DOPIS z glavo SLO - Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru

Comments

Transcription

DOPIS z glavo SLO - Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru
ZAPISNIK
37. seje Senata Medicinske fakultete Univerze v Mariboru, z dne 18.6.2012
Prisotni člani Senata Medicinske fakultete Univerze v Mariboru:
Red. prof. dr. Ivan Krajnc, red. prof. dr. Radovan Hojs, red. prof. dr. Jože Drinovec, red. prof.
dr. Alojz Gregorič, red. prof. dr. Željko Knez, izr. prof. dr. Blanka Kores Plesničar, izr. prof. dr.
Kazimir Miksić, red. prof. dr. Iztok Takač, red. prof. dr. Breda Pečovnik Balon, Eva Nike Cvikl,
Rok Hržič, Gašper Navršnik.
Odsotni člani Senata Medicinske fakultete Univerze v Mariboru: red. prof. dr. Milan Brumen,
izr. prof. dr. Anton Crnjac, red. prof. dr. Nadja Kokalj Vokač, red. prof. dr. Dušanka MičetićTurk, Ana Žvižej.
Ostali prisotni:
red. prof. dr. Dušica Pahor, izr. prof. dr. Pavel Skok, doc. dr. Bogdan Čizmarevič, Alojz
Tapajner, Jelka Rakun in Boštjan Križ.
Dekan red. prof. dr. Ivan Krajnc je pozdravil prisotne.
Predlagal je v potrditev dnevni red 37. seje Senata Medicinske fakultete Univerze v Mariboru:
1. Potrditev zapisnika 36. redne seje Senata Medicinske fakultete UM, z dne 21. 05. 2012 in
7. izredne seje Senata MF UM z dne 4.6.2012
2. Komisija za znanstveno raziskovalne zadeve.
3. Dodiplomski študij.
4. Podiplomski študij.
5. Habilitacijske zadeve.
6. Kadrovske zadeve MF UM.
7. Razno.
Navzoči so soglasno potrdili dnevni red 37. seje Senata Medicinske fakultete Univerze v
Mariboru.
Ad 1.
Dekan red. prof. dr. Ivan Krajnc, dr. med. je članom Senata Medicinske fakultete Univerze v
Mariboru poročal o zapisniku 36. redne seje Senata Medicinske fakultete UM, z dne 21. 05. 2012
in 7. izredne seje Senata MF UM z dne 4.6.2012.
Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je soglasno sprejel naslednji
SKLEP 1:
1
Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru potrdijo zapisnik 36. redne seje Senata
Medicinske fakultete UM, z dne 21. 05. 2012 in 7. izredne seje Senata MF UM z dne
4.6.2012
Ad 2.
Prodekanica red. prof. dr. Dušica Pahor, dr. med. je članom Senata Medicinske fakultete
Univerze v Mariboru poročala o predlogih sklepov Komisije za znanstveno raziskovalno dejavnost.
Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je soglasno sprejel
SKLEP 2:
Senat MF UM v sled ugotovitve pomanjkljivosti pri podanem predlogu dispozicije doktorske
disertacije kandidatke mag. Anite Fekonja, dr. med. z naslovom »Hipodontija pri bolnicah z
rakom jajčnikov« predlaga Katedri za ginekologijo in porodništvo, da pozove kandidatko, da
ji ob prisotnosti mentorja ustno predstavi seminar 2 s predstavitvijo dispozicije doktorske
disertacije. Svoje mnenje naj katedra ponovno poda na osnovi uspešne predstavitve teme
doktorske disertacije.
Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je soglasno sprejel
SKLEP 3:
Senat MF UM potrdi predlog Katedre za kirurgijo in imenuje Komisijo za oceno primernosti
teme doktorske disertacije kandidata Ivana Kneževiča, dr. med. z naslovom: »Vpliv
intraoperativne aplikacije levosimendana na prognozo po presaditvi srca«, v sestavi:
- izr. prof. dr. Kazimir Miksić, dr. med., področje habilitacije:
Kirurgija, MF UM,
(predsednik),
- izr. prof. dr. Mirt Kamenik, dr. med., področje habilitacije: Anesteziologija, MF UM
(član),
- izr. prof. dr. Bojan Vrtovec, dr. med. področje habilitacije: Interna medicina UKC LJ
(član).
Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je soglasno sprejel
SKLEP 4:
Senat MF UM potrdi predlog Katedre za radiologijo, da se pri doktorski disertaciji kandidata
Ivana Kneževiča, dr. med. z naslovom: »Vpliv intraoperativne aplikacije levosimendana na
prognozo po presaditvi srca« za mentorja imenuje izr. prof. dr. Bojan Vrtovec, dr. med.,
UKC LJ in za somentorja izr. prof. dr. Anton Crnjac, dr. med., MF UM, UKC MB. Predlagani
mentor, habilitiran na področju interne medicine na MF UL, sodi med vodilne avtoritete na
obravnavanem področju v naši državi.
2
Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je soglasno sprejel
SKLEP 5:
Senat MF UM potrdi predlog Katedre za dermatovenerologijo in imenuje Komisijo za oceno
primernosti teme doktorske disertacije kandidatke Tanje Planinšek Ručigaj, dr. med. z
naslovom: »Klinična in genetska raziskava bolnikov z edemom goleni in sindaktilijo prstov
nog«, v sestavi:
- izr. prof. dr. Igor Bartenjev, dr. med., področje habilitacije: Dermatovenerologija,
Dermatologija Bartenjev, MF UL (predsednik),
- doc. dr. Marko Potočnik, dr. med., področje habilitacije: Dermatovenorologija, UKC LJ
(član),
- izr. prof. dr. Kazimir Miksič, dr. med. področje habilitacije: Kirurgija, MF UM (član),
- red. prof.dr. Nadja Kokalj Vokač,univ. dipl. biolog, področje habilitacije: Genetika, MF
UM, UKC MB (članica).
Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je soglasno sprejel
SKLEP 6:
Senat MF UM potrdi predlog Katedre za dermatovenerologijo, da se pri doktorski disertaciji
kandidatke Tanje Planinšek Ručigaj, dr. med. z naslovom: »Klinična in genetska raziskava
bolnikov z edemom goleni in sindaktilijo prstov nog«, za mentorja imenuje doc. dr. Jovan
Miljkovič, dr. med., UKC MB in MF UM in za somentorja doc. dr. Peter Korošec, Klinika za
pljučne bolezni Golnik.
Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je soglasno sprejel
SKLEP 7:
Senat MF UM potrdi predlog Katedre za onkologjo in radioterapijo in imenuje Komisije za
oceno primernosti teme doktorske disertacije kandidatke Karmen Stanič, dr. med. z
naslovom: »Značilnosti poteka bolezni pri žleznem raku pljuč glede na aktivirajoče mutacije
gena za epidermalni rastni faktor«, v sestavi:
- izr. prof. dr. Anton Crnjac, dr. med., področje habilitacije: Kirurgija, UKC MB, MF UM
(predsednik),
- doc. dr. Irena Oblak, dr. med., področje habilitacije: Onkologija, Onkološki inštitut
Ljubljana (članica),
- doc. dr. Rajko Kavalar, dr. med., področje habilitacije: Patologija, UKC MB in MF UM
(član),
- red. prof.dr. Matjaž Zwitter, dr. med., področje habilitacije: Onkologija, MF UM,
Onkološki inštitut Ljubljana (član).
Komisija za oceno teme doktorske disertacije, naj kandidatko pozove k ustni predstavitvi
dispozicije doktorske disertacije na osnovi katere naj komisija poda svoje poročilo.
3
Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je soglasno sprejel
SKLEP 8:
Senat MF UM potrdi predlog Katedre za onkologijo in radioterapijo, da se pri doktorski
disertaciji kandidatke Karmen Stanič, dr. med. z naslovom: »Značilnosti poteka bolezni pri
žleznem raku pljuč glede na aktivirajoče mutacije gena za epidermalni rastni faktor«, za
mentorja imenuje red. prof. dr. Matjaž Zwitter, dr. med., Onkološki inštitut Ljubljana in MF
UM.
Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je soglasno sprejel
SKLEP 9:
Senat MF UM potrjuje predlog Katedre za onkologjo in radioterapijo in imenuje Komisijo za
oceno primernosti teme doktorske disertacije kandidata Uroša Smrdela, dr. med. z
naslovom: »Imunohistokemični in genetski označevalci pri glioblastomu multiforme«, v
sestavi:
- doc. dr. Gorazd Bunc, dr. med., področje habilitacije: Kirurgija, UKC MB, MF UM
(predsednik),
- doc. dr. Rajko Kavalar, dr. med., področje habilitacije: Patologija, UKC MB in MF UM
(član),
- doc. dr. Albert Peter Fras, dr. med., področje habilitacije: Onkologija, Onkološki inštitut
Ljubljana in MF UM (član),
- prof. dr. Nadja Kokalj Vokač, dr. med., področje habilitacije: Genetika, UKC MB in MF UM,
(članica).
Komisija za oceno teme doktorske disertacije, naj kandidatko pozove k ustni predstavitvi
dispozicije doktorske disertacije na osnovi katere naj komisija poda svoje poročilo.
Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je soglasno sprejel
SKLEP 10:
Senat MF UM potrjujejo predlog Katedre za onkologijo in radioterapijo, da se pri doktorski
disertaciji kandidata Uroša Smrdela, dr. med. z naslovom: »Imunohistokemični in genetski
označevalci pri glioblastomu multiforme«, za mentorja imenuje red. prof. dr. Matjaž
Zwitter, dr. med., Onkološki inštitut Ljubljana in MF UM in za somentorja red. prof. dr. Mara
Popovič, dr. med., MF UL.
Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je soglasno sprejel
SKLEP 11:
Senat MF UM na osnovi dne 09.05.2012 prejetega novega mnenja Katedre za fiziologijo za
oceno primernosti teme dispozicije doktorske disertacije kandidata Robija Kelca z naslovom
»Učinek rastnih faktorjev iz avtologne trombocitne plazme in antagonistov TGF-beta na
proliferacijo in diferenciacijo skeletnomišičnih celic« razveljavlja drugi in tretji sklep 35.
4
redne seje Senata MF UM z dne 16.04.2012 o imenovanju komisije za oceno primernosti
teme doktorske disertacije in potrditvi predloga potencialnega mentorja in somentorja
kandidatu Robiju Kelcu.
Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je soglasno sprejel
SKLEP 12:
Senat MF UM se strinja s predlogom Katedre za fiziologijo, da se pri doktorski disertaciji z
naslovom: »Učinek rastnih faktorjev iz avtologne trombocitne plazme in antagonistov TGFbeta na proliferacijo in diferenciacijo skeletnomišičnih celic« kandidata Robija Kelca, dr.
med. kot somentorico imenuje tudi red. prof. dr. Avrelijo Cencič, univ. dipl. biol., MF UM in
FKBV UM. Članom Katedre za fiziologijo pa predlagajo, da slednjo nadomestijo v predlogu
sestave komisije za oceno primernosti teme doktorske disertacije v sled dejstva da sta v
predlagani sestavi že predlagani mentor doc. dr. Matjaž Vogrin, dr. med. in predlagani
somentor red. prof. dr. Marjan Slak Rupnik, univ. dipl. biolog.
Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je soglasno sprejel
SKLEP 13:
Senat MF UM potrdi predlog Katedre za anatomijo in imenuje Komisijo za oceno doktorske
disertacije kandidata Jerneja Završnika, dr. med. z naslovom »Spremljanje razvojnih
sprememb izbranih skeletnih mišic otrok v zgodnjem šolskem obdobju na osnovi njihovih
biomehanskih lastnosti – longitudinalna raziskava«, v sestavi:
- doc. dr. Boštjan Šimunič, univ. dipl. inž. rač., področje habilitacije: Kineziologija,
Univeza na Primorskem (predsednik),
- zasl. prof. dr. Jože Vauhnik, profesor, področje habilitacije: Kineziologija, upokojen
(član),
- red. prof. dr. Ivan Malčič, dr. med. področje habilitacije: Pediatrija, MF Univerze v
Zagrebu (član),
- red. prof. dr. Rado Pišot, prof. športne vzgoje, področje habilitacije: Kineziologija,
Univerza na Primorskem, (član).
