ALUMIINIOKSIDOINTIAINE käyttöturvallisuustiedote - Seri-Deco

Transcription

ALUMIINIOKSIDOINTIAINE käyttöturvallisuustiedote - Seri-Deco
KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE /KEMIKAALI-ILMOITUS
Sivu 1 / 9
Kauppanimi Aluoxyd
fin
Päiväys: 9.6.2011
1.
1.1
Edellinen päiväys: -
AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT
Kemikaalin tunnistustiedot
Kauppanimi
Aluoxyd
Tunnuskoodi
Reach-rekisteröintinumero
Kyseessä on seos
1.2
Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella
Käyttötarkoitus
Metallipintojen työstö teollisessa käytössä
Toimialakoodi
329, Muualla luokittelematon valmistus
Käyttötarkoituskoodi
10 (Väriaineet) ja 61 (Pintakäsittelyaineet)
Kemikaalia voidaan käyttää yleiseen kulutukseen
Kemikaalia käytetään vain yleiseen kulutukseen
1.3
Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot
Valmistaja, maahantuoja tai muu toiminnanharjoittaja
Seri-Deco Oy (maahantuoja)
Yhteystiedot
Katuosoite
Postinumero ja -toimipaikka
Postiosoite
Postinumero ja -toimipaikka
Puhelin
Telefax
Sähköpostiosoite
Y-tunnus
Jusslansuora 10
04360 Tuusula
09 - 612 2580
09 - 612 25850
[email protected]
0202021-6
Ulkomaisen valmistajan tiedot
Innograv GmbH (toimittaja)
Katuosoite
Leinenkamp 9
Postinumero ja -toimipaikka
D-27299 Langwedel, Germany
Puhelin
+49(0)42329458-0
Telefax
+49(0)42329458-58
1.4
Hätäpuhelinnumero
1.4.1
Numero, nimi ja osoite
HYKS Myrkytystietokeskus, puh. (09) 471 977 (suora), (09) 4711 (vaihde).
Avoinna 24 t/vrk.
KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE /KEMIKAALI-ILMOITUS
Sivu 2 / 9
Kauppanimi Aluoxyd
fin
Päiväys: 9.6.2011
2.
2.1
Edellinen päiväys: -
VAARAN YKSILÖINTI
Aineen tai seoksen luokitus
Seosdirektiivin (1999/45/EY) mukainen luokitus, huomioitu myös komission asetus 790/2009/EY
nikkelisulfaatille:
Xn, N, T; R61, R49, R20/22, R38, R42/43, R48/20, R50/53
2.2
Merkinnät
Varoitusmerkin kirjaintunnus ja nimi:
Xn: Haitallinnen N: Ympäristölle vaarallinen
Huomiosana:
T: Vaarallinen
VAARA
R-lausekkeet:
R49
R20/22
R38
R42/43
R48/20
R50/53
R61
Aiheuttaa syöpäsairauden vaaraa hengitettynä.
Terveydelle haitallista hengitettynä ja nieltynä.
Ärsyttää ihoa.
Altistuminen hengitysteitse ja ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä.
Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa
terveydelle hengitettynä.
Erittäin myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia
vesiympäristössä.
Vaarallista sikiölle
S-lausekkeet:
S20/21
S28
S53
S45
S60
S61
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä.
Roiskeet iholta huuhdeltava välittömästi runsaalla määrällä vettä.
Vältettävä altistumista - ohjeet luettava ennen käyttöä.
Onnettomuuden sattuessa tai tunnettaessa pahoinvointia hakeuduttava heti
lääkärin hoitoon (näytettävä tätä etikettiä, mikäli mahdollista).
Tämä aine ja sen pakkaus on käsiteltävä ongelmajätteenä
Vältettävä päästämistä ympäristöön. Lue käyttöturvallisuustiedote.
2.3
Muut vaarat
Sisältää seleenihappoa ja nikkelisulfaattia.
3.
