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista
Välitön myrkyllisyys:
Muita myrkyllisyystietoja
Tästä nimenomaisesta tuotteesta ei ole saatavilla myrkyllisyystietoja. Tuotetta
ei ole luokiteltu välittömän myrkyllisyyden perusteella.
Aineosan myrkyllisyystiedot
Aineosa
LD50 suun kautta
Etanoli
Arvo: 7060 mg/kg
Koe-eläinlajit: Rotta
Arvo: 10470 mg/kg
Koe-eläinlajit: Rotta
Arvo: 15800 mg/kg
Koe-eläinlajit: Kani
Arvo: 20000 ppm
Koe-eläinlajit: Rotta
Kesto: 10 h
Rasva-alkoholi, C11-13, haaroittunut, etoksyloitu
Arvo: > 2000 mg/kg
Koe-eläinlajit: Kani
LD50 ihon läpi
LD50 ihon läpi
LC50 hengitys
Aineosa
LD50 ihon läpi
Mahdolliset välittömät vaikutukset
Ihokosketus
Tuotetta ei ole luokiteltu ihoa syövyttäväksi tai ärsyttäväksi. Voi kuitenkin
ärsyttää ihoa.
Tuotetta ei ole luokiteltu silmiä vaurioittavaksi tai ärsyttäväksi. Tuote ja sen
höyryt kuitenkin voivat ärsyttää silmiä.
Tuotetta ei ole luokiteltu aspiraatiovaaraa aiheuttavaksi.
Silmäkosketus
Aspiraatiovaara
Viivästyneet vaikutukset
Herkistyminen
Elinkohtainen myrkyllisyys
altistuminen
Elinkohtainen myrkyllisyys
kertatoistuva
Tuotetta ei ole luokiteltu ihoa tai hengitysteitä herkistäväksi. Toistuva tai
pitkäaikainen ihokosketus voi kuitenkin aiheuttaa ihon kuivumista, ärsytystä ja
ihottumaa.
Tuotetta ei ole luokiteltu kerta-altistumisen aiheuttaman elinkohtaisen
myrkyllisyyden perusteella.
Tuotetta ei ole luokiteltu toistuvan altistumisen aiheuttaman elinkohtaisen
Tarkistuksen pvm. 20.02.2013
K-10E LASINPESUNESTE
altistuminen
Sivu 8 / 10
myrkyllisyyden perusteella. Höyryjen pitkäkestoinen tai toistuva hengittäminen
voi kuitenkin ärsyttää hengitysteitä.
Syöpävaarallinen, sukusolujen perimää vaurioittava tai lisääntymiselle vaarallinen
Syöpävaarallinen
Mutageenisuus
Lisääntymismyrkyllisyys
Tuotetta ei ole luokiteltu syöpää aiheuttavaksi.
Tuotetta ei ole luokiteltu perimää vaurioittavaksi.
Tuotetta ei ole luokiteltu lisääntymiselle vaaralliseksi.
Altistumisen oireet
Jos nielty
Muut tiedot
Voi vaurioittaa ruoansulatuskanavaa (denaturointiaine). Suuren määrän
nieleminen voi vaikuttaa keskushermostoon (esim. uneliaisuus, päänsärky).
Ei ilmoitettu.
KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle
12.1 Myrkyllisyys
Aineosan myrkyllisyystiedot
Aineosa
Akuutti vesistövaikutus, kalat
Akuutti vesistövaikutus, vesikirput
Aineosan vaikutus
vedenpuhdistuslaitoksiin
Aineosan puoliintumisaika
Ekotoksisuus, muut vaikutukset
Biohajoavuus
Biokertyvyys
Aineosa
Akuutti vesistövaikutus, kalat
Akuutti vesistövaikutus, levät
Akuutti vesistövaikutus, vesikirput
Biohajoavuus
Etanoli
Arvo: 14200 mg/l
Testimenetelmä: LC50
Laji: Pimephales promelas
Kesto: 96 h
Huomautus: LC50 (24 h, Oncorhynchus mykiss): 11200 mg/l
LC50 (48 h, Leuciscus idus melanotus): 8140 mg/l
Arvo: 5012 mg/l
Testimenetelmä: EC50, makea vesi
Laji: selkärangaton
Kesto: 48 h
Huomautus: EC50 (48 h, merivesi, selkärangaton): 857 mg/l
IC50 (16 h, bakteeri Pseudomonas putida): 6500 mg/l
Ilmassa: 36-40 h (fotokemiallinen hajoamisnopeus keskim. 3,2)
EC50 (terrestriaalinen kasvillisuus, maaperä): 633 mg/kg
Arvo: > 80 %
Testikausi: 4 d
Testimenetelmä: OECD TG 301
Huomautuksia: Helposti biohajoava.
Alhainen (Log Pow -0,32)
Rasva-alkoholi, C11-13, haaroittunut, etoksyloitu
Arvo: 1-10 mg/l
Testimenetelmä: OECD 203
Laji: Oncorhynchus mykiss
Kesto: 96 h
Arvo: 1-10 mg/l
Testimenetelmä: OECD 201
Laji: Scenedesmus subspicatus
Kesto: 72 h
Arvo: 1-10 mg/l
Testimenetelmä: OECD 202
Laji: Daphnia magna
Kesto: 48 h
Huomautuksia: Biohajoava, vastaa asetuksen 648/2004/EU vaatimuksia.