Ad 3
Prodekan Medicinske fakultete UM red. prof. dr. Radovan Hojs, dr. med. je članom Senata
Medicinske fakultete Univerze v Mariboru poročal o dodiplomskem študiju.
Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je soglasno sprejel
SKLEP 14:
Senat MF UM soglaša z manjšimi spremembami predmeta Interna medicina s propedevtiko
(EMŠP Splošna medicina) in sicer s spremembo kontaktnih ur ( 60 ur P, 165 ur SE in 60 KV se
spremeni v 60 ur P, 155 ur SE in 70 ur KV ) in manjšimi spremembami učnega načrta. Obseg
individualnega dela in število ECTS ostane nespremenjeno.
5
Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je soglasno sprejel
SKLEP 15:
Senat MF UM soglaša z manjšimi spremembami izbirnega predmeta Izbrane vsebine in
novosti v propedevtiki in sicer s spremembo ur (5 ur SE, 50 UR seminarskih vaj in 35 ur
individualnega dela se spremeni v 5 ur SE, 46 ur seminarskih vaj in 39 ur individualnega
dela) in manjšimi spremembami učnega načrta. Število ECTS ostane nespremenjeno.
Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je soglasno sprejel
SKLEP 16:
Senat MF UM soglaša z menjavo nosilca izbirnega predmeta Izbrane vsebine v pediatriji
(podiplomski študijski program Biomedicinska tehnologija ) in sicer da namesto prof.dr.
Alojza Gregoriča postane nosilka doc.dr.Nataša Marčun Varda v študijskem letu 2012/2013.
Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je soglasno sprejel
SKLEP 17:
Senat MF UM soglaša s priporočilom Komisije za študijske zadeve, da študenti pred
opravljanjem izpita iz Fiziologije opravijo izpit iz Anatomije s histologijo in embriologijo.
Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je soglasno sprejel
SKLEP 18:
Senat MF UM potrdi urnike 1. – 6. letnik za študijsko leto 2012/2013.
Ad 4
Prodekan Medicinske fakultete UM izr. prof. dr. Pavel Skok, dr. med. je članom Senata
Medicinske fakultete Univerze v Mariboru poročal o podiplomskem študiju.
Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je soglasno sprejel
SKLEP 19:
Senat MF UM potrdi, da se mag. Zlatki Kanič, dr.med., skladno z drugim odstavkom 20. člena
Pravilnika o postopku priprave in zagovora doktorske disertacije na UM, št: A 7/2008-41 AG
iz opravičljivih razlogov podaljša rok za oddajo doktorske disertacije za eno leto.
Ad 5
Prodekanica Medicinske fakultete UM red. prof. dr. Dušica Pahor, dr. med. je članom Senata
Medicinske fakultete UM poročala o sprejetih sklepih Habilitacijske komisije Medicinske
fakultete Univerze v Mariboru in predlagala podane predloge v sprejem Senatu Medicinske
fakultete.
6
Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je soglasno sprejel
SKLEP 20:
Senat MF UM potrdi za prvo izvolitev dr. Nuhija Arslanija, dr. med., v naziv asistent za
predmetno področje kirurgija naslednje strokovne poročevalce:
1. izr. prof. dr. Kazimir Miksić, dr. med., izredni profesor MF UL, področje habilitacije:
kirurgija, upokojen (MF UM, Slomškov trg 15, Maribor);
2. izr. prof. dr. Vojko Flis, dr. med., izredni profesor MF UM, področje habilitacije: kirurgija
(UKC Maribor, Klinika za kirurgijo, Ljubljanska ulica 5, Maribor);
3. doc. dr. Stojan Potrč, dr. med., docent MF UM, področje habilitacije: kirurgija (UKC
Maribor, Klinika za kirurgijo, Ljubljanska ulica 5, Maribor);
4. izr. prof. dr. Tadej Strojnik, dr. med., izredni profesor MF UM, področje habilitacije:
kirurgija (UKC Maribor, Klinika za kirurgjio, Ljubljanska ulica 5, Maribor), kot dodatni
poročevalec.
Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je soglasno sprejel
SKLEP 21:
Senat MF UM potrdi za drugo izvolitev Daniela Grabarja, dr. med., v naziv asistent za
predmetno področje anesteziologija in reanimatologija naslednje strokovne poročevalce:
1. red. prof. dr. Mirt Kamenik, dr. med., redni profesor MF UL, področje habilitaije:
anesteziologija in reanimatologija (UKC Maribor, Klinika za kirurgijo, Ljubljanska ulica 5,
Maribor);
2. doc. dr. Dušan Mekiš, dr. med., docent MF UM, področje habilitacije: anesteziologija in
reanimatologija (UKC Maribor, Oddelek za znanstvenoraziskovalno delo, Ljubljanska ulica 5,
Maribor);
3. doc. dr. Nevenka Krčevski Škvarč, dr. med., docentka MF UM, področje habilitacije:
anesteziologija in reanimatologija (UKC Maribor, Klinika za kirurgijo, Ljubljanska ulica 5,
Maribor);
4. izr. prof. dr. Kazimir Miksić, dr. med., izredni profesor MF UL, področje habilitacije:
kirurgija, upokojen (MF UM, Slomškov trg 15, Maribor), kot dodatni poročevalec.
Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je soglasno sprejel
SKLEP 22:
Senat MF UM potrdi za prvo izvolitev Mitje Krajnca, dr. med., v naziv asistent za predmetno
področje interna medicina naslednje strokovne poročevalce:
1. red. prof. dr. Breda Pečovnik Balon, dr. med., redna profesorica MF UM, področje
habilitacije: interna medicina (UKC Maribor, Klinika za interno medicino, Ljubljanska ulica 5,
Maribor);
2. doc. dr. Artur Pahor, dr. med., docent MF UM, področje habilitacije: interna medicina
(UKC Maribor, Klinika za interno medicino, Ljubljanska ulica 5, Maribor);
3. izr. prof. dr. Pavel Skok, dr. med., izredni profesor MF UM, področje habilitacije: interna
medicina (UKC Maribor, Klinika interno medicino, Ljubljanska ulica 5, Maribor);
7
4. doc.
dr. Marjan Skalicky, dr. med., docent FZV UM, področje habilitacije: interna
medicina (UKC Maribor, Klinika za interno medicino, Ljubljanska ulica 5, Maribor), kot
dodatni poročevalec.
Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je soglasno sprejel
SKLEP 23:
Senat MF UM potrdi za prvo izvolitev Jasne Uranjek, dr. med., v naziv asistentka za
predmetno področje anesteziologija in reanimatologija naslednje strokovne poročevalce:
1. red. prof. dr. Mirt Kamenik, dr. med., redni profesor MF UL, področje habilitaije:
anesteziologija in reanimatologija (UKC Maribor, Klinika za kirurgijo, Ljubljanska ulica 5,
Maribor);
2. doc. dr. Dušan Mekiš, dr. med., docent MF UM, področje habilitacije: anesteziologija in
reanimatologija (UKC Maribor, Oddelek za znanstvenoraziskovalno delo, Ljubljanska ulica 5,
Maribor);
3. doc. dr. Nevenka Krčevski Škvarč, dr. med., docentka MF UM, področje habilitacije:
anesteziologija in reanimatologija (UKC Maribor, Klinika za kirurgijo, Ljubljanska ulica 5,
Maribor);
4. izr. prof. dr. Kazimir Miksić, dr. med., izredni profesor MF UL, področje habilitacije:
kirurgija, upokojen (MF UM, Slomškov trg 15, Maribor), kot dodatni poročevalec.
Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je soglasno sprejel
SKLEP 24:
Senat MF UM posreduje v postopku za prvo izvolitev dr. Dušana Čelana, dr. med., v naziv
docent za predmetno področje fizikalna in rehabilitacijska medicina vlogo v pregled glede
točkovanja, skladno s 5. členom Zahtevnejših kriterijev za volitve v nazive visokošolskih
učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev na Univerzi v Mariboru,
Medicinski fakulteti.
Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je soglasno sprejel
SKLEP 25:
Senat MF UM ugotavlja v postopku za prvo izvolitev dr. Miloša Pavlovića, dr. med., v naziv
docent za predmetno področje dermatovenerologija po pregledu glede točkovanja, skladno s
5. členom Zahtevnejših kriterijev za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih
delavcev in visokošolskih sodelavcev na Univerzi v Mariboru, Medicinski fakulteti, da mora
kandidat urediti in uskladiti točkovalnik z veljavnimi merili.
Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je soglasno sprejel
SKLEP 26:
Senat MF UM potrdi za prvo izvolitev dr. Ivana Malešiča, mag. farm., v naziv izredni profesor
za predmetno področje klinična biokemija Habilitacijska komisija MF UM soglasno predlaga
Senatu MF UM naslednje strokovne poročevalce:
8
1. red. prof. dr. Bronislava Črešnar, univ. dipl. kem., redna profesorica MF UL, področje
habilitacije: biokemija (MF UL, Vrazov trg 2, Ljubljana);
2. red. prof. dr. Joško Osredkar, mag. farm., redni profesor FFa UL, področje habilitacije:
klinična biokemija (FFa UL, Aškerčeva 7, Ljubljana);
3. red. prof. dr. Željko Knez, univ. dipl. inž. kem., redni profesor FKKT UM, področje
habilitacije: kemijsko inženirtstvo (FKKT UM, Smetanova 17, Maribor);
4. izr. prof. dr. Vita Dolžan, dr. med., izredna profesorica MF UL, področje habilitacije:
biokemija in molekularna biologija (MF UL, Vrazov trg 2, Ljubljana), kot dodatna
poročevalka.
Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je soglasno sprejel
SKLEP 27:
Senat MF UM soglaša, da se kandidatu dr. Pavlu Skoku, dr. med., dovoli izvajanje
pedagoškega procesa skladno s 198.a členom Statuta Univerze v Mariboru, vendar najdlje do
dokončnosti postopka izvolitve v naziv v okviru Univerze v Mariboru.
Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je soglasno sprejel
SKLEP 28:
Senat MF UM ugotavlja, da so strokovni poročevalci na podlagi prošnje in dokumentacije
mag. Zvonka Baklana, dr. med., podali pozitivno oceno in predlog za drugo izvolitev v naziv
asistent za predmetno področje infekcijske bolezni.
Senat MF UM ugotavlja, da mag. Zvonko Baklan, dr. med., izpolnjuje pogoje za drugo
izvolitev v naziv asistent za predmetno področje klinična infekcijske bolezni.
Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je soglasno sprejel
SKLEP 29:
Senat MF UM ugotavlja, da so strokovni poročevalci na podlagi prošnje in dokumentacije dr.
Barbare Dariš, dr. med., podali pozitivno oceno in predlog za tretjo izvolitev v naziv
asistentka za predmetno področje biologija celice.
Senat MF UM ugotavlja, da dr. Barbara Dariš, dr. med., izpolnjuje pogoje za tretjo izvolitev
v naziv asistentka za predmetno področje biologija celice.
Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je soglasno sprejel
SKLEP 30:
Senat MF UM ugotavlja, da so strokovni poročevalci na podlagi prošnje in dokumentacije
Milana Krajnca, dr. med., podali pozitivno oceno in predlog za drugo izvolitev v naziv
asistent za predmetno področje sodna medicina.