3.1
KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA
Vaaraa aiheuttavat aineosat
3.1.1
CAS/EYnumero ja
3.1.2
Aineosan
nimi
3.1.3
Pitoisuus
3.1.4
Luokitus; varoitusmerkki ja Rlausekkeet
KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE /KEMIKAALI-ILMOITUS
Sivu 3 / 9
Kauppanimi Aluoxyd
Päiväys: 9.6.2011
fin
Edellinen päiväys: -
rek.nro
7783-00-8
Seleenihappo
<4%
T, N; R23/25, 33, 50/53
9066-91-5
Fosforihappo
<3%
C, R34
16872-11-0
Fluoriboorihappo
<2%
C, R34
7758-98-7
Kuparisulfaatti
<8%
Xn, N; R22, 36/38, 50/53
7786-81-4
Nikkelisulfaatti
<1%
Carc. Cat. 1; R49, Muta. Cat. 3; R68, Repr.
Cat. 2; R61, T; R48/23, Xn; R20/22, Xi; R38, R42/43, N; R50-53
4.
4.1
ENSIAPUTOIMENPITEET
Ensiaputoimenpiteiden kuvaus
Hengitys:
Jos tuotetta on hengitetty, siirrä potilas rauhalliseen paikkaan raittiiseen ilmaan. Hakeudu
lääkärin hoitoon. Jos nestemäistä tuotetta tai oksennusta on joutunut keuhkoihin, hälytä heti
lääkäri antamaan ensiapua. Erittäin vaikean keuhkovaurion vaara.
Iho:
Jos tuotetta on joutunut iholle, pese runsaalla määrällä vettä ja poista likaantunut vaatetus.
Hakeuduttava lääkäriin, jos ilmaantuu ihon ärsyyntymistä tai kyseessä on laaja ihoalue.
Roiskeet silmiin:
Jos tuotetta on joutunut silmiin, huuhtele silmiä runsaalla vedellä. Poista mahdolliset piilolinssit.
Hakeuduttava heti silmälääkärin hoitoon.
Nieleminen:
Jos tuotetta on nielty, ja potilas on tajuissaan, huuhdo suu vedellä ja anna juoda vettä. Älä yritä
saada potilasta oksentamaan, hakeuduttava lääkärin hoitoon.
4.2
Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet
Terveydelle haitallista hengitettynä ja nieltynä. Ärsyttää ihoa. Ihokosketus voi aiheuttaa
herkistymistä. Terveydelle haitallinen. Saattaa vaurioittaa sikiötä. Pitkäaikainen altistuminen
hengitysteitse aiheuttaa vakavien terveyshaittojen vaaran. Voi hengitettynä aiheuttaa syöpää.
4.3
Mahdollisesti tarvittavia välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet
Hyvin vähäistä ja lyhytaikaista ihokosketusta lukuunottamatta, hakeudu aina lääkärin hoitoon!
Ota mukaan ja esitä tämä tiedote tai pakkauksen etiketti.
Yleisiä ohjeita: Hälytä ensiapua paikalle, aseta tajuton potilas kylkiasentoon ja suojaa häntä
kylmältä. Poista vieraat esineet suusta, älä missään tapauksessa kaada suuhun nestettä.
Hengityksen pysähtyessä anna tekohengitystä. Suojaa itsesi.
Ohjeita lääkärille:
Jos tuotetta on nielty, potilasta ei missään tapauksessa pidä yrittää saada oksentamaan, eikä
aktiivihiiltä tule antaa. Päätös jatkohoidosta tulee tehdä hapon vahvuuteen, määrään,
kuluneeseen aikaan ja kliiniseen kuvaan perustuen. Vatsahuuhtelu tulee todennäköisesti
kyseeseen vain, jos on nielty suuri määrä voimakkaasti laimennettua happoa (ja kun merkkejä
perforaatiosta ei varmuudella ole). Sairaalassa tulee sydän- ja verenkiertoelimistön arvojen ja
keuhkojen toiminnan (sydän-keuhko-röntgen) lisäksi seurata ennen kaikkea maksa-, munuais- ja
veriarvoja. Pakotettu diureesi poistumisen vauhdittamiseksi. Seleenimyrkytyksiin ei tällä tietoa
voida suositella antidoottia. (Tiedot seleenihapon osalta GESTIS:stä, www.dguv.de/bgia/de)
KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE /KEMIKAALI-ILMOITUS
Sivu 4 / 9
Kauppanimi Aluoxyd
fin
Päiväys: 9.6.2011
5.