12.2 Pysyvyys ja hajoavuus
Pysyvyyden ja hajoavuuden kuvaus
Etanoli on helposti biohajoavaa ja hajoaa ilmassa valokemiallisesti. Rasvaalkoholi on biohajoavaa. Denaturointiaine (denatoniumbentsoaatti) hajoaa
hitaasti ja sen hajoamistuotteet ovat myrkyllisiä.
Tarkistuksen pvm. 20.02.2013
K-10E LASINPESUNESTE
Sivu 9 / 10
12.3 Biokertyvyys
Biokertyvyyspotentiaali
Kertyminen: ei uskota bioakkumuloituvan.
12.4 Liikkuvuus maaperässä
Liikkuvuus
Huomautus, vesiliukoisuus
Tuote haihtuu helposti.
Tuote on vesiliukoinen.
12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
PBT-arvioinnin tulokset
Ei luokiteltu PBT/vPvB:nä voimassa olevien EU-kriteerien mukaan
12.6 Muut haitalliset vaikutukset
Muita haittavaikutuksia /
huomautuksia
Ympäristötiedot, yhteenveto
Ei ilmoitettu.
Tuotetta ei ole luokiteltu ympäristölle vaaralliseksi. Tuotetta ei saa päästää
viemäriin, vesistöön eikä maaperään.
KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat
13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät
Tuote luokiteltu vaaralliseksi jätteeksi Kyllä
Muut tiedot
Hävitettävä voimassa olevien paikallisten ja kansallisten virallisten määräysten
mukaisesti.
KOHTA 14: Kuljetustiedot
14.1. YK-numero
ADR
RID
IMDG
ICAO/IATA
1170
1170
1170
1170
14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi
ADR
RID
IMDG
ICAO/IATA
ETANOLILIUOS
ETANOLILIUOS
ETHANOL SOLUTION
ETHANOL SOLUTION
14.3 Kuljetuksen vaaraluokka
ADR
Vaaraluokitus
RID
IMDG
ICAO/IATA
3
33
3
3
3
14.4 Pakkausryhmä
ADR
RID
IMDG
ICAO/IATA
II
II
II
II
14.5 Ympäristövaarat
Huomautus
Tuotetta ei ole luokiteltu ympäristölle vaaralliseksi.
14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle
EmS
Käyttäjän erityiset varotoimenpiteet
F-E, S-D
Pidettävä erillään syttymis- ja lämmönlähteistä ja poissa auringonpaisteesta.
Vältä tuotteen kosketusta iholle tai silmiin ja höyryn tai sumun hengittämistä.
Ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään.
14.7 Kuljetus irtolastina Marpol 73/78 -sopimuksen II liitteen ja IBC-säännöstön
Tarkistuksen pvm. 20.02.2013
K-10E LASINPESUNESTE
Sivu 10 / 10
mukaisesti
Saasteluokka (pollution category)
Z
Muita soveltuvia tietoja.
Muita soveltuvia tietoja.
Ei sovelleta.
KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot
15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja
ympäristösäännökset tai -lainsäädännöt
Lainsäädäntö ja säädökset
Ei erityissäädöksiä.
15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi
Kemikaaliturvallisuusarviointi on tehty Kyllä
KOHTA 16: Muut tiedot
Luokitus asetuksen (EY) N: o
1272/2008 [CLP / GHS] mukaisesti
Käytettyjen R-lausekkeiden luettelo
(kohdissa 2 ja 3).
Käytettyjen H-lausekkeiden luettelo
(osat 2 ja 3).
Koulutusohjeet
Käytetyt lyhenteet
Tärkeimmät
käyttöturvallisuustiedotteen
luomisessa käytetyt lähteet
Muutokset edelliseen versioon
(lisäykset, poistot tai tarkistukset)
Vastuussa
käyttöturvallisuustiedotteesta
Flam. Liq. 2; H225;
R11 Helposti syttyvää.
R39/23/24/25 Myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara
hengitettynä,joutuessaan iholle ja nieltynä.
R67 Höyryt voivat aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
R23/24/25 Myrkyllistä hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä.
R41 Vakavan silmävaurion vaara.
R22 Terveydelle haitallista nieltynä.
R66 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.
R36 Ärsyttää silmiä.
H225 Helposti syttyvä neste ja höyry.
H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä.
H311 Myrkyllistä joutuessaan iholle.
H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
H302 Haitallista nieltynä.
H301 Myrkyllistä nieltynä.
H331 Myrkyllistä hengitettynä.
H370 Vahingoittaa elimiä
Tutustuttava käyttöturvallisuustiedotteeseen.
EC50: Effective concentration: pitoisuus, joka tappaa tai tekee liikkumattomiksi
50 % koe-eliöistä
IC50: Inhibitory concentration: pitoisuus, joka vähentää biologista toimintoa 50
%
LC50: Lethal concentration: pitoisuus, joka tappaa 50 % koe-eliöistä
LD50: Lethal dose: annos, joka tappaa 50 % koe-eliöistä
Valmistajan käyttöturvallisuustiedote (3.12.2012)
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista
1213/2011 (HTP-arvot 2011)
Aikaisempi tuotenimi: K-10 Lasinpesuneste E
Tuotteen luokitus ja muut tiedot tarkistettu ja tiedot siirretty REACH 2010 pohjalle. Siirtyminen CLP-luokitukseen.
VOITELUKESKUS TONTTILA OY LTD
Tarkistuksen pvm. 20.02.2013

Similar documents