Kehittämishankkeet vuodelle 2015 Kontiolahti Palveluohjelma

Comments

Transcription

Kehittämishankkeet vuodelle 2015 Kontiolahti Palveluohjelma
Kehittämishankkeet vuodelle 2015 Kontiolahti
Palveluohjelma: Ikääntyvien palveluohjelma
Kehittämishanke: Ikäihmisten hoitoketjujen kehittäminen
Tuotantopuolen vastuuhenkilö: Hoito- ja hoivapalvelujen johtaja, vastuualueiden esimiehet
Tilaajapuolen vastuuhenkilö: Sote tilaajajohtaja
Hankkeen kuvaus: Palvelujen järjestäminen niin, että ikääntyvät pystyvät asumaan omassa
kodissaan mahdollisimman kauan.
Tavoitteet 2015
Toteutuma
Hoitoketjujen kehittäminen
1. Kotihoidon tehostaminen
1. Kotihoidon henkilöstön osaamista on
vahvistettu koulutuksilla (esim. työnjako
ja kirjaamisen koulutukset) sekä
kehitetty työ- ja toimintatapoja välittömän
asiakastyön nostamiseksi. Sairaalan
osastolle on nimetty kotiutuksista
vastaava hoitaja.
2. Päivätoiminnan päiväkuntoutusryhmien
tavoitteellinen toiminta
2. Päivätoiminnassa päiväkuntoutusryhmät
toimivat säännöllisesti ja tavoitteellisesti
sekä kotona asumista edistävästi.
3. Sairaalaosastotoiminnan ja sisällön
kehittyminen tarvetta vastaavaksi,
pitkäaikaislaitospaikkoja vähentämällä ja
kuntoutumistoimintaa kehittämällä
3. Osastolta vähennettiin kolme
laitospaikkaa, kun perhehoitokoti
avattiin. Suunnitelma
ympärivuorokautisten hoitopaikkojen
vähentämiseksi on tehty.
Kuntoutumispassiin liittyvät koulutukset
henkilöstölle on aloitettu ja yksi hoitaja
kävi ergonomiakorttikoulutuksen.
Mittarit:
o Kotihoidon välitön työaika, tavoite
vuoden 2015 lopussa 60 %
o Kotihoidon RaVa-arvo, tavoite
2,4
o Palvelusetelin käytön osuus
o Päiväkuntoutusryhmiin
osallistujien määrä
o Laitoshoidon peittävyys
o Sairaalaosastojen hoitojaksojen
pituudet
o
50,1 %, 7 kuukauden keskiarvo
o
RaVa ka 2,41
o
o
8,8 % säännöllisestä kotihoidosta
956 käyntiä, 159 käyntiä / kk
o
o
1,2 %, yli 75-vuotiaat
10,3 päivää
Palveluohjelma: Työikäisten palvelut
Kehittämishanke: Mielenterveys- ja päihdepalvelut
Tuotantopuolen vastuuhenkilö: Johtava lääkäri ja mielenterveystyön päällikkö
Tilaajapuolen vastuuhenkilö: Sote tilaajajohtaja
Hankkeen kuvaus: Päihde- ja mielenterveyspalveluiden koko kokonaisuuden hallinnan
kehittäminen toimivaksi
Tavoitteet 2015
Toteutuma
1. Mielenterveystyön asumispalveluiden
1. Asumispalveluiden tarve arvioidaan
kehittäminen laitoshoidon sijaan
yksilöllisesti käyttäen ensisijaisesti kotiin
kevyempiin avohuollon asumismuotoihin
tarjottavia palveluita (kotihoitoa).
Asumispalveluiden asiakasmäärä on
kasvanut kahdella asiakkaalla vuoden
2015 aikana. Asiakasmäärä 19, joista:
tuetussa asumisessa 10, tehostetussa
asumisessa 4, palveluasumisessa 3 ja
perhehoidossa 2 asiakasta.
2. Päihdepalveluiden ostopalveluiden
sovittaminen oman tuotannon tueksi, ei
päällekkäisyyttä
2. Yhteistyö on aktiivista ja siirtyminen
omaan toimintaan tehdään ripeästi.
Toimintaa kehitetään yhteistyössä
Sovatekin kanssa.
3. Kolmannen sektorin palveluiden
ottaminen käyttöön mahdollisuuksien
mukaan
3. Tammi-heinäkuussa on palveluihin
ohjattu mielenterveyspalveluita asiakkaita
aktiivisesti. Päihdesairaanhoitaja käy
kaikkien asiakkaiden kanssa vaihtoehdot
kolmannelle sektorille ja ohjaa lähinnä
vertaisryhmiin.
Mittarit:
o Laitoshoidon hoitopäivien määrä
o
o
Asumisen ostopalvelujen asiakasmäärä
ja hoitopäivät
o
o
Päihdeasiakkaiden määrä omassa
toiminnassa ja ostoissa
o
Laitoskuntoutus (päihdehoito) 234
hoitopäivää
Perhehoito 2 asiakasta ja 60
hoitopäivää, muut asumispalvelut 16
asiakasta ja 483 hoitopäivää. Yhteensä
asiakkaita on 18.
Päihdeasiakkaiden määrä omassa
toiminnassa: 67 asiakasta ja 525
käyntiä. Ostoissa: 19 asiakasta ja 93
käyntiä, korvaushoidossa 3 asiakasta ja
53 käyntiä.
Palveluohjelma: Lasten ja nuorten palveluohjelma
Kehittämishanke: Lasten ja nuorten palvelut
Tuotantopuolen vastuuhenkilö: Sosiaalipalvelujen johtaja
Tilaajapuolen vastuuhenkilö: Sote tilaajajohtaja
Hankkeen kuvaus: Vanhemmuuden tukeminen
Tavoitteet 2015
Toteutuma
1. Sosiaalihuoltolain mukaisten
1. Kotipalvelua ja perhetyötä suunnataan
ennaltaehkäisevän palvelun
entistä enemmän varhaiseen tukeen.
kehittäminen
Yksi perhetyöntekijä ja molemmat
kotipalvelun ohjaajat ovat varhaisen tuen
työntekijöitä. Kasvatus- ja
perheneuvolan sosiaalityöntekijä tekee
osan työajastaan varhaista tukea.
2. Pitkäaikaisten laitossijoitusten
vähentäminen
Mittari:
o Pitkäaikaisissa sijoituksissa olleiden
lasten hoitopäivien määrä
2. Sijoituksia pyritään välttämään ja
sijoitusten kestoa lyhentämään
tehostamalla perhetyötä. Sosiaalihuollon
painopisteen siirtäminen kohti
varhaisempaa tukemista näkyy viiveellä
laitossijoitustenkin määrässä. Tämä ei
vielä toteudu.
o
Pitkäaikaissijoituksessa olleiden lasten
hoitopäiviä 7/2015 oli 3108 hoitopäivää
ja vuotta aikaisemmin 7/2014 kaikkiaan
3251 hoitopäivää.