5.1
5.2
5.3
6.
6.1
6.2
6.3
6.4
7.
7.1
7.2
7.3
8.
8.1
Edellinen päiväys: -
PALONTORJUNTATOIMENPITEET
Sammutusaineet
Palamaton tuote, kiinnitä huomio ympäristöön. Yleisesti: CO2, vaahto, vesisuihku, jauhe. Vältä
vesiruiskua.
Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat
Tulipalon sattuessa muodostuu syövyttävää höyryä/sumua.
Palotorjuntaa koskevat ohjeet
Suojavarustuksena itsenäisesti toimiva hengityssuojain, kemikaaleilta suojaava haalari.
Sammutusaineita, jotka eivät turvallisuussyistä ole sopivia, ei tunneta.
TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ
Varotoimenpiteet, henkilösuojaimet ja menettely hätätilanteessa
Vältä altistumista (ihokosketusta, hengittämistä): Läpäisemättömät suojakäsineet, saappaat,
suojaesiliina ja tiiviit suojalasit. Kun hengitysilma on saastunut, käytä hengityssuojainta: P2suodatintyyppi tai itsenäisesti toimiva hengityssuojain.
Ympäristöön kohdistuvat varotoimet
Vältä aineen joutumista viemäristöön, maaperään tai vesistöön esim. sulkemalla
sadevesijärjestelmät.
Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet
Kerää imukykyiseen aineeseen (happo- tai yleissidonta-aine, hiekka; käytä puulastuja vain
hätätapauksessa). Pakkaa tämä aine sitten läpäisemättömälle alustalle ja sateensuojaan
hävittämistä varten. Tuhoa höyryt vesisuhkulla.
Viittaukset muihin kohtiin
Ks. kohdan 7 ohjeet turvallista käsittelyä varten.
Ks. kohdan 8 ohjeet henkilöiden suojavarustusta varten.
Ks. kohdan 13 ohjeet jätteiden käsittelyä varten.
KÄSITTELY JA VARASTOINTI
Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet
Haponkestävät rakenteet. Mahdollisimman tiiviit rakenteet, lisäksi muodostunut höyry ja tihku
tai sumu tulee imeä välittömästi pois. Henkilösuihkujen ja silmien huuhtelemahdollisuuden
oltava saatavilla.
Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina
yhteensopimattomuudet
Haponkestävät rakenteet. Hyvä ilmastointi, ei lämmönlähteiden vaikutusalueella. Erossa
alkaaleista. Vesioikeudellisten määräysten vaatimukset otettava huomioon.
Erityinen loppukäyttö
ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET
Valvontaa koskevat muuttujat
HTP-arvot
Sosiaali- ja terveysministeriö, HTP-arvot 2009.
Seleeni ja sen yhdisteet (sisältää Seleenihappoa alle 4 %)
HTP-arvot 8 h:
0,1 mg/m³
KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE /KEMIKAALI-ILMOITUS
Sivu 5 / 9
Kauppanimi Aluoxyd
fin
Päiväys: 9.6.2011
HTP-arvot 15 min:
Edellinen päiväys: 0,3 mg/m³
Fosforihappo (sisältää fosforihappoa alle 3 %)
HTP-arvot 8 h:
HTP-arvot 15 min:
1 mg/m³
2 mg/m³
Kupari ja sen yhdisteet (sisältää kuparisulfaattia alle 8 %)
HTP-arvot 8 h:
1 mg/m³
Nikkeli ja sen yhdisteet (sisältää nikkelisulfaattia alle 1 %)
HTP-arvot 8 h:
0,1 mg/m³
Muut raja-arvot
DNEL
PNEC
8.2
Altistumisen ehkäiseminen
Tekniset torjuntatoimenpiteet
Kaikenlaista ihokosketusta ja höyryjen hengittämistä vältettävä ehdottomasti. Ihoa suojaavat
varotoimenpiteet välttämättömiä. Käytetyt työvaatteet vaihdetaan ja pestään.