Senat MF UM ugotavlja, da Milan Krajnc, dr. med., izpolnjuje pogoje za drugo izvolitev v
naziv asistent za predmetno področje sodna medicina.
Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je soglasno sprejel
9
SKLEP 31:
Senat MF UM ugotavlja, da so strokovni poročevalci na podlagi prošnje in dokumentacije
mag. Rajka Saletingerja, dr. med., podali pozitivno oceno in predlog za drugo izvolitev v
naziv asistent za predmetno področje infekcijske bolezni.
Senat MF UM ugotavlja, da mag. Rajko Saletinger, dr. med., izpolnjuje pogoje za drugo
izvolitev v naziv asistent za predmetno področje infekcijske bolezni.
Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je soglasno sprejel
SKLEP 32:
Senat MF UM ugotavlja, da je v postopku prve izvolitve v naziv izredni profesor za
predmetno področje interna medicina kandidata dr. Gorazda Voge, dr. med., vSenat
Univerze v Mariboru podal predhodno soglasje.
Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je soglasno sprejel
SKLEP 33:
Senat MF UM ugotavlja, da je v postopku prve izvolitve v naziv asistentka za predmetno
področje radiologija kandidatke mag. Silve Breznik, dr. med., Senat Univerze v Mariboru
podal predhodno soglasje.
Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je soglasno sprejel
SKLEP 34:
Senat MF UM ugotavlja, da je v postopku prve izvolitve v naziv docent za predmetno
področje ginekologija in porodništvo kandidata dr. Farisa Mujezinovića, dr. med., Senat
Univerze v Mariboru podal predhodno soglasje.
Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je soglasno sprejel
SKLEP 35:
Senat MF UM ugotavlja, da je v postopku prve izvolitve v naziv asistent za predmetno
področje interna medicina kandidata mag. Miroslava Vujasinovića, dr. med., Senat Univerze
v Mariboru podal predhodno soglasje.
Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je soglasno sprejel
SKLEP 36:
Senat MF UM ugotavlja, da je v postopku prve izvolitve v naziv asistentke za predmetno
področje družinska medicina kandidatke Metke Petek Uhan, dr. med., Senat Univerze v
Mariboru podal predhodno soglaje.
Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je soglasno sprejel
SKLEP 37:
10
Senat MF UM ugotavlja, da je v postopku prve izvolitev v naziv asistentka za predmetno
področje anatomija s histologijo kandidatke Emine Hajdinjak, dr. med., Senat Univerze v
Mariboru podal predhodno soglasje.
Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je soglasno sprejel
SKLEP 38:
Senat MF UM daje pobudo Senatu UM, da se Merila za izvolitve v nazive dopolnijo z
določilom o podaljšanju veljavne izvolitve do zaključka habilitacijskega postopka v primeru
pravočasno oddane vloge za ponovno izvolitev oz. za izvolitev v višji naziv.
Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je soglasno sprejel
SKLEP 39:
Senat MF UM potrdi člane komisije za volitve v naziv v naslednji sestavi:
- izr. prof. dr. Kazimir Miksić, dr. med., predsednik,
- red. prof. dr. Radovan Hojs, dr. med., član,
- red. prof. dr. Iztok Takač, dr. med., član.
Izr. prof. dr. Kazimir Miksić je podal poročilo o izidu volitev.
Izidi volitev so bili sledeči:
Kandidat/ka
Dr. Gorazd Voga
Mag. Silva Breznik
Dr. Faris Mujezinović
Mag. Miroslav
Vujasinović
Metka Petek Uhan
Emina Hajdinjak
Mag. Zvonko Baklan
Mag. Rajko Saletinger
Dr. Barbara Dariš
Milan Krajnc
Št.
glasovalcev
Št. glasov ZA
Št. glasov PROTI Št. neveljavnih
Glasov / vzdržan
11
11
11
11
11
10
10
10
/
/
/
/
/
/
/
/
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
10
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je sprejel
SKLEP 40:
Senat Medicinske fakultete UM na podlagi izida tajnih volitev ugotavlja, da je bil dr. Gorazd
Voga, izvoljen v naziv izredni profesor za predmetno področje interna medicina.
11
Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je sprejel
SKLEP 41:
Senat Medicinske fakultete UM na podlagi izida tajnih volitev ugotavlja, da je bila mag. Silva
Breznik, izvoljena v naziv asistentka za predmetno področje radiologija.
Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je sprejel
SKLEP 42:
Senat Medicinske fakultete UM na podlagi izida tajnih volitev ugotavlja, da je bil dr. Faris
Mujezinović, izvoljen v naziv docent za predmetno področje ginekologija in porodništvo.
Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je sprejel
SKLEP 43:
Senat Medicinske fakultete UM na podlagi izida tajnih volitev ugotavlja, da je bil mag.
Miroslav Vujasinović, izvoljen v naziv asistent za predmetno področje interna medicina.
Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je sprejel
SKLEP 44:
Senat Medicinske fakultete UM na podlagi izida tajnih volitev ugotavlja, da je bila Metka
petek Uhan, izvoljena v naziv asistentka za predmetno področje družinska medicina.
Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je sprejel
SKLEP 45:
Senat Medicinske fakultete UM na podlagi izida tajnih volitev ugotavlja, da je bila Emina
Hajdinjak, izvoljena v naziv asistentka za predmetno področje anatomija s histologijo.
Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je sprejel
SKLEP 46:
Senat Medicinske fakultete UM na podlagi izida tajnih volitev ugotavlja, da je bil mag.
Zvonko Baklan, drugič izvoljen v naziv asistent za predmetno področje infekcijske bolezni.
Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je sprejel
SKLEP 47:
Senat Medicinske fakultete UM na podlagi izida tajnih volitev ugotavlja, da je bil mag. Rajko
Saletinger, drugič izvoljen v naziv asistent za predmetno področje infekcijske bolezni.
Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je sprejel
12
SKLEP 48:
Senat Medicinske fakultete UM na podlagi izida tajnih volitev ugotavlja, da je bila dr. Barbara
Dariš, tretjič izvoljena v naziv asistentka za predmetno področje biologija celice.
Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je sprejel
SKLEP 49:
Senat Medicinske fakultete UM na podlagi izida tajnih volitev ugotavlja, da je bil Milan
Krajnc, drugič izvoljen v naziv asistent za predmetno področje sodna medicina.
Ad 6
Jelka Rakun je poročala o kadrovskih zadevah.
Glede na posredovano prošnjo na Senat Medicinske fakultete UM red. prof. dr. Brede Pečovnik
Balon za redno zaposlitev na Medicinski fakulteti UM v višini 50% (zaradi 50% upokojitve) se je
predlagalo v sprejem sklepa za zaposlitev:
Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je sprejel
SKLEP 50:
Senat Medicinske fakultete UM soglaša z redno zaposlitvijo z red. prof. dr. Bredo Pečovnik
Balon za nedoločen čas od 15.7.2012 v višini 50% na delovnem mestu 2012203 Visokošolski
učitelj UNI interna medicina.
Asist. Andraž Stožer je pridobil ponovno izvolitev v naziv asistenta zato se ga predlaga na osnovi
predvidenih obremenitev na Katedri za fiziologijo zaposlitev na delovnem mestu D010001
visokošolski sodelavec asistent za področje fiziologija.
Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je sprejel
SKLEP 51:
Senat Medicinske fakultete UM soglaša z redno zaposlitvijo asist. Andraža Stožerja na Katedri
za fiziologijo, zaposlitev na delovnem mestu D010001 visokošolski sodelavec asistent za
področje fiziologija za določen čas od 01.07.2012 do 30.06.2013.
Na Senat Medicinske fakultete UM je bila dne 18. 6. 2012 posredovana iz strani predstojnice
Inštituta za anatomijo na Medicinski fakulteti UM red. prof. dr. Božene Pejković, prošnja za
podaljšanje pogodbe o zaposlitvi asist. Suzani Angelovska Pivka.
Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je sprejel
SKLEP 52:
Senat Medicinske fakultete UM soglaša s podaljšanjem pogodbe o zaposlitvi z delavko asist.
Suzano Angelovska Pivka, na delovnem mestu D010001 visokošolski sodelavec asistent za
področje anatomije, histologije in embriologije za določen čas 01.11.2012 do 31.10.2013.
13
Iz stran RS Centra za socialno delo Slovenske Konjice je Medicinska fakulteta UM prejela sklep in
odločbo št. 1210-278/2012-6/1 za Katjo Repnik, s katerim je delavka – mlada raziskovalka
upravičena do koriščenja dopusta za nego in varstvo otroka za čas od 17.7.2012 do 2.4.2013.
Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je sprejel
SKLEP 53:
Senat Medicinske fakultete UM soglaša s podaljšanjem redne pogodbe o zaposlitve
financirane s stani ARRS za mlado raziskovalko Katjo Repnik zaradi nastopa dopusta za nego
in varstvo otroka za obdobje od 17.7.2012 do 2.4.2013.
Ad 7 a
Pod točko razno je dekan Medicinske fakultete UM red. prof. dr. Ivan Krajnc poročal o
predlaganih izhodiščih iz strani Študentskega sveta MF UM za sistem študentov tutorjev in
učiteljev tutorjev za študijsko leto 2012/2013.
Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je sprejel
SKLEP 54:
Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru potrdijo izhodišča za sistem študentov
tutorjev in učiteljev mentorjev za študijsko leto 2012/2013.
Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je sprejel
SKLEP 55:
Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru potrdi razpis Sklepa o razpisu postopka za
imenovanje študentov tutorjev in učiteljev mentorjev z naslednjo vsebino:
Na podlagi 314. člena Statuta Univerze v Mariboru (Statut UM – UPB9; Ur. l. RS št.: 6/2012) je
Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru na predlog Študentskega sveta Medicinske
fakultete Univerze v Mariboru na svoji 37. redni seji, dne 18.06.2012 sprejel naslednji
SKLEP
o
razpisu postopka za imenovanje študentov tutorjev in učiteljev mentorjev
I. člen
(namen)
Sistem študentov tutorjev (v nadaljevanju: tutorji) in učiteljev mentorjev (v nadaljevanju:
mentorji) Medicinski fakulteti Univerze v Mariboru omogoča, da zagotavlja najvišje standarde
kakovosti in konkurenčnosti na področju izobraževanja v medicini, zavedajoč se družbene
odgovornosti.
14
Doseči bolonjski cilj skrajšanja trajanja študija je možno samo z izobraževalno kulturo, kjer tudi
študentje prevzemajo določen del pedagoškega bremena, zato je sistem študentov tutorjev
nujen.
II.
člen
(cilji)
Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru želi s sistemom tutorjev:
 Izboljšati prehodnost študentov v višji letnik z rednim vpisom.
 Izboljšati kvaliteto znanja, ki je opredeljena z razvojem in izpopolnjevanjem
o kritičnega mišljenja,
o horizontalnega in vertikalnega povezovanja znanj,
o ubeseditve in zagovarjanja znanja,
o razumevanja snovi,
o praktičnih veščin in tehnik.
 Nuditi psihološko podporo in motivacijo.
 Krepiti pripadnost fakulteti.
 Krepiti odnose med študenti ter študenti in visokošolskimi učitelji.
 Spodbujati kreativnost in radovednost študentov (postavljanje vprašanj).
 Omogočiti pridobivanje pedagoških izkušenj študentom MF UM.
 Oceniti koristnost sistema tutorjev.
III. člen
(naloge tutorjev)
Tutorji opravljajo svoje delo z namenom uresničevanja zgoraj navedenih ciljev. Usmerjajo
študente, jim dajejo tako študijske kot socialne napotke ter s tem omogočijo lažjo vključitev v
študijski proces, obravnavajo izpitne poudarke oziroma izbrano tematiko, krepijo prijazno ter
konstruktivno vzdušje v skupini in nenazadnje ugotovljajo stopnjo znanja posameznika in ga nato
spodbujajo pri nadaljnjem delu.
