Arkkitehtuuripankki.fi

Comments

Transcription

Arkkitehtuuripankki.fi
23.9.2014
Arkkitehtuuripankki.fi
Arkkitehtuuripankki.fi (ent. Prosessipankki) on Valtiovarainministeriön tarjoama kokonaisarkkitehtuurin ja prosessien mallinnuspalvelu ja se on tarkoitettu julkisen hallinnon


yhteisten toiminnan kehittämistä ohjaavien arkkitehtuurien mallintamiseen ja
julkisen hallinnon organisaatioiden toimintaprosessien kuvausten jakamiseen.
Palvelun katselukäyttö on kaikille avointa. Mallien ja kuvausten muokkaus tai uudelleenkäyttö vaatii käyttöoikeudet (mallintajaoikeudet), jotka myöntää Valtiovarainministeriö.
Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu
Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri on rakenne, jonka avulla koordinoidaan ja kehitetään julkisen hallinnon organisaatioiden ja palveluiden välistä yhteentoimivuutta. Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri koostuu joukosta yhteisiä arkkitehtuureja. Nämä ovat julkisen hallinnon kaikille yhteinen kokonaisarkkitehtuuri
sekä kohdealueiden ja niiden osa-alueiden arkkitehtuurit.
Valtiovarainministeriö
Snellmaninkatu 1 A, Helsinki
PL 28, 00023 Valtioneuvosto
www.vm.fi
Valtiovarainministeriö
Puh 09 160 01 tai 09 578 11 (vaihde)
Faksi 09 160 33123
[email protected]
Y-tunnus 0986674-0 SUOMEN
VALTIO
Puh 09 160 01 tai 09 578
11 (vaihde)
2 (3)
Julkisen hallinnon yhteisen arkkitehtuurin kehittämisen tapahtuu kohdealueittain sekä kehittämishankkeittain
ja mallinnuspalvelun käyttöönotto kokonaisarkkitehtuurin osalta suunnitellaan samassa yhteydessä.
Palvelun käyttöoikeuksien määrä, käyttöönottoon ja käyttöön liittyvä koulutus suunnitellaan yhdessä kuvattavasta arkkitehtuurista vastaavan tahon ja Valtiovarainministeriön toimesta.
Organisaatiokohtaiset käyttöoikeusmäärät:
Valtionhallinto:

Organisaatiokohtainen maksimi lisenssimäärä 5
Kunnat:








Kuntakoko yli 500 000 asukasta: maksimi lisenssimäärä 15
Kuntakoko 100 000 – 500 000 asukasta: maksimi lisenssimäärä 12
Kuntakoko 30 000 – 100 000 asukasta: maksimi lisenssimäärä 7
Kuntakoko 10 000 – 30 000 asukasta: maksimi lisenssimäärä 5
Kuntakoko 5 000 – 10 000 asukasta: maksimi lisenssimäärä 3
Kuntakoko alle 5000 asukasta: maksimi lisenssimäärä 2
Sairaanhoitopiirit: maksimi lisenssimäärä 10
Muut kuntayhtymät: maksimi lisenssimäärä 3
Kehittämishankkeet:

Kehittämiskohteen mukaan
Julkisen hallinnon yhteinen arkkitehtuuri vs. organisaation arkkitehtuuri
Julkisen hallinnon yhteisen arkkitehtuurin tarkoituksen on tuottaa koko yhteiskunnan käyttöön yhteistä tavoitetilan arkkitehtuurikuvauksia sekä kuvauksia olemassa olevasta toiminnallisesta ympäristöstä.
Yhteisesti suunniteltujen tavoitetilan arkkitehtuurien tarkoitus on suunnitella ja jäsentää julkisen hallinnon toimintaa tuottavuuden ja laadun parantamiseksi, yhteentoimivuuden aikaansaamiseksi, päällekkäisten ratkaisujen välttämiseksi sekä hyvien käytäntöjen jakamiseksi. Yhteisen arkkitehtuurin avulla luodaan tarkemmassa
suunnittelussa käytettäviä yhteisiä elementtejä ja viitekehyksiä.
JulkICT –kokonaisarkkitehtuurin mallinnuspalveluun tuotettu tieto on organisaatioiden hyödynnettävissä organisaation käyttämästä arkkitehtuurin suunnitteluvälineestä riippumatta julkaisuportaalin avulla (katselukäyttö,
tiedostojen lataus).
Arkkitehtuurien ja prosessien mallintaminen
JulkICT-mallinnuspalvelu tarjoaa julkisen hallinnon organisaatioiden ja kehittämishankkeiden käyttöön välineen sekä arkkitehtuurien että prosessien suunnittelua ja kuvaamista varten. Palvelu tukee JHS 179 ja JHS 152
suositusten mukaisia kuvaustapoja ja notaatioita (ArchiMate, BPMN).
Palveluun kuvattavat mallit julkaistaan muiden hyödynnettäväksi (mallinnukset poistuvat palvelusta mikäli
niitä ei julkaista muiden nähtäväksi kuuden kuukauden sisällä mallintamisen aloittamisesta). Palvelu ei ole tarkoitettu organisaatioiden toimintajärjestelmän osaksi vaan kehittämisessä tarvittavien mallien jakamiseen
organisaatioiden välillä.
3 (3)
Käyttöoikeuksien hakeminen
Palvelussa organisaatioiden käyttöoikeuksia koordinoi organisaatiokohtainen vastuuhenkilö, joka hakee käyttöoikeudet ja ilmoittaa myös niiden muutoksista ja poistamisista.
Käyttöoikeudet haetaan lomakkeella: http://www.webropolsurveys.com/S/ADD2C9769F7EE655.par
1. Vastuuhenkilön nimeäminen
Kunkin organisaation tulee sopia palvelun vastuuhenkilöstä ja ilmoittaa vastuuhenkilön tiedot käyttöoikeuksien hakulomakkeella. Vastuuhenkilö ilmoittaa myös organisaation yhteystiedot.
2. Mallintajaoikeuksien hakeminen
Vastuuhenkilö ilmoittaa oman organisaationsa uusien käyttäjien yhteystiedot käyttöoikeuksien hakulomakkeella.
Käyttöoikeuksien hakemisen yhteydessä hakijaorganisaatioita pyydetään kuvamaan suunnitellut kehittämiskohteet / tehtävät joissa toiminnan kehittämistä tukevaa mallinnusta tehdään.
3. Mallintajaoikeuksien muuttaminen ja poisto
Vastuuhenkilö poistaa oman organisaationsa käyttäjiä ja muuttaa olemassa olevien käyttäjien tietoja.
Yhteystiedot:
QPR Software Oyj
-
Käyttäjätuki, [email protected] (väline- ja menetelmätuki)
Paavo Koskelin, [email protected] (kaupalliset asiat)
Valtiovarainministeriö, JulkICT –toiminto
-
Hannu Ojala, [email protected]