Silmien tai kasvojen suojaus
Tiiviit suojalasit tai kasvosuojus
Ihonsuojaus
Nestetiivis suojavaatetus
Käsiensuojaus
Haponkestävät käsineet (selvitä käsineiden valmistajalta niiden läpäisyaika), esim. 0,5 mm
lateksi (läpäisyaika > 480 s) tai 0,5 mm PVC (läpäisyaika > 480 s, kumpikin tieto saatu
kirjallisuudesta)
Hengityksensuojaus
Itsenäisesti toimiva hengityssuojain tai suodatinluokka P
Ympäristöaltistumisen torjuminen
-
9.
9.1
FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET
Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot
Olomuoto
Neste
Haju
Hajuton
Hajukynnys
Tietoa ei ole saatavissa
pH
<1
Sulamis- tai jäähtymispiste
Ei määritetty
Kiehumispiste ja kiehumisalue
n. 100 ºC
Leimahduspiste
Tietoa ei ole saatavissa
Haihtumisnopeus
Ei määritetty
Syttyvyys (kiinteät aineet, kaasut) Tietoa ei ole saatavissa
KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE /KEMIKAALI-ILMOITUS
Sivu 6 / 9
Kauppanimi Aluoxyd
fin
Päiväys: 9.6.2011
Edellinen päiväys: -
Alempi räjähdysraja
Tietoa ei ole saatavissa
Ylempi räjähdysraja
Tietoa ei ole saatavissa
Höyrynpaine
Ei määritetty
Höyryntiheys
Tietoa ei ole saatavissa
Suhteellinen tiheys
1,1 g/l (20 ºC)
Liukoisuus (liukoisuudet)
Sekoittuu veteen, rasvaliukoisuutta ei määritetty
Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi Ei määritetty
Itsesyttymislämpötila
Ei määritetty
Hajoamislämpötila
Tietoa ei ole saatavissa
Viskositeetti
Ei määritetty (20 ºC)
Hapettavuus
Tietoa ei ole saatavissa
9.2
Muut tiedot
Väri
10.
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
11.
11.1
Kirkas, sininen
STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS
Reaktiivisuus
Synnyttää lämpöä joutuessaan kosketuksiin alkaalisten aineiden kanssa.
Kemiallinen stabiilisuus
Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus
Vältettävät olosuhteet
Yhteensopimattomat materiaalit
Alkaalit, amiinit, muut reaktiiviset kemikaalit
Vaaralliset hajoamistuotteet
Tulipalon sattuessa muodostuu syövyttävää höyryä/sumua sekä muita palokaasuja.
MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT
Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista
Välitön myrkyllisyys (tiedot kirjallisuudesta)
LD50[seleenidioksidi] / suun kautta / rotta: 1030 mg/kg (laskennallinen arvo)
Seleenihapolle, joka on välittömästi vaarallisin aineosa, tunnetaan seuraavat arvot:
10 mg/kg annoksesta alkaen on raportoitu kuolemantapauksia.
LD50[seleenidioksidi] / suun kautta / rotta: 68 mg/kg
Subakuutti - krooninen myrkyllisyys
Nikkeli on luokiteltu syöpää aiheuttavaksi (luokka 1), lisääntymistoksiseksi (luokka 2) ja perimää
vaurioittavaksi (luokka 3).
Ärsyttävyys ja syövyttävyys
KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE /KEMIKAALI-ILMOITUS
Sivu 7 / 9
Kauppanimi Aluoxyd
fin
Päiväys: 9.6.2011
Edellinen päiväys: -
Ärsyttää ihoa. Vahingoittaa syövyttävien ja myrkyllisten aineosiensa takia voimakkaasti ihoa,
limakalvoja ja silmiä.
Herkistyminen
Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä.
Syöpää aiheuttavat, perimää vaurioittavat tai lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset
Voi hengitettynä aiheuttaa syöpää. Saattaa vaurioittaa sikiötä.
Nikkeli on luokiteltu syöpää aiheuttavaksi, lisääntymistoksiseksi ja perimää vaurioittavaksi.
Elinkohtainen myrkyllisyys (kerta- tai toistuva altistuminen)
Erittäin vaikean keuhkovaurion vaara
Aspiraatiovaara
Terveydelle haitallinen nieltynä ja hengitettynä.