Tutorji pri svojem delu pridobivajo osebne podatke o svojih varovancih. Vse podatke, ki jih
pridobijo med pogovori, dajanjem pomoči ali na katerikoli drug način, tutorji varujejo kot
zaupne in tajne. O varovanju podatkov pred nastopom podpišejo izjavo.
IV. člen
(komisija za zbiranje kandidatur)
Dekan Medicinske fakultete Univerze v Mariboru s sklepom imenuje za dobo enega leta
petčlansko komisijo za zbiranje kandidatur (v nadaljevanju: komisija), ki je sestavljena iz dveh
(2) predstavnikov visokošolskih učiteljev, enega (1) predstavnika študentov na predlog
Študentskega sveta Medicinske fakultete Univerze v Mariboru in koordinatorja tutorjev ter
15
koordinatorja mentorjev po funkciji. Člana iz vrst študentov ne moreta kandidirati na razpis po
tem Sklepu. Če kandidirata na razpis po tem sklepu, ju dekan razreši in imenuje novega.
Komisija zbira kandidature in opravlja izbiro med kandidaturami ter druge naloge po tem sklepu.
Pri svojem delu je komisija avtonomna. Odločitve komisije v postopku izbire kandidatur so
dokončne.
Komisiji pri izvajanju njenih nalog nudijo tehnično podporo strokovne službe.
V. člen
(kriteriji za izbiro)
Na razpis smejo kandidirati samo študentje študijskega programa Splošna medicina, ki imajo
povprečno oceno nad 7,8 in na dan oddaje kandidature izpolnjujejo naslednje pogoje:
-
za tutorja v 1. letniku opravljen izpit iz Anatomije in histologije z embriologijo,
za tutorja v 2. letniku opravljena izpita iz Fiziologije in Mikrobiologije,
za tutorja v Simulacijskem laboratoriju opravljen izpit iz Interne medicine s
propedevtiko.
Študentje, ki želijo kandidirati za tutorja, morajo izpolniti poseben obrazec, ki je priloga in
sestavina tega sklepa. K obrazcu morajo priložiti potrdilo o opravljenih izpitih in morebitna
druga potrdila o obštudijski aktivnosti.
Komisija opravi izbor tako vloženih kandidatur na osnovi naslednjih meril (po prioriteti):
 prejšnje izkušnje in uspešnost kot tutor
 za tutorje v Simulacijskem laboratoriju uspešna udeležba na izbirnem predmetu
Izbrane vsebine in novosti v propedevtiki oz. delo tutorja na tem predmetu,
 priporočila tutorja, ki je delal s kandidatom,
 obštudijske dejavnosti,
 letnik študija,
 drugi podatki iz obrazca za kandidaturo.
Komisija praviloma opravi s posameznimi kandidati ustni razgovor in pridobi morebitna mnenja
visokošolskih učiteljev o primernosti kandidata.
Ne glede na določila tega člena komisija lahko zavrne vsakega kandidata, če svojo zavrnitev
utemelji.
VI. člen
(rok za kandidiranje)
Študentje, ki kandidirajo na razpis, priporočeno po pošti pošljejo svoje kandidature skladno s V.
členom tega sklepa ali jih osebno dostavijo na naslov: Medicinska fakulteta UM, Slomškov trg 15,
2000 Maribor, s pripisom »Kandidatura za študenta tutorja – ne odpiraj!« ali izpolnijo elektronski
obrazec, ki bo objavljen od 1. julija 2012 naprej. Ne glede na način dostave mora naslovnik
prejeti kandidaturo najkasneje do 14. septembra 2012 do 12. ure. Kandidature, ki bodo prispele
po roku, bodo s sklepom zavržene.
16
VII. člen
(rok za izbiro kandidatov)
Komisija se sestane najkasneje 17. septembra 2012, pregleda prispele kandidature in jih razvrsti
po primernosti. Na osnovi prispelih kandidatur komisija določi, s katerimi kandidati želi opraviti
ustni razgovor in jih o tem obvesti.
Po opravljenem izbirnem postopku, vendar najkasneje do 21. septembra 2012, komisija izbere
do 46 študentov in javno objavi seznam izbranih kandidatur. Komisija posreduje seznam dekanu
Medicinske fakultete Univerze v Mariboru.
VIII. člen
(imenovanje tutorjev)
Dekan Medicinske fakultete Univerze v Mariboru na podlagi prejetega seznama izbranih
kandidatur imenuje tutorje. Imenovani so za čas enega (1) študijskega leta.
Imenovanje jim preneha na lastno željo ali z razrešitvijo. O razrešitvi odloča dekan Medicinske
fakultete Univerze v Mariboru.
IX. člen
(imenovanje mentorjev)
Dekan Medicinske fakultete Univerze v Mariboru imenuje mentorje na podlagi lastnega
preudarka ali predloga s strani posameznega učitelja ali predloga s strani Študentskega sveta
Medicinske fakultete Univerze v Mariboru. Pred imenovanjem posameznega mentorja je dekan
dolžan pridobiti mnenje Študentskega sveta Medicinske fakultete Univerze v Mariboru.
Mandat mentorja je časovno neomejen. Imenovanje jim preneha na lastno željo ali z
razrešitvijo. O razrešitvi odloča dekan Medicinske fakultete Univerze v Mariboru.
X. člen
(koordinatorji)
Mentorji in tutorji imajo svoja koordinatorja. Koordinatorja mentorjev in tutorjev na predlog
Študentskega sveta Medicinske fakultete Univerze v Mariboru in po predhodnem soglasju
kandidatov imenuje dekan Medicinske fakultete Univerze v Mariboru za dobo enega leta.
Koordinatorja skrbita za izvrševanje ciljev in nalog določenih s tem sklepom in sta za svoje delo
odgovorna dekanu Medicinske fakultete Univerze v Mariboru.
Koordinatorja še pred začetkom novega študijskega leta pripravita izobraževalno delavnico za
vse tutorje, ki je za njih obvezna.
17
XI. člen
(nagrajevanje dela tutorjev in mentorjev)
Delo tutorjev in mentorjev se stimulira in nagrajuje.
Delo tutorjev se nagradi z denarno nagrado ob koncu študijskega leta. Lestvica nagrad je
progresivna in stimulativna. Višino nagrad glede na število opravljenih ur, števila sodelujočih
študentov in drugih podrobnejših kriterijev določi Poslovodni odbor Medicinske fakultete
Univerze v Mariboru.
Ne glede na določbe prejšnjega odstavka lahko Poslovodni odbor Medicinske fakultete Univerze v
Mariboru na predlog dekana Medicinske fakultete Univerze v Mariboru določi posebno denarno
nagrado za koordinatorja tutorjev in koordinatorja mentorjev.
Druge oblike nagrajevanja vključujejo podelitev priznanj in zapis v dodatek k diplomi.
XII. člen
(končne določbe)
Ta sklep in njegove priloge stopijo v veljavo z dnem, ko jih na svoji seji sprejme Senat
Medicinske fakultete Univerze v Mariboru. Za objavo sklepa so zadolžene strokovne službe.
Zoper ta sklep ni pritožbe.
Dekan Medicinske fakultete Univerze v Mariboru
red. prof. dr. Ivan Krajnc, dr. med.
18
7 b.
Jelka Rakun je poročala o sprejetih sklepih na Komisiji za založniško dejavnost, na osnovi katerih
se je v sprejem Senatu Medicinske fakultete predlagalo predlagane sprejete sklepe na komisiji.
Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je sprejel
SKLEP 56:
Senat MF UM potrdi sprejeti sklep Komisije za založniško dejavnost za nadaljevanje postopka
izdaje učnega gradiva pri predmetu Pediatrija z naslovom 'Novorojenček: nekaj posebnosti
prvih 30 dni življenja' avtorice prof. dr. Silve Burje, dr. med. Predlog ustreznega tipa
dokumenta/dela za vodenje bibliografij v sistemu Cobiss je 2.03 Univerzitetni ali visokošolski
učbenik z recenzijo.
Potrdijo tudi recenzente: prof. dr. Dušanka Mičetić Turk, dr. med. in prof. dr. Iztok Takač,
dr. med., za lektorico pa predlagajo Jano Peserl. Predlagana naklada je 300 do 500 izvodov
in bo dokončno določena po pregledu recenzij.
Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je sprejel
SKLEP 57:
Senat MF UM potrdi sprejeti sklep Komisije za založniško dejavnost za nadaljevanje postopka
izdaje učnega gradiva pri predmetu Uvod v medicino I – Prva pomoč z naslovom 'Prva pomoč:
navodila za vaje' urednikov doc. dr. Dušana Mekiša, dr. med. in prof. dr. Mirta Kamenika, dr.
med. Predlog ustreznega tipa dokumenta/dela za vodenje bibliografij v sistemu Cobiss je
2.05 Drugo učno gradivo.
Potrdijo tudi recenzente: doc. dr. Nevenka Krčevski Škvarč, dr. med., in prof. dr. Anton
Crnjac, dr. med., za lektorico pa predlagajo ga. Jano Peserl. Predlagana naklada je 300 do
350 izvodov in bo dokončno določena po pregledu recenzij.
7c
Dekan Medicinske fakultete UM red. prof. dr. Ivan Krajnc je Senatu MF UM predstavil aktualno
problematiko na osnovi sprejetega Zakona o uravnoteženju javnih financ za Univerzo v
Mariboru.
Jelka Rakun je člane Senata Medicinske fakultete UM seznanila o sprejetih Navodilih o izvedbi
Zakona o uravnoteženju javnih financ za Univerzo v Mariboru, katere je izdal rektor Univerze v
Mariboru.
Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je sprejel
SKLEP 58:
Senat MF UM potrdi dosedanji način in obračun izvedbe kliničnih vaj tako, da se te
obračunajo kot priprave na vaje, prav tako se izvedba praktikuma (12 semester) obračunava
kot priprava na praktikum.
19
7d
Jelka Rakun je Senat MF UM seznanila o predlaganem sestavljenem vprašalniku za zaposlene v
zvezi z zadovoljstvom na delovnem mestu. Povedala je, da je predlagani vprašalnik bil
sestavljen v sodelovanju s Komisijo za ocenjevanje kakovosti univerze.
Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je sprejel
SKLEP 59:
Senat MF UM potrdi predlagani vprašalnik za zaposlene: »zadovoljstvo na delovnem mestu«
posredovan iz strani Komisije za ocenjevanje kakovosti MF UM.
Senat Medicinske fakultete UM se je seznanil s posredovanim zaprosilom iz strani doc. dr. Petra
Kadiša, dr. med. o prenehanju sodelovanja z Medicinsko fakulteto UM, z novim študijskim letom
2012/2013 zaradi preobremenjenosti, in dopisom prof. dr. Jožeta Balažica, dr. med., da je
pripravljen prevzeti Katedro za sodno medicino na Medicinski fakulteti UM.
Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je sprejel
SKLEP 60:
Senat Medicinske fakultete UM soglaša, da se predčasno razreši doc. dr. Peter Kadiš, dr.
med. kot predstojnik Katedre za sodno medicino zaradi podane odstopne izjave z dne
04.06.2012.
Senat Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je sprejel
SKLEP 61:
Senat Medicinske fakultete UM potrdi, da se za predstojnika Katedre za sodno medicino
imenuje prof.dr. Jože Balažic, dr. med. za preostanek mandatne dobe od 01. 10. 2012 do
30.05.2015.
Zapisala:
Jelka Rakun, univ.dipl.prav.
dekan Medicinske fakultete
red. prof. dr. Ivan Krajnc, dr. med.
Maribor, 19. 06. 2012
20