12.
12.1
12.2
TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE
Myrkyllisyys
Valmistetta ei ole tutkittu, tiedot kirjallisuudesta (saksalaisen toimittajan
käyttöturvallisuustiedotteesta).
Pysyvyys ja hajoavuus
Biologinen hajoavuus
Raskasmetallit eivät ole biohajoavia.
Kemiallinen hajoavuus
12.3
12.4
12.5
12.6
Biokertyvyys
Kulkeutuvuus maaperässä
Raskasmetallit voivat varastoitua sedimentteihin.
PBT-ja vPvB-arvioinnin tulokset
Muut haitalliset vaikutukset
Valmistetta ei ole tutkittu.
13.
13.1
JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT TIEDOT
Jätteiden käsittelymenetelmät
Käyttökelvoton tuote ja muu ”myrkylliseksi” luokiteltava jäte: Vaarallinen jäte, hävitettävä
paikallisten säädösten mukaisesti. Jätekoodi: Euroopan (alakohtaisen) luettelon mukainen.
14.
14.1
KULJETUSTIEDOT
YK-numero
UN 3264
14.2
Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi
Syövyttävä hapan epäorgaaninen nestemäinen aine (ellei muutoin määritelty)
(Fosforihappo-fluoriboorihappo-liuos)
14.3
Kuljetuksen vaaraluokka
Maakuljetukset
ADR/RID: vaaraluokka 80
KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE /KEMIKAALI-ILMOITUS
Sivu 8 / 9
Kauppanimi Aluoxyd
fin
Päiväys: 9.6.2011
14.4
14.5
14.6
14.7
15.
15.1
15.2
16.
Edellinen päiväys: -
Merikuljetukset
IMDG: EmS: F-A, S-B; MP: P
Ilmakuljetukset
IATA: Pakkausmääräys 818, 820
Pakkausryhmä
III
Ympäristövaarat
Erityiset varotoimet käyttäjälle
Kuljetus irtolastina MARPOL 73/78 –sopimuksen II liitteen ja IBC-säännöstön mukaisesti
LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT
Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset
tai -lainsäädäntö
Kemikaaliturvallisuusarviointi
MUUT TIEDOT
Muutokset edelliseen versioon
Tietolähteet
Saksalaisen toimittajan käyttöturvallisuustiedote, Sosiaali- ja terveysministeriön HTP-arvot 2009
Seoksen luokitukseen käytetty menetelmä
Työntekijöiden koulutus
Työntekijät tulee kouluttaa vaarallisia aineita koskevan lainsäädännön mukaisesti.
Luettelo R- ja S-lausekkeista tai/ja vaara- ja turvalausekkeista
R-lausekkeet
R49
R20/22
R22
R23/25
R33
R34
R36/38
R38
R42/43
R48/20
R48/23
Aiheuttaa syöpäsairauden vaaraa hengitettynä.
Terveydelle haitallista hengitettynä ja nieltynä.
Terveydelle haitallista nieltynä.
Myrkyllistä hengitettynä ja nieltynä.
Terveydellisten haittojen vaara pitkäaikaisessa altistuksessa.
Syövyttävää.
Ärsyttää silmiä ja ihoa.
Ärsyttää ihoa.
Altistuminen hengitysteitse ja ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä.
Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa
terveydelle hengitettynä.
Myrkyllistä: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle
hengitettynä.
KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE /KEMIKAALI-ILMOITUS
Sivu 9 / 9
Kauppanimi Aluoxyd
Päiväys: 9.6.2011
R49
R50/53
R61
R68
fin
Edellinen päiväys: -
Aiheuttaa syöpäsairauden vaaraa hengitettynä.
Erittäin myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia
vesiympäristössä.
Vaarallista sikiölle.
Pysyvien vaurioiden vaara.
Muut tiedot
Vastuuvapauslauseke: Tässä käyttöturvallisuustiedotteessa olevat tiedot on saatu luotettaviksi
arvioiduista lähteistä ja niiden uskotaan tiedotteen laatimishetkellä olevan laadultaan parasta ja
ajanmukaisinta. Takuuta tiedon oikeellisuudesta tai riittävyydestä ei anneta.